№23 (5411) 6 маусым


Утверждено постановлением акиматажүктеу 2.04 Mb.
Pdf просмотр
бет7/10
Дата15.03.2017
өлшемі2.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Утверждено

постановлением акимата

Нуринского районаот 4 мая 2015 года № 09/01

Положение 

государственного учреждения «Аппарат акима

поселка Киевка Нуринского района»

НҰРА АУДАНЫ ƏКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2015 жылғы 4 мамырдағы № 09/03Қарағанды облысының Əділет департаментінде

2015 жылы 28 мамырда № 3222 болып тіркелді

«Нұра ауданы Көбетей ауылы əкімінің аппараты» мемлекеттік 

мекемесінің Ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы»

Заңына жəне Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2012 жылғы 29 қазандағы № 410

«Қазақстан Республикасы мемлекеттік органының үлгі ережесін бекіту туралы»

Жарлығына сəйкес, Нұра ауданының əкімдігі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген «Нұра ауданы Көбетей ауылы əкімінің аппараты» мемлекеттік

мекемесінің Ережесі бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Нұра ауданы əкімі аппаратының басшысы Сал-

танат Аққошқарқызы Мұқановаға жүктелсін.

3. Осы қаулы алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Аудан əкімі                                                                        Қ. Бексұлтанов

1. Жалпы ережелер

1. «Нұра ауданы Көбетей ауылы əкімінің аппараты»

мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі – ауыл əкімінің аппа-

раты) ауыл əкімінің ақпараттық – талдау, ұйымдық –

құқықтық жəне материалдық – техникалық жағынан

қамтамасыз етуді жүзеге асыратын Қазақстан

Республикасының мемлекеттік органы болып табы-

лады.

2. Ауыл əкімінің аппараты өз қызметін ҚазақстанРеспубликасының Конституциясына жəне заңдарына,

Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің

актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге,

сондай-ақ осы Ережеге сəйкес жүзеге асырады.

3. Ауыл əкімінің аппараты мемлекеттік мекеме

ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып

табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен

мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сон-

дай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына

сəйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

4. Ауыл əкімінің аппараты азаматтық-құқықтық

қатынастарға өз атынан түседі.

5. Ауыл əкімінің аппараты егер заңнамаға сəйкес

осыған уəкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан

азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға

құқығы бар.

6. Ауыл əкімінің аппараты өз құзыретінің мəселелері

бойынша заңнамада белгіленген тəртіппен, Қазақстан

Республикасының заңнамасында көзделген актілер-

мен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

7. Ауыл əкімінің аппараты құрылымы мен штат

санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сəйкес бекі-

тіледі.

8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: 100916,Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Көбетей ауылы,

Қазақстан көшесі, 8 үй.

9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Нұра ауданы

Көбетей ауылы əкімінің аппараты» мемлекеттік меке-

месі.

10. Осы Ереже ауыл əкімі аппаратының құрылтайқұжаты болып табылады.

11. Ауыл əкімі аппаратының қызметін қаржыландыру

жергілікті бюджеттен жүзеге асырылады.

12. Ауыл əкімінің аппараты кəсіпкерлік субъектілері-

мен ауыл əкімі аппаратының функциялары болып та-

былатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық

қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер ауыл əкімінің аппаратына заңнамалық актілермен

кірістер əкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы бе-

рілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мем-

лекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері,

функциялары, құқықтары мен міндеттері

13. Ауыл əкімі аппаратының миссиясы: мемлекеттік

басқару саласында Қазақстан Республикасының

қолданыстағы заңнамасына сəйкес мемлекеттік сая-

сатты жүргізу. 

14. Міндеттері:

1) аудан əкіміне ақпараттық жəне талдау сипатындағы

құжаттарды дайындау;

2) нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайын-

дау жəне оларды əділет органдарына мемлекеттік тір-

кеуге уақытылы жолдау;

3) Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің,

облыс əкімінің, аудан əкімінің актілерін іске асыру;

4) заңнамамен жүктелген өзге де тапсырмаларды

орындау.

15. Функциялары:

1) өтініштерді, хаттарды қарау жəне заңмен белгілен-

ген тəртіпте жауаптар дайындау;

2) мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асыру;

3) мемлекеттік мекеменің сұрақтарына қатысты,

қызметтік хат алмасуды жүргізу.

16. Құқықтары мен міндеттері:

1) жиналыстарды өткізу тəртібін ұйымдастырады,

аудан əкімдігінің отырыстарына қатысады;

2) мемлекеттік мекеме қызметінің бұқаралық ақпарат

құралдарында жария етілуін қамтамасыз етеді;

3) халықтың арасында өзекті мəселелер бойынша

түсіндіру жұмыстарын ұйымдастырады;

4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар

қабылдайды;

5) Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан

Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің актіле-

ріне, осы Ережеге сəйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге

асырады.


3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру

17. Ауыл əкімінің аппаратына басшылықты ауыл

əкімінің аппаратына жүктелген мiндеттердiң орында-

луына жəне оның функцияларын жүзеге асыруға дер-

бес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.

18. Ауыл əкімі аппаратының бірінші басшысын аудан

əкімі қызметке тағайындайды жəне қызметтен боса-

тады.


19. Ауыл əкімі аппаратының бірінші басшысының

өкілеттігі: 

1) ауыл əкімі аппаратының жұмыс жоспарларын бекі-

теді;


2) ауыл əкімінің аппараты атынан əрекет етеді;

3) сенімхаттарды береді;

4) заңнамамен белгіленген тəртіпте ауыл əкімінің ап-

параты қызметкерлерін көтермелейді жəне оларға

тəртіптік жаза береді; 

5) өз құзыреті шегінде өкімдер шығарады, қызметтік

құжаттамаға қол қояды; 

6) ауыл əкімі аппаратының ішкі еңбек тəртібін бекітеді;

7) азаматтарды жеке қабылдауды жүзеге асырады;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен

көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады; 

9) сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың орында-

луына дербес жауапты болады;

10) коммуналдық мүліктің пайдаланылуына жəне

сақталуына бақылауды қамтамасыз етеді.

Ауыл əкімі аппаратының бірінші басшысы болмаған

кезеңде оның өкілеттіктерін орындау қолданыстағы

заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлғамен жүзеге

асырылады.

Жалғасы 13 бетте

Нұра ауданы əкімдігінің

2015 жылғы 4 мамырдағы

№ 09/03 қаулысымен бекітілген

«Нұра ауданы Көбетей ауылы əкімінің 

аппараты» мемлекеттік мекемесінің Ережесі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКИМАТА НУРИНСКОГО РАЙОНА

От 4 мая 2015 года № 09/03Зарегистрировано Департаментом юстиции

Карагандинской области 28 мая 2015 года № 3222

Об утверждении Положения государственного учреждения 

«Аппарат акима села Кобетей Нуринского района»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном

государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и Указом

Президента Республики Казахстан от 29 октября 2012 года № 410 «Об утверждении

Типового положения государственного органа Республики Казахстан», акимат Нурин-

ского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение государственного учреждения «Аппарат акима

села Кобетей Нуринского района».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппа-

рата акима Нуринского района Муканову Салтанат Аккошкаровну.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опуб-

ликования.Аким района                                                               К. Бексултанов

1. Общие положения

1. Государственное учреждение «Аппарат акима села

Кобетей Нуринского района» (далее – аппарат акима

села) является государственным органом Республики

Казахстан, осуществляющим информационно – ана-

литическое, организационно – правовое и матери-

ально – техническое обеспечение акима села.

2. Аппарат акима села, осуществляет свою деятель-

ность, в соответствии с Конституцией и законами Рес-

публики Казахстан, актами Президента и

Правительства Республики Казахстан, иными норма-

тивными правовыми актами, а также настоящим По-

ложением.

3. Аппарат акима села является юридическим лицом в

организационно-правовой форме государственного

учреждения, имеет печати и штампы со своим наиме-

нованием на государственном языке, бланки установ-

ленного образца, в соответствии с законодательством

Республики Казахстан счета в органах казначейства.

4. Аппарат акима села вступает в гражданско-право-

вые отношения от собственного имени.

5. Аппарат акима села имеет право выступать сторо-

ной гражданско-правовых отношений от имени госу-

дарства, если оно уполномочено на это в соответствии

с законодательством.

6. Аппарат акима села по вопросам своей компетен-

ции в установленном законодательством порядке при-

нимает решения, оформляемые актами,

предусмотренными законодательством Республики

Казахстан.

7. Структура и лимит штатной численности аппарата

акима села утверждаются в соответствии с действую-

щим законодательством.

8. Местонахождение юридического лица: 100916, Ка-

рагандинская область, Нуринский район, село Кобе-

тей, улица Казахстанская, дом 8.

9. Полное наименование государственного органа - го-

сударственное учреждение «Аппарат акима села Ко-

бетей Нуринского района».

10. Настоящее Положение является учредительным

документом аппарата акима села.

11. Финансирование деятельности аппарата акима

села осуществляется из местного бюджета.

12. Аппарату акима села запрещается вступать в до-

говорные отношения с субъектами предприниматель-

ства на предмет выполнения обязанностей,

являющихся функциями аппарата акима села.

Если аппарату акима села законодательными актами

предоставлено право осуществлять приносящую до-

ходы деятельность, то доходы, полученные от такой

деятельности, направляются в доход государствен-

ного бюджета.

2. Миссия, основные задачи, функции, права и обя-

занности государственного органа

13. Миссия аппарата акима села: ведение государст-

венной политики в сфере государственного управле-

ния в соответствии с действующим

законодательством Республики Казахстан.

14. Задачи:

1) подготовка документов информационного и анали-

тического характера для акима района;

2) подготовка проектов нормативных правовых актов и

своевременное отправление их на государственную

регистрацию в органы юстиции;

3) реализация актов Президента, Правительства Рес-

публики Казахстан, акима области, акима района;

4) осуществление иных задач, возложенных законо-

дательством.

15. Функции:

1) рассмотрение заявлений, писем и подготовка отве-

тов в установленном законом порядке;

2) осуществление реализации государственной поли-

тики;


3) ведение служебной переписки по вопросам, отне-

сенным к ведению государственного учреждения.

16. Права и обязанности:

1) организует порядок проведения совещания, уча-

ствует в заседаниях акимата района;

2) обеспечивает освещение деятельности государст-

венного учреждения в средствах массовой информа-

ции;


3) организует разъяснительные работы по актуальным

вопросам среди населения;

4) принимает меры по противодействию коррупции;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с

законами Республики Казахстан, актами Президента

и Правительства Республики Казахстан, настоящим

Положением.

3. Организация деятельности государственного органа

17. Руководство аппарата акима села осуществляется

первым руководителем, который несет персональную

ответственность за выполнение возложенных на ап-

парат акима села задач и осуществление им своих

функций.

18. Первый руководитель аппарата акима села назна-

чается на должность и освобождается от должности

акимом района.

19. Полномочия первого руководителя аппарата акима

села:


1) утверждает планы работ аппарата акима села;

2) действует от имени аппарата акима села;

3) выдает доверенности; 

4) в установленном законодательством порядке по-

ощряет работников аппарата акима села и налагает

на них дисциплинарные взыскания;

5) издает распоряжения, подписывает служебную до-

кументацию в пределах своей компетенции;

6) утверждает внутренний трудовой распорядок аппа-

рата акима села;

7) осуществляет личный прием граждан;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные

законодательством Республики Казахстан;

Продолжение на стр 13

Утверждено

постановлением акиматаНуринского района

от 4 мая 2015 года № 09/03

Положение 

государственного учреждения «Аппарат акима

села Кобетей Нуринского района»


13 бет

6 маусым  2015 жыл

Н   Ў   Р   А  Басы 12 бетте

4. Мемлекеттік органның мүлкi

20. Ауыл əкімінің аппаратында заңнамада көзделген

жағдайларда жедел басқару құқығында

оқшауланған мүлкi болу мүмкін. 

Ауыл əкімі аппаратының мүлкi оған меншік иесі

берген мүлiк, сондай-ақ өз қызметі нəтижесінде

сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса

алғанда) жəне Қазақстан Республикасының

заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер

есебінен қалыптастырылады. 

21. Ауыл əкімінің аппаратына бекiтiлген мүлiк

коммуналдық меншiкке жатады.

22. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, ауыл

əкімінің аппараты, өзiне бекiтiлген мүлiктi жəне

қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлiнген

қаражат есебiнен сатып алынған мүлiктi өз бетiмен

иелiктен шығаруға немесе оған өзгедей тəсiлмен

билiк етуге құқығы жоқ.

5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру жəне

тарату

23. Ауыл əкімінің аппаратын қайта ұйымдастыружəне тарату Қазақстан Республикасының

заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.Нұра ауданы əкімдігінің

2015 жылғы 4 мамырдағы

№ 09/03 қаулысымен бекітілген

«Нұра ауданы Көбетей ауылы əкімінің 

аппараты» мемлекеттік мекемесінің 

Ережесі

начало на стр 12

9) несет персональную ответственность за исполне-

ние антикоррупционного законодательства;

10) обеспечивает контроль за использованием и со-

хранностью коммунального имущества.

Исполнение полномочий первого руководителя аппа-

рата акима села в период его отсутствия осуществ-

ляется лицом, его замещающим в соответствии с

действующим законодательством.

4. Имущество государственного органа

20. Аппарат акима села может иметь на праве опера-

тивного управления обособленное имущество в слу-

чаях, предусмотренных законодательством.

Имущество аппарата акима села формируется за счет

имущества, переданного ему собственником, а также

имущества (включая денежные доходы), приобретен-

ного в результате собственной деятельности иных ис-

точников, не запрещенных законодательством Рес-

публики Казахстан.

21. Имущество, закрепленное за аппаратом акима

села, относится к коммунальной собственности.

22. Аппарат акима села не вправе самостоятельно от-

чуждать или иным способом распоряжаться закреп-

ленным за ним имуществом и имуществом,

приобретенным за счет средств, выданных ему по

плану финансирования, если иное не установлено за-

конодательством.

5. Реорганизация и упразднение государственного ор-

гана


23. Реорганизация и упразднение аппарата акима

села осуществляются в соответствии с законодатель-

ством Республики Казахстан.

Утверждено

постановлением акиматаНуринского района

от 4 мая 2015 года № 09/03

Положение 

государственного учреждения «Аппарат акима

села Кобетей Нуринского района»

НҰРА АУДАНЫ ƏКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2015 жылғы 4 мамырдағы № 09/05Қарағанды облысының Əділет департаментінде

2015 жылы 28 мамырда № 3224 болып тіркелді

«Нұра ауданы Байтуған ауылы əкімінің аппараты» мемлекеттік 

мекемесінің Ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы»

Заңына жəне Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2012 жылғы 29 қазандағы № 410

«Қазақстан Республикасы мемлекеттік органының үлгі ережесін бекіту туралы»

Жарлығына сəйкес, Нұра ауданының əкімдігі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген «Нұра ауданы Байтуған ауылы əкімінің аппараты» мемлекеттік

мекемесінің Ережесі бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Нұра ауданы əкімі аппаратының басшысы Сал-

танат Аққошқарқызы Мұқановаға жүктелсін.

3. Осы қаулы алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Аудан əкімі                                                                        Қ. Бексұлтанов

1. Жалпы ережелер

1. «Нұра ауданы Байтуған ауылы əкімінің аппа-

раты» мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі – ауыл

əкімінің аппараты) ауыл əкімінің ақпараттық-талдау,

ұйымдық-құқықтық жəне материалдық-техникалық

жағынан қамтамасыз етуді жүзеге асыратын

Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы

болып табылады.

2. Ауыл əкімінің аппараты өз қызметін Қазақстан

Республикасының Конституциясына жəне

заңдарына, Қазақстан Республикасының Прези-

денті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік

құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сəйкес

жүзеге асырады.

3. Ауыл əкімінің аппараты мемлекеттік мекеме

ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға

болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар

мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі блан-

кілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының

заңнамасына сəйкес қазынашылық органдарында

шоттары болады.

4. Ауыл əкімінің аппараты азаматтық-құқықтық

қатынастарға өз атынан түседі.

5. Ауыл əкімінің аппараты егер заңнамаға сəйкес

осыған уəкілеттік берілген болса, мемлекеттің аты-

нан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы

болуға құқығы бар.

6. Ауыл əкімінің аппараты өз құзыретінің мəселелері

бойынша заңнамада белгіленген тəртіппен,

Қазақстан Республикасының заңнамасында

көзделген актілермен ресімделетін шешімдер

қабылдайды.

7. Ауыл əкімінің аппараты құрылымы мен штат

санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сəйкес

бекітіледі.

8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: 100905,

Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Байтуған ауылы,

Əуезов көшесі, 55 үй.

9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Нұра

ауданы Байтуған ауылы əкімінің аппараты» мемле-

кеттік мекемесі.

10. Осы Ереже ауыл əкімі аппаратының құрылтай

құжаты болып табылады.

11. Ауыл əкімі аппаратының қызметін

қаржыландыру жергілікті бюджеттен жүзеге асыры-

лады.

12. Ауыл əкімінің аппараты кəсіпкерлік субъектіле-рімен ауыл əкімі аппаратының функциялары болып

табылатын міндеттерді орындау тұрғысында

шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер ауыл əкімінің аппаратына заңнамалық акті-

лермен кірістер əкелетін қызметті жүзеге асыру

құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған

кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндет-

тері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

13. Ауыл əкімі аппаратының миссиясы: мемлекет-

тік басқару саласында Қазақстан Республикасының

қолданыстағы заңнамасына сəйкес мемлекеттік

саясатты жүргізу. 

14. Міндеттері:

1) аудан əкіміне ақпараттық жəне талдау

сипатындағы құжаттарды дайындау;

2) нормативтік құқықтық актілердің жобаларын да-

йындау жəне оларды əділет органдарына мемле-

кеттік тіркеуге уақытылы жолдау;

3) Қазақстан Республикасы Президентінің,

Үкіметінің, облыс əкімінің, аудан əкімінің актілерін

іске асыру;

4) заңнамамен жүктелген өзге де тапсырмаларды

орындау.


15. Функциялары:

1) өтініштерді, хаттарды қарау жəне заңмен белгі-

ленген тəртіпте жауаптар дайындау;

2) мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге

асыру;

3) мемлекеттік мекеменің сұрақтарына қатысты,қызметтік хат алмасуды жүргізу.

16. Құқықтары мен міндеттері:

1) жиналыстарды өткізу тəртібін ұйымдастырады,

аудан əкімдігінің отырыстарына қатысады;

2) мемлекеттік мекеме қызметінің бұқаралық

ақпарат құралдарында жария етілуін қамтамасыз

етеді;

3) халықтың арасында өзекті мəселелер бойыншатүсіндіру жұмыстарын ұйымдастырады;

4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар

қабылдайды;

5) Қазақстан Республикасының заңдарына,

Қазақстан Республикасы Президентінің жəне

Үкіметінің актілеріне, осы Ережеге сəйкес өзге де

өкілеттіктерді жүзеге асырады.

3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру

17. Ауыл əкімінің аппаратына басшылықты ауыл

əкімінің аппаратына жүктелген мiндеттердiң орын-

далуына жəне оның функцияларын жүзеге асыруға

дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге

асырады.

18. Ауыл əкімі аппаратының бірінші басшысын

аудан əкімі қызметке тағайындайды жəне

қызметтен босатады.

19. Ауыл əкімі аппаратының бірінші басшысының

өкілеттігі: 

1) ауыл əкімі аппаратының жұмыс жоспарларын бе-

кітеді;


2) ауыл əкімінің аппараты атынан əрекет етеді;

3) сенімхаттарды береді;

4) заңнамамен белгіленген тəртіпте ауыл əкімінің

аппараты қызметкерлерін көтермелейді жəне

оларға тəртіптік жаза береді; 

5) өз құзыреті шегінде өкімдер шығарады, қызметтік

құжаттамаға қол қояды; 

6) ауыл əкімі аппаратының ішкі еңбек тəртібін бекі-

теді;

7) азаматтарды жеке қабылдауды жүзеге асырады;8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен

көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады; 

9) сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың орын-

далуына дербес жауапты болады;

10) коммуналдық мүліктің пайдаланылуына жəне

сақталуына бақылауды қамтамасыз етеді.

Ауыл əкімі аппаратының бірінші басшысы болмаған

кезеңде оның өкілеттіктерін орындау қолданыстағы

заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлғамен

жүзеге асырылады.

4. Мемлекеттік органның мүлкi

20. Ауыл əкімінің аппаратында заңнамада

көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында

оқшауланған мүлкi болу мүмкін. 

Ауыл əкімі аппаратының мүлкi оған меншік иесі

берген мүлiк, сондай-ақ өз қызметі нəтижесінде

сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса

алғанда) жəне Қазақстан Республикасының

заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер

есебінен қалыптастырылады. 

21. Ауыл əкімінің аппаратына бекiтiлген мүлiк

коммуналдық меншiкке жатады.

22. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, ауыл

əкімінің аппараты, өзiне бекiтiлген мүлiктi жəне

қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлiнген

қаражат есебiнен сатып алынған мүлiктi өз бетiмен

иелiктен шығаруға немесе оған өзгедей тəсiлмен

билiк етуге құқығы жоқ.

5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру жəне

тарату


23. Ауыл əкімінің аппаратын қайта ұйымдастыру

жəне тарату Қазақстан Республикасының

заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Нұра ауданы əкімдігінің

2015 жылғы 4 мамырдағы

№ 09/05 қаулысымен бекітілгенКаталог: files -> chinovnik
chinovnik -> Нұра окж нұралықтар Ұлы Отан соғысы жылдарында Киевка 2015 жыл
chinovnik -> Сборник сценариев
chinovnik -> Өмірбаяны. Сәкен (Сәдуақас) Сейфуллин
chinovnik -> Тематические списки за ІV квартал 2014 года Жаратылыстану ғылымдары Естественные науки
chinovnik -> 5416 18 шілде 2015 жыл Àóäàíäûқ қîғàìäûқ-ñàÿñè ãàçåò³ н ұ р а с ǿ з а т а с ы а ќ и ќ а т «Жўмыспен ќамту жол картасы – 2020»
chinovnik -> А т а с ы а ќ и ќ а т àóäàíäûқ қîғàìäûқ-ñàÿñè ãàçåò³ президент 18 марта прошло заседание
chinovnik -> №21 (5409) 23 мамыр 2015 жыл
chinovnik -> №27 (5414) 4 шілде 2015 жыл


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет