Хабаршы тарих жəне саяси-əлеуметтікжүктеу 3.91 Mb.
Pdf просмотр
бет5/50
Дата06.03.2017
өлшемі3.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

Ключевые слова: АЗТМ, оборонно-промышленный  комплекс, оборонные  предприятия, военный  продукт, 
эвакуация, Народный Комиссариат. 
 
 
УДК94(574) 
 
СЕМЕЙ ӨЛКЕСІНДЕГІ ЖƏРМЕНКЕЛЕРДІҢ АШЫЛУЫ МЕН  ҚЫЗМЕТІ 
 
Болатова Қ.Б. – Аға о<ытушы, т.ғ.к.,  аза< инновациялы< гуманитарлы< за  университеті  
аза<стан Республикасы, Семей <аласы 
Жумагулов Б.Б. – Тарих магистранты,  аза< инновациялы< гуманитарлы< за  университеті  
аза<стан Республикасы, Семей <аласы, Email: Kalamkas_17_81@mail.ru 
 
Бұл мақалада,  ХІХ ғасырдың ІІ жартысы мен ХХ ғасырдың басындағы  Семей өлкесіндегі жəрмеңкелердің 
ашылуы мен жəрмеңкелердің атқарған қызметі жайлы жазылған. Сонымен қатар,  Семей қаласы – ежелгі Ұлы 
Жібек  жолының  солтүстік  шығыс  жағында  орналасқан  байырғы  сауда  мекені  болғаны  жайлы,  Семей 
қаласының орналасқан жері саудагерлер мен көпестер, керуеншілер үшін қолайлы болғаны жайлы баяндалған. 
Автор  сонымен  қатар,  20  ғасырдың  басында  Семей  облысында  28  жəрмеңке  жұмыс  істегендігі,  олардың 
ішіндегі  сауда  айналымы  жағынан  ең  ірісі  Қоянды  жəрмеңкесі,  сондай-ақ  Павлодар  уездіндегі  Покров, 
Златаустов,  Семей  уездіндегі  Екатерина  жəне  Шар  жəрмеңкелері  жайлы  айтылған.  1907  жылы  Семей  облы-
сының  жəрмеңкелерінде  2103945  сомның  əр  түрлі  тауарлары  мен  малы  сатылғандығы  жайлы,  ал  1913  жылы 
бұл  көрсеткіш  3710397  сомға  жеткендігі  туралы  статистикалық  көрсеткішпен  салыстырмалар  көрсетілген. 
Сонымен  қатар,  жəрмеңкелерде  өнеркəсіп  жəне  ауыл  шаруашылық  өнімдері,  тірі  мал  мен  мал  шаруашылы-
ғының  өнімдері  сатылғандығы  туралы  талданған.    1903  ж.  Семей  өңірі  жəрмеңкелерінің  сауда  айналымының 
34%-нан астамы өнеркəсіп өнімдерінің үлесіне, 24%-ы мал шаруашылығы өнімдерінің үлесіне тигендігі  туралы 
ой түйінделген.  
Түйін сөздер: Жəрмеңке, сауда, саудагер, көпес, айырбас, өнеркəсіп, салық, Қоянды, Шар.   
 
XVIII ғасырдың басынан басталатын қазақ елінің Ресей империясының құрамына енуі жергілікті 
халықтың  Ресейлік  сауда  жүйесіне  кеңінен  араласуымен  ерекшеленді.  Петр  І  жарлығы  бойынша 
есептелінетін, Семей қаласы Ертіс бойындағы сауда орталығына айналды. 
Семей қаласы – ежелгі Ұлы Жібек жолының солтүстік шығыс жағында орналасқан байырғы сауда 
мекені болғаны тарихта мəлім. Демек, Семей қаласының орналасқан жері саудагерлер мен көпестер, 
керуеншілер үшін қолайлы болған. 
XIX  ғасырдың  ІІ  жартысы  мен  XX  ғасырдың  басында  –  Семей  жəрмеңкелері  ұйымдастырылған 
сауда орталығы болды.  XX ғасырдың басында облыста 28 жəрмеңке жұмыс істеді. Олардың ішіндегі 
сауда айналымы жағынан ең ірісі Қоянды жəрмеңкесі болса, одан кейінгі орындарда Семей өңіріндегі 
Екатерена, Шар жəрменкелерді айтуға болады.  
1842  ж.  10  ақпандағы  жоғарғы  министрлер  Комитеттерінде  жəрменкелерді  дамыту  жөніндегі 
мəселелерге  үлкен  көңіл бөлінді.  Арнайы  жарлық бойынша  орталық жəне жергілікті басқарушылар 
жəрмеңкелерге қатысушыларға қалған нақты рұқсат алу керек болды, куəлəндіретін рұқсат қағазды 
өз  уақытынан  асырмай  жəрмеңкелік  комитеттен  тіркеуден  өтіп  отырған  Азиялық  көпестер  үшін, 
көпестік  куəліктер  міндетті  түрде  тексертіп  отырған.  Семей  өңірінде  сауда  айналымында  бірінші 
орында  Қоянды  жəрменкесі  тұрды.  1848  жылы  болған  бұл  жəрмеңке  біртіндеп  орнығып  дами 
бастады.  1869  жылы  үлкен  жетістіктерге  жете  бастады,  оның  сауда  ортасында  500000  рубльды 
алғашында құраса 900 айналым 1644 мың рубльге дейін жетті. 1869  ж. қоянды жəрмеңке жергілікті 
əкімшіліктің жыл сайын 15 мамыр 15 маусым аралығында жəрмеңкелік сауда жасады [1]. 
Аталған сауда жəрменкесіне негізінен орыс саудагерлері, көпестері өздерінің əртүрлі тауарларын 
сатты  немесе  малға  айырбастайтын  болды.  Жəрмеңкелерде  қазақтар  арасында  қажетті  тауарларға 
деген  сұраныстар  анықталынып,  алдын-ала  тапсырмалар  алынды.  Мысалы,  1842  жылдың  20  қаза-
нында Батыс Сібір генерал-губернаторына жіберілген хабарламада, «Қазан айының бірі күні Көшетау 
жəрмеңкесі  арқылы  қырғыздармен  сауда  жасау  үшін  тұрақты  саудагерлерден  басқа  тағы  саудагер 
2000 рубльдің əртүрлі  тауарларын əкелді», делінген.  
 

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №3 (50), 2016 г. 
24 
1876 жылы 3 желтоқсанда Семей обылысының əскери губернаторы В.Полтарацкийдің Батыс Сібір 
губернаторына  Шар  өзені  бойындағы  жəрмеңкенің  ашылуы  туралы  жазған  құжатында:  «В  виду 
успешного развития торговли скотом у Куяндинского пикета в Каркаралинском уезде, послужившей 
основанием  существующей  ныне  Ботовской  ярмарки,  некоторые  семипалатинские  и  иногородные 
торговцы  несколько  лет  тому  назад  сделали  попытку  завести  подобную  же  торговлю  Семипала-
тинском уезде, в урочище Кара-мола уреки Чар, в 60 верстах на юг от, юго-запад от Семипалатинска. 
Попытка эта увеличелась полным успехом, и ныне установились в названной местности две ежегод-
ные ярмарки, помимо всякого официального разрешения и даже содействия, обещающие в непродол-
жительном времени немногим уступать в  размерах оборота в Ботовской ярмарке» [2]. 
Осы  деректерге  сүйене  отырып,  Шар  өзенінің  бойындағы  жəрмеңке  1876 жылдан  бастап жұмыс 
істегендігі,  оның  Қоянды  жəрмеңкесінен  жылдық  тауар  айналымы  кем  түспегенін  көруге  болады. 
Шар  өзенінің  бойындағы  Қара-мола  жеріндегі  жəрмеңке  жылына  екі  рет  өткізілетіндігі  жазылған. 
Шар  жазғы жəрмеңкесі  10  мамырдан  10  маусымға  дейінгі  аралықта  жəне Шар  күзгі жəрмеңкесі  10 
қыркүйектен  10  қазанға дйін  өткізілді.  Жазғы  жəрмеңкеде  Зайсан,  Өскемен  уездерінен  жəне  Семей 
уезінің оңтүстіктегі ауылдарынан қой айдалып əкелінетін. Қара-мола жерінен Павлодар уезіне, Ресей 
жеріне қарамола бұқаларын табындап сатып алынды. 
1877  жылы  14  ақпанда  Қаржы  Министірлігінен  Батыс  Сібір  генерал-губернаторынан  Шар  өзені 
бойындағы жəрмеңкенің ашылу жайында уведомлениесі келді. Бұл құжатта Қаржы министрлігі 464 
бұйрығы  бойынша  Семей  облысының  басқармасына  Шар  жəрмеңкесінің  ашылуына  рұқсат  беріл-
гендігі жайлы жазылған. 
Семей  жəрменкелерінде  негізінен  сауда  екі  түрлі  жолмен  дамыды.  Мəселен,  ақша  жəне  тауар 
айырбастау  арқылы  жүрді.  Сондай-ақ  Семей  жəрмеңкелерінде  Ресейден  немесе  Орталық  Азиядан 
мата,  қант,  тұрмыстық  немесе  өнеркəсіптік бұйымдары, əшекелей  заттар əкелінді.  Семей  өніріндегі 
жəрмеңкелердің тіпті кеңес үкіметінің алғашқы жылдарында да жұмыс істеді. 
Өлкедегі  сауда  жəрмеңкесіне  алыс,  жақын  барлық  қазақ  елді  мекендері  өздерінің  ауыл  шаруа-
шылық өнімдерін шығаруға тырысты. Олар үшін бұл жəрмеңкелер айырбас жасаудың басты орталы-
ғына айналды. Мысалы, осы тұрғыда Карл Струве мен Потаниннің 1863-1864 жылдағы Зайсан көліне 
саяхаты  кезіндегі жазбаларында    мынандай  мəліметтер  бар:  «Осы  өңірдің қырғыздары  саудамен  де 
айналысады.  Мысалы,  экспедиция  жолына  əрбір  жəрмеңкесіне  бет  алған  20  түйеден  тұратын  сауда 
керуені ұшырасты. Ондағы тауарлар негізінен мал терілері. Ондағы тауарлар негізінен мал терілері 
Аталған уақыттағы сауда жəрмеңкелерінде негізгі түрі мал жəне оның өнімдері болып қала берді» [3].  
Қазақстан жəрмеңкелері 19 ғасырдың соңында Сібірге, Ресейдің Еуропалық бөлігіне астық тасы-
малдаудың да орталығына айналды. Астық сатуда, сонымен қатар, Павлодар жəне Семей қалалары да 
үлкен  маңызға  ие  болады.  Астық  сатудың  мөлшерін  мынандай  мəліметтерден  көруге  болады:  1899 
жылы  Семейде  380  мың  пұд  бидай  жəне  500  мың  пұт  бидай  ұны,  Павлодарда  200  мың  астық 
жиналды. 1892 жылы Семейден 1812000 пұт жөнелтілді. 
-  Одан  кейінгі  жылдары да  осы  өлкеде сауда жəрмеңкелерінің  маңызы  арта  түсті.  Атап  айтқанда 
1891  жылы  Семей  облысында  жалпы  айналымы  17368000  рубльді  құрайтын  14  жəрмеңке  болды. 
Мысалы, Қоянды жəрмеңкесінің  жылдық  айналымы 869224 рубль болды. Шар жəрмеңкесінде осы 
жылы  151940  рубль  ақша  түсті,  Семей  уезінде  Семинар  станицасындағы  Екатеринская  жəрмеңке-
сінде  91090  рубльдің  саудасы  жасалды.  Семей  губернаторының  жылдық  есебінде  жəрмеңкелерде 
негізінен  мал  шаруашылығы  өнімдердің  Еуропалық  Ресейден  келетін  мануфактуралық  т.б.  тауар-
ларға ауыстырылатындығы айтылған. 
1905  жылғы  –  Қоянды  –Боты  жəрмеңкелерінің  сауда  қызметі  туралы  жəрмеңкелік  басқарманың 
есеп  беру  анықтамаларынан  осы  жəрмеңкелер  кезеңінде  тек  екі  ғана  жалпы  жиналыс  көпестер 
арасында, ал жəрмеңкелік басқармалар арасында 8 отырыс болған.    
Көпестер арасындағы бірінші жалпы жиналыста жəрмеңке басқармаларының төрағалары жəрмең-
келік  іс-қызметтің  бағыты  мен  қызметін  қарастырды.  А.Ф.  Ботовтың  (көпес,  Боты  жəрмеңкесінің 
іргесін қалаушы) мəлімдемесін тыңдап өткен үш жылғы жəрмеңкелер кірісі мен шығысын есептеді. 
Осы отырыстың есебі бойынша Қоянды, Боты жəрмеңкелерінің үш жылдық жалпы кірісі – 3816 сом 
болса, ал шығын 2900 сомды құрайды екен [4].    
Осы  жəрмеңкелік  басқарманың  8-ші  отырысында  қаралып,  талқыланып  шешуге  жіберген 
мəселелер: 
1)
 
Жəрмеңкелерге сатуға айдап əкелінген малдарды ветеринарлық тексеруден өткізу; 
2)
 
Жəрмеңке уақыты аяқталғаннан кейін қоғамдық жəне меншік үйлерді күзетуге қарауыл қою; 

Абай атындағы  аз ПУ-ні  Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №3 (50), 2016 ж. 
25 
3)
 
Шикізат сататын базарды бөлек салу жөнінде; 
4)
 
Жəрмеңкелік аймақта почта – телеграфтарды көбейту; 
5)
 
Жəрмеңке аумағындағы нотариалды, баж салығын жинаудағы бақылау қойылу [5].  
Алдыңғы жылдардағы  сияқты, жəрмеңкелік  басқару  мекемелері  салық  жиынымен айналысты:  а) 
жəрмеңкеге сатылуға əкелінген малға жиын; б) сауда орындарына (қазақи үйлер, палаткалар, күрке-
лер, мал қамайтын қоралар) жиын; жəрмеңкедегі сауда документтеріне 20 % пайыз жиын жиналған.  
1878  жылғы  7  ақпандағы  заңға  сəйкес  мал  салығынан  жиналған  сумма  1498  сом  79  тиынды 
құраған екен.  
Ал,  1905  жылғы  жалпы  барлық  жиын  салығын  санағындағы,  жəрмеңкелік  басқарманың  сомасы 
бойынша мынандай көрсеткішті көрсетті: 
-
 
Жер салығы – 3848 сом 43 тиын; 
-
 
20 % пайыз сауда документі -505 сом 20 тиын; 
-
 
Жалға берілген сауда учаскелерінен – 80 сом 80 тиын; 
-
 
Нотариалды салық – 78 сом 85 тиын. 
Семей облысындағы жəрмеңкелік сауда жөнінде 1883 жылғы облыс губернаторларының есебінен 
көре аламыз. Онда былай деп жазылған: «Семей облысындағы сауда іс - əрекетінде бірінші орынды 
жəрмеңкелік  сауда  алады.  Осы  жəрмеңкелік  сауда  арасындағы  бəсекелесте  бұрыннан  келе  жатқан 
Қарқаралы  уезіндегі  Боты  жəрмеңкесі  алғашқы  орында.  Бұл  жəрмеңкенің  сауда  айналымы  1  мил-
лионнан асады. Бір жылдық есеп бойынша есептегенде Семей облысының 11 жəрмеңкесінде əртүрлі 
тауарлар  түрі,  яғни  мал  жəне  шикізат,  тұрмыстық  заттар  2 004  301  рубль  сомға  тауарлар  сатылған 
(1882 жылмен салыстырғанда 799 275 рубльге аз).     
1890 жылғы Жəрмеңке комитетінің есебі бойынша Боты жəрмеңкесіне сатуға түскен мал саны: 
Жылы 
Қой  
Жылқы 
Ірі қара 
Түйе 
Сатуға əкелінгені 
1880 
256033 
111 
8107 
20 
1885 
300000 
2000 
11000 
90 
1889 
270000 
2000 
6200 
60 
1890 
120000 
82000 
620 
50 
Сатылғаны 
1880 
256033 
111 
8107 
15 
1885 
84174 
222 
9962 
56 
1889 
160000 
316 
3090 

1890 
33123 
50 
6450 

1880  жылғы  Семей  қаласының  уездік  басқармасының  Сібір  атаманына  жіберген  хатында  былай 
делінген:  «Сібір  казактарының  Семей  қаласындағы  базарларындағы  сауда  мөлшері  көп  емес  жəне 
олардың  негізгі  өткізетін  тауарлары  балық  шаруашылығы,  бау  –  бақша  өнімдері.    ХХ  ғасырдың 
басында Семей облысындағы жəрмеңкелердің жүргізілуі мен тауар айналымы 1904 жылғы жиыннан 
(көпестер жиыны) кейін 1 маусымда ашылып, 1 шілдеге дейін жəрмеңке алаңында ілулі тұрды. Бұл 
жəрмеңкенің ашылуына əр қаладан əртүрлі тауарларымен көптеген көпестер келген. Басында сондай 
қызумен  өтпеген  сауда  маусымның  14  –нен  21  шілдеге  дейін  өте  жақсы  қарқында  дамыды.»  -  деп 
жазылған сол жылдардағы жəрмеңке мекемесінде сақталған деректерде [6].  
Қоянды-Боты жəрмеңкесіндегі қызу сауда негізінен мал жəне мал өнімдеріне деген қызығушылық 
негізінде өтті. 
ХХ ғасырдың басындағы жəрмеңкелеріндегі мал басының бағалануы  
 
Отар саны 
Мал түрлері,  
мал басы саны 
1904 
1905 
1904 
1905 
қой  
3с 40т-6с 50т 
3-7 сом 
3с20т-4с30т 
2с50т-4с30т 
ешкі 
1с 80т-2с 70т 
2-5 сом 
1с50т-2с40т 
1с20т-2с50т 
өгіз 
23с–30с дейін 
20-35 сом 
20-33 сом 
19-28 сом 
сиыр 
17с–20с дейін 
18-25 сом 
17-21 сом 
15-2 сом 
жылқы 
9 с -11 с 
20-45 сом 
17-30 сом 
15-30 сом 
түйе 
32-35 сом 
25-35 сом Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №3 (50), 2016 г. 
26 
Ал, саудаға түскен мал негізінен осы жəрмеңкеге арнайы Қытай империясынан – 4720 қой басы 
жəне 1225 ірі қара мал айдалып əкелінген. Ал, Жетісу облысынан, Лепсі уезінен 2436 қой, 5383 ірі 
қара  мал,  Қапал  уезінен  12483  қой  басы,  6145  ірі  қара,  380  жылқы,  Жаркент  уезінен  29  ірі  қара 
айдалынып əкелген [7].  
Ал, Семей облысынан: Қарқаралы уезінен 53118 қой, 2604 ірі қара, 550 жылқы, 154 түйе саудаға 
шығарылса, Семей уезінен 4341 ірі қара, Өскемен уезінен 335 ірі қара мал саудаға түскен екен. 
Ал, осы айдалынып əкелінген мал түрлерінің барлығы сауда кезінде біреуі қалмай өткізілген.  
Осы мал саудасынан түскен қаржыны есептегендегі түскен сумма 686 980 мың сомға тақау санды 
көрсеткен.  Жəрмеңкелер  кезінде  тағы  да  еш  қалдықсыз  өтетін  тауарлардың  бірі  шай,  қант,  бидай 
жəне бидай өнімдері болған. Ташкент саудагерлері өздерінің өрік – мейіз, жемістерін саудаға əкелген.  
1905  жылғы  Жəрмеңке  мекемесінің  басқармасы  есебінен  Қоянды  –Боты  жəрмеңкесінің  тауар 
айналымы 
Сатылатын зат 
Жиыны 
Сырттан əкелінген 
тауарлар жəне айдалып 
əкелінген мал саны 
Сатылған тауар саны 
мен бағасы 
Шай , қант 

157 200 
731 650 
Ұсақ–түйек заттар 

54 500 
48 910  
Темір, мыс 

57 500  
42 800 
Кожадан 
жасалған 
аяқкиімдер 

38 400 
29 250 
Сандық 

6 400 
4 200 
барлығы  
 
127 460 
1 014 010 
Азиядан əкелінген тауарлар 
Жібек мата 

13 100 
7550 
Қағаз 

7000 
4000 
Ташкент кілемі 

3150 
1900 
Күріш 

3200 
2000 
Орех, 
кептірілген 
жемістер 
300 
1200 
875 
Əртүрлі  ұсақ  –  түйек 
заттар 
100 
550 
450 
Осы  көрсетілген  сандар  мен  соммаларға  қарап,  1906  жылғы  жəрмеңкелік  сауда  арасынан  Боты 
жəрмеңкесінің  маңызы  зор  болғанын  көреміз  жəне  бұл  жəрмеңкенің  тауар  айналымы  1906  мың 
2343613 сомға жеткен екен [8].    
Боты  жəрмеңкесінен  кейінгі  орынды  яғни  товар  айналымы  жағынан:  Шар  жəрмеңкесі  жəне 
Дебегетей  жəрмеңкелері  Семей  облысындағы  ірі  сауда  орталықтары  ретінде  ерекше  орын  алған. 
Олардың  товар  айналымдары  –  333100  сомға  жеткен.  Мал  сатумен  айналысатын  ең  маңызды  жəр-
меңкелерге Боты жəне Шар көктемгі жəрмеңкелері жатқызылған. 
1907  жылы  Семей  облысының  жəрменкелерінде  2103945  сомның  əртүрлі  тауарлары  мен  малы 
сатылды,  ал  1913  жылғы  бұл  көрсеткіш  3710397  соңға  дейін  кетті.  Жəрмеңкелерде  өнеркəсіп  жəне 
ауыл  шаруашылық  өнімдері  тірі  мал  мен  мал  шаруашылығының  өнімдері  сатылды.  Мəселен  1903 
жылы  Семей  өңірі  жəрмеңкелерінің  сауда  айналымының  34%-нан  астаны  өнеркəсіп  өнімдерінің 
үлесіне, 24%-ы мал шаруашылық өнімдеріне тиді [9]. 
Ал, осы ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басы аралығындағы Семей өлкесіндегі сауданың 
дамуын зерделей келе, сол уақыт аралығындағы Семей облысы жəрмеңкелерінің қызметінің қандай 
тиімді  жəне  пайдалы  болғанын  көреміз.  Сол  кездегі  Қазақстан  территориясындағы  жергілікті 
көшпенділер осы жəрмеңкелердің көмегімен өздеріне қажетті тұрмыстық заттарды оңай сатып алып 
отырумен қатар, өздерінің де еңбектерінің өнімдерін,  яғни мал жəне ауыл шаруашылығы өнімдерін 
саудаға шығаруға мүмкіндіктер алды. 

Абай атындағы  аз ПУ-ні  Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №3 (50), 2016 ж. 
27 
1 Аполлов И.  Экономические и политические связи Казахстана с Россией в 18-19 вв. Москва 1970 г. 
2 Ж. асымбаев «История города Семипалатинска» (1718-1917жж).- Алматы, 1998. 
3 Ж. асымбаев «Казахстан-Китай караванная торговля в начале 19-20 века» Алматы 1996. 
4 Ахмет@лы Т. КAпес Мусиндер кAне Семей  байларыны  алды болған // Семей та ы.-2001.-8 маусым. 
5  Ж.Алдабек  «Россия  и  Китай:  торгово-экономические  связи  в  центроазиатском  регионе  в  17-19вв.» 
аз.Университеті-2001.  
6 Н. А<бергенов  оянды жəрме кесі// Семей та ы.- 1968.- 27 июль
 
7  Н.Апсалямов,  =.  С@лтанов  Семей  жəне  сауда-экономикалы<  ке істік  //  Семей  та ы.-  1998.  -24  <ыр-
кCйек.- б.4
 
8 В.Кашляк Сауда байланыстары// Семей та ы.- 1989.-31 август.
 
9 Ғ.  арасаев  аза<станны  шығыс жəне Алтай Aлкесі 19-20 ғасыр басында.- Алматы, 2007.- 47 б.
 
 
Резюме 
Открытие ярмарок в регионе Семей и их функции 
Болатова К.Б. - к.и.н., старший преподаватель,  
Казахский инновационный гуманитарно-юридический университет 
Жумагулов Б.Б.- магистрант истрии, Казахский инновационный гуманитарно-юридический университет 
Республика Казахстан, г. Семей, Email: Kalamkas_17_81@mail.ru 
В  данной  статье  авторы  затрагивают  проблемы  ярмарок,  которые  функционировали  в  Семипалатинском 
регионе  во 2-ой половине 19 и в начале 20 века. А также в данной статье говорится о том, что в начале 20 века 
город Семей, расположенный северо-восточной части  Шелкового пути, являлся древним торговым центром, и 
место его расположение было очень удобным для торговцев, купцам и караванщикам. 
В начале 20 века в Семипалатинской области функционировало 28  ярмарок, среди них самыми крупными 
были  Коянды,  в  Павлодарском  уезде  Покровская,  Златоустовская,  в  Семипалатинском  уезде  Екатеринская  и 
Чарская ярмарки. Авторы рассказывают о том, что в 1907 году в ярмарках Семипалатинского уезда  состоялась 
продажа товаров разного ассортимента на сумму 2103945 рублей, а также авторами приведены статистические 
данные о том, что  1913 году данный показатель достиг до 3710397 рублей. В статье также проанализированы 
факты, свидетельствующие о том, что в ярмарках продавались  сельскохозяйственные товары, продукты живот-
новодства, а также живой скот.  Авторы приводят данные о том, что 1903 году в ярмарках Семипалатинского 
региона 34 %  товарооборота составляли товары различных производств, а 24 % продукты животноводства. 
Ключевые слова:  ярмарка, торговля, торговцы, купец, обмен, товары  производства, налог, Коянды, Шар  
 
Summary 
The opening of fairs in the region of Semei and their functions 
Bolatova K.B.- candidate of historical science, senior teacher 
Zhumagulov B.В. -  master of history, Kazakh innovational humanitarian-law university 
Republic of Kazakhstan, Semei, Email: Kalamkas_17_81@mail.ru 
In the article the authors touch upon the problems of fairs that functioned in Semipalatinsk region in the 2
nd
 half of 
the  19  and  at  the  beginning  of  the  20  centuries.  The  article  also  tells  about  the  city  of  Semipalatinsk,  situated  in  the 
north-east  part  of  the  Silk  Way,  that  was  the  oldest    trade  centre  and  the  place  where  the  city  was  situated  was  very 
convenient for tradesmen, merchants and caravans. 
At the beginning of the 20
th
 century about 28 fairs functioned in the Semipalatinsk region, among them the biggest 
ones  were  the  Kojandy,    the  Pokrovskaya,  the  Zlataustovskay  in  Pavlodar  region,  and    the  Ekaterinskaya  and  the 
Charskaya  in the region of Semipalatinsk.  
The  authors  state  the  facts  that  in  the  fairs  were  sold  different  kinds  of  goods  and  products    in  the  amount  of 
2103945 rubles, they also give  the  statistics that in 1913  this sum reached to 3710397 rubles. The article also gives 
analyses  of  the  data  that  in  the  fairs  were  sold  agricultural  products,  stock-breeding  products,  as  well  as  domestic 
animals.  The  authors  state  the  facts  that  in  1903    34%  of  commodity  circulation  was  formed  by  goods  different 
productions and 24 %  of stock-breeding products in the fairs of the Semipalatinsk region.  
Key words: fair, trade, tradesman, merchant, exchange, goods of productions, tax, Kojandy, Char  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №3 (50), 2016 г. 
28 
УДК94(574).084.8-053.2 
 
ДЕТСКИЙ ТРУД В КАЗАХСТАНЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1945-1955 гг). 
 
Бекмагамбетова М.Ж. – к.и.н., доцент кафедры Истории Казахстана, КГПИ, г.Костанай. 
E-mail: Maisara75@mail.ru 
Бимолданова А.А. – PhD докторант, КазНПУим.Абая, г.Алматы, е-mail: 
malaeva96
@mail.ru 
 
В  статье  рассматриваются  проблемы  использования  детского  труда  в  Казахстане  в  1945-1955  гг.  Просле-
живаются  изменения  в  государственной  политике  и  законодательстве  по  детскому  труду  в  обозначенный 
период. Наряду с этим определены трудности и проблемы, с которыми сталкивались работающие подростки и 
дети. 
В  нелегких  послевоенных  повседневных  реалиях  дети  и  подростки  быстро  взрослели.  Труд  сыграл  в  этом 
процессе  не  последнюю  роль.  Труд  был  не  только  частью  концепции  воспитания  советского  общества,  для 
большинства  семей  в  Казахстане  это  была  стратегия  выживания,  а  для  государства  в  целом  -  частичным 
решением проблемы с нехваткой  людских ресурсов.  
Рассматривается  участие  детей  в  общественном  труде.  На  основе  архивных  источников  прослежи-
ваютсяпроизводственные  и  материально-жилищные  условия  работающих  подростков.  Активным  трудовым 
ресурсом страны являлись дети-сироты и несовершеннолетние преступники.  
Ключевые слова: послевоенный период, детский труд, производство, производственные условия. 
 
В  послевоенных  условиях,  когда  детские  учреждения  не  всегда  справлялись  с  поставленными 
перед  ними  задачами,  и не  все  семьи  могли обеспечить  беззаботное  «счастливое  детство»,  важней-
шим  фактором  социализации  советского  человека  становился  труд.  Наиболее  полно  обосновал 
принципы  советского  трудового  воспитания  А.С.  Макаренко,  чей  опыт  перевоспитания  беспри-
зорников,  юных  уличных  воров  и  бродяг,  детей-сирот  внедрялся  в  повседневную  педагогическую 
практику. 
В советской концепции детства посильный труд рассматривался неотъемлемой частью подготовки 
трудовых  ресурсов  для  народного  хозяйства.  Труд  представлялся  важнейшим  средством  идейно-
политического  и  нравственного  воспитания  ребенка,  даже  на  каникулах  во  время  отдыха  он 
составлял  неотъемлемую  часть.  В  инструктивном  письме  ЦК  ЛКСМ  Казахстана  об  организации 
здорового,  культурного  отдыха  пионеров,  школьников  в  период  летних  каникул  прилагался  при-
мерный режим дня для пионерских лагерей общего типа, пионерских лагерей санаторного типа и для 
оздоровительной  площадки.  В  зависимости  от  типа  лагеря,  общественно-полезной  работе  отводи-
лось от 1,5 часов до 3 часов, [1, Л. 122]. Как отмечает исследовательница С.Г. Леонтьева: «Труд для 
советских  детей  был  одновременно  и  онтологическим,  и  этическим  понятием.  Без  труда  не  то  что 
рыбка  не  ловится,  а  попросту  жить  невозможно.  Труд  –  это  и  школа  жизни,  и  повседневность,  и 
способ общения со сверстниками, и помощник в самопознании» [2, С.331]. 
В  семье  к  труду  дети  приобщались  довольно  рано,  когда  они  начинали  исполнять  домашние 
обязанности и вносить свой вклад в домашнее хозяйство: убирались по дому, стирали, готовили еду, 
заботились о младших братьях и сестрах, помогали в сельскохозяйственных работах. 
В  школе  дети  вовлекались,  главным  образом,  в  общественный  труд  -собирали  макулатуру  и 
металлолом,  заботились  о  чистоте  учебного  помещения  и  прилегающей  к  нему  территории,  вели 
шефскую  работу  с  младшими  школьниками,  семьями  погибших,  инвалидов,  стариков.  В  условиях 
нехватки  рабочих  рук,  в  старших  классах  ребята  помогали  колхозам  и  совхозам  в  уборке  урожая, 
участвовали в ремонте школы. В письме на имя Секретаря ЦК КПСС Казахстана Тов.Шаяхметова Ж. 
Министерство Просвещения просит разрешить мобилизацию на уборку риса, учащихся 6-11 классов 
полностью  во  всех  колхозах  следующих  районов:  Казахского,  Армакчинского,  Сырдарьинского  и 
Чиликского  и  т.д.  [3,  Л.180].  В  документе  первоначально  напечатано  учащихся  10-11  классов,  но 
потом от руки исправлено на 6 класс. 
В  правительственной  телеграмме  за  подписью  председателя  СНК  Казахской  ССР  Ундасынова  и 
Секретаря  ЦК  КПК  Боркова  прямо  было  указано  «…Придавая  весьма  важное  значение  своевре-
менной  подготовке  школ  к  новому  учебному  году  Совнарком  и  ЦК  партии  обязывают  областные, 
районные  партийные  советские  органы…организовать  своевременный  ремонт  школьных  зданий, 
интернатов,  учебного  инвентаря  широко  привлекая  на  эту  работу  родительскую  общественность, 
комсомол, коллективы учителей и учащихся старших классов [4,Л.24]. Этадеятельность находилась 

Абай атындағы  аз ПУ-ні  Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №3 (50), 2016 ж. 
29 
под  контролем  пионерской  или  комсомольской  организации,  а  также  администрации  школы.  В 
старших классах дети определялись со своей будущей профессией, на выбор которой также должно 
было влиять трудовое воспитание. 
Наиболее  привлекательным  трудовым  ресурсом  для  государства  оказывались  дети-сироты,  за 
которыми не было родительского надзора. Например, в Каракунгузском детдоме в 1944 г. дети летом 
занимались сбором дикорастущих растений, в специально организованном туристическом лагере [5, 
Л.16].  И  таких  фактов  в  архивных  документах  встречается  очень  много.  В  условиях  послевоенной 
экономики  и  недостаточной  помощи  властей    труд  воспитанников  детских  домов  использовался  не 
только  в  воспитательных  целях,  он  помогал  детдомовскому  хозяйству  выжить.  Кроме  того,  дети 
приобретали необходимые в самостоятельной жизни профессиональные навыки. Конечно, подобная 
«эксплуатация» детей не рассматривалась в качестве нормы, поскольку противоречила законодатель-
ной базе охраны детства в Советском Союзе, которая, по крайней мере, формально, оставалась одной 
из самых прогрессивных в мире.  
В  основе  перевоспитания  несовершеннолетних  преступников  также  лежало  трудовое  обучение. 
Все  колонии  имели  профильные  производственные  мастерские,  где  воспитанники  могли  получить 
профессию. Однако производственные условия оставались весьма небезопасными для обучающихся 
подростков. 
В послевоенные годы некоторые дети начинали трудиться на производстве, в колхозе уже с 12-13 
лет.  Как  отмечает  российская  исследовательница  Ромашова  М.:  «Для  них  труд  был  стратегией 
выживания,  а  для  советского  правительства  -  частичным  решением  проблемы  с  рабочей  силой  и 
материальным  обеспечением  иждивенцев»  [6,  С.189].    Вспоминает  одна  респондентка  из  сельской 
местности: «Моей работой была стрижка овец, в 13 лет я закончила 7-летку, дальше учиться у нас не 
было возможности, так в интернат брали только детей животноводов. После этого, начала заниматься 
работой  в  ауле,  стала  членом  колхоза,  в  13  лет  взяв  в  руки  ножницы,  стала  стричь  овец.  Это  меня 
научил  председатель  нашего  колхоза  аксакал  по  имени  КожахметовИбраимжан,  который  также 
вырос сиротой. После чего в течении 15 лет во время сезона стригла овец.  Постричь 80-60 баранов, 
для меня не представляло трудности. Каждые 3 минуты стригла по одному барану» [7, С.114-115]. 
В одних случаях, ребенка могли заставить работать родители, поскольку семья не могла выжить 
без  того  дохода,  который  он  приносил,  в  других  -трудоустройство  было  добровольным  решением 
помогать  родителям,  стремлением  к  экономической  независимости.  Так  или  иначе,  но  заработок 
подростка иногда был единственным семейным доходом.  
Мобилизация молодежи в школы ФЗО, в ремесленные и железнодорожные училища проводилась 
таким же путем как мобилизация в Трудовую Армию – на основе правительственных документов [8, 
С.140].  Всего  рабочих  подростков  и  учащихся  школ  ФЗО  и  РУ  по  республике  на  конец  1950  года 
насчитывалось  29763  человека,  в  том  числе  учащихся  школ  ФЗО,  РУ  по  республике  13459  чел.  и 
учащихся школ ФЗУ 1657 чел. [9, Л.2]. 
Условия, в которых подростки жили и работали, долгое время оставались тяжелыми. В течение 5-
7 послевоенных лет встречались одни и те же нарушения: антисанитарное состояние общежитий, их 
переполненность, отсутствие одежды и обуви, смены белья, неорганизованное питание, медицинской 
и  лечебной  помощи,  пьянство  работников  и    воспитанников,  избиения,  увеличение  продолжитель-
ности рабочего дня подростков (до 10 часов), ночные сверхурочные работы, несвоевременная выдача 
зарплаты, высокий травматизм из-за отсутствия спецодежды, несоблюдение техники безопасности. В 
годовом отчете подростковых кабинетов за 1950 год Министерства здравоохранения Казахской ССР 
указывалось: «…Однако существует ряд предприятий, где условия труда подростков остается из года 
в  год  неудовлетворительной  (ЧСЗ,ФЗУ  Чулочной  фабрики  г.Чимкента,  Трикотажная,  Обувная 
фабрика  г.Алма-Ата)    и в  большинстве  артелях системы  пром.кооперации  (Артель  им.Чкалова,  «30 
лет  Каз.ССР»,  «Новый  строй»  г.Алма-Ата)  в  которых  отмечается  антисанитарное  состояние  цехов, 
недостаточная вентиляция, неотепленность помещений отдельных цехов и неприспособленность их 
для работы в зимних условиях… Нам кажется, требует рассмотрения, вопрос перевода на 8 часовой 
рабочий день, наряду с этим и в ночную смену подростков не достигших 17 летнего возраста, так как 
это  не  может  не  повлиять  на  рост  и  развитие  молодого  организма,  если  одновременно  учесть 
неблагоустроенность условий труда подростков некоторых предприятий.. » [10, Л. 6-7]. 
Но если производственные условия можно было назвать сносными, то жилищные, материально-
бытовые  -  просто  катастрофическими,  что  вынуждало  молодых  рабочих  убегать  с  предприятий.  В 
этой ситуации хуже всех приходилось детям-сиротам. После рабочей смены подростки, проживавшие 

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №3 (50), 2016 г. 
30 
в общежитиях, сталкивались с бытовыми трудностями, решение которых от них не зависело. Старые 
бараки-общежития  плохо  отапливались.  Отсутствовала  необходимая  мебель,  смена  белья,  средства 
для поддержания личной гигиены. Низкие заработки не позволяли подросткам приобретать одежду, 
обувь. На некоторых предприятиях питание в столовой было организовано только раз в сутки. После 
работы они вынуждены были питаться только хлебом или вообще голодать.  
Массовые  прогулы  и  дезертирство  молодых  рабочих  карались  Указом  Президиума  Верховного 
Совета СССР от 26 июня 1940 г. (за самовольный уход с предприятий, учреждений и прогулы).  
Последствия детского труда могли быть самыми тяжелыми для неокрепшего организма, а больные 
дети  вряд  ли  могли  бы  стать  полноценной  рабочей  силой.  Проверки  здоровья  подростков  Ми-
нистерством  здравоохранения  Казахской  ССР  выявили  «..Хотя  производится  большой  отсев  по 
поводу отставания в физ.развитии медицинскими комиссиями при наборе подростков на обучение в 
школы  ФЗО,  РУ  и  при  приеме  на  работу,  однако  %  отставания  в  физ.развитии  среди  подростков 
остается  еще  высоким,  что  требует  самого  серьезного  внимания  на  условия  труда,  быта  и  питания 
подростков, проверки анализа влияния физического развития подростков существующих нормативов 
и режимов труда» [10, Л. 6-7]. 
Безусловно, нельзя утверждать, что во всех учебных заведениях Министерства трудовых резервов 
подростки сталкивались с неустроенностью быта. К примеру, одна из респонденток вспоминает, что 
поступала в 1946 г. в ремесленное училище завода  только ради хорошей еды и денег. Оказавшись в 
училище, она эти желания осуществила [11, Л.16]. 
Приобщение  детей  к  труду  в  послевоенные  годы  не  было  связано  только  с  педагогическими 
изысканиями в области советского трудового воспитания, но и вынужденной необходимостью, мате-
риальной  нуждой.  Руководство  предприятий  таким  образом  пыталось  решить  проблему  нехватки 
трудовых  ресурсов.  Условия,  в  которые  попадали  подростки,  нередко  были  тяжелыми:  подростки 
использовались на тяжелых работах, жили в неприспособленных условиях, нередко наталкивались на 
грубость  и  непонимание  со  стороны  начальства.  Изнурительный  трудовой  режим,  материально-
бытовая необеспеченность, плохое медицинское обслуживание, жестокость начальников, не считав-
шихся ради выполнения производственных программ с силами подростков, сказывались на здоровье 
молодого  поколения.  Власти,  не  имея  возможности  справиться  с  ситуацией,  ужесточали  репрес-
сивные меры по отношению к молодым рабочим. 
В 1950-е гг. ситуация меняется, только в единичных случаях на предприятиях работали подростки 
до 16 лет. Отход от практики применения детского и подросткового труда в середине 1950-х гг. был 
связан с улучшавшейся социально-экономической обстановкой в стране, нормализацией повседнев-
ной  жизни.  Происходившие  изменения  были  закреплены  Указом  Президиума  Верховного  Совета 
СССР от 13 декабря 1956 г., который запрещал приём на работу подростков моложе 16 лет [12]. 
В нелегких послевоенных повседневных реалиях дети и подростки быстро взрослели. Труд сыграл 
в этом процессе не последнюю роль. Труд был не только частью концепции воспитания советского 
общества, для большинства семей в Казахстане это была стратегия выживания, а для государства в 
целом - частичным решением проблемы с нехваткой  людских ресурсов. 
 
1
 
 АП РК. Ф. 812, Оп. 1, Д. 2882, Л.122 
2
 
 Леонтьева С.Г. Трудовое детство // Отечественные записки. – 2003.- №3. - С. 323-332. 
3
 
 АП РК. Ф. 708, Оп. 12, Д. 1440, Л.180 
4
 
 АП РК. Ф. 812, Оп. 1, Д. 2879, Л.24 
5
 
 АП РК. Ф. 812, Оп. 1, Д. 2882, Л.16 
6
 
Ромашова М.В. Трудовое взросление в СССР во второй половине 1940-х гг.// Власть. 2012. № 10. С.187 190 
7
 
аза<стан <оғамны  əлеуметтік тарихы (ХХ ғ): Ғылыми ма<алалар мен деректік материалдар жинағы – 
Алматы: Соло баспасы,2012. - 195 бет 
8
 
Калыбекова  М.Ч.  История  депортированных  народов  Казахстана  (1937-1956  гг.).  Алматы:  Lem,  2008.  -
187 с. (дата последнего обращения 13.03.2015). 
9
 
 ЦГА РК.Ф.1473,Оп.4, Д. 253, Л.2 
10
 
ЦГА РК.Ф.1473,Оп.4, Д. 253, Л.6-7 
11
 
Из интервью с респондентом (1933 г.р.). Алматы 2012. 17 л. 
12
 
Указ  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  13  декабря  1956  г.  «Об  усилении  охраны  труда 
подростков» URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_5153.htm (дата последнего обращения 13.03.2016). 
 
 
 

Абай атындағы  аз ПУ-ні  Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №3 (50), 2016 ж. 
31 
Түйіндеме 
Қазақстандағы соғыстан кейінгі балалар еңбегі (1945-1955 жж.) 
Бекмагамбетова М.Ж. – к.и.н., доцент кафедры Истории Казахстана, КГПИ, 
Республика Казахстан,г.Костанай. E-mail: Maisara75@mail.ru 
Бимолданова А.А. – докторант PhD, КазНПУим.Абая, Республика Казахстан,г.Алматы. 
E-mail: 
malaeva96
@mail.ru 
Мақалада  1945-1955  ж.ж.  Қазақстандағы  балалар  еңбегін  пайдалану  сұрақтары  қарастырылады.  Осы  кезең 
аралығындағы  балалар  еңбегі  аясындағы  мемлекеттік  саясат  пен  заңнамалық  өзгерістер  талданады.  Жасөспі-
рімдер  мен  жұмыс  істейтін  балалардың  қандай  проблемалар  мен  қиыншылықтарды  бастан  өткергендерін 
анықтау бағытында талпыныс жасалады.  
Соғыстан кейінгі күнделікті ауыр жағдайға байланысты балалар мен жасөспірімдер тез есейді. Осы процесте 
еңбек ерекше рөл атқарды. Еңбек  кеңес  қоғамындағы тəрбие тұжырымдамасының  бір бөлігі  ғана болған жоқ, 
Қазақстандағы  көптеген  отбасылар  үшін  бұл  аман  қалу  стратегиясы  болды,  ал  жалпы  мемлекет  үшін  –  адам 
ресурстарының жетіспеушілігі мəселесін ішінара шешті.  
Жасөспірімдердің  өндірістік  жəне  материалдық-тұрғын  үй  жағдайларын  деректер  негізінде  бақылауға 
болады.  Қоғамдық  еңбекке  –  макалатура  мен  металл  сынықтарын  жинауға,  оқу  ғимараты  мен  оған  іргелес 
аумақ  тазалығын  қадағалауға,  жасы  кіші  оқушыларға  жетекшілік  етуге,  қайтыс  болғандардың,  мүгедектердің, 
қарттардың  отбасыларына  көмектесуге  балалардың  қатысуы  қарастырылады.  Жетім  балалар  мен  кəмелеттік 
жасқа толмаған қылмыскерлер белсенді еңбек ресурсы болды.  
Түйін сөздер: соғыстан кейінгі кезең, балалар еңбегі, өндіріс, өндірістік жағдайлар.   
 
Summary 
Child's labour in Kazakhstan in the post-war period (1945-1955) 
MaisaraBekmagambetova – сandidate of Historical Sciences,associate professor, 
Republic of Kazakhstan,Kostanai, KostanaiState Pedagogical Institute, Email: maisara75@mail.ru 
Aigul Bimoldanova – PhD student, Kazakh National Pedagogical University named after Abai, 
Republic of Kazakhstan,Almaty, E-mail: 
malaeva96
@mail.ru 
The article discusses the use of child labor in Kazakhstan 1945-1955. 
State  policy  and  the  legislation  in  the  sphere  of  child  labor  during  this  period  is  analyzed.  We  consider  the 
difficulties and problems faced by working children and adolescents. Child labor is a forced and partial solution to the 
shortage of human resources in the post-war period. 
In heavy post-war everyday realities children and teenagers matured quickly. Labour played the not last role in this 
process. Labour was not only part of conception of education of soviet society, for most families in Kazakhstan this was 
strategy of survival, and for the state on the whole - by the partial decision of problem with the shortage  of still human 
resources.  
On the basis of sources the productive and materially-housing terms of teenagers are traced. Participating of children 
is examined in public labour - collecting paper for salvage and scrap-metal, caring, about the cleanness of educational 
apartment and adherent to him territory conducted chief work with junior schoolchildren, families of lost, invalids, old 
men. An active labour resource were children-orphans and minor criminals.  
Key words: post-war period, child's labour, production, productive terms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №3 (50), 2016 г. 
32 
УДК 94(574):(352.075) 
 
ВОЛОСТНЫЕ СЪЕЗДЫ В СТЕПНОМ КРАЕ (кон.XIX – нач. ХХ вв.): ПРАКТИКА 
ПРОВЕДЕНИЯ, УЧАСТНИКИ И ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
 
Далаева Т.Т. – к.и.н., доцент кафедры истории Казахстана им.ак.Т.С.Садыкова  
Казахского национального педагогического университета имени Абая,  
Республика Казахстан, г.Алматы, E-mail: tenliktd@mail.ru 
 
В  традиционном  казахском  обществе  было  принято  через  выбор  определять  своих  ханов.  В  период  осу-
ществления  реформ  административного  деления  и  управления  по  Уставу  о  сибирских  казахах  1822  г.  на 
территории  Среднего  жуза  вводилась  система  выборов  на  должности  местного  управления,  в  частности  для 
должности Старшего султана, заседателя внешнего окружного приказа, и в определенных случаях - волостных 
султанов. Временным положением об управлении Степными областями 1868 г. определялась практика созыва 
съезда волостных выборных в присутствии уездного начальника, а после 1902 г. – в присутствии крестьянского 
начальника. Решения о выборе кандидатур на должности волостного управителя, кандидата к нему, волостных 
биев  и  кандидатов  к  ним,  выборных  для  разбора  земельных  споров  оформлялись  в  виде  баллотировочного 
листа  с  результатами  голосования.  Баллотировочные  листы  заверялись  всеми  выборными,  принимавшими 
участие в съезде волости, личности выборных подтверждались волостными управителями, биями и аульными 
старшинами. 
В статье рассматриваются особенности организации и проведения съездов волостных выборных в Степном 
крае в последней четверти XIX – начале ХХ вв. 
Ключевые  слова:  местное  управление,  волостной  управитель,  волость,  волостные  выборные,  волостной 
съезд. 
 
Для  казахов  вводилась  выборная  система  для  замещения  должностей  во  внешних  округах 
согласно  Уставу  о  сибирских  казахах  1822  г.  К  числу  выборных  относились  должности  старшего 
султана,  заседателей  во  внешних  окружных  приказах,  аульных  старшин.  Должность  же  волостного 
султана  рассматривалась  как  наследственная,  хотя  и  отмечалось  в  случае  замены  волостного 
управителя неизменно требовался «действительный выбор целой волости»  [1, с. 94.]. Относительно 
организации  процедуры  выборов  в  §  41  Устава  было  сказано:  «Все  выборы  производить  в  место-
пребывании приказа по большинству голосов наличных; не могущие явиться по болезни или другим 
причинам, могут к известному сроку присылать свои отзывы письменно, которые будут иметь силу 
голоса»  [1,  с.95.].  Результаты  выборов  объявлялись  «во  всенародное  известие».  По  окончании 
выборов  было  предложено:  «Сколько  для  удобства  сих  выборов,  столько  же  и  в  удовлетворение 
народному  обычаю,  в  назначенный  день  давать  в  том  месте,  где  находится  окружный  приказ, 
праздник для киргизов, состоящих в округе, на счет сумм, по штату положенных» [1, с. 95.]. Данный 
механизм организации выборов относился ко всем должностям для казахов, разница была в составе 
избирателей:  правом  выбирать  старших  султанов  обладали  только  султаны,  заседателей  в  приказ 
выбирали бии и старшины, волостных управителей в случае процедуры выбора выбирали и султаны, 
и  старшины,  и  бии,  и  почетные  казахи  волости.  Так,  9  декабря  1824  г.  в  Кокчетавский  внешний 
окружной  приказ,  располагавшийся  в  тот  момент  в  урочище  Чат,  «явились  …султаны  дети  хана 
Валия  Абулмамет  и  Чигень  с  почетными  людьми,  старшинами  и  биями  Худайберды  и  Баимбет-
Атагаевской,  и  Кылды-Караульской  волостей;  из  числа  коих  11-го  числа  избраны  волостными 
султанами  в  Худайберды-Атагаевскую  на  место  управлявшего  оною  старшины  Джилгарина  султан 
Абулмамет  Валиев,  в  Баимбет-Атагаевскую  на  место  султана  Тортая  Чингисова  султан  Чигень 
Валиев  же  и  султан  Тортай  Чингисов  в  составляющуюся  из  отделений  Кылды-Сокур-Караульской 
волости и наименованы Кылды-Караульскою; - о чем Валиевым объявлено … в присудствии приказа, 
а  Чингисову  в  общем  распоряжении  письменно/:  который  отозвался  приказу  письмом  своим 
присланным с султанами Валиевыми, что он остановился за сожданием (ожиданием – Т.Д.) прибытия 
из  Ногай-Караульской  волости  почетных  людей  и  бия  Янатая,  изъявляющих  согласие  войти  под 
управление его: после чего назначены аульные старшины; а засим дан им приличный праздник» [2, л. 
23-23об.].  Рапорт  о  состоявшихся  выборах  волостных  султанов  Кокчетавский  приказ  отправил 
Омскому  областному  начальнику,  полковнику  С.Б.  Броневскому  14  декабря  1824  г.,  таким  образом 
выборы и праздник проходили в течение 5 дней. 
Однако  на  практике  оказалось  сложно  организовывать  выборы  всех  волостных  управителей  в 
приказе, так как сам процесс формирования волостей на начальном этапе открытия внешнего округа 

Абай атындағы  аз ПУ-ні  Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №3 (50), 2016 ж. 
33 
не  имел  четкого  графика  и  зависел  от  степени  готовности  той  или  иной  волости  войти  в  состав 
внешнего округа. В связи с этим, иногда стали поступать «подписки» от доверенных лиц из волости с 
указанием  выбора  кандидатуры  волостного  султана  и  аульных  старшин  с  целью  их  утверждения  в 
этих  должностях.  Так,  например,  от  родоначальников  и  биев  Уваковской  волости  в  Кокчетавский 
внешний  окружный  приказ  поступила  «подписка»  от  3  сентября 1827 года:  «…Мы,  нижеподписав-
шиеся  разных  отделений  Уваковской  волости,  а  именно:  родов  Чугинского,  Байдалинского,  Янса-
ринского,  Бар-Якши,  Джагудинского,  и  Буранчи-Китайского,  дали  сие  с  лучшими  людьми,  …мы 
избираем волостным султаном султана Габбаса Бигалина, подчиняя ему себя, просим Кокчетавского 
окружного  приказа  о  утверждении  его  к  сей  должности  не  оставить  представление  куда  следует  к 
вышнему начальству, а равно о избранных из среды общества нашего в управление аулами о утверж-
дении  их  в  старшинское  звание,  на  подлинном  приложили  тамги:  бии  Байтука  Буланов,  Тусубай 
Баянов,  старшина Ирубай Саргалдаков, Балы Куджанов, Седурбек Танбаев, Ултурак Капаев, Канай 
Карабулов и Джандай Кундубаев» [2, л. 76.]. Этот, своего рода приговор о выборе волостного султана 
был подписан двумя биями, одним старшиной и пятью почетными казахами. В свою очередь, Кокче-
тавский приказ представил этот документ на утверждение Омскому областному начальнику, сменив-
шему С.Б.Броневского, генерал-майору В.И. де Сент-Лорану. Однако, в ответ 27 декабря 1827 г. В.И. 
де  Сент-Лоран  написал:  «…усмотрел  я,  что  Приказ  приняв  означенный  приговор,  подписанный 
восьми  старейшинами,  дал  оному  силу  представления  об  утверждении  Бегалина  в  управляющие 
волостью,  неправильно  и  неосновательно;  ибо  по  №  32  Устава  о  киргизах  (казахах-  Т.Д.)  брат 
предшествующего  султана  заступает  его  место  не  инако,  как  по  действительному  выбору  целой 
волости.  Поставляя  о  сем  на  вид  Окружному  приказу,  поручаю  оному  командировать  одного  из 
российских заседателей приказа в Уваковскую волость для означенного выбора волостного султана» 
[2,  л.77-77об.].  Теперь,  при  необходимости  проведения  процедуры  выборов  волостных  управителей 
обязательно направление одного из российских заседателей непосредственно в кочевья волости. 
В июне 1832 г. в Сивановской волости Аягузский внешний окружной приказ поручил заседателю 
г.Савиничу произвести выборы волостного султана вместо султана «Джанкучука Бопина, который по 
слабости  здоровья  и  неспособности  к  управлению  народом  сам  отказался  от  своей  волости»  [3,  л. 
50.]. В результате было составлено два приговора об избрании двух волостных султанов Джамантая и 
Акимбека Бопиных с оформлением разделения волости. В обоих приговорах были приложены тамги 
одинакового количества биев – по 10 человек и старшин – по 10 человек, соответственно, от родов 
Сивановской  волости  Тюке  и  Байгубек  в  числе  554-  х  кибиток,  а  в  родах  Джараскул  и  Акимбет  в 
числе  536  –ти  кибиток.  А  в  «подписке»  от  2  декабря  1831  г.  о  выборе  волостного  султана  в 
Алысаевскую  волость  Каркаралинского  внешнего  округа  от  14  аулов  в  составе  781  кибитки 
приложили  свои  печати  и  тамги  старшин-  двое,  биев  –  трое,  почетных  казахов  –  двадцать  восемь, 
всего 33 человека. [3, л.2]. В приговоре от 10 декабря 1841 г. о выборе волостного управителя Сиван-
Киреевской  волости  Аман-Карагайского  округа  были  приложены  тамги  3-х  почетных  биев,  3-х 
аульных  старшин  и  21-го  казаха.  Выбор  был  осуществлен  в  присутствии  заседателя  Аман-
Карагайского окружного приказа, г. коллежского регистратора Краузе [4, л.7-8.]. Очевидно, что нет 
четких  пропорций  представительства  казахов  от  количества  в  волостях  в  выборах  волостного 
управителя по Уставу 1822 г. 
Нужно  заметить,  что  сам  термин  «съезд»  в  значении  сбора  представителей  аулов  для  выбора 
волостного управителя не был использован в Уставе 1822 г., однако стал применяться в ходе самой 
практики  организации  выборов  в  волостях  в  документах,  переписке  и  обсуждении  по  данному 
вопросу.  Хотя  уже  практически  уже  в  конце  20-х  гг.  XIX  в.  выборы  осуществлялись  в  кочевьях 
волостей, к обсуждению этого и других вопросов о выборах волостных султанов состоялось 23 мая 
1860 г. в совете общего Областного правления сибирскими казахами. Было сделано заключение: «… 
6.  выборы  производить  не  при  окружном  приказе,  куда  за  отдаленностью  съезд  народа  затруд-
нителен, а на месте в волостях, в присутствии старшего султана и участкового заседателя без всякого 
однако  же  вмешательства  их  в  выбор  и  стеснений  со  стороны  их  свободной  подачи  голосов»  [1, 
с.190.]. Кроме того, в совете общего Областного правления сибирскими казахами было предложено: 
«7.  К  отклонению  всяких  влияний  на  свободную подачу  голосов  ввести баллотировку  шарами.  8.  В 
окружных приказах иметь верные списки для каждой волости лицам, имеющим право участвовать в 
выборах, и объявлять их перед наступлением выборов» [1, с.190.]. Теперь, вместо устной процедуры 
выбора будет вводиться баллотировка шарами, выборщики должны быть внесены в списки. Так же 
было  сказано  об  отмене  наследственного  права  султанов  на  занятие  должности  волостного 

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №3 (50), 2016 г. 
34 
управителя: «14. Наследственное право волостных отменить, так как оно, по действующим постанов-
лениям,  в  совершенной  зависимости  от  воли  народа  и  не  связывает  его  свободно  избирать  другого 
управителя.  15.  Должности  волостных  управителей  до  времени,  пока  обстоятельства  не  окажут 
особой  надобности  оставить  бессрочными  в  видах  поддержания  в  киргизском  народе  родового 
уважения к султанам и родоначальникам» [там же]. Данные предложения были рассмотрены и нашли 
отражение  в  «Утвержденном  положении  Сибирского  комитета  об  изменении  порядка  выборов 
волостных  управителей  в  Казахской  степи  и  в  Семипалатинской  области  от  4  апреля  1861  г.  В 
частности, относительно процедуры выборов волостных управителей следует обратить на следующие 
пункты: 
«4. Выборы производятся в волостях, в присутствии старшего султана и участкового заседателя. 
5.  В  отклонение  всяких  влияний  на  свободную  подачу  голосов  производится  баллотировка 
шарами. 
8. Не явившиеся к выборам могут присылать от себя письменные отзывы и давать руку, а с этим 
вместе – письменное уполномочие доверенным от себя лицам. 
9.  Неприбывшие  к  выборам  и  не  приславшие  отзывов  или  доверенных  без уважительных к  тому 
причин лишаются права быть избирателями лишь на этот раз. 
11.  Большинство  голосов  дает  безусловное  право  на  утверждение,  при  равном  числе  голосов 
отдается  преимущество  тому  из  кандидатов,  о  способностях  и  благонадежности  коего  засвидетель-
ствует старший султан и вообще тому, о коем у начальства будут в виду одобрительные сведения.  
Примечание.  Сей  порядок  избрания  волостных  управителей  применяется  и  к  Семипалатинской 
области» [5.] 
Таким  образом,  сама  процедура  выборов  получила  регламентированный  характер,  однако 
оформление документации, связанной с определением результатов выборов и утверждением канди-
датур на должности, усложнилось в связи с необходимостью оформления и баллотировочных листов, 
избирательных актов, различных подписок и отношений от участников выборного процесса. Именно 
на  это  обратил  свое  внимание  в  своей  докладной  записке  чиновник  Меньшиков  военному  губер-
натору  Области  сибирских  казахов  с  предложениями  об  упрощении  порядка  выборов  волостных 
управителей, заседателей и старших султанов от 14 июня 1867 г.: «…в Области сибирских киргизов 
при выборах волостных управителей, заседателей и старших султанов соблюдается более формаль-
ности. Здесь, по частному распоряжению областного правления, сделанному 20 ноября 1861 года, при 
каждом выборе, кроме баллотировочного списка, составляются еще: избирательный акт, заключаю-
щий  в  себе  тоже  самое,  что  и  баллотировочный  список,  и  подписка  наличных  избирателей  о  бес-
пристрастии  произведенного  выбора.  Оба  эти  акта  тоже  подписываются  всеми  наличными  избира-
телями.  Эта  не  обусловленная  законом  формальность,  не  принося  никакой  существенной  пользы, 
только  отягощает  как  лиц,  производящих  выборы,  так  и  самих  избирателей,  так  как  они  для  при-
ложения одних тамг и печатей должны жить на месте выбора не один день, а более, как, например, 
при  выборах  заседателей  и  старших  султанов,  во  время  выбора  которых  собирается  избирателей 
несколько сот человек и почти от половины неявившихся представляются доверен-ности». [1,с. 201.]. 
Во Временном положении об управлении степными областями от 21 октября 1868 г. было уделено 
отдельное внимание организации и проведению волостных съездов. Волостные съезды представлены 
двумя  видами:  1)  волостные  съезды  выборных  и  2)  волостные  съезды  биев.  Общим  для  этих  двух 
видов  волостных  съездов  было  то,  что  время  и  место  созыва  съезда  определялось  уездным 
начальником: «§ 66. Время и место волостных съездов и аульных сходов, для выборов, определяются 
уездным  начальником.;  §  152.  Время  и  место  для  волостных  съездов  (биев  –  Т.Д.)  определяются 
уездным  начальником,  по  удобству  кочевания  и  времени  года,  в  известных  пунктах  и  известное 
число  раз»  [1,  с.327,  333.].  Что  же  касается  предназначения  этих  съездов,  состава  его  участников, 
компетенций и круга вопросов, рассматриваемых на этих съездах, то есть наблюдается существенная  
разница:  
 
 
 
 
 
 
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет