Сабақ түрлері бойынша бөлінісі Модульдің (курстың) мақсаты, міндеті, қысқаша мазмұныжүктеу 5.24 Kb.

бет3/63
Дата09.03.2017
өлшемі5.24 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63

Пәнннің  негізгі  мақсаты:    XX  ғасырдың  ІІ    жартысындағы  
әдеби  мұраны,  әдебиет  теориясы,  әдеби  сын    аясында  ғылыми 
негізде  жүйелеп танысу, бұрын-соңды жасалған, тиянақталған 
зерттеу  проблемаларын  меңгере  отырып,  әдеби-тарихи 
мәселелерін әрі қарай қарастыру 
Пәннің  негізгі  міндеті:  Әдеби  бағыттар  мен  олардың  басты 
ӛкілдерінің шығармашылығын саралау арқылы жетістіктер мен 
кемшіліктерді саралау. 
Пәнді  оқу  барсында  студенттер  әрқилы  әдебиет  ӛкілдерінің 
шығармашылық  лабораториясын  ашу  арқылы    әдебиет 
отандық әдебиеттанудың негізгі мектептері мен бағыттарын 
білу; 
әдеби  идиостиль  жасаудың  лингвистикалық  әдістері  мен 
шығармашылық тәсілдеріне ие болу; 
лирикалық,  драмалық,  прозалық  кӛркем  мәтін  құрудың 
ұстанымдарына ие болу; 
кӛркем және әдеби сыни шығармаларды бағалай алу. 
 

ӛкілдерінің басты жетістіктерін тану. 
Модуль 4.  Қазақ әдебиетіндегі жаңа бағыттар 
KKAT3421 
Қазіргі қазақ әдебиеті 
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Пәннің негізгі мақсаты: 
Қазіргі 
қазақ 
әдебиетінің  даму-бағыттарын  айқындау, 
әдебиеттегі басты тақырып, мәселелердің ара-жігін ашу;  
Пәннің міндеті: қазіргі кезеңдегі қазақ әдебиетінің даму бағыт-
арналары ақын-жазушылардың  танымал  туындылары  негізінде 
кеңінен  қарастырылып,  ондағы  тақырып,  ізденіс,  кӛркемдік 
арналарына, тіл-стиль сырларына назар аудару 
 Пәнді оқу арқылы   
студент  қазақ  әдебиетінің  бүгінгі 
даму-қозғалысын  зерделеуге,  ұлт  әдебиетіндегі  ӛнер  мұратын, 
адам мен оның еңбегін айқындауға үйренеді. 
отандық әдебиеттанудың негізгі мектептері мен бағыттарын 
білу; 
әдеби  идиостиль  жасаудың  лингвистикалық  әдістері  мен 
шығармашылық тәсілдеріне ие болу; 
лирикалық,  драмалық,  прозалық  кӛркем  мәтін  құрудың 
ұстанымдарына ие болу; 
кӛркем және әдеби сыни шығармаларды бағалай алу. 
 
AT3422 
Әдебиет  теориясы  
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  жоқ 
1+2+0 
Курстың  мақсаты  :    Әдебиет  теориясы    арқылы  кӛркем 
әдебиет  заңдылықтарын  эстетика,  психология,  мәдениеттану, 
семиотика ғылымдарының жетістіктерімен бірлікте қарастыру.  
Курстың  міндеті:    Шығарма  табиғатын,  автор  мен  адресат, 
кейіпкер  және  архетип,  әдебиет  және  таңбалар  жүйесі,  мәтін 
құрылымы, герменевтика мәселелерін  қарастыру. Курста әдеби 
үдеріс,  стиль,  кӛркемдік  әдіс,  жанрлар  типологиясы  толымды 
тұрғыда зерттеледі. 
Пәнді  оқу  барсында    студенттер  кӛркем  әдебиеттің  жаңалық, 
тектік  сипаттарымен  бірлікте  поэтика,  стиль,  предметтік 
бейнелеу  жүйесін  танып,  шығарманы  комплексті  талдауға 
үйренеді.  
қазақ  және  шетел  әдеби-сыни  ойлар  мен  мектептер, 
есімдер, бағыттардың қалыптасу кезеңдерін білу; 
заманауи  әдеби-қызмет  ерекшелігін  ескере  отырып  кӛркем 
мәтінді сындарды сараптау негізіне ие болу; 
түрлі  дискурс  типтері  мен  дағдыларын  дұрыс  пайдалана 
білу бойынша эстетикалық бағалау принциптерін меңгеру. 
KAST3423 
Қазақ әдебиеті сынының тарихы 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  жоқ 
1+2+0 
Пәннің негізгі мақсаты:  әдеби даму жолдарының қыр-сырын 
аңғару,  түсіну,  талдау  процесімен  тікелей  байланысты 
болғандықтан  сынның  туу  және  қалыптасу  кезеңдерін  әдебиет 
тарихына жанастыра кӛрсету. 
Пәннің  міндеті:  Сыншылық  ой-пікірдің  ӛрістеу  жолдары  тек 
әдеби  құбылыстарға  ғана  емес,  сонымен  қатар  қоғамдық-
әлеуметтік  толғаныстарға  іш  тартып  жататындықтан  сын 
тарихын  кең  кӛлемде  қарастыру,  қазақ  әдеби  сынның  пайда 
болу,  даму,  қалыптасу  тарихынан  хабардар  ету,  әдебиеттің 
дамуы сыншыл ой-пікірлердің дамуына қатыстылығын аңғарту. 
Пәнді оқу арқылы студенттер  бүгінгі әдеби процестегі  сынның 
ролін, болып жатқан кӛркемдік құбылыстарды  тани біледі.  
отандық  фольклордың  қазіргі  жай-күйі  мен  тарихын  білу; 
халық ауыз әдебиеті шығармашылығының үлгілерін жинау 
және ӛңдеу дағдыларын игеру; 
кӛркем, әдеби-сыни шығармалардың мәтінін жаза алу; 
әлемдік  әдебиет  пен  әдеби  үдерістің  жалпы  дауы  ӛрісінде 
отандық әдебиетті салғастырмалы түрде талдай білу;  
жарлық кӛркем ойлау әдістерін игеру. 
KAOIA 4424 
Қазақ  әдебиетін  оқытудың  инновациялық 
әдістемесі 
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Курстың  мақсаты:  қазақ  әдебиетін    инновациялық    озық  
әдістермен оқытуды  меңгеру 
Курстың  міндеті:  қазақ  әдебиетін  орта  және  жоғары 
мектептерде  оқыту  проблемаларын  анықтау;  оқытудағы  
иновациялық озық  әдістердің ерекшеліктерін меңгеру 
Студенттер  пәнді  оқу  барысында    қазақ  әдебиетін  оқытудың 
заман талаптарына сай озық әдістерін  үйренеді.
 
қазақ  және  шетел  әдеби-сыни  ойлар  мен  мектептер, 
есімдер, бағыттардың қалыптасу кезеңдерін білу; 
заманауи  әдеби-қызмет  ерекшелігін  ескере  отырып  кӛркем 
мәтінді сындарды сараптау негізіне ие болу; 
түрлі  дискурс  типтері  мен  дағдыларын  дұрыс  пайдалана 
білу бойынша эстетикалық бағалау принциптерін меңгеру. 
ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯЛАРЫНЫҢ (ЖБТ) МОДУЛДЕРІ 
ЖБТ  1 Қазақ тілінің функционалды аспектісі және өзекті мәселелері 
SW3501 
Scientific writing (қаз/орыс/ағыл) 
1 кредит/  2 ECTS 
Мақсаты:  қазақ,  орыс,  шетел  тілдерінде  ғылыми  мақалалар, 
жобалар, жазып, пікір-таласқа қатысуды үйрету. 
-  ғылыми  мақалалар  жаза  білу  және  қазақ/орыс/шетел 
тілінде ғылыми пікір-сайыстарға қатысу; 

Пререквизиттер: KKTL1404 
0+1+0 
NG2502   
Нормативті грамматика 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  KKTL1404 
1+2+0 
Нормативті  грамматика  курсының  мақсаты  ӛзара  байланысып 
жатқан  түрлі  қиындықтағы  қазақ  тілінің  грамматикасын  жүйе 
ретінде қарастырып шығу.  
Пәннің міндеттері: 
Студенттерді  қазақ  тілі  грамматикасы  жүйесін  зерттеудің 
заманауи маңызды мәселелеріне алып келу; 
Оларға  қазақ  тілі  грамматикасы  жүйесінің  грамматикалық 
заңдылықтары мен факторлары туралы берік білім беру. 
Аталған  пән  студенттерге  тілдің  түрлі  қызмет  ету 
жағдайындағы  күрделі  грамматикалық  құбылыстарды  ӛз 
бетінше  белсенді  түрде  қорытындылай  білу  қабілеті  бойынша 
теориялық білім беруі қажет.  
Қазақ  тілі  грамматикасының  заңдылықтары  мен  негізгі 
деректерін білу; 
ӛтілген  тақырып  бойынша  сӛздер,  сӛз  тіркестері  мен 
фразеологиялық 
оралымдарды 
пайдалана 
отырып 
грамматикалық  жағынан  дұрыс  пікірлесу  жүргізе  алу, 
жаттығулар 
бойынша 
лексикалық, 
грамматикалық, 
орфографиялық қателерді түзете алу; 
ана  тіліне  лингвистикалық  сараптау  жүргізудің  түрлі 
әдістерін меңгеру.   
LKTK2503   
Лингвомәдени құзыреттілік және тілдік 
коммуникация 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  KKTL1404 
1+2+0 
Курстың мақсаты: 
Ғасырлар 
тоғысында 
тіл 
туралы 
ғылым 
саласының 
мәдениеттанушылық  дәлелдемелеріне  қатысты  үлесі  мен  орны 
айтарлық  ӛзгерді,  ол  алдымен  семантиканың  когнитивтік 
саласында анық кӛріне бастады. Осыған байланысты мәдениет 
контексіндегі 
тілдік 
бірлік 
біршама 
лингвистикалық 
мәселелерді алға тартты. Білім алушыларды осы мәселеге алып 
келу кӛзделеді. 
Курстың міндеті: 
Лингвомәдениеттану  ӛз  мәселелерін  дербес  шеше  алатын  сала 
болып саналады және сонымен бірге тӛмендегідей міндеттерді 
орындау барысында бірқатар мәселелерге жауап іздейді: 
- мәдениет ретінде тілдік концептілерді жасауға қатысады;  
-  тілдік  белгінің  қай  саласында  «мәдени  мағына»  бар  екенін 
анықтайды; 
-  тыңдаушы  немесе  сӛйлеуші  осы  мағынаның  сӛйлеу 
стратегиясына қалай әсер ететінін қаншалықты сезетінін; 
-  тіл  иесінің  шынайы  мәдени  тілдік  компетенциясы  бар-жоқ 
екенін анықтау.  
мәдени  тілдік  компетенцияны  анықтау  үшін  келесі  мәселелер 
қаралады:  бұл  сӛйлеуді  жасау  мен  қабылдау  үдерісімен 
байланысып  жатқан  тілдік  тұлға  болып  табылады,  ол  әсіресе 
мәдениетті  анықтауда  аса  маңызды  болып  шығады;  осыларды 
дәлелдеу  үшін  тілдік  бірлікті  сараптайтын  линвгомәдени 
сараптау технологиялары қажет.  
ана  тілінде  ғылыми  зерттеудің  негізгі  әдістері  мен 
тәсілдерін игеру; 
білімнің 
тарихи-мәдени, 
тарихи-әдеби, 
теориялық-
лингвистикалық, 
теориялық-әдеби, 
герменевтикалық, 
семиотикалық, эстетикалық және философиялық негіздерін 
білу;  
дамыған  ассоциативтік  филологиялық  ойлау  жүйесінің 
болуы; 
түрлі мәтіндер түрін мазмұндау және баяндай алу. 
 
 
 
 
 
TKD2504 
Тілдік конструкциялардың дистрибуциясы 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  KKTL1404 
1+2+0 
Пәннің  мақсаты.  Тілдік  конструкция  теориялық  жағынан 
болсын, практикалық жағынан алып қарағанда да жалпы тілдік 
жүйедегі  тілдік  қызметтің  қызықты  және  мәнді  қызметтік 
тармағы болып табылады. Негізгі мақсат конструкция жүйесін, 
құрылымын және семантикасын қазақ тілі грамматикасындағы 
ажырамас бӛлік ретінде сипаттап шығу болып табылады.  
Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қойылды: 
-  қазақ  тілі  грамматикасының  негізгі  ерекшеліктерін  анықтау 
және талдау; 
-  жалғамалы  тілдің  құрылымына  морфологиялық  және 
түрлі мәтіндер түрін мазмұндау және баяндай алу; 
ғылыми  және  анықтамалық  әдебиеттерді  (оқу  және 
қажеттісін таңдау) пайдалану қабілетінің болуы;  
нақты  материалдарды  (тілдік,  әдеби,  қарым-қатынастық) 
жинау және сұрыптай білу; 
ана тілінде қарым-қатынастың ортологиялық, стильдік және 
риторикалық негізін білу. 

синтаксистік конструкциялар тән ретінде қарастыру; 
-  конструкция  жүйесін,  құрылымын  және  семантикасын 
сипаттап шығу; 
-  Конструкция  типтерінің  құрылымына  қатысты  синонимдік, 
варианттық қатынастарды табу. 
Пән  жалғамалы  тілдің  құрылымына  морфологиялық  және 
синтаксистік конструкциялар тән ретінде қарастыратындықтан, 
білімді  меңгерту  лингвистикалық  сипаттау,  әр  түрлі 
сараптаулар мен амалдар арқылы жүргізіледі.   
LPM2505 
Лингвистикалық парадигмадағы 
морфология 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  KKTL1404 
1+2+0 
Мақсаты  -  Дәрістердің  қысқаша  мазмұны  пәнді  студенттердің 
морфологияны  терең  меңгеруіне  арналған.  Ол  студенттерге 
морфология  саласының  ӛзіндік  ерекшеліктерін  меңгеруге, 
оқыту  әдістері  мен  сабақ  құрылымы  жайлы  білімдерін 
кеңейтуге  мүмкіндік береді. 
Міндеті  -  Студенттер  сӛздердің  морфологиялық  құрамы  мен 
типтері – морфема және оның түрлері, қосымшалардың түрлері 
мен  қызметі,  сӛз  таптары,  оларды  таптастыру  принциптері,  әр 
сӛз табының грамматикалық категориялары, олардың сырлары 
туралы  толық  теориялық  мағлұмат  алып  қана  қоймай,  оны 
практикалық жақтан жете меңгеруі тиіс 
Берілген пән студенттерге сӛзге немесе мәтінге морфологиялық 
талдау 
жасай 
білуді, 
сӛзді 
лексика-грамматикалық 
ерекшеліктеріне  қарай  сатылы  талдауды,  сӛйлемді  ықшамдау 
тәсілімен талдауды жетік меңгертеді.  
ана  тілінде  ғылыми  зерттеудің  негізгі  әдістері  мен 
тәсілдерін игеру; 
білімнің 
тарихи-мәдени, 
тарихи-әдеби, 
теориялық-
лингвистикалық, 
теориялық-әдеби, 
герменевтикалық, 
семиотикалық, эстетикалық және философиялық негіздерін 
білу;  
дамыған  ассоциативтік  филологиялық  ойлау  жүйесінің 
болуы; 
түрлі мәтіндер түрін мазмұндау және баяндай алу. 
KTFA3506   
Қазақ тілінің функционалдық аспектілері 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  KKTL1404 
1+2+0 
Курстың  мақсаты:  Бұрынғы  дәстүрлі  грамматикада  тілдің 
тұлғалық жағына басты назар аударылып, дыбыстардан бастап, 
тілдегі  күрделі  құрылымға  дейін  зерттелді.  Онда  тілді  зерттеу 
оны  сипаттап,  жүйелеумен  шектелді.  Қазақ  тілінің  дамып, 
жетілуіне байланысты бұлайша зерттеу жеткіліксіз болып отыр. 
Тілдің табиғатын толық ашу үшін сипаттап, жүйелеумен қатар, 
оның әрекет ету, жұмсалу механизмін де қарастыру қажет. Курс 
осы мәселені зерттеуге арналған. 
Курстың міндеті:  
- Құрылымдық грамматика мен функционалды грамматиканың 
ара-жігін  ашып  кӛрсету,  олардың  ӛзара  байланыстылығын 
анықтау; 

Функционалды  грамматиканың  негізгі  ұстанымдарын 
дәлелдеу; 
-  Функционалды  грамматиканың  зерттеу  бағыттары  туралы 
нақты түсінік беру; 
- Қызметтік-мағыналық ӛріс жүйесін анықтау; 
- Синтаксема ұғымы туралы; 
- Сӛйлем моделі ұғымы туралы; 

Сӛйлемнің  актуалды  мүшеленуі  немесе  сӛйлемнің 
жұмсалымдық-мағыналық бӛлшектенуі туралы; 
- Мәтіннің синтагматикалық бӛлінуі туралы түсінік беру. 
Курстың  сипаты:  Грамматика  саласы  –  тіл  ғылымының 
ішіндегі  ең  негізгісі.  Жалпы  тіл  білімінде  грамматикалық 
зерттеулерге кеңінен кӛңіл бӛлінеді. Оның тарихы сонау ежелгі 
түрлі мәтіндер түрін мазмұндау және баяндай алу; 
ғылыми  және  анықтамалық  әдебиеттерді  (оқу  және 
қажеттісін таңдау) пайдалану қабілетінің болуы;  
нақты  материалдарды  (тілдік,  әдеби,  қарым-қатынастық) 
жинау және сұрыптай білу; 
ана тілінде қарым-қатынастың ортологиялық, стильдік және 
риторикалық негізін білу. 

үнді  философтарынан  бастау  алады  да,  кӛне  грек 
ойшылдарының  еңбектерінде  жалғасын  тауып,  бүгінгі  күнмен 
ұласып жатыр.  
KGOM3507 
Қазақ грамматикасының ӛзекті мәселелері 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  KKTL1404 
1+2+0 
Пәннің  мақсаты  қазақ  тілінің  граматикасы  туралы  міндетті 
курста  алған  білімді  шыңдай  түсу,    бір  мәселеге  берілген 
бірнеше  пайымдауларға  сыни  кӛзбен  қарай  білуді  үйретуге 
қадам жасау.  
Курстың міндеті: 
1) тілдік факторларға жүйелі түрде сипаттама беру; 
2) бір тілдік факторға қатысты берілген әр түрлі бағыттар мен 
сипаттамалармен таныстыру;   
3)  қазақ  тілі  грамматикасының  теориясының  дұрыстығы  мен 
дәлдігін бағамдай білуді үйрету.  
Курстың мазмұны:  морфология  – сӛздің формасын зерттейтін 
грамматиканың бӛлімі; синтаксис – сӛз тіркестері мен сӛйлемді 
зерттейтін  грамматиканың  бӛлімі:  аналитизм;  синтетизм; 
грамматикалық  категория  ұғымы;  грамматикалық  мағына; 
отандық  лингвистикадағы  сӛз  таптарының  мәселелері; 
етістіктің  негізгі  категориялары,  қызметі;  уақыт  категориясы; 
сӛз  тіркесі  теориясы;  синткасистік  қатынастар  және  олардың 
берілу  тәсілдері;  камбинаторлық  қатар;  сӛйлем;  сӛйлемнің 
семантикалық аспектісі; сӛйлемнің прагматикалық аспектісі.  
Қазақстан  халықтары  мен  әлем  тілдері  қатарында 
қарастырылып  отырған  ана  тілінің  ерекшелігі  мен  орнын 
анықтай білу; 
ана  тілінде  лингвистикалық  сараптаудың  түрлі  әдістерін 
игеру;   
қолдағы  бар  ғылыми  ақпараттар  мен  тілдік  (мәтіндік) 
ақпараттарға  сүйене  отырып  ана  тілін  зерттеудегі  ӛзекті 
міндеттерді шеше алу. 
KEFG3508   
Күрделі етістіктерді функционалды-
грамматикалық талдау 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  KKTL1404 
1+2+0 
Пәннің  мақсаты  –  қазақ  тіліндегі  күрделі  етістіктерінің 
функционалды-грамматикалық жіктелімін құру.  
Пәннің міндеті: 
1.  Етістіктерінің  семантикалық  валенттілік  ерекшелігін 
сипаттау. 
2. 
Етістіктердің 
валенттілігін 
зерттеу, 
онда 
қарастырылатындар: 
-  валенттілік,  сӛзжасам  құрылым  мен  етістіктердің  мәні 
арасындағы байланыс, 
-  
актанттар  мен  таратушылар  семантикасы,  олардың 
сӛйлемдегі қызметінің заңдылығы 
- сӛйлем түрлеріндегі валенттіліктің іске асу ерекшеліктері,  
- валенттілік арасындағы жекелеген нұсқалардың ара қатынасы, 
- Етістіктердің ішкі валенттілігі.  
Негізгі бірлік ретінде сӛзді жан-жақты зерттеу осы заманғы тіл 
білімінің  маңызды  міндеті  болып  табылады.    Осы  міндеттерді 
шешуде  валенттіліктің  семантикалық  теориясы  аса  жоғары 
рӛлге ие болып қалмақ. Мұның ӛзі тіл білімінің жаңа бағытын 
қалыптастырады. 
ана  тілінде  ғылыми  зерттеудің  негізгі  әдістері  мен 
тәсілдерін игеру; 
білімнің 
тарихи-мәдени, 
тарихи-әдеби, 
теориялық-
лингвистикалық, 
теориялық-әдеби, 
герменевтикалық, 
семиотикалық, эстетикалық және философиялық негіздерін 
білу;  
дамыған  ассоциативтік  филологиялық  ойлау  жүйесінің 
болуы; 
түрлі мәтіндер түрін мазмұндау және баяндай алу. 
KG3509   
Коммуникативтік грамматика 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  KKTL1404 
1+2+0 
Бұл  курстың  мақсаты  қазақ  тілі  грамматикасын  оқытудағы 
коммуникативтік  әдістің  тиімділігімен  және  қазақ  тілі 
грамматикасындағы  құбылыстарды  функционалды  жолмен 
түсіндіруге бағытталған.  
Алға  қойылған  мақсатқа  жету  үшін  келесі  міндеттерді  шешу 
қойылған: 
- сӛйлеудің грамматикалық жағын оқытудағы коммуникативтік 
әдістің мәнін ашу; 
түрлі мәтіндер түрін мазмұндау және баяндай алу; 
ғылыми  және  анықтамалық  әдебиеттерді  (оқу  және 
қажеттісін таңдау) пайдалану қабілетінің болуы;  
нақты  материалдарды  (тілдік,  әдеби,  қарым-қатынастық) 
жинау және сұрыптай білу; 
ана тілінде қарым-қатынастың ортологиялық, стильдік және 
риторикалық негізін білу. 

- қазақ тілін оқытудың заманауи талаптарын анықтау; 
-  функционалды  әдіс  бойынша  жаттығулар  кешенін  жасап 
шығару; 
-  тәжірибелі  оқыту  негізінде  функционалды  әдістің  және 
құрастырылған  жаттығулар  кешені  негізінде  коммуникативтік 
құзіреттілікті қалыптастырудың  тиімділігін кӛрсету.  
Пәннің  практикалық  мәні  мынада,  қалыптаған  жаттығулар 
кешені түрінде сӛйлеудің грамматикалық жағы бойынша нақты 
материалдар  беріледі,  бұл  материалдар  кейіннен  білім  беру 
мектептердің  орта  және  жоғары  кезеңдерінде  пайдаға  асуы 
мүмкін. 
MGT4510   
Мәтінді грамматикалық талдау 
2 кредит/  3 ECTS 
Пререквизиттер:  KKTL1404 
1+1+0 
Курстың 
мақсаты 
қазақ 
мәтіңдерінің 
грамматикалық 
құрылысын, мәтін құру заңдылықтарын сипаттау, 
Пәннің міндеттері: 
a)    Қазақ  тіліндегі  мәтін  құрылысының  негіздерін  теориялық 
жағынан анықтау; 
 б  )  студенттерді  қазіргі  мәтін  лингвистикасының  маңызды 
мәселелерімен таныстыру; 
в)    студенттерді  қазақ  мәтінінің  құрылу  заңдылықтарымен 
таныстырдым, оларды талдап түсіндірдім. 
Бұл  пән  студенттерге  мәтін  грамматикасы  туралы  теориялық 
білім  беріп,  оны  құрудың  заңдылықтарын  түсінуге,  талдай 
білуге үйретеді. 
-  Қазақ  мәтінінің  грамматикалық  құрылу  заңдылықтары 
мен негізгі деректерін білу; 
- Мәтіннің грамматикалық құрылысын дұрыс талдай білу; 
- Мәтін талдаудың әдістерін меңгеру. 
 
TNZhT4511 
Тілдік норма және жаңа сӛз қолданыстары 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  KKTL1404 
1+2+0 
Пәннің  мақсаты  –  студенттердің    жаңа  қолданыстар, 
неологизмдер  жӛніндегі  түсінігін  қалыптастыру  болып 
табылады. Бұл орайда студент қазақ тіліндегі жаңа сӛздер, жаңа 
қолданыстар  туралы,  олардың  пайда  болуы  мен  қалыптасуына  
әсер  етуші  факторларды,  жаңа  сӛздердің  жасалу  тәсілдерін 
және т.б. жан-жақты игере алу мүмкіндігіне ие бола алады.  
Пәннің міндеті: 
а)  Курстың  басты  міндеті  –  жаңа  атаулардың,  жаңа 
қолданыстардың  жасалу,  қалыптасу    жолдары  ғылыми 
тұрғыдан тани білуге үйрету. 
б)  Қазақ  тілінде  бұрыннан  бар,  байырғы  сӛздерді  қайта 
жаңғырта  отырып  жаңа  сӛздер,  жаңа  атаулар  жасалуын 
түсіндіру. 
Бұл  пән  студенттерге  теориялық  білім  беріп  қана  қоймайды, 
сонымен  қатар  жаңа  сӛз,  жаңа  қолданыстар  туралы  кеңінен 
мағлұмат  береді  және  оны  практикада  дұрыс  қолдана  алуына 
кӛмектеседі. 
түрлі мәтіндер түрін мазмұндау және баяндай алу; 
ғылыми  және  анықтамалық  әдебиеттерді  (оқу  және 
қажеттісін таңдау) пайдалану қабілетінің болуы;  
нақты  материалдарды  (тілдік,  әдеби,  қарым-қатынастық) 
жинау және сұрыптай білу; 
ана тілінде қарым-қатынастың ортологиялық, стильдік және 
риторикалық негізін білу. 
KTKL4512 
Қазақ тілінің корпустық лингвистикасы 
2 кредит/  3 ECTS 
Пререквизиттер:  KKTL1404 
1+1+0 
Курстың мақсаты: Корпустық лингвистиканың теориялық және 
практикалық мәселелерін оқыту. 
Міндеттері: 
а) 
студенттерге 
жалпы 
тіл 
біліміндегі 
корпустық 
лингвистиканың  зерттелуі  мен  бастау  ұғымдары  туралы 
мәлімет беру, әртүрлі корпустар құрастырудың лингвистикалық 
және компьютерлік технологиясын меңгерту; 
ә) 
студенттерге 
қазақ 
тіл 
біліміндегі 
корпустық 
лингвистиканың  қазіргі  жағдайы  мен  корпус  құрастыру 
ана  тілінде  ғылыми  зерттеудің  негізгі  әдістері  мен 
тәсілдерін игеру; 
білімнің 
тарихи-мәдени, 
тарихи-әдеби, 
теориялық-
лингвистикалық, 
теориялық-әдеби, 
герменевтикалық, 
семиотикалық, эстетикалық және философиялық негіздерін 
білу;  
дамыған  ассоциативтік  филологиялық  ойлау  жүйесінің 
болуы; 
түрлі мәтіндер түрін мазмұндау және баяндай алу. 

тәжірибелері туралы мағлұмат беру; 
Бұл  курс  студенттердің  корпустық  лингвистика  мәселелерін, 
негізгі ұғымдарын, корпус құрастырудың лингвистикалық және 
компьютерлік технологиясын меңгерулеріне мүмкіндік береді. 
Оқыту нәтижелері: 
Студенттер  бұл  арнайы  курсты  оқу  нәтижесінде  корпустық 
лингвистиканың  негізгі  ұғымдары  мен  теориялық  мәселелері 
туралы толықтай мағлұмат алып, білімдерін жетілдіреді. 
Әртүрлі корпустар құрастыру жұмыстарына 
TM4513 
Тіл және ментальділік
 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  KKTL1404 
1+2+0 
Курстың мақсаты: 
Студенттерді  тарих  болашағы  мен  қазақ  ментальімен 
байланыстыра  отырып  қазіргі  қазақ  сӛйлеуінде  жүріп  жатқан 
семантикалық, 
лексикалық, 
синтаксистік 
мәдениеттану 
үдерістермен таныстыру. 
Курстың мақсаты: 
- қазақ тілі дамуының байлығы мен деңгейін кӛрсету; 

қазақ  тілінде  түрлі  ой  мен  эмоцияны  білдірудің 
мүмкіндіктерін кӛрсету; 
-  тіл  мен  мәдениет  тарихымен,  сондай-ақ  ӛзекті  үрдістермен 
байланыстыра отырып нақты мысалдар келтіру; 
-  тіл  мен  мәдениет  негізінде  кейбір ӛзекті  мәселелерді  шешуге 
тырысу; 
- аталған үдерістердің ӛзара байланысы мен жүйелігін кӛрсету; 
- қазақ тілінінің ментальдігіне тән кейбір концептілерді табу. 
Бітірушінің дайындығына қатысты курстың орны. 
Лекциялар курсы қалыптасқан аппарат негізінде филологтарды 
кәсіби тұрғыдан дайындауда ерекше орын алады және ғылыми 
зерттеулерді дамытуға мүмкіндік береді.  
қарастырылып отырған тілдік бірліктерді сӛйлеу ағымынан 
немесе мәтіннен таба білу және оны түсіндіре алу; 
түрлі мәтіндер түрін мазмұндау және баяндай алу; 
ғылыми  және  анықтамалық  әдебиеттерді  (оқу  және 
қажеттісін таңдау) пайдалану қабілетінің болуы;  
нақты  материалдарды  (тілдік,  әдеби,  қарым-қатынастық) 
жинау және сұрыптай білу; 
ана тілінде қарым-қатынастың ортологиялық, стильдік және 
риторикалық негізін білу. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал