Семинар өткізілді 2-бетте 6-бетте 7-бетте Ғаламшар болашағы өз қолымыздажүктеу 11.86 Mb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата03.03.2017
өлшемі11.86 Mb.
түріСеминар
  1   2   3   4

www.kazmkpu.kz

Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады

Жадымда тұрар 

жаңғырып...

Аймақтық 

семинар 

өткізілді

2-бетте


6-бетте

7-бетте


Ғаламшар 

болашағы 

өз қолымызда

Полиция көмекшілері 

марапатталды

Елбасы Нұрсұлтан 

Әбішұлы Назарбаевтың 

Ұлытау төріндегі 

сұхбаты қазақ 

қоғамында серпіліс жа­

сады. Қазақ халқының 

тарихы, тілі, әдебиеті, 

мәдениеті, экономикасы 

мен болашағы жайын­

да қозғалған толғаулы 

мәселелерге кеңінен 

тоқталған мемлекет 

басшысының сұхбатын 

телеарнадан көрген, 

басылым беттерінен 

оқыған жұртшылық 

келелі пікірлерін ай­

тып, қалың бұқараға 

жариялап жатыр. 

Ұлт көшбасшысының 

сұхбатына үн қосып, 

өз пікірлерін білдіруге 

ҚазМемҚызПУ 

студенттері де ат­

салысып, талқылау 

оты рысын  ұйымдас­

тырды. 

Бүгінгі таңда универси­

тет шежіресін, ұлағатты ұс­

таздардың қажырлы еңбегін, 

өнер­мәдениет  құн ды лық­

тарын баяндайтын ғы лыми­

танымдық әрі құ жатты­де­

р е к н а м а л ы қ   б і л і м   о р н ы 

бо лып  Қазақстан  мұра жайла­

ры тізімінен өз орнын алған 

музейге 10 жыл толды. 

Республикадағы әйел­ана 

тарихына арналған «Ақтұмар» 

т а р и х и ­ э т н о г р а ф и я л ы қ 

мұражайы – оқу орнының 

бірегейлігін айқындайтын, 

тамырлы тарихын құнды де­

ректермен сөйлете білетін, 

қыз баланың тәрбиесіне атса­

лысатын мәдени орталыққа 

айналып отыр.  

Мұражайды ашу бары­

сында оның негізгі концеп­

ц и я с ы н д а   Ұ л ы   Д а л а д а ғ ы 

Ұлы ананың ғасырлар бо­

йындағы қазақ халқының қа­

лыптасуындағы үлкен рөлін 

көрсету көзделді және сол 

мақсатқа қол жеткіздік. 

Қазақ қызының бейнесіне 

а р н а л ғ а н   э к с п о з и ц и я д а   – 

халқымыздың басына түскен 

қиын кезеңде, қазақ қыздарының 

білім алуына жол ашып, инсти­

тутты ұйымдастыруда еңбек еткен 

мемлекет қайраткерлерінің ерен 

еңбектері көрсетіледі. Ал аналар 

тарихына арналған бұл тұңғыш 

мұражайды жасауға әйгілі шебер, 

профессор, марқұм Дәркенбай 

Шоқпарұлы мен оның әулеті көп 

еңбек сіңірді.(Жалғасы 8-бетте)

Болашағын журналистикамен, 

әдебиетпен байланыстырамын де­

ген шығармашыл жастар – Қыздар 

университеті Студенттік медиа 

клубының белсенді мүшелері 

Елбасының Ұлытау төрінде берген 

сұхбаты мен Қазақ мемлекетінің 

5 5 0   ж ы л д ы ғ ы н   м е р е к е л е у г е 

қатысты пікірлерін ой талқысына 

с а л д ы .   Е л б а с ы   с ұ х б а т ы н д а 

көтерілген діл, дін, тіл, экономика 

секілді елдік, ұлттық мәселелерді 

өзіндік пікірлерімен саралап, ой 

талқысына салды.

(Жалғасы 4-5 беттерде)

3-бет 


газетінің «наурыз көжесі»

22 қазан күні Қазақ 

мемлекеттік қыздар 

педагогикалық  уни верси теті 

«Серт» полиция ның қоғамдық 

көмекшілері  жаса ғының 

мүшелерін Алматы қа ласы 

Алмалы аудандық Ішкі істер 

департаменті ресми түрде 

марапаттады.

«Құқық тәртібіндегі сту­

денттер жасағы туралы» Ереже 

қабылданғаннан кейін, Алма­

ты қаласындағы жоғарғы оқу 

орын дары студенттері арасынан 

ерік тілер полицияның қоғамдық 

көмекшілері жасақтарын құрған 

болатын. Бүгінде Алматыдағы 21 

ЖОО мен 13 колледжден 1 мыңнан 

аса студенттер полицияның 

қоғамдық көмекшілері жастар 

арасында құқықбұзушылықтың 

алдын алу және болдырмау, 

адамгершілік пен құқықтық 

мәдениетті арттыру мақсатында 

ж а с а ғ ы н   қ ұ р д ы .   Қ о ғ а м д ы қ 

тәртіпті орнатуға атсалысқан 

белсенді оқу орындарының 

қатарында «Серт» жасағын құр ған 

Қыздар университеті бар.

Құрамында 15 студенті бар 

«Серт» полицияның қоғамдық 

көмекшілер жасағы полиция 

қызметкерлерімен бірге Ал­

маты қаласының ІІД, Алмалы 

ауданының құқық қорғау орган­

дарымен қоғамдық орындар­

да тәртіпті қадағалап, азамат­

тар көп шоғырланған орталарда 

патрульдік жұмыстарға қатысады.

А л м а л ы   а у д а н д ы қ   І ш к і 

істер департаменті бастығының 

о р ы н б а с а р ы   Б . С ү л е й м е н о в 

Қ а з М е м Қ ы з П У ­ д ы ң   ж а с а қ 

мүшелерін халықтың құқықтық 

сауатын ашуға, мәдениетінің 

ж о ғ а р ы л а у ы н а   а т с а л ы с ы п , 

қоғамдық тәртіпті күшейтуге өз 

үлестерін қосуда белсенді болуға 

шақырып, арнайы куәліктері мен 

төсбелгілерін табыстады.Айдана ТӨЛЕБАЕВА, 

«Серт» полияцияның 

қоғамдық көмекшілері 

жасағының мүшесі

«Ақтұмар» музейіне – 10 жыл

Әлем назары – 

бала тәрбиесінде

№12 (119)

29 қазан

2014 жыл


Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті өз тарихын 

зерттеу, білім саласындағы жетістіктерін насихаттау, ғылым және 

инновациялық технологияларды меңгеру жолындағы еңбектерін 

баяндау мақсатында 2004 жылы 26 қазан күні «Ақтұмар» 

педагогикалық және тарихи­этнографиялық мұражайын ашты.

ТОЛҒАУЛЫ МӘСЕЛЕГЕ 

ТОЛҒАМДЫ ОЙ


2

2

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ№12 (119)

29 қазан


2014 жыл

А Қ П А Р А ТЖАТ АҒЫМ 

ЖАУЛАЙ АЛМАЙДЫ

Қазан айының 14-ші жұлдызынан 

бастап бір апта бойы Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық университетінде 

«Студенттік өзін-өзі басқару және 

дамуы одағының» бастамасымен 

«Студенттік клубтарды, кеңестерді 

және жастар ісі жөніндегі комитеттерді 

дамыту» атты аймақтық семинар-жина-

лыс болып өтті.

Апталық семинардың шымылдығын 

Т ә р б и е   і с і   ж ө н і н д е г і   п р о р е к т о р ы 

Зәуреш Сабырова ашып берді. Жиын­

да Тәрбие және әлеуметтік мәселелер 

департаментінің директоры А.Несіпбаев, 

тәрбие жұмысын ұйымдастырушылық­

әдістемелік қамтамасыз ету бөлімінің 

бастығы Ұ.Тоққұлиева, Жастар саясатын 

дамыту бөлімінің бастығы М.Ахтаева 

болып, студенттерді мазалап жүрген 

сауалдарға жауап беріп, өз тараптары­

нан ақыл­кеңестер айтып, үлгі­өнеге 

көрсетті. Жастар комитетінің төрайымы 

А. Бектұрова «Кемел келешектің негізі 

жастар» атты баяндама жасай отырып, 

«Алтын ғасырдың алтын қазығы болатын 

– белсенді жастар» екенін, осы орайда 

ұлттық талаптарға сай болу үшін студент­

тер талмай талаптану қажет екендігін 

тілге тиек етті. Сондай­ақ, «Студент­

тер Альянсы» ұйымының көшбасшысы 

Нұриля Жұманқұлқызы, студенттер 

кәсіподақ ұйымының төрайымы Салтанат 

Әбдіжаппарова сынды студенттер өз ойла­

рын ортаға салды.

Екінші семинар­жиналысты Жастар 

саясатын дамыту бөлімінің маманы Алмас 

Бектанов жүргізді. Бұл семинардың негізгі 

мәселесі қыздар тәрбиесіне бағытталды. 

Мұнда Қыз Жібек» клубының төрайымы 

Айгерім Жұмабаева, Алматы қаласы 

Алмалы ауданы бойынша «Жас Отан» 

ЖҚ хатшысы Алтынай Сүйіндікова сөз 

сөйлеп, студенттер арасында пікір­талас 

ұйымдастырды.

Ал, 15­қазанда өткен семинардың 

екеуі де «Студенттік өмір» деп аталып, 

студенттер өміріне тікелей қатысты бол­

ды. Семинар мақсаты – студенттердің 

әлеуметтік жағдайын айқындау, про­

29 қазан күні Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық 

университетінде «Үшінші 

индустриялық революция» атты 

ғылыми семинар болып өтті. Ғылыми 

семинарды Әлеуметтік-гуманитарлық 

факультеті «Ұлыс» ғылыми зерттеу 

орталығы қоғамдық қорымен бірлесіп 

ұйымдастырды.

Ғылыми семинар Ұлт көшбасшы­

сының «Технологиялық жаңалықтар 

әлемдік нарықтың құрылымы мен 

қажеттіліктерін түбегейлі өзгертеді» де­

ген ойларын негізге ала отырып, «Үшінші 

индустриялық революцияның» мән 

маңызын жастарға толықтай түсіндіруді 

мақсат етті. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 

«Қазақстан – 2050 Стратегиясы» 

– әлемдік ауқымдағы алдағы өмір 

өзгеріс терін кеңінен қамтығанын, онда 

Қазақстан халқын сол өзгерістерге сай 

етудің амалы прагматикалық тұрғыдан 

қарастырылатыны баршаға мәлім.

Аталмыш семинарға әл­Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің 

профессоры, тарих ғылымдарының док­

торы Гүлжаухар Көкебаева, Д. Қонаев 

музей­үйінің директоры Тимур Жұман, 

«Ұлыс» ғылыми зерттеу орталығының 

директоры Ерік Шаймерден сын­

ды ғалымдар арнайы келіп, тақырып 

төңірегінде өз ойларын ортаға салды.

блемаларын шешу жолдарын табу және 

студенттердің осыған байланысты иде­

яларын жинақтау болып табылады. 

Жоғары студенттер кеңесінің төрайымы 

Динара Мырзахмет «Жатақханалардағы 

студенттік өмір», «Қыз Жібек» клубының 

мүшесі Жанерке Серікова «Студенттердің 

жатақхана мәселесі», «Жас Отан» ЖҚ 

төрайымы Кәмшат Мәлік «Жемқорлық 

с ы б а й л а с т ы қ қ а   қ а р с ы м ы з »   с ы н д ы 

тақырыптарда баяндама жасады.

Ал, қазанның 16­шы жұлдызы күнгі 

қорытынды семинар­жиналысты уни­

верситеттің Жастар саясатын дамыту 

бөлімінің маманы Назира Жүсіпбекова 

жүргізді. Семинарға Тәрбие және әлеу­

меттік мәселелер департамент директоры 

А. Сағымбекұлы, педагогика және пси­

хология факультетінің деканы С.Наға­

шыбайқызы, педагогика және психология 

факультетінің тәрбие ісі жөніндегі де­

кан орынбасары Э.Нұрмаханқызы, Жас­

тар саясатын дамыту бөлімінің бастығы 

М.Бақытқызы атсалысты. «Студенттік жо­

балар – жастар дамуының құралы ретінде», 

«Қамқорлық жанашырлықтан басталады», 

«Жатақханадағы студенттік өмір» атты 

тақырыптарда баяндамалар жасалып, 

студенттер арасында сан алуан пікірлер 

Әлеуметтік­гуманитарлық факуль­

тетінің деканы Ж. Әшірбекова осы 

семинардың бүгінгі қоғамда қаншалық­

ты маңызды екеніне тоқталып өтті. Ал, 

т.ғ.д., профессор Гүлжаухар Кәкен­

қызы өз сөзін: «Болашаққа маңызы бар 

тақырып алып отырсыздар. Револю ция­

ның тетігі – жастарда жатыр, мемлекет 

байлығы – адамның ақыл­ойы, осыған 

бірінші мән беру керек» дей келе, 

«үшінші индустриялық революцияның» 

маңызды тұстарын, Елбасы жолдауын 

тілге тиек етсе, Д.Қонаев музей­үйі­

нің директоры Тимур Жұман мырза 

«Үдемелі индустриялық реформа нәти­

желері» төңірегінде ой қозғады.

Әлеуметтік­гуманитарлық факуль­

те тінің 4­курс студенті А.Боранбекқызы 

ин дустриялық революцияның мән­

мазмұны туралы өз пікірін білдірді. 

Тарих ғылымдарының кандидаты, до­

цент, Қазақстан тарихы кафедрасы ның 

оқытушысы Ердәулет Тұрлыбекұлы 

«Мемлекет басшысының халыққа 

а р н а ғ а н   Ж о л д а у ы н д а   ә й г і л е н г е н 

«Қазақстан – 2050» Стратегиясын бір 

есеп пен алғанда, үшінші индустриялық 

революция жетістіктерін Қазақстанға 

енгізудің ұзақ мерзімді жоспары деп 

айтуға болады», – деген тұжырым жа­

сады.


Қазақстан тарихы кафедрасының 

меңгерушісі Айнагүл Қаипбаева: Білім және ғылым министрлігі Жастар 

ісі комитетінің бастамасымен Қазақ 

мемлекеттік қыздар педагогикалық 

университетінде 17 қазанда «Ел 

Қанаты» қоғамдық қорының 

қатысуымен «Жастар арасында діни 

экстримизм мен терроризмнің алдын 

алу» атты кездесу өткізілді. 

Кездесуді Тәрбие және әлеуметтік 

мәселелер департаментінің директоры 

А.Несіпбаев ашып: «Қыздар университеті 

жаста ры ның білім көкжиегі кең, 

көздері ашық, көкірегі ояу. Олар қазіргі 

замандағы діни ағымдар мен ұйымдар 

туралы мағлұматтан жан­жақты хабар­

дар. Лаңкестік туралы да түрлі бұқаралық 

ақпараттан құралдарынан оқып, оның 

зардаптары туралы ұстаздарынан 

естіп­біліп отырады. Болашақта ұрпақ 

тәрбиешісі болуды армандайтын біздің 

қыздар, оның зиянды жақтарын өте 

жақсы біледі. Өздерін жат қылықтардан 

аулақ ұстайды. Өйткені, университет 

басшылығы да оны үнемі өз қадағалауын 

алған. Оқу орнында және жатақханаларда 

осындай тақырыптарда айтулы шара­

лар жиі ұйымдастырылып тұрады», – 

деп, аталмыш кездесудің мақсаты мен 

міндетін де толықтай түсіндіріп өтті.

Кездесуде дәріс оқу үшін ҚР БжҒМ 

Ғылым комитетінің «Философия, са­

ясаттану және дінтану» институтынан 

О.Сәмет, М.Смағұлов және А.Мұқатаева 

сынды исламтанушылар мен доктор­

анттар арнайы келді. Әуелі «Қатерлі 

джихадизм» атты «Хабар» телеарнасының 

15 минуттық бейнетүсірілім көрсетілді. 

Ақпаратты бейнебаян жастардың жа­

дына көп нәрсенің жақсы сақталуына 

жәрдемдеседі. Дәріс оқушылар жас­

тар арасындағы діни экстримизм мен 

терроризмнің ал дын алу туралы ойла­

рын ортаға салды. Жалпы, олар елімізде 

және шетелдерде болып жатқан діни 

ахуалдар туралы кеңі нен әңгімеледі. 

Сонымен қатар, «қыздардың хиджаб 

киюі», «ерлердің сақал қоюы» сынды сту­

денттер тарапынан қойылған сұрақтарға 

тұщымды жауап берді. 

Кездесудің басты мақсаты – ҚР діни 

экстримизм мен терроризмге қарсы іс­

қимыл жөніндегі 2013­2017 жылдарға 

арнал ған мемлекеттік бағдарлама­

ны жүзеге асыру арқылы жастар дың 

құқықтық, діни сауаттарын көтеру әрі 

жат ағымдардың жетегінде кетпеудің 

алдын алу. Арай ӨТЕЕВА

талқыға түсті. Әр тараптан сұрақтар 

қойылып, тиісті жауаптар алынды. Бес 

рет өткен апталық семинар­жиналыстың 

бүгінгі студент жастардың ертеңіне берері 

орасан зор болды.

Елбасы Н.Ә.Назарбаев Қазақстан 

халқына жолдауында: «Мен жас ұрпақты 

ел болашағы үшін маңызын атап көрсетіп 

келдім және атап көрсете беремін. Мем­

лекет әрбір жас адамның өз еліне міндетті 

түрде қажет болуы үшін бәрін де жасай­

ды», – деген болатын. Ұлт көшбасшысы 

қашанда Қазақстанның болашағы – тек 

жастардың қолында деп үнемі айтумен 

бірге, үкілеп үміт артып, барынша жағдай 

жасап келеді.

Қазіргі таңда өсіп келе жатқан өскелең 

ұрпақ өз елінің шынайы патриоты бо­

луы шарт. Білім­біліктілігімен, ақыл­

парасатымен, өнер­өрісімен қоғамға 

өзіндік үлесін тигізіп, Қазақстанның атын 

әлемге паш ету жолында аянбағаны абзал. 

«Мемлекет маған емес, мен мемлекетіме 

не беремін» деп адал қызмет жасау па­

рыз. Қыздар университетінде өткен 

аймақтық семинар­жиналыстың түйіні 

осы болғандай.Арай ЖҰМАШҚЫЗЫ

«Үшінші индустриялық революцияның 

мақсаты экономикаға қажет энергияны 

балама қуат көздерінен – күн сәулесінен, 

желден, теңіз толқындарынан, жердің 

термальдық қуат көздерінен және био­

массадан – алуды алға тартып отыр. 

Осы орайда, «Келешек энергиясы» 

айдарымен бүкіләлемдік ЭКСПО–2017 

көрмесінің Астанада өтетінінің мәні де 

өте зор» ­ деген пікір айтып, ғылыми­

семинарды қорытындылады.

Семинар барысында Д.Қонаев 

музей­үйінің директоры, аса көрнекті 

мемлекет және қоғам қайраткері 

Д.А.Қонаев туралы кітаптарды универ­

ситет кітапханасына тарту етті.

Жалпы, ғылыми семинарда «Үшінші 

индустриялық революция дегеніміз 

не?», «Ол туындататын өзгерістер 

адамзатқа не сыйламақ?» деген сияқты 

түрлі сұрақтарға жауап берілді. Белгілі 

америкалық ғалым Джереми Рифкин­

нің «Үшінші индустриялық револю­

ция» тұжырымдамасына да талдау жа­

салынды. Ал, біз өз тарапымыздан 

ғылыммен шұғылдану үшін қашанда 

білім біліктілігін үздіксіз жетілдіру керек 

деген ойда қалдық.

Үміт ОҢЛАСЫН,

Қазақ филологиясы және

әлем тілдері факультетінің

2-курс студенті

Аймақтық семинар өткізілді

Даму тетігі – жастар қолында

Әйелдер денсаулығына 

күтім керек 

29 қазан күні ҚазМемҚызПУ студенттері үшін 

«Әйелдердің репродуктивті денсаулығын қорғаудағы 

мәселелер» атты тақырыпта танымдық дәріс өтті. 

Дәрісті С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық 

медициналық университетінің акушерлік және гинеко-

логия кафедрасынан медицина ғылымдарының докторы 

Сәуле Исенова жүргізді.

Репродуктивті денсаулық – дүниежүзілік 

денсаулық сақтау ұйымдарының анықтауы бойын­

ша, бұл жай ғана репродуктивті жүйеге және оның 

процестеріне қатысты аурулардың болмауымен ғана 

байланысты емес, ол дене бітімінің, ақыл­ойдың және 

әлеуметтіксаулықтың кезеңі.

Негізі, біз көп жағдайда бірінші кезекте әлеуметтік 

және дене бітімінің саулығын назар аударамыз да, 

психологиялық денсаулық туралы ұмытып кетеміз 

немесе екінші орынға қоямыз. Ал шын мәнінде 

психологиялық денсаулық ең маңызды мәселе болып 

табылатыны аян.

Жалпы, дәріс барысында Сәуле Шәйкенқызы 

репродуктивті денсаулық турасында, магний, 

В6 дәрумендерінің жеткілікті болуы, темекі мен 

ішімдіктен бас тарту, фаст­фуд сынды өнімдерді 

мүмкіндігінше қолданбай, дұрыс тамақтану 

қажеттілігін айтып, дәріс­баяндамасын слайд түрінде 

көрсетті.

Студенттер дәрігер маманнан өздерін мазалаған 

сауалдардың жауабын алды. Дені сау ұрпақ, дені 

сау ана – қоғам байлығы. Сол себепті де әйелдер 

денсаулығына күтім мен қамқорлық қолға алыну ке­

рек.  Дәріс аруларға ертеңгі күннің қамын бүгін ойлау 

керектігін ұқтырды. А.ӨТЕЕВА

3

3

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ№12 (119)

29 қазан


2014 жыл

Қ А Б І Л Е Т Т І Л І КЛЕКЦИЯ УЧЕНОГО 

О ГЛОБАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМАХ 

С 13 по 24 октября преподаватели ка-

федры географии, магистранты, сту-

денты Казахского государственного 

женского педагогического универси-

тета слушали лекции А.И. Даньшина, 

к.г.н., доцента кафедры экономиче-

ской и социальной географии России 

Московского государственного 

университета им. М.Ломоносова.

Конференция «Step by step» халықара лық 

қауымдастығының «Ашық қоғам» қорының, 

ЮНЕСЕФ, сәби шақтағы балалар ды дай­

ындау және білім берудің алуан түрлілігі 

(DECET) және «Венгрия серіктестігі» қорының 

бірлесуімен ұйымдас тырылды. Оған 56 мемле­

кеттен әлемге танымал 450­ге жуық ғалымдар, 

зерт теушілер, мектепке дейінгі ұйым дардың 

тәжірибелі мамандары қатысты.  

Конференция аясында мектепке дейінгі 

білім берудегі өткенге сыни тұрғыдан қарау, 

бүгінгі күні нәтижеге жету, әлемдегі барлық 

балалардың ертеңгі жарқын болашағын құру 

мәселелері көтерілді. Бүкіл әлем бойын­

ша сәбилердің даму парадигмасы өзгеріп, 

функционалдық өзгерістерге ұшырап жа­

тыр. Балалар құқығыны қорғау жұмыстары 

Конвенцияға сәйкес озық тәжірибелерге 

негізделе жүргізіліп келеді. Бірақ бірқатар 

елдер арасындағы миграция, кедейліктің өсуі, 

халық теңсіздігі және т.б. мәселелер орын 

алып жатқандықтан, сәбилер құқығын қорғау 

жұмысы инновацияны қажет етеді. 

Білім беру саласында демократияның 

құндылығын ескере отырып, инклюзия 

негізінде сапалы білім беруді жүзеге асыруға 

ұмтылыс жасалып жатыр. Осы тұрғыда 

халықаралық жиын балаларға қамқорлық жа­

сау, олардың білім алуы, отбасыларына қолдау 7 қазан күні Әлеуметтік-гуманитарлық 

факультеті тарих кафедрасы «Тарих» 

мамандығы студенттеріне шеберлік-

сыныбын ұйымдастырды. Шеберлік 

сыныпта әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университетінің профессоры тарих 

ғылымдарың докторы С.М.Мәшімбаев 

«Қазіргі заманда дүниежүзі тарихын оқыту 

әдістемесі» атты дәріс оқыды.

Дәріс тарихты жаңаша көзқарастармен 

оқыта отырып, оларға ғылыми мақалалар 

жазу, диплом жұмыстарын жазуда өздігінен 

ізденуге баулу, көрнекті ғалымдармен 

пікір алмаса отырып, ой санасын көтеру 

мақсатында тарих мамандықтарының 3­4 курс 

студенттеріне арнайы өткізілді.

Әл­Фараби атындағы ҚазҰУ­дың та­

рих ғылымдарының докторы, профессор 

Серік Мәшімбаевпен өткен лекция бары­

сында Қазақстан және дүниежүзі тарихын 

зерттеудің бүтіндей бір кезеңінің аяқталып, 

енді тарихшылардың жаңа легінің, жаңа 

толқынның басталып келе жатқанынан ха­

бардар болдық. Біздің «аяқталған кезең» деп 

отырғанымыз өткен ғасырдағы қылышынан 

қан тамған Кеңес Одағы тұсындағы жалпы 

қазақ тарихының мәселесі мен оның жазы­

луы. Өкінішке орай, Кол кезеңдерде тарихтың 

бұрмаланып, комунистік партия көзқарасы 

тұрғысынан жазылғаны мәлім. Бірақ, бұл 

тек қазақ халқының тарихына ғана жасалған 

қиянат емес, сол кездегі күллі бодан елдердің 

басынан өткізген және зардабын әлі күнге 

дейін тартып жатқанымыз жасырын емес. 

Сонымен, ең әуелгі түсінетін мәселе – 

қазақ тарихы шынайы емес, адамдар қолымен 

әдейі бұрмаланғанын ұғыну болса, оның 

соңынан келген зардаптары тек мұнымен 

шектелмейді. Тек бір ғана идеологияға 

сүйенген үкімет әсіресе, деректанулық сала­

ны ақсатқаны мәлім. С.Мәшімбаев өзі атап 

өткендей олар деректі негізінен мұрағаттарды 

ақтара отырып қана алды. Тарихты зерт­

теуде тарихшының өз жеке көзқарасын 

қалыптастыру үшін ол тарих философиясын 

терең меңгеруі керек екенін, сонымен қоса, 

әлеуметтанулық тұрғыдан да қарастыру 

керектігін айтты. Сонымен қатар, ғалым 

тарихшылардың «тарихи таным» мәселесіне 

көп көңіл бөлді. Тарихшы болу үшін алдымен 

теориялық және диалектикалық білім керек 

екенін ерекше атап өтті.

ҚазМемҚызПУ Академиялық ұтқырлықты 

дамыту бойынша шеберлік дәрістерін әл­

Фараби атындағы ҚазҰУ­дың профессоры, 

та рих ғылымдарың докторы Т.Омарбеков, 

«Қазақ стан  тарихын  оқытудағы  жаңашыл  дық 

үрдіс тер» және профессор, тарих ғылымдар­

дың докторы Қ.Жұмағұлов «Ғұндар тарихы» 

атты, сонымен қоса ҚР Орталық мұражайы­

ның ғылыми қызметкері тарих ғылымдары­

ның кандидаты Д.Хатран «Қазақстан 

Республикасының мұражайларының бүгінгі 

жағдайы мен дамуы» атты шеберлік дәрістерін 

өткізген болатын. Өткізген шеберлік сағатынан 

көптеген қызықты, тың деректер алдық.Каталог: images -> news -> KARLYGA -> pdf -> 2014
2014 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады
2014 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады «Атыңнан айналайын, Қазақ қызы!» Филология феномені атындағы
pdf -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады Қош келдің, әз-Наурыз! Арулардың жанданған бірлестігі
2014 -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы
pdf -> Тарихи тұлға ұлықталды
2014 -> Семинар-тренинг тәжірибені арттырады Жуырда күрделі уақытта бағыт-бағдар, қиындықтан шығуды
2014 -> Әз-наурыз, ТӨрлет төріме! 3-бетте 8-бет 9-бетте Шеберлік шыңына шығар жол


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет