Тәуелсіздікті ұрпаққа насихаттау ісі өз деңгейінде жүргізіліп жатыр деп ойлайсыз ба?жүктеу 12.36 Mb.
Pdf просмотр
бет13/24
Дата24.03.2017
өлшемі12.36 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24

Айзада ӘЛІПХАНОВА, Алматы қала сы-

ның тұрғыны:

– Қаладағы мектептердің бірінде 

қарапайым жұмысшы болып қызмет 

істеймін. Қала әкімшілігі тарапынан 

жаңажылдық дайын

ын

ды

ды

қты  бастау

у

ға

ға

 

қараша айының 10

10

ар

арын

ын

да

да

т

тап

ап

сы

сырм

рм

а

а 

берілді. Осыған сәйкес, мектеп дирек-

тор лары  бізге тапсырма берді. Естуім-

ше, жаңажылдық дайындыққа мил-

лион даған теңге кетеді екен. Ұлттық 

маңызы жоқ мерекеге  соншалықты 

да

да

йы

йы

нд

нд

ық

ықты

тың 

ң 

не

не

к

кер

р

егі бар?!

Әр

Әрин

ине


е,

Ж

Жаң

аңа


а жы

жыл


л

ме

мерекесі тойлан ба-

сын демейміз. Тойлансын. Бірақ әр нәр се-

нің өз деңгейінде болғаны дұрыс емес пе?! 

Мәселен, жаңажылдық дайындық та әр 

қаладағы жергілікті басқару органдары 

тарапынан ұйымдастыр

рылаттыны жасырын 

емес. Мәселен, Оңтүс

үс

ті

тік 

к Қа


Қаза

за

қсқс

та

танн

об

облылы

-

сы ның әкімі екі жыл ққ

ат

атарр

ын

ынанан Т

Т

әуәуел

елсі


і

зд

здікік 

мерекесі өтпей, жаңажылдық дайын дық-

тар басталмайтынын қадап айтты. Айт-

қандай-ақ, Тәуелсіздік мерекесі келмей 

жатып шы

шырш


рш

ал

алар

ар

ққұр

ұру,


у,

қ

қызыз

ыл

ылды

дыжас

а

ылды жаңа

ажы


жы

лд

лдық

ық

ққұт

ұт

тытықт

қт

ауау

ла

лар

р іл


ілу 

у  секілді 

дайын дықтар аталмыш өңірде әзірге 

тоқтап тұр. Ол үшін облыс әкімінің әлде-

кім дерден «таяқ» жеп, сөгіс естіп жатқаны 

да  байқалмайды. Демек, жаңажылдық 

дайындық – әр қаланың әкімінің қалауына, 

ұл

ұлтж

тж

анан

дылығына, Тәуелсіздікке де

де

ге

ген кө

көз-


з-

қа

қара

ра

ссына қарай  ұйымдасты

ы

рыры

ла

латыты

н

ннәрсе. Былтырдан бері Оңтүстік Қазақстан 

облысының әкімі Асқар Мырзахметовтің 

өзі басқарып отырған облыста Тәуелсіздік 

күніне дейін Жаңа жылға дайындық 

жүргізу,

у,  шыр


ы

шаларды  сә

сә

ндеу, жаңажыл-дық бе

белг


лгі-

-

ныныша

шанд


ндар

ар

дыды

ілу


лу

с

сек

екіл


іл

ді

ді ша ра-

ларды  б


болдырмау жө і

нінде тапсырмасы 

өзге өңірлердегі әкім-қараларға  үлгі 

болса, қанекей. Естуімізше, Оңтүстік 

Қазақстан облысындағы бұл игі істі биыл 

Қарағанды облысының әкімі Бауыржан 

Әбдішев те қостап, Тәуелсіздік күні аталып 

өт

өтпепей,

й  Жаңа жылға қатысты шара

ра

ла

лард

рд

ыы

өт

өткі

к

збзб

е

еуге қара мағындағыларғаа

ттап


ап

сы

сырмрм

а

аберген көрінеді. Қуанарлық-ақ жағдай. 

Жаңажылдық мерекені тойламақ түгіл, 

шыр 

ша құрудан өзара сайысқа түскен әкім дердің  әрекеті шынымен халықты 

қынжылтатындай-ақ болып тұр. Мәселен, 

былттыр

ырғы


ғысы

сы

нана

н

н10

0 м


м

ет

етргрге 

е би


би

ік

ікК

К

ерер

екудің 


бас шы

шырш


ршас

с

ынын

ың

ыңқ

құн


ұны

ы

3838

м

мил

илли


лио

он тең-


ге ге  бағаланып отыр. Ресейдің Калуга 

қала сынан сатып алынған шырша аға шы-

ның өзіне 16 млн 700 мың теңге жұмсалса, 

«Солтүстік арай» деген атауға ие болған 

250 метрлік гирлянданың өзі қазына

аны 


9,

9,

44 мл

м

н теңгеге ортайтыпты.  АтАт

ал

алмы

мыш


ш

шы

шырр 

ш

шаның  басына ілінген жұлұл

ды

дызз 6262

5

5мың теңге тұрса, шыршаның қасындағы 

Аяз атаға – 430 мың, Ақша қар мен аққа-

лаға 800 мың теңге кеткен көрінеді. Ең 

өк

өкін

н

ішіш

ті

тісісі

,, шы


шы

рш

ршаға мемлекеттің ақшасын 

м

миллллио

ионд


ндап

ап

шш

а

ашқан шенеуніктер ұлық мереке – Тәуелсіздік күніне жетім қыздың 

тойындай 1-2 баннер ғана іле салған. 

Осы лайша әкімдердің шырша құру жары-

сы төл мерекемізге төр берер емес. Айта 

кетер жайт, Тәуе

е

лслсізді

д

к мерекесін н

жаңа-


жыл дық  дайынд

ндық


ық

ты

тың ң 

та

тасасасы

сы

нднд

а

ақа

қа

лдлд

ыр

ыру

у

халықтың да қалауы емес. ХХ

алыққа


Т

Тәуел-


сіздік мерекесінің Жаңа жылдың тасасында 

қалғаны керек емес. Әкімдердің осыны 

түсінетін кезі жеткен секілді. Талай рет 

қоғамдық белсенділер мен саясат та ну-

шылар да Тәуелсіздік мерекесінің Жаңа 

жылд


лд

ың

ың тасасында қалуына қатысты сын-пі

пікі


ірл

рлер


ер

ін

ін аа

йт

йтып

ып жүр. Алайда мұның бар-

лығы қала әкімдерінің қаперіне кірер 

емес. Шын мәнінде, Тәуелсіздік мерекесі 

өткеннен кейін де Жаңа жылға дейін 

бақан дай он шақты күн бар. Шын дайын-

дық жасаймын деген адамға он күн де аз 

уақыт емес. Сонд

нд

ық

ықтаан

н Оң


Оң

тү

түст

стік


ік Қ

Қ

азаз

ақ

ақст

ст

анан 

облысының  әк

кім

іміі  Ас


Ас

қа

қарр

Мы

Мырзрзах

ахме


мето

то

втвтің

ің 


бастамасы басқа әкімдерге үлгі болса игі.

Әзімбай ҒАЛИ, саясаттанушы:

– Оңтүстік Қазақстан облысының 

әкімі Асқар Мырзахметов жыл сайын 

16 желтоқсан – Тәуелсіздік күні мере-

ке

кес

с

і 

і  өт

өтке

ке

нг

нге 

е

де

йін облыс аумағында 

а 

жа

жаңа

ңажы

жылд

лдық

ық шырша орнатпау туралы 

Роза РАҚЫМҚЫЗЫ

Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

аудан, қала әкімдері мен мемлекеттік 

мекеме, ұйым басшыларына тапсырма 

береді. Бұл – «елім» деген ердің тірлігі! 

Өт

Өтке

ке

н 

н 

жы

жылы

лы д

да 

а 

дә

дә

л 

л 

ос

осыл

ы

ай тапсырма 

бе

бері

ріп

п,

ж

ж

аң

аң

аж

аж

ыл

ыл

ды

ды

қ

қ бе

бе

зе

з

ндірулер мен 

шыршалар орнату тек 18-19 желтоқсан 

күндерінен ары қарай басталған еді. 

Жаңа жылға дейінгі аралықтағы Тұң-

ғыш Президент күні мен Тәуелсіздік 

күні тәрізді  ұлттық мере

реке

еле

л р Жаңа 

жыл дың көлеңкесінде

де қ

қал

алып

ып қ

қ

оя

оя

ды

дыЖаңажылдық дайындықтан қыруар 

ақшасын аямағандар, Тәуелсіздік 

күніне қатысты «Тәуелсіздік күні құтты 

болсын!» деп қана жазумен құтылады.

Бұл ең алдымен келешек ұрпақтың 

бойын да  патриоттық сезімнің қалып та-

су

су

ына кері

р

ә

ә

сері

р

н тигізеді. Дәл осы 

та

та

қы

қы

ры

рып 

п жы

жыл 

л

са

са

йы

йын 

н 

ай

ай

тылса да, оны 

құлаққа ілер әкім қаралар болмай тұр.

Сондықтан осыған қатысты жоғары 

жақтан тапсырма берілуі керек секілді. 

Ұлттық ұлық мерекелерді дәл бүгінгідей 

Жаңа жылдың көлеңкесінде қалдыру 

ұлттық намысымызға т

тие

иерд

рд

ей

ей

н

н

әр

әр

се

с  

болуы керек. Айтпақш

шы,

ы О

О

ңт

ңтүс

үсті

ті

к

к өң

өңір

ір-

де биыл Наурызнама дәстүрі заманауи 

үлгіде қайта жаңғырып, мерекелік 

шаралар 14-22 наурыз аралығында 

тоғыз күн бойы жалғасын тапты. Шын 

мәнінде,

ұұлттық мерекелерімізді 

ұл

ұл

ық

ық

та

тауд

уд

ы 

ы оң

оң

тү

тү

ст

стік

ік ө

өңі

ңі

рд

р

ен үйренуіміз 

ке

кере

ре

к

к се

секі

кілд

лд

і

і.

Желтоқсан айында бірнеше мемлекет Тәуелсіздік мейрамын тойлайды деп 

естіп едім? Олар қан

н

да

д

й

й

елде

де

р?

р

Нұржол Нұрлыбаев, Алм

лмат

аты 

ы қа

қа

ла

ласы

сы

Бұл айда Тәуелсіздік мерекесі мына 

елдерде тойланады:

2 желтоқсан – Біріккен Араб Әмірлігі;

6 желтоқсан – Финляндия;

12

12 жжел

лто


то

қс

қсан

ан – К


Кен

ния Республикасы;

16

16

жжел

елто


то

қс

қсан

ан –


Қ

Қазақстан Респуб-ликасы;

16 желтоқсан – Бахрейн Корольдігі.

Сонымен бірге желтоқсан айында біраз 

мемлекетте республика және Конс ти туция 

күндері аталып өтеді:

1 желтоқсан – Румынияның құрылған 

күні;

8 желтоқсан – Румыния Конституциясы күні;

8

8 жежелт

лт

оқоқса

сан 


н 

– СоСолт

лтүс


үс

ті

тік 

к 

МаМари

ри

ан арал-дары Конституциясы күні; 

12 желтоқсан – Лаос Республикасы күні;

18 желтоқсан – Нигер Республикасы 

күні.


Ғасырлар

р

ға

ға

с

соз

оз

ыл

ыл

ға

ған

н

Тәуелсіздік жолындағы 

күреске халқымыздың талай 

арда азаматы бас тігіп, қанын 

да, жан да қиды. «Алда 

үлкен той болады, келер ұр-

па

па

қ 

қ 

бі

бі

зг

зг

е 

е 

я 

я 

қа

қа

рғ

рғ

ыс, я алғыс 

ай

айта

та

ды

ды

.

. Тү

Тү

пт

пт

ің

ің

 түбінде біз 

өз мемлекетімізді құрамыз» 

деген нық сенімде болған 

алашордашылардың асыл 

мұраты араға 70 жыл салып 

барып, өрімдей ұл-қыздың 

ызғарлы Же

елт

лтоқ

оқса

са

нд

нд

ағ

ағ

ы 

ы 

мұзға жаққ

ан

ан

а

а

ла

лауы

уына

на 

ұласты. Ұлт тәуелсіздігінің 

алғышартындай сол 

Желтоқсан оқиғасы ғазиз 

бабаларымыздың кешегі 

булы

ы

ққ

қ

ан арманының өлмей, 

өш

өшпе

пе

й

й

ұр

ұрпа

паққ

ққа

а жалғасып, 

өмііршең рухтың атойлап 

алға шығуына негіз болғанын 

көрсетті. 

әр

әріп

п

тетес

с ре


ре

ті

тінд

нд

е е қо

қ

сылуы, оның халық ара-лы

лық,


қ, а

а

ймймақ

ақт


 тық

ық ұ


ұйымдармен, эконо ми ка-

лық, саяси, құқықтық, мәдени байла ныс-

тардың орнығуы мейлінше жан-жақты 

баяндалды. Мұның сыртында бас қала – 

Аста наның  іргетасы қалай қаланған ды ғы-

нан бастап, даму

му,  кө

к

ркр

ею

е  сат

а

ылы

ар

арын 

сипаттайтын де

ере

рект


кті,

,

кк

өр

өркекем

м

шышыға

ғарм


рмал

ал

арар

 

да  біршама жазылды, әлі де жазылары анық. Бұл ретте назар аударарлық бір 

мәсе ле – «Осы тарих қалай жазылды? 

Зерт 

теуші қауым Тәуелсіздік тарихын ғылыми

м

 негізде жазуға дайын ба?» дегенге са

саяд


яды.

ы.

ТТ

ар

арихих

шы

шығ

ғ

алым Қамбар Атабаевтың 

пікіріне жүгінсек, кәсіпқой тарихшылардың 

деректану ғылымын терең меңгерулерінсіз 

ғылыми тарихтың жазылуы мүмкін емес. 

Демек, тарихшылардың Тәуелсіздік тари-

хын  баяғыша, д

д

ер

ректанусыз-ақ жазбақ болулары немес

ес

ее

ол

олар

ар

дадан

н со


со

ны

ныт

тал


алап

ап

еету

ту

 – бұрынғы қате і

ліктерім


і

ізден сабаб

қ алудың орнына, жаңа қателіктерге жол беру деген 

Жыл сайын Тәуелсіздік мерекесінен, тіпті екі жылдан бері 

Тұңғыш Президент күнінен де бұрын құрылып алатын жаңажылдық 

безе

зе

нд

нд

ір

ір

ул

ул

ер

р

 мен шыршаларға қатысты

ы

шу

шу

т

толас

а

тама

ай

й

тұ

тұ

р.

р.

Ж

Ж

ыл сайын 

бұ

бұл

л

кө

кө

рі

рі

ні

ні

с 

с қо

қо

ға

ғ

м қарсылығына тап бо

олғ

лған

ан

ым

ымен

ен

,, ке

ке

ле

ер

р

жы

жылы

лы б

б

әр

әрібір 

қараша айының ортасынан бастап шыршалар қайтадан бой түзеп 

алады. Ақиқатында Тәуелсіз елдің тарихында Тұңғыш Президент күні 

мен Тәуелсіздік күнінен асқан қасиетті күндер болмауы керек. Әсіресе 

Тәуелсіз елдің қадірін ғасырлар бойы азаттықты аңсаған, талай жылдар 

тәуменді елдің күнін кешкен еліміз жете түсінуі керек еді. Өкінішке 

қарай, Жаң

ң

а

а

жы

жы

л

л

ме

ме

ре

ре

ке

ке

сі

с

ү

ү

ші

ші

н 

н

шы

шы

рш

рш

а 

а

құрудан бәсекеге түсіп, 

, 38

38

 

миллион те

е

ңг

ңг

ес

ес

ін

ін а

аям

ям

ай

айты

ты

нд

нд

ар

ар

Т

Т

әу

әу

ел

ел

сі

сі

з

здік мерекесіне бір билб

б

ор

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет