Сабақ түрлері бойынша бөлінісі Модульдің (курстың) мақсаты, міндеті, қысқаша мазмұныжүктеу 3.33 Mb.
Pdf просмотр
бет21/63
Дата09.03.2017
өлшемі3.33 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   63

Міндеті: 
жалпы 
үрдістегі 
тіл 
біліміндегі 
даму 
заңдылықтарын,  тіл  білімінің  құбылыстарын  және 
әдістерін игеру;  
Пәннің мазмұны: сӛйлеу тілі, мәтін, сұхбат, стиль мен тіл 
туралы дәстүрлі ұстанымдарды қалыптастыратын әр түрлі 
кӛзқарастарға 
бағытталған 
ғалымдар 
пікірлері 
қарастырылады. 
Білім  нәтижелері.  Модульдің  нәтижесінде  студент  білуге 
тиісті:  Тіл  білімінің  негізгі  теориясы  мен  әдістерін  білуі 
керек; 
меңгеруі  керек:  Талдау  барысында  тіл  біліміндегі  әр  түрлі 
әдістерді қолдана алуы тиіс
дағдылануы  керек:      әртүрлі  тілдер  және  олардың 
топтастырылуының салыстырылу негізгі принциптері. 
ПӘНАРАЛЫҚ МОДУЛЬ 
IP 4601 
Инновациялық  кәсіпкерлік (сала бойынша) 
2 кредит/3ECTS 
Пререквизиттер: Жоқ. 
1+1+0 
Мақсатты  кәсіпкерлік  инновацияны  құқықтық  реттеу, 
себебі  экономиканың  даму  деңгейінің  ӛсуіне  байланысты 
жаңаны    енгізу  және  оны  пайдаланудың  маңызының 
ӛсуімен байланысты. 
Инновациялық  кәсіпкерлік  –  бұл  технико-технологиялық 
жаңаларды  коммерциялық  пайдалану.  Инновациялар 
кәсіпкерліктің  спецификалық  құралы.  Курс  аясында 
инновациялық  кәсіпкерлік  субъектілерін,  оның  түрлерін, 
инновациялық  кәсіпкерлікті  жүзеге  асыру  ерекшеліктері, 
алыс,  жақын  шет  мемлекеттер  заңнамалары  мен 
тәжірибесіне  сәйкес  әлемдік  тәжірибедегі  инновациялық 
кәсіпкерлікке салыстырмалы талдау.  
 
Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер  
Білуі 
тиісь: 
инновациялық 
кәсіпкерліктің 
жалпы 
теоретикалық қағидалары мен әдістерін, түсігін, мазмұны мен 
инновациялық  кәсіпкерліктің  дамуы  тарихын,  инновациялық 
кәсіпкерлік  мақсаттары  мен  міндеттерін,  инновациялық 
қызметттің қағидаларын, нысанын және әдістерін. 
 
Меңгеруі  тиіс  -    алынған  білімді  практикада  саралай  және 
қолдана  білу.  Инновациялық  кәсіпкерлікті  реттейтін 
нормативтік  құқықтық  базамен  жұмыс  жасау,  алынған 
білімдіпрактикада  қолдану  және  мемлекеттің  инновациялық 
кәсіпкерлікке қатысты мсаясатын. 
Машықтануы  тиіс    инновациялық  кәсіпкерлікті  құқықтық 
реттеу  аясындағы  ғылыми  және  практикалық  мәселелерді 
шешуге. 
Бітірушілер  юриспруденцияның  барлық  аясындағы  терң 
білімге ие болады және қазіргі ғылыми зерттеулерге сыналау 
саралау жүргізе білу.
 
IP 4602 
Интеллектуалдық құқық  
2 кредит/3ECTS 
Пререквизиттер: Жоқ. 
1+1+0 
Мақсатты  интеллектуалдық шығармашылық қызмет 
нәтижелері және азаматтық айналым қатысушыларының 
тауарларын, жұмыстарын және қызметін дараландыру 
құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың 
құқықтық реттелуін оқыту. 
Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер  
Білуі 
тиіс 
 
интеллекталдық 
меншік 
құқығының 
теоретикалық  қағидалары  және  әдістері,  түсінігі,  мазмұны 
және  тарихы,  интеллектуалдық  меншік  құқығының  мақсатты 
мен  міндеттері,  объектілері,  интеллектуалдық  меншік 
құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін.  
 Меңгеруі  тиіс  -      алынған  білімді  саралау  және  тәжірибеде 
қолдана  білу.  Творчестволық  интеллектуалдық  қызмет 
нәтижесіне  байланысты  пайда  болатын  қатынастарды 
реттейтін нормативтік базамен жұмыс жасау, алынған білімді 
тәжірибеде қолдану; творчестволық интеллектуалдық  қызмет 
нәтижесін  қорғау  және  қоолдауға  байланысты  мемлекеттік 
саясатты меңгеру.  
Машықтануы тиіс  творчестволық интеллектуалдық меншік 
нәтижелерін құқықтық реттеу аясындағы ғылыми және 
практикалық мәселелерді шеше білуге. Бітірушілер 
интеллектуалдық меншік құқығы аясындағы 

коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен 
байланысты мәселелерді шешуге жүйелік дағдылануды 
қалыптастыру, қазіргі кездегі ғылыми зерттеулер 
жағдайларын саралауға қатысты терең блілім ала алады. 
Практикалық дағдылануға ие болады. 
SEPK 4603 
Қазақстандағы заманауи  этникалық  
үдерістер 
2 кредит/3ECTS 
Пререквизиттер: Жоқ. 
1+1+0 
Мақсаты:  тыңдаушыларға  Қазақстанның  этномәдени 
картасы,  оның  дамуы  мен  құрылымын  таныстырудың 
негіздерін қалыптастыру;  
Міндеті: ӛлкелік аспектіде этномәдени қозғалыстарға әсер 
ететін факторлар мен контекстерді, үдерістерді түсіндіруге 
жағдай жасау.  
Курстың  мазмұны:    этникалық  топтардың  қоғамдық 
стратификацияда  ӛзгеруін,  этномәдени  ерекшеліктердің 
қоғамдық  тұтастық  пен  Қазақстанның    кӛп  этникалық 
қоғамында мәдени аралыққа әсер етуін оқыту.  
 
Модульді  оқу  барысындағы  оқытудың  нәтижелері:  
студент  
білуі  тиіс:  қазіргі  және  тарихи  этномәдени  географияның 
негіздерін;  
орындай  білуі  тиіс:  Қазақстанның  этномәдени  картасына 
аумақтық бақылау жүргізуді; 
меңгеруі  тиіс:  арнайы  бір  аймақта  этникалық  үдерістер 
туралы білігі болуы тиіс.   
 
 
OTP 4604 
Аударма теориясының негіздері 
2 кредит/3ECTS 
Пререквизиттер: Жоқ. 
1+1+0 
 
Мақсаты: 
аударманың 
қалыптасу 
тарихы 
мен  
аударматану  ғылымының  дамуы  кезеңдерінен  бері  негізгі 
теориялық мәселелерімен, тәжірибелік қиындықтары және  
олардан арылу тәсілдерімен таныстыру. 
Міндеті:  түрлі  функционалдық  бағыттардағы  мәтіндерді 
аударудың 
базалық 
машықтары 
мен 
дағдыларын 
қалыптастыру.  
Курстың  мазмұны:    ауызша  және  жазбаша  түрде  шетел 
тілін  жалпы  меңгеру  деңгейін  жетілдіру,  жазбаша  және 
ауызша  аударма  жасаудың  дәлдік  машықтарын  білдіру, 
аударма қызметінің мәдениетаралық аспектілерімен толық 
таныстыру.  
 
 
Модульді  оқу  барысындағы  оқытудың  нәтижелері:  
студент  
білуі  тиіс:  аударманың  негізгі  моделдерін,  аударма 
сәйкестіліктерінің  негізгі  түрлерін,  аударманың  негізгі 
амалдарын;  
орындай  білуі  тиіс:  аударма  трансформацияларды  қолдана 
білуі,  түрлі  деңгейлерде  аударма  арқылы  түбегейлі  ӛзгертуді 
жүзеге асыруды; 
меңгеруі  тиіс:  ӛзара  байланысты  мәтіндерді  аударудың 
негізгі  қағидалары  туралы  және    аударманың  лексикалық, 
грамматикалық  және  стилистикалық  аспектілері  туралы  
жақсы білігі болуы тиіс.  
 
KBKP 4605 
Кітап бизнесі және қарым-қатынас саясаты 
2 кредит/3ECTS 
Пререквизиттер: Жоқ. 
1+1+0 
Мақсаты:  Кітап  бизнесн  тиімді  қамтамасыз  ететін 
функцияландыратын мамандарды дайындау.  
Міндеті:  Салыстырмалы  тарихи  зерттеулерді,  тарихқа 
дейінгі  тілдік  қатынас  ретінде  таныстыру  және  тілдік 
теорияның 
әмбебаптығын, 
тілдік 
қатынастың 
типологиясын қолдануынан анықтау.  
Курстың  құрамы:  Курс  бір  немесе  бірнеше  тілдердің 
типологиялық  кеңістікте  белгілі  тарихи  және  әлеуметтік 
жағдайда  ұлттардың  этникалық  топтардың,  этникалық 
бірлестіктердің  әр  тілде  сӛйлейтін  адамдық  жеке 
коллективтердің  қатынасының  байланысын,  үрдісін  және 
нәтижесін қарастырады.     
 
Оқу  нәтижесінде  оқу  модулімен  келе  отырып,  студенттер 
мақала  зерттеуді  білу  керек,  заманауи  деңгйін  кӛрсете 
отырып, ғылыми тұрғыдан мәселені шешу керек. 
Жаңаша сӛздік материалдарды жинақтап, оны білу керек.  
Техниканың тілдік коммуникациясын білу керек.  
MKMK 4606 
Қазақстан әлеміндегі бұқаралық қарым-
қатынас 
2 кредит/3ECTS 
Пререквизиттер: Жоқ. 
1+1+0 
Мақсаты:  Студенттердің  ой-санасына  қарым-қатынас 
үрдісінің табиғаты жӛнінде толық кӛзқарас құрастыру.  
Тапсырмалар: 
Кӛпшілік 
қарым-қатынас 
туралы 
кӛзқарасты әлеуметтік институттағыдай құрастыру, қазіргі 
әлемдегі 
кӛпшілік 
қарым-қатынас 
құралын 
және 
Оқудың нәтижесінде, оқу модулін меңгере отырып, студент:  
Заманауи  үрдістер  мен  бұқаралық  коммуникацияны  білу 
керек.  
Бұқаралық 
коммуникациядағы 
әлеуметтік 
және 
психологиялық тіл табулар механизмін пайдалана білу керек.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
жарнамалық іс арасындағы тәуелдікті үйрету.  
Курстың  мазмұны:  Қазіргі  қоғамдағы  кӛпшілік  кәсіби 
және  тұлға  аралық  қатынасты  функциялау  туралы 
кӛзқарасты және негізгі теорияларды үйрету.  
 
Жобалардың  негізгі  дағдыларын,  құрылымын,  бұқаралық 
коммуникацияның  жарнамалық  мәтініне  баға  беріп,  түзете 
білу керек.  

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 5B020500 – Филология: казахская филология 
Код дисциплины 
Название дисциплины, количество 
кредитов, пререквизиты, распределение 
по видам занятий 
Цель, задачи, краткое содержание модуля (курса)  
Результаты обучения 
(знание, умение, навыки) 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
IK1101 
История Казахстана  
3 кредита/ 5 ECTS 
Пререквизиты: нет 
2+1+0 
Цель:  ознакомление  обучающихся  с  историческими 
основами 
и 
периодами 
становления 
независимой 
казахстанской  государственности  через  призму  изучения 
конкретных  источников  и  исторических  фактов  с  позиций 
новых теоретических и методологических взглядов.  
Краткое  содержание.  Исторические  основы  и  периоды 
становления независимой казахстанской государственности. 
Историко-сравнительный  анализ  сегодняшних  достижений 
состоявшейся 
казахстанской 
государственности 
с 
различными периодами исторического прошлого. 
-  знание  исторические  основ  и  периодов  становления 
независимой  казахстанской  государственности  в  контексте 
всемирного и евразийского исторического  процесса;  

умение  объективно  и  всесторонне  осмысливать 
имманентные  преимущества,  особенности  и  значение 
казахстанской модели развития; 
-  владение  навыками  аналитического  и  аксиологического 
анализа  при  изучении  сложных  исторических  процессов, 
явлений 
и 
исторических 
личностей 
современного 
Казахстана. 
POK(R)Ya 
1102 
Профессионально-ориентированный 
казахский (русский) язык 
3 кредита/      ECTS 
Пререквизиты: нет 
0+3+0 
Цель:  научить  студентов  умению  репродуцировать  и 
продуцировать  диалогическую  и  монологическую  речь  на 
казахском  (русском)  языке  в  сфере  бытового,  научного  и 
профессионального общения. 
Краткое  содержание.  Воспроизведение  концептуально 
организованного  филологического  знания  на    казахском 
(русском)  языке; соотнесение  процессов  функционирования 
и  развития  казахского  (русского)  языка  с  социально-
экономической,  культурно-исторической,  политической 
ситуацией  в  Казахстане  и  в  мире,  с  конституционно-
правовыми основами РК. 
–  умение  применять  фундаментальные  знания  о  системе 
казахского  языка,  структуре  и  функционировании  его 
единиц  для  работы  с  текстами  по  специальности  с  целью 
формирования профессионального мировоззрения;  
- умение создавать вторичные научные тексты  – аннотацию 
и  реферативное  описание;  умение  обобщать  научную 
информацию в форме тезисного изложения проблемы. 
 
POIYa1103 
Профессионально-ориентированный 
иностранный язык  
3 кредита/  ECTS 
Пререквизиты: нет 
0+2+1 
Цель: обучение студентов профессиональному общению на 
иностранном языке. 
Краткое  содержание.  Обогащение  словарного  запаса 
иностранного языка, включая профессиональные термины и 
клише, развитие навыков аудирования, усовершенствование 
способностей  студентов  при  чтении  публикаций  по 
предложенным 
тематикам 
из 
оригинальных 
профессиональных  источников  и  развитие  навыков  ведения 
деловой  переписки  с  партнерами  на  профессиональные 
темы.  Курс  предназначен  для  студентов  со  средним  и 
высоким  уровнями  владения  языком  (Pre-Intermediate, 
Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced).  
умение воспринимать иностранную речь на слух; 
-  владение  навыками  общения  на  иностранном  языке  и 
широким словарным запасом;  
-  владение  навыками  чтения  и  анализа  прочитанного 
материала.  
FNP2104 
Философия научного познания 
2 кредита/3 ECTS 
Пререквизиты: нет 
1+1+0 
Цель: 
формирование 
методологической 
и 
исследовательской  культуры  студентов,  умения  са-
мостоятельно формулировать научные проблемы и алгоритм 
научного  поиска  ориентируясь  на  фундаментальные  знания 
в  области  философии  науки,  а  также  возможности 
междисциплинарной 
методологии. 
Особое 
внимание 
уделяется    проблемам    науки    и     техники,     инженерно- 
-  знание  роли  философии  как  мировоззрения  и  основы 
научного  знания;  сущности  и  взаимосвязи  философской  и 
общенаучной картин мира;  
-  знание  основные  принципов,  законов  и  механизмов 
познавательной  деятельности;  -  знание  актуальных 
этических  проблем  современности  и  их  значимости  для 
профессиональной деятельности;  

 
 
технических  знаний  и  творчества,  роли  науки  в 
общественном  прогрессе,  а  также  в  генезисе  и  решении 
глобальных задач современности. 
Краткое содержание. Изучение ключевых идей и категорий 
современной философии, и основных принципов, законов и 
механизмов  познавательной  деятельности.  Рассмотрение 
этических  проблем  развития  науки  и  техники,  основных 
духовных ценностей и их значимость для профессиональной 
деятельности.  Расширение  и  совершенствование  знаний 
студентов  в  эвристической  и  методологической  области 
науки  посредством  освоения  научно-методологического 
потенциала 
современной 
философии. 
Формирование 
представления о закономерностях существования и развития 
социума, государства, гражданского общества и личности, о 
принципах  толерантности  и  межкультурного  диалога  как 
условии 
существования 
современного 
глобального 
общества. 
Формирование 
у 
студентов 
культуры 
критического  мышления  и  навыков  самостоятельной 
рефлексии 
над 
собственными 
методологическими 
проблемами. 
-  умение  объективно  осмысливать  реалии  современной 
социокультурной  ситуации  с  точки  зрения  методологии 
критического мышления;  
-  умение  использовать  знание  принципов,  законов  и 
категорий 
философии 
в 
процессе 
решения 
профессиональных научных задач; 
-  владение  навыками  творческого,  критического  мышления 
и  применения  инструментария  критического  мышления  к 
анализу  научных,  культурных,  социально-политических 
явлений и процессов. 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 
PMK 2201 
Психология межличностной коммуникации 
2 кредита/3 ECTS 
Пререквизиты: нет 
1+1+0 
Цель: осознание студентами роли и места психологических 
знаний  о  межличностной  коммуникации  в  современном 
мире, выявление их значения в процессе профессионального 
становления в рамках выбранной специальности. 
Краткое содержание.  Систематизация знаний студентов на 
основе  изучения  основных  парадигм,  теорий  и  концепций 
современной  психологии  межличностной  коммуникации. 
Теоретическое  и  эмпирическое  изучение  психологических 
проблем межличностной коммуникации на основе изучения 
познавательных  процессов,  психических  состояний  и 
индивидуально-психологических  особенностей  личности. 
Основные  категории  и  понятия  социальной  психологии, 
методологические 
основы 
социальной 
психологии, 
основные  теории,  концепции  и  принципы  социальной 
психологии,  сущность,  содержание  и  формы  психических 
явлений,  закономерности  их  динамики,  методы  и  приемы 
исследования  межличностной  коммуникации,  сущность 
новых  психологических  методик  и  технологий  изучения 
межличностной коммуникации. 
-  знание  системы  психических  явлений  межличностной 
коммуникации  в  единстве  познавательных  процессов  и 
регулятивных состояний;  
-  знание  теоретико–методологических  основ  современной 
психологии межличностной коммуникации; 
-  знание  основных  понятий  и  категорий  современной 
психологии межличностной коммуникации;  
- умение адекватно применять полученные психологические 
знания в условиях межличностной коммуникации;  
- умение исследовать индивидуальные особенности человека 
в  условиях  межличностной  коммуникации  с  целью 
выявления  его  личностных  свойств  и  составления 
психологической характеристики; 
-  умение  грамотно  выстраивать  систему  отношений  с 
другими людьми в контексте межличностной коммуникации 
и группового взаимодействия;  
-  владение  навыками  осуществления  психологического 
исследования 
межличностной 
коммуникации, 
его 
проведения,  обработки  полученных  данных  и  грамотной 
интерпретации результатов; 

владение 
навыками 
выработки 
практических 
рекомендаций, 
способствующих 
совершенствованию 
личности в условиях межличностной коммуникации; 
-  владение  навыками  оценки  и  коррекции  межличностной 
коммуникации  в  целях  гармонизации  личности  и  ее 
взаимоотношений с окружающими.  

TPP 2202 
Теоретическая и прикладная политология  
2 кредита/3 ECTS 
Пререквизиты: нет 
1+1+0 
 
Цель:  ознакомление  с  основами  политики,  власти  и 
властных  отношений,  политической  системы  Республики 
Казахстан.  
Краткое  содержание.  Политических  режимы,  формы 
государственного  правления  и  устройства,  политические 
процессы  в  Казахстане  и  на  мировой  арене.  Программные 
документы  и  Послания  Главы  государства,  стратегические 
направления  внутренней  и  внешней  политики  Республики 
Казахстан.  Представление  о  глобальном  мире  как  новом 
мировом порядке, понимание основных тенденций  мировой 
политики  и  международных  отношений,  содействие 
укреплению национальной безопасности и предотвращению 
актов терроризма и экстремизма. 
-  умение  выражать  гражданскую  позицию  и  проявлять 
общественно-политическую 
активность, 
противостоять 
различным формам манипулирования; 

способность 
к 
толерантному 
профессиональному 
взаимодействию  и  адаптации  в  новых  условиях  с  учетом 
социально-культурных, 
идейно-политических 
и 
религиозных различий. 
 
ELSU 2203 
Этика личного и социального успеха 
2 кредита/3 ECTS 
Пререквизиты: нет 
1+1+0 
 
Цель  дисциплины:  ознакомление  студентов  с  этическими 
нормами,  моральными  принципами  и  ценностями  в 
социальной деятельности человека. 
Краткое  содержание.  Систематизированное  представление 
о  путях  формирования  и  совершенствования  этических 
нормативов  в  различных  областях  профессиональной 
деятельности.  Формирование  у  будущих  специалистов 
знания  об  основных  этических  понятиях,  закономерностях 
формирования  этических  норм  в  процессе  социализации 
личности.  Ознакомление  с  основными  этапами  и 
тенденциями 
в 
развитии 
этики. 
раскрытие 
содержанияфундаментальных 
этических 
ориентиров, 
формирующих нравственную позицию личности. 
- знание основных этических понятий и категорий

владение  навыками  самостоятельной  нравственной 
ориентации  в  социуме,  свидетельствующие  о  достаточном 
уровне этической зрелости; 
-  знание  принципов  и  методик  поиска  оптимальных 
этических 
решений 
в 
затруднительных 
ситуациях 
повседневной жизни;  
-  владение  навыками  оценки  своих  поступков  и  поступков 
окружающих с точки зрения норм этики и морали; 
-  владение  навыками  поведения  в  обществе  и  общении  с 
гражданами в соответствии с нормами этикета. 
 
KR 2204 
Культура и религия  
2 кредита/3 ECTS 
Пререквизиты: нет 
1+1+0 
Цель:  ознакомление  с  основными  особенностями  культуры 
и религии Казахстана, рассмотрение эволюции культурных и 
религиозных традиций народов Казахстана.  
Краткое 
содержание. 
Методы 
культурологии, 
религиоведения,  для  исследования  явлений  культуры  и 
религии регионов Казахстана, понятие  «диалога» как одной 
из центральных категорий гуманитарных наук 20-21 века, а 
также  специфику  теоретического  языка  описания  его 
основных 
экзистенциальных 
и 
социокультурных 
параметров, 
границ 
и 
горизонтов. 
Специфические 
характеристики  метафизического  и  религиозного  опыта 
человека как онтологических оснований диалога. 
-  знание  научного  мировоззрения,  этнической  и  культурной 
толерантности;  
-  умение  осуществлять  сравнительный  анализ  иерархий 
базовых 
ценностей 
религиозных 
и 
нерелигиозных 
мировоззрений прошлого и настоящего;  

умение  прогнозировать  перспективы  возможного 
взаимодействия  философии,  религии,  науки  и  искусства  в 
процессе решения основных мировоззренческих проблем; 
-  умение  выявлять  синхронные  и  диахронные  взаимосвязи 
явлений региональной культуры, устанавливать их причины 
и следствия;  
-  владение  навыками  толерантного  поведения,  социального 
и 
профессионального 
взаимодействия 
с 
учетом 
этнокультурных и конфессиональных различий. 
OPS 2205 
Общая и прикладная социология 
2 кредита/3 ECTS 
Пререквизиты: нет 
1+1+0 
 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   63


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет