Ф и з и к а әож 53. 049. 1 Физика сабақтарында


МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ ӚНЕРКӘСІП САЛАЛАРЫНЫҢPdf көрінісі
бет14/23
Дата18.03.2017
өлшемі4,01 Mb.
#10040
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ ӚНЕРКӘСІП САЛАЛАРЫНЫҢ  
ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ 
 
Н.Н. Карменова - г.ғ.к., профессор, А.Б. Сиқымбаева – 2 курс магистранты 
(Алматы қ., Қазмемқызпу) 
 
Аннотация: Маңғыстау облысы ӛнеркәсіп салаларының даму кезеңдері, геологиялық 
құрылымы,  геофизикалық,  гидрогеологиялық  және  мұнай-газ  ӛнімдерін  пайдалану 
жолдары қарастырылды 
Түйін сӛздер: Ӛнеркәсіп, геология, геофизика, гидрогеология, мұнай, газ. 
Облыста  ӛнеркәсіп  саласының  негізі  ХІХ  ғ-дың  50-жылдарынан  бастап  қалыптаса 
бастады.  Ол  кезде  балық,  маусымдық  итбалық  аулау кәсіпшілігі және олардың негізінде 
бірнеше шағын балық ӛңдеу, тұз ӛндіру цехтары болды. Балық аулауды жолға қою үшін 

122  Вестник Казахского государственного женского педагогического университета №1(43), 2013 
 
Каспий  теңізі  жағалауында  10-нан  астам  елді  мекендер  салынды.  Ал  ӛнеркәсіптің  нағыз 
дамуы,  осы  аймақтың  жер  қойнауынан  мұнай,  газ  кен  орындарының  табылуынан 
(Оңтүстік-Маңғыстау мұнай-газ кен орны) және оны игеруден басталды. Маңғыстау жер 
қойнауын  зерттеп,  мұнай-газ  байлықтарын  ашуда  жүргізілген  қыруар  жұмыстарды 
негізінен тӛрт кезеңге бӛлуге болады [1]. 
1-кезең  1887-1949  ж.  аралығындағы  жалпы  геологиялық  зерттеулерді  қамтиды. 
1887ж.  басшылығымен  алғаш  рет  Маңғыстаудың  геологиялық  картасы  жасалды.  Кейінгі 
жылдары ӛлкенің стратиграфиялық сұлбасы мен тектоникалық құрылымдары анықталды. 
1911ж.  және  1926-1927ж.    М.В.Бярунас  Маңғыстау  жерінің  стратиграфиясы  мен 
тектоникасын  зерттеп,  бұрынғы  Андрусовтың  ұсынған  болжамдарын,  сондай-ақ  Қарасаз 
Тасбас  және  Қошақ  антиклинальді  құрылымдарын  анықтады.  Қарасаз-Тасбас 
алаңдарының  мұнай  белгілерінің  барлығын  байқады.  1926ж.  В.Соколов  Маңғыстауда 
мұнай  кӛздерін  іздестіру  жұмыстарын  жүргізу  керектігі  жӛнінде  пікір  айтты.  1932  – 
1933ж. С.И.Аликсейчик Қанға, Түбіжік, Мыңсуалмас (Маңсуалмас) алаңдарында зерттеу 
жүргізіп,  олардың  геологиялық  картасын  жасап,  бұл  жерлерде  мұнай  қорларының  болу 
мүмкіндіктерінің жоғары екендігі туралы тоқтамға келді. 1933-1937 ж. Маңғыстау, Үстірт 
аймақтарына геофизикалық жұмыстары жүргізілді. Осы жасалған зерттеу жұмыстарының 
нәтижесінде  Орталық  Маңғыстауда  ірі  жер  асты  құрылымдардың  барлығы  анықталды. 
1937-1940  ж.  түбекті  зерттеу  ісін  Бүкілодақтық  ғылыми-зерттеу  геологиялы  барлау 
институты  (БҒЗГБИ)  қолға  алды,  зерттеу  жұмыстарын  Алексейчик,  А.В.  Фурсенко, 
Е.И.Соколова, Е.В.Мятлюк, т.б. ғылыми қызметкерлер жүргізді. Бұлар бұрынғы жасалған 
геологиялық  зерттеу  жұмыстарына  тыңғылықты  шолу  жасап,  түбектің  стратиграфиялық 
түзілімдерін,  тектоникасын,  палеогеографиясын  анықтап,  түзілімдердің  мұнайлылығы 
жӛнінде ғылыми болжамдар айтты. Соғыстан кейінгі жылдары да Маңғыстау геологиясын 
зерттеу жұмыстары жедел жүргізіле бастады. 1946 ж. В.В.Мокринскийдің басшылығымен 
БҒЗГБИ-дің  геологиялық  экспедициясы  соғыс  кезінде  уақытша  тоқтатылған  ізденіс 
жұмыстарын  қайта  жалғастырды.  Сӛйтіп,  ол  ӛзінің  кӛп  жылғы  зерттеу  еңбектерін 
қорытындылады.  Қаратаудың  геологиялық  құрылымын,  кӛмірлілігін,  пермь,  триас,  юра, 
бор,  т.б.  жас  шӛгінділердің  стратиграфиялық  түзілімдерін,  құрамдарын,  тектоник, 
палеогеографиялық  ерекшеліктері  мен  қасиеттерін  талдады.  1947-1950  ж.  БҒЗГБИ 
геологтары А.А. Савельев, Н.Ф. Кузнецова Солтүстік Ақтау жотасына геологиялық түсіру 
мен Бозащы түбегіне  шолу  жұмыстарын жасап, нәтижесінде Солтүстік Ақтауда бірнеше 
шағын құрылымдар бар екені анықталды [1]. 
2-кезең  1950-1957ж.  қамтылып,  арнайы  геологиялық-геофизикалық  зерттеу 
жұмыстарының кең кӛлемде жүргізілгенін кӛрсетеді. БҒЗГБИ экспедициясы Маңғыстауға 
орнығып, түбектің мұнай, газ іздестіру сияқты жұмыстардың ғылыми негізін (Б.Ф.Дьяков, 
Н.Н.Черепанов,  Н.К.Трифонов,  Д.С.Несвит,  В.Г.Юров,  А.И.Димаков,  А.Б.Кочан,  т.б.) 
құрды. Зерттеу жұмыстарының барысында стратиграфия, литология, белгілі горизонттар, 
юра,  бор  және  палеоген-неоген  дәуіріндегі  тау  жыныстарының  коллекторлық 
сипаттамалары  анықталды.  Маңғыстаудың  геологиялық  құрылысы,  гидрогеологиясы, 
мұнай  мен  газдың  геохимиясы,  әр  түрлі  карталар  тұрғызылды;  геологиялық,  тектоник, 
мұнай мен газдың перспективалық, т.б. арнаулы зерттеулері жүргізілді. Осы БҒЗГБИ-дің 
жүргізген  ғылыми-зерттеулерінің  қорытындысында  Маңғыстаудың  әрбір  аймақтарына, 
аудандарына,  құрылымдарына  жеке-жеке  геология-тектоникалық  тұрғыдан  баға  берілді, 
белгілі  құрылымдарға  ӛндірістік  тұрғыдан  барлауға  дайындау  үшін  іздестіру 
жұмыстарының  нақтылы  бағыттары  анықталып,  оны  іс  жүзінде  асыру  жұмыстары 
қаралды.  Солтүстік  Маңғыстау  тектоникалық  аймағында  Қызан  құрылымы  табылып, 
барлау  жұмыстарына  дайындалды.  Орталық  Маңғыстауда  барлау  жұмыстарына  Түбіжік 
және  Құсайын  құрылымдары  ұсынылды,  ал  Оңтүстік  Маңғыстауда  Жетібай,  Еспелісай 
құрылымдары белгіленді. 
1951  жылдан  бастап  кең  кӛлемде  геологиялық  барлау  жұмысын  «Қазақстанмұнай» 
бірлестігі  (Н.А.  Калининнің  басшылығымен)  жүргізе  бастады.  Маңғыстаудағы  барлау 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы №1(43), 2013
 
 123
 
жұмыстарының  жоспары  анықталды,  бірлестіктің  түбекте  «Геологиялық  іздестіру 
конторы»  (ГІК)  құрылып  Түбіжік,  Бекі-Басқұдық  алаңдарында  геологиялық  іздестіру 
жұмыстары,  ал  1952  –  1956  ж.  БҒЗГБИ  сейсмикалық  зерттеу  жұмыстарын  кең  кӛлемде 
жүргізе бастады. Солтүстік Бозащының шығыс бӛлігін Бекі-Басқұдық дӛңінің батысында, 
Түбіжік,  Құсайын,  Қызан  алаңдарында  жүргізілген  жұмыстар  бұрыннан  белгілі 
құрылымдарын растағаннан басқа тағы да жаңадан Жоласқан, Еспелісай, Жетібай, Жазбай 
сияқты  құрылымдарды  анықтауға  мүмкіндік  берді.  Бұдан  кейінгі  жылдары  (1956  –  58) 
сейсмикалық  зерттеулердің  барысында  Оңтүстік  Маңғыстаудың  геологиялық  жағынан 
нақтыланып  (Песчаный  мүйісінде)  Қараудан,  Қауынды,  Ӛзен,  Тоқпақ  құрылымдары 
анықталды,  сонымен  қатар  ірі  Қарақия,  Қауынды,  Жазыгүрлі  сияқты  ойыстарының 
барлығы  белгілі  болды.  Осы  жылдары  Маңғыстауда  басқа  да  ғылыми  мекемелер  жұмыс 
істеді.  КСРО  ҒА-ның  музей  ғалымдары  Қаратаудағы  пермь,  триас  қабаттарын  зерттесе, 
Бүкілодақтық  аэрогеологиялық  тресі  (БАГТ)  Маңғыстауда  геологиялық  түсіру 
жұмыстарын  аяқтады.  Ал  «Қазақстанмұнайбарлау»  тресінің геологиялық  іздену конторы 
Қарасаз  –  Тасбас  және  Бекі  –  Басқұдық  маңында  геологиялық  жұмыстарын  жүргізді. 
БҒЗГБИ-дің ғалымдары Дьяков пен Черепановтар осы ӛлкеде ӛткізген кӛп жылғы ізденіс 
жұмыстарын жинақтап Маңғыстаудың тектоникасы мен мұнайлылығын және газдылығы 
туралы  ғылыми  қорытынды  жасаудың  нәтижесінде  Оңтүстік  Маңғыстау  мен  Бозащы 
түбегінің  болашағы  зор  екенін  дәлелдеді.  Осы  қорытындылар  Маңғыстау  геологиялық 
ізденістерінің  және  мұнайлылығы  мен  газдылығының  ғылыми  негізі  болды  да,  болашақ 
мұнай мен газ барлау жұмыстарына жалпы бағыт кӛрсетті [2]. 
3-кезең  1957  –  1961  жылдарды  қамтиды  да,  Маңғыстаудың  мұнай  мен  газдылығын 
айқындағанын  сипаттайды.  Сол  себептен  БҒЗГБИ  үш  бағытта  барлау  жұмыстарын 
жүргізу  керектігін  ұсынды:  Солтүстік  Маңғыстау  тектоникалық  зонасында  Қызан 
құрылымы, Орталық Маңғыстау тектоникалық зонасында Түбіжік пен Құсайын алаңдары 
және  Оңтүстік  Маңғыстау  тектоникалық  зонасы.  1957  ж.  Форт-Шевченко  қаласында 
«Маңғыстаумұнайгазбарлау» (ММГБ) тресі құрылып, ол БҒЗГБИ ғалымдарының ғылыми 
ұсыныстарын іс жүзінде байқау үшін Маңғыстауда терең бұрғылау жұмыстарын бастады. 
Осы  жылы  «ММГБ»  тресі  Жетібай  алаңына  таяз  (структуралық)  бұрғылау,  ізденіс 
жұмысын қолданып сол жерде кӛтеріңкі құрылым барлығы дәлелденді. Дәл сондай жұмыс 
Ӛзен  алаңында  да  жүргізіліп,  жоғарғы  бор  қабаттарында  құрылымның  барлығын  жете 
тексеріп  және  оларда  ӛндірістік  газ  горизонттарының  белгілері  анықталды.  Жасалған 
жұмыстардың  нәтижесінде  1959  ж.  Жетібай  мен  Ӛзен  құрылымдары  терең  бұрғылау 
арқылы  мұнай-газ  кен  орындарын  іздеу  жұмыстарына  толықтай  дайындалды.  1959  ж. 
Жетібай  алаңында  терең  бұрғылау  жұмыстары  басталды,  ал  1961ж.  5  шілдеде  №6 
ұңғымадан 2400 м тереңдіктен мұнай фонтаны атқылады. Осы жылдың желтоқсан айында 
Ӛзен  алаңында  юра  қабатынан  мұнай  кӛзі  ашылды.  Бұл  осы  аймақтың  республикалық 
маңызы бар ірі мұнай-газ қоймасы екендігін әйгіледі. 4-кезең 1961 жылдан, яғни Оңтүстік 
Маңғыстауда  жаңа  мұнай  кӛздерін  барлау  жұмыстарының  кең  кӛлемде  жүргізілген 
кезінен  басталады.  1964  жылға  дейін  барлау  жұмыстары  кӛбіне  Жетібай,  Ӛзен 
алаңдарында  жүргізіліп,  бұл  кен  орындарын  ӛндірістік  игеруге  дайындады.  Кейінгі 
жылдары  терең  бұрғылау,  барлау  жұмыстарының  нәтижесінде  Оңтүстік  Маңғыстаудан 
Теңге  (1964),  Тасболат  (1965),  Қарамандыбас  (1965),  Шығыс  Жетібай  (1965),  Доңға  – 
Еспелісай (1969) мұнай-газ кен орындары, Қансу (1970), Ақсу – Кендірлі (1972), Оңтүстік 
Аламұрын  газ  кен  орындары  ашылды.  1973  жылдан  бастап  «ММГБ»  тресі  бұрғылау 
жұмыстарының  басым  кӛпшілігін  Бозащы  түбегіне  бағыттады  да  Қаражанбас  (1974), 
Солтүстік  Бозащы  (1975),  Қаламқас  (1976),  Жалғызтӛбе  (1976),  Арман  (1979),  Шығыс 
Қаратұрын  (1979),  Теңіздегі  Қаратұрын  (1980),  т.б.  кен  орындары  ашылып,  ӛндірістік 
игеруге берілді. Соңғы жылдары «ММГБ» тресі Солтүстік Маңғыстаудан, Үстірттен және 
Оңтүстік  Каспий  маңы  аймақтарынан  мұнай-газ  кендерін  ашып,  аудандарды  барлау 
жұмыстары  терең  бұрғылау  әдісімен  жүргізілуде.  Маңғыстау  «қара  алтынын»  ашуға 
тікелей  ат  салысқан  бір  топ  ғалымдар  мен  ӛндірістік  қызметкерлер  кезінде  одақтық  – 

124  Вестник Казахского государственного женского педагогического университета №1(43), 2013 
 
Лениндік  сыйлықтың  лауреаты  атағына  ие  болды.  Олар:  Ж.Досмұханбетов,  Б.Дьяков, 
Ш.Есенов,  Е.Иванов,  Н.Имашев,  Н.Калинин,  X.Махамбетов,  В.Матвеев,  В.Токарев, 
Н.Черепанов,  X.Ӛзбекғалиев.  1964  ж.  Маңғыстаудың  мұнай-газ  қорын  халық  игілігіне 
пайдалану  үшін  Шевченко  (қазіргі  Ақтау)  қаласында  «Маңғышлақмұнай»  бірлестігі 
құрылды  (қазіргі  «Маңғыстаумұнайгаз»  ӛндірістік  бірлестігі).  Сол  жылдардан  бастап 
бірлестік  Ӛзен  –  Жетібай  тектоникалық  сатысының  алқабын  терең  барлау  жұмыстарын, 
«Маңғыстаумұнай»  бірлестігіне  берілген  Ӛзен  барлау  экспедициясымен  (басшылары 
Д.Үсенов, С.Саркисов, X.Махамбетов), 1966 жылдан жаңадан құрылған Жетібай бұрғылау 
конторының  күштерімен  жалғастырды.  1979  ж.  Бозащыдағы  мұнай  кен  орындарын 
ӛндірістік  игеруге  байланысты  Жетібай  бұрғылау  басқармасы  екі  басқармаға  бӛлінді: 
Жетібай бұрғылау жұмыстары басқармасы және Маңғыстау барлау бұрғылау басқармасы. 
Осылардың  біріншісіне  Жетібай,  Қаламқас,  Қаражанбас  мұнай  кен  орындарында 
пайдалану  ұңғымаларын  қазу  міндеттелінсе,  екіншісіне  барлау  ұңғымаларын  қазу 
белгіленді. Терең бұрғылау жұмыстары алғашқы жылдары юра қабаттарына жүргізілсе, ал 
70-жылдардың  басынан  бастап  тереңде  жатқан  триас  шӛгінділерінде  ізденіс  жұмыстары 
басталды.  Сол  жылдары  ашылған  мұнай-газ  кен  орындары:  Асар,  Түрікменой,  Оңтүстік 
Жетібай,  Бектұрлы,  Ақтас,  Бұрмашы,  Батыс  Теңге,  Ракуш,  Тамды,  Оймаша,  Шынжыр, 
Солтүстік  Қарақия,  Солтүстік-батыс  Жетібай,  Каменистое,  Сәрсенбай,  Пионер,  Шығыс 
Нармаул,  Алатӛбе,  Солтүстік  Придорожный,  Солтүстік  Қарамандыбас,  Жарты,  Махат, 
Шығыс Ӛзен, Оңтүстік-шығыс Бектұрлы, Сарытӛбе, Айрантақыр, Батыс Ақтас, Ащыағар 
және Придорожное [3]. 
 
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
1.
 
http://kk.:wikipedia.org 
2.
 
 Серікбол  Қондыбай,  Маңғыстау  географиясы.  Маңғыстау  мен  Үстірттің  киелі 
орындары. Толық шығармалар жинағы, 3 том, Арыс баспасы, Алматы қ., 2008 жыл, (3T)  
3.
 
 Қазақстанның  мұнай  энциклопедиясы.  2  томдық  -  Алматы:  «Мұнайшы» 
Қоғамдық қоры, 2005.  
РЕЗЮМЕ 
В  этой  статье  рассматриваются  промышленное  производство  Мангыстауской 
области. 
SUMMARY 
The article deals with the industrial productions of  Mangystau area. 
 
 
 
УДК 373.1.02 : 372.891 
ТЕХНОЛОГИЯ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
К.Н.Мамирова - к.п.н., доцент (г.Алматы, КазгосженПУ) 
 
Аннотация:  в  статье  рассматриваются  особенности  технологии  модульного 
обучения.  Выделены  принципы  модульного  обучения,  отражающие  цели,  содержание  и 
методику  организации  модульного  обучения  (МО).  Вместе  с  тем,  обоснованы 
преимущества модульного обучения. 
Ключевые слова: технология модульного обучения, принципы модульного обучения, 
построение модульного обучения, преимущества модульного обучения.  
Термин  «модуль»  обозначает  некую  конструкцию,  применяемую  к  различным 
информационным системам и структурам, обеспечивающую их гибкость и перестроение. 
Модульный подход обычно трактуется как оформление учебного материала и процедур в 
виде законченных единиц. В своем первоначальном виде модульное обучение зародилось 
в конце 60-х гг и XX в быстро распространилось  в англоязычных странах. Сущность его 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы №1(43), 2013
 
 125
 
состояла  в  том,  что  обучающийся  почти  самостоятельно  или  полностью  самостоятельно 
мог работать с предложенной ему индивидуальной  учебной программой, включающей в 
себя целевой план занятий, банк информации и методическое руководство по достижению 
поставленных  дидактических  целей.  Функции  педагога  варьировали  от  информационно-
контролирующей до консультативно-координирующей. 
Что же понимается под словом «модуль» в теории модульного обучения? Исходя из 
того  что  модуль  —  это  относительно  самостоятельная  часть  какой-нибудь,  системы, 
несущая  определенную  функциональную  нагрузку,  то  в  теории  обучения  это 
определенная  «доза  информации  или  действия»,  достаточная  для  формирования  тех или 
иных профессиональных знаний либо навыков будущего специалиста [1].  
Теория модульного обучения (МО) базируется на специфических принципах, тесно 
связанных  с  общедидактическими.  Общее  направление  модульного  обучения,  его  цели, 
содержание  и  методику  организации  определяют  следующие  принципы:  модульности; 
выделения  из  содержания  обучения  обособленных  элементов;  динамичности;  действен-
ности  и  оперативности  знаний  и  их  системы;  гибкости;  осознанной  перспективы; 
разносторонности  методического  консультирования;  паритетности  [2].  Рассмотрим  их 
подробнее.  Принцип  модульности  определяет  подход  к  обучению,  отраженный  в 
содержании,  организационных  формах  и  методах.  В  соответствии  с  этим  принципом 
обучение строится по отдельным функциональным  узлам  —  модулям, предназначенным 
для  достижения конкретных  дидактических  целей.  Для  реализации  этого  принципа  надо 
выполнять следующие педагогические правила: 
-
 
Учебный  материал  нужно  конструировать  таким  образом,  что  бы  он  вполне 
обеспечивал  достижение  каждым  обучающимся  поставленных  перед  ним  дидактических 
целей; 
-
 
Он  должен  быть  представлен  настолько  законченным  блоком,  чтобы  имелась 
возможность  конструирования  единого  содержания  обучения,  соответствующего  
комплексной дидактической цели из отдельных модулей; 
-
 
В соответствии с учебным материалом следует интегрировать различные виды и  
формы  обучения,  подчиненные  достижению  намеченной  цели.  Принцип  выделения  из 
содержания обучения обособленных элементов требует рассматривать учебный материал 
в  рамках  модуля  как  единую  целостность,  направленную  на  решение  интегрированной 
дидактической цели, т.е. модуль имеет четкую структуру. 
 При  модульном  обучении  наименьшей  единицей  содержания  обучения  считают 
определенную  тему  конкретного  курса  или  фрагмент  темы,  отвечающий  конкретной 
дидактической  цели  и  называемый  элементом  модуля.  Руководствуясь  принципом 
выделения  из  содержания  обучения  обособленных  элементов,  нужно  придерживаться 
следующих педагогических правил. 
В интегрированной дидактической цели надо выделять структуру частных целей; 
-  достижение  каждой  из  них  должно  полностью  обеспечиваться  учебным 
материалом каждого элемента; 
- совокупность отдельных частных целей, одной интегрированной дидактической 
цели должна составлять один модуль. 
Принцип динамичности  обеспечивает  свободное  изменение  содержания  модулей,  с 
учетом  социального  заказа.  Высокие  темпы  научно-технического  прогресса  вызывают 
быстрое  старение  социальных,  общетехнических  знаний  и  даже  время  от  времени 
заставляют заново взглянуть на ценность общенаучных знаний. 
Учебный  материал  должен  постоянно,  чуть  ли  не  ежегодно  перерабатываться  и 
обновляться.  Один  из  путей  выхода  из  сложного  положения  состоит  в  том,  чтобы 
обеспечить  такое  построение  учебного  материала,  разделы  переменной  части  которого 
могли бы быть достаточно независимыми друг от друга и позволили бы быстро изменять, 
дополнять  и  развивать  учебный  материал  каждого  раздела.  Разрешить  противоречие 

126  Вестник Казахского государственного женского педагогического университета №1(43), 2013 
 
между стабильным и меняющимся содержанием учебного материала возможно, реализуя 
принцип динамичности. Сформулируем его педагогические правила: 
-
 
Содержание каждого элемента и следовательно, каждого модуля, может легко 
изменяться или дополняться; 
-
 
Конструируя элементы различных модулей, можно создавать новые модули; 
-
 
Модуль  должен  быть  представлен  в  такой  форме,  чтобы  его  элементы  могли 
быть легко заменимы. 
Принцип  действенности  и  оперативности  знаний.  В  звеньях  сферы  образования 
возникла  проблема  формирования  действенных  знаний  у  обучаемых,  что  отрицательно 
повлияло на уровень профессиональной подготовки специалистов. Выход из создавшегося 
положения  —  обучать  не  только  видам  деятельности,  но  и  способам  действий.  
Деятельностный подход к модульному обучению важен, но его ограниченность в том, что 
он не предъявляет к процессу обучения требований развития творческого отношения. 
Оперативные знания приобретаются успешнее при условии, если обучаемые в ходе 
самостоятельного  решения  задач  проявляют  инициативу,  находчивость,  способность 
использовать  имеющиеся  знания  в  ситуациях,  отличных  от  тех,  в  которых  или  для 
которых  они  приобретались.  О  системе  действенных  и  оперативных  знаний  можно 
говорить  только  при  их  неразрывном  единении  с  умениями.  Имеется  в  виду  система 
общенаучных, общетехнических и специальных знаний и умений, которую обучающийся 
может  свободно  и  самостоятельно  применять  в  практической  деятельности.             
Педагогические правила, которыми следует руководствоваться при реализации принципа 
действенности и оперативности знаний и их системы, следующие: 
-  Цели  в  модульном  обучении  должны  формулироваться  в  терминах  методов 
деятельности (умственной или практической) и способов действий. 
-  Для  достижения  поставленных  целей  возможно  и  дисциплинарное  и 
междисциплинарное  построение  содержания  модулей  по  логике  мыслительной  или 
практической деятельности. 
-  Обучение  должно  организовываться  на  основе  проблемного  подхода  к  усвоению 
знаний, чтобы обеспечивалось творческое отношение к учению. 
-  Необходимо  ясно  показать  возможности  переноса  знаний  из  одного  вида 
деятельности в другой. 
Принцип  гибкости  требует  построения  модульной  программы  и  соответственно 
модулей  таким  образом,  чтобы  легко  обеспечивалась  возможность  приспособления 
содержания обучения и путей его усвоения к индивидуальным потребностям обучаемых. 
Реализация принципа гибкости требует соблюдения следующих педагогических правил: 
-  При  индивидуализации  содержания  обучения  необходима  исходная  диагностика 
знаний. 
-  Она  должна  быть  организована  таким  образом,  чтобы  по  ее  результатам  можно 
было легко построить индивидуализированную структуру конкретного модуля. 
-  Для  индивидуализации  содержания  обучения  необходим  анализ  потребности 
обучения со стороны обучаемого. 
-  С  этой  же  целью  можно  пользоваться  комплексным  критерием  его  построения, 
включающим базовую подготовленность и индивидуализированные цели обучения. 
-  Важно соблюдать индивидуальный темп усвоения. 
-  Методическая  часть  модуля  должна  строиться  таким  образом,  чтобы 
обеспечивалась индивидуализация технологии обучения. 
-  Требуется  индивидуальный  контроль  и  самоконтроль  после  достижения 
определенной цели обучения. 
Принцип  осознанной  перспективы  требует  глубокого  понимания  обучающимися 
близких, средних и  отдаленных стимулов  учения. Необходимо найти оптимальную меру 
соотношения  связей  управления  со  стороны  педагога  и  самостоятельности 
(самоуправления)  обучаемых.  Слишком  жесткое  управление  деятельностью  лишает 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы №1(43), 2013
 
 127
 
обучаемых  инициативы,  принижает  роль  самостоятельного  учения.  Если  использовать 
возможности самоуправления обучающихся, необходимо дать им ясно понять и осознать 
цели (промежуточные и конечные) учения. В модульном обучении они должны выступать 
в  качестве  значимых  результатов  деятельности,  поэтому  должны  осознаваться 
обучающимися как перспективы познавательной и практической деятельности. 
При реализации принципа осознанной перспективы в процессе модульного обучения 
необходимо соблюдать следующие педагогические правила: 
-  Каждому  обучающемуся  вначале  надо  представлять  всю  модульную  программу, 
разработанную на продолжительный этап обучения (курс, год или весь период). 
-  В ней точно указывается комплексная дидактическая цель, которую обучающий 
должен понять и осознать как лично значимый и ожидаемый результат. 
-  В  нее  входит  программа  учебных  действий  для  достижения  намеченной  цели,  а 
обучающийся  обеспечивается  путеводителем  для  достижения  близких,  средних  и 
отдаленных перспектив. 
- В начале каждого модуля обязательно нужно конкретно описать интегрированные 
цели учения в качестве результатов деятельности. 
- В начале каждого элемента следует точно указать частные цели учения в качестве 
результатов деятельности. 
Принцип  разносторонности  методического  консультирования  требует  обеспечения 
профессионализма  в  познавательной  деятельности  обучаемого  и  педагогической 
деятельности.  Пути  решения  этих  проблем  раскрывают  педагогические  правила, 
реализация принципа разносторонности методического консультирования: 
-  Учебный  материал  следует  представлять  в  модулях  с  использованием  
объяснительных методов, облегчающих усвоение информации. 
-  Должны  быть  предложены  различные  методы  и  пути  усвоения  содержания 
обучения,  которые  обучающийся  может  выбирать  свободно,  либо,  опираясь  на  них  или 
личный опыт, создавать собственный оригинальный метод учения. 
-  Необходимо  осуществлять  методическое  консультирование  педагога  по 
организации  процесса  обучения.  В  качестве  альтернативных  решений  могут  выступить 
различные  методы  и  организационные  схемы  обучения,  которые  наиболее  подходят  для 
усвоения пропорции конкретного содержания. 
- Педагог может свободно выбирать предложенные методы и организационные цели 
обучения или работать по своим, оригинальным методам и организационным схемам
-  В  тех  случаях,  когда  преподаватель  сам  строит  модуль,  желательно  в  его 
содержание включить используемые им методы обучения, так как это создает условия для 
обмена опытом между педагогами, преподающими эквивалентные курсы или предметы. 
Важно  соблюдать  принцип  паритетности.  Необходимо  сосредоточить  внимание  на 
создании  базисного  условия  для  реализации  взаимодействия  в  процессе  обучения.  Им 
может быть  уровень подготовленности обучающихся. Именно от  него в первую очередь 
зависит характер связей управления.  
Эффективным  педагогический  процесс  будет  при  условии,  если  сам  обучающийся 
максимально  активен,  а  преподаватель  реализует  консультативно-координирующую 
функцию  на  основе  индивидуального  подхода  к  каждому.  Но  для  этого  необходимо 
обеспечить  обучающихся  эффективными  средствами  учения,  такими  как  модуль. 
Используя  это  информационное  средство,  обучаемый  сможет  самостоятельно 
организовать усвоение нового материала и приходить на занятие подготовленным, решая 
проблемные  вопросы,  участвуя  в  исследовательской  деятельности  и  т.п.  Принцип 
паритетности  в  модульном  обучении  требует  соблюдения  следующих  педагогических 
проблем:  
-  Модульная  программа  обеспечивает  возможность  самостоятельного  усвоения 
знаний обучающимися до определенного уровня. 

128  Вестник Казахского государственного женского педагогического университета №1(43), 2013 
 
-  Она  призвана  освобождать  педагога  от  выполнения  чисто  информационной 
функции  и  создавать  условия  для  более  яркого  проявления  консультативно- 
координирующей функции. 
- Модули должны создавать условия для совместного выбора педагогом и учеником 
оптимального пути обучения. 
 Вышеизложенные  принципы  модульного  обучения  взаимосвязаны.  Они  отражают 
особенности  построения  содержания  обучения,  а  принцип  паритетности  характеризует 
взаимодействие  педагога  и  обучаемого  в  новых  условиях,  складывающихся  в  ходе 
реализации  модульного  подхода  в  процессе  обучения.  Все  названные  принципы 
опираются на обще-дидактические и взаимосвязаны с ними. 
Границы  модуля  определяются  установленной  при  его  разработке  совокупностью 
теоретических  знаний  и  навыков,  практических  действий,  необходимых  будущим 
специалистам для постановки и решения задач. 
В  лучших  зарубежных  вузах  мира  модульное  деление  строится  на  основе  строгого 
системного  анализа  понятийного  аппарата  дисциплины,  что  дает  возможность  выделить 
группы фундаментальных понятий, логично и компактно группировать материал, избегать 
повторений  внутри  курса  и  в  смежных  дисциплинах,  сократить  объем  курса  на  30%  и 
более.  Модуль  —  самостоятельная  структурная  единица  и  в  некоторых  случаях  студент 
может  слушать  не  весь  курс,  а  только  ряд  модулей.  Каждый  модуль  обеспечивается 
необходимыми  дидактическими  и  методическими  материалами,  перечнем  основных 
понятий,  навыков  и  умений,  которые  необходимо  усвоить  в  ходе  обучения.  Такой 
перечень  служит  основой  для  составления  программы  предварительного  контроля, 
который  можно  выполнить  в  виде  письменной  работы.  В  результате  такого  контроля 
студент  не  получает  оценку,  но  имеет  возможность  выяснить  степень  своих  знаний, 
получить  рекомендации  по  дополнительной  проработке  тех  или  иных  вопросов.  Внутри 
одного  курса  завершающая  контрольная  работа  по  окончании  каждого  модуля  служит 
предварительным контролем для следующего. 
Для каждого модуля формируется набор справочных и иллюстративных материалов, 
который  студент  получает  перед  началом  его  изучения.  Модуль  снабжается  списком 
рекомендуемой  литературы.  Каждый  студент  переходит  от  модуля  к  модулю  по  мере 
усвоения материала и проходит этапы текущего контроля независимо от своих товарищей. 
Информация,  входящая  в  модуль,  способна  иметь  самый  широкий  спектр  сложности  и 
глубины,  при  четкой  структуре  и  единой  целостности,  направленной  на  достижение 
интегрированной педагогической цели [3].  
В  свете  вышесказанного  очевидно,  что  для  разработки  всего  комплекса  модулей 
необходимы  системный  анализ  и  глубокая  методическая  проработка  содержания  и 
структуры  дисциплины,  при  которых  обеспечивался  бы  требуемый  квалификационной 
характеристикой объем знаний, навыков и умений (компетенции) студентов. 
Модульное построение курса дает ряд значительных преимуществ и является одним 
из эффективных путей интенсификации учебного процесса. 
К числу преимуществ данной технологии обучения относятся: 
-обеспечение  методически  обоснованного  согласования  всех  видов  учебного 
процесса внутри каждого модуля и между ними; 
-системный подход к построению курса и определению его содержания; 
-гибкость структуры модульного построения курса; 
-эффективный контроль за усвоением знаний студентами; 
-выявление 
перспективных 
направлений 
научно-методической 
работы 
преподавателя; 
-при  значительном  сокращении  времени  лекций  и  практических    занятий 
преподаватель  может  дать  студентам  необходимые  знания,  навыки  и  умения 
(компетенции) в своей предметной области. 
 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы №1(43), 2013
 
 129
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1.
 
Федоров И.Б., Еркович С.П., Коршунов С.В. Высшее профессиональное 
образование: Мировые тенденции. (Социальный и философский аспекты).–М.1998. 368 с. 
2.
 
 Савельев А.Я. Технологии обучения и их роль в реформе высшего образования. 
//Высшее образование. 1994. № 2. с. 29-37. 
3.
 
Подласый И.П. Педагогика. М.: 2000.с.573. 
 
ТҮЙІНДЕМЕ 
Мақалада модульдік оқытудың ерекшеліктері қарастырылған. Модульдік  оқытудың 
мақсаты,  мазмұны  және  ұйымдастыру  әдістемесі  берілген.  Сондай-ақ,  модульдік 
оқытудың басымдықтары тұжырымдалған.  
 
SUMMARU 
The  article  deals  with  the  features  of  modular  training  technology  and  its  proved 
advantages. 
 
 
 
ӘОЖ 373.1.02:372.891 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет