Сабақ түрлері бойынша бөлінісі Модульдің (курстың) мақсаты, міндеті, қысқаша мазмұныжүктеу 5.24 Kb.

бет4/63
Дата09.03.2017
өлшемі5.24 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63

ЖБТ  2  Қазақ тілі дамуының негізгі кезеңдері және міндеттері 
SW3501 
Scientific writing   (каз/рус/анг) 
1 кредит/  2 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
0+1+0 
Мақсаты:  қазақ,  орыс,  шетел  тілдерінде  ғылыми  мақалалар, 
жобалар, жазып, пікір-таласқа қатысуды үйрету. 
-  ғылыми  мақалалар  жаза  білу  және  қазақ/орыс/шетел 
тілінде ғылыми пікір-сайыстарға қатысу; 
TD2502   
Тіл және дискурс 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  KKTL1404 
1+2+0 
Курстың  мақсаты  қазіргі  тіл  мен  дискурсты  лингвистиканың 
жаңа зерттеу бағытында талдау. 
Пәннің міндеттері: 
а) Тіл мен дискурстың арақатынасын айқындау 
б)дискурстың 
прагматикалық, 
когнитивтік, 
этнолингвистикалық,  мәдениеттанымдық  т.б.  сипаттарын 
анықтау, 
в)  Дискурсты  сӛйлеуші  мен  тыңдаушының  қарым-қатынасын 
жүзеге 
асыратын айтылым деңгейінде қарастыру  
Білу: Тіл мен дискурстың коммуникативтік бірлігі; 
Қолдану:  дискурстың сипаттарын меңгеру  
Меңгеру: Дискурс – қолданыстағы тілдесім. 
 
 
 
 
 
 
 
KI2503   
Қазақ тілінің интонологиясы 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  KKTL1404 
1+2+0 
Курстың  мақсаты  қазақ  лебізі  интонацияның  сипаттау  және 
оны сараптаудың әдістерін табу.  
Осыған байланысты келесі міндеттер жүктеледі:  
Лебіздің 
коммуникативтік 
бағытына 
байланысты 
интонацияның типтерін жасап шығару; 
Қазақ тілінің негізгі интонемаларын білу; 
Ӛз дауысын, демін және сӛйлеуін бақылау алу; 
Интонацияны  коммуникативтік  байланыс  құралы  ретінде 
меңгеру   
 

Интонация  деңгейлеріне  байланысты  интонема  жасаушы 
факторларды анықтау.  
Интонация  –  сӛйлеу  тілінің  сипатына  жатады,  олар  дауыс 
ырғағына,  сӛйлеу  қарқынына,  дауыс  қаттылығына  және  оның 
әуезіне  байланысты  болып  келеді.  Интонация  сӛйлем  негізгі 
белгісі және оның грамматикалық жағынан тиянақтайтын құрал 
болып табылады.   
 
KTOE2504 
Қазақ тілінің ӛңірлік ерекшеліктері және 
сӛздердің варианттығы 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  KKTL1404 
1+2+0 
Мақсаты  -  жергілікті  тілдік  ерекшеліктер жалпыхалықтық 
тіліміздің  бір  аймаққа  тән  тілдік  кӛрінісі.  Ол  аймақтың  тілдік 
материалы  жалпыхалықтық  тіл  арнасымен астасып  жатады  да, 
кейбір  дыбыстық,  грамматикалық,  лексикалық  ерекшеліктері 
жағынан одан ажырап тұрады.  
Міндеті –  қазақ  тіліндегі  жергілікті  ерекшеліктерді  зерттеу, 
оларды топтап, жан-жақты сипаттау. 
Сипаты  жергілікті  ерекшеліктердің  қамтитын  территориясы, 
тілдік 
материалының 
кӛлеміне 
қарай диалект, 
сӛйленіс терминдері қолданылады. 
Қазақстан  халықтары  мен  әлем  тілдері  қатарында 
қарастырылып  отырған  ана  тілінің  ерекшелігі  мен  орнын 
анықтай білу; 
ана  тілінде  лингвистикалық  сараптаудың  түрлі  әдістерін 
игеру;   
қолдағы  бар  ғылыми  ақпараттар  мен  тілдік  (мәтіндік) 
ақпараттарға  сүйене  отырып  ана  тілін  зерттеудегі  ӛзекті 
міндеттерді шеше алу. 
KTA2505 
Қазақ тіліндегі аналитизм 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  KKTL1404 
1+2+0 
Курстың мақсаты: Студенттерге аналитизм құбылысы жайында 
толыққанды  мәлімет  беру.  Қазақ  тіліндегі  аналитизм 
құбылысын тілдің лексика және грамматика салалары бойынша 
талдай отырып, ұтымды ұсыныстар мен тұжырымдар жасау. 
Курстың  міндеттері:  Тілдегі  аналитизм  құбылысына  жататын 
аналитикалық  етістік,  аналитикалық  формант,  аналитикалық 
форманы таратып айту. 
Берілген  пән  студенттерге  аналитизм  құбылысының  негізгі 
тілдік  салалары  ретінде  аналитикалық  лексика,  аналитикалық 
грамматика  тұрғысынан  аналитикалық  конструкцияларды 
ажыратуға мүмкіндік беретін теориялық мәліметтер беруі тиіс. 
Студенттер  аналитизм  құбылысының  синтетизмге  қарсы 
құбылыс 
екенін, 
аналитизм 
құбылысында 
сӛздің 
морфологиялық  құрамының  тұрақты  болып,  оның 
грамматикалық 
мағынасының 
сӛздің 
орны 
мен 
интонациясына байланысты анықталатынын біліп шығады;  
Студенттер  морфологиялық  аналитикалық  конструкциялар 
мен синтаксистік аналитикалық конструкцияларды ажырата 
алатын  болады.  Отандық  тіл  білімінің  терминологиялық 
аппаратына ие болу; 
отандық  тіл  білімі  саласындағы  теориялық  және 
практикалық түсініктерді түсініп іске асыра білу. 
KTEV3506   
Қазақ тіліндегі етістіктердің валенттілігі 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  KKTL1404 
1+2+0 
 Пәннің  мақсаты    семантикалық  аспектіде  қазақ  тіліндегі 
етістіктердің  валенттілік  қасиетімен  таныстыру.  Етістіктердің 
валенттілік қасиетіне түсінік беру; валенттілік түлерін ажырата 
білу.   
Курстың міндеті: 
1) 
етістіктердің 
лексика-грамматикалық, 
семантикалық 
ерекшеліктеріне орай валенттілік қасиетін анықтау; 
2)  семантикалық,  синтаксистік,  лексикалық  валенттіліктерді 
ажырата білуді үйрету;   
3)  етістіктердің  міндетті,  факультативті,  облигаторлық  т.б. 
валенттіліктерге талдай білу. 
Курстың  мазмұны:    валенттілік,  тіркесімділік,  дистрибуция; 
лексикалық, семантикалық, синтаксиситік валенттілік.  
Қазақстан  халықтары  мен  әлем  тілдері  қатарында 
қарастырылып  отырған  ана  тілінің  ерекшелігі  мен  орнын 
анықтай білу; 
ана  тілінде  лингвистикалық  сараптаудың  түрлі  әдістерін 
игеру;   
қолдағы  бар  ғылыми  ақпараттар  мен  тілдік  (мәтіндік) 
ақпараттарға  сүйене  отырып  ана  тілін  зерттеудегі  ӛзекті 
міндеттерді шеше алу. 
TTMT3507 
Тіл тарихы және мәтінтану: ӛзара байланыс 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  KKTL1404 
1+2+0 
Курстың  мақсаты  кӛркем  және  публицистикалық  т.б.  түрлі 
жанрдағы  мәтіндерді    қазіргі  лингвистиканың  жаңа  зерттеу 
бағытында талдау. 
Пәннің міндеттері: 
а) мәтіндерді  талдаудың теориялық ұстанымдарын меңгеру 
б)  тілдік  бірліктер  мен  категориялардың  мәтін  түзудегі 
қызметін анықтау; 
Білу: қазақ мәтіндерінің түрлеріне тілдік талдау жасау; 
Қолдану:    мәтінге  лингвистикалық  талдау  арқылы    түзетін 
тілдік бірліктердің ерекшеліктерін айқындау 
Меңгеру:  қазақ  мәтіндерінің  түрлерін  анықтау  және  тілдік 
талдау жасау 

в) Мәтіннің концептуалдық кеңістігін талдау. 
Бұл  пән  студенттерге  мәтінді  лингвистикалық  талдаудың 
теориялық  мәліметтерін  және  лингвистикалық  талдауды 
үйретуі тиіс. 
TTCE3508   
Түркі тілдері саласындағы этимологиялық 
зерттеулердің міндеттері 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  KKTL1404 
1+2+0 
Курстың 
мақсаты: 
Түркологиядағы 
этимологиялық 
зерттеулердің  теориясы  мен  практикасы  жайында  мағлұмат 
беру. 
Курстың  міндеті:  а)  этимологиялық  зерттеулердің  шет  елдік 
және  отандық  тарихымен  таныстыру;  ә)  этимологиялық 
зерттеулердің  әдістері  мен  тәсілдерін  үйрету;  б)  силлабология 
ілімінің негіздерін байымдап-зерделеу. 
Бұл пәнді оқыту барысында белгілі этимологтардың еңбегімен 
танысып,  тілдік  бірліктердің  пайда  болу  тӛркінінің  қыр-
сырына, теориясы мен практикасына қанығатын болады. 
отандық  тіл  білімі  саласында  зерттеу  және  қолданбалы 
қызмет  база  ретінде  тіл  білімінің  тарихы  мен  теориясын, 
коммуникативистика  мен  когнитивті  лингвистика,  психо 
және әлеуметтік лингвистика негізін білу;  
отандық  тіл  білімінің  терминологиялық  аппаратына  ие 
болу; 
отандық  тіл  білімі  саласындағы  теориялық  және 
практикалық түсініктерді түсініп іске асыра білу. 
KSTT3509   
Кешенді-сатылай талдаудың түрлері 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  KKTL1404 
1+2+0 
Курстың мақсаты: 
Тілдік  талдау  –  барлық  тілдерді  оқытуда  қажетті  ортақ  ӛзекті 
мәселелердің бірі. Тілдік талдау  ана тілінен берілетін білімнің 
негізін  салуға,  оны  саралауға,  еске  қайта  түсіруге,  білімді 
тиянақтандыруға мүмкіндік беретін бірден-бір қолайлы тәсіл.  
Курстың міндеті: 
-  Арнаулы  курсты  оқыту  барысында  қазақ  тілінің  дыбыстық 
жүйесін,  лексикалық  құрамын,  грамматикалық  құрылысын 
практикалық жақтан әрі тұжырымды, әрі нақты да түсінікті етіп 
меңгерту басшылыққа алынады.  
-  Тіл  білімінің  фонетика,  сӛзжасам,  морфология,  синтаксис 
сияқты  салаларына  байланысты  ұғымдар,  грамматикалық 
құбылыстар  талдаудың  үлгілерін  беру  арқылы  нақты 
меңгертіледі. 
-  Тілдік  объектілерді  кешенді-сатылы  талдау  арқылы  меңгерту 
арқылы  оқу-тақырыптық  материалдарды  ұзақ  есте  сақтау 
мүмкіндігі арттырылады.   
Сонымен  қатар  жазба  жұмыстардың  сауатты  жазылуы, 
жазбаша, ауызша ӛз ойларын кӛркем жеткізе алуы, тіл білімінің 
жекелеген  салаларынан  алған  теориялық  білімдерін  қажетті 
кезде  ӛз  дәрежесінде  қолдана  алуы  кешенді-тілдік  талдау 
түрлерін  терең  меңгеруімен  жүзеге  асырылады.  Курсты  оқып 
үйрену кеңейтілген практикуммен нақтылана түседі. 
Қазақстан  халықтары  мен  әлем  тілдері  қатарында 
қарастырылып  отырған  ана  тілінің  ерекшелігі  мен  орнын 
анықтай білу; 
ана  тілінде  лингвистикалық  сараптаудың  түрлі  әдістерін 
игеру;   
қолдағы  бар  ғылыми  ақпараттар  мен  тілдік  (мәтіндік) 
ақпараттарға  сүйене  отырып  ана  тілін  зерттеудегі  ӛзекті 
міндеттерді шеше алу. 
RML4510   
Рухани және материалдық лексика 
2 кредит/  3 ECTS 
Пререквизиттер:  KKTL1404 
1+1+0 
Пәннің  мақсаты  -  қазақ  тілінің  рухани  және  материалдық 
лексикасы    бойынша  тыңдаушыларға  жүйелі  ғылыми-
теориялық  білім  бере  отырып,    алған  білімдерін  практикалық 
және лабораториялық  дәрежеде пысықтау, 
Пәннің  міндеті  -  алынған  ғылыми-теориялық  біліміне  сәйкес 
болашақта  зерттелуге  тиісті  мәселелеріне  байланысты 
тыңдаушыларды ғылыми ізденіске баулу. 
Пән  мазмұнында  рухани  және  материалдық  лексиканы 
құрайтын 
атаулардың 
ұлттық 
мәдени 
ерекшеліктері 
лингвомәдениеттанымдық,  этнолингвистикалық,    когнитивті-
концептуальдық аспектіден талдауға түседі 
отандық  тіл  білімі  саласында  зерттеу  және  қолданбалы 
қызмет  база  ретінде  тіл  білімінің  тарихы  мен  теориясын, 
коммуникативистика  мен  когнитивті  лингвистика,  психо 
және әлеуметтік лингвистика негізін білу;  
отандық  тіл  білімінің  терминологиялық  аппаратына  ие 
болу; 
отандық  тіл  білімі  саласындағы  теориялық  және 
практикалық түсініктерді түсініп іске асыра білу. 

RKL4511 
Репрессияланған қазақ лингвистикасы 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  KKTL1404 
1+2+0 
Мақсаты:  жалпыхалықтық  тілдің  әдеби  сұрыптаудан  ӛтіп 
қырлануын,  түрлі  стильдік  құралдар  мен  тілдік  жаңа 
элементтермен  толығуын,  баюын,  жаңа  мағыналы  сӛздердің 
пайда 
болуын, 
олардың 
экспрессивті, 
эмоционалды 
бояуларының  жандана  түсуін,  мәндес  сӛздердің  мағыналық 
жақтан бір-бірінен алшақтауын, терминдену процесінің жүруін 
зерттеу болып табылады. 
Міндеті: 
Аталған  курсты  аяқтау  барысында  студенттерге  ХХ 
ғасыр басындағы қазақ әдеби тілінің ерекшеліктерін, нормалық 
сипатын,  стильдік  тармақтарын  толық  меңгерту,  ХХ  ғасыр 
басындағы  қазақ  әдеби  тілінің  стильдік  ерекшеліктерін  толық 
қарастыру,  ХХ  ғасыр  басындағы  ақын-жазушылардың  қазақ 
әдеби тілін қалыптастырудағы рӛлінен толық мағлұмат беру.
 
Бұл пән студенттерді ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы қазақ 
әдеби  тілінің  ерекшеліктерімен,  ХХ  ғасыр  басындағы  қазақ 
әдеби  тілінің  стильдік  тармақтарымен,  ХХ  ғасыр  басындағы 
ақын-жазушылардың  қазақ  әдеби  тіліне  қосқан  үлесімен, 
репрессияға  ұшыраған  қазақ  зиялыларының  мұрасы  және 
олардың  тілімен,  ХХ  ғасыр  басындағы  мерзімді  баспасӛздің 
әдеби тілге қосқан үлесімен таныстырады. 
Қазақстан  халықтары  мен  әлем  тілдері  қатарында 
қарастырылып  отырған  ана  тілінің  ерекшелігі  мен  орнын 
анықтай білу; 
ана  тілінде  лингвистикалық  сараптаудың  түрлі  әдістерін 
игеру;   
қолдағы  бар  ғылыми  ақпараттар  мен  тілдік  (мәтіндік) 
ақпараттарға  сүйене  отырып  ана  тілін  зерттеудегі  ӛзекті 
міндеттерді шеше алу. 
KTTN4512 
Қазақ тілі мен тюркологияның негізгі даму 
кезеңдері 
2 кредит/  3 ECTS 
Пререквизиттер:  KKTL1404 
1+1+0 
Пәннің  мақсаты  –  студенттерге  түркі  тілдері  мен 
халықтарының 
зерттелу 
тарихынан, 
түркі 
тілдерінің 
топтастырылуы мен ӛзіндік ерекшеліктерінен, сондай-ақ, түркі 
жазуы  мен  тіл  мәдениеті  тарихының  кезеңдерінен  мағлұмат  
беру. 
Пәннің  міндеті  –    студенттерге  ертедегі  және  қазіргі  түркі 
тілдерін,  жазба  мәтіндерін  зерттеу  жұмысымен  таныстырып, 
болашақ мамандыққа дағдыландыру. 
Курсын 
оқып-үйрену 
нәтижесінде 
студенттер 
түркі 
филологиясының  негізгі  проблемаларынан  жақсы  бағдарда 
болып, оның мәнді-маңызды жетістіктерін біліп, ертедегі және 
қазіргі  түркі  мәтіндерін  ажырата  біліп,  оны  оқығанда  оған 
ғылыми талдау принциптерін қолдана білулері керек. 
отандық  тіл  білімі  саласында  зерттеу  және  қолданбалы 
қызмет  база  ретінде  тіл  білімінің  тарихы  мен  теориясын, 
коммуникативистика  мен  когнитивті  лингвистика,  психо 
және әлеуметтік лингвистика негізін білу;  
отандық  тіл  білімінің  терминологиялық  аппаратына  ие 
болу; 
отандық  тіл  білімі  саласындағы  теориялық  және 
практикалық түсініктерді түсініп іске асыра білу. 
GBT4513 
ХХ ғасыр басындағы терминология 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  KKTL1404 
1+2+0 
Пәннің  мақсаты  -    студенттерге  термин  жасау  мен 
қалыптастыруда  қазақ  зиялыларының  рӛлі,  олардың  термин 
жасау  принциптері  туралы,  ұлттық  ғылыми  терминологияны 
қалыптастыруда  қазақ  баспасӛзінің,  оқулықтардың  орны 
туралы мағлұмат беру болып табылады.  
Пәннің міндеті:  
а)  Қазақ  зиялыларының  ұлттық  ғылыми  терминологияның 
дамуына қосқан үлестері;   
а)  1910-30  жылдар  аралығында  термин  жасау  мен 
қалыптастыруда газет-журналдардың, сондай-ақ оқулықтардың 
да орны;  
Бұл  пән  студентерге  ХХ  ғасырдың  бас  кезінде,    яғни  10-30 
жылдар аралығында  жасалып, қалыптасқан терминдер туралы, 
сол    кезеңнің  термин  қалыптастырудағы  ӛзіндік  ерекшелігі 
жӛніндегі түсінігін қалыптастырады.  
Қазақстан  халықтары  мен  әлем  тілдері  қатарында 
қарастырылып  отырған  ана  тілінің  ерекшелігі  мен  орнын 
анықтай білу; 
ана  тілінде  лингвистикалық  сараптаудың  түрлі  әдістерін 
игеру;   
қолдағы  бар  ғылыми  ақпараттар  мен  тілдік  (мәтіндік) 
ақпараттарға  сүйене  отырып  ана  тілін  зерттеудегі  ӛзекті 
міндеттерді шеше алу. 

ЖБТ  3 Қазақ әдебиеті теориясы мен  тарихының өзекті мәселелері 
SW3501 
Scientific writing 
(каз/рус/анг) 
1 кредит/  2 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
0+1+0 
Мақсаты:  қазақ,  орыс,  шетел  тілдерінде  ғылыми  мақалалар, 
жобалар, жазып, пікір-таласқа қатысуды үйрету. 
-  ғылыми  мақалалар  жаза  білу  және  қазақ/орыс/шетел 
тілінде ғылыми пікір-сайыстарға қатысу; 
AMOZh2502 
Әдеби мұра және оны жалғастырушылар 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  AK1401 
1+2+0 
Курстың  мақсаты:  ежелгі  және  ортағасырлық  әдеби 
жәдігерліктердің  қазақ руханиятынан алар орнын айқындау. 
Курстың  міндеті:  әдеби  мұралардың  сақталу,  басылу,  зерттелу 
мәселелерін түсіну; олардың  текстологиялық тұрғыдан талдау; 
тақырыптық-идеялық ерекшеліктерін бағамдау. 
Бұл  пән  студенттерге  халықтың  асыл  қазынасы  болып 
саналатын  әдеби  жәдігерліктердің  маңыздылығын,  оның 
тарихи-мәдени аспектілердегі орнын айқындауды үйретеді. 
қазақ  және  шетел  әдеби-сыни  ойлар  мен  мектептер, 
есімдер, бағыттардың қалыптасу кезеңдерін білу; 
заманауи  әдеби-қызмет  ерекшелігін  ескере  отырып  кӛркем 
мәтінді сындарды сараптау негізіне ие болу; 
түрлі  дискурс  типтері  мен  дағдыларын  дұрыс  пайдалана 
білу бойынша эстетикалық бағалау принциптерін меңгеру. 
AD2503 
Әдебиет және дін 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  AK1401 
1+2+0 
Курстың 
мақсаты: 
студенттерге 
ортағасырлық 
әдеби 
жәдігерліктер  мен  ақын  -  жыраулар  поэзиясында  баяндалған  
ислам құндылықтарын  түсіндіру. 
Курстың  міндеті:  ортағасырлық  әдеби  ескерткіштердегі  және 
ақын жыраулардың  дін тақырыбында жазған терме-толғаулары 
мен  қиссаларындағы  ислам  ғибраттарының  маңыздылығын   
талдау; 
Пән  студенттердің  бүгінгі  күні  діни  таным    тұрғысынан  ӛткір 
мәселелерге айналып келе жатқан  мәселелерді бабалар мұрасы 
арқылы жол табуға үйретеді. 
отандық әдебиеттанудың негізгі мектептері мен бағыттарын 
білу; 
әдеби  идиостиль  жасаудың  лингвистикалық  әдістері  мен 
шығармашылық тәсілдеріне ие болу; 
лирикалық,  драмалық,  прозалық  кӛркем  мәтін  құрудың 
ұстанымдарына ие болу; 
кӛркем және әдеби сыни шығармаларды бағалай алу. 
ADS2504 
Әдебиеттегі дәстүр мен сабақтастық 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  AK1401 
1+2+0 
Курстың  мақсаты:    қазақ  әдебиетіндегі  дәстүр    ерекшеліктері  
мен  шығармалардағы  тақырыптық-идеялық    сабақтастықты 
айқындау.  Пәннің  міндеті:  студенттерге    ақын-жыраулар 
поэзиясынан  бастау алатын дәстүр мен сабақтастықты бүгінгі 
қаламгерлердің шығармашылығы арқылы тұжырымдау. 
Студенттер  бұл  пәнді  оқу  барысында  әдебиеттегі  дәстүр 
негіздерін үйренеді. 
қазақ  және  шетел  әдеби-сыни  ойлар  мен  мектептер, 
есімдер, бағыттардың қалыптасу кезеңдерін білу; 
заманауи  әдеби-қызмет  ерекшелігін  ескере  отырып  кӛркем 
мәтінді сындарды сараптау негізіне ие болу; 
түрлі  дискурс  типтері  мен  дағдыларын  дұрыс  пайдалана 
білу бойынша эстетикалық бағалау принциптерін меңгеру. 
KIO2505 
Қазақтың  импровизаторлық ӛнері  
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  AK1401 
1+2+0 
Курстың 
мақсаты: 
студенттерге 
қазақ 
халқының 
сурыпсалмалық  ӛнерінің  қыр  сырын  түсіндіру.  Курстың 
міндеті: қазақ халықының айтыс ӛнері, жыршылық дәстүріндегі 
импровизаторлық ерекшеліктерді шығармалар арқылы талдау. 
Студенттер  пәнді  оқу  барысында  айтыстарды  тақырыптық, 
идеялық,  кӛркемдік  ерекшеліктер  тұрғысынан  талдауды 
үйретеді. 
отандық әдебиеттанудың негізгі мектептері мен бағыттарын 
білу; 
әдеби  идиостиль  жасаудың  лингвистикалық  әдістері  мен 
шығармашылық тәсілдеріне ие болу; 
лирикалық,  драмалық,  прозалық  кӛркем  мәтін  құрудың 
ұстанымдарына ие болу; 
кӛркем және әдеби сыни шығармаларды бағалай алу. 
OGAM3506   
Орта ғасырлардағы әдеби мұралар 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  AK1401 
1+2+0 
Курсың  мақсаты:  ортағасырлық  әдеби  мұралардың  қазақ 
халқының руханиятынан алар орнын айқындау. 
Курстың 
міндеті: 
студенттерге 
ортағасырлық 
әдеби 
мұралардағы  «кемел  адам»,  «кемел  мемлекет»  идеясының 
ерекшеліктерін,  шығармаларды  текстологиялық  тұрғыдан 
салыстыра білуге  бағыттау.  
Пәнді  оқу  барысында  студенттер  ортағасырлық  әдеби 
жәдігерлерге  жеке-жеке  тоқталып,  оларды    қазақ  әдебиеті  мен 
мәдениетіндегі орнын айқындауға үйренеді. 
қазақ  және  шетел  әдеби-сыни  ойлар  мен  мектептер, 
есімдер, бағыттардың қалыптасу кезеңдерін білу; 
заманауи  әдеби-қызмет  ерекшелігін  ескере  отырып  кӛркем 
мәтінді сындарды сараптау негізіне ие болу; 
түрлі  дискурс  типтері  мен  дағдыларын  дұрыс  пайдалана 
білу бойынша эстетикалық бағалау принциптерін меңгеру. 

KATA3507 
Қазақ әдебиетінің теориялық әдіснамалық 
мәселелері 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  AK1401 
1+2+0 
Курстың  мақсаты:    қазақ  әдебиетінің    теориялық  және 
әдіснамалық  мәселелерін  айқындау.  Курстың  міндеті: 
студенттер    әдебиет  тарихын  дәуірлеу  және  зерттеу 
мәселелеріндегі 
теориялық-әдіснамалық 
мәселелерді 
айқындайды  және  оны  шешеді.  Пәнді  оқу  барсында  студент 
теориялық-әдіснамалық мәселелерді айқындауға үйренеді. 
отандық әдебиеттанудың негізгі мектептері мен бағыттарын 
білу; 
әдеби  идиостиль  жасаудың  лингвистикалық  әдістері  мен 
шығармашылық тәсілдеріне ие болу; 
лирикалық,  драмалық,  прозалық  кӛркем  мәтін  құрудың 
ұстанымдарына ие болу; 
кӛркем және әдеби сыни шығармаларды бағалай алу. 
AD3508   
Әдебиет және  дәстүр 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  AK1401 
1+2+0 
Курстың    мақсаты:  студенттерге  қазақ  әдебиетінің  түрлі 
жанрларында 
баяндалған 
 
этногрфиялық 
ӛрнектердің 
ерекшеліктерін, әдебиеттегі дәстүр жалғастығын  түсіндіру. 
Курстың    міндеті:  студенттер  әдебиетте  қалыптасқан  дәстүр  
негіздерін,  жанрлар  бойынша    этнографиялық  ӛрнектердің  
ерекшеліктерді меңгеруі тиіс. 
Пән  студенттердің    әдебиет  пен  дәстүр    негіздерін 
байланыстыра қарастыруға үйретеді. 
қазақ  және  шетел  әдеби-сыни  ойлар  мен  мектептер, 
есімдер, бағыттардың қалыптасу кезеңдерін білу; 
заманауи  әдеби-қызмет  ерекшелігін  ескере  отырып  кӛркем 
мәтінді сындарды сараптау негізіне ие болу; 
түрлі  дискурс  типтері  мен  дағдыларын  дұрыс  пайдалана 
білу бойынша эстетикалық бағалау принциптерін меңгеру. 
AO3509   
Әдебиет  және  ӛнер 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  AK1401 
1+2+0 
Курстың  мақсаты  әдебиет  пен  ӛнердің  адамзат  баласының 
тарихындағы  орны  мен  маңыздылығын,  олардың  рухани 
құндылықтардың  темірқазығы  болғандығын    түсіндіру. 
Курстың  міндеті:  студенттер      ӛнердің  түрлі  жанрлары 
бойынша  жазылған    кӛркем  шығармаларды  тақырыптық-
идеялық  тұрғыдан  талдайды.  Пәнді  оқу  барысында  студенттер 
музыка,  кино,  сәулет,  театр  ӛнері  мен  әдебиеттің  арасындағы 
байланысты үйренеді. 
отандық әдебиеттанудың негізгі мектептері мен бағыттарын 
білу; 
әдеби  идиостиль  жасаудың  лингвистикалық  әдістері  мен 
шығармашылық тәсілдеріне ие болу; 
лирикалық,  драмалық,  прозалық  кӛркем  мәтін  құрудың 
ұстанымдарына ие болу; 
кӛркем және әдеби сыни шығармаларды бағалай алу. 
KPP4510 
Қазақ поэзиясының поэтикасы 
2 кредит/  3 ECTS 
Пререквизиттер:  AK1401 
1+1+0 
Курстың    мақсаты:  студенттерге  қазақ  поэзиясының 
поэтикасын  түсіндіру.  Курстың  міндеті:  студенттер    қазақ  
поэзиясының  поэтикалық  ерекшеліктерін      шығармаларды 
талдап,  саралау    жұмыстары    арқылы  айқындайды.  Пәнді  оқу  
барысында    студенттер    қазақ  ақындарының  шығармаларын 
түрлі аспектіде  талдап  үйренеді. 
қазақ  және  шетел  әдеби-сыни  ойлар  мен  мектептер, 
есімдер, бағыттардың қалыптасу кезеңдерін білу; 
заманауи  әдеби-қызмет  ерекшелігін  ескере  отырып  кӛркем 
мәтінді сындарды сараптау негізіне ие болу; 
түрлі  дискурс  типтері  мен  дағдыларын  дұрыс  пайдалана 
білу бойынша эстетикалық бағалау принциптерін меңгеру. 
AF4511 
Әдебиет және фольклор 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  AK1401 
1+2+0 
Курстың  мақсаты:  әдебиет  пен    фольклор  байланысын, 
ерекшеліктерін түсіндіру. 
Курстың міндеті: студенттер әдебиет пен фольклор арасындағы 
байланысты,  жанрлық  ерекшеліктерді    талдай  және  зерттей 
алуы тиіс. 
Студенттер  пәнді  оқу  барысында  әдебиет  пен  фольклордың  
негізгі  ерекшеліктерін,  қазіргі  қазақ  әдебиетіндегі  фольклор 
айшықтарын оқып үйренеді. 
отандық әдебиеттанудың негізгі мектептері мен бағыттарын 
білу; 
әдеби  идиостиль  жасаудың  лингвистикалық  әдістері  мен 
шығармашылық тәсілдеріне ие болу; 
лирикалық,  драмалық,  прозалық  кӛркем  мәтін  құрудың 
ұстанымдарына ие болу; 
кӛркем және әдеби сыни шығармаларды бағалай алу. 
AA4512 
Әлем әдебиеті 
2 кредит/  3 ECTS 
Пререквизиттер:  AK1401 
1+1+0 
Курстың 
мақсаты: 
студенттерді 
әлем 
әдебиетінің 
жауһарларымен  таныстырып,  қазіргі  әдеби  үдерістің  бағыт-
бағдарларын айқындау 
Курстың 
міндеті: 
студенттер 
әлем 
классиктерінің 
шығармаларын оқып, талдайды және олардың шығармашылық 
лабораторияларымен танысады. 
Пәнді оқу барысында студенттер әлемдік әдебиеттің ӛткені мен 
бүгіні туралы ӛз тұжырымдарын айқындауға үйренеді. 
қазақ  және  шетел  әдеби-сыни  ойлар  мен  мектептер, 
есімдер, бағыттардың қалыптасу кезеңдерін білу; 
заманауи  әдеби-қызмет  ерекшелігін  ескере  отырып  кӛркем 
мәтінді сындарды сараптау негізіне ие болу; 
түрлі  дискурс  типтері  мен  дағдыларын  дұрыс  пайдалана 
білу бойынша эстетикалық бағалау принциптерін меңгеру. 
Abt4513 
Абайтану 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  AK1401 
Курстың мақсаты студенттерге абайтану мектебінің қалыптасу 
кезеңдерін, оның қазақ руханиятындағы орнын түсіндіру. 
Курстың  міндеті:  студент  абайтану  ілімінің  қалыптасу 
отандық әдебиеттанудың негізгі мектептері мен бағыттарын 
білу; 
әдеби  идиостиль  жасаудың  лингвистикалық  әдістері  мен 

1+2+0 
кезеңдерін,  бүгінгі  таңдағы  зерттеу  бағыттарын  айқындайды. 
Пәнді  оқу  барысында  студент  абайтану  мектебінің  ӛткенін 
зерделеп,  бүгінгі бағыт-бағдарын айқындауды үйренеді. 
шығармашылық тәсілдеріне ие болу; 
лирикалық,  драмалық,  прозалық  кӛркем  мәтін  құрудың 
ұстанымдарына ие болу; 
кӛркем және әдеби сыни шығармаларды бағалай алу. 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал