Бақытты, Базарлы Балалық! №22 (1257)жүктеу 6.67 Mb.
Pdf просмотр
бет6/11
Дата19.01.2017
өлшемі6.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

қолӨнЕр – халық 

қазынасы

Нұрсұлтан раХЫМБаев,                                 

ТарМУ студенті

аталмыш іс-шараны Тараз қаласы 

әкімдігінің  мәдениет  және  тілдерді 

дамыту бөлімі мен қалалық мәдениет 

үйі    ұйымдастырды.  бұл  көрмеге 

Тараз  қаласының  тұрғындарының 

туындыларымен  жоғары және арна-

улы оқу орындарынан, атап айтқанда 

ТармПИ,  Жамбыл  политехникалық 

ж ә н е   а б а й   а т ы н д а ғ ы   Ж а м -

был  гуманит арлық  колледжінен 

22  қолөнер  шеберлері  қатысты.

К ө рм е н і ң   а ш ы л у   с а л т а н ат ы н д а 

«асыл  аналар»  әжелер  вокалдық 

тобы  мен  қалалық  мәдениет  үйінің 

өнерпаздары  өз  өнерлерін  ортаға 

салды

К ө р м е   -   б а й қ а у ғ а   ж о ғ а р ғ ы д ә р е же л і   ұ с т а з ,   Қ Р   су р е т ш і л е р 

одағының мүшесі Гүлнар Қоспақова, 

жеке  кәсіпкер  «Дана-Дель»  тігін 

шеберханасының  директоры  бақыт 

Тоқтыбаева және қалалық мәдениет 

үйінің  директоры  Жанболат  бе-

делхандар  қазылық  етті.Әр  қазақ 

ш а ң ы р а ғ ы   т ө р і н е н   о р ы н   а л а р 

бұрымдай өрілген қамшыдан бастап, 

тоқыма,  тігін,  құрақ  көрпенің  саф 

алтындай  күн  көзіне  шағылысқан 

а лтын  инелі  жіпті  тігісі  де  көз 

сүрінер жерден менмұндалап-ақ тұр. 

Көздің жауын алар сәндік бұйымдар, 

қасиетті  бе сік  пен  ат  әбзелдері 

және  үлкен  ыждағаттылықты  талап 

ететін  шиден  жасалған  бұйымдар 

д а   к ө р м е   т ө р і н е н   о р ы н   а л ғ а н . 

Қазақи  құндылықтың  иісі  аңқыған 

әр  туындының  құны  өз  алдына  бір 

төбе.  Дүйім  жұртшылыққа  көрме 

авторлары  өз  туындыларын  таны-

стырып жатты.

-  мен, жеке кәсіпкермін.I топтағы 

мүгедекпін. Тағдыр тәлкегіне мойы-

май  еңбекқорлыққа,  табандылыққа 

төзуді бала күнімнен көріп келемін. 

Кейде  күйбең  тірліктен  баз  кеш-

кен  сәтте  осы  ісім  ермегім  болды. 

арнайы  тапсырыстармен    қыз  жа-

сауын  тігемін.  Негізгі  табыс  көзім 

осы.  Ою-өрнектермен  көмкерілген 

құрақ көрпелерге сұраныс ешқашан 

тол а с т а р   е м е с .   б ұ л   ө н е р   с а л а -

с ы   ө з   қ ұ н д ы л ы ғ ы   м е н   с и п ат ы н 

жоғалпайтыны анық. Тоқыма ісімен 

а й н а л ы с ы п   қ а н а   қ о й ма й ,   ту ғ а н 

– т у ы с ,   с і ң л і - б ау ы р л а р ы м а   о с ы 

саланың  қыр-сырын  үйретудемін,  - 

дейді қолөнерші  анар бексұлтанова.

Ең  бастысы  игі  бастамаға  халық 

дән  риза.  «Жез  қоңыраудың»  үні 

ерекше сыңғырлар күнмен тұспа-тұс 

келген бұл іс-шара көрермендерінің 

басым  көпшілігі  жас  түлектер  бол-

ды. Көрме соңында қазылар алқасы 

мен  іс-шараны  ұйымдастырушылар 

комитеті  ережеге  сәйке с  барлық 

қ о л ө н е р   б ұ й ы м д а р ы н а   т и і с т і 

бағаларын берді. 

Шебердің қолы ортақ.

 

Суретті түсірген автор.Діни сауатсыздық – діни экстремизмнің бастауы

 

„Қазақстан әлем елдеріне көптеген конфессиялар мен ұлт өкілдерінің бейбіт өмір сүру 

мекені ретінде танылғаны рас. Дегенмен, діни экстремизм  мәселесі біздің елімізді де 

айналып өткен жоқ.

Серікбол БерІКҚОЖа,                                   

«Жаңа-ру» жастар коалициясының 

Президенті,  заң ғылымдарының магистрі

Т ұ р ғ ы н д а р д ы ң   а р а с ы н -

да,  әсіре се  жастардың  өзгелерге 

е л і к т е у і ,   б е л г і л і   б і р   т о п т ы ң 

мүшесі  болуға  деген  ынтасы  соқыр 

с енімге  негізделген  діншілдікке 

әкеледі.  мұндай  соқыр  сенім  діни 

фундамент а лизмнің,  сәйке сінше 

діни фанатизмнің алғышарттары бо-

луда.  Фундаменталисттік  көңіл-күй 

экстремизмге  апарар  жол,  өйткені 

экстремисттік  пайымда  өзінің  ғана 

діни  ұстанымы  ең  шынайы,  ақиқат 

әрі таза деп ұғынылады. Сәйкесінше, 

өзге  дін  өкілдеріне  төзімсіздік, 

қысым  көрсету  секілді  көңіл-күй 

туындайды.  мұндай  ұст аным  өз 

сенімін,  көзқарасын  мейлінше  кең 

тарату,  қажет  болса,  күштеп  таңу 

әрекетіне саяды. Осы жағдайда, діни 

мотивтегі  терроризм  көрінісі  мен 

оның өкінішті салдары орын алуда.

Сол  с ебепті,  мұндай  мәс елені 

шешу  ұлттың  келбетін  сақтаудың 

ке п і л і   б ол ма қ .   б і р   ұ л т т ы ң   д і н и 

ұстанымдар  негізінде  бөлінуі  сал-

д а р ы н а н   т ұ т а с   м е м л е ке т т е р д і ң 

тұрақтылығы шайқалғандығын тарих 

көрсетіп  берді.  аталмыш  мәселенің 

алдын  алу  кезек  күттірмейтін  шара. 

бұл  бағытта,  заңдар  қайта  қаралып, 

толықтырылды, арнаулы орталықтар 

құрылды.  ақпараттық  түсіндіру 

жұмыст ары  күшейтілді.  алайда, 

д і н и   э кс т р е м и зм м е н   к ү р е с т е   е ң 

маңызды қадам бұл діни сауаттылық 

екендігі  даусыз.  Діни  сауатты  болу 

үшін  белгілі-бір  діни  курсты  бітіру 

шарт  емес.  Діни  сауаттылық  ұлттық 

тарих,  дәстүрмен  қатар,  әлемдік 

деңгейдегі  үрдістерден  хабардар 

б о л уд а н   қ ұ р а л а д ы .   Ө з   О т а н ы н 

сүю  мен  дәстүрін  ұстану,  тарихын 

қастерлеу  діни  сауаттылықтың  бір 

қыры.  Осы  орайда,  Тараз  қаласы 

әкімдігінің  ішкі  саясат  бөлімінің 

әлеуметтік  тапсырыс  шеңберінде 

« Жа ң а - Р у »   ж а с т а р   ко а л и ц и я с ы 

ағымдағы  жылы  «Жастар  арасында 

діни  экстремизм  және  терроризмнің 

алдын алуға бағытталған ақпаратты-

профилактикалық іс-шаралар өткізу» 

т а қ ы р ы б ы   б о й ы н ш а   ке ш е н д і   і с -

шаралар  өткізу  жоспарланған.  Ко-

алиция  өз  жұмысын  бастап,  жастар 

а р а с ы н д а   а қ п а р ат т ы қ   ж ұ м ы с т а р 

жүргізуде. 

Көп тіл білсең, көкжиегің 

кеңейер

 

„Әлемге танылу үшін, Қазақстан деген елден 

екенімізді танытуда көп тіл білсек, артық етпес 

еді. Қазақстан болашақта өркениетті елге 

айналмақ, ал сол кезде үштілді, үштұғырлы ел 

болмақпыз. 

Эльмира еЛТҮЗерОва,                                                                 

«Мемлекеттік тілді оқыту орталығының» әдіскері

Елбасы  бір  топ  қазақ  тілді  бұқаралық  ақпарат  құралдары 

басшыларымен  ұлттық  жаңғыру  және  халқымыздың  бәсекеге 

қабілеттілігі  аясындағы  келелі  ке зде суінде  «Тілдің  үш 

тұғырлығы»  бағдарламасына,  мемлекеттік  тіл  мәселе сіне 

кеңінен тоқталып өтті. мемлекет басшысы: «Қазақ тілі үш тілдің 

біреуі болып қалмайды. Үш тілдің біріншісі, негізгісі, бастысы, 

маңыздысы бола береді. Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік  тілі  және  оған  қамқорлықта  сондай  дәрежеде 

болады»  деп  сендірді.  Көптілділік  –  заман  талабы  және  оның 

мәселесі  Қазақстан  үшін  ғана  емес,  бүкіл  әлемнің  алдында 

тұрған  көкейтесті  мәселелердің  бірі,  себебі,  жаһандандыру 

және киберкеңестікке шыққан заман тілдерді білуді талап етеді.

 Президент жүктеген тапсырмаларға сәйкес, Тілдерді қолдану 

мен  дамытудың  2011-2020  жылдарға  арналған  мемлекеттік 

бағдарламасы мен «Тілдердің үштұғырлығы» мәдени жобасын-

да, 2020 жылға қарай  барша қазақстандықтар қазақ және орыс 

тілін 95% және 25% – ағылшын тілін меңгеруі тиіс» делінген.

Осыған орай облыс әкімдігі тілдерді дамыту басқармасының 

«мемлекеттік тілді оқыту орталығы» және оның сегіз аудандық 

бөлімшесі  жұмыс  жасауда.  Орталықта  өзге  ұлт  өкілдеріне 

мемлекеттік  тілді,  мемлекеттік  қызметкерлерге  ағылшын 

тілін,  басқа  да  тілек  білдірушілерге  орыс  тілін  тегін  оқыту 

ұйымдастырылған.  Қазіргі  таңда  1354  тыңдаушы  мемлекеттік 

тілді,  515  тыңдаушы  ағылшын  тілін,  36  тыңдаушы  орыс  тілін 

меңгеруде.

«Өрлеуде» бар өрелі істер

 

„Әлеуметтік көмек беретін «Өрлеу» пилоттық 

жобасы Жамбыл, Ақмола, Шығыс Қазақстан  

облыстарында жүзеге асырылып жатыр. 

Шартты ақшалай көмек жан басына шаққандағы 

отбасының табысы күнкөріс деңгейінен 60% 

төмен  болатын отбасыларына  атаулы 

әлеуметтік көмек беріледі. Осы қанатқақты 

жобаның өңіріміздегі жұмысы өзге өңірлерге де 

үлгі боларлықтай. 

Шынболат СеЙДУаЛИев                            

  бұл  аталмыш  әлеуметтік  көмек  беретін  пилоттық  жоба 

2014 жылы өз жұмысын бастаған болатын. «Өрлеу» пилоттық 

жобасының іске асырылудағы басты мақсаты –адамдардың өмір 

сүру деңгейін жақсарту, келешекте отбасы мүшелерінің еңбек 

ету арқылы немесе ауылшаруашылығын тиімді жүргізу арқылы 

өзін-өзі қамтамасыз етумен қатар мақсатқа жетуге кедергі бо-

латын ісаралық әрекетті жою. 

Қиын  тұрмыс жағдайына  тап болған азаматтар мен өз бетінше 

жұмыспен  айналысушыларды,  жұмыссыздарды  жұмыспен 

қамтуға  жәрдемдесудің  белсенді  шараларына  қатысуға  ын-

таландыру  мақсатында  қала  тұрғындары  арасында  2147 

отбасының материалдық тұрмыс жағдайы зерттеліп, отбасының 

мүшелерімен жеке-жеке  әңгімелесу жұмыстары жүргізілген. 

Жалпы  айтқанда,  мемлекет  тарапынан  ұсынылып  отырған 

осынау  ауқымды  көмек  шараларын  игіліктеріне  жаратудағы 

жеке азаматтардың белсенділігі әлі де төмен, былтырғы жылы 

өтініш білдіріп шартты ақшалай көмек алуға қатысқандар 6,8%-

ды  құрап  отыр.  бұл  дегеніміз  аз  қамтылған  отбасыларының 

белс енділік  т анытпай,  масылдық  психологиядан  әлі  де 

толықтай арылмағандығымыздың  көрінісі болып отырғандығын  

көрсетеді.

биылғы  жылы  170  отбасын  жобаға  қатыстыру    жоспарла-

нуда.    Сонымен  қатар  азаматтар  мен  азаматшаларды  әр  түрлі 

мамандықтарға  оқыту  да  өз  жолынан  танбақ  емес.  бұл  ретте, 

жобаға қатысуға тартылғандардың қатарынан 70 адам тігінші, 

дәнекерлеуші, шаштараз мамандықтары бойынша кәсіптік даяр-

лаудан өтіп, мамандық алуға ниет білдіруіне байланысты қысқа 

мерзімді курстар ұйымдастыру жоспарлануда. 

О с ы   а т а л м ы ш   б а ғ д а р л а м а ғ а   қ а т ы с ы п ,   ж ұ м ы с қ а 

орналасқандардың  бірі  -  мадина  Утенбаева.  «мен  Тараз 

қаласының  тұрғынымын  әрі  көп  балалы  анамын.  Жолдасым 

екінші топтағы мүгедек. Жұмыссыз жүрген кезімде осы «Өрлеу» 

бағдарламасын  жарнамадан  көріп,  «Жұмыспен  қамту  және 

әлеуметтік  бағдарламалар»  бөліміне  бардым.  Ол  жерде  маған 

«Өрлеу» бағдарламасының консультанты жұмысын ұсынды және 

менің отбасыма «шартты  ақшалай көмек» тағайындалды. Жалпы 

айтқанда, осы бағдарламаның арқасында отбасымның тұрмыстық 

жағдайы  жақсарды.  Қазіргі  таңда  «Өрлеу»  бағдарламасының 

консультанты қызметін атқарудамын,-деп ойымен бөлісті.

Тағы  бір  айта  кетерлігі,  ағымдағы  жылдың  13-14  мамыр 

аралығында  облысымызда  алматы,  Қызылорда,  Оңтүстік 

Қазақстан  облыстарының  және  алматы  қаласының  уәкілетті 

органдарының қатысуымен семинар-кеңес өткен болатын. Онда 

келген облыстың өкілдері біздің мамандармен тәжірибе алмасып, 

жұмыс жүргізу барысымен танысты.ТірШіліК

15

//   «Жамбыл - ТаРаЗ»  //  №22  (1257),  27  мамыР  2015 Жыл  //g

 

Мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізетін облыстық орталықта Жамбыл облыстық «Жас Ұлан» бала-

лар мен жасөспірімдер ұйымының ұйытқы болуымен «Кемел келе-

шекке – Жас Ұланмен!» атты облыстық көшбасшылар форумы өтті.

КЕМЕл КЕлЕшЕККЕ –

жас ҰланМЕн

Шынболат СеЙДУаЛИев

аталмыш  шараға  облыстық 

« Ж а с   Ұ л а н »   б а л а л а р   м е н 

ж а с ө с п і р і м д е р   ұ й ы м ы н ы ң 

аудандық  үйле стірушілері, 

көшбасшы  жасұландықт ар,  

зиялы қауым өкілдері қатысты. 

Ф о р у м   б а с т а л м а с   б ұ р ы н 

жиналған  көпшілік  «Әлемді 

көргім келеді» атты плакаттар 

байқауының  көрмесін  тама-

ш а л а д ы .   О н д а   б а л а л а рд ы ң 

қиял өрісінен туындаған небір 

балаң  өнерге  куә  болды.  Со-

нымен  қатар  осы  байқаумен 

қ а т а р   с е к ц и я л а р   ж ұ м ы с ы 

атқарылды.  Орталықтың  пси-

хо л о г ы   а й г е р і м   а р и н о в а  

көшбасшыларды  дайындауға 

негізделген  психологиялық 

т р е н и н г   ж ү р г і з с е ,   т р е н е р -

ке ң е с   б е р у ш і   Ә . Р ы с б а е в а  

« К ө ш б а с ш ы л а р »   ат т ы   ш е -

б е р - с ы н ы б ы н ,   п е д а г о г - 

ұйымдастырушы  аманжолов 

Қанат  шығармашылық  шебер-

ханасын өткізді. 

балалардың ой-өрісін дамы-

татын  шаралардан  соң  форум 

өз  жұмысын  бастады.  Салта-

натты  іс-шараның  алғашқы 

құттықтау сөз Жамбыл облысы 

әкімдігінің  білім  басқармасы 

басшысының орынбасары  Да-

меш  Ускумбаева  берілді.  Ол 

аталмыш форумның  балаларға  

рухани  азық  болатындығын 

жеткізсе,  Жамбыл  облыстық 

« Н ұ р   О т а н »   п а рт и я с ы   ф и -

л и а л ы   т ө р а ғ а с ы н ы ң   о р ы н -

басары  Шабден  Тілеумұрат 

жина лған  көпшілікке  және 

жас  балғындарға  партияның 

атынан жылы лебізін білдірді. 

Форумды  жасұландықтардың 

ж ұ м ы с ы н ы ң   і л ге р і   д а м у ы -

н а   қ о л д а у   б і л д і р е   о т ы -

р ы п ,   ж а с ұ л а н д ы қ т а р д ы ң 

болашағынан үлкен үміт күтетін 

Ж а м б ы л   о б л ы с ы   ә к і м д і г і 

жаст ар  с аяс аты  мәс елелері 

басқармасының  «Әлеуметтік 

бағ дарл ама л ар   мен   жаст ар 

ұйымдары» бөлімінің бастығы 

Ғалия  Елгембаева  құттықтау 

сөзімен жалғастырды.

« Ж а с   Ұ л а н »   б а л а л а р 

м е н   ж а с ө с п і р і м д е р   ұ й ы м ы 

б ү г і н д е   т ү р л і   б а ғ ы т т а р д а 

ұ й ы м д а с т ы р ы л ы п   ж ү р г е н 

шараларға  белсене  атсалысу-

да.  Соның  бір  айғағы  ретінде 

жуырда  өткен  «Конституция-

ны  білу  қажет,  жемқорлықты 

жою  міндет»  атты    жобаның 

презентациясы  көрермен  на-

зарына  ұсынылған  болатын. 

Осы және басқа да атқарылып 

жатқан  іс-шаралар  турасын-

д а   « Жа с   Ұ л а н »   ұ й ы м ы н ы ң 

көшбасшысы  меруерт    Сай-

л ау х а н   с ө з   т і з г і н і н   а л ы п , 

тарқата  айтып  берді.  мұнан 

соң мінберге көтерілген мектеп 

олимпиадаларын және мектеп-

тен тыс іс-шараларды өткізетін 

о бл ы с т ы қ   о рт а л ы қ т ы ң   д и -

ректоры    Шариякүл  Кашки-

нова,  «Жас  Ұлан»  ба ла лар 

мен жасөспірімдер ұйымының 

төрайымы Гүлмира Нұржанова 

ж ә н е   « Жа с   Ұ л а н »   б а л а л а р 

мен жасөспірімдер ұйымының 

о б л ы с т ы қ   ұ л а н б а с ш ы с ы 

мағжан  Әбітаевтар  тиісінше 

с

өз  кезегін  алып,  атқарылып жатқан  жұмыстар  турасында  

мәлімдеді. Сондай-ақ еліміздің 

болашағы жас өскіндер екенін 

жеткізді. 

Облыс  жасұландықтарының 

басын  қосқан  салтанатты  фо-

рум  «бозторғай»  үлгілі  ән-

би  ансамблінің  орындауында 

«Қазақстан» әнімен аяқталды.

Өзіңнен баста!

 

„

«Нұр Отан» партиясының бастамасымен бастау алған «Өзіңнен баста!» республикалық акциясы жалғасын табуда.

Пернебекова  Балжан  Сәдібекқызы 

2015 жылдың 6 қаңтарынан бастап «Нұр 

Отан» партиясы Тараз қалалық филиалы 

төрағасының бірінші орынбасары.

айлық жалақысы – 132 800 теңге.

2015 жылдың 1 қаңтарына зейнетақы 

аударымдарында – 1940 365 теңге.

Өз  атында  Тараз  қаласы  Жамбыл 

даңғылы №170 үйде бір бөлмелі пәтері 

бар.


«Тұрғын  үй  жинақ  банкі»    аҚ-ы 

депозитінде 765 636 теңге қаржысы бар.Кайнарбеков  Гамлет  Туреханович 

2011  жылдың  26  қаңтарынан  бастап 

Жа м б ы л   о бл ы с ы   ә к і м д і г і н і ң   д е н е 

шынықтыру және спорт басқармасының 

басшысы.

айлық жалақысы  -   176 814 теңге. 

2015  жылдың  мамырына  зейнетақы 

аударымдарында – 1 852 400 теңге.

Өз  атында  Тараз  қаласы  «астана» 

мөлтекауданында 3 бөлмелі пәтері (жал-

пы алаңы – 80,0 шаршы метр), астана 

қаласында  5  бөлмелі  пәтері  (жалпы алаңы – 320,7 шаршы метр) бар.

Абайдың жетінші қара сөзі

Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен ту-

ады: біреуі - ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. 

Бұлар - тәннің құмары, бұлар болмаса, тән жанға 

қонақ үй бола алмайды. Һәм өзі өспейді, қуат 

таппайды. Біреуі - білсем екен демеклік. Не көрсе 

соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса

оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, 

тамағына, бетіне басып қарап, сырнай-керней бол-

са, дауысына ұмтылып, онан ержетіңкірегенде ит 

үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа 

да тұра жүгіріп, «ол немене?», «бұл немене?» деп, 

«ол неге үйтеді?» деп, «бұл неге бүйтеді?» деп, көзі 

көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық 

көрмейді. Мұның бәрі - жан құмары, білсем екен, 

көрсем екен, үйренсем екен деген.

Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп, 

ең болмаса денелеп білмесе, адамдықпен орны 

болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны 

болмай, хайуан жаны болады. Әзелде құдай тағала 

хайуанның жанынан адамның жанын ірі жаратқан, 

сол әсерін көрсетіп жаратқаны. Сол қуат жетпе-

ген, ми толмаған ессіз бала күндегі «бұл немене, ол 

немене?» деп, бір нәрсені сұрап білсем екен деген-

де, ұйқы, тамақ та есімізден шығып кететұғын 

құмарымызды, ержеткен соң, ақыл кіргенде, ор-

нын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым 

тапқандардың жолына неге салмайды екеміз?

Сол өрістетіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып 

жиған қазынамызды көбейтсек керек, бұл жанның 

тамағы еді. Тәннен жан артық еді, тәнді жанға бас 

ұрғызса керек еді. Жоқ, біз олай қылмадық, ұзақтай 

шулап, қарғадай барқылдап, ауылдағы боқтықтан 

ұзамадық. Жан бізді жас күнімізде билеп жүр екен. 

Ержеткен соң, күш енген соң, оған билетпедік. 

Жанды тәнге бас ұрғыздық, ешнәрсеге көңілменен 

қарамадық, көзбен де жақсы қарамадық, көңіл 

айтып тұрса, сенбедік. Көзбен көрген нәрсенің де 

сыртын көргенге-ақ тойдық. Сырын қалай бола-

ды деп көңілге салмадық, оны білмеген кісінің несі 

кетіпті дейміз. Біреу кеткенін айтса да, ұқпаймыз. 

Біреу ақыл айтса: «Ой, тәңірі-ай, кімнен кім артық 

дейсің!» - дейміз, артығын білмейміз, айтып тұрса 

ұқпаймыз.

Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр 

көзбенен көрген біздің хайуан малдан неміз артық? 

Қайта, бала күнімізде жақсы екенбіз. Білсек те, 

білмесек те, білсек екен деген адамның баласы 

екенбіз. Енді осы күнде хайуаннан да жаманбыз. 

Хайуан білмейді, білемін деп таласпайды. Біз түк 

білмейміз, біз де білеміз деп надандығымызды 

білімділікке бермей таласқанда, өлер-тірілерімізді 

білмей, күре тамырымызды адырайтып кетеміз.

Джолдасбеков Нуржан Крыкбаевич 

2012  жылдың  28  тамызынан  бастап 

Жамбыл  облысы  әкімдігінің  дене 

шынықтыру  және  спорт  басқармасы 

басшысының орынбасары.

айлық жалақысы -  131 586 теңге.

2015 жылдың мамырына зейнетақы  

аударымдарында – 1 804 968 теңге.

Өз атында Жамбыл облысы, Жамбыл 

ауданы,  бектөбе  ауылындағы  Нарбай 

Оразбекұлы  көшесі  ,10  мекен  жайы 

бойынша    5  бөлмелі  (жалпы  алаңы  

116,7 шаршы метр)  үйі бар.

Жеке автокөлігі жоқ.Муканов  Бекболат  Кабылканович 

2011  жылдың  12  мамырынан  бастап 

Жамбыл  облысы  әкімдігінің  дене 

шынықтыру  және  спорт  басқармасы 

басшысының орынбасары.

айлық жалақысы  -   169 767 теңге. 

2015 жылдың мамырына зейнетақы 

аударымдарында – 2 225 504 теңге.

Үйі/пәтері жоқ.

Өз  атында  автокөлігі  бар  (2006 

жылғы Тойота Камри 40) .

Қонысбеков  Мұхтар  Асылханұлы 

Жамбыл  облысы  бойынша  экология 

департаментінің басшысы.

Жылдық табысы – 2 247 573 теңге.

Зейнатақы  қорында  –  1  693  535,19 

теңгесі бар.Д а н и я р б е к   А т ау ол л а ұ л ы   Жа м -

б ы л   о б л ы с ы   б о й ы н ш а   э ко л о г и я 

департаменті  басшысының  орынба-

сары.


Жылдық табысы – 2 514 310 теңге.

Зейнетақы  қорында  –  1  961  423 

теңгесі бар.

Өз  атында  Wolksvagen  автокөлігі 

бар.


6:55 Әнұран

7:00 Мемлекеттік уақыт 

қызметі: дәлме-дәл уақыт                                                   

7:00 «ТАҢШОлПАН». Таңғы 

ақпаратты-сазды бағдарлама 

(8:00; 9:30 ЖАҢАлыҚТАР, 

08:10 «МУЗ-ТВ-2015». Грави-

тация. Күнделік)                                                                         

10:00 «Апта. Kz»

11:05 «Айтуға оңай...» 

11:45  Қыздар». 

12:30 ЖАҢАлыҚТАР

12:45 «МУЗ-ТВ-2015». Грави-

тация. Күнделік

12:55 «ЖҮЙРІКТЕР – 2». 

Мультфильм (АҚШ, 2011 ж) 

Режиссер: Джон лассетер                                                                                    

14:45 «Джунгли кітабы». 

15:00 «ӘЙЕл БАҚыТы». Ток-

шоу. Тікелей эфир 

16:10 «Келін». 

17:00 «Сіздермен бірге, 

Арман Давлетьяров» 

17:30 ЖАҢАлыҚТАР

17:50 «ӨЗЕКЖАРДы»

18:10 «Аңшы бала»           

19:35 «ҚыЗДАР». 

20:30 ЖАҢАлыҚТАР

21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 

21:50 «КӨК ТАРлАНДАРы». 

22:45 «МУЗ-ТВ-2015». Грави-

тация. Күнделік

22:55 ТҰСАУКЕСЕР! 

«КЕлІН».


 23:50 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?»

0:15 ЖАҢАлыҚТАР

0:50 «Сіздермен бірге, Арман 

Давлетьяров» 

1:15 «Өзекжарды»

1:35 «Көкпар». Ұлттық ойын 

2:20 «Дауа»  (с субтитрами)

2:55 «Еңбек түбі - береке» 

3:00 ЖАҢАлыҚТАР

3:35 «Сіз не дейсіз?» 

4:05 «Мәлім де беймәлім 

Қазақстан»

4:35  Әнұран


Каталог: images -> PDF-kaz
PDF-kaz -> 2015 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> Ерлер денсаулығы елеусіз қалмауы тиіс
PDF-kaz -> №9 (1244) 3 наурыз 2015 жыл, сейсенбі „ «Адамдықты айт, ерлікті айт, батырлықты айт, Ел бірлігін сақтаған татулықты айт!»
PDF-kaz -> «Жасыл белдеулер» қанат жайып келеді
PDF-kaz -> Конференцияда талқылады басқосуда облыс әкімінің орынбасары Ерқанат манжуов ашып, жүргізіп отырды. Ол ағымдағы жыл аймақта өтетін қазақ
PDF-kaz -> Құрметті тұтынушылар!
PDF-kaz -> №1 (1341) 5 қаңтар 2017 жыл, бейсенбі „ Жаңа жыл мерекесінде облыс әкімі Кәрім Көкірекбаев жүзуден ҚР халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Рио-де-Жанейро қаласында өткен XV жазғы Паралимпиада ойындарының жеңімпазы Зульфия Габидуллинаның арманын
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 2 бет. Тарихыңды таны
PDF-kaz -> Құрметті тараздықтар!


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет