№4 (18366) 15 ќањтар 2016 ж ж±ма Облысымыздыњ ќ±рылѓанына 80 жыл толуын мереке- леу аясында «Ењбек Дањќы кітабы»жүктеу 10.41 Mb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата10.01.2017
өлшемі10.41 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

№ 4 (18366)

15 ќањтар  2016  ж.                      ж±ма

Облысымыздыњ ќ±рылѓанына 80 жыл толуын  мереке-

леу аясында  «Ењбек Дањќы кітабы» басылымын дайындау

бойынша μњірімізде облыстыќ  эстафетаны μткізу жалѓасу

‰стінде.  ¤ткен жылдыњ желтоќсан айында салтанатты

т‰рде Сарыкμл ауданынан ¦зынкμл ауданына эстафета

табысталѓан еді. Енді міне, «Ењбек Дањќы кітабын» салта-

натты т‰рде  аудандыќ мєдениет ‰йінде ќарсы алды. Сал-

танатты шараѓа облысымыздыњ, ауданныњ, одан ќала берді

республикамыздыњ μркендеп, ќарыштап дамуына μз ‰лес-

терін ќосќан  ењбек ардагерлері, єр сала бойынша ењбегі

сіњген ќайраткерлер, облыстыќ басќармалардыњ басшы-

лары,  жергілікті атќару органдарыныњ μкілдері, ерен ењбе-

гімен танымал болѓан  абзал жандар, ењбеккерлер ќа-

тысты.  Осы арада «Ењбек Дањќы кітабы» жобасын  облыс-

тыќ ішкі саясат басќармасы, ардагерлер кењесі, мемле-

кеттік архив басќармасы бірлесіп ќолѓа  алѓандыѓын айта

кеткеніміз жμн. Сол секілді жобаныњ басты маќсаты – ењбек

дєст‰рлерін саќтау, жастардыњ бойында адамгершілік жєне

патриоттыќ сезімді тєрбиелеу, μз Отаныныњ μткеніне, б‰гінгі

жєне  келешек ќ±ндылыќтарына аса ќ±рметпен ќарап, аѓа

буын μкілдеріне, ењбек ардагерлеріне деген маќтаныш сезімін

ныѓайту. Ал, осы «Ењбек Дањќы кітабы» ¦зынкμл ауданынан

соњ Алтынсарин ауданына табысталатын болады.СУРЕТТЕ: іс-шарадан кμрініс.

Б±дан былай  кєсіпкерлер

ќатты т±рмыстыќ ќалдыќтарды

ќабылдау жєне кμму жμніндегі

ќызметтерге жасалатын тμлем-

дерін ‰немдей алады. Єзірге

облыс аудандары мен ќалала-

рында осыѓан ќатысты  ќ±жат

єзірленіп жатыр.

Б±рын аталѓан салада

ќ±ќыќтыќ реттеудіњ болмауы

Кєсіпкерлерге ќолдау кμрсетті

салдарынан бизнесмендер

шартта кμрсетілгендей ‰с-

темаќы тμлеуге мєжб‰р болѓан

еді. Коммуналдыќ кєсіпорын-

дар баѓаны кєсіпкерлердіњ

кμзінше бекіткенімен,  полигон-

дарѓа ќ±жатта кμрсетілгеннен

єлдеќайда тμмен мμлшердегі

ќоќыс тасымалданатын.

Облыстыќ кєсіпкерлер Пала-

тасыныњ директоры М±рат

Єбенов жыл ќорытындысы

бойынша жасаѓан есебінде

мєлімдегендей, бизнесмендер

шарт талаптарынан ‰зілді-

кесілді бас тартќанымен,  ком-

муналдыќ ќызмет μкілдері

оларѓа: "баќылау органдары

тарапынан айыпп±л салынады",

– деп сес кμрсеткен. Б±л мєселе

былтыр  кєсіпкерлер ќ±ќыѓын

ќорѓау жμніндегі кењесте жиі

кμтерілді.  Осыдан кейін Палата

мемлекеттік органдармен бірге

оныњ  шешу жолдарын іздестіріп

кμрді.

"Палата, єкімдік, табиѓаттыќорѓау прокуратурасыныњ

бірлесіп ж±мыс атќаруыныњ

нєтижесінде   облыстыќ дењгей-

ге сєйкес Есептеу ќаѓидалары

бекітілді. Ќазір осыѓан байла-

нысты облыс ќалалары мен

аудандары  ЌТЌ т‰зілу норма-

ларын дайындап жатыр", – деп

хабарлады М±рат Єбенов.

Облыстыќ Палата жанын-

даѓы кєсіпкерлер ќ±ќыѓын

ќорѓау жμніндегі кењес 2014

жылѓы ќањтар айында ќ±рыл-

ѓан. Кењес т‰йткілді мєселе-

лерді ќарау жєне шешу жолы

мен бизнес ќ±ќыѓын жан-жаќ-

ты ќолдауѓа міндетті. Оныњ

ќ±рамына облыстыќ мєслихат

депутаттары, бизнес, мемле-

кеттік органдар мен ќоѓамдыќ

±йым μкілдері енгізілген. Ке-

њесті "Ќазаќстандыќ зањгер-

лер одаѓы" ¤Ќ¦ ЌОФ хатшы-

сы Вера Овсянникова басќара-

ды.

4-бет

Айбек

        КЄДІР¦ЛЫ

Г‰лназым

    САЃИТОВА

Ењбеккерлерімен ерекше

¦ З Ы Н К ¤ Л

¦ З Ы Н К ¤ Л

ЄЛЕМНІЊ ЄМІРШІСІ – ЕЊБЕК


2

15 ќањтар 2016 жыл

С¦РАЌ-ЖАУАП

«¤шпес дањќ» атты кітап не туралы?

¤ткен жылдыњ аяѓында «Ќостанай тањыныњ» кітапханасы»

сериясымен журналист-жазушы Сєлім Мењдібаевтыњ «¤шпес

дањќ» атты кітабы жарыќ кμрген еді. Содан ќ±лаѓдар болѓан

оќырман б±л туынды туралы жиі с±раќ ќоятын болды. Оныњ ењ

негізгісі кітапта μмірдеректері келтірілген майдангерлер кімдер

деген сауалѓа саяды.

Соѓан орай автор т‰сінікте-

ме береді.

¤ткен жылы Еліміз ¦лы

Жењістіњ 70 жылдыќ мерейтой-

ын атап μтті. Осы б‰кілхалыќтыќ

мереке ќарсањында «Ќостанай

тањы» газеті аќпан айынан ќазан

айыныњ басына дейін «Ол

к‰ндердіњ μшпес дањќы», «Єр

хатта – ерлік шежіресі», «Ерлік –

елге м±ра, ±рпаќќа – ±ран», «Же-

њімпаздар жадымызда» айдар-

ларымен облыстыњ ќалалары

мен аудандарынан келген хат-

тарды жариялады. Майдангер-

лердіњ б‰гінгі ±рпаѓы – ±л-ќызда-

ры, немере-жиендері, шμбере-

шμпшектері, бір сμзбен айтќан-

да, ет жаќын туыстары Отан ‰шін

отќа т‰скен ќас батыр туралы

аѓынан жарыла аќтарылды. Сол

ќимас жандардыњ толыќ дерек-

тері, суреттері берілді.

Сонау Торѓай мен Аманкелді-

ден, Арќалыќ пен Жітіќарадан,

Лисаков пен Ќашардан, облыс-

тыњ барлыќ аудандары мен елді

мекендерінен келген єр хатќа

м±ќият ќарап, редакциялап, ке-

зінде газетке жариялап, кейін

єдемі безендірілген кμлемді кі-

тапќа енгіздік.

«¤шпес дањќ» – ‰ш ж‰зге тар-

та майдангер таѓдырын тасќа ба-

сып, туыстарыныњ ќолына ±ста-

тар ерекше ескерткіш, ќастерлі

туынды дерлік ќ±нды кітап болып

шыќты десек, ќате болмас.

Аныќтама телефоны: 54-84-44,

8-777-241-27-34.

Сєлім МЕЊДІБАЙ,

«¤шпес дањќ» кітабыныњ

автор-ќ±растырушысы.

Осы биыл,  ќањ-

тардыњ алтысы к‰ні

т‰с кезінде ќазаќ

радиосы "Ќас ќа-

ѓым" ойынын беріп

жатты. Ж‰ргізуші

байланысќа шыќ-

ќан тыњдарманнан:

"Кμксерек" кино-

сындаѓы Ќ±рмаш-

тыњ рμлін сомдаѓан

кісініњ аты-жμнін

айтуды с±рады.

Сонда єлгі дап-дардай

(даусынан ањѓарсањыз)  жігіт: "Шєкен Айманов" деп

т±р!

Єйгілі Асанєлі Єшімов досы Райымбекті жерлеп,марќ±м Єшірбек Сыѓай екеуі Кентаудан оралып

келе жатады: "Пойызѓа мінерде Єшірбек: "Асеке,

мына жерден ќауын жейікші" деді. Ќауын алып,

сойып, жеп жатыр едік, бір кезде жанымызѓа келіп

автобус тоќтай ќалды. М±ѓалімдері мені танып, ба-

лалар ж‰гіріп келіп, ќоршап алды. Ќолдарына

т‰скен ќаѓаздарына ќолтањба беріп жатырмын.

Бала кμп. Бітетін емес. Оныњ ‰стіне досымызды

жерлеп, ќажып, ќиналып келе жатырмыз. Бір кез-

де айттым: "Балалар, мына отырѓан кісі атаќты жа-

зушы М±хтар Єуезов. Сол аѓаларыњнан да алмай-

сыњдар ма автографты?" деп. Енді балалар "М±хтар

Єуезовке" т±ра ж‰гірді. Єшірбек мырс-мырс к‰ліп

бірдењелерді жазып беріп жатыр. Бір баланыњ ой-

ына к‰дік кірсейші, Єуезов ќайда, мына заман

ќайда, ол кісі тірі болса жасы ќаншаѓа келуге тиіс?!

Бір кезде Єшірбек те шаршады ѓой деймін, жаны-

мызда бізді шыѓарып салып ж‰рген ењгезердей

жігіт бар еді, соны кμрсетіп: "Екеумізден ала бере-

сіњдер ме? Тоќтар Єубєкіров аѓаларыњнан да авто-

граф алмайсыњдар ма?" деп еді, ќалѓан балалар енді

"Тоќтар Єубєкіровке" ж‰гірді… Кейіннен жањаѓы

балалардан с±раймын ѓой, "Абай жолын" оќып па

едіњдер деп. Араларынан романды оќыѓан бір бала

шыќпады. Не к‰леріњді, не жыларыњды білмейсіњ"

– депті бір с±хбатында.

Ќазаќ теледидарында μзін-μзі жанамалап,  бірне-

ше жылдар экраннан т‰спегесін  т‰р-т‰сі, аты та-

нылып ќалѓан, бар болѓаны шала, ортањќол єншілер

"Ќазаќстан даусы" байќауында ќазылыќ жасайты-

нын кμресіз.. ¤здерініњ ойы мен бойына жараспай-

тын сμз сμйлеп, аќылдымсып, μздері сияќты кμлде-

нењ кμк аттыларды сынаѓан болып жанталасып

отырѓаны. Не дауыс, не мєнер, не ќылыќ жоќ кілењ

μндірдей ќыз-жігіттерді маймылѓа  ±ќсатып мыњ

ќ±былтќанына мєз. Егер Ќазаќстан даусы осылар

болса, онда дауыстыњ да дєурені μтіп бара жатќа-

ны демеске амал жоќ. М±ндайдыњ таѓы бір парасы

Т±рсынбек Ќабатовтыњ  "Ќμњілашарында" бар.

Т±рсынбек кейде кμзге ш±ќыѓандай кμрсетіп, ай-

тып  ањѓартса да, сол  талѓамсыз, дарынсыздар

аяѓына оралып  экранѓа, сахнаѓа μлермендікпен

±мтылады.

Б±рын зиялылар ќалыњ ел, м±ќым д‰ниені д‰р

еткізген  асќан талант иесін  "м±ндайлар ѓасырда

бір-аќ рет  туады" дейтін.  Сол сμздіњ жаны бар.

Ќазіргі жања ѓасырдыњ осы кезењінде ондай талант-

тар жоќ. Сондыќтан оныњ орнын еліккер, сумаќай-

бейімгерлер, яѓни μлермендер басуда.  Олар сах-

наѓа, ел кμзіне  жанталаса шыѓып, шапалаќ с±рап

μрекпиді, ќошамет с±рап ќиылады. Єлдекім жанын

кμзіне кμрсетіп ќинап жатќандай ышќынады,

бауыздалып жатќандай ќырылдайды, ашќ±рсаќ

к‰шіктей шєуілдейді.  Б±лар к‰ндіз-т‰ні теледидар

бетін бермей μз μтірігіне алдымен μздері сеніп, одан

соњ μзгелерді сендіреді. Ќолтањба с±рап т±ра

ж‰гіретін д‰бара ±рпаќќа, тексіз тобырѓа  керегі

сол. Ќ±ндылыќты ќ±лдыратар  осы соњѓылар  кμбей-

месін дењіз.

БАС РЕДАКТОР ЄЛЕМІ

Жан±заќ АЯЗБЕКОВ

 "Ќазаќстанныњ Ардагерлер кењесі" Мєжілісті тарату

жєне Парламент пен барлыќ дењгейдегі мєслихаттар-

дыњ мерзімінен б±рын сайлауын таѓайындау туралы

бастаманы ќолдайды.

Б‰гінде єлемніњ ењ дамыѓан 30 елініњ санатына

ќосылуѓа бет алѓан Ќазаќстан єлемдік дењгейдегі бар-

ша ќиындыќтарѓа алдын-ала тойтарыс беріп, μзініњ

даму стратегиясынан бір мысќал да айнымай алѓа

ќадам басуда.

¤ткен жылы еліміз ¦лы Жењістіњ 70 жылдыѓын зор

ауќымда атап μтті. Ќазаќстанда т±ратын бір де бір ар-

дагер мемлекет назарынан тыс ќалѓан жоќ. Біз μзіміз

‰лес ќосќан ¦лы Жењістіњ араѓа жылдар салып Елба-

сыныњ арќасында ¦лы Тєуелсіздікке ±ласќанын кμрдік.

Ќашан да халќыныњ тілеуін тілейтін ардагерлер

ќауымы Ќазаќстанныњ Елбасыныњ жетекшілігімен та-

лай тыѓырыќтан аман шыќќанына кує болып келеді.Б‡ГІНГІ К‡ННІЊ Б‡ЛКІЛІ

"Ќазаќстанныњ Ардагерлер кењесі"

республикалыќ ќоѓамдыќ бірлестігініњ

Мєлімдемесі

Ќазір де ардагерлер Мемлекет басшысыныњ даѓда-

рысќа ќарсы саясатыныњ толыѓымен, уаќтылы ж‰зеге

асуын жан-жаќты ќолдайды. Сондай-аќ, Тєуелсіз Ќазаќ-

станды барлыќ баѓыттар бойынша жањѓырта т‰сетін 5

институттыќ реформаны ж‰зеге асырудыњ ¦лт Жос-

пары табысты ж‰зеге асырылѓанын ќалайды.  М±ндай

тарихи мањызы бар ж±мыстар Ел бірлігі, татулыќ пен

т±раќтылыќ арќылы ѓана іске асатыны аныќ.

Ел тарихындаѓы аса жауапты кезењге ќадам баса-

тын мањызды сєтте елді ±йыстырып, Елбасы саясаты-

на ж±мылдыра т‰суге  сайлау науќаны зор септігін ти-

гізбек. Сондыќтан, біз барша ќазаќстандыќтарды халыќ

ќалаулыларыныњ бастамасына ќолдау білдіруге ша-

ќырамыз.

"Ќазаќстанныњ Ардагерлер кењесі"

республикалыќ ќоѓамдыќ бірлестігініњ

 баспасμз ќызметі.

 "Н±р Отан" саяси партиясыныњ "Жас Отан" жастар

ќанаты Парламент депутаттарыныњ Мєжілісті тарату

жєне Парламент пен барлыќ дењгейдегі мєслихаттар-

дыњ мерзімінен б±рын сайлауын μткізу туралы баста-

масына ќолдау білдіреді.

Елбасы Н±рс±лтан Назарбаевтыњ "Жастар – ел бо-

лашаѓы" деген сμзін біз єрдайым жадымызда т±тып,

тєуелсіз Ќазаќстанныњ даму жолындаѓы ќадамдары

ќарышты болуына μз ‰лесімізді ќосып келеміз. Біз Ел-

басы сенім артќандай білімді, білікті, отаншыл азамат-

тар болу ‰шін аянбаймыз.

Еліміз біздіњ азат елдіњ арќалы азаматтарына айна-

луымызѓа бар ќамќорлыќты жасап отыр. Заманауи білім

ордалары мен денсаулыќ саќтау нысандары салынып,

олар соњѓы ‰лгідегі жабдыќтармен жараќтандырылуда.

Жастардыњ єлемніњ єр ќиырындаѓы ењ ‰здік оќу орын-

дарында алањсыз білім алуына толыќ м‰мкіндік жасал-

ѓан. Біз ертењімізге сеніммен ќараймыз.

Єлемдік экономикадаѓы ќиындыќтарѓа алдын-ала

лайыќты жауап берген Ќазаќстан б±л кедергілерден тыњ

ќуатпен, жањарѓан ел ретінде шыѓарына сенімдіміз.

Жаћандыќ даѓдарыстыњ жања толќынын абыроймен

ењсеру ‰шін Мемлекет басшысыныњ даѓдарысќа ќарсы

саясатын жєне мемлекетімізді жањѓыртуѓа серпін бе-

ретін 5 институттыќ реформаны іске асырудыњ "100

наќты ќадам" ¦лт Жоспарын орындауѓа жањадан сай-

ланѓан Парламент с‰белі ‰лес ќосады деп санаймыз.

Біз, "Жас Отан" жастар ќанаты еліміздегі ењ ірі жас-

тар ±йымы ретінде барша ќазаќстандыќ замандаста-

рымызды мањызды бастамаѓа ‰лес ќосуѓа шаќырамыз.

  "Н±р Отан" саяси партиясы  "Жас Отан"жастар ќанатыныњ  баспасμз ќызметі.

"Н±р Отан" саяси партиясы

"Жас Отан" жастар ќанатыныњ

Мєлімдемесі

Ќазаќстан Жазушылар одаѓы Парламент депутат-

тарыныњ бесінші шаќырылымдаѓы Парламент Мєжілісін

таратып, Мєжіліс пен барлыќ дењгейдегі мєслихаттар-

дыњ мерзімінен б±рын сайлауын μткізу туралы баста-

масын  толыѓымен ќолдайды.

Ќазаќстан ќастерлі тєуелсіздігініњ 25 жылдыѓына

ауќымды жањѓыртулар арќылы ќадам басып отыр.

Еліміздіњ тєуелсіздік жылдарында жеткен жетістіктерін

жаћандыќ даѓдарыс жаѓдайында саќтап ќана ќоймай

еселей т‰су ‰шін,  Елбасыныњ "Бес институттыќ ре-

формасыныњ" ¦лт Жоспарын табысты ж‰зеге асыру

‰шін бізге тыњ кμзќараспен, тыњ ќуатпен ж±мыс істейтін

Парламент керек.

Мерзімінен б±рын Парламент сайлауын μткізу

б‰гінгідей жауапты сєтте халќымыздыњ бірлігін б±рын-

ѓысынан да ныѓайтып, Елбасыныњ сындарлы саяса-

тын м‰лтіксіз ж‰зеге асыру жолында ±йыстыра т‰сетін

бірегей ќадам болмаќ.

Шешім ќабылданѓан жаѓдайда тањдау жасау – Ќазаќ-

стан халќыныњ ќ±зырында.

¦лы Дала Елі єлемдік экономикалыќ д‰рбелењнен

де дін аман μтіп, "Ќазаќстан 2050" стратегиясыныњ маќ-

саттарына жетіп, "Мєњгілік Ел" боларына Ќазаќстанныњ

зиялы ќауым μкілдері, шыѓармашыл азаматтары кєміл

сенеді.


Ќазаќстанныњ Жазушылар одаѓы еліміздіњ барша

азаматтарын баянды болашаќ ‰шін халыќ ќалаулыла-

рыныњ бастамасын ќолдауѓа шаќырады.

Ќазаќстан Жазушылар одаѓыныњ басќарма

хатшылыѓы.

Ќазаќстан Жазушылар одаѓыныњ

Мєлімдемесі


15 ќањтар 2016 жыл

3

¤неркєсіпке ќаржы ќарастырылдыОблыста. "Н±рлы жол" Жања Экономикалыќ Саясаты аясында

"Ќазаќстанныњ Даму банкі" ¦лттыќ ќор ќаражаты есебінен ќазаќ-

стандыќ кμлік ќ±растыру кєсіпорындарын ќолдауѓа 11 млрд. тењ-

ге бμледі. Аталѓан ќаражат Ќазаќстанда ќ±растырылѓан авто-

кμліктерді сатып алуѓа жеке т±лѓаларды несиелеу ‰шін тμрт ком-

мерциялыќ банкке баѓытталды. Ќарыз алушыларѓа "Сарыарќа-

АвтоПром" ЖШС жєне "АЗИЯ АВТО" АЌ кєсіпорындарында

ќ±растырылатын "Kia", "Toyota", "Chevrolet", "Skoda", "Hyundai"

жєне т.б. сияќты брендтердіњ 37 кμлік моделі ±сынылады.

Жања жоба

Ќостанай ќ. ¤њірде болашаѓы бар инвестициялыќ жобалар бар

болѓанмен, олардыњ орындалуы б‰гінгі тањда жоѓары дайындыќ-

та т±р деп айтуѓа келмейді. Аталѓан бμлікте 3,9 мыњ адамды ж±мыс-

пен ќамтитын  345  млрд.  тењгеніњ  30 жобасы бар. Мєселен,

"СарыарќаАвтоПром" ЖШС таѓы бір кμлік т‰рін IVEСO кμлігі

μндірісініњ єдісімен ±саќ торапты ќ±растыру жобасы аясында

іске  асыру  маќсатында жоспарлап отыр. Жоба ќ±ны 30 млн.

АЌШ долларын ќ±райды. Ќазіргі уаќытта бизнес жоспары жања-

руда. Алѓашќы μнім 2017 жылдыњ бірінші тоќсанында шыѓары-

лады деп жоспарланѓан.Баѓа ќ±былды

Сарыкμл. Азыќ-т‰лік д‰кендерін аралаѓан тілшілер тауар ба-

ѓасыныњ кμтерілгеніне кμз жеткізіп отыр. Мєселен, кμптеген

д‰кендерде ќанттыњ келісі  245 тењгеден сатыла бастады, ал жыл

басында б±л кμрсеткіш  230 тењге еді. Міне, осы секілді макарон

μнімдері  10-15 тењгеге ќымбаттаса, "Аќмаржанныњ" баѓасы ана-

ѓ±рлым шарыќтап кетті. Ќазір келісін  200-210 тењгеге кездесті-

ресіњ. Ал, ќараќ±мыќтыњ ќ±ны тіпті ќ±былып т±р. Баѓасы  265-

275 тењгеге кμтерілді. Тауыќ етініњ келісі  580-590 тењгеге саты-

луда.

Нан баѓасы т±раќты

Облыста. Аѓымдаѓы жылдыњ 1 ќањтарынан бастап нан баѓасы

еркін  айналымѓа  жіберілген еді. Осыѓан ќарамастан, облыста

басты ас мєзірініњ ќ±ны єзірге кμтерілген жоќ. Тиісті сала маман-

дарыныњ сμзінше, б‰гінгі тањда ќаладаѓы 20 наубайхананыњ тек

1-еуі ѓана баѓаны кμтерді. Басќалары б±рыњѓы баѓамен 49 тењге-

ден μткізіп, ал д‰кендер 51 тењгеден сатуда. Мамандар нан баѓа-

сы ќымбаттаѓанныњ μзінде  60 тењгеден аспайды деген пікірде.

Ѓимарат бос ќалмайды

Ќостанай.ќ. Ќаламыздаѓы Єл-Фараби дањѓылы бойындаѓы

б±рынѓы №1 емхананыњ ѓимаратына алты бірдей мемлекеттік

мекеме  – ќ±рылыс, сєулет, сєулет-ќ±рылысты баќылау, ревизия-

лыќ комиссия, дін істері, сондай-аќ жастар саясаты жμніндегі

басќармалар орналасатын болады. Б±рын б±л мекемелер де ѓима-

ратты бизнесмендерден жалѓа алып келген кμрінеді. Енді олар-

дыњ мойнына жања ѓимаратты ±стап т±ру мен коммуналдыќ тμлем-

дерді тμлеу ѓана ж‰ктелмек."‡лкен Ел – ‰лкен Отбасы"

Аманкелді. Дєл осындай ±ранмен, аудандыќ мєдениет ‰йінде

Тєуелсіздіктіњ 25 жылдыѓына арналѓан мерекелік іс-шаралардыњ

салтанатты ашылуы μтті. Аудан єкімі Ж.Таукенов халќымыз ‰шін

ењ басты єрі ќастерлі мерекеніњ арнайы ашылуымен ќ±ттыќтап,

барша аудан т±рѓындарын Тєуелсіздіктіњ 25 жылдыѓын мереке-

леуге біркісідей атсалысуѓа шаќырды. Мерекелік шара барысын-

да патриоттыќ єндер шырќалды

Ќылмыс кμбейді

Рудный. Жања жылдыњ алѓашќы онк‰ндігінде ќаладаѓы ќыл-

мыс μрши т‰сті. Ішкі істер басќармасыныњ мєліметіне с‰йенсек,

халыќ жања жылды мерекелеп жатќан к‰ндері ќылмыскерлер тєу-

лігіне орташа есеппен 3 ±рлыќ жасап отырѓан. Жыл басынан бері

ќалада 26 ±рлыќ, 7 тонау, кμлікті айдап кету оќиѓасы тіркелген.

Полицейлер осы уаќытќа дейін бірнеше ќылмыстыњ басын ашты.

Ќалѓаны бойынша іздестіру ж±мыстары жалѓасуда.

Ќараѓай-ќайыњы сыњсыѓан, аппаќ ќ±мы су-

сыѓан, жеміс-жидегі ќ±лпырѓан, айдын кμлінде

н±р т±нѓан Єулиекμл μњіріндегі алаќандай ѓана

Ќояндыѓаш Ер С±лтанныњ кіндік кескен топы-

раѓы. Біраќ сол топыраќ бір ерж‰ректі ѓана

емес, небір жаќсы мен жайсањды  д‰ниеге єкел-

ген жер. "Аќќан су астындаѓы топыраѓына

ќарай тазарып, лайланады. Адам бар жаќсы

ќасиетті туѓан жерініњ табиѓатынан алады" –

деген Бальтасар Гарсиан. Жанділдє Ќожах-

мет±лы – Ќояндыаѓаштыњ бел баласы. "Ж‰регі

саналы, ойы даналы ѓалым, бесігінде б±лќын-

ѓан перзент" –  деді, жергілікті  ќадірменді аќса-

ќал  Саѓындыќ Досмаѓанбетов, – сонау алпы-

сыншы жылдары бесінші сыныпта ж‰ріп-аќ

оныншы сыныптыњ тењдеу есебін шыѓарѓан

Жанділдє б±л. Кішкентайынан жаќсыны кμріп

μсті, ‰лгіліден μнеге алды. Кμп оќыды да то-

ќыды. Мектепте кμркем жазуѓа, єсем сурет са-

луѓа, шешен сμйлеуге ±мтылып, тынбай

ізденгіш. Сондыќтан оны маќтайын деп емес,

Жєкењмен маќтанайын деп сμйлеп т±рмын.

– Біз былтыр ¦лы Жењістіњ ќ±рметіне  "Ерлік

дањќы" кітабымен барлыќ ќала мен аудандар-

ды аралап, ж‰рек тебірентерлік кездесулер

μткіздік. Іле былтыр к‰зден "Ењбек дањќы" кіта-

бымен  бірталай аудандарда болып, майтал-

ман ењбек ардагерлерге ќ±рмет кμрсеттік. Осы

бір таѓылымды жобалардыњ авторы, облыс-

тыќ ішкі саясат басќармасыныњ басшысы

Жанділдє Маќанов, – десе  абыз Кенжебек

Укин. – Єрдайым  мєнді идеялары, тыњ жоба-

ларына тєнтіміз, – деді   облыстыќ ќ±жаттан-

дыру жєне архив басќармасыныњ басшысы

Г‰лжан Мењдекинова. "Костанайские новости"

газетініњ Бас редакторы Сергей Харченко

Ж.Маќановты облыстаѓы БАЌ-ќа єділ баѓасын

беретін, шынайы жанашыр, білікті саясаткер

екенін айтса, "Ќостанай тањыныњ" Бас редак-

торы Жан±заќ Аязбеков оныњ ќазаќ тілін, тμл

μнерімізді ќадірлейтін ќасиеттерін єњгімеледі.

Ал μз кезегінде ѓылым докторы, єлеуметта-

нушы,  профессор, Єулиекμл ауданыныњ

ќ±рметті азаматы Жанділдє Маќанов жерлес-

терініњ арнайы шаќырып, ќ±рмет кμрсеткені-

не алѓысын,  айтып, ел мен жер ‰шін ќандай

ењбек сіњіріп, табыс биігіне кμтерілсе де бєрін

де ананыњ с‰ті, атаныњ к‰ші, туѓан жердіњ кие-

сінен, тілектес барша ж±рттыњ арќасы екенін

аќтарыла сμйледі.

Аудан ж±ртшылыѓыныњ μкілдері пер-

зентініњ  елге істеген ењбегініњ есебін тыњдап,

Єулиекμл ауданыныњ єкімі Амантай Балѓа-

рин оѓан алдаѓы уаќытта табысты ењбегімен

кμріне беріњіз деген аќжарма тілегін айтты.

Аудандыќ ардагерлер Кењесініњ тμраѓасы

Єкімбек Ќабденов ел азаматыныњ кісілігі мен

кішілігін жастарѓа ‰лгі деп атап кμрсетті. Ал

сыныптастары мен ќ±рдас-замандастары

Єулиекμлдегі С±лтан Баймаѓамбетов атын-

даѓы  мектепте μткен б±л  єдеттегіден бμлек,

тартымды да таѓылымды ж‰здесу болды.

Є.ЄДІЛЕТОВ.

Єулиекμл ауданы.ЭЛЕКТРОНДЫЌ ‡КІМЕТ

ЌР Бас

прокуратурасыныњ

ќ±ќыќтыќ статистика жєне

арнайы есепке алу

жμніндегі комитетініњ

Ќостанай облысы бойынша

басќармасы μткен жылды

ќорытындылап, б±ќаралыќ

аќпарат μкілдеріне арнайы

брифинг μткізді.

Ќостанай облысында тіркел-

ген ќылмыс саны еліміз бойын-

ша жетінші орынѓа т±раќтапты.

Б±л аталѓан басќарманыњ келтір-

ген дерегі. Алайда, μткен жылдыњ

осы  мерзімімен  салыстырѓанда

1,2 пайызѓа тμмендеген. Соныњ

ішінде алаяќтыќ, бμтенніњ м‰лкін

±рлау, тонау, б±заќылыќ, бопса-

лау сияќты ќылмыстар азайѓан.

Бір μкініштісі жасμспірімдер

арасында ќылмыс кμбейгені бай-

ќалады. ¤ткен жылы 613 жол

кμлік оќиѓасы тіркеліп, 105 адам

апат салдарынан ќаза болѓан,

оныњ 11 кємелет жасќа толмаѓан-

дар.


¤њірімізде  жемќорлыќ  ќыл-

мыстары да толастамай т±р.

¤ткен жылы ќылмысты ќудалау

органдарыныњ μндірісіне 193

жемќорлыќ ќылмыстары т‰скен.

Б±л  μткен 2014 жылмен салыс-

тырѓанда 55 пайызѓа артќанын

кμрсетеді. Сондай-аќ, 53 т±лѓа

тєртіптік  жауапкершілікке  тар-

тылѓан, белгілі бір себептерімен

мемлекеттік ќызметтен ќуылѓан

т±лѓалар саны біршама азайѓан.

Ќазір Елбасы Жолдауын да

кєсіпкерлердіњ ќ±ќыѓын ќорѓауѓа

баса назар аударылып отыр.

Жарияланѓан мораторийге бай-

ланысты шаѓын жєне орта биз-

нес саласына ж‰ргізілген тексе-

рулер айтарлыќтай кеміген.

¤ткен бір жылда аталѓан басќар-

ма жеке кєсіпкерлік субъектілері-

не 39 зањсыз тексеру ж‰ргізілгенін

аныќтады.


Каталог: wp-content -> pdf -> 2016
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 6 айға 1541,52 1637,40 1713,84 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> №141-142 (18502-503) 30 желтоќсан 2016 ж ж±ма
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Боданға түскен бұл басым
2016 -> 25 қараша 2016 ж жұма №130 (18492) 2-бет. Жандос
2016 -> 18 наурыз 2016 ж жұма
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет