Жас ғалымдардың VII халықаралық Ғылыми конференциясының материалдары 25-26 сәуір 2011 жылжүктеу 4.37 Mb.
Pdf просмотр
бет20/31
Дата28.12.2016
өлшемі4.37 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   31

Атауы 
Зиянды зат 
шығарындылары, мың 
тонна 
Тӛмендеуі, 
кӛбеюі %, есе 
 2008г. 
 2007г. 

«Петро  Қазахстан  Ойл  Продактс» 
ЖШС 
16,816 
16,779 
+ 0,22 % 

 «Южполиметалл» ӚК» АҚ 
1,098 
8,51 
- 87% 

 «Шымкентцемент» АҚ 
  1,463 
  2,261 
- 35% 

 «3-Энергоорталық» АҚ 
1,586 
0,741 
+ 2 есе 
 
Кестені  талдау  жасай  отырып  келесілерді  байқауға  болады:  2008  жылмен 
салыстырғанда  2009  жылы   «Южполиметалл»  ӚК»  АҚ-да  (87%),  «Шымкентцемент»  АҚ-да 
(35  %)  ластауыш  зат  шығарындылары  тӛмендеген,  сәйкесінше,  негізгі  металлургиялық 
кешеннің  тоқтап  қалуымен  және  цемент  шығарудың  тӛмендеуімен  байланысты.  «Петро 
Қазахстан  Ойл  Продактс»  ЖШС-де  (0,22  %)  мҧнай  ӛңдеудің  азырақ  ӛсуіне  байланысты 
шығарындылар  да  кӛбейген.   «3-Энергоорталық»  АҚ  кәсіпорнында  2009  жылы  ластауыш 
заттардың 2008 жылмен салыстырғанда ӛсуі (2 есе). 
Шымкент  қаласында  жоғарыдағы  аталған  ӛндіріс  орындарынан  шыққан  улы 
газдардың  атмосфераға  таралуынан  ауаның  ластануы  кӛптеген  аурулардың  тҥрлерінің 
таралуына  әкеп  соққан.  Атап  айтқанда:  рак  ауруы,  жоғары  тыныс  алу  жолдары  аурулары 
таралып  отыр.  Қаланың  шығыс  бӛлігінде  «Шымкентфосфор»  ӛндіріс  бірлестігі  зонасында 
соңғы  жылдары  сҥйек,  жҥйке  жҥйесімен  ауыратын  адамдардың  саны  ӛскен.  Шымкент 
осылайша аса ірі ӛндірістік қаладан экологиялық әлеуметтік проблемалар қаласына айналып 
отыр,  яғни  қаламызда  су,  жер  ресурстарының  экологиялық  мәселелері  ӛте  шиеленіскен 
жағдайда тҧр. Ең бастысы, адамның біртҧтас организмінде қалыпта жҧмыс ырғағы бҧзылған. 
Ӛңіріміздің  кендік  қалалардың  бірінде  улы  ауа  уысында  қалған  адамдардың  денсулығы 
нашарлап, қатерлі дерттердің қҧрбаны кӛбейіп отыр.  
Қорыта  келгенде,  Шымкент  қаласы  табиғат  жағдайы  қайталанбас,  ӛсімдігінің  алуан 
тҥрлілігімен  ерекшеленетін  аумақ  болғандықтан,  ондағы  біртҧтастықты  сақтау  ҥшін  тез 
арада нақтылы ғылыми  негізделген шаралар ҧйымдастыру мен оны қолдануды және аймақ 
табиғатының байырғы кӛріністерін қалпына келтіруді қажет етеді. 
Әдебиеттер 
1.
 
Б.Тасболат,  Р.Кенжебаев.  Оңтҥстік  Қазақстан  обылысының  физикалық  және 
экономикалық географиясы. Шымкент. «Нҧрлы бейне» , 2008 ж 

 
148 
2.
 
Б.Шаймановтың  редакциялық  басқаруымен.  Оңтҥстік  Қазақстан  обылысы  және 
оның ӛңірлері. Шымкент.2008 ж 
3.
 
Е.Байкеева 2005-Фосфор зауыты ҥшін шешуші  жыл болмақ. Оңтҥстік Қазақстан, 
2005 ж. 
4.
 
Ә.Бердіғалиева  Шина  зауыты:  тығырықтан  шығуға  талпыныс.  Шымкент 
келбеті.1996 ж  
 
 
УДК 504.73(574.53) 
 
ЭКОЛОГИЯ ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Самеков Бактияр Нҧржанҧлы 
Студент Евразийского Национального Университета, Астана 
Научный руководитель – д.г.н., профессор Мусабаева М. Н.  
 
Жамбылская  область  расположена  на  юге  республики,образована  в  1939  году. 
Территория  области  равно  144,3  тыс.км².  Население  области  на  1  января  2005  года 
составляло  992,1  тыс.человек.  Плотность  населения  в  среднем  по  области  (на  1 
км²территории ) равно 6,9 человека. Облость граничет на севере с Карагандинской,на заподе 
с  Южной-Казахстанской,на  востоке  с  Алматинской  областями  и  на  юге  с  Республикой 
Кыргызстан.  
Экологические исследования в современных условиях приобретают особо актуальное 
значение,  поскольку  охрана  окружающей  среды  и  рациональное  использование  природных 
ресурсов  становятся  важнейшими  факторами,  определяющими  перспективы  успешного 
развития  экономики  и  социальной  сферы.  Для  всестороннего  освещения  этой  проблемы 
впервые  в  республики  были  предприняты  комплексные  широкомасштабные  экологические 
исследования  с  целью  поиска  путей  решения  экологических  проблем  региона  и  выработки 
научных методических подходов к изучению этих сложных реалий.  
Объектом  исследования  стала  Жамбылская  область,  где  интенсивность  воздействия 
хозяйственной  деятельности  на  экологическую  ситуацию  достигла  таких  масштабов,  что 
многие  негативные  процессы  могут  перейти  в  стадию  необратимых  и  среда  обитания 
населения  региона  будет  непригодной  для  еѐ  жизнедеятельности.  В  рассматриваемом 
регионе  острота  экологической  ситуации  была  предопределена  перекосами  в  народном 
хозяйстве  и,  в  первую  очередь  -  гипертрофированным  ростом  химических  производств  и 
орошаемых земель. 
Основное загрязнение природных комплексов в юго-западной части области связано с 
добычей  и  переработкой  фосфоритов.  Отходы  производства  Каратау-Жамбылского 
промышленного  комплекса  создали  своеобразную  биогеохимическую  провинцию,  границы 
которой  чѐтко  не  обозначены.Другая  не  менее  важная,  проблема  области  относится  к 
водохозяйственной деятельности. В условиях аридного климата еѐ решение особенно важно, 
так  как  распределение  водных  ресурсов  практически  во  всех  сферах  хозяйственной 
деятельности  носит  лимитирующий  характер.  Главная  часть  водных  ресурсов  области 
сосредоточена  в  бассейнах  трѐх  крупных  рек  -  Шу,  Таласа  и  Ассы,  однако  эффективность 
использования водно-земельных ресурсов в этих бассейнах ниже требуемого уровня.Главная 
цель монографии - комплексное изучение и оценка экологической обстановки Жамбылской 
области. Основная задача - подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
природоохранной деятельности в регионе. 
По  результатам  научных  исследований  дана  комплексная  оценка  антропогенного 
воздействия  на  природные  объекты;  определенны  подходы  к  районированию;  выявлены 
зоны с разной степенью экологической ситуации; подготовлена карта-схема экологического 
состояния  Жамбылской  области;  выработана  стратегия  природоохранной  деятельности  в 

 
149 
регионе.В монографии приведены методические основы комплексной оценки экологической 
обстановки  в  регионе,  которые  основаны  на  общих  принципах  системного  подхода  к 
рассмотрению  изучаемых  процессов.  Основное  внимание  уделялось  выявлению 
совокупности взаимосвязанных параметров и  показателей.Для характеристики изменений в 
экосистеме  и  оценки  их  последствий  анализировались  три  группы  показателей.  Первую 
группу составили показатели, характеризующие современное состояние изучаемых аспектов 
природной  и  социальной  подсистемы.  Они  определялись  данными  наблюдений, 
проведѐнными  различными  исследованиями.Во  вторую  группу  вошли  показатели, 
используемые  в  качестве  базы  сравнения  для  определения изменѐнности  в  экосистеме.  Эта 
группа  имеет  особое  значение  для  получения  оценок.  Разработанные  на  сегодняшний  день 
нормативы  (ПДК,  ПДС,  ПДВ,  ПДУВ,  нормы  вылова,  отстрела  животных  и  дичи,  выпаса 
скота,  лимиты  использования  воды  и  др.)  при  всѐм  их  многообразии  явно  недостаточны. 
Поэтому  дополнительно  за  точку  отчѐта  принимались  показатели  ретроспективного 
состояния.Третья  группа  -  показатели  характера  и  степени  изменѐнности  экосистемы, 
получаемые  путѐм  сравнения  данных  1  и  2  групп,  характеризовала  сущность,  глубину  и 
тенденцию  происходящих  в  экосистеме  изменений.  Для  этого  использовались  различные 
оценки (баллы, шкалы, % и другие).Однако приведѐнное измерение изменѐнности системы, 
даже  сгруппированное,  представляет  частные  оценки.  Для  определения  возникших 
негативных последствий с социальных и экономических позиций применяются комплексные 
оценки. Нами, исходя из предложенного подхода разработки системы показателей, процесс 
оценивания был сформирован из двух этапов: 
1)  изучение  воздействий,  изменений  и  последствий,  вызванных  человеком  и  его 
деятельностью,  и  связей  между  ними.  В  него  входят:  выявления,  параметризация, 
моделирование (аналитическое, математическое, картографическое, графическое); 
2)  собственно  оценивание,  влияние  последствий.  В  него  входят:  выявление  видов, 
форм,  критериев,  показателей  оценки,  составление  моделей  оценки  (картографических, 
математических и др.). 
При 
изучении 
состояния 
экосистемы 
важным 
инструментом 
являются 
картографические модели. На основе анализа всей системы карт (в том числе по отдельным 
природным  средам)  авторами  составлена  карта  схема  экологического  состояния природной 
среды  исследуемого  региона.  Для  выявления  районов  области  с  разной  степенью 
экологического  неблагополучия  нами  в  работе  определены  соответствующие  признаки, 
сумма баллов которых устанавливает ту или иную зону неблагополучия. 
Характер  изменения  содержания  вредных  веществ  в  почве,  атмосфере  и  водных 
объектах  в  зависимости  от  временного  периода  оценивался  с  помощью  статистического 
моделирования.  В  качестве  исходных  данных  использовались  данные  наблюдений, 
содержащие информацию о точке отбора, времени и концентрации вредного вещества. При 
этом наблюдения проводились по почве: в 24 точках по шести профилям за пять лет (1995 - 
2000 год) по фтору; по воздуху по четырѐм стационарным постам; по семи веществам за пять 
лет  (1994  -1999  год);  по  воде:  по  15  створам,  по  шести  веществам  за  2  -  14  лет 
(поквартально).При  проведении  исследований  авторы  монографии  учитывали  природно-
климатические  условия  Жамбылской  области,  которая  расположена  в  центре  Южного 
Казахстана.  Она  занимает  бассейн  нижнего  течения  рек  Шу  и  Таласа,  между  хребтами 
Каратау  на  юго-западе,  Кыргызским  Алатау  на  юге  и  Шу-Илийскими  горами  на  востоке. 
Территория области протянулась на 400 км с  севера на юг, на 500 км с запада на восток и 
составляет  площадь  145,2  тыс.  км2,  что  равно  5  %  от  площади  Казахстана.  Большая  часть 
территории  региона  представляет  собой  равнину.  Горные  массивы  окаймляют  еѐ  на  юге, 
востоке  и  юго-западе.  Крайний  юго-восток  занимают  горы  Кандыктас,  являющиеся 
продолжением  Заилийского  Алатау.  На  севере  они  ограничены  Чокпарской  и  Копинской 
впадинами,  на  юге  и  юго-западе  -  долиной  Шу.Речная  сеть  в  области  редка,  особенно  в 
северной  части.  Почти  все  реки  относятся  к  бассейну  Аральского  моря,  лишь  небольшие 
речки,  стекающие  с  восточных  склонов  Шу-Илийских  гор,  принадлежат  бассейну  оз. 

 
150 
Балхаш.  Реки  играют  важную  роль  в  народном  хозяйстве.  Наиболее  крупные  реки  Шу  и 
Талас  интенсивно  используются  за  пределами  области  в  Кыргыстане,  а  на  территорию 
Жамбылской области поступает только около половины их стока.Территория региона имеет 
разнообразный  почвенный  покров.  В  низовьях  рек  Шу  и  Таласа,  а  так  же  в  понижениях 
рельефа пустынь распространены такырные почвы и такыры. Для пустынь характерны серо-
бурые  почвы,  рыхлопесчанные  и  песчаные  серозѐмы,  для  предгорий  -  серозѐмы. 
Ландшафтное  разнообразие  и  климатические  особенности  территории  определяют  видовой 
состав  и  распределение  животного  и  растительного  мира.Характерными  особенностями 
климата  Жамбылской области является обилие солнца, засушливость и континентальность. 
Такие  черты  объясняются  расположением  территории  области  внутри  Евроазиатского 
материка,  удалѐнностью  от  океанов:  особенностями  атмосферной  циркуляции, 
способствующей  частому  образованию  ясной  или  малооблачной  погоды,  а  также  южным 
положением, что обеспечивает большой приток солнечного тепла. 
Схема расположения ПНЗ 
- гидрохимические посты наблюдений 
- посты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха 
В  области  довольно  высокая  сельскохозяйственная  освоенность  земель.  Количество 
пахотных  земель  колеблется  по  районам:  наибольшее  отмечается  в  южных  районах, 
прилегающих к рекам Талас, Асса и Шу; наименьшее на севере.Жамбылская область богата 
минерально-сырьевыми  ресурсами.  На  территории  области  выявлены  и  разведаны 
значительные  запасы  полезных  ископаемых:  фосфориты,  цветные  металлы,  минеральные 
соли, топливное сырьѐ, разнообразные строительные материалы (строительные и отделочные 
камни,  песчано-гравийный  материал,  карбонатные  породы  и  др.).  На  территории  области 
находится  Каратауский  бассейн  фосфоритов,  который  по  запасам  высококачественных 
фосфоритов стоит в одном ряду с уникальными месторождениями Марокко, США и Туниса. 
Есть  также  газовые  месторождения:  Кумырлинский,  Айракты,  Акабай,  Амангельдинский, 
промышленные  запасы  которых  составляют  около  10  %  от  республиканских.  На  долю 
области  приходится  более  половины  республиканских  запасов  гипса.  Большую  ценность 
представляют  месторождения  облицовочных  камней.  Имеются  также  значительные  запасы 
минеральных  солей.Среди  полезных  ископаемых  по  масштабам  развития  и  разведанным 
запасам  преобладают  фосфориты,  ресурсы  которых  оцениваются  2  млрд.  т  по  Р2О5. 
Жамбылская область занимает одно из ведущих мест в республике  и СНГ по разведанным 
запасам  фосфоритов,  ресурсы  которых  сконцентрированы  в  Каратауском  фосфоритном 
бассейне.Руды  чѐрных  металлов  представлены  месторождениями  и  рудопроявлениями 
железа,  марганца,  ванадия,  хромитов.  Область  располагает  также  большими  ресурсами  как 
природных  строительных  материалов  (это  месторождения  гранитов,  известняков, 
строительного  камня,  кварцитов  и  т.д.),  так  и  отходов  промышленных  производств, 
пригодных  для  изготовления  различных  конструктивных  материалов.  Но  освоение 
минерально-сырьевых  ресурсов  не  соответствует  разведанному  потенциалу,  остаются  ещѐ 
неосвоенными  многие  месторождения  области.В  области  значительные  запасы  подземных 
вод.  Рост  объѐма  подземных  вод,  используемых  на  народнохозяйственные  нужды, 
объясняется  освоением  природных  богатств  территории  и  развитием  малых 
городов.Произошли изменения и в структуре водопотребления региона. Наибольший объѐм 
воды  направляется  на  регулярное  орошение.  Неблагополучно  с  лиманным  орошением  и 
использованием воды на предприятиях. Систематически увеличивается потребление воды на 
сельскохозяйственные  нужды,  обводнение  пастбищ,  на  нужды  рыбного  хозяйства.  Рост 
населения области (особенно в городе) привѐл к повышению расхода питьевой воды.Таким 
образом,  состояние  водных  ресурсов  и  развитие  водного  хозяйства  не  в  полной  мере 
соответствует  требованиям  современного  хозяйствования  и  нуждается  в  дальнейшем 
совершенствовании.В  результате  комплексного  изучения  всех  факторов,  определяющих 
экологическую  ситуацию  в  Жамбылской  области,  авторы  монографии  пришли  к  выводу  о 
необходимости  ограничения  негативного  воздействия  хозяйственной  деятельности  на 

 
151 
состояние  окружающей  среды.  Для  этого  надо  пересмотреть  всю  водохозяйственную 
политику в этом регионе, принять кардинальные природоохранные меры, направленные на 
сокращение вредных выбросов промышленных предприятий и производства обесфторенных 
минеральных  удобрений.Результаты  проведѐнных  научно-исследовательских  работ 
послужат  основой  для  совершенствования  системы  управления  рационального 
природопользования и охраны природной среды в Жамбылской области. 
Экология города Тараза. 
Основными  источниками  загрязнения  воздушного  бассейна  города  являются 
предприятия  фосфорной  промышленности  -  Новофосфорный  завод  ЖПО  "Химпром"  и 
суперфосфатный  завод,  ГРЭС,  ТЭЦ  и  другие  менее  крупные  производственные  объекты,  а 
также  автомобильный  транспорт.  Всего  в  городе  насчитывается  90  предприятий.  В 
последние  годы  значительное  развитие  получили  машиностроение  и  металлообработка, 
энергетика,  лѐгкая  пищевая  промышленность,  промышленность  стройматериалов.Выбросы 
вредных  веществв  атмосферу  от  стационарных  источников  в  1998  году  составили  76,5 
тыс.т/год, в том числе, твѐрдых веществ - 18,4, диоксида серы - 40,9, оксида углерода - 1,9, 
диоксида азота - 12,0, углеводородов - 0,4, фтористого водорода - 0,4, аммиака - 0,5 и прочих 
примесей  -  2,0  тыс.т./год.Новожамбылским  фосфорным  заводом  выбрасываются  в 
атмосферу,  кроме  основных  загрязняющих  примесей  (диоксид  серы,  диоксид  азота,  оксид 
углерода),  такие  специфические  вещества,  как  фосфорный  ангидрид  (1,84  тыс.т./год)  и 
фосфин (0,17 тыс.т/год). Всего от стационарных источников завода в атмосферу поступили 
16,1 тыс.т/год вредных веществ. 
ЖПО "Химпром" загрязняет фосфорным ангидридом и фосфином воздушный бассейн 
города  в  количестве  1,02  и  0,02  тыс.т/год.Суперфосфатный  завод  специализируется  на 
выпуске аммофоса, трикальций фосфата, серной кислоты. Их производство сопровождается 
выделением  сернистого  и  серного  ангидрида,  твѐрдых  веществ,  фтористого  водорода, 
аммиака, диоксида серы.Жамбылская ГРЭС - основной источник электрического и тѐплового 
снабжения  города  -  расположена  от  него  в  8  км.  Основным  топливом  является  природный 
газ,  резервным  -  мазут.  Максимальный  расход  топлива:  зимний период  -  378,  летний  -  342 
т.у.т./час.От  всех  источников  ГРЭС  в  атмосферу  поступает  78,68  тыс.т/год  загрязняющих 
примесей,  в  том  числе  твѐрдых  веществ  -  1,9,  газообразных  и  жидких  -  16,18,  из  них 
диоксида серы - 56,98, оксида азота - 19,80 тыс.т/год. 
Выбросы  вредных  веществ  в  атмосферу  г.  Тараза  от  стационарных  источников, 
тыс.т/год. 
Источником  теплоснабжения  кожкомбината,  фабрики  ПОШ,  спирт-завода  является 
ТЭЦ-4.  Основное  топливо,  используемое  на  ТЭЦ,  -  природный  газ,  резервное  -  мазут,  для 
водогрейных агрегатов (ПТВМ - 100) - мазут. Среднегодовой расход газа составляет 181042 
тыс.нм, мазута - 35260 т.н.т., а максимальный среднесуточный - газа - 358 тыс.нм, мазута - 
835т.н.т. В течении года ТЭЦ выбрасывает в атмосферу оксидов азота около 1,01, пятиокиси 
ванадия  -  0,008,  диоксида  серы  -  2,05  и  золы  -  0,008,  диоксида  серы  -  2,05  и  золы  -  0,039 
тыс.т.Коммунальные котельные, расположенные во всех жилых районах города, работают на 
природном газе, некоторые из них используют уголь. В котельных Зеленстроя применяется 
мазут.Вредные  вещества,  загрязняющие  атмосферу,  -  зола  и  не  догоревшее  топливо  - 
образуются при сжигании угля и мазута с повышенной зольностью; мелкодисперсная сажа - 
природного газа и мазута; оксиды серы - угля и мазута. Неполное сгорание топлива в топках 
котлов  приводит  также  к  получению  углеводородов  и  концерогенных  веществ.  В  течении 
года от выбросов котельных в воздушный бассейн поступает 0,14 тыс.т диоксида; 0,65 тыс.т 
взвешенных  веществ;  0,15  тыс.т  диоксида  азота;  0,017  тыс.т.  оксида  углерода.В  период 
отопительного  сезона  значительный  вред  окружающей  среде  наносит  часный  сектор, 
который  в  качестве  топлива  используют  уголь  и  природный  газ.Существенно  загрязняют 
воздушный бассейн выбросы автотранспорта. В течении года им расходуется бензина 145,66; 
дизтоплива  -  120,43;  нефтяного  топлива  -  6,56;  сжатого  газа  -  23,34  тыс.т.  Их  суммарные 
выбросы  составили  30,7%,  в  том  числе  по  оксиду  углерода  -  91,5;  оксиду  азота  -  16,3, 

 
152 
углеводородам - 93,7.Выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников в 
1999  году  составили  76,5  тыс.т/год,  в  том  числе,  твѐрдых  веществ  -  18,4,  диоксида  серы  - 
40,9, оксида углерода - 1,9, диоксида азота - 12,0, углеводородов - 0,4, фтористого водорода - 
0,4, аммиака - 0,5 и прочих примесей - 2,0 тыс.т./год. 
Загрязнение атмосферного воздуха г. Тараз 
В  настоящее  время  в  г.  Таразе  действуют  четыре  стационарных  поста.  В  период 
обследования  1992г.  пробы  отбирались  одновременно  на  стационарных  и  еще  на  трех 
дополнительных  маршрутных  постах,  располагавшихся  в  ранее  не  охваченных 
наблюдениями районах города. 
Пост 1 находится в жилом массиве юго-восточной части города. Проведенное в 1990 
г.  экспедиционное  обследование  этого  района  показало,  что  количество  загрязняющих 
примесей здесь несколько выше, чем в других районах города.Пост 2 расположен на массиве 
Тункуруш  северо-восточной  части  города,  где  за  последние  годы  значительно  возросло 
количество жилых домов. На расстоянии 1, 2 км от массива находятся такие промышленные 
предприятия,  как  завод  "Коммунмаш",  гормолзавод,  пивзавод,  завод  запчастей,  резиновый 
завод, ТЭЦ-4 и проходит автотрасса с интенсивным движением грузового транспорта.  
Пост 3 установлен на районе автотрассы Тараз-Каратау, отстойников ЖСЗ, городских 
очистительных сооружений и здания лаборатории "Горводоканала". Этот район загрязняют в 
основном  ЖПО  "Химпром"  и  ЖСЗ.В  настоящее  время  наблюдения  за  содержанием  в 
атмосферном воздухе общей пыли проводятся на всех стационарных постах: сероводорода - 
на  1,4;  оксида  углерода  -  1,  2,  3;  диоксида  азота  -  на  1,  2,  4;  фторида  водорода  -  на  -  1,  2, 
3;аммиака - на 2, 3; диоксида серы и растворимых сульфатов - на 2; оксида азота - на 4  На 
маршрутных  постах  определялось  содержание  в  воздухе  общей  пыли,  диоксида  азота, 
диоксида  серы,  оксида  углерода,  формальдегида,  хлора,  фторида  водорода,  аммиака, 
фосфорного  ангидрида,  фенола,  бенз(а)пирена  и  микроэлементов.В  воздушном  бассейне 
города  в  период  обследования  были  зарегистрированы  случаи  повышения  ПДК 
загрязняющих  примесей.  Причем  средние  значения  общей  пыли,  диоксида  азота, 
формальдегида,  аммиака,  хлора  и  фторида  водорода  превышали  санитарные  нормы  в 
несколько  раз  не  только  на  маршрутных  мостах,  но  и  на  стационарных.  Так,  содержание 
пыли  на  маршрутных  постах  в  марте  2001г.  составило  1,0  (пост  1),  1,4  (пост  2),  1,8  ПДК 
(пост 3), 2,1 (пост 4);  летом соответственно 2,3;  1,9;  1,7 и 1,6; 1,7;  1,9;  1,8ПДК. Как видно, 
количество  пыли  в  марте  было  несколько  ниже,  чем  в  июле.  Это  обусловлено  тем,  в 
атмосферный воздух она поступает не только с выбросами промышленных предприятий, но 
и  с  подстилающей  поверхности,  особенно  при  увеличении  скорости  ветра  в  период 
отсутствия дождей. 
Одним  из  главных  загрязнителей  атмосферы  азотосодержащими  газами  является 
диоксид  азота,  который  в  большом  количестве  выбрасывается  в  воздушный  бассейн 
промышленными  предприятиями  города,  ГРЭС,  ТЭЦ.  Концентрации  его  выше  нормы 
наблюдались  и  в  марте,  и  в  июле.  Средние  величины  практически  на  всех  маршрутных 
постах  были  одинаковы  (1,3-1,6  ПДК),  за  исключением  поста  2,  где  содержание  диоксида 
азота  в  июле  достигло  2,2  ПДК.  На  стационарных  постах  также  отмечалось  повышение 
санитарных норм по диоксиду азота, где средние концентрации менялись от 1,2 до 1,4 ПДК 
(март)  и  от  0,8  до  1,2  ПДК  (июль).  Максимально-разовые  величины  лишь  в  отдельны  дни 
были  выше  нормы  (1,0-1,2  ПДК)  и  в  основном  в  период  ослабления  ветра  до 
штиля.Существенно  загрязняют  атмосферу  выхлопные  газы  автотранспорта,  в  которых 
содержатся не только оксиды азота, оксид углерода, но и формальдегид, хлор и бен(а)пирен. 
Обследование  показало,  что  среднесуточные  концентрации  формальдегида  в  большинстве 
случаев были выше нормы в 5 и более раз. Средние величины составляли в марте 4,9 (пост 
1),  6,1  (пост  2)  и  12,9  ПДК  (пост  3),летом  соответственно  -  5,3;  4,3;  4,7  ПДК.  Наиболее 
высокие максимально-разовые величины до 4,6 ПДК наблюдались на посту 3 при восточном 
направлении  ветра,  т.е.  со  стороны  автотранспорта  с  интенсивным  движением  грузового 
транспорта. 

 
153 
Содержание  хлора  до  1,2-1,4  ПДК  регистрировалось  в  марте  на  постах  2  и  3. 
Максимально-разовые значения выше нормы в 1,2-1,3 раза отмечались на посту 3 при штиле. 
Концентрации  аммиака  также  превышали  ПДК.  Средние  значения  его  на  посту  1  и  2 
достигли 1,5 ПДК, на посту 3 в марте возросли почти в 2 раза. Наиболее высокое содержание 
отмечалось  при  штиле  и  слабом  юго-восточном  и  южном  ветрах  (1  м/с),  т.е.  со  стороны 
суперфосфатного  завода.Кроме  того,  на  суперфосфатном  заводе  при  производстве 
удобрений, получаемых путем обработки серной кислоты и измельченной фосфатной руды, 
в  атмосферу  выделяется  фторид  водорода  и  другие  фосфорсодержащие  газы.  Так,  средние 
концентрации фторида водорода на посту 2 превышали ПДК в 1,4, а на посту 3 - в 2 раза. На 
стационарных  постах  также  регистрировались  случаи,  когда  среднесуточные  величина  в 
июле  на  посту  1  составляли  3,8,  на  посту  2  -  4,2  и  на  посту  3  -  3,2  ПДК.  Газообразные 
вещества  -  диоксид  серы  и  оксид  углерода,  поступающие  в  атмосферу  с  выбросами 
промышленных  предприятий  и  автотранспорта,  ПДК  не  превышали.  Фенол  выше  нулевых 
значений  не  регистрировался,  фосфорный  ангидрид  в  отдельные  дни  и  только  в  утренние 
часы содержал 0,001 мг/м3 (при ПДК м.р. = 0,15 мг/м3). 
Нами  установлено,  что  концентрация  металлов  в  атмосферном  воздухе  города  в 
основном  удовлетворяет  установленным  для  населенных  мест  гигиеническим  нормам. 
Микроэлементы  (алюминий,  железо,  кремний,  кальций,  магний,  титан)  являются 
породообразующими  и  по  этому  в  больших  количествах  содержатся  в  природной  пыли. 
Однако  ПДК  не  превышают.  Содержание  бенз(а)-пирена  в  воздухе  определялось 
количеством сожженного топлива предприятиями и частным сектором. Полученные данные 
показывают,  что  наибольшие  его  концентрации  отмечены  в  центральной  и  юго-восточной 
районах города. В холодный период в отопительный сезон наблюдалось превышение ПДК в 
6  раз,  что  соответствует  многолетним  данным.  Летом  содержание  БЗП  в  атмосферном 
воздухе города находилось в приделах нормы.  
Загрязнение вод озера Бийликоль.  
Оценка современного состояния подземных вод 
Подземные воды Жамбыльской области, как в целом вся водохозяйственная система, 
находится под усиленным антропогенным воздействием  - на территории области действует 
более  70  крупных  и  средних  предприятий.  В  результате  применения  оросительных 
мелиораций  в  отдельных  районах  низовий  рек  Талас,  Асса  и  Шу  значительно  ухудшилась 
экологическая  обстановка.  Резко  снизились  уровни  грунтовых  вод  в  колодцах,  высохли 
многие  озера,  уменьшились  сенокосные  угодья.Данные  режимных  наблюдений  по 
ведомственной  наблюдательной  сети  скважин,  полученные  Жамбыльской  ГГЭ, 
свидетельствуют о тесной гидравлической связи поверхностных и подземных вод, особенно 
в  районах  Каратау-Жамбыльского  промышленного  узла;  подтверждают  слабую 
защищенность  водоносных  горизонтов  от  поверхностных  загрязнителей.  В  связи  с  этим, 
здесь  должны  быть  наиболее  высокие  требования  к  качеству  очистных  сооружений, 
хранилищам  промышленных  отходов  и  др.Одним  из  наиболее  известных  токсичных 
компонентов  подземных  вод  является  фтор.  При  фоновом  содержании  0,2  -  0,4  мг/л  его 
концентрация в подземных водах, примыкающих к отстойникам "Горводоканала", достигает 
в отдельные месяцы 5 - 7 мг/л при среднем в течение года 1 - 1,5 мг/л. Аналогичная картина 
отмечается  на  полях  фильтрации  суперфосфатного  завода  (до  1,5  мг/л).  Несколько  более 
удовлетворительное  положение  на  территории  ЖПО  "Химпром".Для  изучения  миграции 
фтора в подземных водах выполнено около 200 опробований в наблюдательных скважинах и 
в  30  %  случаях  отмечается  превышение  ПДК  (1,2  мг/л).  Распространение  по  площади  от 
прудов  -  отстойников  составляет  до  5  -  6  км,  в  глубину  более  30  м.  Так,  повышенное 
содержание  фтора  по  направлению  грунтового  потока  обнаружено  в  грунтовых  водах 
с.Костюбе, разъезда 5, уч-к "Ильич", уч. Бирлису и т.д.Таким образом, главным источником 
фторсодержащих подземных вод являются промышленные объекты, испарители, накопители 
и  д.р.  технические  водоемы,  которые  интенсивно  питают  горизонт  грунтовых  вод 
некондиционными водами; вторым - хозфекальные стоки, поступающие на поля фильтрации 

 
154 
и  просачивающиеся  внутрь  земли.Загрязнение  пестицидами  илов  донных  отложений  рек  и 
каналов, а также подземных вод составляет 0,004 - 0,015 мг/л, в донных отложениях и илах 
их  содержание  в  пересчете  на  фосфоритоорганисекие  соединения  достигает  от  0,17  (оз. 
Бийликоль,  северная  часть)  до  0,1  мг/л  (канал  Талас  -  Асса).Исследованиями  установлено, 
что в природных условиях желтый фосфор может попадать в подземные воды вместе с его 
твердой  фазой,  поступающей  со  сточными  водами  и  накапливающиеся  в  иловых 
отложениях.Загрязнение на полях фильтрации ЖПО "Химпром" и СЗ достигает 0,002 - 0,007 
(при ПДК - 0,0001 мг/л), в прудах - отстойниках - 0,002 - 0,006 мг/л. Сохраняется высокий 
уровень  концентрации  донных  отложений  (илов)  технических  прудов  всех  химических 
заводов.  Содержание  желтого  фосфора  в  р.  Асса  на  отрезке  напротив  НЖФЗ  составляет 
0,0001  -  0,0006  мг/л,  т.е.  6  ПДК  для  питьевых  вод.Установлены  факты  загрязнения 
хозяйственно-фекальных стоков желтым фосфором с транспортировкой на поля фильтрации 
"Горводоканала". Высокие (до 0,5 - 0,7мг/л) концентрации желтого фосфора выявлены в воде 
испарителей ЖПО "Химпром", а также техногенных стоках ЖПО "Химпром" (до 0,04мг/л). 
Повышенное  содержание  фосфора  в  подземных  водах  отмечается  в  скважинах 
ведомственной  режимной  сети  на  расстоянии  до  2  -  5  км  от  объектов.  Величина 
элементарного  (желтого)  фосфора  составляет  в  них  до  0,002-0,007,  общего  фосфора  -  4-26 
мг/л  (ПДК  -  3-5  мг/л).  Глубина  загрязненной  части  пласта  до  30  м  и  больше.  По  площади 
фосфор обнаруживается на участках разъезда 7 (9,5 мг/л), 5 (9,2), с.Асса (5,5-5,6), уч.Ильич 
(4,0 мг/л). 
По данным исследований ЖГМСИ, основными источниками загрязнения подземных 
вод  являются  техногенные  стоки  НЖФЗ,  ЖПО  "Химпром",  ЖСЗ,  сточные  воды 
"Горводоканала".  Сточные  воды  городской  канализации  в  объеме  2800-3000  тыс.  м?/год 
поступают на поля фильтрации (в 2 км севернее с. Костюбе). В них содержатся: фтор- 0,2-
8,0, общий фтор - 10,8-13,7 (ПДК - 10 мг/л), аммиак - 8,5-38 (ПДК - 2 мг/л), нитриты - 0,15-
2,1 (ПДК - 0,08 мг/л), элементарный фосфор - 0,0025-0,0028 мг/л (ПДК - 0,0001 мг/л). 
Сточные  воды  НЖФЗ,  используемые  для  орошения  (ЗПО),  имеют  повышенную 
концентрацию вредных веществ: фтора - 3,88-7,8 (ПДК - 1,5 мг/л), нитритов - 0,1-0,98, БПК - 
7,566-12,02 (ПДК - 2,6 мг/л), аммиака - 1,55-4,74 мг/л; отмечается высокий уровень фтора в 
грунтовых  водах  (до  2-2,5  мг/л).Техногенные  стоки  ЖПО  "Химпром"  в  объеме  3,7  млн. 
м?/год содержат следующие компоненты: фтор - 1,5-6, сухой остаток 1,3-3,1 (ПДК - 1,0 мг/л), 
фосфаты - 42,6-134 (ПДК - 10 мг/л), общий фосфор - 58-315 (ПДК - 10 мг/л), элементарный 
фосфор - 0,04-0,54 (ПДК - 0,0001 мг/л), хлор-ион - 319-1174 мг/л (ПДК - 300 мг/л).Фекальные 
стоки ЖСЗ поступают на поля фильтрации городской канализации в объеме 5,04 млн. м?/год 
и  имеют  повышенные содержания  следующих  компонентов  (в  мг/л):  фтор  -  1,5-6,0,  общий 
фтор - 19,9, сухой остаток - 830-1156, аммиак - 5,8-76, нитриты - 0,28-5,90. 
Подземные  систематически  подвергаются  интенсивным  техногенным  загрязнениям. 
Доказательством  являются  повышенные  содержания  фтора  ифосфора  в  скважинах, 
расположенных в 1-5 км от объектов (скв. 5693, ,5690, 5691). При этом не очищенный сток 
предприятий  достигает  зеркала  грунтовых  вод  при  однородной  геосреде  за  5,4-19,3  суток 
(при  Кф  -  5м/сут),  при  двухслойном  строении  разреза  зоны  аэрации  (3,0)  -  за  30  суток. 
Фильтрационные  расходы  сточных  вод  в  вертикальном  направлении  составляют  0,075-0,1 
м?/сут  на1  м?  поверхности  фильтрации.  Действительная  скорость  распространения  фронта 
загрязненных вод составляет около 0,4 м/сут, или 144 м/год. Таким образом, на территории 
Каратау-Жамбульского  промышленного  узла  (средняя  часть  бассейнов  рек  Талас-Асса)  в 
результате  деятельности  химических  заводов  сформировался  единый  очаг  загрязнения 
подземных  вод  фтором  с  ядром  на  участке  очистных  сооружений  ЖСЗ,  где  содержание 
фтора  достигает  8-17,5  мг/л.  Язык  этого  фронта,  продвигается  по  направлению  движения 
подземного  потока,  охватывает  отстойники  "Горводоканала"  и  ЖПО  "Химпром",  где 
максимальные  концентрации  фтора  составляют  3,5-8,5  мг/л.  По  данным  ЖГГЭ,  в 
контрольных скважинах, расположенных на СЗ от основного контура загрязнения (скв. 7422, 
7425), фтора содержится 2,0-3,0 мг/л. В бытовых колодцах ближайших населенных пунктов 

 
155 
(в радиусе 7-10 км) концентрация фтора достигает 1,5-6,9 мг/л, что в 2-3 раза выше, чем на 
Талас-Ассинском  месторождении.  Имеет  место  изменение  и  других  компонентов 
химического состава. Это, прежде всего, повышенная минерализация подземных вод (до 1-5 
мг/л),  что  связано  обычно  с  высоким  содержанием  сульфатов  (до  1000-3300  мг/л),  т.е.  2-6 
ПДК  для  питьевых  вод.  В  подземных  водах  (скв.  7414)  отмечено  наличие  токсичного 
желтого фосфора (до 50 ПДК).Анализы микроэлементного состава подземных вод показали 
повышение  концентрации  свинца  (до  0,01  мг/л),  марганца  (0,2-24  мг/л),  ртути  (0,001-0,005 
мг/л),  мышьяка  (0,1-0,4  мг/л)  при  ПДК  -  0,005  мг/л;  хрома  (до  0,01мг/л).Значительные 
изменения грунтовых вод отмечаются на территории Таш-Уткульского массива орошения в 
междуречье  Шу-Курагаты.  Здесь  происходит  вторичная  заболачивание  и  засоление  почво-
грунтов из-за недостаточной дренированности территории. 
Повышенная минерализация и общая жесткость установлена в шахтных и рудничных 
вода (города Каратау, Жанатас, Аксай).  
Учитывая  в  целом  водохозяйственную  обстановку  в  регионе  и,  особенно,  дефицит 
поверхностных  вод,  проведены  экспериментальные  исследования  по  оценке  влияния 
хозяйственной  деятельности,  которые  были  направлены  прежде  всего  на  оценку 
продуктивной способности водоносных горизонтов при широком использовании подземных 
вод,  т.е.  вопросам  истощения  их  ресурсов.Гидрохимический  режим  водных  объектов 
определяется  нагрузкой  на  водотоки  сточными  водами  промпредприятий,  аграрным 
секторам  и  др.  Основными  загрязняющими  веществами,  превышающими  предельно 
допустимые  концентрации,  являются  нитриты,  фториды,  БПК,  азот  аммонийный, 
нефтепродукты, фенол. В последние годы происходит снижение загрязнения водостоков: по 
р. Шу - нитритами, нефтепродуктами; по р. Талас - фторидами, азотом аммонийным и по р. 
Асса - нефтепродуктами, фенолом. Самым загрязненным водоемом является оз. Бийликоль, 
которое находится в стадии глубокого эвтрофирования и его необходимо считать объектом 
особой охраны. 
Изменение  гидрологического  и  гидрохимического  режимов,  сложившийся  дефицит 
водных  ресурсов  явились  основными  факторами  дестабилизирующими  природно-
хозяйственную  обстановку  в  регионе.  Выявлены  корреляционные  зависимости  между 
объемами  водозабора  на  регулярное  орошение  и  технико-экономическими  показателями 
хозяйственной  деятельности  (продуктивность  орошаемых  земель,  фондооснащенность  и 
фондоотдача и др.), а также зависимость между объектом стока, поступающего в низовье рек 
и  эколого-экономическими  показателями  (площадь  затопления  пойменных  земель, 
урожайность  пройменных  сенокосов,  пастбищ  и  др.).К  числу  основных  мероприятий, 
обеспечивающих  экономическое  развитие  и  экологическую  устойчивость  природно-
хозяйственных систем бассейнов рек, относятся: 

 
комплексная  реконструкция  орошаемых  земель,  внедрение  прогрессивных 
технологий,  техники  и  способов  полива,  что  позволит  высвободить  для  природоохранных 
попусков в низовья Шу 440 млн. м? и Таласа-Ассы - 315 млн. м? воды; 

 
инженерное  обустройство  русловой,  пойменной  части  бассейнов  рек  для 
обеспечения  управляемого  процесса  использования  попусков  в  низовья  рек,  что  даст 
возможность в два раза сократить удельные расходы на затопление пойменных сенокосов (с 
1 - 13 до 5 - 6 тыс. м? на 1 га); 

 
реконструкция  ранее  естественно  обводненных  территорий  (компенсационные 
мероприятия); 

 
внедрение  нормативов  платы  за  воду  с  учетом  не  только  предельной 
себестоимости  воды,  но  и  негативных  эколого-экономических  последствий  от  истощения 
водных ресурсов; 

 
реализация  обоснованных  альтернативных  схем  развития  водохозяйственной 
системы бассейнов рек. 
Территория  располагает  весьма  значительными  ресурсами  подземных  вод,  которые 
остаются недоиспользованными. Однако произведенный прогноз показывает необходимость 

 
156 
дифференцированного  подхода  к  их  использованию  с  учетом  расчетных  данных  при 
эксплуатации  водозаборов.Почвы  всех  массивов  орошения  Жамбыльской  области 
загрязнены  химическими  элементами.  Главными,  тотальными  загрязнителями  являются 
фтор, бор, свинец; локальными - стронций, молиблен, кадмий, марганец и медь. Каждый из 
этих  элементов  отличается  реакционной  способностью,  геохимической  активностью, 
динамикой  во  внутригодовом  и  многолетнем  разрезах,  что  сказывается  на  структуре 
загрязнения  почв.В  связи  с  тем,  что  загрязнение  почв  занимает  центральное  место  в 
экологической проблематике, необходимо углубление соответствующих разработок. Об этом 
свидетельствует  анализ  качеств  военного  состава  выращиваемой  сельскохозяйственной 
продукции.  Фторовая  опасность  достаточно  четко  прослеживается  в  тех  районах,  где 
наблюдается  загрязнение  почв  этим  токсикантом.  Отмечается  потенциальная  возможность 
загрязнение с.х. продукции кадмием, свинцом и др. 
Размещение  точек  режимных  наблюдений  за  загрязнением  почв  фтором  в 
окрестностях города Тараза. 
Охарактеризованы  состояние  и  проблемные  ситуации  растительности  региона. 
Составлена геоботаническая карта и определены зоны, близкие к естественному состоянию и 
подверженные интенсивному стравливанию и деградации от водного дефицита. 
Для  охраны  пастбищ  и  естественных  первичных  биоценозов  рекомендовано 
внедрение  пастбищеоборотов.Определена  степень  влияния  антропогенных  факторов  на 
различные  группы  диких  животных  и  предложены  неотложные  меры  по  их  защите,  в  том 
числе:  организация  заказников  и  заповедников;  резервирование  части  естественных 
водоисточников;  оснащение  специальных  переходов  в  местах  миграционных  путей  и 
др.Загрязнение  природной  сферы  фторсодержащими  соединениями  является  одной  из 
причин  загрязнения  фтором  кормов  сельскохозяйственных  животных,  а  следовательно,  и 
заболевание  их  флюорозом.  Зона  распространения  флюороза  постепенно  расширяется.  Его 
ареал  охватывает  территорию  свыше  30  хозяйств  из  142  имеющихся  в  области  и  имеет 
преимущественное  распространение  в  восточном  и  северо-восточном  направлениях  от  г. 
Тараз. Рекомендованы профилактические и лечебные меры по защите сельскохозяйственных 
животных.Характер изменения окружающей природной среды в конечном счете сказывается 
на  здоровье  населения  региона.  Выделяя  изучаемые  регионы  как  регионы  фосфорной 
промышленности,  следует  отметить,  что  уровень  и  структура  заболеваемости  отражают 
специфические условия. 
 
 
ӘӚЖ 9 (574.24) 
Каталог: repository -> repository2012
repository2012 -> Қыту ҥ рдісінде ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолданудың Ӛ зектілігі
repository2012 -> Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы
repository2012 -> Ланның Қазақстаның тас дәуiрi ескерткiштерiн зерттеуi ермекбаева Аида Қайнар
repository2012 -> Г. Комантай, Б. З. Андасова, А.Ә. Шәріпбаев Қазақ мәтінін бір графикадан екінші графикаға түрлендіру
repository2012 -> ОҚушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту уақыт талабы
repository2012 -> 1986 жылғы желтоқсан оқИҒасына қатысты шетелдік әдебиеттердегі тарихи т ҧ жырымдамалар
repository2012 -> Әож 314(100-574) шетелдегі қазақ диаспорасының Қазіргі жағдайы
repository2012 -> Қазақстандағы адам және азаматтардың саяси қҦҚЫҚтарын қОРҒаудың Ӛзекті мәселелері
repository2012 -> М. М. Илипов, С. К. Атанов Интеллектуальные смарт-карты – история и перспективы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   31


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет