Сабақ түрлері бойынша бөлінісі Модульдің (курстың) мақсаты, міндеті, қысқаша мазмұныжүктеу 3.33 Mb.
Pdf просмотр
бет19/63
Дата09.03.2017
өлшемі3.33 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   63

меңгеруі    қажет:  әдеби  процестің  даму  заңдылықтарын 
зерттеуге кӛмек беретін теориялық білімді меңгеру; қазіргі 
әдістер  негізінде  әдеби  туындыны  ӛзінше  талдау 
дағдыларын  бекіту;  ӛз  бетінше  ғылыми  парадигмалардың 
ауысу  процестерін  бағалау;  әдеби  дерек  кӛздерден 
отандық  және  шетелдік  ғылымдағы  ӛзекті  теориялық 
мәселелерді таңдап алуы тиіс.  
дағдылану 
керек: 
пәннің 
жүйелік-кешендік 
ерекшеліктерін  түсінуге  мүмкіндік  беретін  теориялық-
әдіснамалық білімді меңгеруі тиіс.  
ShHA 4425 
Шетел халықтарының әдебиеті  
2 кредит/3ECTS 
Пререквизиттер:  AK  3423 
1+1+0 
 
 
 
 
 
 
 
Мақсаты:  отандық  және  шетел  әдебиетінің  құрылуы  мен 
дамуының негізгі этаптарымен таныстыру. 
Міндеттер: әлемде болып жатқа. Тарихи және қоғамдық-саяси 
оқиғалар  мен  әдеби  құбылыстардың  байланысы,  олардың 
қоғңамның  рухани,  діни  және  философиялық  зерттеулерімен 
байланысы    туралы  негізгі  түсінік  алу,  әлемдік  кӛркем 
әдебиеттің дамуы туралы білу. 
Пәннің  мазмұны:  пән  кӛркем  әдебиетті  ғана  емес,  сонымен 
қатар,  ғылыми  концептерді  талдауға  кӛмек  болатын 
практикалық  дағдыларды  үйренуге  кӛмектеседі.  Солайша, 
студент ӛзінің ғылыми қорытындыларға келеді. 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті: Студент алған білімін басқа пәндерді оқыған кезде 
қолдана алуы керек;  
меңгеруі    қажет:  әлем  әдебеитінің  қазынасы  болып 
табылатын  негізгі  әдеби  шығармалардыңмазмұны  мен 
әдеби шығармаларды жасау үрдісін білу керек. 
дағдылану 
керек: 
пәннің 
жүйелік-кешендік 
ерекшеліктерін  түсінуге  мүмкіндік  беретін  теориялық-
әдіснамалық білімді меңгеруі тиіс. 
ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯЛАРЫНЫҢ МОДУЛДЕРІ  (ЖБТ) 
SW2501 
Scientific writing (қаз/орыс/ағыл) 
1 кредит/  2 ECTS 
Пререквизиттер: KKTL1404 
0+1+0 
Мақсаты:  қазақ,  орыс,  шетел  тілдерінде  ғылыми  мақалалар, 
жобалар, жазып, пікір-таласқа қатысуды үйрету. 
-  ғылыми  мақалалар  жаза  білу  және  қазақ/орыс/шетел 
тілінде ғылыми пікір-сайыстарға қатысу; 
IKT 2502 
 
Іскерлік қарым-қатынас тілі (1-шетел тілі) 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  BShT  2403 
0+3+0 
Мақсаты:  оқытылып  отырған  елдің  баспасӛз  тілін, 
публицистикалық  стилін,  газет  публикациясының  жанрлық 
түрлерін, сонымен қатар газет, жарнама, радио және теледидар 
сияқты  бұқаралық  ақпарат  құралдарының  түрлерін  зерттеу.  
Міндеттері:    қазіргі  таңдағы  бизнес  әлеміндегі  қарым-
қатынасқа қажетті тілдің кәсіби стандартын меңгеру, ағылшын 
тілді  баспадан  алынған  ақпаратты  іздестіру  мен  қолдану 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  іскерлік қарым-қатынас пен баспа тіліндегі әңгіме 
жүргізудің  ерекшеліктерін  және  іскерлік  қарым-қатынас 
жасау аясында қажетті іскерлік лексика негізін білуі тиіс. 
меңгеруі    қажет:  ресми  және  коммуникативті  түрдегі 
кӛпшілікке  әсер  ету  құралдарының  үлгілерін  жазуды, 
презентация  ӛткізу  мен  дайындауды,  ӛзіндік  пікірді 

қабілетін  дамыту,  іскерлік  әңгіме  жүргізу  қабілетін 
қалыптастыру, қызметтік этикеттің ережелерін меңгеру.  
Пәннің  мазмұны:  іскерлік  қарым-қатынас  аясында  қажетті 
коммуникативті құзыреттіліктерді дамытуға, тиісті сӛздік қор 
мен  сӛздің  грамматикалық  сауаттылығын  дамытуға    үлкен 
үлес  қосады.  Газет  мәтіндерінің  тілдік  ерекшелігін 
қалыптастырудағы экстра-лингвистикалық факторлардың рӛлі 
қарастырылады.  
қалыптастыруда жеке тәжірибені қолдану, келісім жүргізу, 
іскерлік  хат  алмасу,  келісім-шарт  және  ӛзге  құжаттарды 
дайындауды білуі тиіс. 
дағдылану керек: келісім жүргізу, жиналыстарға қатысу, 
презентация  ӛткізу  сияқты  іскерлік  қарым-қатынас 
орнатудың негізгі дағдыларын меңгеруі тиіс. 
KMEShT 3503 
 
Кәсіби  мақсаттарға  арналған  екінші  шетел 
тілі 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  BShT  2403 
0+3+0 
Мақсаты:  кәсіби  терминдер  мен  қалыпты  үлгілерді  (клише) 
қоса  отыра,  шет  тіліндегі  сӛздік  қорды  молайту,  тыңдау 
(аудирование)  дағдыларын  дамыту,  серіктестерімен  кәсіби 
тақырыпта  іскерлік хат алмасу дағдыларын дамыту. 
Міндеттері:  студенттердің  коммуникативтік  құзыреттілікті 
меңгерту,  яғни  кәсіби  қызметтің  түрлі  салаларында,  ғылыми 
және  практикалық  жұмыстарда,  шетелдік  серіктестіктермен 
қарым-қатынастарда,  ӛз  бетімен  білім  алу  және  ӛзге  де 
мақсаттарда шет тілін қолдануға мүмкіндік  
Пәннің  мазмұны:  кәсіби  мақсаттарға  арналған  шетел  тілі 
курсы 
тілді 
Pre-Intermediate, 
Intermediate, 
Advanced 
деңгейлерінде меңгеруге арналған.  
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  студент білуі керек: кәсіби қызметте оқытылатын 
шетел  тілінің  негізгі  теориясы  бойынша  білімді  қолдана 
білуі тиіс;  
меңгеруі    қажет:  түрлі  жанрлардағы  түпнұсқалық 
мәтіндердің  оқыған  материалдарға  және  әлеуметтік-
мәдени  мағыналарына  иек  арта  отырып  оқу  мен    қажетті 
ақпараттарды таңдап ала білуі тиіс. 
дағдылану  керек:  қарым-қатынастың  тұжырымдамалық 
моделін  меңгеруі  тиіс,  қарым-қатынасты  тілдік  және 
техникалық рәсімдеу формаларын білуі тиіс.  
 
BT 2504 
 
Баспасӛз тілі (1-шетел  тілі) 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  BShT  2403 
0+3+0 
Мақсаты:  оқытылып  отырған  елдің  баспасӛз  тілін, 
публицистикалық  стилін,  газет  публикациясының  жанрлық 
түрлерін, сонымен қатар газет, жарнама, радио және теледидар 
сияқты  бұқаралық  ақпарат  құралдарының  түрлерін  зерттеу.  
Міндеттері:  ӛзіндік  пікірді  қалыптастыруда  жеке  тәжірибені 
қолдану,  келісім  жүргізу,  іскерлік  хат  алмасу,  келісім-шарт 
және ӛзге құжаттарды дайындау 
Пәннің  мазмұны:  газет  мәтіндерінің  тілдік  ерекшелігін 
қалыптастырудағы экстра-лингвистикалық факторлардың рӛлі 
қарастырылады.  
 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:    студент  білуі  керек:  баспа  тілінде  әңгіме 
жүргізудің  ерекшеліктерін  және  іскерлік  қарым-қатынас 
жасау аясында қажетті іскерлік лексика негізін білуі тиіс. 
меңгеруі    қажет:  ресми  және  коммуникативті  түрдегі 
кӛпшілікке  әсер  ету  құралдарының  үлгілерін  жазуды, 
презентация  ӛткізу  мен  дайындауды,  ӛзіндік  пікірді 
қалыптастыруда жеке тәжірибені қолдану, келісім жүргізу, 
іскерлік  хат  алмасу,  келісім-шарт  және  ӛзге  құжаттарды 
дайындауды білуі тиіс. 
дағдылану керек: келісім жүргізу, жиналыстарға қатысу, 
презентация  ӛткізу  сияқты  іскерлік  қарым-қатынас 
орнатудың негізгі дағдыларын меңгеруі тиіс. 
SS(IELTS) 2505 
 
Стандартталған сынамалар (IELTS) 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  BShT  2403 
0+3+0 
Мақсаты:  студенттерді    мәдениетаралық    деңгейдегі    шет  
тілінде сӛйлесуге баулу, сапалы әрі  рецепті тілдік материалды 
тереңдету.  
Міндеттері:      грамматикалық    жүйедегі    сейлеу    мен    тілдің  
тұтас  түсінігін  білу, оқудың, сӛйлесудің және жазудың негізгі 
дағдыларын меңгеру. 
Пәннің  мазмұны:  IELTS  курсы  ағылшын    тілінің    The 
International  English  Language  Testing  System  (IELTS) 
жүйесімен    тілдік    деңгейін    халықаралық    стандарттар    мен  
еуропалық  талаптарға  сай  анықтайды..
 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  студент  білуі  керек:    Грамматикалық    жүйедегі  
сейлеу  мен  тілдің  тұтас  түсінігін  білу; 
меңгеруі    қажет:  4  аспектіні  толық    игеру: 
Тыңдау(Listening), 
Оқу(Reading), 
Жазу(Writing), 
Сӛйлеу(Speaking). 
дағдылану  керек:  оқудың,  сӛйлесудің  және  жазудың 
негізгі дағдыларын меңгеруі тиіс. 
 
OTT 3506 
 
Оқытылатын тілдің тарихы 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  BShT  2404 
0+3+0 
Мақсаты:  студенттерде  ағылшын  ұлттық  тілінің  дамуының 
негізгі заңдылықтар туралы, оның фонетикалық, синтаксистік, 
морфологиялық  және  лексикалық  дәрежеде  дамуы  туралы 
білу. 
Міндеттері: 
студенттерді 
тілдің 
дамуының 
негізгі 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті: Студентерде ағылшын тілінің дамуының ағылшын 
ұлтының  тарихымен  байланысы  туралы  түсінік  болуы 
керек;  
меңгеруі    қажет:  ағылшын  тілінің  фонология  жүйесінің, 

заңдылықтарымен  таныстыру;  ұлттық  пайда  болуына 
байланысты  ұлттық  тілдің  пайда  болуы  туралы  үйрету; 
ағылшын тілінің негізгі түрлерімен таныстыру
Пәннің  мазмұны:  пән  студенттерге  ағылшын  тілінің  дамуы 
кезеңінде  болған  түрлі  ӛзгерістер,  оқытылатын  тілдің 
дамуының тарихи этаптары туралы түсінік береді. 
граматикалық 
құрылымы 
мен 
лексикасының 
ерекшеліктерін білуі керек;  
дағдылану  керек:  ерте  ағылшын  классикалық  прозасы 
туралы түсінік беретін мәтіндерді түсінуі керек. 
KATTK 3507 
Қазіргі ағылшын тілінің терминологиялық 
корпусы 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  KMAT 2301 
1+2+0 
Мақсаты:  студенттерді  ағылшын  тілінің  терминологиялық 
корпусымен  таныстыру  және  студенттердің  басқа  тілдерге 
икемділігін салыстыра қалыптастыру. 
Міндеттері: 
 
 
әр 
түрлі 
тілдер 
және 
олардың 
классификацияларының  маңызды  қағидаларын  салыстыру,  
қазіргі  ағылшын  тілін  ӛзге  тілдердермен  ерекшелігін 
салыстыру. 
Пәннің  мазмұны:            бұл  курс  қазіргі  ағылшын  тілінің 
терминологиялық  корпусының  зерттеу  сұрақтарына  арналған 
және  терминдердің  қайта  мағыналануында  орын  алатын 
когнитивті үдеріс.  
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  
әр  түрлі  тілдер  және  олардың  классификацияларының 
маңызды қағидаларын салыстыру. 
меңгеруі керек: сипат, тілге жалпы ӛзгешелік және нақты 
тілдерге шек орнату.  
дағдылануы  керек:  қазіргі  ағылшын  тілін  ӛзге 
тілдердермен ерекшелігін салыстыру.  
AO 3508 
 
Академиялық оқу 
 (1-ші шетел тілі) 
2 кредит/3ECTS 
Пререквизиттер:  AShTZhK  3409 
0+2+0 
 
Мақсаты:  курс  студенттердің  кәсіби  құзыреті  мен 
коммуникативті мәдениетаралық түрлендіру.   
Міндеті:   әр  түрлі  мәтіндерден эксплицитті  және  имплицитті 
ақпаратты  жақсы  түсінуі  және  сонымен  қатар  талдау,  кәсіби 
мақсаттағы  әр  түрлі  жазбаша  дискурстарда  ӛзінің  ойын 
шығармашылық түрде жеткізу. 
Пәннің  мазмұны:  ғылыми  академиялық  қарым-қатынас 
ұғымымен таныстыру, академиялық қарым-қатынас мәдениеті 
мен академиялық ортада ұлттық-мәдени сӛйлеу мәнері жайлы 
түсінік қалыптастыру.  
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  
әр  түрлі  мәтіндерден  эксплицитті  және  имплицитті 
ақпаратты жақсы түсінуі және сонымен қатар талдай алуы 
қажет;  
меңгеруі  керек:  кәсіби  мақсаттағы  әр  түрлі  жазбаша 
дискурстарда  ӛзінің  ойын  шығармашылық  түрде  жеткізе 
алуы шарт
дағдылануы  керек:  академиялық  және  ғылыми  ортада 
шет тілінде кәсіби бағытталған қарым-қатынас жүргізе алу 
біліктіліктерін,соның  ішінде  кәсіби  бағытталған  монолог 
және  диалог  түрінде,академиялық  және  атақты  ғылыми 
мәтіндерді оқуды және талдауды меңгеру. 
KATSZhN 3509 
 
Қазіргі ағылшын тіліндегі стильдер жүйесі 
және нормасы  
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  AShTZhK  3409 
0+2+0 
 
Мақсаты: студенттерді әртүрлі тіл стилімен және түпнұсқалы 
мәтіндердің    лексико-грамматикалық  және  стилистикалық 
талдау жолдарымен  танысу.  
Міндеті:  стилистикалық  ерекшеліктерін  кешенді  оқып    оны 
теорияда және тәжірибеде қолдана білу.  
Пәннің мазмұны: Берілген пән сӛйлеу  және коммуникативті 
біліктілік қабілетін дамытуды қарастырады.  
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті: Курс мәтінмен жұмыс жасауда  кәсіптік ; ақпаратты 
үзінділеуді,  талдап  және  сараптауды      білу  құзырын 
дамытады. 
AMShT 4510 
 
Арнайы  мақсаттарға арналған шетел тілі (1-
шетел тілі) 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  AShTZhK  3409 
0+3+0 
 
Мақсаты:  арнайы  терминдер  мен  қалыпты  үлгілерді  қосып 
отырып,  шет  тіліндегі  сӛздік  қорды  молайту,  тыңдау 
(аудирование) дағдыларын дамыту, студенттердің қабілеттерін 
түпнұсқалық  кәсіби  кӛздерден  алынған  әрі  ұсынылған 
тақырыптар  бойынша  жарияланымдарды  оқу  барысында 
жетілдіру және серіктестерімен кәсіби тақырыпта  іскерлік хат 
алмасу дағдыларын дамыту 
Міндеттері: кәсіби қызметте оқытылатын шетел тілінің негізгі 
теориясы  бойынша  білімді  қолдана  білу,  қарым-қатынастың 
тұжырымдамалық  моделін  меңгеру,  қарым-қатынасты  тілдік 
және техникалық рәсімдеу формаларын білу 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  
кәсіби  қызметте  оқытылатын  шетел  тілінің  негізгі 
теориясы бойынша білімді қолдана білуі тиіс;  
меңгеруі  керек:  түрлі  жанрлардағы  түпнұсқалық 
мәтіндердің  оқыған  материалдарға  және  әлеуметтік-
мәдени  мағыналарына  иек  арта  отырып  оқу  мен    қажетті 
ақпараттарды таңдап ала білуі тиіс. 
дағдылану  керек:  қарым-қатынастың  тұжырымдамалық 
моделін  меңгеруі  тиіс,  қарым-қатынасты  тілдік  және 
техникалық рәсімдеу формаларын білуі тиіс.  

Пәннің  мазмұны:  Арнайы  мақсаттарға  арналған  шетел  тілі 
курсы  тілді  орташа  және  жоғары  деңгейде  (Pre-Intermediate, 
Intermediate, Advanced) меңгеруге арналған.  
KLN 4511 
 
Контрастивтік лингвистика негіздері 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  AShTAK 3410 
0+3+0 
 
Мақсаты: 
студентті 
 
негізгі 
 
концепциялармен, 
терминологиялық 
 
құрылғылармен, 
констративті  
лингвистиканың  мақсаттары  мен әдістерін  және қазіргі  жай-
күйімен  таныстыру. 
Міндеттері:    Констративті    теориялық    еңбектерді    үйрету, 
тілдерді    констративті    сипаттау    үшін    лингвистикалық  
классификацияны  қолдана  білу. 
Пәннің мазмұны: берілген пән  тілдердің  айырмашылықтары  
мен  ұқсастықтарын лингводидактикалық  және  лингвомәдени  
аспектіде  айыра  білуді  үйретеді. 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  
Заманауи  ағылшын  тілінің  фразеологиялық  құрылымын  
және    даму    жолдарын,  фразеологиялық    бірліктердің  
қызмет  ету  заңдылықтырын білу; 
меңгеруі  керек:      тілдердің    айырмашылықтары    мен  
ұқсастықтарын лингводидактикалық  және   лингвомәдени  
аспектіде  айыра  білуді  үйрену; 
дағдылану 
керек: 
 
лексикографияның 
 
және  
фразеографияның  сұрақтарын  игеру.  
ZhTB 3512 
 
Жалпы тіл білімі 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  TBK 1420 
1+2+0 
Мақсаты:    лингвистиканың  қазіргі  әлемдегі  орны мен  рӛлін; 
тілдің мәдениет қатарындағы негізгі коммуникацияның орнын 
тану. 
Міндеттері:  жалпалингвистикалық  құзырдың  құрылымын 
тану, тілдің пайда болуы мен оның ішкі құрылымы мәселелері 
бойынша негізгі білімді игеру, тілді қоғамдық кӛрініс ретінде 
оның ӛзгешелігін, оның негізгі функцияларын игеру.  
Пәннің  мазмұны:  фонетиканың      және  фонологияның,   
лексикологияның  және  лексикографияның,  грамматиканың 
және оны құрастырушы бӛліктердің ішкі құрылымын ашатын 
тіл  туралы  ғылымының  негізгі  бӛлімдерінің  бұлақты  ұғымын 
меңгеру.  Түрлі      топтастырулар      мен  әлем  тілінің 
қисынындағы  ұстанымдарымен танысу.   
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  
тіл  туралы  ғылымның  мақсаты  мен  міндеттері  жайлы 
білімді;  лингвистиканың  қазіргі  әлемдегі  орны  мен  рӛлін; 
тілдің  мәдениет  қатарындағы  негізгі  коммуникацияның 
орнын;  тілдік  таңбалардың  жүйесі  мен  тілдік  жүйенің 
деңгейін; тілдік топтастырулар мен тілдің лингвистикалық 
әлем картасымен арақатынасын;  
меңгеруі керек:   тілдік деректерді бақылау, оларды түрлі 
лингвистикалық анализ әдістердің кӛмегімен саралау және 
жинақтау;  қазіргі  сӛздіктер  мен  анықтағыштарды  жетік 
қолдана  білу;  тілдік  жүйені  сипаттайтын  және  оның 
оқытылып  жатқан  шет  тілі  мен  ана  тілінің  мысалдары 
негізінде  функционалдауын  кӛрсету;  лингвистикалық 
терминологияны қолдану;  
дағдылану керек: жалпы лингвистикалық құзырлық; 
ЖБТ 2 Оқытудың теориясы мен практикасы 
SW2501 
Scientific writing (қаз/орыс/ағыл) 
1 кредит/  2 ECTS 
Пререквизиттер: KKTL1404 
0+1+0 
Мақсаты:  қазақ,  орыс,  шетел  тілдерінде  ғылыми  мақалалар, 
жобалар, жазып, пікір-таласқа қатысуды үйрету. 
-  ғылыми  мақалалар  жаза  білу  және  қазақ/орыс/шетел 
тілінде ғылыми пікір-сайыстарға қатысу; 
IATP 2502 
 
Іскерлік ағылшын тілінің практикумы 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  BShT  2403 
0+3+0 
Мақсаты:  әлеуметтік  мәдени,  мәдениетаралық  қарым-
қатынас дағдыларын меңгеру. 
Міндеттері:  тілдік  тосқауылдарды  жеңу,  іскерлік  қарым-
қатынас  кезінде  ауызша  сӛйлеуде  сенімділікті  дамыту, 
ағылшын  тіліндегі  бұқаралық  ақпарат  құралдарымен  қарым-
қатынас  жасау,  сӛздік  қорын  (әлеуметтік  терминдер  мен 
идиомалық сӛз тіркестері) қалыптастыру мен дамыту, ауызша 
сӛйлеу дағдысын дамыту. 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  
іскерлік  құжаттарды  рәсімдеуде  ресми-іскерлік  стильді, 
іскерлік  сұхбатты  жүргізудің  принциптерін,  телефонмен 
іскерлік  қарым-қатынас  жүргізу  ережелері  мен  этикетін 
білуі керек.  
меңгеруі  керек:      лингвистикалық  және  мәдениетті  іс 
жүргізуге  қатысты  білімін  кеңейте  білу,  тілдік  қатынас 

Пәннің  мазмұны:    Іскерлік  ағылшын  тілінің  практикумы 
іскерлік 
сұхбат 
жүргізуде 
қажетті 
дағдыларды 
қалыптастыруға,  сонымен  қатар  қызметтік  этикет  ережелерін 
(сӛйлеу,  тәлім-тәртіп)  меңгеруге,  қарым-қатынасты  жүзеге 
асырып, дамытуға кӛмектеседі. 
құралдарын  іскерлік  қарым-қатынаста  дәлме-дәл  қолдану 
дағдыларын білуі тиіс.  
дағдылану  керек:  Іскер  адамның  қызметінің  түрлі 
саласында  ағылшын  тілін  қолдану  үшін  қажетті  қажетті 
тәжірибелік білімді меңгеруі тиіс.  
 
 
SKP 3503 
 
Сӛйлеу қарым-қатынас практикумы (2-шетел 
тілі) 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  BShT  2403 
0+3+0 
Мақсаты:  тілдік  стильдермен  және  тілдің  экспрессивті 
құралдарының тәсілдерін зерттеумен таныстыру.  
Міндеттері:  Студенттердің  ғылыми  дүниетанымын  байыту, 
олардың ғылыми-оқыту және кәсіби ісіне керекті машықтарды 
алу, ауызекі тілді жетілдіру. 
Пәннің  мазмұны:  пән    мәтінді  стилистикалық  түзеу 
машықтарын,  жақсы  сӛйлеудің  коммуникативтік  сапаларын: 
нақтылық,  дәлдік,  мәнерлілік,  орындылығын  игеруге  кӛмек 
береді. 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  
Әдеби 
туындының 
тілдік  құрылысының  әмбебап 
тәсілдерін,  сондай-ақ  мәтін  құрылысының  жалпы 
заңдылықтарын білу; 
меңгеруі  керек:      Қазіргі  ағылшын  тілінің  лексикалық 
және синтаксистік бірліктерінің рӛлін түсінуді іске асыра 
білу; 
дағдылану 
керек: 
Мәтінді 
стилистикалық 
түзеу 
машықтарын; 
Жақсы 
сӛйлеудің 
коммуникативтік 
сапаларын:  нақтылық,  дәлдік,  мәнерлілік,  орындылығын 
игеру 
KSL 2504 
 
Қоғамдық-саяси лексика (1-шетел тілі)  
  
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  BShT  2403 
0+3+0
 
Мақсаты:  публицистикалық  стиль,  оның  жанрлық  түрлерін 
зерттеу;    ӛзінің  тілдік  және  тілдік  емес  әрекетін  жоспарлау 
қабілеті.   
Міндеттері:
 
сӛйлеу әрекетінің жазу, сӛйлеу, тыңдау және оқу 
секілді барлық түріне қатар қолданылатын басқа тілдік қарым-
қатынасты қалыптастыру.
   
Пәннің  мазмұны:    пән  медиамәтіндерді  аудараға;  сӛйлеу 
мәдениеті ережелерін үйретеді 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  
БАҚ 
мәтіндерінің 
тілдік 
және 
коммуникативтік 
ерекшеліктерін білу;  
меңгеруі керек:   Медиамәтіндерді аудара алу;  
дағдылану керек: Сӛйлеу мәдениеті ережелерін меңгеру. 
 
SS (FCE) 2505 
 
Стандартталған сынамалар (FCE) 
3 кредит/5ECTS 
Пререквизиттер:  BShT  2403 
0+3+0 
Мақсаты:    FCE  курсы    бойынша  First  Certificate  тестілеу  
жүйесін  білу. 
Міндеттері:    Студенттерді  FCE-нің  жаңа    нұсқасымен 
таныстыру. Жазбаша  тілдің  дағдыларына  үйрету. 
Пәннің  мазмұны:    пән  тесттің  негізгі    қағидаларын 
халықаралық  стандартқа сай  игере  білуге үйретеді. 
 
Білім нәтижелері. Модульдің нәтижесінде студент білуге 
тиісті:  
FCE  курсы    бойынша  First  Certificate  тестілеу    жүйесін  
білу;  
меңгеруі  керек:      негізгі    қағидаларын  халықаралық  
стандартқа сай  игере  білу; 
дағдылану  керек:  5  аспектіні  игеру:Тыңдау(Listening), 
Оқу(Reading),  Жазу(Writing),  Сӛйлеу(Speaking),  Лексика  
және  грамматика(Use  of English). 
OTDD 3506 
 
Оқытылатын тілдің диахрониясы мен дамуы  
3 кредит 
Пререквизиттер:  BShT  2404 
0+3+0 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   63


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет