Білім беру бағдарламасы мамандығЫ: 1504000 фермер шаруашылығЫ (бейін бойынша) Астана 2016 4Pdf көрінісі
бет3/20
Дата15.03.2017
өлшемі2,25 Mb.
#9648
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

КҚ23
 Технологи
ялы
қ 
про
цес
ті
ң 
учас
ке
сінде 
то
пқа
 олардың 
әреке
ттері 
үшін 
жа
уа
пке
ршілік
ті 
қа
былд
ау
ме
н 
қызме
ткер
лерме
н б
асшылық е
ту

КҚ24
 Ұйым
ның стра
тегиясы
ны
ң, с
аяса
ты мен
 ма
қс
атының ше
ңбе
рінде
 қыз
ме
т пр
оце
сс
ін 
ба
қы
ла
у  
 
КҚ25
 Оры
нда
уш
ыла
рмен жұм
ыстарды 
орында
у б
ары
сын б
ақ
ыла
у және
 нә
тижеле
рін ба
ғала
у.
 
КҚ26
 Бекі
тілге
н е
се
п-
ес
ептік
 қ
ұжаттаманы 
жүргіз
у.
 
КҚ27
 Қа
ржылық
 ес
ептіл
ік
ті жа
са
у және
 т
алд
ау
 қ
аб
іле
ті.
 
КҚ28
 Қ
ызм
еттің 
пра
ктик
алық
 са
лал
арында 
ғылыми жұмыст
ы 
жүргіз
у не
гізде
рін бі
лу
ді
 к
ӛрсе
ту
 қ
аб
іле
ті

КҚ29
 Ұсы
ну
 ж
осы
ғы
на 
ие 
бол
у 
және
 сӛ
з 
сӛйле
уде
, ба
янда
ма
ларда,
 ес
ептерде
 ж
үйе
лі 
ӛз
ара 
байл
аныста
рды
 
ұғы
ну
ды к
ӛр
се
ту

КҚ29
 Ақп
араттық 
те
хно
логиял
ар 
қызме
ттеріме
н 
ӛз
ара 
әрек
ет 
ет
у 
және
 кә
сі
пор
ын
ның 
ақ
параттық 
жүйе
сі
н 
тиімд
і п
айдала
ну

 

17
 
16
 
 
5.
 Білі
м беру
 ба
ғда
рл
ама
сының қҧры
лымы
 
 
Кә
сі
птік 
қҧзыре
тт
ер
 
Оқу
 модулі
 
Оқыт
у нә
тижелері
 
  
Қалып
та
сат
ын 
ба
залы
қ 
қҧзыре
тт
ерді
ң коды  
 
КҚ1, 
К
Қ
11

КҚ12
 
БЖКМ 0
1.
 «Ферма 
шар
уаш
ыл
ығын
 ж
осп
арла
у 
және
 ұйым
да
стыр
у 
негі
здері»
 
ОН1 
А
уы
лша
ру
аш
ылық 
ӛні
мд
ердің
 
экономика
сы 
ме
н 
нарығын
ың
 
негі
здерін 
бі
лед
і; 
ОН
 

Н
арықтық 
экономика
 
жағд
айл
арында 
кәс
іпоры
нд
ардың 
рӛлін 
бе
лгіл
ейд
і; 
ОН
 3 Ӛнді
рістегі 
ме
нед
жме
нт пен
 ма
ркетингтің 
рӛлін
 ұғады;
 
ОН
 4 Е
ңбе
кті
 қорға
уды және
 қ
ау
іпс
ізді
к 
техника
ны
 са
қтай
ды;
 
ОН
 5 Фер
ма
 ша
ру
ашылығы
ның эк
оно
мика
сын б
іледі

ОН
 6 Е
се
птердің 
негі
згі түрле
рі
н орынд
айд
ы 
  
БҚ1
-БҚ8
 
КҚ1
-КҚ3, 
КҚ7, КҚ
8,
 
КҚ 10
-КҚ12
 
БЖКМ 
02. 
«Топырақ
ты
 
ег
уге жә
не 
са
лу
ға д
ая
рла
у»
 
ОН
 1 
Ӛсі
мд
ік
 шар
уашылығы 
ӛнімд
ері 
ӛндірісі
нің 
негі
згі 
фактор
ла
рын 
бі
лед
і. 
ОН
 2 
Қа
уіпсізд
ік
 те
хниканың
 ережес
ін 
са
қтап

то
пы
рақты
 ег
у 
алд
ы
нда
 
ӛңде
уді
ң а
гротехник
алық
 ам
алдарын оры
нда
йды.
 
ОН
 3 Е
гу
 т
әс
ілд
ерін және оты
рғыз
у ма
тер
иал
да
рды таңд
айд
ы.
 
БҚ1
-БҚ8
 
КҚ1, 
К
Қ2

КҚ7
- КҚ9,
  
КҚ10
-КҚ1

БЖК
М
03

«А
уылша
ру
ашылық 
да
қылд
арды 
ӛсі
ру

күт
у 
және
 ас
тық ӛнімі
н жина
у»
 
ОН1 
Тиіс
ті 
ау
ылша
ру
аш
ылық
 агрегатта
р 
ме
н 
жа
бд
ықтарды 
қолд
ан
умен
 
жем
іс
-кӛкӛніс
 д
ақ
ылда
рды ӛсір
у, қ
орға
у 
және
 к
үту
 техн
оло
ги
яларын бі
лу

ОН2 
Жина
лған
 ӛнімд
і тасым
алд
ау
 және
 са
қта
у 
ке
зін
де
 ж
ұмыс 
ах
уалд
ы 
ӛз
 
бе
тіме
н тал
да
уды 
тала
п е
тетін 
практик
алық
 мі
нде
ттерді ше
ш
у;
 
ОН3 А
уыл
шар
уаш
ыл
ық м
арке
тингтің р
ӛлін ұғын
у. 
 
БҚ1
-БҚ8
 
КҚ4, КҚ
5, 
КҚ6, КҚ 
13, 
КҚ 14 
 
БЖКМ 0
4.
 
«А
уылша
ру
ашылық 
ма
лд
арды ӛсір
у 
және
 ұста
у 
негі
здері»
 
ОН
 1. А
уы
лша
ру
аш
ы
лық
 ма
лд
ы ұста
у н
егі
здерін 
игер
у  
  
ОН
 2. Әрт
үр
лі 
жем
ш
ӛп т
үр
ле
рінің м
ақ
са
тын түсінд
іру
 және
 ма
лға 
бе
рілетін
 азық 
мӛлше
рін жас
ау
   
ОН3
. А
уы
лша
ру
аш
ы
лық
 ма
лд
ы ұрықтанд
ыр
у не
гізд
ерін б
іл
у  
 
ОН 
4.
 А
уы
лша
ру
аш
ылық 
ма
лды 
ұста
уд
ың 
және
 күт
уді
ң 
маңыздылы
ғын  
ұғы
ну
   
БҚ1
-БҚ8
 

18
17
 
 
КҚ7, КҚ

БЖКМ 0
5.
 "Т
ео
риял
ық 
жүргіз
у к
ур
сы: 
трактор
ис
т-
ма
шинис
т негі
зі к
уәл
ігін
 
ал
у 
үшін (I
II 
кл
ас
с) (
А, В, 
Г)"
 
ОН1. Ж
ол 
қозғалысы
 Ер
ежел
ері ме
н к
ӛлік құр
алд
ар
ы
 қ
оз
ғалыс
ының 
қа
уіпс
ізді
гін 
бі
лу
 
ОН2. Авт
ок
ӛлік 
оқиғас
ы болған
 жерде
 жү
ргіз
ушіні
ң тәртібі
н ж
аз
у 
БҚ1
-БҚ8
 
КҚ1, 
К
Қ
10

КҚ11
 
КМ 0
1. 
«Ӛнд
ірісті
к 
жоспарла
у, жұмыст
ы
 
да
яр
ла
у ж
әне
 б
ақ
ыл
ау

бу
хгалте
рл
ік
 ес
еп»
 
 
ОН1. Б
ухга
лтерлік
 ес
ептің
 не
гізде
рін қол
да
ну

ОН2. 
Кәсі
порында
 
мүлік
ке
 
бағала
уды
 
жүз
еге
 
ас
ыр
у 
және
 
ба
лан
стың
 
құрылым
ы
н б
іл
у;
 
ОН3. 
Ш
оттар 
ж
оспа
ры
ның 
 жік
теме
сі
н, 
сонда
й-
ақ
 қа
ржы
лық 
ес
ептіл
ік 
жаса
уд
ы бі
лу
  
ОН4. Ӛнді
ріс шығыс
тарына ес
ептер жә
не 
кі
ріске
 ес
еп жү
ргіз
у.
 
БҚ1
-БҚ8
 
КҚ1, 
К
Қ
10

КҚ11
 
КМ 0

Кәс
іпорын 
қызме
тінің
 нә
тижеле
рі
 
 
ОН1. 
Би
знес
-жосп
ардың 
мақ
са
тын, 
құры
лы
мын 
жән
е 
оны 
жаса
у 
әд
іс
теме
сін бі
лу
.  
ОН2. М
ар
ке
тинг не
гізде
рін игер
у.
 
ОН3. 
Бизне
с-
жоспардың 
бӛлі
мд
ерін 
жаса
у 
бойынша
 негі
згі 
тала
птар
ды 
орында
у.
 
 
КҚ1
-КҚ3, 
КҚ7
-КҚ9, 
 
КҚ10
-КҚ1

КМ 0
3. 
«А
уылша
ру
ашылық 
ӛсімд
ік
терді 
ег
у»
 
КМ0
3.1
 «Дә
нді
 
да
қылд
арды ӛсір
у»
 
ОН1Дәнд
і д
ақ
ылда
р ӛ
нді
рісіні
ң не
гізгі фак
то
рла
ры
н б
іл
у;
 
ОН2 
Дән
ді
 
да
қылдарды 
ег
у 
үшін, 
 
то
пы
рақты
 
ег
у 
алд
ында
 
ӛңд
еу
 
техн
оло
ги
яларын иг
ер
у;
 
ОН3  Дә
нді
 д
ақ
ылда
рды ег
у тех
нолог
ияла
ры
н қ
олда
ну

ОН4 
Жоғ
ары 
және
 
тұ
рақт
ы
 
ӛнімд
ер 
ал
у 
ма
қс
атында
 
ӛңірде 
дә
нді
 
да
қылд
арды ӛсір
у те
хно
логиял
арын пайд
ала
ну

ОН5  Дә
нді
 д
ақ
ыл
да
рды са
қта
у 
және
 қ
ор
ға
у 
техн
ол
огиял
арын и
гер
у;
 
ОН6 
 Сат
уды 
оңта
йлы 
ұйым
да
стыр
уға 
ба
ғда
рланған 
кә
сі
порынды 
ба
сқ
ару
 
ретінде
 ма
ркетингті 
ұсын
у 
БҚ1
-БҚ8
 
КҚ1
-КҚ3, 
КҚ7
-КҚ9, 
 
КҚ10
-КҚ1

КМ 0
3. 
«А
уылша
ру
ашылық 
ӛсімд
ік
терді 
ег
у»
 
КМ0
3.2
 «Там
ыр
 
жем
іс
терді 
ӛсір
у»
 
ОН1 
Тамы
р жемі
стер
і ӛнді
рісіні
ң не
гізгі ф
ак
то
рла
рын 
бі
лу

ОН2 
Там
ыр
 
жем
іс
терді 
ӛсір
у 
үші
н, 
то
пы
рақты
 
ег
у 
алд
ында
 
ӛңд
еу
 
техн
оло
ги
яларын иг
ер
у;
  
ОН3 Тамы
р жемі
стер
ді
 отырғызу
 техн
ол
огиял
арын қ
олдан
у;
 
ОН4 
Жоғ
ары 
және
 
тұрақты
 
ӛнімд
ер
 
ал
у 
ма
қса
тында 
ӛңірде 
та
мыр 
же
мі
стерді
 ӛсір
у 
техн
оло
ги
ялар
ын пай
да
лан
у;
  
ОН5 Тамы
р жемі
с д
ақ
ылда
рды са
қта
у жән
е қ
ор
ға
у 
техно
логиял
арын иге
ру

БҚ1
-БҚ8
 

19
 
18
 
 
ОН6 
 Оңта
йлы 
са
туды 
ұйым
да
стыр
уға 
бағд
арланға
н 
кә
сі
порынды 
ба
сқ
ару
 
ретінде
 ма
ркетингті 
ұсын
у 
КҚ1
-КҚ3, 
КҚ7
-КҚ9, 
 
КҚ10
-КҚ1
2 
КМ 0
3. 
«А
уылш
ару
ашылық 
ӛсімд
ік
терді 
ег
у»
 
КМ0
3.3
 «Ж
ем
іс
-кӛкӛ
ніс
 
да
қылд
арды ӛсір
у»
 
ОН1 Же
мі
с-
кӛкӛніс
 д
ақ
ылда
рды ӛндір
уді
ң не
гізгі ф
ак
то
рла
рын 
бі
лу

ОН2 
Же
мі
с-
кӛкӛніс
 да
қылд
арды 
ӛсір
у 
үші
н, 
то
пы
рақты 
ег
у 
алд
ында
 ӛңде
у 
техн
оло
ги
яларын па
йда
лан
у;
 
ОН3 Же
мі
с-
кӛкӛніс
 д
ақ
ылда
рд
ы отырғ
ызу
 техн
ол
огиял
арын қ
олдан
у;
 
ОН4 
Жоға
ры
 және
 т
ұр
ақ
ты 
ӛні
мд
ер 
ал
у 
ма
қс
атында
 ӛңірде 
ж
ем
іс
-кӛкӛніс 
да
қылд
арды ӛсір
у те
хно
логиял
арын пайд
ала
ну

ОН5 
Же
мі
с-
кӛкӛніс
 да
қылд
арды 
са
қта
у 
және
 қорға
у 
те
хнологи
ялар
ын
 
игер
у;
   
ОН6 
Оң
та
йлы 
са
ту
ды 
ұйым
да
стыр
уға 
ба
ғда
рланған 
кә
сі
порынды 
ба
сқ
ар
у 
ретінде
 ма
ркетингті 
ұсын
у 
БҚ1
-БҚ8
 
КҚ1
-КҚ3, 
КҚ7
-КҚ9, 
 
КҚ10
-КҚ1

КМ 0
3. 
«А
уылша
ру
ашылық 
ӛсімд
ік
терді 
ег
у»
 
КМ0
3.4 
«Жемш
ӛпте
рді 
ӛсір
у 
және
 
азықты
 
жайылым
дарды 
тиімд
і 
пайд
ала
ну
» 
 
ОН1 Егіс 
жем
шӛп ӛнд
ірісі
нің негізд
ерін б
іл
у;
 
ОН2 Ж
ем
шӛп ӛсімд
іктерді
 ег
у 
техн
оло
ги
яларын иг
ер
у;
 
ОН3 
Ӛңірлік
 
жағд
айл
ардың
 
ес
еб
ім
ен 
жайылы
м 
жерлер
ді
 
жақ
са
рт
у 
ам
алд
арын игер
у;
 
ОН4 
Жа
йылым 
же
рл
ерді 
ба
сқар
у 
және
 ӛнімд
ерді 
са
қта
у 
тех
нолог
ияла
ры
н 
пайд
ала
ну
 
ОН5 Же
мшӛп ӛнімд
і с
ат
уд
ы ұй
ымда
сты
ру
да
 ма
рке
тингтің р
ӛл
ін ұғын
у.
 
БҚ1
-БҚ8
 
КҚ1, 
К
Қ3

КҚ10
-КҚ1

КМ 
04 
«Қазіргі 
за
ма
нғы 
са
лал
ық 
техно
логиял
арды 
пайд
ала
ну

жылыжай 
ӛндірісі
, э
кологиял
ы
қ 
ау
ыл 
шар
уаш
ыл
ығы, 
энергетик
алық
 
да
қылд
ар, 
жем
шӛп
 
шар
уа
шылығы,
 
ор
ма
н ша
ру
ашылы
ғы
» 
ОН1 
А
уы
лша
ру
аш
ылық 
да
қылд
арды 
жаб
ы
қ 
то
пы
ра
қта 
ӛсі
ру
 
техн
оло
ги
ясын б
іл
у;
 
ОН2 
Эк
ол
огиялық
 
ау
ыл 
шар
уаш
ыл
ықтың 
негізд
ерін 
бі
лу

ӛс
ім
дік
 
шар
уаш
ыл
ықта 
 эк
оло
гиял
ық та
лап
тарды 
са
қта
у;
 
ОН3 
Қа
зақс
танд
а 
энергетик
алы
қ 
да
қылд
арды 
ӛсір
уд
ің 
және
 пайд
ала
ну
ды
ң 
ке
леш
егін
 ұғы
ну

ОН4
 
Же
мшӛп 
дақ
ылда
рының 
жа
лпы 
сы
ныптама
сын,
 
ола
рдың
 
сипа
ттама
ларын, 
же
мшӛпте
рдің 
химиял
ық 
және
 биологи
ялық 
құрам
ын
 
бі
лу
;  
ОН5 
Ә
ртү
рлі 
ма
ңызд
ағы 
ор
ма
н 
кӛшетте
рін 
орнал
ас
тыр
у, 
са
лу
 және
 ола
рға 
күтім 
жүрг
із
у те
хно
логиясын
 иге
ру

БҚ1
-БҚ8
 

20
19
 
 
КҚ4, 
К
Қ5

КҚ6, 
КҚ 
13

КҚ 14  
 
КМ0
5.
 
«Етті
-сү
тті 
ма
лд
арды 
ӛсір
у 
ж
әне 
ұста
у»
 
 
ОН1 
Ма
л 
шар
уа
шылығы 
негі
здерін 
игер
у, 
сүт 
пен
 
етті 
ӛнд
ір
у 
техн
оло
ги
ясын қ
олд
ан
у  
 
ОН2 
Ешкі 
шар
уашы
лығының
 негі
здерін 
игер
у 
жә
не 
ешк
і 
сүті 
ме
н 
ет
ін
 
ӛндір
у 
тех
нолог
иясы
н қ
олдан
у 
   
ОН3 
Жыл
қы 
шар
уа
шылығы
ның 
негі
здерін 
игер
у,
  
жылқы 
сүті 
ме
н 
етін
 
ӛнді
ру
 тех
нолог
иясы
н қ
олдан
у 
   
ОН4 
Түйе 
шар
уаш
ыл
ығының 
негі
здерін 
игер
у, 
ш
ұбат, 
ет 
және
 жүн 
ӛнд
іру
 
техн
оло
ги
ясын қ
олд
ан
у 
БҚ1
-БҚ1

КҚ4, 
К
Қ5

КҚ6, 
КҚ 
13

КҚ 14  
 
КМ 
06. 
«Етті 
ма
лда
рды 
ӛсір
у 
және
 ұста
у»
 
ОН1 
Қ
ой 
шар
уаш
ы
лығының 
негі
здерін 
игер
у, 
ж
үнді, 
қой 
еті
н 
ӛнді
ру
 
техн
оло
ги
ясын қ
олд
ан
у.
 
ОН2 
Шошқа
 
шар
уа
шылығы
ның 
негі
здерін 
игер
у,
 
шошқа 
шар
уаш
ыл
ығында 
ин
новациял
ы
қ 
техно
логиял
арды қ
олдан
у  
 
ОН3 
Қ
оян 
ӛсір
у 
шар
уаш
ыл
ығында 
ұйым
да
сты
ру
ш
ылық
-зооте
хникал
ық
 
жұмыста
рд
ы жүргіз
у  
 
БҚ1
-БҚ1

КҚ4, 
К
Қ5

КҚ6, 
КҚ 
13

КҚ 14  
 
КМ0
7. 
«А
уылша
ру
ашылық 
құсты 
ӛсір
у 
және
 жұмыртқа
  
ме
н 
құстың 
етін,
 
сонда
й-
ақ 
ба
лықта
рды, 
ма
мық 
жүнді 
аңд
ар 
ме
н 
арала
рды 
ӛндір
у 
техн
оло
ги
ясы»
 
ОН1 
А
уы
лша
ру
ашылық 
құстардың

та
уық
тардың,
 
үйрек
тердің

күркета
уы
қтардың,
 
қа
здардың, 
мыс
ыр 
та
уы
қтарының,
 
бӛде
нел
ерд
ің, 
жұпа
рлы үйрек
тердің
 б
иолог
иял
ық жә
не 
ӛні
мд
ік
 ерешелік
терін па
йда
лан
у.
 
ОН2 
Бал
ық 
шар
уа
шылығы, 
ма
мық 
жүнд
і 
аң 
ш
ар
уаш
ылы
ғы 
және
 ара 
шар
уаш
ыл
ығы те
хнологиялар
ы
н қ
олдан
у 
  
БҚ1
-БҚ1

КҚ27 
 
 
КМ 
08. 
«Қаржылық
 ес
еп, 
статис
тика
 және
 ба
қыла
у. 
Капитал
 ж
әне
 заң»
 
ОН
1 А
уыл
шар
уаш
ыл
ық к
әс
іпорынд
арға е
се
п жүргіз
у  
 
ОН2 
Негіз
гі 
статис
тика
лық 
парам
етрле
р 
ме
н 
рәсім
де
рді, 
сон
да
й-
ақ
 тиісті
 
ба
ғда
рлама
лық 
қа
мтам
ас
ыз ет
уді иге
ру

ОН3 
Бизне
ск
е 
жалп
ы 
тал
да
у, 
жед
ел 
талд
ау

ау
ы
лшар
уаш
ыл
ық
 
кә
сі
пор
ын
да
рға жос
парла
у ж
үргіз
у.
 
ОН4 Инве
ст
ицияла
у 
және
 қ
аржыланд
ыр
у 
негі
здерін 
игер
у  
 
ОН5 Заңд
ар мен 
әк
імшілі
к 
ғылымд
арды б
іл
у  
 
БҚ1
-БҚ1

КҚ28
 
– 
КҚ30
 
 

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет