Справочник предназначен учащимся школ, лицеев, колледжей, студентам, учителям и преподавателям, а также широкому кругу читателей, изучающих казахский языкPdf көрінісі
бет10/16
Дата24.03.2017
өлшемі11,22 Mb.
#10304
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

-*ан,-кен,-ған,-ген 
тұлғалы
есімшеге 
еді,  екен 
етістігі  тіркесуі  арқылы, 
-ы п,-іп,-п 
түлғалы 
көсемшеге 
еді 
кемекші  етістігі тіркесуі  арқылы жасалады.  Мысалы:
(мен)  оқы-ған  едім (екенмін),  (сен)  оқы-п  едіңг 
Давно  прошедшее  время  выражает действие,  завершившееся  в 
прежние  времена или  до  начала другого действия  в  прошлом.  Оно 
образуется  двумя  способами:  1)  путем  прибавления  к  корню  или 
основе  глагола  суффиксов  причастия  прошедшего  времени 
-кан,  - 
кен,-ған,-ген 
и личных окончаний  глагола.  Например:  Мен 
б а р - ғ а н -  
мын,—  Я  ходил.  Ол  керген  -   Он  видел.  Сен  бұл  кітапты 
о к ы - г а н :  
г.ын.  -   Ты  читал  эту  книгу.  2)  путем  прибавления  к  основе  глагола 
суффиксов  деепричастия 
-ы п,-іп,-п, 
к  которым  добавляются 
личные  окончания  глагола.  Например:  Ол 
б а р -Ы П -Т Ы  
(Он  ходил). 
Давно  прошедшее  время  употребляется  в  тех  случаях,  когда 
говорящий  сам  не  является  очевидцем  совершенного  действия,  а 
узнает  о  них  из  других  источников  или  восстанавливает  в  памяти.
Например:  Мүрат  киноға  барды  или  М ураі  КИНОЕа  барыпты-  Оба
варианта  переводятся  одинаково  (Мурат  ходил  в  кино).  Первый 
вариант  употребляется,  если  говорящий  сам  лично  видел,  что 
Мурат  ходил  в  кино,  а  второй  вариант,  если  говорящий  узнал  об 
этом  от  другого  лица.  Бейбітгүл  кеше  Жамбылға  кет-іп~ті- 

Говорят,  Бейбитгуль  вчера  уехала  в  Джамбул.  Сен  жазда  лагерьде 
п й м я п - һ іп - с ы н . 
-Ты,  оказывается, летом отдыхал  в лагере.
Сложная  форма  давно  прошедшего  времени  образуется  путем 
прибавления  к  причастиям 
-қан,-кен,-ған,-ген 
вспомогательных 
глаголов 
еді,  екен, 
к деепричастиям 
-ы п,-іп,-п 
вспомогательного 
глагола 
еді. 
Например:  Мен  бол-ган 
едім.  ~  Я 
был  когда-то.  Сен 
бпл-ған  вквнсін.  -  Ты  был  оказывается.  Сен  бол-ЫП £ДШ-  т   Ты  был
когда-то.
З.Ауыспалы
Переходное прошедшее время
Ауыспалы 
еткен 
шақ 
есімшенің 
-аты н,-етін,-иты н,-итін
жүрнақтары  арқылы  жасалып,  бірде  өткен  шақ,  бірде  келер  шақ 
мағынасында қолданылады.  Сондықтан да оны  ауыспалы  еткен  шақ 
деп  атайды.  Ауыспалы  өткен  шақ  жіктеліп  те,  еді  көмекші 
етістігімен  тіркесіп  келіп  те  жұмсалады. 
Кдзір,  бүгін,  ертең,  келесі 
күні
  үстеулері  арқылы  айтылса, 
онда  етістік  келер  шақта 
болатындығын  білеміз.  Мысалы:  Мен  бүрын  хат  жаз~атын-мын.  Ол
калаға
102

Переходное  прошедшее  время, 
в  отличие  от  очевидно­
прошедшего  (жедел  еткен  шақ),  выражает  действие  более 
длительное  и  не  имеет  оттенка  категоричности.  Переходное 
прошедшее  время  создается  путем  присоединения  к  основе 
глагола  аффиксов 
~атын,-етін,-йтын,-йтін 
и  образует  прошедшее 
или  будущее  время.  Поэтому  его  называют  переходно-прошедшим 
временем. 
Переходное 
прошедшее 
время 
очень 
часто 
употребляется  в  сочетании  со  вспомогательным  глаголом 
еді. 
Например:  жаз-атын-мын  (я  писал  давно),  білетін  едім  (я  знап 
когда-то). 
При  употреблении  наречий 
қазір  (сейчас), 
бүгін 
(сегодня),  ертең  (завтра),  келесі күні  (на  следующий день)
  глагол 
показывает,  что  действие  происходит  в 
будущем  времени.
Например.  Ол  қалаға  ертең  бар-атын  өді.  —  Он  уезжает  в  город 
завтра.
1 .Жедел  еткен  шақ.  Болымды түрі 
-ю-прошедшее время.  Положительная
/кел-ді-м
1.негіз+(-ды>-ді,-ты1-ті)  +  жікгік жалғау 
_
2.көсемше(-ып,-іп,-п)+непз+(-ды,-ді,-ты,-ті)+жікгік жалғау /бар-ы п кел-ді-м
1 .Жедел еткен  шақ 
(Очевидно-прошедшее время)
________іБолымды турі  (Положительная Фоомаі 
109-кесте
Жекеше түрі  (Единственное числ
негіз
Жай 
(Простая  форма)
.  Мен
.  Сен
айт
кет
оқы
кел
айт
кет
оқы
кел
айт
кет
оқы
кел
+ ("ДЫ,-ДІ,-ТЫ,-ТІ)
+ жіктік жалғау
ты+м 
ті+м 
ды+м 
ді+м
ты+ң 
ті+ң
ДЫ+Ң
Д І+Ң
ма
Күрделі түрі
[Сложная___________
негіз +  кесемше (-ып.-іп.-п) 
+  негіз +  (-ды,-ді,-ты,-ті) 
+
жіктік
 
жалғау
айт+ып
бОЛ+ДЫ+М
бар+ып
кел+ді+м
оқы+п
айт+ты+м
кел+іп
%
*
кет+ті+м
бар+ып
оқы+п
кел+іп
кел+ді+ң
айт+ты+ң
кет+ті+ң
ты+ңыз
ті+ңіз
ды+ңыз
ді+ңіз
аит+ып
бар+ып
оқы+п
кел+іп
ты
I *
ТІ
ды
ДІ
бол+ды+ңыз
кел+ді+ңіз
айт+ты+ңыз
кет+ті+ңіз
аит+ып
бар+ып
оқы+п
кел+іп
боіл+ды
кел+ді
айт+ты
кет+ті
103

110-кесте

т 
үрі
Жай түрі
(Форма)
______(Простая  форма)
Ж а қ
негіз
+(-ды,-ді,-ты,-ті) 
ф
  ф
(Лицо)
+ жіктік жалғау
Г
б і і
айт
Т Ы + Қ
кет
ті+к
оқы
Д Ы + Қ
кел_______ ДІ+К___________
і   Сендер
айт
ты+ңдар
кет
ті+ңдер
ОҚЫ
ды+ңдар
кел_______ ді+ңдер_______
Сіздер
айт
ты+ңыздар
кет
ті+ңіздер
ОҚЫ
ды+ңыздар
кел_______ ді+ңіздер
III.  Олар
айт
ты
А
кет
V
ТІ
ОҚЫ
ды
кел
ді
Көпше түрі  (Множественное  число)____________
Ж айтүрі 
ГЦ 
Күрделі түрі
■Міг**-  м  1 Тг'
(Сложная  форма)
нөгіз  +  көсемше  (-ып,-іп,-п) 
+   негіз +   (-ды,-ді,-ты,-ті)
жалғау______
айт+ып
бар+ып
оқы+п
кел+іп
айт+ып
бар+ып
оқы+п
кел+іп
айт+ып
бар+ып
оқы+п
кел+іп
айт+ып
бар+ып
оқы+п
кел+іп
бол+ды+қ 
кел+ді+к 
айт+ты+қ 
кет+ті+к_____
бол+ды+ңдар
кел+ді+ңдер 
айт+ты+ңдар 
кет+ті+ңдер 
бол+ды+ңыздар 
кел+ді+ңіздер 
айт+ты+ңыздар 
кет-кгі+ңіздер
бол+ды 
кел+ді 
айт+ты 
кет+ті
2.1.Жедел  өткен  шақ.  Болымсыз түрі
(О чевидно-прош ед ш ее  время.  Отрицательная  ф орма)
1.негіз +   (-м а,-м е,-б а,-б е,-п а,-п е)  +   (-ды,-ді)  +  жіктікжалғау
• 
/кел -м е-д і-м /
2.көсемш е(-ы п,-іп,-п)  +   негіз +   (-м а,-м еІ-ба,-бе,-па,-пе)+(-ды ,-ді)  +  жіктік жалғау
/бар-ы п  кел-м е-ді-м /
3
.н егіз+(-м аІ-м еІ-б а ,-б е ,-п а ,-п е )+ (-а >-е ,-й )  +   негіз+(-ды ,-ді,  -ты ,-ті)+жіктік жалғау
/б ар-м а-й  қой-ды -м/
ә)Болымсыз турі  (Отрицательная  форма)  111 -кесте 
Жекеше түрі  (Единственное число)______________________
Жайтүрі 
Күрделі түрі 
(Простая форма)__________________ (Сложная форма)________
негіз  +  
(-ма.-ме.-ба.бе.-па.-пе) 
көсемше  (-ып,-іп,-п)  +негіз
+  (-ды.-ді) 
+   (-ма.-ме.-ба.-бе.-па.-пе)
+  жіктік жалғау_________ +   (  -ды,-ді) +  жіктік жалғау
йт 
па+ды+м 
айт+ып  бол+ма+ды+м
эт 
пе+ді+м 
бар+ып  кел+ме+ді+м
қы 
ма+ды+м 
оқы+п 
айт+па+ды+м
ел 
ме+ді+м 
кел+іп 
кет+пе+ді+м_______
йт 
па+ды+ң 
айт+ып  бол+ма+ды+ң
ет 
пе+ді+ң 
бар+ып  кел+м е+ді+ң
қы 
ма+ды+ң 
оқы+п 
айт+па+ды+ң
ел_______ м е + д і+ ң ____________   кел+іп 
кет+пе+ді+ң________
йт 
па+ды+ңыз 
айт+ып  бол+ма+ды+ңыз
ет 
пе+ді+ңіз 
бар+ып  кел+ме+ді+ңіз
іқы 
ма+ды+ңыз 
оқы+п 
айт+па+ды+ңыз
ел 
ме+ді+ңіз______________кел-Нп 
кет+пе+ді+ңіз______
ійт 
па+ды 
айт+ып  бол+ма+ды 
ет 
пе+ді 
бар+ып  кел+ме+ді 
>қы 
ма+ды 
оқы+п 
айт+па+ды 
:ел 
м
е
+
д
і _______ кел-Нп 
кет+пе+ді__________
104

Түрі
Форма
Жақ
(Лицо)
I.  Біз
ІІ.С ендер
ә)Болымсыз турі  (Отрицательная
Көпшө 
т у р і
 
(Множественное
іма
112-кесте
Жай
непз
Сіздер
ІІІ.  Олар
аит
кет
оқы
кел
айт
кет
оқы
кел
аит
кет
оқы
кел
аит
кет
оқы
кел
+  (-ма.-ме.-ба.бе.-па.-пе)
+(-ды,-ді)
+  жіктік жалғау
па+ды+қ
пе+дН-к
ма+ды+қ 
ме+ді+қ 
па+ды+ңцар 
пе+ді+ңцер 
ма+ды+ңдар
ме+ді+ңдер
па+ды+ңыздар
пе+ді+ңіздер
ма+ды+ңыздар
ме+ді+ңіздер
па+ды
пе+ді
ма+ды
ме+ді
Күрделі түрі
Сложная  ( ________
көсемше  (-ы п,-іп,-п)+ н е гіз
+(-ма,-ме,-ба,-бе,-па,-пе)
+  ( -ды.-ді)
жалғау_____
аит+ып
бар+ып
оқы+п
кел-Нп
айт+ып
бар+ып
оқы+п
кел+іп
бол+ма+ды+қ
кел+ме+ді+к
айт+па+ды+қ 
кет+пе+ді+к
бол+ма+ды+ңдар 
кел+ме+ді+ңдер 
айт+па+ты+ңдар 
кет+пе+ді+ңдер
айт+ып  бол+ма+ды+ңыздар
бар+ып  кел+ме+ді+ңіздер
оқы+п  айт+па+ды+ңыздар
кел+іп  кет+пе+ді+ңіздер
айт+ып  бол+ма+ды
бар+ып  кел+ме+ді
оқы+п 
айт+па+ды
кел+іп 
кет+пе+ді
2.Бұрынғы өткен  шақ (Давно прошедшее время)
I-түрі  1.  есімше(-ған,-ген,-қан,-кен)  +  жіктік жалғау 
/жаз-ған-мын
2.  есімше(-ған,-ген,-қан,-кен)  +  еді +  жіктік жалғау  /ж аз-ған   еді-м
3.  есімше(-ған,-ген,-қан,-кен)  +  екен +  жіктік жалғау /ж аз-ған   екен-мін
II-түрі  4.  көсемше(-ып,-іп,-п)  +  жіктік жалғау 
/жаз-ып-пын
5.  көсемше(-ып,-іп,-п)+ еді +  жіктік жалғау 
/ж аз-ы п  еді-м
I.  Мен
Сіз
III.  Ол
і  (Давно прошедшее время.  І-форма)
Болымды түрі (Положительная Форма)  113-кесте
(Единственное
есімше
жаз
сөйле
айт
кет
жаз 
сөйле 
айт 
кет
жаз 
сөйле 
айт 
кет
жаз 
сөйле 
айт 
кет
Жай
остая
(-ған,-ген,-қан,-кен) 
+ ж ікгік жалғау
Күрделі түрі 
Сложная
ған+мын
ген+мін
қан+мын
кен+мін
ған+сың
ген+сің
қан+сың
кен+сің
ған+сыз
ген+сіз
қан+сыз
кен+сіз
ған 
ген 
қан 
кен
есімше  (-ған,-ген,-кан,-көн)
+
 екен  (еді)+жіктік жалгау
жаз+ған 
еді+м 
сөйле+ген  еді+м 
айт+қан 
еді+м 
кет+кен 
еді+м
жаз+ған 
еді+ң 
сөйле+ген  еді+ң 
айт+қан 
еді+ң 
кет+кен 
еді+ң
жаз+ған 
еді+ңіз 
сөйле+ген  еді+ңіз 
айт+қан 
еді+ңіз 
кет+кен 
еді+ңіз
жаз+ған 
еді 
сөйле+ген  еді 
айт+қан 
еді
кет+кен 
еді
105
I

а)Болымды түрі  (Положительная  форма) 
114-кесте
Көпше түрі  (Множественное число)
Түрі
Жай түрі
Күрделі түрі
(Форма)
(Простая форма)
(Сложная форма)
Жақ
есімше
(-ған.-ген.-қан.-кен)
есімше (-ған,-ген,-қан,-кен)
(Лицо)
+ жіюік жалғау
+ екен (еді)+жіктік жалғау
1.  Біз
жаз
ған+быз
жаз+ған 
еді+к
сейле
ген+біз
сөйле+ген  еді+к
айт
қан+быз
айт+қан 
еді+к
кет
кен+біз
кет+кен 
еді+к
II.  Сендер
жаз
ған+сың+дар
жаз+ған 
едН-ңдер
сейле
ген+сің+дер
сөйле+ген  еді+ңдер
айт
қан+сың+дар
айт+қан 
еді+ңдер
кет
кен+сің+дер
#
кет+кен 
еді+ңдер
Сіздер
жаз
ған+сыз+дар
жаз+ған 
еді+ңіздер
сейле
ген+сіз+дер 
1сейле+ген  еді+ңдер
айт
қан+сыз+дар
айт+қан 
еді+ңдер
кет
кен+сіз+дер
кет+кен 
еді+ңдер
III.  Олар
жаз
ған
жаз+ған 
еді
сейле
ген
сөйле+ген  еді
айт
қан
айт+қан 
еді
кет
кен 
кет+кен 
еді
2.  Бұрынғы өткен  шақ.
(Давно прошедшее время)
2.2.  Бүрынғы  өткен  шақ.  Болымсыз түрі 
(Давно прошедшее  время.  Отрицательная  форма)
I-түрі
1.  негіз +   (-м а,-м е,-ба,-бе,-па,-пе)  +  (-ған.-ген)  +  жіктік жалғау
/оқы -м а-ған-м ы н/
2.  негіз +  
(
-
м
а
.
-
м
е
.
-
б
а
.
-
б
е
.
-
п
а
.
-
п
е
)
 
+   (-ған>-ген)  +  еді  +  жіюік жалғау
/оқы -м а-ған  е д і-м /
3 .
  негіз  +  
( - м а . - м е . - б а . - б е . - п а . - п е )   +  
( .ған 
. г е н )  +  
екен 
+  
жіктік жалғау
/оқы -м а-ған  екен-м ін/
4.  негіз  +   (-ған,-ген,-қан,-кен)  +  (жоқ,  емес)  +  жіюгік жалғау
/оқы -ған  жоқ-пын,  оқы-ған  ем ес-пін/
5.  негіз  +   (-ған,-ген,-қан,-кен)  +   (жоқ,  емес)  +  еді  +  жіісгік жалғау
/оқы -ған  ем ес еді-м,  оқы-ған ж о қ  е д і-м /
6.  негіз +   (-ған,-ген,-қан,-кен)  +  ж оқ+ екен  +  жіктік жалғау
/оқы -ған ж о қ екен-м ін/
II-түрі
7.  негіз +   (-м а.-м е.-ба.-бе.-па.-пе)  +   (-п)  4- жіктік жалғау
/оқы -м а-п-пы н/
8.  негіз +   (-м а.-м е.-ба.-бе.-па.-пе)  +   (-п)  +   еді  +  жіктік жалғау
/о қы -м а-п  ө д і-м /
1 0 6

2.2.Бұрынғы  өткен  шақ.  І-түрі.  Болымсыз түрі
(Давно  прошедшее  время.  1-форма.  Отрицательная  форма)
ә)Болымсыз түрі  (Отрицательная форма) 
115-кесте
Түрі
(Форма)
Жекеше турі  (Единственное число)
Жақ
(Лицо)
I.  Мен
н е го
Жай түрі
(Простая  форма
II.  Сен
Сіз
III.  Ол
жаз
сөйле
айт
кет
жаз
сейле
айт
кет
жаз
сейле
айт
кет
жаз
сейле
айт
кет
+   (-ма.-ме.-ба.-бе, 
-па,-пе)  +  (-ған.-ген) 
4- жіктік жалғау
ба+ған+мын
ме+ген+мін
па+ған+мын
пе+ген+мін
ба+ған+сың
ме+ген+сің
па+ған+сың
пе+ген+сің
ба+ған+сыз
ме+ген+сіз
па+ған+сыз
пе+ген+сіз
ба+ған
ме+ген
па+ған
пе+ген
Күрделі  түрі 
Сложная  Форма)
негіз  +   (-ма,-ме,-ба,-бе, 
-па.-пе)  +   (-ған.-ген)
+  екен  (еді)-Ьжіктік жалғау
жаз+ба+ған 
еді+м 
сөйле+ме+ген  еді+м 
айт+па+ған 
еді+м 
кет+пе+ген 
еді+м
жаз+ба+ған 
сөйле+ме+ген 
айт+па+ған
кет+пе+ген
жаз+ба+ған 
сөйле+ме+ген 
айт+па+ған 
кет+пе+ген
еді+ң
еді+ң 
еді+ң 
еді+ң
еді+ңіз 
еді+ңіз 
еді+ңіз
еді+ңіз
жаз+ба+ған 
еді 
сөйле+ме+ген  еді 
айт+па+ған 
еді 
кет+пе+ген 
еді
Түрі
(Форма)
Жак
(Лицо)
116-кесте
______________ ә)Болымсыз түрі  (Отрицательная форма)
Көпше түрі  (Множественное число)
\
  I   /
 
V
I.  Біз
II.  Сендер
Сіздер
Жай түрі 
(Простая  форма)
непз
жаз
сейле
айт
кет
жаз
сейле
айт
кет
жаз
сейле
айт
кет
Олар
жаз
сейле
айт
кет
+(-ма,-ме,-ба(-бе,
-па,-пе)
+(■-ған, -ген)
+ жіктік жалғау
ба+ған+быз
ме+ген+біз
па+ған+быз
пе+ген+біз
ба+ған+сыңдар
ме+ген+сіңдер
па+ған+сыңдар
пе+ген+сіңдер
ба+ған+сыздар
ме+ген+сіздер
па+ған+сыздар
пе+ген+сіздер
ба+ған 
ме+ген 
па+ған 
пе ген
КүрделІ түрі 
(Сложная форма)
негіз +  (-ма,-ме,-ба,-бе,-па,-пе)
+(-ған,-гөн)
+екен  (еді)+жіктік жалғау
жаз+ба+ған 
еді+к 
сөйле+ме+ген  еді+к 
айт+па+ған 
еді+к 
кет+пе+ген 
еді+к
жаз+ба+ған 
еді+ңдер 
сөйле+ме+ген  еді+ңдер 
айт+па+ған 
еді+ңдер 
кет+пе+ген 
еді+ңдер
жаз+ба+ған 
еді+ңіздер 
сөйле+ме+ген  еді+ңіздер 
айт+па+ған 
еді+ңіздер 
кет+пе+ген 
еді+ңіздер
жаз+ба+ған 
еді
сөйле+ме+ген  еді 
айт+па+ған 
еді
кет+пе+ген 
еді
107

2.2.Бұрынғы  өткен  шақ.  ІІ-түрі.  Болымды түрі
(Давно  прошедшее время.  11-форма.. Положительная  форма)
117-кесте
а) Болымды турі  (Положительная форма)
Жекеше турі  (Единственное число) 
|
Жай түрі 
Күрделі түрі
(Простая форма) 
(Сложная форма)
көсемше (-ып,-іп,-п) + еді 
+жіктік жалғау
+ көсемше(-ып,-іп,-п) 
+ жіктік жалғау
непз
жаз+ып 
еді+м 
кел+іп 
еді+м 
сөйле+п  еді+м
ып+пын
іп+пін
п+пін
жаз
кел
сөйле
жаз+ып 
еді+ң 
кел+іп 
еді+ң 
сөйле+п  еді+ң
ып+сың
іп+сің
п+сің
жаз
кел
сөйле
жаз+ып 
еді+ңіз 
кел+іп 
еді+ңіз 
сөйле+п  еді+ңіз
ып+сыз
іп+сіз
п+сіз
жаз
кел
сөйле
жаз+ып 
еді 
кел+іп 
еді 
сейле+п  еді
ып+ты
іп+ті
п+ті
жаз
кел
сейле
Кепше түрі  (Множественное число)_____________
Түрі
(Форма)
Жай түрі 
(Простая  форма)
Күрделі түрі 
(Сложная форма)
Жақ
негіз
+КӨС6МШ6 (-ып,-іп,-п)
көсемше (-ып,-іп,-п) + еді
(Лицо)
+ жіктік жалғау
+жіктік жалғау
Т
біз
жаз
ып+пыз
жаз+ып 
еді+к
кел
іп+піз
кел+іп 
еді+к
сөйле
|  п+піз
сөйле+п  еді+к
II.  Сендер
жаз
ып+сыңдар
жаз+ып 
еді+ңдер
кел
іп+сіңдер
кел+іп 
еді+ңдер
сөйле
п+сіңдер
сөйле+п  еді+ңдер
Сіздер
жаз
ып+сыздар
жаз+ып 
еді+ңіздер

 
я

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет