Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіPdf көрінісі
бет54/80
Дата22.12.2016
өлшемі5,96 Mb.
#125
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   80

 

1.  Калыбекова  А.  Теоретические  и  прикладные  основы  народной 

педагогики казахов.  – Алматы: Баур,2006. – 328с.

 

2. Бартольд В. Китаби Коркуд.  – Спб, 1890.  -51 c. 3.  Полуянов  Ю.А.  Изобразительное    искусство:    содержание,  методика  и 

организация занятий в начальной школе.  - М. Воронеж: Модэк, 1999. -480 

с. 

 

ӘӚЖ: 392.6.  

Қазақтың ҧлттық кәсіби бейнелеу ӛнерінің дамуындағы 

 сыни кӛзқарастардың маңызы 

 

Файзиев Н.С. 

«Сырдария» университеті, ғылым магистрі 

 

Қашан  да  ҽлемдік  кеңістіктегі  ҿнер  -  ұлт  болмысының  айырықша белгілерін  кҿрсете  білетін,  оның  салт-дҽстүрі  мен  салт-санасын,  ҽдет-

ғұрпы  мен  ерекше  жаратылысын  айқындайтын  күшке  ие  екендігі  белгілі. 

Ал,  ҿнердің  ҿзі  ҽлемдік  кеңістікке  ҿздігінен  келген  дүние  емес.  Оның 

ҿзіндік  қалыптасуы  мен  даму  тарихы  бар.  Қандай  ҿнер  болмасын  оның 

кҿркемдік,  ҽсемдік,  сұлулық,  таңғажайып  жақсылық  пен  ізгілікке 

баулыйтын жаратылысы болады. Сондай ҿнердің бірі бейнелеу ҿнері. Сол 

бейнелеу  ҿнерінің  ұлттық  кҽсіби  деңгейі,  яғни  қазақ  суретшілерінің 

шығармаларында  қазақи  болмыс  пен  шынайылықтың  болуы  ол,  сыни 

қҿзқарастардың  ҿз  деңгейінде  қалыптасқандығына  байланысты.  Ҿйткені 

сын тұрғысынан қарау кез келген ғылым саласының ҿсіп ҿркендеуіне мол 

үлесін  қосады.  Бұл  мҽселе  қазақтың  ұлттық  бейнелеу  ҿнерінде  кенже 

қалған,  оны  қолға  алып  дамыту  бүгінгі  күннің  ҿзекті  мҽселелерінің  бірі 

болып отыр.  

Ұлттық  құндылықтар  тҿңірегінде  сҿз  қозғағанда  ҽр  уақытта  адамнан 

үлкен  жауапкершілік  пен  терең  философиялық  ойды  талап  етеді,  солай 


525 

 

болуыда тиіс. Неге? Ҿйткені ұлттық құндылақтар кез келген ұлттың басты болмысы мен  ерекшелігін кҿрсетеді. Ал сол ұлттық құндылақтарымызды 

ҽлемге, болашақ ұрпаққа қалай насихаттаймыз жҽне қалай сақтап қаламыз, 

қай  ҿнер  арқылы?  Бұл  сұрақтарға  ҽр  мамандық  иесі  ҿз  саласы  бойынша 

шешімін  іздестіруі  тиіс  жҽне  оны  кҿпшілік  қауымға  ұсынуы  қажет.  Бұл 

мҽселелер  тҿңірегінде  бейнелеу  ҿнері  маманы  ретінде  ҿзімізше  зерттеу 

жүргіздік.  

Бейнелеу  ҿнеріндегі  шынайы  сомдалған  кҿркем  туындылар  жанды 

кұбылысқа  айналып,  жаңа  ғасырмен  үндесуде.  Бір  ұлттың  кҿркем 

туындысы  екінші  ұлттың  рухани  қазынасы  бола  алмайды.  Сондықтан, 

бүгінгі  кҿкейтесті  проблема  ұлттық  ҿнердің  болмысын  жоғалтпау  болып 

табылады.  Ұлттық  ҿнер  -  мемлекеттік  мҽселе.  Бүгінде  суретшілер  мен 

ҿнертанушыларды  толғантатын  мҽселе  Қазақстан  бейнелеу  ҿнерінің 

болашағын  игеруде  ҽлемдік  ҿнерге  үн  қосуда  байсалды  сын,  байыпты 

зерттеуге  мҽн  беруіміз  керек.  Ҽр  саланың  ҿзіндік  зерттеушілері  мен 

ғалымдары болатындай қазақ бейнелеу ҿнерінің Қ. Ералин, Қ. Ҽмірғазин, 

С. Аманжолов сынды т.б. кҿптеген зертеуші ғалымдары бейнелеу ҿнерінің 

ғылыми  деңгейін  кҿтеріп,  ҿз  үлестерін  қосуда.  Дегенмен  қазақ  бейнелеу 

ҿнерін 


зерттеп 

зерделеп 

жүрген 

ғалымдардың басқа 

ғылым 


зерттеушілерімен    салыстырғанда  үлес  салмағы  ҽлде  қайда  тҿмен. 

Қазақтың  кҽсіби  бейнелеу  ҿнерінің  ҿсуімен  қатар  оны  зерттеуші  жҽне 

сынға алушы ғалымдарының саны мен сапасы да ҿсіп отыруы қажет, сонда 

ғана  бейнелеу  ҿнерінің  ғылыми  бағыты  мен  кҽсіби  бағыты  қатар  ҿз 

деңгейінде алға жылжиды.   

Ҽлемдік мҽдени кеңістікке қол жеткізу үшін эстетикалық талғамы мол, 

ұлттық мазмұндық мҽні бар классикалық кҿркем шығарма тудыруға назар 

аударуымыз қажет. Қай заманда болса да бейнелеу ҿнерінің беделі түспеуі 

керек. Кезінде КСРО Кҿркемсурет академиясының корреспондент мүшесі, 

ҿнертану ғылымының докторы, профессор Виктор Владимирович Ванслов 

бейнелеу ҿнерінің ақиқатын айту керек деп тегін айтпаған [1].  

Бүгінгі  күнде  бейнелеу  ҿнерінде  болып  жатқан  барлық  құбылыстар 

мен  ҿзгерістерге,  шығармаларды  жоғары  эстетикалық  талғамда  бағалай 

білу мҽселелері қозғалғанда, шынайы шындық пен ақиқат айнасы ҿткір де, 

нақты  қойылуы  қажет.  Сұранысқа  ие,  кҿркемдік,  ұлттық  нақышта 

шынайылықпен  орындалған  түпкі  философиялық  ойының  мҽні  мол 

шығармалардың  ҿресін  ҿрістетуге  ат  салысу  біздің  тҿл  міндетіміз.  Ҽрбір 

шығармалардағы ұлттық бояу мен ойдың жоғалуына жол бермеуіміз жҽне 

де ұлттық ҿнерге қарама-қайшы ішкі жан дүниемізді бойлап алған, кҿркем 

ойға  кҿлеңке  түсірген  талғамы  жат  кҿзқарасты  жоюымыз  қажет.  Қазіргі 

біздің  кҿп  суретшілеріміз  Европалық  ойлау  үлгісінде  ҿздерінің  ҽр  қилы 

туындыларын жасауда. Ал ол туындылардағы түпкі ой ҽр адамның ҿзіндік 

танымы  мен  ойлау  қабілетіне,  қҿз  қарасына,  ҿзіндік  түсінігіне  қарай 

анықталады.  Сонда  мҽдениетіміздің  бір  бҿлігі  саналатын  бейнелеу 

ҿнерінің  туындыларын  ҽр  адам  ҿз  түсінігі  бойына  қыбылдап,  оның  түпкі 

ойын  ҿзінің  қарым-қабілетіне  қарай  ҽрқалай  ұғынатын  болса  біздің 526 

 

бейнелеу  ҿнерінің  шынайылығы  мен  сюжеттік,  композициялық,  мазмұны мен  формасының  қайда  қалғаны.  Яғни  бейнелеу  ҿнерінің  басты 

ерекшеліктерінің  бірі  адам  санасында  түрлі  ойлау  үдерістерін  дамытып, 

сансыз жүректерді бір мҽнді ойды, бір күшті сезімде бірге соғуға мҽжбүр 

ететін қасиеттерінің жоғалып бара жатқандығын кҿруге болады. Ол қалай 

жоғалып  бара  жатыр?  Бұл  сұраққа  жауап  іздейтін  болсақ  қазіргі  кҿп 

суретшілер  модернистік  бағыт  құралдарын  шамадан  тыс  қолдану  арқылы 

туындыларындағы  бейнелер  австрактілі,  яғни  шынайы  бейнеленген  кез 

келген  адам  түсінетін  бейнелердің  жоғалып  бара  жатқандығы.  Адам 

түсініп  болмайтын  түрлі  формадағы  шым-шытырық  кҿркем  туындылар, 

шынайы  бейнелеу  ҿнерінің  мҽні  мен  сҽнін,  мазмұны  мен  формасын  бұза 

бастады. Кез келген нҽрсенің табиғатына тҽн пропорциялық ҿлшем бірлігі 

бар екендігін ұмытпауымыз керек. Егер ҽр бір суретші еш бір заңдылыққа 

бағынбайтын,  форма  мен  мазмұн,  заңдылық  ұғымынан  жат  кҿркем 

туындыларды  ҿмірге  ҽкелетін  болса,  бейнелеу  ҿнерінің  ғылыми  негізі, 

оның  ғылыми  сала  ретіндегі  теориялары,  оның  композициялық, 

преспективалық,  прапорция,  гармониялық  т.б.  заңдылақтарының  қайда 

қалғаны.  Қазіргі  кҿп  суретшілердің  туындыларына  қарайтын  болсақ 

туындыда  адам  бейнесі  болатын  болса  оның  мойыны,  қолы  немесе  белін 

созғаны  сонша  суретшінің  түпкі  философиялық  ойын  таба  алмай 

ойланасың.  Ҽдетте суретке  қарап ондағы  бейнелерге,  сюжеттік  мазмұнға, 

философиялық  мҽнге  ие  дүниелерге  ойланушы  емес  пе  едік.  Мұндай 

бағыттағы туындылар қазақ елінің ұлттық мақтанышы бола алмайтындығы 

белгілі.  Ол  туындыларда  азғантай  болсада  ұлттық  болмыс  пен  сарынның 

сезіле  қояры  екі  талай.  Сондықтанда  ҽуелі  ұлттық  ҿнеріміздің  бағытын 

айқындап  алуымыз  қажет,  содан  кейін  ғана  ҿзге  бағыттарда  шығармалар 

жазсақ болар деп ойлаймын.   

Сын ҽр уақытта болған, бұдан кейін де бола береді. Мҽселен, алғашқы 

бейнелеу ҿнерінің қазақ жерінде кҽсіби деңгейде қалыптаса бастағанынан 

оған  сын  тұрғысынан  қараған,  оның  мазмұны  мен  композициялық 

құрылымына,  мҽн-мағынасына  сыни  кҿзқарастарын  білдірген  ақын 

жазушыларымыз  болды.  Солардың  бірі  Ахмет  Байтұрсынов  еді.  Ол 

Н.Хлудовтың қазақ тұрмыс-тіршілігін, оның психологиясын, мінез-құлқын 

жете  білмейтінін  айтып,  оның  шығармаларына  үлкен  ескертулер  жасаған 

еді: 


-  қазақтар  мен  қазақ  ҽйелдерінің  жартылай  жалаңаш  бейнеленуі. 

Ҽдетте,  қазақ  ҽйелдері  ешқашан  жартылай  жалаңаш  күйде  жұмыс 

істемейді,      ал    ер    кісілер    аса    сирек    жағдайда    ғана    жартылай   

жалаңаштанады; 

-  қазақ  қыздарын  үнемі  бас  киімсіз,  шаштарын  дудыратып  бейнелеуі. 

Ҽдетте, қазақ қыздары жалаңбас жүрмейді. Олар тек жекелеген жағдайда, 

ҿз  шашының  сұлулығын  кҿрсеткісі  келгенде  ғана  жалаңбас  жүрген,  ал 

мұндайда  олардың  шашы  дудырап  емес,  қайта  керісінше  ҽдеміленіп 

таралып, ғажайып бұрым етіп ҿріледі; 


527 

 

-  қазақ  қыздары  мен  келіншектерін  жалаңаяқ  бейнелеуі.  Ҽдетте, қазақтың  жасы  ұлғайған  ер  кісілері  мен  ҽйелдері  ешқашан  жалаңаяқ 

жүрмейді.  Балалардың  12-13  жасқа  дейін  жалаңаяқ,  ал  4-5  жасқа    ғана 

жалаңаш жүруі ұшырасады; 

- жапа жалғыз үйді бейнелеуі. Ҽдетте, қазақтар ауыл-ауыл болып ҿмір 

сүреді:  бұл  дҽл  осылай  болуын  қалағандықтан  емес,  шаруашылық 

қажеттігі тудырған жағдаят; 

-  адамдар,  заттар  мен  оқиғаларды  жекелей  алғанда  дұрыс  бейнелейді, 

ал  ҿмірлік,  тұрмыстық  тұтастығы  тұрғысынан  айтарлықтай  кемшіліктер 

бар. 

Бұл  сындар  Ресейден  жер  аударылып  келген  орыс  суретшісінің туындыларына  айтылған.  Шынында  орыстың  суретшісі  қазақ  халқының 

психологиясын,  ҽдет-  ғұрпын,  салт-санасын,  салт-дҽстүрін  қайдан  ұқсын. 

Соның  салдарынан  туындыларындағы  мҽн-мазмұн  мен  бейнеленген 

адамдардың  қазақ  халқының  болмысын  ашып  бере  алмайтын  дүниелер 

кҿзге  түсе  бастады.  Бірақ  бұл  кемшіліктерді  қазақтың  тұғыш  кҽсіби 

суретшісі  Ҽ.Қастеев  сол  орыстың  суретшісі  Н.  Хлудовтан  бейнелеу 

ҿнерінің  қыр  сыры  мен  кҽсіби  шеберлігін  шыңдап  ҿмірге  қазақы  мазмұн 

мен  формаға  толы  кҿркем  туындыларды  ҽкеле  бастады.  Қастеевтің  қай 

суретін алмайық онда қазақы бейнелерге толы, қазақтың ұлттық болмысын 

паш етіп тұрады.  

Демек  біз  де,  қазіргі  жас  суретші  буында,    бірінші  кезекте  ұлттық 

құндылықтарымызды  естен  шығармағанымыз  жҿн.  Ҽрбір  туындымызда 

ұлттық  леп  сезіліп  тұрса,  ҽлем  бізді  солай  қабылдаса  қазақ  халқы  үшін 

содан  асқан  бақыт  бар  ма  екен  дегім  келеді.  Ҽрине  қазіргі  қоғам 

жаңашылдықты, ҿзгешелікті, қайталанбас бейнедегі суреттерді талап етеді. 

Солай  екен  деп  ұлттық  құндылықтарымызды  бейнелеу  ҿнері  арқылы 

ҽлемге  таныту  керектігін  жадымызда  сақтайық.  Ұлттық  ҿнерімізді  ҿз 

деңгейінде таныта алғанымыздан кейін ғана басқа бағыттарда ізденуімізге 

болады деп ойлаймыз.  

Мҽселен,  суретші  Ерболат  Тҿлепбаев  реализмнен  нҽр  алып,  ҿнердегі 

жаңашылдық  қазақ  сюрреализімі  мен  абстракциясын  тудыруда  ҽлемдік 

ҿнерде  қазақ  рухын  бір  кҿтеріп  тастады.  Ҿзінің  жазу  ҿнерінің  жанға 

ұқсамас  жаңашылдығымен  кҿрермендерін  ойға  қалдырған  суретші                  

Е. Тҿлепбаев қазақ бейнелеу ҿнерінде батыл ізденістерімен бірегей тұлғаға 

айналды.  Оның  дҽлелі  Третьяков  галереясында  жеке  шығармашылық 

кҿрме  ұйымдастырып,  Ресей  мен  Қырғыз  елінің  кҿркемсурет 

академиясының  академигі  аталуы,  Сальвадор  дали  сыйлығының  иегері 

болуы құптарлық. Сонымен қатар Америка елінде ҿткен дүниежүзілік отыз 

үш суретшілер қатарына А. Дүзельхановтың ілінуі қазақ бейнелеу ҿнерінің 

мҽртебесін  кҿтерді.  Отандық  ҿнердің  жаңғыру  ҿлшемдерін  ҽлемдік  ҿнер 

модернизациясының  синтезімен  айқындауға  болады.  Бүгінде  Қазақстан 

бейнелеу ҿнері жаңа ғасырда тек кеңестік кезеңімен шектеліп қалған жоқ. 

Бейнелеу  ҿнерінің  бағытын  үш  бағытқа  бҿліп  қарауға  болады: 

символикалық 

жҽне 

концептуальды тҽсіл, 

жаңашыл 


реализм. 

528 

 

Символикалық  концептуальдық  тҽсіл  асқақ  рухқа,  аңызға  негізделген ҽлдебір    жорамал  рухани  идеяны  визуальды  кҿркем  туынды  жасау 

нҽтижесінде  туындап  отыр.  Осыған  дҽлел  Ҽ.  Сыдыханов,  А.  Ақанаев,        

Б. Бҽпішев, А. Есдҽулетов, Г. Маданов шығармаларын атай аламыз. 

Біздің  болмысымызға,  ұлттық  ерекшелігімізге  жаңашыл  реализм  тҽн. 

Ҿйткені  қазақ  халқы  ҽр  уақытта  шынайы  сұлулыққа  баса  назар  аударған. 

Күнделікті  ҿмір  тіршілігінен  тұнып  тұрған  ҿнерді  байқауға  болады. 

Мҽселен, қазақтың халық суретшісі Ҽ. Қастеев бірде ұстаз Н.Г. Хлудовтың 

«Бұл ҿнерді  кімнен, қайдан үйрендің?» деген сұрағына:  

Таудың бұлағынан,  

Қойдың құлағынан. 

Апамның киізінен, 

Ешкінің мүйізінен [2] – деп жауап берген екен. 

Белгілі  суретшінің  бұл  жауабы  арқылы  қазақ  халқының  қолҿнерінің 

шығу тегі тым  ертеден екендігін бір кҿрсетсе, екіншіден, қазақ халқының 

сұлулыққа, ҿнерге деген құштарлығының ертеден бар екендігін кҿрсетеді. 

Осындай  қазақы  тіршіліктің  қайнар  кҿзінен  ҿнер  үйренген  қазақ 

суретшілерінің азайып бара жатқандығы да біздің қазақтың ұлттық кҽсіби 

бейнелеу  ҿнерінің  бағытының  ҿзгеруіне  алып  келеді.  Сондықтан  да 

ауылдың  ҿміріне  қанық  болып,  қазақы  тіршіліктің  қайнар  кҿзінде  ҿскен 

ауыл балаларын қолдап, ұлттық бейнелеу ҿнеріміздің ұлттық сарында ҿсіп-

ҿркендеуіне    үлес  қосатын  жастарымызға  білім  мен  тҽрбие  беру  тҿл 

міндетіміз.  

Қорыта  айтқанда,  ұлттық  кҽсіби  бейнелеу  ҿнерінің  ұлттық  нақышта 

ҿсіп, ҿркендеуіне сыни кҿзқарастардың алатын орны айырықша екендігіне 

кҿз  жеткізуімізге  болады.  Ҿйткені,  қашанда  ғылым  мен  білім  қарама-

қайшылықтар негізінде дамиды. Егер ғылымға сын тұрғысынан қаралмаса 

оның ҿзіндік бағыты жүйесіз кетуі ҽбден мүмкін. Бұдан түйетініміз ұлттық 

кҽсіби бейнелеу ҿнерінің ҿз деңгейінде дамуы үшін сыни қҿзқарастардың 

маңызы зор.  

 

Резюме  

В  статье  рассматривается  влияния  и  сущность  критических  взглядов  на 

национальное  развития  национально  профессионального  изобразительного  искусства 

казахского народа. 

 

Summary 


 

This article considered the essence of critical views on developing national professional 

fine arts of the Kazakh people. 

Пайдаланылған ҽдебиеттер 

 

1. Болатбаев Қ. Кҿкжиек жҽне кеңістік. – Алматы: «Алматы баспа үйі» ЖШС, 2008.-192 б. 

529 

 

2. Қастеев Ҽ. Альбом / Құрастырған: Б.К. Барманқұлова.-Алматы: «Ҿнер», 1986. -256 б. 

 

  

 

 

 

 

УДК-376.4 

 

Использование арт-терапии в коррекционно-образовательном 

процессе со школьниками 

 

Хазиахмадова Ф.Г. Университет «Сырдария»  

 

В  настоящее  время  большое  значение  приобретает  стратегия 

творческого  саморазвития  образовательно-воспитательных  систем,  а 

значит  и  творческого  саморазвития  личности  (В  .И.  Андреев).  В  связи  с 

этим  важно  рассматривать  воспитание  как  целенаправленное  создание 

условий  для  освоения  человеком  культуры,  перевода  ее  в  личный  опыт 

через  организованное  длительное  воздействие  на  развитие  индивида  со 

стороны  окружающих  воспитательных  институтов,  социальной  и 

природной  среды,  с  учетом  его  потенциальных  возможностей  с  целью 

стимулирования  его  саморазвития,  самостоятельности  и  самосознания 

(Г.М. Коджаспирова, В.И. Слободчиков, В.А. Андреев, И.В. Вачков и др.). 

Формирование  арттерапевтической  культуры  младших  школьников 

рассматривается нами в социально-психолого-педагогическом аспектах. С 

одной  стороны,  в  связи  с  освоением  младшими  школьниками 

арттерапевтической  культуры  как  части  общечеловеческой  культуры  и 

перевода  ее  в  личный  опыт,  что  способствует  интеграции  личности 

младшего  школьника  в  современную  культуру  и  его  (школьника) 

социализации,  с  другой,  в  связи  со  стимулирующей  ролью  искусства  в 

развитии  личности  учащегося,  включающей  в  себя  этапы  самопознания, 

саморазвития  и  самотерапии  средствами  искусства,  а  с  третьей, 

использование  воспитательно-обучающего  эстетического  потенциала 

искусства  в  учебно-воспитательном  процессе  в  современных  условиях 

общеобразовательной  школы  является  "ярким  неповторимым  источником 

познания  образа  жизни,  колорита,  духовного  содержания  любой  эпохи" 

(Б.Т.  Лихачев),  содействующим  максимальному  развитию  личности 

ребенка, 

формированию 

его 


мотивов 

и 

ценностей. Весь 

вышеперечисленный  комплекс  взаимодействий  осуществляется  в  целях 

профилактики нарушений и сохранения психологического здоровья детей, 

а также коррекции негативных психоэмоциональных состояний. 530 

 

Ученые в области психологии изобразительного искусства: 3. Фрейд, Р. Арнхейм, Г. Рид, Э. Крамер, Э. Крис, К. Юнг, М. Люшер и др. исследовали 

возможности  светоцветовой  терапии,  арттерапии  для  оздоровления 

организма  человека.  Широкое  распространение  получили  взгляды  3. 

Фрейда 


на 

природу 


изобразительного 

искусства. 

М. 

Люшер 


усовершенствовал  использование  цвета  в  психологической  диагностике. 

К.Г.  Юнг,  И.  Якоби  выделили  соответствие  цветам  определенных 

психических  функций  человека.  М.  Наумбург  отмечала,  что  наиболее 

важные мысли и переживания ребенка, прежде всего, проявляются в виде 

образов,  М.Г.  Бетенски  исследовала  особенности  восприятия  искусства  в 

арттерапевтическом  процессе,  Г.М.  Ферс  разработал  содержательную 

интерпретацию арттерапевтических детских рисунков. 

В зависимости от характера творческой деятельности и ее продукта 

можно выделить следующие виды арт-терапии

 Рисуночную терапию, основанную на изобразительном искусстве; 

 Библиотерапию  –  как  литературное  сочинение  и  творческое 

прочтение  литературных  произведений,  это  метод,  нацеленный  на 

формирование у человека навыков и развитие способности противостоять 

неординарным  ситуациям  (болезням,  стрессам,  депрессиям  и  т.д.), 

укреплять  силу  воли,  повышать  интеллектуальный  и  образовательный 

уровень на основе «синтезирования ситуации чтения»; 

 

Музыкотерапию – лечение музыкой. Уже в древности было известно удивительное действие, которое оказывает музыка на всѐ живое. 

По мнению биохимиков, каждой ноте звукового ряда соответствует 

свой фрагмент в организме человека; 

 Сказкотерапия  –  лечение  сказкой,  метод,  находящийся  на  стыке 

психологии и педагогики. Основные направления работы в сказкотерапии: 

«Психологический  потенциал  сказки»,  «Диагностика  межличностных 

отношений  с  помощью  сказки»,  «Конструктивное  восприятие  ответной 

реакции», «Сочинение метафор»; 

 Танцевальная  терапия  –  лечение  танцем.  Древняя  традиция 

рассматривает  танец,  как  взаимодействие  тела,  души  и  духа.  Движения, 

позы  человека  находятся  в  неразрывном  взаимодействии  с  его  психикой. 

Особый  интерес  вызывают  специфика  движений  в  танцах,  которая 

рассматривается  как  связь  с  народной,  духовной  традицией,  или  шире 

менталитетом  нации.  Например,  в  русских  народных  танцах:  широта 

движений и четкое движение стройного хоровода, и др. 

Методическими  особенностями  реализации  арт-терапевтических 

технологий в образовательном процессе является принцип взаимодействия 

преподавателя и студента – «субъект-субъектный». 

Кроме того, арт-технологии реализуются в три этапа: 

1.

 Подготовительный  этап.  На  этом  этапе  первое,  что  должен  сделать 

преподаватель – ввести участников в определенную реальность, в которой 

будет происходить их работа этап реализации. Этот этап включает в себя: 


531 

 

Работу участников 

по 


выполнению 

задания;  

Демонстрацию  участниками  полученных  ими  результатов  (рисунок, 

коллаж,  аппликация  и  т.д.) Следит  за  тем,  чтобы  группы  работали 

примерно в одинаковом темпе. 

Этап  обсуждения  и  получения  результатов.  В  результате  занятия  у 

учащихся должно возникнуть ощущение интеллектуального приобретения. 

В  начале  анализируются  работы  участников,  а  затем  смоделированная 

ситуация переносится в реальную жизнь. 

Физическое и физиологическое влияние арттерапии заключается в том, 

что  изобразительное  творчество  способствует  улучшению  координации

восстановлению  и  более  тонкому  дифференцированию  идеомоторных 

актов.  Нельзя  недооценивать  также  непосредственное  воздействие  на 

организм  цвета,  линий,  формы.  В  своих  работах    Де  Фере  открыл 

зависимость скорости кровообращения и силы мускульных сокращений от 

цвета  и  освещения.  Например  ,  в  странах,  лечения  нервных  потрясений 

применяется  рисование  иероглифов.  В  настоящее  время  выяснилось,  что 

при  этом  человек  полностью  расслабляется  и  заметно  снижается  частота 

его пульса. 

В  работе  с  детьми  очень  важно  использовать  гибкие  формы 

психотерапевтической  работы.  Арттерапия  предоставляет  ребенку 

возможность  проигрывать,  переживать,  осознавать  конфликтную 

ситуацию,  какую-либо  проблему  наиболее  удобным  для  психики  ребенка 

способом.  Арттерапевтические  методики  позволяют  погружатся  в 

проблему  на  столько  насколько  человек  готов  ее  переживанию.  Сам 

ребенок, как правило, даже не осознает то. Что с ним происходит. 

Кроме того, применение арт-технологий позволяют получить материал 

для интерпретации и диагностических заключений. Полученные продукты 

художественного 

творчества 

отражают 

интересы, 

ценности 

и 

межличностные  отношения  школьников.  А  также  рабочая  атмосфера позволяет  корригировать  самооценку  и  уровень  притязаний.  Также 

групповые  формы  работы  способствуют  коррекции  межличностных 

отношений. 

 

Түйін   

Мақалада  кіші  мектеп  оқушысының  арттерапикалықмҽдениетінің  құрылымы  мен 

ҽлеуметтік –психологиялық-педагогикалық аспектісі (бағыты) қарастырылады. 

 

Summary  

The  articlediscuss  the  formation  of  apt  therapy  culture  younger  students  in  the 

socialpsycholod ical and educational aspects. 

 

Список использованных источников  

532 

 

1. 

Алексеева М. Ю. Практическое применение элементов арт-терапии в 

работе  учителя.  Учебно-методическое  пособие  для  учителя  иностранного 

языка. М.: АПК и ПРО. – 2003. – стр. 123 - 127 

2.

 

Колажирование  как  арт-технология:  возможности  и  сферы применения  /  Новоселова  Л.,  Невелева  Е.  //  Журнал  прикладной 

психологии. – 2007. - № 6. – стр. 87 - 90 

3.

 

Колошина  Т.Ю.,  Трусь  А.А.  Арт-терапевтические  техники  в тренинге:  характеристики  и  использование.  Практическое  пособие  для 

тренера. – Спб.: Речь. - 2010. – стр. 94 - 105 

4.

 

Копытин А.И. Теория и практика арт-терапии. - СПб.: Питер. - 2002. – стр. 183 - 185 

5.

 Новикова  А.В.  Использований  технологий  арт-педагогики  и 

интерактивного обучения в средней и высшей школе. - М. - 2007. – стр. 145 

- 146 

6.

 Практикум  по  арт-терапии  /  Под.  ред.  А.  И.  Копытина.  –  СПб.: 

Питер. - 2001. – стр. 234 - 235 

 Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   80
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет