Хабарландыру Құрметті қала тұрғындары!жүктеу 6.34 Mb.
Pdf просмотр
бет8/12
Дата03.03.2017
өлшемі6.34 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

         ХАБАР

07:00 қр Әнұраны

07:02 «Өмір сабақтары» деректі 

драмасы


07:30 «Сотқа жеткізбей» деректі 

драмасы


08:00 Таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы  - утренняя ин-

формационно-развлекательная 

программа «Жаңа күн»  

10:20 Премьера!!! Телесериал. 

«Осколки»

11:10 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

11:40 Тұсаукесер!!! Телехикая. 

«Өгей жүрек»

12:30 Кулинарная программа 

«магия кухни»

13:00 «Семейные мелодрамы».  

Документальная драма

14:00 Телесериал. «И всё-таки 

я люблю...»

15:00 «народный контроль

15:15 «Көңіл толқыны». 

ақпаратты-танымдық 

бағдарлама

15:45 Телехикая. «зауал»

16:45 Телехикая.  

«Пәленшеевтер»

17:20 «EXPO - болашақ энер-

гиясы»

17:30 «Егіз жүрек»18:00 «біздің назарда»

18:15 Телехикая. «махаббатым 

жүрегімде»

19:00 қорытынды жаңалықтар

19:35 негізінде

19:40 Тұсаукесер!!! Телехикая. 

«Өгей жүрек»

20:30 «EXPO - энергия буду-

щего»

20:35 «бетпе-бет»21:00 Итоги дня

21:35 По сути

21:40 «бюро расследований»

22:10 Премьера!!! Телесериал.  

«Осколки» 

23:05 Телехикая. 

«Пәленшеевтер»

23:40 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

00:15 қорытынды жаңалықтар

00:50 «Өмір сабақтары» деректі 

драмасы


01:20 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

01:45 қорытынды жаңалықтар

02:20 «Сотқа жеткізбей» деректі 

драмасы

03:00 қр ӘнұраныҚАзАҚСтАН

тАРАз

7:25 Әнұран,аңдатпа

7:30 «қаЙырлы ТаҢ,  

ӘУлИЕаТа!»

9:30 «аПТа ЖаҢалықТары» 

(апталық шолу)

10:30 ТЕлЕблОКнОТ

10:33 ТЕлЕмарКЕТ

10:35 Хабар: «Ел ертеңі»

11:10 «балаларҒа 

базарлық» /балапан арна-

сынан/


11:30 ТЕлЕблОКнОТ

11:35 «сазды әуен»

11:45 ТЕлЕХИКаЯ 

12:35 Хабар: «ӨмІр ӨТКЕл» 

Әлдихан қалДыбаЕВ / 

қайталау/

13:00 ТҮСКІ ЖаҢалықТар. 

Тікелей эфир 

13:15 ДнЕВныЕ нОВОСТИ. 

Прямой эфир

13:30 Хабар: «ар айна « /

қайталау/

13:50 ТЕлЕмарКЕТ

13:55 ТЕлЕблОКнОТ

14:00 «СӨз марЖан» /ұлттық 

мақал-мәтелдер/

14:05 аҢДаТПа

14:05-17.50 Техникалық үзіліс 

17:50 аҢДаТПа

17:55 Хабар: «бІрІнШІ СТУ-

ДИЯ» /тікелей эфир/

18:20 КЕШКІ ЖаҢалықТар. 

Тікелей эфир 

18:35 ВЕЧЕрнИЕ нОВОСТИ. 

Прямой эфир 

18:50 ТЕлЕмарКЕТ

18:55 ТЕлЕблОКнОТ

19:00 «СазДы ӘУЕн»

19:15 ТЕлЕХИКаЯ 

20:00 қОрыТынДы 

ЖаҢалықТар. Тікелей эфир 

20:25 ИТОГОВыЕ нОВОСТИ. 

Прямой эфир

20:50 ТЕлЕблОКнОТ

20:55 Хабар: «Ол және өмір»

21:10 Хабар: «закон и обще-

ство»

21:30 «СӨз марЖан» /ұлттық мақал-мәтелдер/

21:35 ТЕлЕмарКЕТ

21:40 ТЕлЕблОКнОТ

21:45 «Әулиеата Әуендері»

21:55 Көркем фильм

23:25 ТЕлЕХИКаЯ 

0:00 қОрыТынДы 

ЖаҢалықТар

0:25 ИТОГОВыЕ нОВОСТИ

0:50 ТЕлЕблОКнОТ

0:55 «СазДы ӘУЕн»

1:05 аңдатпа.Әнұран

1:10 арнаныҢ ЖабылУы

7 КАНАл

06.00 «қыздар арасында»

06.40 «қуырдақ»   

07.00 «Ене мен келін» 

07.30 «мен шопоголикпін»

08.00 «қуырдақ»   

08.10 Т/с «Үзілген жапырақтар»

10.00 «Вечерний Квартал»

11.30 «моя история»

12.10 «баспана бабы»

13.00 «Тосың сиқыр»

13.30 «Әп,бәрекелде!»

14.00 Т/с «Өмір сынағы»

15.00 «Вечерний Киев»

16.00 «Смеяться разреша-

ется»


17.30 «ГУ ГУ ГӘП»   

18.00 Т/с «Жібек»

19.00 Т/с «құлпынай жұпары»

20.00 Т/с «Өмір сынағы»

21.05 «Q-елі»

21.30 Т/п «Человек-невидим-

ка»

22.40 Т/с «Секретные мате-риалы»

23.45 Т/с «Сонная лощина»  

00.45 Т/с «Темное дитя»  

01.40 «айнаonline»

02.00 «баспана бабы» 

03.00 «Тосың сиқыр»

03.30 Т/с «Жібек»

04.30 «қуырдақ»   

05.00 «Женіп көр!»

     КтК

07.00 Открытие вещания. қр 

ӘнҰраны

07.05 “ЖОҒалҒан УақыТ ТУ-ралы ЕрТЕГІ” көркем фильм 

08.30 “алаҢ бОлма, Жаным” 

түрiк телехикаясы 

09.30 “зВЕзДнаЯ ЖИзнЬ” – 

Ушедшие в 2013…  

10.40 “ПОрТрЕТ нЕДЕлИ” 

(повтор)

11.50 “ДрУГаЯ ПраВДа” 

(повтор) 

12.50 “СЕмЕЙныЕ Драмы”, 

псевдо-реалити

14.45 “КӨрІПКЕл”. Жаңа 

маусым!

15.50 “маХаббаТ мҰҢы” үнді телехикаясы (932,933)  

Тұсаукесер!

17.20 “маХаббаТТа  ШЕК 

бар ма?” үнді телехикаясы. 

(454,455,456)  Тұсаукесер! С 

субтитрами на русском языке

19.00 “ШырҒалаҢ” түрiк 

телехикаясы. С субтитрами на 

русском языке. Тұсаукесер! 

20.30 ЖаҢалықТар

21.00 ВЕЧЕрнИЕ нОВОСТИ

21.40 “ГлаВнаЯ рЕДаКЦИЯ” – 

натворили 

22.30 “ВЕДЬма” (17-18 серии), 

мелодрама с участием Евгении 

лозы, максима радугина, лю-

бови Тихомировой. Премьера! 

00.35 “мОрСКИЕ ДЬЯВОлы. 

СмЕрЧ-2” (17-18 серии), 

остросюжетная драма с уча-

стием Олега Чернова, Дарьи 

Юргенс, Ивана Паршина 

02.15 “СараЙ ХанымДары”

03.00 ЖаҢалықТар (повтор)  

03.25-04.15 “КТК” 

қОрЖынынан” ойын-сауықты 

бағдарлама

КАНАЛ

05.58  қр ӘнҰраны

06.00 Информбюро

06:50 развлекательная про-

грамма «ризамын» (каз)

07:30 азил Студио

08:00  Сериал «КИЕлИ нЕКЕ» 

(повтор)


09:00 Сериал «бақыТТы 

бОлҒым КЕлЕДІ» (каз) (по-

втор)

10:00 Кулинарная программа «Готовим с адель» 

10:30 мультсериал «бЭТмЕн»

11:30 мультсериал «СмЕШа-

рИКИ» (рус)

12:30 ЕралаШ

13:40 Сериал «КУХнЯ» (по-

втор)

15:10 Сериал «бақыТТы бОлҒым КЕлЕДІ» (каз)

16:10Сериал «КИЕлІ нЕКЕ» 

(каз)

17:10 неге? (повтор)18:10аЙТа бЕрСІн

19:05Келiндербайгесi (каз)

20:00 Информбюро

21:00 Сериал «мамочки» 

22:40 Сериал «ЕрТУГрУл 2»

23:40 алдараспан, Шаншар, 

нысана күнделігі (каз)

00:30 Сериал «миндальный 

привкус любви»

01:20 «Талант Шоу»

02:40 Казакша концерт (каз)

05:00 мультсериал Ворнер 

(каз)

   евРАзИя

6:00 ЖаҢалықТар СУбТИТ-

рлЕрмЕн  

6:05 «ЖИТЬ зДОрОВО» (каз)  

7:00 ЖаҢалықТар СУбТИТ-

рлЕрмЕн  

7:10 «СаПа бақылаУДа» 

7:55 ЖаҢалықТар СУбТИТ-

рлЕрмЕн  

8:00 Телеканал «ДОбрОЕ 

УТрО»  

10:00 «СУДЕбныЕ ИСТОрИИ»  11:00 «ТОЙ заКаз» 

бағдарламасы  

11:30 «ӘЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы 

12:30 «ДЖОДХа ЖӘнЕ аК-

бар». ҮнДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

13:20 «ҒаЖаЙыП Жан». ҮнДІ 

ТЕлЕХИКаЯСы  

14:10 «Ән ДарИЯ» 

бағдарламасы  

15:00 «бAСТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы   

15:15 «Сын мОЕГО ОТЦа». 

многосерийный фильм 

16:20 «ДаВаЙ ПОЖЕнИмСЯ!» 

17:35 Ток-шоу «рОДИна»  

18:50 многосерийная мело-

драма «раДИ лЮбВИ Я ВСЕ 

СмОГУ»

20:00 «ГлаВныЕ нОВОСТИ»  20:55 «ДЖОДХа ЖӘнЕ аК-

бар». ҮнДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

22:00 «баСТы ЖаҢалықТар» 

22:40 «ҒаЖаЙыП Жан». ҮнДІ 

ТЕлЕХИКаЯСы  

23:35 «П@УТINA» 

бағдарламасы  

0:00 Премьера. алексей 

Гуськов, Егор бероев, Екате-

рина Гусева в многосерийном 

фильме «ТОнКИЙ лЕД» 

2:10 «П@УТINA» 

бағдарламасы    

2:30 «бAСТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы   

2:40 «баСТы ЖаҢалықТар»   

3:15 «ӘЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы 

До 4:00 

     


 

7:00 «Kaznet» ғаламторға шолу

7:30 Программа «Суперпапа»

8:10 «біздің уақыт» 

ақпараттық-сараптамалық 

бағдарламасы

9:00 Турецкий сериал «Укра-

денная жизнь»

10:00 «Фериха» түрік теле-

хикаясы


11:10 «Жетім жүрек» үнді теле-

хикаясы


13:10 «қыз ақысы» түрік теле-

хикаясы


14:10 «айжан» телехикаясы

15:10 Информационно-анали-

тическая программа «Избран-

ное за неделю»

16:00 «Ел аузында» 

бағдарламасы

17:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы

18:00 «Жетім жүрек» үнді теле-

хикаясы


19:00 «қыз ақысы» түрік теле-

хикаясы


20:00 Жаңалықтар

20:30 новости «20:30»

21:00 «Ұрланған тағдыр» түрік 

телехикаясы

22:00 «қош келдіңіз!» 

ситуациялық комедия

23:00 Сериал «Двадцать лет 

без любви»

23:50 «Технология аймағы» 

бағдарламасы

0:00 Жаңалықтар

0:30 новости «20:30»

1:00 «байдың қызы» корей 

телехикаясы

АлуАН

16

//   «Жамбыл - Тараз»  //  №40 (1328), 5 қазан  2016 Жыл  //10 

қАзАН

Tv АПтА

17

//   «Жамбыл - Тараз»  //  №40 (1328), 5 қазан  2016 Жыл  //6:55 Әнұран

7:00 «ТаҢШОлПан». Таңғы 

ақпаратты-сазды бағдарлама 

(8:00; 9:30 KAZNEWS)   

10:00 «Питер Пэн». мультхикая. 

1-маусым. 13-бөлім (алмания, 

2013 ж.)

10:25 ТҰСаУКЕСЕр! «ТОбОТ». 

мультхикая. 1-маусым.27-

бөлім(Оңтүстік Корея, 2015 ж.)

10:50 «Әке». Телехикая. 5-бөлім 

(«қазақстан» Ұлттық телеарна-

сы, 2015 ж.) (с субтитрами)

11:45 «айтуға оңай...»

12:30 ТҰСаУКЕСЕр! «бОлаШақ 

ӘлЕм». Деректі фильм. 5-бөлім 

(ақШ, 2015 ж.)

12:55 KAZNEWS (Дайджест)

13:00 «бІрГЕ ТаҢДаЙмыз!». 

Тікелей эфир

14:10 «Келін». Телехикая. 1909, 

1910-бөлімдері 

15:00 «ӘЙЕл бақыТы». Ток-

шоу. Тікелей эфир 

16:40 «Сурайя».Телехикая. 

28-бөлім (малайзия, 2015 ж.) (с 

субтитрами)

17:30 KAZNEWS

17:55 «бүгінгі күннің батырлары»

18:05 «Жарқын бЕЙнЕ». 

18:35 ТҰСаУКЕСЕр! «СУраЙЯ». 

Телехикая.29-бөлім (малайзия, 

2015 ж.) (с субтитрами)

19:30 KAZNEWS

20:20 «аЙТУҒа ОҢаЙ...» 

21:05 «Әке». Телехикая. 6-бөлім 

(«қазақстан» Ұлттық телеарна-

сы, 2015 ж.) (с субтитрами)

22:00 ТҰСаУКЕСЕр! «КЕлІн». 

Телехикая.  

22:55 «Түнгі студияда нұрлан 

қоянбаев»

23:30 KAZNEWS

0:20 «болашақ әлем». Деректі 

фильм. 5-бөлім (ақШ, 2015 ж.)

0:50 «бүгінгі күннің батырлары»

1:00 Әнұран

         ХАБАР

07:00 қр Әнұраны

07:02 «Әсем әуен» 

07:15 «біздің үй»

08:00 «Жаңа күн» таңғы 

ақпаратты-сазды бағдарламасы 

-Утренняя информационно-раз-

влекательная программа

10:10 Премьера!!! Телесериал. 

«Осколки» 

11:05 Кулинарная программа 

«магия кухни»

11:35 «Подари детям жизнь»

11:40 Телехикая. «қыз жолы»

12:30 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

13:05 Телесериал. «Королева 

игры»


14:00 Телесериал. «развод»

15:00 мультсериал.  «Фархат»

15:50 «Подари детям жизнь»

15:55 Телехикая. «25 километр»

16:30 «қайсар жандар»

17:00 «EXPO - энергия буду-

щего»

17:05 Телесериал. «агенты справедливости»

17:50 «біздің үй»

18:35 «Тағдыр тартысы» деректі 

драмасы


19:05 Телехикая. «қыз жолы»

19:55 «EXPO - болашақ энер-

гиясы»

20:00 қорытынды жаңалықтар20:30 «Тағдыр жолы»

21:00 Итоги дня

21:30 Премьера! Телесериал 

«Такая работа» 

22:15 Премьера!!! Телесериал. 

«Осколки» 

23:10 «Тағдыр тартысы» деректі 

драмасы


23:45 қорытынды жаңалықтар

00:15 «Сотқа жеткізбей» деректі 

драмасы

00:45 «арман қанатында» 01:05 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

01:40 қорытынды жаңалықтар

03:00 қр Әнұраны

                          

ҚАзАҚСтАН

тАРАз

7:25 Әнұран.аңдатпа

7:30 КОнЦЕрТТІК баҒДарлама

9:30 ДЕрЕКТІ ФИлЬм   

10:10 СазДы ӘУЕн

10:25 ТЕлЕблОКнОТ

10:30 ТЕлЕмарКЕТ

10:35 Хабар: «алтын бесік» 

10:50 Хабар: «Грани « 

11:00 «балаларҒа базарлық» 

/балапан арнасынан/

11:25 «СӨз марЖан» /ұлттық 

мақал-мәтелдер/

11:30 ТЕлЕблОКнОТ

11:35 КҮЙ КҮмбІрІ

11:45 ТЕлЕХИКаЯ

12:35 ДЕрЕКТІ ФИлЬм   

13:00 ТҮСКІ ЖаҢалықТар. 

Тікелей эфир 

13:10 ДнЕВныЕ нОВОСТИ. 

Прямой эфир

13:20 балаларҒа базарлық /

балапан арнасынан/

13:45 ТЕлЕблОКнОТ

13:50 ТЕлЕмарКЕТ

13:55 Әулиеата әуендері

14:05 аҢДаТПа

14:05-17.50 Техникалық үзіліс 

17:50 аҢДаТПа

17:55 Хабар: «СамОПОзна-

нИЕ»

18:20 КЕШКІ ЖаҢалықТар. Тікелей эфир 

18:35 ВЕЧЕрнИЕ нОВОСТИ. 

Прямой эфир 

18:50 ТЕлЕмарКЕТ

18:55 ТЕлЕблОКнОТ

19:00 «Сазды әуен»

19:15 ТЕлЕХИКаЯ 

20:00 қОрыТынДы 

ЖаҢалықТар. Тікелей эфир 

20:20 ИТОГОВыЕ нОВОСТИ. 

Прямой эфир

20:40 ТЕлЕблОКнОТ

20:45 Күй күмбірі

20:55 Хабар: «Первая студия» /

рус/ /прямой эфир/ /н.багбанов/

21:20 «СӨз марЖан» /ұлттық 

мақал-мәтелдер/

21:30 ТЕлЕмарКЕТ

21:40 ТЕлЕблОКнОТ

21:45 Әулиеата әуендері

21:55 Көркем фильм

23:25 ТЕлЕХИКаЯ

0:00 қОрыТынДы 

ЖаҢалықТар

0:20 ИТОГОВыЕ нОВОСТИ

0:40 ТЕлЕблОКнОТ

0:45 «Сазды әуен»

1:05 аңдатпа.Әнұран

1:10 арнаныҢ ЖабылУы

7 КАНАл

06.00  К/ф «Сотқарлар»

08.15 «қуырдақ» 

08.30 Т/с «Үзілген жапырақтар»

10.00 Т/с «запах клубники»

11.00 «невеста для MBAND»

12.00 Т/п «айтпады демеңіз»

13.00 Т/п «Шыдамның шегі»

13.30 «Q-елі. Тақиялы періште»

14.00 «Шай ішейік»  

15.00 Х/ф «люди в черном»

16.45 «невеста для MBAND»

17.45 «Шай ішейік»  

18.00 «айнаonline»

19.00  Т/с «құлпынай жұпары»

20.00  Т/с «1001 түн»

21.00 «Q-елі. Тақиялы періште»

21.30  Т/п «Человек-невидимка»

22.30  Т/с «Секретные матери-

алы»


23.30  Т/с «Ответный удар»

00.20  «наш боец.кз»

00.50 Т/с «Тёмное дитя»

01.35 «айнаonline»

02.00 Т/п «Шыдамның шегі»

02.30 Т/п «айтпады демеңіз»

03.30 «мен шопоголикпін»

04.00 «Ене мен келін»

04.30 «қуырдақ»   

05.00 «Жеңіп көр!»     КтК

06.00 Открытие вещания. қр 

ӘнҰраны

06.05 “маХаббаТ мҰҢы” үнді телехикаясы (повтор)

06.35 “маХаббаТТа  ШЕК бар 

ма?” үнді телехикаясы (повтор)

07.00 “алаҢ бОлма, Жаным” 

түрiк телехикаясы

07.45 ЖаҢалықТар (повтор)

08.10 “ФаТмаГҮлДІҢ ЖазыҒы 

нЕ?” түрiк телехикаясы (повтор)

10.00 “мОрСКИЕ ДЬЯВОлы. 

СмЕрЧ. СУДЬбы”, остросюжет-

ная драма (7-8 серии, повтор)

12.00 нОВОСТИ (повтор вечер-

него выпуска)

12.45 “ГлаВнаЯ рЕДаКЦИЯ” 

(повтор)

13.20 “СЕмЕЙныЕ Драмы”, 

псевдо-реалити

14.25 “ӘЙЕл қырық 

ШырақТы”. Жаңа маусым!

15.20 “ТаҒДырмЕн ТарТыС 

” үнді телехикаясы (447,448) 

Тұсаукесер! С субтитрами на 

русском языке

16.10 “маХаббаТ мҰҢы” 

үнді телехикаясы (887,888).  

Тұсаукесер!

17.25 “маХаббаТТа  ШЕК бар 

ма?” үнді телехикаясы. (409-

410)  Тұсаукесер! С субтитрами 

на русском языке

18.35 “ФаТмаГҮлДІҢ ЖазыҒы 

нЕ?” түрiк телехикаясы. С субти-

трами на русском языке.  

20.30 ЖаҢалықТар

21.00 ВЕЧЕрнИЕ нОВОСТИ

21.35 “ЧЕрныЙ КВаДраТ” – От-

крытие сезона!

22.15 “ХОзЯЙКа” (5-6 серии), 

мелодрама с участием Елены 

Стефанской, Владимира Горян-

ского, Премьера! 

00.15 “мОрСКИЕ ДЬЯВОлы. 

СмЕрЧ. СУДЬбы” (9-10 серии), 

остросюжетная драма с уча-

стием Олега Чернова, Дарьи 

Юргенс, Ивана Паршина

02.00 “СараЙ ХанымДары”

02.45 ЖаҢалықТар (повтор)  

03.10-03.40 “КТК” 

қОрЖынынан” ойын-сауықты 

бағдарлама

КАНАЛ

05.58  қр ӘнҰраны

06.00 музыкальный час

07:00 развлекательная програм-

ма «ризамын» (каз)

09:00 Сериал «бақыТТы 

бОлҒым КЕлЕДІ» (каз) 

10:00 «ӘзІл СТУДИО» (каз)

11:00 мультсериал «СмЕШарИ-

КИ» (рус)

12:05 анимационный фильм 

«ШрЕК наВСЕГДа» (повтор)

14:00 УралЬСКИЕ ПЕлЬмЕнИ

15:00 Сериал «бақыТТы 

бОлҒым КЕлЕДІ» (каз)

16:00 алдараспан, Шаншар, 

нысанакүнделігі (каз)  

17:00 КИнО. роберт Дауни 

мл.в фантастическом фильме 

«мСТИТЕлИ» (повтор)

20:00 Информбюро

21:00 Сериал «мЕЖДУ нЕбОм 

И зЕмлЕЙ» (рус)

23:00 Сериал «ЕрТУГрУл 2»

00:00 КИнО «рОК на ВЕКа»

02:00 Сериал «СТрЕла» (каз)

05:00 мультсериал Ворнер (каз)

  

   евРАзИя

6:00 ЖаҢалықТар СУбТИТ-

рлЕрмЕн  

6:05 «ЖИТЬ зДОрОВО» (каз)  

7:00 ЖаҢалықТар СУбТИТ-

рлЕрмЕн  

7:10 «СаПа бақылаУДа» 

7:55 ЖаҢалықТар СУбТИТ-

рлЕрмЕн  

8:00 Телеканал «ДОбрОЕ 

УТрО»  


10:00 «СУДЕбныЕ ИСТОрИИ»  

11:00 «ТОЙ заКаз» 

бағдарламасының тұсаукесері  

11:30 «ӘЙЕл Сыры…» 

бағдарламасы 

12:30 «ДЖОДХа ЖӘнЕ аК-

бар». ҮнДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

13:20 «бAСТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы   

13:35 «ҒаЖаЙыП Жан». ҮнДІ 

ТЕлЕХИКаЯСы  

14:30 ТОК-ШОУ «ВСЕ мы 

лЮДИ» (каз)   

15:20 «ПраВДа»   

15:30 Премьера. «нарОЧнО нЕ 

ПрИДУмаЕШЬ»         

16:30 «ДаВаЙ ПОЖЕнИмСЯ»  

17:40 «ПУСТЬ ГОВОрЯТ»  

18:50 Премьера сезона. много-

серийная мелодрама «раДИ 

лЮбВИ Я ВСЕ СмОГУ»

20:00 «ГлаВныЕ нОВОСТИ»  

20:55 «ДЖОДХа ЖӘнЕ аК-

бар». ҮнДІ ТЕлЕХИКаЯСы  

22:00 «баСТы ЖаҢалықТар»  

22:40 «ҒаЖаЙыП Жан». ҮнДІ 

ТЕлЕХИКаЯСы  

23:35 «П@УТINA» 

бағдарламасы  

0:00 «УлыбКа ПЕрЕСмЕШнИ-

Ка». многосерийный фильм

2:00 «П@УТINA» бағдарламасы    

2:20 «бAСТы ПаТрУлЬ» 

бағдарламасы   

2:30 «баСТы ЖаҢалықТар»   

3:10 ТОК-ШОУ «ВСЕ мы 

лЮДИ»  

До 4:00.


СӘРСеНБІ

12 

қАзАН

сүйелдің аяқ пен 

қолға шығу себебі 

Ал қолдағы немесе аяқтағы жараның 

нақты сүйел екенін қалай ажырата-

мыз? 

Оны  емдемес  бұрын,  мұның  нақты 

сүйел екеніне көз жеткізгеніміз абзал. 

Ол қандай болады? 

-  Бұл  –  терінің  үстіне  жайғасатын 

қоңыр немесе сұр түсті кішкене түйін; 

-  Сыртындағы  жабындысы  жарқын 

немесе күңгірт түсті болады; 

-  Қолдағы  немесе  аяқтағы  сүйелдің 

құрылымы  қабат-қабат  орамжапырақ 

секілді етті болып келеді; 

-  Қолдағы  сүйел  дөңгелек  немесе 

сопақша болып келеді. Түсі – сұр. Және 

басқан  кезде  ауырады.  Ұстаған  кезде 

қатты екені байқалады; 

- Құрылымның ішінде қара нүктесі бар. Аяқ пен қолда сүйелдің пайда болу 

себебі 

Сүйел  адам  папиломмасы  вирусын 

жұқтырған  кезде  шығады.  Жұғу  жол-

дары: 


- Вирусты тасымалдаушымен тікелей 

қарым-қатынас. Мысалы, қол алысу; 

- Көпшілікке ортақ ылғалдылығы мол 

жерде жүру. Мысалы, бассейн, сауна, 

монша; 

- Папиллома вирусы көп уақыт адамның өзіне  білінбеуі  мүмкін.  Байқасаңыз, 

қолдағы  сүйел  ойда-жоқта  пайда  бо-

лады. 

Оның  пайда  болуына  әсер  ететін 

факторлар: 

- Күйзелістің, дұрыс тамақтанбаудың, 

дәруменнің  аз  болуының,  дұрыс 

ұйықтамаудың,  таза  ауа  жетіспеудің 

нәтижесінде иммунитеттің төмендеуімен 

байланысты; 

- Терідегі микрожарақаттар мен микро- 

сызаттар; 

- Қол мен аяқтың шамадан тыс терлеуі; 

- Гигиенаның қарапайым ережелерін 

сақтамау; 

- Ыңғайсыз аяқ киім кию. 

„

Қолға шыққан сүйел- қатерсіз, табиғатынан 

вирусты болып келетін жара. 

сырттай түйінге немесе үрпіге 

ұқсайды. Өзге жаралармен 

салыстырғанда ешқандай 

зияны болмаса да, назардан 

тыс қалмауы тиіс. біріншіден, 

олар жұғады. Екіншіден, олар 

комплекстің себепшісіне 

айналады. Және соңында 

сүйел өршіп, ауырсыну сезімін 

тудырады. 

Tv АПтА

18

//   «Жамбыл - Тараз»  //  №40 (1328), 5 қазан  2016 Жыл  //6:00 Әнұран

6:05 KAZNEWS

6:50 «Көңіл толқыны»

7:00 «ТаҢШОлПан». 

Таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарлама  (8:00; 9:30 KA

ZNEWS)                                                      

10:00 «Питер Пэн». муль-

тхикая. 1-маусым. 14-бөлім 

(алмания, 2013 ж.)

10:25 ТҰСаУКЕСЕр! 

«ТОбОТ». мультхикая. 

1-маусым.28-бөлім 

(Оңтүстік Корея, 2015 ж.)

10:55 «Әке». Телехикая. 

6-бөлім («қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2015 

ж.) (с субтитрами)

11:45 «айтуға оңай...»

12:30 ТҰСаУКЕСЕр! 

«бОлаШақ ӘлЕм». 

Деректі фильм. 6-бөлім 

(қазақстан, 2015 ж.)

12:55 KAZNEWS (Дайд-

жест)

13:00 «бІрГЕ ТаҢДаЙмыз!». Тікелей 

эфир 


14:10 «Келін». Телехикая.  

15:00 «ӘЙЕл бақыТы». 

Ток-шоу. Тікелей эфир 

16:40 «Сурайя».Телехикая. 

29-бөлім (малайзия, 2015 

ж.) (с субтитрами)

17:30 KAZNEWS

17:55 «қазақСТан 

бІлІмІ». арнайыжоба

18:15 «аГрОбИзнЕС»  (с 

субтитрами)

18:35 ТҰСаУКЕСЕр! 

«СУраЙЯ». Телехикая.30-

бөлім (малайзия, 2015 ж.) 

(с субтитрами)

19:30 KAZNEWS

20:20 «қОҒамДық 

КЕҢЕС». Тікелей эфир. 

21:05 «Әке». Телехикая. 

7-бөлім 


22:00 ТҰСаУКЕСЕр! 

«КЕлІн». Телехикая. 

22:55 «Түнгі студияда 

нұрлан қоянбаев» 

23:30 KAZNEWS

0:15 «болашақ әлем». 

Деректі фильм. 6-бөлім 

(ақШ, 2015 ж.)

0:45 «агробизнес» (с суб-

титрами)


1:05 «қазақстан білімі». 

арнайы жоба

1:25 «бүгінгі күннің батыр-

лары»


1:35 қазақстан эстра-

да жұлдыздарының 

қатысуымен концерт

2:25 «Түнгі студияда 

нұрлан қоянбаев» 

3:00 Әнұран         ХАБАР

07:00 қр Әнұраны

07:02 «Өмір сабақтары» 

деректі драмасы

07:30 «Сотқа жеткізбей» 

деректі драмасы

08:00 «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы -Утренняя 

информационно-развлека-

тельная программа

10:10 Премьера!!! Теле-

сериал. «Осколки» 

11:05 «Тағдыр тартысы» 

деректі драмасы

11:40 Телехикая. «қыз 

жолы»

12:30 Кулинарная програм-ма «магия кухни»

13:00 Телесериал. «Коро-

лева игры»

14:00 Телесериал. «раз-

вод»

15:00 «мұғалім - мектептің жүрегі» концерті

16:15  «Шалғайдағы оқиға». 

Телехикая

17:05 «EXPO - болашақ 

энергиясы»

17:10 «біздің үй»

18:00 Телехикая.  

«Пәленшеевтер»

18:35 «арнайы хабар»

19:00 қорытынды 

жаңалықтар

19:35 негізінде

19:40 Телехикая. «қыз 

жолы»


20:30 «EXPO - энергия 

будущего»

20:35 «Сильные духом» 

20:50 Документальный 

цикл  «История победы» 

21:00 Итоги дня

21:35 По сути

21:40 Телесериал. «Такая 

работа» 

22:30 Премьера!!! Теле-

сериал. «Осколки» 

23:25 Телехикая. 

«Пәленшеевтер»

23:50 «Тағдыр тартысы» 

деректі драмасы

00:25 қорытынды 

жаңалықтар

00:55 «Сотқа жеткізбей» 

деректі драмасы

01:25 «Өмір сабақтары» 

деректі драмасы

02:10 «Әр үйдің сыры 

басқа» деректі драмасы

02:35 қорытынды 

жаңалықтар

03:00 қр Әнұраны

                          


Каталог: images -> PDF-kaz
PDF-kaz -> 2015 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> Ерлер денсаулығы елеусіз қалмауы тиіс
PDF-kaz -> №9 (1244) 3 наурыз 2015 жыл, сейсенбі „ «Адамдықты айт, ерлікті айт, батырлықты айт, Ел бірлігін сақтаған татулықты айт!»
PDF-kaz -> «Жасыл белдеулер» қанат жайып келеді
PDF-kaz -> Конференцияда талқылады басқосуда облыс әкімінің орынбасары Ерқанат манжуов ашып, жүргізіп отырды. Ол ағымдағы жыл аймақта өтетін қазақ
PDF-kaz -> Құрметті тұтынушылар!
PDF-kaz -> Бақытты, Базарлы Балалық! №22 (1257)
PDF-kaz -> №1 (1341) 5 қаңтар 2017 жыл, бейсенбі „ Жаңа жыл мерекесінде облыс әкімі Кәрім Көкірекбаев жүзуден ҚР халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Рио-де-Жанейро қаласында өткен XV жазғы Паралимпиада ойындарының жеңімпазы Зульфия Габидуллинаның арманын
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 2 бет. Тарихыңды таны


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет