Байтұрсынов оқулары халықаралық Ғылыми-практикалық конференция материалдарыжүктеу 8.81 Mb.
Pdf просмотр
бет1/56
Дата15.03.2017
өлшемі8.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым 
Министрлігі 
 
Ахмет Байтұрсынов 
атындағы Қостанай 
мемлекеттік  
университеті 
Министерство образования  
и науки Республики 
Казахстан 
 
Костанайский 
государственный 
университет имени  
Ахмета Байтурсынова 
Байтұрсынов оқулары 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ 
МАТЕРИАЛДАРЫ 
 
Байтурсыновские 
чтения 
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Baitursynov readings 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND RESEARCH CONFERENCE  
CONTENT 
Сәуір, 2016 
1-інші бөлім 


 
 
 
 
ӘОЖ 376:001 (063) 
ККЖ 74.58:72 
Ғ 96 
 
Редакциялық кеңес: 
техника  ғылымдарының  докторы,  профессор  Валиев  Х.Х.,  ветеринария  ғылымдарының  докторы,  профессор  Наметов  А.М., 
педагогика  ғылымдарының  докторы,  профессор  Ким  А.П.,  филология  ғылымдарының  докторы  Әбсадықов  А.А.,  техника  ғылымдарының 
докторы  Кушнир  В.Г.,  философия  ғылымдарының  докторы,  профессор  Колдыбаев  С.А.,  экономика  ғылымдарының  докторы,  профессор 
Жиентаев  С.М.,  тарих  ғылымдарының  докторы  Айтмұхамбетов  А.А.,  ауыл  шаруашылық  ғылымдарының  докторы,  профессор  Найманов 
Д.К., ветеринария ғылымдарының докторы, профессор Тегза А.А., доцент, философия докторы (PhD) Иззет Акса, доцент, философия докторы 
(PhD) Ридван Кизилкайя, профессор, философия докторы (PhD) Марио Джиорджио, профессор, философия докторы (PhD) Мехмет Одабас
доцент,  философия  докторы  (PhD)  Галия  Замаратская  =Редакционный  совет:  доктор  технических  наук,  профессор  Валиев  Х.Х.,  доктор 
ветеринарных наук, профессор Наметов А.М., доктор педагогических наук, профессор Ким Н.П., доктор филологических наук Абсадыков 
А.А., доктор технических наук, Кушнир В.Г., доктор философских наук, профессор Колдыбаев С.А., доктор экономических наук, профессор 
Жиентаев С.М.,  доктор исторических наук, Айтмухамбетов А.А.,  доктор сельскохозяйственных наук, профессор  Найманов Д.К.,  доктор 
ветеринарных  наук,  профессор  Тегза  А,А.,  доцент,  доктор  философии  (PhD)  Иззет  Акса,  доцент,  доктор  философии  (PhD)  Ридван 
Кизилкайя, профессор, доктор философии (PhD) Марио Джиорджи, профессор, доктор философии (PhD) Мехмет Одабас, доцент, доктор 
философии (PhD) Галия Замаратская= Editorial board : Doctor of Technical Sciences, Professor Valiyev Kh.Kh., Doctor of Veterinary Sciences, 
Professor Nametov А.М., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor Kim N.P., Doctor of Pedagogical Sciences Absadykov А.А., Doctor of Technical 
Sciences Kushnir V.G.,  Doctor of Philosophy, Professor Koldybayev C.A.,  Doctor of Economical Sciences, Professor  Zhientayev S.M.,  Doctor of 
Historical Sciences Aimukhambetov A.A., Doctor of Agricultural Sciences, Professor Naimanov D.K., Doctor of Veterinaty Sciences, Professor Tegza 
A.A.,  Associated  Professor,  PhD  Izzet  Akca,  Associated  Professor,  PhD  Ridvan  Kizilkaya,  Professor,  PhD  Mario  Giorgi,  Professor,  PhD 
Mekhmet Odabas, Associated ProfessorPhD Galia Zamaratskaia 
 
Ғ 96 «Байтұрсынов оқулары – 2016» - 1-інші бөлім - «Ғылым, өндіріс, бизнес: қазіргі жағдайы мен елдің инновациялық даму жолы» 
атты  Қазақстан  Республикасы  Тәуелсіздігінің  25-жылдығына  арналған,  2016  жылдың  15  сәуіріндегі  Халықаралық  ғылыми-практикалық 
конференциясының  материалдары:  А.Байтұрсынов  атындағы  Қостанай  мемлекеттік  университеті,  2016.  –  308  б.  =  «Байтурсыновские 
чтения  -  2016»  -  1  часть  «на  тему:  «Наука,  производство,  бизнес:  современное  состояние  и  пути  инновационного  развития  страны», 
посвященная  25-летию  Независимости  Республики  Казахстан:  Материалы  международной  научно-практической  конференции  15  апреля 
2016 года. - Костанай: Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова, 2016. - 308 с.= «Baitursynov Readings - 2016» -
part 1 - on the topic: «Science, production, business: contemporary state and ways of innovative development of the country», dedicated to the 25
th
 
anniversary of independence of the Republic of Kazakhstan. Content of the International Scientific and Research Conference, the 15
th
 of April, 2016. 
– Kostanay, A. Baitursynov Kostanay State University, 2016. - 308 p. 
 
ISBN 978-601-7481-30-8 
 
 «Ғылым, өндіріс, бизнес: қазіргі жағдайы мен елдің инновациялық даму жолы» тақырыбындағы «Байтұрсынов оқулары  – 2016» 
атты жинағында А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетіндегі Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25-жылдығына 
арналған, 2016 жылдың 15 сәуіріндегі Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары ұсынылған. 
Жинақта  қазіргі  мемлекет    пен  қоғам  дамуының  қоғамдық  -  әлеуметтік,  құқықтық  және  саяси  аспектілері,  гуманитарлық 
ғылымдардың басымдық берілетін бағыттары, жаһаңдану жағдайындағы Қазақстан экономикасының ғылыми-технологиялық дамуы және 
құрылымдық  модернизациясы,  мал  шаруашылық  технологиясы  және  ветеринария  дамуының  жетістіктері  мен  болашағы,  сонымен  бірге 
ауыл  шаруашылығы,  жаратылыстану,  инженерлік  және  ақпаратық  ғылымдардың  стратегиялық  даму  бағыттары  бойынша  ғылыми 
мақалалар ұсынылған. 
Жинақтың материалдары ғалымдар мен жоғары оқу орындарының оқытушыларына, магистранттар мен студенттерге пайдалы болуы 
мүмкін= В данном сборнике представлены материалы Международной научно-практической конференции «Байтурсыновские чтения - 2016» 
на  тему:  «Наука,  производство,  бизнес:  современное  состояние  и  пути  инновационного  развития  страны»  посвященная  25-летию 
Независимости  Республики  Казахстан,  состоявшейся  15  апреля  2016  года  в  Костанайском  государственном  университете  имени 
А.Байтурсынова. 
В сборнике представлены научные  статьи по общественно-социальным, правовым и политическим аспектам развития современного 
государства  и  общества,  приоритетным  направлениям  развития  гуманитарных  наук,  структурной  модернизации  и  научно-технологическом 
развитии экономики Казахстана в условиях глобализации, достижениям и перспективам развития ветеринарии и технологии животноводства, а 
также по стратегическим направлениям развития сельскохозяйственных, ествественных, инженерных и информационных наук. 
Материалы  данного  сборника  могут  быть  интересны  ученым,  преподавателям  высших  учебных  заведений,  магистрантам  и 
студентам.= The digest includes materials of the International Scientific and Research Conference “Baityrsynov Readings - 2016” on the following topic: 
“Science, production, business: contemporary state and ways of innovative development of the country”, dedicated to the 25
th
 anniversary of Independence 
of the Republic of Kazakhstan, that took place on 15
th
 of April, 2016 in A. Baitursynov Kostanay State University. 
The  digest  includes  scientific  articles  on  social,  legal  and  political  aspects  of  development  of  modern  state,  society,  priority  directions  of 
humanitarian sciences, structural modernization, scientific and technological development of the economy of Kazakhstan in conditions of globalization, 
achievements  and  possibilities  in  development  of  veterinary  and  technology  of  cattle  breeding,  as  well  as  on  strategic  directions  of  development  of 
agricultural, natural, engineering and information sciences. 
Materials of the digest may appeal to scientists, academicians, students, master students.  
 ӘОЖ 376:001 (063) 
ККЖ 74.58:72 
Авторлардың пікірі редакциялық кеңес көзқарасына сәйкес болмауы мүмкін.Қолжазбалар рецензияланбайды және қайтарылмайды. 
Тапсырылған  материалдар  үшін  жауапкершілік  авторларға  жүктелген.  Материалдарды  қайта  басып  шығаруда  конференция 
материалдарына  сілтеме  жасау  міндетті.=  Мнение  авторов  не  всегда  отражает  точку  зрения  редакции.  Рукописи  не  рецензируются  и  не 
возвращаются. За достоверность предоставленных материалов ответственность несет автор. При перепечатке материалов ссылка на журнал 
обязательна.=  Opinions  of  authors  may  not  always  coincide  with  the  opinions  of  editors.  Manuscripts  are  not  censored  or  recalled.  Authors  are 
responsible  for  the  adequacy  of  the  information  provided.  If  reprinting  of  the  content  is  to  take  place,  a  reference  to  the  conference  content  is 
obligatory. 
 
 ISBN 978-601-7481-30-8 
© А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, 2016 
 
 
 


 
А
.Байтұрсынов атындағы  
Қостанай мемлекеттік университетінің 
ректоры Валиев Х.Х.  
құттықтау сөзі 
 
 
 
Құрметті әріптестер! 
 
Халықаралық  ғылыми-тәжірибелік  «Байтұрсынов  оқулары»  атты  конферен-
циямызға қош келдіңіздер!  
  Бұл  конференцияны  өткізу  қазақтың  ұлы  ағартушысы,  ғалымы,  қоғам  қайрат-
кері,  ұстаз  және  әдебиетші  А.Байтұрсынов  атамыздың  атын  жамылған  Қостанай 
мемлекеттік университеті үшін өте маңызды оқиға.  
  Сіздердің бұл конференциядағы жұмыстарыңыз, ғылыми зерттеу үрдісін дамы-
туға  қосқан  лайықты  үлестеріңіз  және  Қазақстан  Республикасының  2016-2019 
жылдарды қамтитын білім мен ғылымды дамыту мемлекеттік бағдарламасын жүзеге 
асыру бойынша өнімді жұмыс жасауға ынталандыру болып табылады.  
  Әлемдік  жетекші  трендерді  есепке  алумен  және  Ұлт  жоспары  негізінде  жа-
салған  болашаққа  «Ұлт  жоспары  -  бес  институционалдық  реформасын  жүзеге  асы-
рудың 100 қадамы» атты бағдарлама педагогиканың және ғылыми қоғамның, жұмыс 
берушілердің, бизнес бірлестіктерінің және халықаралық эксперттердің кең түрде ат 
салысуын  бағамдайды.  Қойылған  мақсаттарға  жету  әдістері  мен  тәсілдерін,  жол-
дарын  талқылау  біздің  ғылым  мен  білімнің  бәсекеге  қабілеттілігін  өсіруге  тырысу-
ымызды көрсетеді.  
  2015-2020 жылдарға құрылған А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік 
университеті  стратегиялық  жоспарының  негізгі  міндеттерінің  шешімі  ЖОО-ның 
ғылыми  және  педагогикалық  сапалы  құрамды  одан  әрі  жақсартуға,  көптілде  білім 
беруге,  бәсекеге  қабілетті  сапалы  кадрларды  дайындауға,  елдің  экономикасын  да-
мытудағы  ғылым  үлесінің  молаюына,  ғылымның  күшін    және  ғалымның  деңгейін 
өсіруге бағытталған.  
  Конференция  еліміздің  әр  аймақтарының  тәжірибелі  және  жас  ғалымдардың 
бір-бірімен  тәжірибе  алмасуларына  септігін  тигізеді  деген  ойдамын.  Жинақталған 
ғылыми  жұмыстың  тәжірибесі  қазақстандық  өскелең  ұрпаққа,  жас  ғалымдарға  және 
ғылыми-зерттеу жұмысының зерттеушілеріне пайдасы зор екендігі анық.  
  Тәжірибелік істе және ғылыми-зерттеу жұмысында Сіздерге сәттілік тілеймін!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Приветственное слово 
ректора Костанайского государственного университета 
имени А. Байтурсынова  
Валиева Х.Х.  
 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Приветствую  всех  участников  и  гостей  Международной  научно-практической 
конференции «Байтурсыновские чтения»! 
Проведение  конференции  является  важным  событием  в  жизни  Костанайского 
государственного  университета,  который  носит  имя  великого  казахского  ученого  и 
просветителя Ахмета Байтурсынова - выдающегося общественного и политического 
деятеля, педагога и литератора
Ваша  работа  в  конференции,  уверен,  это  достойный  вклад  в  улучшение 
процесса научных исследований, создание стимулов для дальнейшей плодотворной 
работы  по  реализации  Государственной  программы  развития  образования  и  науки 
Республики Казахстан на 2016-2019 годы. 
Программа, разработанная на основе «Плана нации – 100 конкретных шагов по 
реализации пяти институциональных реформ» с учетом ведущих мировых трендов, 
предполагает  широкое  участие  педагогической  и  научной  общественности,  работо-
дателей,  бизнес-сообщества  и  международных  экспертов.  Обсуждение  путей, 
способов  и  методов  достижения  поставленных  целей  свидетельствует  о  нашем 
стремлении  к  повышению  конкурентоспособности  образования  и  науки,  развитию 
человеческого капитала для устойчивого роста экономики и общества. 
Решение основных задач Стратегического плана КГУ имени А.Байтурсынова на 
2015-2020  годы  также  направлено  на  улучшение  качественного  состава  педагоги-
ческих и научных кадров вуза, продвижение полиязычного образования, обновление 
практико-ориентированного  обучения,  обеспечение  качественной  подготовки  конку-
рентоспособных  кадров,  увеличение  вклада  науки  в  развитие  экономики  страны, 
укрепление научного потенциала и статуса ученого.  
Надеюсь,  что  конференция  будет  способствовать  обмену  опытом  между  мо-
лодыми  и  опытными  учеными  различных  регионов  страны,  ближнего  и  дальнего 
зарубежья,  интеграции  высшего  образования,  науки  и  производства,  активизации 
инновационной  деятельности,  усилению  ее  воздействия  на  развитие  экономики  и 
социальной сферы. А накопленный опыт научной работы будет полезен подрастаю-
щему  поколению  казахстанцев,  молодых  ученых  и  исследователей  в  процессе 
дальнейшей научно-исследовательской работы.  
Желаю  Вам  плодотворной  работы,  крепкого  здоровья,  успехов  в  научно-
исследовательской работе и практической деятельности. Всего вам наилучшего! 
 
 
 

ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КОСТАНАЙСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА:  
БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС И ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
 
Абиль Е.А. - д.и.н., профессор, и.о. ректора Костанайского государственного педагогическо-
го института  
 
С развитием процессов  глобализации и интернационализации  экономики перед  высшим обра-
зованием  встали  новые  цели -  подготовка  профессиональных  кадров,  способных  эффективно  рабо-
тать в изменившихся  условиях глобального  рынка. Современные  информационные технологии, бур-
ное  развитие  дистанционного  обучения  сделали  национальные  границы  абсолютно  прозрачными 
для образовательных  услуг.  Сформировался  единый  мировой  образовательный  рынок,  где вузы  са-
мых  разных  стран  предлагают  свои  продукты  и услуги  всем  студентам  сразу,  не ограничивая  себя 
национальными  границами.  Работодатели  все больше  внимания  при приеме  на работу  выпускников 
вузов обращают внимание на опыт учебы, жизни и работы за рубежом, поскольку это свидетельствует 
об адаптивных  возможностях  кандидатов,  широте  кругозора,  навыках  общения  с представителями 
разных культур.  
Развитие  международного  межвузовского  сотрудничества  позволяет  организовывать  совмест-
ные  исследовательские  проекты,  обменные  программы  для студентов  и преподавателей,  специаль-
ные программы для иностранных студентовКазахстанским вузам в процессе модернизации системы 
образования  предстоит  в  ускоренном  режиме  восполнить    нехватку  мобильности  и  автономности, 
преодолеть разрыв между образованием и науки. Современные университеты являются участниками 
международной  команды  по  производству  знаний,  а  для  этого,  помимо  свободного  академического 
обмена,  нужны  иные  формы  институциональной  поддержки  вузов.  Конкурентоспособность  высшего 
образования может быть достигнута на основе дальнейшей модернизации в соответствии с мировы-
ми тенденциями и реализацией эффективной стратегии интернационализации, направленной на по-
вышение уровня и качества образования [1, с. 132].  
Костанайский государственный педагогический институт активно интегрируется в мировое  об-
разовательное  и  научное  пространство    и  рассматривает  международное    сотрудничество  как  важ-
нейший  аспект,  позволяющий  влиять    на  качество  подготовки  специалистов  и  их  востребован-ность 
на  рынке  труда.  Международное  сотрудничество  КГПИ  осуществляется  по  следующим 
направлениям:  установление прямых контактов с зарубежными  учебными и научными  заведениями; 
сотрудничество  в  области  подготовки  кадров  и  проведения  научных  исследований  с  зарубежными 
государственными  и  неправительственными  организациями;  проведение  международных  научных 
форумов. 
Самая  известная  форма  интернационализации  высшего  образования —  это мобильность  сту-
дентов.  Самая  известная  форма  интернационализации  высшего  образования —  это мобильность 
студентовПрограммы студенческой и преподавательской мобильности развиваются в КГПИ с целью 
стимулирования  интернационализации  учебных  планов,  т.е.  внедрения  изменений  в учебные  планы 
сотрудничающих  вузов  и факультетов.  Поскольку  даже  в мире  существует  огромное  разнообразие 
национальных  систем  высшего  образования,  стремление  интернационализировать  учебные  планы 
и привнести в них общие  европейские элементы может быть  реализовано только  через проекты  мо-
бильности. Уже сейчас актино работают программы мобильности с вузами Франции и США. В планах 
на  2016  год  расширение  географии  академической  мобильности  через  включение  в  нее  вузов  Вен-
грии.  
Начинает  развиваться входящая мобильность. В  институте  обучается 16 иностранных студен-
тов,  в  их  числе  граждане  США,  Германии,  России,  Монголии,  Кыргызстана,  Украины,  Узбекистана, 
Таджикистана, Азербайджана. Заключено соглашение об обучении  в течение семестра двух студен-
тов  Шадринского  государственного  педагогического  института  по  гранту  Президента  РФ.  Решен  во-
прос о финансировании студенческого обмена с Университетом VIA DOMITIA по программе Erasmus.   
Мобильность  преподавательского  состава  -  вторая  по важности  форма  интернационализации 
высшего образования. 7 преподавателей института обучаются в докторантуре (аспирантуре) за рубе-
жом.  В  2015  году  на  базе      на  базе  крупнейших  зарубежных  университетов:  Дюссельдорфском  уни-
верситете (Германия), Ньюкаслском университете (Великобритания), Валенсийском Политехническом 
университете (Испания),  Высшем Техническом Институте г.Порто (Португалия) прошли курсы повы-
шения квалификации 16 преподавателей института. Всего за период с 01.01.2015 года осуществлено 
23 зарубежные стажировки преподавателей. 
Полученный в ходе визитов опыт активно внедряется в образовательный процесс в институте. 
14  мая  2015 года  в конференц-зале прошла  защита инновационных проектов  по теме «От иннова-
ции к практике», в которой приняли активное  участие преподаватели, прошедшие курсы повышения 
квалификации  на    базе  крупнейших    зарубежных    университетов:  Ньюкаслского  университета  и 

ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

 
Норвического  института  языкового  образования  (Великобритания),университета  Цукуба  (Япония), 
Валенсийского политехнического  университета (Испания),  Лиссабонского высшего технического  уни-
верситета  (Португалия),  Международной  академии  менеджмента  и  технологий  в  г.  Дюссельдорф 
(Германия). Были представлены 13 проектов, защита которых  прошла на высоком  уровне.   19 фев-
раля 2016 года в конференц-зале был проведен методический семинар  по теме «Специфика между-
народных образовательных программ в зарубежных вузах».  
В  течение  2015  года  в  рамках  исходящей  внешней  академической  мобильности  были 
приглашены  Брагина  Т.М.,  доктор  биологических  наук,  профессор  -  в  Южный  федеральный 
университет  (Россия,  г.  Ростов-на  Дону),  Кудрицкая  М.И.,  кандидат  педагогических  наук,  доцент  в  - 
университет Макао (Китай), Кудрицкая Е.А., магистр - в университет Макао (Китай).  
В  марте  2015  года  для  проведения  занятий  студентом    3  -  4  курсов  специальностям 
«Иностранный  язык:  два  иностранных  языка»,  «Инстранный  язык»,  «Профессионально  – 
ориентированный иностранный язык» для студентов полиязычных групп специальности  «Биология», 
«География», «Химия» был приглашен   д.ф.н., профессор  университета им. Гумбольдта  (Германия) 
Фолькер Раддатц.  
Интернационализация учебных планов подразумевает систематические усилия управленческо-
го персонала вуза, направленные на повышение ее качества, то есть на то, чтобы сделать образова-
тельную услугу, предоставляемую вузом студентам, адекватной требованиям и вызовам, связанным 
с  глобализацией  общества,  экономики  и  рынка  труда.  Введение  изменений  в вузовские  программы 
всегда встречали сопротивление в академической среде. Вудро Вильсон, будучи президентом Прин-
стонского  университета,  сказал,  что «легче  перенести  кладбища,  чем изменить  программы  обуче-
ния».  Тем  не  менее,  в  современных  условиях  стремление  к  повышению  качества  образовательной 
услуги, предоставляемой вузом студенту, является определяющим фактором успешного функциони-
рования вуза.  
В  текущем  учебном  году  институт  начинает  выдавать  Европейское  приложение  к  диплому 
(Diploma  Supplement).  Модель  Приложения  была  разработана  рабочей  группой  Европейской  Комис-
сии, Совета Европы и ЮНЕСКО. С этим документом студент может продолжить обучение за границей 
с перезачетом ряда дисциплин, устроиться на работу за границей при ускоренной процедуре призна-
ния  квалификации,  устроиться  на  работу  в  иностранной  компании,  имеющей  представительство  в 
Казахстане, также при ускоренной процедуре признания квалификации.  
Гармонизация систем высшего образования является важным каналом развития практической 
интеграции  казахстанской  высшей  школы  в  международное  образовательное  пространство.  В  2016 
году  КГПИ  вошел  в  консорциум  по  реализации  международного  проекта  Erasmus  +   «Доступность  и 
гармонизация высшего образования в Центральной Азии через модернизацию и разработку учебных 
программ» (АСADEMICA). Проект реализуется совместно с зарубежными вузами: Свободный универ-
ситет Бургаса (Болгария), Валенсийский политехнический университет (Испания), Университет Гиль-
ельмо Маркони (Италия). Есть уже первые результаты: начата подготовка к заключению соглашения 
с Университетом Гильельмо Маркони (Италия) по двухдипломному образованию по специальностям 
«Психология» и «Информатика». 
Вместе с тем, спецификой региональных вузов  Казахстана, особенно на севере страны, явля-
ется более широкое сотрудничество с вузами ближнего зарубежья, в первую очередь, российскими. 
Это  обусловлено  как  сложившимися  за  длительное  время  общего  существования  в  рамках  единой 
советской  образовательной  системы  связями,  так  и  отсутствием  языкового  барьера.  Однако,  в  по-
следние годы, несмотря на усиление процессов евразийской интеграции, в двухстороннем сотрудни-
честве казахстанских и российских вузов начинают появляться определенные сложности, связанные 
с глубиной и направленностью реформ национальных систем образования.  
Сложность  и  неоднозначность  политики  интеграции  России  в  мировое  образовательное  про-
странство в условиях Болонского процесса состоит и в том, что с одной стороны, это шаг к упроще-
нию международного взаимодействия в системе образования, с другой стороны, он может повлечь за 
собой  глубокую  трансформацию  национальной  системы  образования  и  воспринимается  как  угроза 
последней [2, с. 17]. Соответственно, Россия  строит политику интернационализации образования не 
на импорте европейских образовательных технологий, а на экспорте российских.  
Напомним, что важными документами, направленными на развитие процесса интернационали-
зации  российского  высшего  образования,  являются:  разработанная  в  2002  г.  Концепция  государ-
ственной  политики  РФ  в  области  подготовки  национальных  кадров  для  зарубежных  стран  в  россий-
ских  образовательных  учреждениях  и  Концепция  экспорта  образовательных  услуг  РФ  на  период 
2011-2020 гг. в данных документах прямо указывается, что интернационализация образования  – ин-
струмент успешного продвижения российских внешнеэкономических интересов, обеспечения полити-
ческого, экономического, информационного и культурного влияния России за рубежом [3]. 
Вместе  с  тем,  сама  сущность  появления  Болонского  процесса  тесно  связана  с  изменениями 
сложившихся моделей власти и влияния в современном мире [4]. Традиционные категории государ-

Каталог: files
files -> Оңтүстік Қазақстан облыстық «Отырар» ғылыми әмбебап кітапханасы
files -> Көркемсөз зергері
files -> Мұратбеков Сайын
files -> Литература по физико-математическим наукам
files -> Г. Д. Рыскелдиева Жинақта «Жаратылыстану гуманитарлық ғылымдары жəне олардың Қазақстан Республикасының индустриалды нновациялық даму бағдарламасын жүзеге асырудағы рөлі» атты
files -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Хіх ғасырдағЫ Қазақ Әдебиетінің тарихы
files -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет