Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге арналған КӘсіпкерліктің жедел курсы экспресс-курс предпринимательства для начинающих предпринимателейжүктеу 3.25 Mb.
Pdf просмотр
бет18/53
Дата24.03.2017
өлшемі3.25 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   53

 
Лицензионный договор — договор, по которому 
правообладатель (лицензиар) предоставляет другой сто-
роне (лицензиату) право временно использовать топо-
логию, изобретение, авторское произведение и другой  
объект  промышленной  и  интеллектуальной  собствен-
ности, определенным способом (например, Вы изготав-
ливаете печенье по технологии, которую кто-то приду-
мал  и  зарегистрировал  в  специальном  государствен-
ном органе, как автор этого рецепта, оформления и т.д.   
Вы покупаете разрешение печь это печенье у создате-
ля — лицензиара). 
 
Внешнеэкономический договор (Сделка)
 
Все предприниматели имеют право быть участника-
ми внешнеэкономической деятельности, а, следователь-
но,  имеют  право  осуществлять  внешнеэкономические 
сделки, то есть совершать сделки с  предпринимателями 
других государств. Участниками  внешнеэкономической 
деятельности    являются  юридические  или  физические 
лица Республики Казахстан, иностранные юридические 
или физические лица, осуществляющие экспорт, реэк-
спорт, импорт, реимпорт и транзит продукции.
 
Внешнеэкономическая сделка, хотя бы одним из участ-
ников которой является юридическое лицо Республики  
Казахстан  или  гражданин  Республики  Казахстан,  со-
вершается,  независимо  от  места  заключения  сделки,  
в  письменной  форме.  Форма  внешнеэкономической 
сделки  подчиняется  праву  места  ее  совершения.  

6. КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЗАҢДЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ / ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
КƏСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
108
Республикасындағы  құқық  талабын  сақталса,  шетел-
де  жасалған  мәміле  нысанын  сақтамау  салдарынан  
жарамсыз болуы мүмкін. Жылжымайтын мүлікке қатысты 
мәміле  нысаны  мүлік  орналасқан  елдің  құқығына 
бағынады, ал Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
тізіліміне  енгізілген  жылжымайтын  мүлікке  қатысты  — 
Қазақстан Республикасының құқығы қолданылады. 
 
Сыртқы  экономикалық  операцияларды  жүзеге  
асыру  кезінде  арыз  беруші  келісімшарт  шартында 
Қазақстан  Республикасы  мемлекеттік  органдарының 
өкілетті  тұлғаларын  экспорттық  бақылауға  жататын 
өнімдерді тексеру үшін кіргізуге міндетті.  
 
Ерікті  шарттар  —  заңнамада  белгіленген  талап-
тардын тұрмайтын шарттар.
 
Міндетті шарттар заңнамада белгіленген талаптар-
дын тұратын және (немесе) жасалуға міндетті шарттар 
(мысалы, жария шарт, типтік шарт).
 
Ұзақ мерзімді келісімшарт дегеніміз, тауарларды 
тиеу,  жұмысты  орындау,  бір  жылдан  астам  уақытқа 
қызмет  көрсету  келісімшарты  (шарты).  Келісімшартты 
орындау үлесі салық кезеңінің соңына дейін жинақталған 
шығын  сомасын  осы  келісімшарт  бойынша  жалпы 
шығын сомасымен салыстыру арқылы анықталады. Ұзақ 
мезімді  келісімшарттарға  қатысты  кірістер  мен  шегеру 
нақты  орындалу  бөлігінде  салық  кезеңі  ішінде  есепке 
алынады. 
 
Шартта    оның  жекелеген  талаптары  тиісті  шарт 
түріне арналып жасалған және басылым құралдарында 
жарияланған  үлгі  ереже  бойынша  анықталатындығы 
қарастырылады.
 
Үлгі ережелер үлгі шарт немесе басқа да құжат ны-
санында баяндалуы мүмкін. 
 
Үлгі  келісімшарт  —  Қазақтан  Республикасы 
Үкіметі  бекіткен  жекелеген  келісімшарт  түрлерінің 
ерекшеліктері  немесе  келісімшарт  жасау  кезінде  үлгі 
ретінде  қолданылатын  жекелеген  операцияларды 
жүргізу еркешелігі көрсетілетін үлгі келісімшарт. 
 
Уәкілетті  органмен  бекітілген  жалпы  келісімшарт 
Қазақстан  Республикасы  заңына  сәйкес  тараптардың 
өзара  құқықтары  мен  міндеттерін  реттеу  мақсатында 
заңды  аспектілерін  анықтайды.  Жалпы  келісімшарт 
бірыңғайландырылған  бөліктен  (әрбір  жағдайда 
өзгеріссіз  қалатын  жалпы  ережелер)  және  келісілетін 
бөліктен  (тараптардың  атауы,  мерзімі  мен  келісімшарт 
жасау  орны,  ұсынылған  жеңілдіктің  шарттары  мен  
түрлері,  тараптармен  келісуді  талап  ететін  артық-
шылықтар және т.б.) тұрады. 
 
Есіңізде болсын:
•  Шарт  жазбаша  түрде  және  2  данада  (мини- 
 
мум) жасалады!
•  Шарт  мемлекеттік  және  орыс  тілдерінде  
 
жасалады!
•  Шартқа  өзгертулер  мен  толықтырулар  тек  
 
тараптардың келісуімен жазбаша түрде ғана  
 
енгізіледі!
Однако  сделка,  совершенная  за  границей,  не  может 
быть  признана  недействительной  вследствие  несо-
блюдения  формы,  если  соблюдены  требования  права  
Республики Казахстан. Форма сделки в отношении не-
движимого  имущества  подчиняется  праву  страны,  где 
находится  это  имущество,  а  в  отношении  недвижи-
мого  имущества,  которое  внесено  в  государственный  
реестр  в  Республике  Казахстан,  —  праву  Республики 
Казахстан. 
 
При  осуществлении  внешнеэкономических  опера-
ций,  заявитель  в  условиях  контракта  обязан  обеспе-
чить доступ полномочных государственных органов Ре-
спублики Казахстан к проверке конечного использова-
ния продукции, подлежащей экспортному контролю.
 
Свободные договоры — договоры, не  содержа-
щие  законодательно установленных требований.
 
Обязательные  —  договоры,    содержащие  зако-
нодательно  установленные  требования  и  (или)  обяза-
тельны к заключению. (Например, публичный договор,  
типовой договор).
 
Долгосрочным  контрактом  является  контракт 
(договор) на отгрузку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг сроком действия более одного года.  Доля 
исполнения  контракта  определяется  посредством  со-
поставления суммы расходов, произведенных до конца 
налогового периода, с общей суммой расходов по дан-
ному контракту. Доходы и вычеты, касающиеся долго-
срочных контрактов, учитываются в течение налогово-
го периода в части фактического их исполнения.
 
В договоре может быть предусмотрено, что его от-
дельные  условия  определяются  примерными  условия-
ми, разработанными для договоров соответствующего 
вида и опубликованными в печати.
 
Примерные условия могут быть изложены в форме 
примерного договора или иного документа, содержаще-
го эти условия.
 
Модельный  контракт  —  примерный  контракт, 
утверждаемый Правительством Республики Казахстан, 
в  котором  отражаются  особенности  отдельных  видов 
контрактов  или  особенности  проведения  отдельных 
операций  и который используется в качестве образца 
при составлении контрактов. 
 
Рамочный контракт, утвержденный уполномоченным  
органом,  определяет  юридические  рамки  в  соответ-
ствии с законами Республики Казахстан в целях регу-
лирования  взаимных  прав  и  обязанностей  сторон  при 
осуществлении  сторон. Рамочный контракт состоит из 
унифицированной части (общих условий, которые оста-
ются  неизменными  в  каждом  отдельном  случае)  и  со-
гласуемой части (наименование сторон, сроки и место 
заключения контракта, условия и виды предоставлен-
ных льгот и преференций и т.д., которые требуют согла-
сования сторон). 
 
Помните:
•  Договор заключается в письменной форме и  
 
в  2-х  экземплярах  по  одному  экземпляру  
 
(минимум) для каждой из сторон!
•  Договор  заключается  на  государственном  и  
 
русском языках!

6. КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЗАҢДЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ / ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
109
•  Шартқа  қол  қоймай  тұрып,  онымен  мұқият  
 
танысып шығыңыз!
 
Қазақстан  Республикасы  заңнамасында  қарасты-
рылған  әрбір  шарттың  түрлерінде  шартта  міндетті 
түрде көрсетілетін маңызды жағдайлар болады.  
 
Бірақ,  шартта  оның  кейбір  шарттары  осы  түрдегі 
шарттарға арнап жасалған және басылымдарда басылған 
үлгі жағдай ретінде анықталатындығы көрсетілген. Егер 
шартта үлгі жағдайға сілтеме жасалмаған болса, мұндай 
үлгі  шарттар  тараптарға  қатысты  іскери  айналымда 
қалыптасқан әдет ретінде қолданылады. 
 
БАҚЫЛАУ-КАССА МАШИНАЛАРЫ НЕ ҮШІН  
 
ҚАЖЕТ?
 
Қазақстан  Республикасының  аумағында  сауда  опе-
рацияларын  жүзеге  асыру  кезінде  немесе  қолма-қол 
ақша  арқылы  қызмет  көрсету  кезінде  жүзеге  асыры-
латын ақшалай есеп айырысу міндетті түрде бақылау-
касса машиналарын қолдану арқылы жүргізіледі. Яғни, 
төменде  көрсетілгендерден    басқа  барлық  қолма-қол 
ақшамен  жұмыс  жасайтын  кәсіпкерлер  клиенттермен 
(сатып  алушылармен)  есеп  айырысу  кезінде  бақылау-
касса  аппараттары  қолданады  және  оларда  болуы 
ҚАЖЕТ.
 
Бақылау-касса  машиналары  —  тауарларды 
өткізу және (немесе) қызмет көрсету кезінде жүзеге асы-
рылатын ақшалай есеп айырысулары туралы ақпаратты 
тіркеуді  және  көрсетуді  қамтамасыз  ететін  фискалды  
модульдер,  фискалды  жады  блогы  бар  электронды 
құрылғылар.
 
Бақылау-касса машиналарын қолдану кезінде 
мынадай талаптар қойылады:
1)  қолма-қол  ақша  арқылы  ақшалай  есеп  айырысу-
мен байланысты қызметін бастағанға дейін бақылау-
касса  машиналарын  салық  органында  есепке  қою 
жүзеге асырылады;
2)  тауар  немесе  қызмет  көрсету  үшін  төленген 
сомаға  бақылау-касса  машинасының  чегін  (сауда  ав-
томатында  пайдаланылатын  бақылау-касса  машина-
ларын  қоспағанда)  немесе  тауар  чегін  беру  жүзеге 
асырылады;
3)  бақылау-касса  машиналарына  салық  органдары 
лауазымды  адамдарының  қолжетімділігі  қамтамасыз 
етіледі.
•  Изменения и дополнения в договор вносятся  
 
только в письменной форме с согласия сторон!
•  Прежде  чем  подписывать  договор  —  
 
внимательно его изучите!
 
Практически  каждый  вид  договора,  предусмотрен-
ный законодательством Республики Казахстан,  имеет 
те  или  иные  существенные  условия,  которые  должны 
быть в обязательном порядке в договоре.
Однако в договоре может быть предусмотрено, что его 
отдельные условия определяются примерными услови-
ями,  разработанными  для  договоров  соответствующе-
го вида и опубликованными в печати. В случаях, когда 
в договоре не содержится отсылка к примерным усло-
виям,  такие  примерные  условия  применяются  к  отно-
шениям сторон в качестве обычаев делового оборота. 
 
ЗАЧЕМ НУЖНЫ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫЕ  
 
МАШИНЫ?
 
На территории Республики Казахстан денежные рас-
четы, осуществляемые при торговых операциях, рабо-
тах, услугах посредством наличных денег, производят-
ся  с  обязательным  применением  контрольно-кассовых 
машин. То есть почти все предприниматели, имеющие 
дело с наличными деньгами, за исключением тех, кто 
будет  указан  ниже,  ДОЛЖНЫ  иметь  и  применять  при 
расчетах с клиентами (покупателями и т.д.) контрольно-
кассовые аппараты.
 
Контрольно-кассовые машины — это специаль-
ные электронные устройства (фискальные модули или 
компьютерные системы), которые имеют блок фискаль-
ной памяти и обеспечивающие регистрацию и отобра-
жение информации о денежных расчетах, осуществля-
емых при реализации товаров, работ, услуг.
При применении контрольно-кассовых машин 
необходимо: 
1)  до  начала  деятельности  (связанной  с  денежными 
расчетами  посредством  наличных  денег)  поставить 
на учет контрольно-кассовую машину в налоговом ор-
гане; 
2)  при  реализации  товара  всегда  выдавать  чек 
контрольно-кассовой  машины  на  сумму,  уплаченную 
за товар, работу, услугу;
3)  допускать  должностных  лиц  налоговых  органов  к 
контрольно-кассовой машине.

6. КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЗАҢДЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ / ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
КƏСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
110
Бақылау-касса машиналарын қолданбайды:
1)  Жалдамалы  қызметкерлердің  еңбегін  тұрақты 
негізде қолданбайтын жеке тұлғалар; 
2)  Салық заңнамасына сәйкес есептелетін кәсіпкерлік 
қызметтен түсетін жалпы жылдық табысы Қазақстан 
Республикасы заңнамалық актілерінде жеке тұлғалар 
үшін  бекітілген  салық  салынбайтын  жалпы  жылдық 
табыс  көлемінен  аспайтын  жеке  тұлғалар    (12  ең 
төменгі еңбекақы);
3)  табыстары төлем көзедері арқылы алынатын және 
жалдамалы  қызметкерлерді  пайдаланбайтын  жеке 
тұлғалар;
4)  жалдамалы  қызметкерлері  жоқ,  мүліктік  табы-
сы бар (мысалы, пәтер, машина сату және т.б.) жеке 
тұлғалар; (жеке кәсіпкер ретінде міндетті мемлекеттік 
тіркеуге  жатпайтын  жоғарыда  көрсетілген  жеке 
тұлғалар);
5)  қызметін шағын бизнес субъектілері үшін арнайы 
салық  режимі  шеңберінде  (акцизделетін  тауарларды 
өткізушілерден басқа) патент негізінде жүзеге асыра-
тын жеке кәсіпкерлер; 
6)  қызметін  шаруа  немесе  фермер  қожалықтары 
үшін арнайы салық режимі шеңберінде (акцизделетін 
тауарларды  өткізушілерден  басқа)  жүзеге  асыратын 
жеке кәсіпкерлер; 
7)  уәкілетті  органның  келісімі  бойынша  көлік 
саласындағы  уәкілетті  мемлекеттік  орган  бекіткен 
нысанда  билеттер  беру  арқылы  қоғамдық  қалалық 
көлікте тасымалдау бойынша халыққа қызмет көрсету 
бөлігінде ақшалай есеп айырысулар;
8)   ҚР Ұлттық Банкі.
 
Егер  Сіз  сауда  автоматтарымен  және  (немесе) 
қызмет  көрсету  терминалдарымен  жарақтандырылған 
бақылау-касса  машиналарын  пайдаланатын  болсаңыз, 
онда Сіз әрбір сауда автоматтары және (немесе) қызмет 
көрсету терминалдары орналасқан жері бойынша салық 
органында есепке қойылуға тиіс. 
 
Автодүкен  және  (немесе)  шатырдан  көшпелі  сауда 
жасау кезінде қолданылатын бақылау-касса машинала-
ры  салық  төлеушінің  орналасқан  жері  бойынша  салық 
органында есепке қойылуға тиіс.
 
Компьютерлік жүйе болып табылатын бақылау-касса 
машиналарын  қоспағанда,  бақылау-касса  машинасын 
салық  органдарында  есепке  қойған  кезде  Сіз  салық  
органына төмендегілерді ұсынасыз:
 
1)  бақылау-касса  машинасын  салық  органында  
 
есепке  қою  туралы  салықтық  өтінішті  (салық  
 
өтініштерінің  бланкілері  Орталықтарда  тегін  
 
беріледі.  Сондай-ақ  Сіз  Қазақстан  Республикасы  
 
Қаржы  министрлігі  Салық  комитетінің  интернет- 
 
ресурсындағы «Ұсынылатын сілтемелер»  бөлімінің  
 
«Салық өтініштері» бөлімшесінде орналасқан салық  
 
өтініштерінің  нысанын  басып  шығара  аласыз:  
 
www.salyk.kz.);
 
2)  іске қосу фискалды режимді орнатпай-ақ мүмкін  
 
болатын,  салық  төлеуші  туралы  мәліметтерді  
 
қамтитын бақылау-касса машинасын;
 
3)  дайындаушы зауыттың паспортын;
Контрольно-кассовые машины  
не должны применять:
1)  физические лица, которые не используют труд на-
емных работников на постоянной основе; 
2)  физические  лица,  которые  имеют  от  предприни-
мательской деятельности совокупный годовой доход, 
исчисленный  в  соответствии  с  налоговым  законода-
тельством,  в  размере,  не  превышающем  необлагае-
мый  налогом  размер  совокупного  годового  дохода, 
установленный для физических лиц законодательны-
ми актами Республики Казахстан (12 минимальных за-
работных плат);
3) физические лица, если их доходы облагаются у ис-
точника выплаты, и если они не имеют наемных ра-
ботников;
4) физические лица, которые имеют имущественный  
доход, (например, продали квартиру, машину и т.п.) и 
если они не имеют наемных работников;
      (выше перечислены физические лица, которые не 
подлежат  обязательной  государственной  регистра-
ции в качестве индивидуальных предпринимателей);
5)  индивидуальные  предприниматели  (кроме  реали-
зующих подакцизные товары), осуществляющие свою 
деятельность на основе патента; 
6)  индивидуальные  предприниматели  (кроме  реали-
зующих подакцизные товары), осуществляющие свою 
деятельность в рамках специального налогового ре-
жима для крестьянских или фермерских хозяйств; 
7) в части оказания услуг населению по перевозкам 
в общественном городском транспорте с выдачей би-
летов по форме, утвержденной уполномоченным го-
сударственным органом в области транспорта по со-
гласованию с уполномоченным органом;
8) Национальный Банк Республики Казахстан.
 
Контрольно-кассовая машина должна быть исправной.  
Ее тип (модель) должен быть включен в государственный 
реестр.
 
Если  Вы  используете  контрольно-кассовые  маши-
ны,  являющиеся  компьютерными  системами,  которы-
ми  оснащены  торговые  автоматы  и  (или)  терминалы 
оплаты услуг, то Вы должны встать на учет в налоговом  
органе по месту использования каждого торгового ав-
томата и (или) терминала оплаты услуг. 
 
Контрольно-кассовые  машины,  используемые  при 
осуществлении выездной торговли с автолавок и (или) 
палаток, подлежат постановке на учет в налоговом ор-
гане по месту нахождения таких налогоплательщиков. 
 
Для  постановки  на  учет  в  налоговых  органах 
контрольно-кассовой машины, за исключением контрольно-
кассовых машин, являющихся компьютерными системами, 
Вы должны представить в налоговый орган:
 
1)  налоговое  заявление  о  постановке  контрольно- 
 
кассовой машины на учет в налоговом органе (бланки  
 
налоговых  заявлений  предоставляются  Вам  бес- 
 
платно в Центре. Также Вы можете самостоятельно  
 
распечатать формы налоговых заявлений, которые  
 
размещены  в  подразделе  «Налоговые  заявления»  

6. КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЗАҢДЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ / ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
111
 
4)  нөмірленген, тігілген, салық төлеушінің қолымен  
 
және  (немесе)  мөрімен  расталған  қолма-қол  ақша  
 
есебінің  кітабын  және  тауар  чектерінің  кітабын  
 
табыс етеді. қолма-қол ақша есебінің кітабы — ау- 
 
ысым сайын қолма-қол ақша айналымын, тауарлық  
 
чектерді,  бақылау-касса  машинасының  фискалды  
 
жады  көрсеткіштерін  есепке  алу  журналы;  тауар  
 
чектерінің  кітабы  —  кітапқа  біріктірген  тауарлық  
 
чектердің жиынтығы; Кітаптарға өте ұқыпты қарап,  
 
дұрыстап толтыру керек, оны жоғалтуға болмайды,  
 
салық  органдарының  толтыру  туралы  барлық  
 
талаптарын сақтау қажет.
 
Егер  Сіз  компьютерлік  жүйе  болып  табылатын 
бақылау-касса  машинасын  есепке  қоятын  болсаңыз, 
онда жергілікті салық органына:
 
1)  бақылау-касса  машинасын  салық  органында  
 
есепке қою туралы салықтық өтінішті;
 
2)  компьютерлік жүйенің жұмыс істеу мүмкіндіктері  
 
мен сипаттарының қысқаша сипаттамасын;
 
3)  салық  органында  тіркеуге  қою  үшін  мәлімдел- 
 
ген  компьютерлік  жүйе  моделінің  «Салық  инспек- 
 
торының жұмыс орны» модулін пайдалану жөніндегі  
 
нұсқаулықты  табыс  етеді  және  онымен  жұмыс  
 
істеуді қамтамасыз етеді.
 
Мыналар  салықтық  өтініштің  қабылданғандығын 
растау болып табылады:
 
1)  салық  төлеушіде  қалатын  салықтық  өтініштің  
 
екінші  данасына  қызметкердің  тегін,  аты-жөнін,  
 
қолын,  құжаттың  кіріс  нөмірін  және  қабылданған  
 
күнін  қоюды  білдіретін  салықтық  өтініштің  қабыл- 
 
данғаны туралы салық органы қызметкерінің белгісі;
 
2)  кіріс  кұжатын  қабылдау  және  шығыс  құжатын  
 
беру туралы мәліметтер көрсетілген талон.
 
Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің  2011  жылғы 
«12» мамырдағы № 501 «Бақылау-касса машиналарын 
(БКМ)  есепке  қою  және  есептен  шығару»  мемлекеттік 
қызмет стандартын бекіту туралы» қаулысына сәйкес, 
яғни  «Бақылау-касса  машиналарын  (БКМ)  есепке  қою 
және  есептен  шығару»  мемлекеттік  қызметін  (бұдан 
әрі  —  мемлекеттік  қызмет)  есепке  қою  Қазақстан 
Республикасының  салық  органдарының  ақпаратты 
қабылдау және өңдеу орталықтарында жүргізіледі. 
Мемлекеттік  қызмет  туралы  ақпаратты  Қазақстан 
Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитетінің 
интернет-ресурсынан  www.salyk.kz  мекенжайы  бой-
ынша, сондай-ақ салық заңнамасын түсіндіру бойынша 
Call-орталығына  8  (7172)  58-09-09  телефоны  бойынша 
өтініш жасай отырып алуға болады.
 
Мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі. Мемлекеттік 
қызметті  алу  үшін  алдын  ала  жазылу  талап  етілмейді. 
Жеделдетілген  қызмет  көрсету  режимі  көзделмеген. 
Орталық салық төлеушілерге қызмет көрсетуге бөлінген 
операциялық залды немесе бірнеше бөлек кабинеттерді 
білдіреді.  Онда  күту  орындары,  құжаттарды  тол-
тыру  мен  құруға  арналған  үстелдер,  анықтамалық, 
консультациялық қызметтерді көрсетуге арналған «те-
резелер»,  ақпараттық  стенділер,  дене  мүмкіндіктері 
шектеулітұтынушыларға  қызмет  көрсету  үшін  жағдай-
лар  көзделген,  өртке  қарсы  қауіпсіздік  шаралары 
 
раздела  «Рекомендуемые  ссылки»  Интернет- 
 
ресурса Налогового комитета Министерства финан- 
 
сов Республики Казахстан по адресу: www.salyk.kz);
 
2)  контрольно-кассовую  машину,  содержащую  све- 
 
дения  о  налогоплательщике,  ввод  которых  возмо- 
 
жен без установки фискального режима;
 
3) паспорт завода-изготовителя;
 
4)  пронумерованные,  прошнурованные,  заверенные  
 
подписью  и  (или)  печатью  налогоплательщика  книгу  
 
учета  наличных  денег  и  книгу  товарных  чеков.  
 
Книга учета наличных денег — журнал учета еже- 
 
сменного оборота наличных денег, товарных чеков,  
 
показаний фискальной памяти контрольно-кассовой  
 
машины.  Книга  товарных  чеков  —  совокупность  
 
товарных чеков, объединенных в книгу. Книги можно  
 
приобрести в налоговых органах или завести самому.  
 
К книгам потом надо относиться очень бережно — 
 
аккуратно заполнять, не терять, соблюдать все тре- 
 
бования налоговых органов по их заполнению.
 
Если Вы ставите на учет контрольно-кассовую маши-
ну, являющейся компьютерной системой, Вы должны пе-
редать в налоговый орган по месту своего нахождения:
 
1)  налоговое  заявление  о  постановке  контрольно- 
 
кассовой машины на учет в налоговом органе;
 
2)  краткое  описание  функциональных  возможно- 
 
стей и характеристик компьютерной системы;
 
3) руководство по использованию модуля «Рабочее  
 
место налогового инспектора» заявленной для по- 
 
становки на учет в налоговом органе модели ком- 
 
пьютерной системы и обеспечить доступ к нему.
 
Подтверждением приема налогового заявления яв-
ляется:
 
1) отметка сотрудника налогового органа о приеме  
 
налогового заявления, которая заключается в про- 
 
ставлении фамилии, инициалов, подписи сотрудника  
 
и  даты  приема  налогового  заявления  на  втором  
 
экземпляре заявки, остающейся у налогоплательщика;
 
2) талон с указанием сведений о приеме входного и  
 
выдаче выходного документа. 
 
Постановка  на  учет  осуществляется  согласно  По-
становлению  Правительства  Республики  Казахстан  от 
12 мая 2011 года № 501 «Об утверждении стандартов 
государственных услуг», т.е. это государственная услу-
га «Постановка и снятие с учета контрольно-кассовых 
машин (ККМ)» (далее — государственная услуга), кото-
рая оказывается Центрами приема и обработки инфор-
мации налоговых органов Республики Казахстан.
 
Информацию  о  государственной  услуге  можно  
получить на Интернет-ресурсе Налогового комитета Ми-
нистерства финансов Республики Казахстан по адресу:  


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   53


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет