Сборник материалов VIІІ международной научной конференции студентов и молодых ученых «Наука и образование 2013»Pdf көрінісі
бет28/44
Дата22.12.2016
өлшемі3,14 Mb.
#63
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   44

 
 
 
 

 
198 
CҾЗДЕРДІҢ ТАПҚА БҾЛІНУ СИПАТЫ 
(АРАБ ЖҼНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІ АЯСЫНДА). 
 
Құлмамырова Ж. Қ. 
                           Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ҧлттық университеті, Астана 
 
Басқа  тілдің  жҥйелік-қҧрылымдық  ерекшеліктерін  тҥсіну  ҥшін,  оның  грамматикалық 
сҿз  зерттеу  ҽдістері  арқылы  қандай  сҿз  табы  берілетіндігін  толық  білу  керек.  Сҿз  табына 
топтастыру  барлық  тілде  де  белгілі  бір  грамматикалық  жҥйе заңдылықтарына  негізделетіні 
сҿзсіз. Қазіргі қазақ тіл білімінде грамматика кең мағынада қарастырылады.  
Грамматика  ауқымын  морфология  жҽне  синтаксиспен  шектемей,  оның  аясын 
сҿзжасамдық,  фонологиялық  деңгейлермен  кеңейте  отырып  зерттеу  ҥрдісі  қалыптасқан 
болса,  қазіргі  араб  тілі  грамматикасы  морфология  мен  синтаксистен  тҧрады.  Дҽстҥрлі  араб 
тілінің 
  ['илму-л-қауа
-
'иду-л-'арабиа]  -  грамматикалық  заңдылықтары  сҿз 
таптарын есім, етістік, кҿмекші сҿз деп ҥш топқа жіктеп зерттейді. Бҧл ҥрдіс – VII ғ. 
 [ҽл-
лҽхн]  -  сҿйлеу  элементтері  арасындағы  дағдылы  синтаксистік  байланыстың  бҧзылуы  [1,  16 
]  анаколуф  негізінде  қалыптасқан.  «Анаколуф  қҧрмалас  сҿйлемдердің  басталуы  мен 
аяқталуы  арасында,  мағына  жағынан  ҥйлескенімен,  грамматикалық  жағынан  ҥйлеспейтін 
сҿйлем  мҥшелері  арасында  кездеседі»  [2,  19  б.].  Араб  тілі 
  ['илму-сарф]  - 
морфологиясы  сҿздің  тҧлғалық  тҥрленіп  жҽне  мағыналық  ҿзгеру  ерекшеліктерін  сҿйлемге 
енбес бҧрын, ал 
 ['илму-н-наху] - синтаксис сҿзді сҿйлемге енгеннен кейін зерттейтін 
ғылым.  «Есімдер  мен  етістіктер  сҿзжасамдық  тҧрғыдан  бір-бірінен  тҥрленетін  немесе 
тҥрленбейтін  ҿзгешелігіне  байланысты  кҿмекші  сҿздерден  ерекшеленеді.  Мағыналық 
жағынан есімдер мезгілмен байланысып жатса, кҿмекші сҿздер оларға мағыналық реңк беру 
қызметін  атқарады»  [3,  10  с.].  Морфологияда 
  [исм]  -  есім  сҿздер  семантикалық, 
морфологиялық  белгілері  мен  қҧрылымдық  ерекшеліктеріне  қарай  жиырмадан  астам  тҥрге 
бҿлінген. (
 [әнтә] - сен, 
 [саб'а

] - жеті, 
 [жами
-
л] - әдемі, 
 [фарас] - ат, 
 
[инса
-
н] - адам,   [қалам] - қалам т.б.). Ал 
 [фи'л] - етістік толымды жҽне толымсыз, салт 
жҽне сабақты деп т.б. жіктеле береді. Етістік негізінде қамтылатын мағыналарына мыналар 
жатады: 1) іс-ҽрекет; 2) оның ҿтелген уақыты; 3) орындаушысы.  
  [фи'л  ма
-
д

и
-
]  -  ҿткен  шақ  етістігі  суффикстер  кҿмегімен  жасалады. 
Мысалы,
  [фаһимту]  -  түсіндім; 
[фаһимнә
-
]  -  түсіндік; 
  [фаһимтум]  -  
түсіндіңдер; 
 [фаһиму
-
] - түсінді (кҿпше тҥр, олар тҥсінді) т.б.   
 [фи'л муд

а
-
ри'] - 
осы-келер  шақ  етістігі  іс-ҽрекеттің  қазір  немесе  болашақта  орындалатынын  білдіріп, 
префикс арқылы жасалады. Оларға 
 [алиф, тҽ, иа, нун] – а, т, и, н ҽріптері жатады 
[4, 184 р.]. Мысалы,
  [актубу]  - жазамын; 
  [нәктубу]  -  жазамыз; 
 [тәктубу]  -  
жазасың; 
 [иактубу] - жазады т.б. 
 [фи'л амр] – бҧйрық рай етістігі  префикс  ҽрі 
суффикстер арқылы жасалады. Оларға 
 [алиф (бҧйрық рай етістігінің префиксі), у 
(ер тегінің кҿптік жалғау суффиксі), алиф (екілік суффиксі), и (ҽйел тегіне берілетін бҧйрық 
рай етістігіне жалғанатын суффикс), нун (ҽйел тегінің кҿптік жалғау суффиксі)] – а, у, а, и, н 
ҽріптері  жатады.  Мысалы,
  [уктуб]  –  жаз; 
  [уктуба]  –  жазыңдар  (екеуің);
 
[уктубу
-
] – жазыңдар (сендер (ер тегі)); 
 [уктуби] – жаз (әйел тегі); 
 [уктубна] – 
жазыңдар  (сендер (әйел тегі); т.б.  

 
199 
Ал 
  [харф]  -  кҿмекші  сҿздер  –  тҧрақты  жҽне  мағыналық  деп  бҿлінеді.  Мысалға: 
 [хатта] - дейін,  [кә] - сияқты,   [сумма] - сосын,   [уа] - және, 
[илә] - -ға,  [би] - -
мен  т.б.  Сҿз  бен  сҿзді,  сҿйлем  мен  сҿйлемді  байланыстыру  ҥшін  қолданылатын,  тіркескен 
сҿздеріне ҽртҥрлі реңк, грамматикалық мағына ҥстейтін кҿмекші сҿздердің, яғни «
 [ҽл-
ҽдҽуа
-
т] -  шылаулардың араб тілінде 546 тҥрі бар» [5, 13 s.]. 
Демек  араб  тілі  грамматикасында  барлық  сҿздер  семантикалық  жҽне  морфологиялық 
белгілері  бойынша  есім,  етістік  жҽне  кҿмекші  сҿз  болып  ҥш  топқа  бҿлінеді.  Ал  қазақ 
тіліндегі  сҿздерді  таптастыру  ҥшін,  яғни,  сҿзді  сҿз  табына  жатқызу  ҥшін  ҥш  тҥрлі  белгіні 
басшылыққа    алады.  Олар:  мағыналық,  грамматикалық  (морфологиялық,  синтаксистік) 
белгілері  мен  сҿйлемде  атқаратын  қызметі.  Сондықтан  қазіргі  қазақ  тілі  грамматикасының 
сҿзді  топтастыру  принциптеріне  сай,  ертеректен  танымал  зат  есім,  сын  есім,  сан  есім, 
есімдік, етістік, ҥстеу, еліктеуіш сҿздер, шылау, одағай сҿз табына қосымша  модаль сҿздер 
де жеке сҿз табы ретінде қарастырылады.  
Он  сҿз  тап  қҧрамындағы  сын  есім  де  ең  алдымен  сҿздерді  мағынасына,  одан  кейін 
тҧлғалық  (морфологиялық)  тҥрленуіне  жҽне  сҿйлемде  атқаратын  қызметіне  қарай 
топтастырылған.  Оған  мына  анықтама  дҽлел  бола  алады:  «сын  есім  –  семантика, 
грамматикалық  жағынан,  яғни  морфологиялық  ерекшелігі  мен  сҿзжасам,  сҿз  тҥрлендіру 
амалы жағынан да, синтаксистік қызметі мен басқа сҿздермен тіркесіп қолданылуы жағынан 
да қазіргі қазақ тіліндегі ҿзіне тҽн ерекшелігі бар сҿз табының бірі» [6, 460 б.]. Бҧл анықтама 
–  сын  есімнің  қазіргі  тілдік  тҧрғыдан  сҿзжасам  пен  морфологиялық,  синтаксис  пен 
семантикалық  жағынан  берілген  грамматикалық  мағынасы.  «Грамматикалық  мағына  – 
лексикалық  мағынамен  жарыса  отырып,  сол  лексикалық  мағынаны  айқындай,  саралай 
тҥсетін  мағына  емес,  сҿздің  сол  лексикалық  мағынасының  жалпылануы  арқылы  туатын 
жалпы мағынасы» [7, 44 б.].  
Тҥркітанушы  ғалымдардың  ішінде  сын  есім  туралы  пікір  айтушы  ғалымдардың  бірі 
А.К.  Боровков:  «Сын  есім  тҧлғасы  жағынан  ҥстеу  жҽне  зат  есіммен  тҧлғалас  келеді,  бҧл 
кейбір  тіл  зерттеушілерінің  ҧйғыр  тілінде  сын  есім  ҿз  алдына  жеке  сҿз  табы  емес  деген 
кҿзқарас тудыруда. Шын мҽнінде, сын есімдер ҿзінің мағынасы, жасалу жолы, синтаксистік 
қызметі жағынан жеке сҿз табы ретінде бҿлініп қарастырылуы керек», – деп атап кҿрсеткен 
[8, 5 б.]. Қазақ тілінде сын есімнің дербес сҿз табы болуына тҿмендегі белгілер тҽн: 
1.
 
Лексикалық мағынасының болуы
2.
 
Шырай жҧрнағын жалғай алуы; 
3.
 
Зат есімге тҽн қосымшалардың тікелей қосылмайтындығы; 
4.
 
Сҿйлемде анықтауыш мҥше қызметін атқаруы  [9, 10 б.]. 
Ал тҥркі тілдерінің салыстырмалы морфологиясын зерттеген                 А.М. Щербак: 
«В  тюркском  праязыке  прилагательные  не  имели  особых  морфологических  показателей  и 
самосуществование  их  как  самостоятельного  лексико-грамматического  разряда  имен 
вызывает  большое  сомнение»  –  деп  [10,  108  с.],  тҥркі  тілдеріндегі  сын  есімнің  ерекше 
морфологиялық кҿрсеткішке ие емес екендігі мен сҿз табы болып зерттелуі кҥмҽнді екендігін 
кҿрсетеді. Араб тіліндегі 
 [асифа] - сын есім (сипат) категориясы туралы да Кеңес жҽне 
отандық шығыстанушы ғалымдар ҧстанымы екі бағытта екендігі айқындалды. А. Дҽдебаев, 
Б.  Жҧбатова,  Б.С.  Тасымов,      А.А.Ковалев,  Г.  Шарбатов,  О.Б.  Фролова  жҽне  т.б.  ғалымдар 
еңбектерінде 
 [асифа] - сын есім (сипат) семантикалық, морфологиялық, синтаксистік 
ерекшелігі жағынан морфологияда қарастырылған. Аталмыш ғалымдар метатіл қызметіндегі 
қазақ  тілі  грамматикасын  басшылыққа  алып,  араб  тіліндегі 
  [асифа]  -  сын  есім 
категориясын  қазіргі  қазақ  тілі  морфологиясындағы  сын  есім  жҥйесіне  ҥйлестірген.  Ал 
келесі  пікірде,  Б.М.  Гранде,  Г.Ж.  Бҥркітбай,  Х.  Еллек  ,  М.  Хусайн,  К.С.  Баранов,  Н.В. 
Юшманов сынды т.б. кеңестік жҽне отандық ғалымдар араб тілі грамматикасын басшылыққа 
алып, 
 [асифа] - сын есім тҥрін есімдер тегіне жатады, олардың кҿпшілігі зат есімдер 

 
200 
ҥлгілерінде бейнеленеді жҽне оның қатарына 
 [исму-л-фа
-
'ил] - негізгі жҽне 
 
[исму-л-маф'у
-
л]  -  ырықсыз  есімшелердің  де  қатысы  болатындығын  дҽлел  етеді.  Аталмыш 
ғалымдардың  морфологияға  арналған  еңбектерінде  жалпы 
  [асифа]  -  сын  есімге 
жататын  сҿз  таптардың  бірқатар  мағыналық  жҽне  тҧлғалық  (формалары)  ерекшеліктері 
кҿрсетілген.  Мҽселен,  Н.В.  Юшманов 
  [асифа]  -  сын  есімнің  функционалдық 
ерекшелігіне қарай 
 [ҽл-маус

у
-
ф] - сипатталушы зат есімсіз сол зат есімге сай келетін 
категория  екендігі  туралы  айтады  [11,  78  c.].  Сонымен  қорыта  келе,  қазіргі  араб  тіліндегі 
 [асифа] – сын есім категориясының грамматикалық қҧрылымы дҽстҥрлі шығыс жҽне 
еуропалық  тіл  қҧрылымын  зерттеу  ерекшеліктеріне  байланысты  ҽрі  морфологиялық  ҽрі 
синтаксистік қырынан кеңінен қарастырылу барысында.  
 
Қолданған әдебиеттер тізімі 
 
1
 
.
 
2
 
Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің тҥсіндірме сҿздігі. – Алматы, 2005. 
3
 
Рима С.А. Двоякое членение частей речи в языках с развитым морфологическим строем 
(на материале арабского и русского языков). – М., 2001.  
4
 
Georges M. Abdul-Massih. An intermediate dictionary of verb conjugation. – Librairie du Liban 
Publishers, 1996. 
5
 
Hasan Akdag. 
 Arap dilinde Edatlar. – Konia, 1999.  
6
 
Қазақ грамматикасы. Фонетика, сҿзжасам, морфология, синтаксис.      – Астана, 2002. 
7
 
Исаев С.М. Қазіргі қазақ тілі. Морфология. – Алматы, 2007.  
8
 
Шакенов Ж. Қазіргі қазақ тіліндегі сын есім категориясы. – Алматы, 1961.  
9
 
Мҧсабаев Ғ. Қазақ тіліндегі сын есім шырайлары. – Алматы, 1951.        
10
 
Щербак  А.М.  Грамматический  очерк  языка  тюркских  текстов  Х-ХIII  вв.  из  Восточного 
Туркестана. – М.-Л.: АН СССР, 1961.  
11
 
Юшманов Н.В. Грамматика литературного арабского языка. – М., 1985.  
 
 
TECHNIQUES OF COMMUNICATIVE STRATEGIES 
IN ENGLISH AND KAZAKH LANGUAGES 
 
Kupenova D, k.zh.dinka@mail.ru 
Eurasian National University named after L.N.Gumilev, Astana 
supervisor - N.A.Ekibayeva 
 
 Language  is  a  tool  of  communication  which  connects  people.  They  send  and  receive 
messages  through  communication.  There  are  6500  living  languages  in  the  world,  which  attract 
people to learn foreign languages.[1] Learning a foreign language is made linguists to work out in 
the  sphere  of  philology  to  create  an  effective  way  for  gaining  knowledge.  Linguists  and 
methodologists  considered  that  communicative  strategies  prevents  the  most  efficient  way  of 
learning  a  foreign  language.  Communicative  strategies  is  the  art  and  technique  of  using  words 
effectively  to  impart  information,  messages,  ideas  and  thoughts  [2],  that  is  why  it  attracts  the 
attention of linguists to enlarge the language studies.  Communication strategies is a very important 
issue  to  develop  learners'  strategic  competence  on  learning  languages.  First  of  all,  the  aim  of 
communicative  strategies  should  be  defined  by  communication  types:  convention  -  an  agreement, 
contract  supporters;    confliction  -    disagreement,  detection  of  disagreement  on  the  accentuation 

 
201 
participants of communication in order to establish or maintain a conflict; manipulation - capture of 
the semantic space of communication. All these three types of communication strategies define us 
to determine the area of language usage. Besides, it controls the balance of the communication.  
   As  communicative  strategies  takes  a  main  role  on  language  learning,  many  linguists  find  out 
many techniques on communication to achieve a language proficiency. Most of their works devoted 
to  English  language.  As  it  describes  as  the  first  global  lingua  franca,  which  is  the  dominant 
language or in some instances even the required international language of communications, science, 
information technology, business, seafaring, aviation, entertainment, radio and diplomacy[3]. Thus, 
it takes a main role in our country, Kazakhstan. Nowadays, all departments, especially employers, 
require knowledge of English language, because it becomes more important as Russian and Kazakh 
languages. In the future it will be our third official language. That is why learning English language 
through  communication  can  be  one  of  the  most  efficacious  and  productive  ways  to  master  the 
language. Communication can be  studied at different levels of interaction. These levels depend on 
the number of learners: intra-personal, inter-personal, group, community and society. According to 
the  number  of  learners,  teachers  use  different  conventional  strategies.  Most  of  communicative 
strategies  depend  on  productive  and  receptive  skills.  If  productive  skills  consist  of  speaking  and 
writing,  receptive  skills  consist  listening  and  reading.  Communicative  strategy  is  based  on  both 
skills,  which  pay  attention  mostly  for  listening  and  speaking.  Being  a  good  listener  is  the  first 
prerequisite  for being  a  successful  communicator. Hearing  and listening  have profound difference 
between  each  other.  While  hearing  is  the  sensory  perception  of  the  ears  without  any  motive  of 
understanding  what  the  person  is  trying  to  say,  listening  is  going  deeper  into  the  analysis  of  the 
person's views so that there is an effective conversation.[4]  Being a good speaker is the best way 
for  improving  the  language  proficiency.  It  helps  speaker  to  communicate  more  easily  and 
effectively  between  individuals,  audience  and  group  of  people.  Speaking  is  a  heart  of 
communication, which is the most important technique on communication. Communication without 
speaking is a like bird without wings. That is why, it takes a main role on communication strategy. 
On  more  important  technique  on  communication  strategy  is  body  language.  Body  language  is  an 
addition  for  effective  communication.  It  helps  verbal  communication  to  be  more  expressive  and 
impressive.  Movement  of  hands  and  eyes  have  their  own  meaning.  If  you  speak  and  make 
movements opposing to your speech at the same time, it may make our listener to be confused and  
misunderstand your speech. Thus, body language conveys a specific message.  There are art of the 
body  language  which    help  you  to  be  mastered  on  language    and    to  be  a  good  communicator.  
All  importance  of  communicative  strategies  help  for  an  individual  or  group    to  achieve    a  good 
communication. The value of sharing our ideas and spreading the right information to the concerned 
people  has  assumed  a  great  significance.  There  is  a  big  problem  in  Kazakh  and  English 
communication which need to  be explored. As English language have expanded globally, Kazakh 
language  needs  a  communication  terminology  to  intermingle  both  languages.    Only  the  most 
effective communication strategy  can improve  the  language and involve exchange of information 
and  ideas  of  learners.  Also,  communication  strategy  saves  time  and  shows  good  results  on 
productivity.  It is indeed essential that learners achieve the language proficiency easily, if there are 
techniques  on  communication  strategy  and  terminology  dictionaries  on  English  language  with  the 
translation  of  Kazakh  language.  In  fact,  Kazakh  and  English  terminology  books  and  dictionaries 
includes  only  words.  It  needs    an  improvement  on  communication  terminology,  as  it  deals  with 
language  problem  more  faster  than  other  methods.  That  is  why,  dictionaries  should  be  renewed 
relatively to  life.  For  example, nobody knows the meaning of terminologies as  refrigerator rights, 
stage - phoning, hatriotism, driving the bus, conversational puma, etc. These terminologies actively 
used  in  English  speaker  countries,  but  English  language  learners  in  our  country  do  not  know 
absolutely about it. Here are some terminologies which sorted out by the author:  
Stage-phoning –to make an attempt to impress people who stand near by talking on the cell phone. 
Refrigerator rights – it is a synonym for a very close relationship, in a literal sense, the right to get 
into the fridge without asking. 

 
202 
Hatriotism  –  a  word  which  is  created  from  hatred  and  patriotism.  It  means  a  feeling  of  hatred 
toward people or events, which is indicated by power. 
Driving the bus – is a man who decides to go shopping at the weekend and finds himself in a way 
to work. 
Presenteeism – to feel guilty when you are out of office/work, even for health reasons. 
Conversational puma – person who always jumps from the conversation and says: 'yes, I know!, I 
have always said!', making conversation very difficult. 
Despite  the  lack  of  terminology  books  for  communication,  language  learners  can  use  mass  media 
including  internet,  magazine,  telephone,  fax,  video  conferencing,  PowerPoint  presentations  etc., 
which  help  learners  to  participate  in  communication  or  conversation  with  foreigners  from  any 
corner of the world. Talking with foreigners make you speak more and increase your interest on the 
language.  The  communication  strategy  in  Kazakh  and  English  languages  need  a  formulation  of 
communication  and  development  as  language  emphasizes  the  importance  of  communication.  If 
communication  strategy  will  be    mastered,  language  learners  can  reach  level  of    a  good 
communicator. 
 
References 
 
1. http://www.ling.gu.se/projekt/sprakfrageladan/english/sprakfakta/eng-sprak-i-varlden.html 
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Communication 
3. http://en.wikipedia.org/wiki/English_language 
4. 
http://www.buzzle.com/articles/effective-communication-strategies.html
 
 
 
SOME DIFFICULTIES OF TRANSLATING ENGLISH PHRASAL VERBS INTO 
RUSSIAN 
 
Омарова Г. М., gulzira_93@mail.ru 
Евразийский национальный университет им.Л.Н. Гумилева, Астана 
Научный руководитель - П.Ж. Балжимбекова 
                                                         
        Speech  paper  is  devoted  to  a  very  current  theme  about  the  translating  of  English  phrasal 
verbs  to  Russian.  Translating  of  English  phrasal  verbs  is  very  important  part  of  the  science  of 
translation because it couldn't be a real good correct translation without correct translating of the 
phrasal verbs.                                                                      
       Данная  работа  поссвящена  теме  перевода  английских фразовых глаголов  на  русский 
язык.Перевод английских фразовых глаголов очень важная часть науки перевода, так как 
правильный  и  грамотный  перевод  не  может  производиться  без  корректного    перевода 
фразовых глаголов.                                                                      
       Тҿмендегі  мақала  ағылшын  тілінің  тҧрақты  тіркестерінің  орыс  тіліне  дҧрыс 
аударылуына  байланысты.Ағылшын  тілінің  фразалық  етістіктерінің  орыс  тіліне  сауатты 
аударылуы жалпы аударым мҽселесінің маңызды бҿлімі. 
       
                                                                 Introduction 
        Translation  is  a  very  ancient  kind  of  human  activity.  As  soon  as  groups  of  people  with 
different  languages  were  born  in  human  history,  bilinguals  appeared  and  they  helped  to 
communicate  between  collectives  of  different  languages.  With  the  development  of  the  written 
language, written translators join oral ones. They translated different texts of official, religious 
and business character. Translation had the main social function at first. It made possible inter-
linguistic communication of people. The spreading of the written translation  opened to  people 
the wide access to cultural achievements of other nations; it made possible interaction and inter-

 
203 
enrichment  of  literature  and  culture.  The  knowledge  of  foreign  languages  let  to  read  original 
books, but not everybody can earn at least one foreign language.  
       My  work  is  devoted  to  the  basic  points  of  theory  of  translation  and  the  difficulties  of 
translation of English phrasal verbs to Russian.  
        Translation is the transformation of the message of the source language to the message of 
the  translating  language.  The  exact  translation  is  impossible  because  of  a  great  number  of 
languages  differences  in the grammar and the number of words, besides, the distinction of the 
cultures can influence the way of translating and its results. Translation is the art of revelation. It 
makes  the  unknown  known.  The  translator  has  the  fever  and  craft  to  recognize,  recreate  and 
reveal the works of the other artist. Translation is an art between tongues.  
       Some  translators  tried  to  define  the  row  of  demands  of  which  the  good  translators  should 
be.  The  French  humanist  E.  Dolet  (1509  -  1546)  considered  that  a  translator  should  keep  the 
following five basic principles of translation: 
1.
 
Ti  understand the  content  of the translating text  and the intention 
of the author perfectly
2.
 
To  know  the  language  he  translates  from  and  the  language  he 
translates on perfectly; 
3.
 
To  avoid  the  tendency  to  translate  word  for  word,  because  it 
misrepresents the original   content and spoils the beauty of its form; 
4.
 
To use the translation the speech forms in general use; 
5.
 
To  reproduce  the  general  impression  in  corresponding  key, 
produced by the original, by  choosing and placing words correctly. 
        In 1790 the  Englishman A. Tayler formed the following  requests to the translation in  his 
book "The principles of the translation": 
1.
 
The translation should transfer the ideas of the original completely; 
2.
 
The style and way of the exposition should be the same as in the original; 
3.
 
The  translation  should  be  read  with  the  same  easiness  as  the  original 
works.  
        The translation is the multifaceted phenomenon and some aspects of it can be the subjects 
of the research of different  sciences.  In the frames  of the science of translation psychological, 
literature  critical,  ethnographical  and  other  points  of  translation  as  well  as  the  history  of 
translation  in  one  or  other  country  are  being  studied.  According  to  the  subject  of  research  we 
use  the  knowledge  of  the  psychology  of  translation,  the  theory  of  art  and  literary  translation, 
ethnographical science of translation, historical science of translation and so on. The main place 
in  the  modern  translation  belongs  to  linguistic  translation,  which  studies  the  translation  as 
linguistic phenomenon. The different  kinds of translation complement each other and strive to 
detailed description of the activity of the translation.  
                          The theory of translation puts forward the following tasks: 
1.
 
To  open  and  describe  the  common  linguistic  basis  of  translation, 
that  is  to  show  which    peculiarities  of  linguistic  systems  and  regularities  of  the 
language  operation  are  the  basis  of  the  translating  process,  make  this  process 
possible and determine its character and borders
2.
 
To  determine  the  translation  as  the  subject  of  the  linguistic 
research, to show its difference from the other kinds of linguistic mediation; 
3.
 
To  work  out  the  basis  of  classification  of  kinds  of  the  translating 
activity; 
4.
 
To open the essence of the translating equivalence as the basis of 
the communicative identity   of the original texts and the translation; 
5.
 
To  work  out  the  common  principles  and  the  peculiarities  of 
construction  of  the  peculiar  and  special  translation  theories  for  the  different 
combinations of languages; 

 
204 
6.
 
To work out the common principles of the scientific description of 
the translation process as actions of a translator of transforming the original text 
to the translating text; 
7.
 
To open the influence on the translating process of pragmatic and 
social linguistic factors; 
8.
 
To determine the idea "the translating norm"  and to  work out  the 
principles.  
          It  is  common  knowledge  that  in  order  to  provide  an  adequate  translation,  the  translator 
must be able to sense nuances in the semantics of both the source-language and target-language 
texts.  English  phrasal  verbs  (e.g.  give  up,  break  in,  fall  out)  are  of  great  interest  to  me  in  this 
respect because they possess quite a number of semantic, grammatical and stylistic peculiarities, 
sometimes  making  their  accurate  translation  into  Russian  difficult.  Of  course,  in  dealing  with 
the translation of such lexical units into his or her native language, the translator can consult the 
appropriate bilingual dictionary, but what about the profound comprehension of why this or that 
phrasal verb is translated only this and not any other way?  
          To  get  a  good  idea  of  English  phrasal  verbs'  semantic  nuances,  let  us  first  look  at  their 
conceptual  features.  In  theory,  phrasal  verbs  are  generally  considered  to  be  idiomatic 
combinations  of  a  verb  and  an  adverbial  particle.  The  exact  status  of  the  latter  is  still  being 
debated, scholars being divided on whether it is an adverb, prepositional adverb, postpositional 
prefix,  special  part  of  speech,  etc.  However,  here  we  are  interested  only  in  the  features  of 
adverbial particles.  
          In general, the main function of phrasal verbs is conceptual categorization of reality in the 
speaker's mind. They denote not only actions or states as "ordinary" verbs do, but also specify 
their  spatial,  temporal  or  other  characteristics.  This  ability  to  describe  actions  or  states  more 
precisely, vividly and emotionally is determined by the adverbial components of phrasal verbs. 
By  combining  with  these  elements,  verbs  of  broader  meaning  are  subjected  to  a  regular  and 
systematic multiplication of their semantic functions. While the English verb has no consistent 
structural  representation  of  aspect,  adverbial  particles  either  impart  an  additional  aspective 
meaning  to  the  base  verb  (e.g.  the  durative  verb  sit  merges  with  the  particle  down  into  the 
terminative  phrasal  verb  sit  down)  or  introduce  a  lexical  modification  to  its  fundamental 
semantics. In most cases adverbial elements denote the general spatial direction of the action or 
express  its  qualitative  or  quantitative  characteristics,  like  beginning  (set  out),  duration  (bum 
along), completion (think out), intensity (hurry up), and so on.  
           Obviously,  such  semantic  peculiarities  of  English  phrasal  verbs  must  influence  the 
process of their translation into the Russian language, which has a highly developed system of 
verbal  prefixes.  In  addition  to  their  function  that  is  analogous  to  that  of  English  prefixes, 
Russian  verbal  prefixes  resemble  English  adverbial  particles  in  their  semantic  functions,  also 
indicating  various  qualities  of  actions  and  states.  Like  adverbial  particles  in  English,  Russian 
prefixes  are  lexically  strong.  For  example,  the  Russian  prefix  "раз-"  denotes  1)  division  into 
parts (раскрошить); 2)  distribution, direction  of action in  different  directions (разъехаться); 
3)  action  in  reverse  (разминировать);  4)  termination  of  action  or  state  (разлюбить);  5) 
intensification  of  action  (расплясаться).  Thus,  in  translation  from  English  into  Russian,  the 
meaning  of  the  English  adverbial  component  of  the  phrasal  verb  is  mostly  conveyed  by  using 
the Russian prefix that reflects the character of the described action or state most accurately. To 
a greater degree, this refers rather to nuances of semantics than grammar.                     
         When dealing with  translation of English phrasal  verbs or pre-analysis of their adverbial 
elements'  meaning,  one  should  always  keep  in  mind  their  astounding  polysemy,  which 
sometimes  borders  on  homonymy.  Compare  the  following:  take  in  4  (to  receive  sb  in  one's 
home with welcome, as a guest) and take in 12 (to deceive sb) (Longman Dictionary of Phrasal 
Verbs).  It  holds  true  for  Russian  prefixes  as  well,  the  same  ones  rendering  different  shades  of 
meaning  in  different  uses  (see  examples  above).  That  is  why  it  seems  almost  impossible  to 

 
205 
create a consistent rigid system of lexical correspondences between English adverbial particles 
and Russian prefixes, without encountering numerous debatable problems.  
         Strictly speaking, proper translation of English phrasal verbs to a high degree depends on 
the  context  in  which  they  are  used,  which  suggests  the  appropriate  interpretation  of  the 
described  action.  Having  stated  the  specific  characteristics  of  the  action  denoted  by  a  certain 
phrasal  verb,  one  can  seek  a  Russian  counterpart  prefix,  which  is  the  closest  in  rendering  the 
same  idea  and  meets  the  lexical  and  grammatical  requirements  of  translation  into  the  target 
language.  
         For example, the sentence "The attack had gone across the field, been held up by machine-
gun fire from sunken road, encountered no resistance in the town, and reached the bank of the 
river"  [E.  Hemingway,  A  Way  You'll  Never  Be]  should  be  translated  as  «Атака 
развертывалась на лугу и была приостановлена пулеметным огнем с дорожной выемки, 
не встретила отпора в городе и закончилась на берегу реки». According to the Longman 
Dictionary  of  Phrasal  Verbs,  in  the  above  context  the  phrasal  verb  hold  up  has  the  following 
meaning: 2. to delay (sth or sb). The Russian prefix "при-" adequately renders the idea that the 
attack was delayed just for a while.  
          The  sentences  "There  was  a  little  fire  there.  Nancy  built  it  up,  when  it  was  already  hot 
inside"  [W.  Faulkner,  That  Evening  Sun]  have  the  following  translation:  «В  очаге  еще  были 
горячие  угли,  она  их  раздула,  и  пламя  вспыхнуло".  The  adverbial  particle  up  in  the  phrasal 
verb build up imparts the idea of increasing the size of the fire and shows the intensification of 
the  action.  According  to  the  definition  given  in  the  Oxford  Russian  Dictionary,  the  most 
appropriate Russian prefix should be "раз-", indicating the intensification of action.  
          For  the  sentence  "Three  or  four  times  while  I  was  going  through  their  envelopes,  I  was 
tempted to get up and make a formal protest to M.Yoshoto" [J. D. Salinger, De Daumier-Smith's 
Blue Period] the best translation would be "И когда я просматривал их работы, меня не раз 
так и подмывало вскочить и обратиться с официальным протестом к мосье Йошото", 
as  there  is  a  proper  semantic  correspondence  between  the  adverbial  element  through  in  the 
phrasal  verb  going  through  and  the  Russian  prefix  "про-"  in  the  verb  "просматривал",  both 
denoting exhaustive action.  
          English  phrasal  verbs  can  be  highly  idiomatic,  their  meanings  being  unpredictable  from 
the sum of their constituents' meanings (e.g. take in (to deceive), lay down (to build), let on (to 
tell a secret). In such cases, where the context or professional experience fail to reveal the sense 
of  a  phrasal  verb,  a  good  explanatory  or  bilingual  dictionary  can  be  of  great  help  to  the 
translator. For example, for a person who is not a native speaker of English, in the sentence "He 
liked  to  break  in  his  assistants  slowly"  neither  the  context,  nor  the  adverbial  element  of  the 
phrasal  verb hint  at  the real  meaning  of the combination  break in.  According to  the  Longman 
Dictionary of Phrasal Verbs, the phrasal verb break in has the following "unexpected" meaning: 
4.  to  help  (smb)  to  become  accustomed  (to  work,  etc.)  .  The  Russian  edition  of  this  very 
dictionary  (Английские  фразовые  глаголы.  Англо-русский  словарь,  Russkiy  Yazyk 
Publishers,  Moscow,  1997)  treats  this  meaning  in  the  same  way:  4.  вводить  (кого-л.)  в  курс 
(новой работы и т.п.).  
          I think that a thorough study and consequent understanding of semantic correspondences 
in  the  English  and  Russian  verbal  systems  can  be  quite  a  powerful  tool  in  the  translator's 
arsenal.  
                                                Practical translation  

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   44
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет