1 Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтының ғылыми ақпараттық-талдамалы журналы Научный информационно-аналитический журнал Павлодарского государственногожүктеу 4.03 Mb.
Pdf просмотр
бет8/29
Дата19.01.2017
өлшемі4.03 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29

70
71
табылады. Бұл кезең кейінгі кезеңдердің негізін қалыптастырып, жеткіншектердің 
экологиялық танымын нақты жетілдіруге жол ашады. 
 Жоғары оқу орындарында экологиялық білім беру төмендегідей мақсатты 
көздейді:  ауқымды  мәдениет  және  интеллектуалдық  деңгейге  ие,  тұрақты  да-
му  негіздері  туралы  терең  білімі  бар,  сондай-ақ  азаматтардың  қоршаған  ортаға 
қатысты  құқықтары  мен  міндеттері  туралы  жан-жақты  білімге  ие,  табиғат  пен 
адамға  кері  әсер  ететін  факторлардың  деңгейін  бағалай  білетін  жоғары  кәсіби 
білімі  бар  мамандарды  дайындау.  Жоғары  оқу  орындарындағы  экологиялық 
білім берудің негізгі бағыттары – маман бойынша заман сұраныстарына сай та-
нымды  қалыптастыру,  экология  және  табиғатты  пайдалану  салаларына  ғылыми 
және ғылыми-педагогикалық кадрларды, білім беру жүйесіне экологиялық білімді 
жүзеге  асырушы  тұлғаларды  дайындау,  экологиялық  проблемаларды  шешуде 
техникалық,  экономикалық,  ақпараттық,  ұйымдастырушылық  мүмкіндіктерді 
ұсыну және тағы да басқадай. Осы бағыттарда жүзеге асыру үшін оқу орындары 
арнайы тетіктерді қолға алуға тиіс. 
Сонымен қатар, кәсіпорындар мен мекемелердің, басқару органдарының ма-
мандарын қайта даярлауда экологиялық білім беру мәселесі қарастырылады. Міне, 
экологиялық  тұрғыдағы  проблемаларды  шешу  үшін  ең  алдымен  педагогикалық 
мүмкіншіліктерді реттеп алуымыз керек. өкінішке қарай, экологиялық білім бе-
ру  мен  тәрбиенің  қай  кезеңінде  болсын  қордалаған  мәселе  жеткілікті.  Оны  рет-
теу бойынша елімізде, жекелеген оқу орындарында арнайы іс-шаралар орындалу-
да. Оның қаншалықты қанат жайып, оң нәтиже, тиімділік танытатынын алдағы 
уақыт көрсетеді. Ең бастысы – жаһандық проблемаға айналып отырған экология 
мәселесіне бірлескен түрде араласу. 
Әдебиет
1. ҚР  Президентiнiң  2002  жылғы  20.09-дағы  №949  Жарлығымен  бекітілген 
«Қазақстан Республикасының Құқықтық саясат Тұжырымдамасы». Егемен Қазақстан. 
2002 ж. 3 қазан.
2. Шiлдебаев Ж. Бiзге Экологиялық кодекс қажет. Жас Алаш. 2004 ж. 30 қазан.
3. Әсiпұлы С. Қазақ жерсiз қала бере ме? Егемен Қазақстан. 1999 ж. 5 мамыр;
4. Сейдiмбек А. Қатерлi идеялар немесе саяси жалдаптықтың сыры неде? Егемен 
Қазақстан. 2000 ж. 7 маусым.
5. Мұстафаев  С.  Жердi  құқықтық  қорғау  мәселелерi.  «Заң»  республикалық 
құқықтық-ғылыми журналы. 2001 ж. №6. 72-бет.
УДК 371.39
ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: АКТУАЛЬНОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
А.К. Нургалиева
Білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасының ба-
сты мақсаты – елдің экономикалық орнықтылығын қамтамасыз 
ететін адами капиталды нығайту. Ол үшін болашақ ұрпақтың 
бәсекеге  қабілеттілігін  арттыру  мақсатымен  білім  мазмұнын 
заманға сай жасау қажет. Ал бұл өмір сапасын көтеретін білім 
сапасымен  байланысты.  Сонымен  қатар,  көптеген  жағдайда 
сапалы білімге кез келген білім алушының қолы жете бермейтін 
жағдай әзірше біздің білім беру жүйемізде кең түрде орын алғаны 
байқалады. Сондықтан 12 жылдық оқыту моделіне көшу білім 
беруде  сапалы  білімге  қолжетімділікті  арттыруға  бағыттау 
арқылы жүзеге асырылады 
Аталған міндеттер Қазақстандағы барлық білім беру жүйесін жаңа әлеуметтік-
экономикалық ортаға бейімдеуді талап ететін білім беруді реформалау мақсатынан ту-
ындады. 12  жылдық бейіндік мектепте оқытуға ауысу –  еліміздің экономикалық  және 
әлеуметтік  өркендеу  мақсаттарына  жету  үшін  зор  маңызы  бар  мәселе.  Өйткені  тек 
қана осындай мектеп әлемдік өркениет үдерісінің талаптарына сай. Мемлекет білім беру 
жүйесінің алдына одан әрі жаңғырып, еуропалық деңгейге шығу мақсатын қойып отыр. 
The  main  objective  of  the  state  program  of  development  of  education  is  strengthening 
of  the  human  capital  which  provide  economic  stability  of  the  country.  In  order  to  increase 
the  competitiveness  of  younger  generation  it  is  important  to  make  the  content  of  education 
corresponding to the present. And it is connected with quality of education which will raise the 
standard of living. At the same time, in many cases, the current education system is not always 
available for a quality education. Therefore, the transition to 12-year education model will be 
realized during orientation of system to availability of quality education.
The transition to 12-year education model is defined by an overall objective of educational 
reforms in Kazakhstan, which requires adaptation of the all education system to the new social 
and economic environment. It has an important role in achieving the purposes of economic and 
social growth of the country. As such school meets the requirements of world civilizational process.
Переход на 12-летнюю модель обучения определен общей целью образова-
тельных реформ в Казахстане, который требует адаптации всей системы образова-
ния к новой социально-экономической среде. Он имеет важную роль в достижении 

ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХАБАРШЫСЫ                                         3, 2012
3, 2012                                              ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК КАЗАХСТАНА
72
73
целей экономического и социального роста страны. Поскольку именно такая шко-
ла отвечает требованиям мирового цивилизационного процесса.
85% старшеклассников утверждают, что школа не дает реальных ориенти-
ров для жизненного определения, а 90% говорят, что в школе они не получают воз-
можность для профессиональной ориентации. При этом наибольшую неудовлетво-
ренность у опрашиваемых вызывает отсутствие права выбора учебных предметов 
и преподавателей и только 30% старшеклассников осознанно выбирают професси-
ональную деятельность, соответствующую их способностям. Следовательно, 70% 
старшеклассников не подготовлены к самостоятельности в жизни. Профессиональ-
ное самоопределение тех, кто в дальнейшем намерен учиться в ПТУ или колледже, 
начинается уже в 8-м классе и достигает своего пика в 9-м, а профессиональное са-
моопределение тех, кто намерен продолжить учебу в вузе, в основном складывает-
ся в 9-м классе. При этом примерно 70–75% учащихся в конце 9-го класса уже опре-
делились в выборе возможной сферы профессиональной деятельности.
Назрела  необходимость  перехода  от  личностно-отчужденной  к  личностно-
ориентированной парадигме образования, которая создает условия для проявле-
ния личностных функций обучающегося: мотивации, выбора, смыслотворчества, 
самореализации и рефлексии. Отсюда идея профильной школы, требующая модер-
низации всей системы образования. Для того, чтобы устранить все вышеперечис-
ленные недостатки, с 2015 года предполагается последовательный переход обще-
образовательных школ на так называемую 12-летнюю модель обучения. Причем, 
в некоторых школах в рамках эксперимента такое образование уже существует. 
Сегодня  70%  старшеклассников  отдают  предпочтение  тому,  чтобы  «знать 
основы главных предметов, а углубленно изучать только те, которые выбирают-
ся, чтобы в них специализироваться». Традиционную позицию «как можно глуб-
же и полнее знать все изучаемые в школе предметы (химию, физику, литературу, 
историю и т. д.)» поддерживают 25% старшеклассников. Профилизация обучения в 
старших классах соответствует структуре образовательных и жизненных устано-
вок большинства старшеклассников. В условиях недостаточной профилизации на 
старшей ступени среднего образования выпускники школ остаются невостребо-
ванными на рынке труда. 
В программных документах на период до 2015 года поставлена задача: «...соз-
дать  систему  профильного  и  профессионально  ориентированного  обучения  уча-
щихся старшей ступени на основе обеспечения принципа ранней профессиональ-
ной ориентации в соответствии с индивидуальными способностями и потребно-
стями учащихся». Для того чтобы решать поставленные задачи, мы должны знать 
существующий опыт профильного обучения, анализ которого позволяет выделить 
общие условия организации обучения по модели 12-летней профильной школы.
С 2006 года был составлен план мероприятий по переходу на 12-летнее сред-
нее общее образование. Была разработана Концепция предпрофильной подготов-
ки учащихся и профильного обучения старшеклассников, принят план поэтапно-
го обеспечения профильных школ кабинетами физики, химии, биологии и много 
других мер по подготовке, переподготовке, повышению квалификации педагоги-
ческих кадров для 12-летней школы. Начался эксперимент по введению профиль-
ного обучения на старшей ступени 12-летней школы и разработке модулей по кон-
струированию содержания 12-летнего образования для системы институтов повы-
шения квалификации педагогических кадров.
Поэтапно с 2006 года начался процесс разработки и утверждения методиче-
ских рекомендаций по организации учебно-воспитательного процесса в начальной 
школе, предпрофильной подготовки учащихся основной школы и профильной под-
готовки старшей школы. Кроме этого, выполнялась сопутствующая работа по соз-
данию банка данных о детях дошкольного возраста, о педагогических инноваци-
ях и технологиях, по введению изменений в должностные инструкции педагогиче-
ских работников. В эти годы вносилось множество предложении по строительству 
и открытию профильных школ, школ-интернатов, ресурсных центров. На сегодня 
восьмой год продолжается экперимент по профильному обучению, в частности, в 
нашем городе в школе №34 города Павлодара. 
Государственной программой развития образования Республики Казахстан 
на 2011–2020 годы на основе анализа существующей ситуации определены цели 
и задачи модернизации системы образования. При этом главным тезисом опреде-
лено, что развитие человеческого капитала на основе доступности качественного 
образования обеспечивает устойчивый рост экономики страны. 12-летняя модель  
обучения предлагает равный доступ всем участникам образовательного процесса 
к лучшим образовательным ресурсам и технологиям на основе компетентностно-
го подхода. 
Основная идея обновления старшей ступени общего образования – образо-
вание здесь должно стать более индивидуализированным, функциональным и эф-
фективным. Профильное обучение – это система специализированной подготов-
ки старшеклассников. Профилизация обучения в старших классах школы долж-
на внести позитивный вклад в разрешение многих негативных проблем, и ситуа-
ция, которая сейчас сложилась, должна измениться. Профильное обучение не яв-
ляется профессиональным или производственным, его главная цель – самоопреде-
ление учащихся, формирование адекватного представления о своих возможностях. 
То есть профильное образование – это углубление знаний, склонностей, совершен-
ствование ранее полученных навыков через создание системы специализирован-
ной подготовки в старших классах общеобразовательной школы. Эта подготовка 

ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХАБАРШЫСЫ                                         3, 2012
3, 2012                                              ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК КАЗАХСТАНА
74
75
ориентирована на индивидуализацию обучения и профессиональную ориентацию 
обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда.
При профильном обучении учитываются интересы, склонности и способно-
сти каждого ученика. Цель профилизации – ликвидировать разрыв между школь-
ным образованием и требованиями вузов, познакомить старшеклассников с реаль-
ными  потребностями  рынка  труда,  максимально  подготовить  их  к  осознанному 
выбору профессии. Полученные в школе компетенции должны помочь им в даль-
нейшем реализовать свои карьерные планы. 
Проблемы,  связанные  с  организацией  профильного  обучения,  связаны  и  с 
подготовкой учительских кадров в высшей школе. В Павлодарском государствен-
ном педагогическом институте для подготовки будущих учителей к профильно-
му обучению в школе в рабочие учебные планы всех специальностей с 2006 года 
был введен спецкурс «Теория и методика профильного обучения». Знание студен-
тами основ различных концепций личностно-ориентированного образования яв-
ляется одним из условий понимания и принятия идей профильной школы, кото-
рая в свою очередь должна обеспечить принцип ранней профессиональной ори-
ентации школьников в соответствии с их индивидуальными способностями и по-
требностями. 
Все эти вопросы входят в содержание дисциплины, в которой раскрываются 
сущность, цель, задачи, принципы, модели организации профильного обучения и 
содержание профильного обучения в современном представлении. 
Предпрофильная и профильная подготовка школьника требует особой орга-
низации содержания – его модульного построения, рейтинговой системы оценки, 
различных моделей использования «портфолио» учащихся. 
В связи с тем, что в Казахстане большое количество малокомплектных и од-
нокомплектных школ, невозможно организовать профильное обучение повсемест-
но. Главным в модернизации сельской школы и малых городов должен стать интен-
сивный переход от предметно-обобщающей системы обучения к индивидуально-
активному обучению с учетом психофизиологических закономерностей школьни-
ков и потребностей инфраструктуры малых городов и села. 
Учащиеся III ступени этих школ могут выбирать формы и способы обуче-
ния,  индивидуальные  образовательные  программы,  в  которых  особое  место  бу-
дет отведено творческой деятельности для развития их индивидуальных способ-
ностей. Внедрение дистанционного обучения, появление педагогов-консультантов, 
подготовка учительских кадров по интегративной педагогической системе по об-
разовательным полям позволят выровнять возможности получения качественного 
школьного образования сельскими школьниками.
Таким образом, спецкурс по теории и методике профильного обучения рас-
крывает философские и культурологические концепции, которые легли в основу со-
временных  концепций  личностно-ориентированного  образования;  психолого-пе- 
дагогические и методические основы организации и содержания предпрофильной 
подготовки и профильного обучения учащихся на старшей ступени среднего обще-
го образования; способствует повышению уровня профессиональной компетент-
ности будущего педагога в области теоретической и методической подготовки. 
По государственной программе развития образования в 2011 году обновля-
ются государственные стандарты начального образования, разрабатываются учеб-
ные программы основного среднего и общего среднего образования на основе ком-
петентностного подхода. Внедрение профильной 12-летней школы ведет к измене-
нию целевых установок, определению новых образовательных результатов подго-
товки педагогов в системе высшего педагогического образования, причем, можно 
сказать,  что  требуется  радикальное  реформирование  образовательного  процесса 
педагогического вуза в целях приведения ее в соответствие с современными миро-
выми образовательными стандартами. Прежде всего, для этого необходимо сфор-
мировать у будущих педагогов позитивное отношение к кардинальному пересмо-
тру существующей образовательной практики, осмыслению новых задач и подхо-
дов к обучению в вузе.
 Поскольку в Павлодарском государственном педагогическом институте идет 
подготовка учителей дошкольного и начального звена, соответственно в образо-
вательный процесс вводятся изменения с учетом изменений в школьной програм-
ме. Так, на специальностях, где идет подготовка специалистов дошкольного и на-
чального  образования,  введена  дополнительная  специализация  «Менеджмент  в 
образовании» и элективные дисциплины, отвечающие требованиям современной 
школы.  Кроме  того,  в  рабочие  учебные  планы  всех  специальностей  психолого-
педагогического профиля введены такие изменения с учетом того, что все специа-
листы этого профиля так или иначе в 12-летней школе будут сообща решать про-
блемы обучающихся.
Ученые нашего вуза принимают участие и в разработке учебников и учебно-
методических пособий на основе компетентностного подхода, являющихся как ав-
торскими альтернативными учебниками, так и учебными пособиями для подго-
товки будущих учителей для работы в 12-летней школе. Это учебник математи-
ки для 4 класса на казахском языке, учебное пособие «Проблемы перехода обще-
образовательной школы на 12-летнее обучение», «Профильное обучение: теория и 
практика» (оба изданы на казахском и русском языках), «Психологическое сопро-
вождение профильного обучения» и др.
При переходе на профильное обучение в первую очередь необходимо вводить 
те профили, в которых заинтересованы местные комбинаты, предприятия, бизнес-

ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХАБАРШЫСЫ                                         3, 2012
3, 2012                                              ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК КАЗАХСТАНА
76
77
структуры и т.д. Возможно, это можно осуществлять через такие формы, как дни 
открытых  дверей,  агитация,  заключение  договоров  с  вузами  соответствующего 
профиля, а иногда – и с будущими работодателями сегодняшних старшеклассни-
ков. По-нашему мнению, это был бы самый верный и надежный подход. Ведь ма-
ло подготовить экономиста или юриста, надо обеспечить еще и возможность рабо-
тать по специальности. Пока существует большой разрыв между предложением и 
спросом на рынке труда. Профильное обучение должно смягчить этот дисбаланс. 
Основные задачи системы профильного обучения в средней школе таковы:
– дать учащимся глубокие и прочные знания по профильным дисциплинам, 
то есть именно в той области, где они предполагают реализовать себя по оконча-
нии школы;
– выработать у учащихся навыки самостоятельной познавательной деятель-
ности, подготовить их к решению задач различного уровня сложности;
– сориентировать учащихся в широком круге проблем, связанных с той или 
иной сферой деятельности;
– развить  у  учащихся  мотивацию  к  научно-исследовательской  деятельно-
сти;
– выработать у учащихся мышление, позволяющее не пассивно потреблять 
информацию, а критически и творчески перерабатывать ее; иметь своё мнение и 
уметь отстаивать его в любой ситуации;
– сделать учащихся конкурентоспособными в плане поступления в выбран-
ные ими вузы.
С точки зрения гарантированного поступления в высшие учебные заведения, 
предпочтительнее  всего,  конечно,  классы  типа  «школа-вуз».  В  таких  классах  не 
только усиливаются профильные дисциплины школьной программы, но и чита-
ются дополнительные курсы преподавателями вуза, с которым у школы налажено 
сотрудничество. Кроме того, старшеклассники проходят практику на базе данного 
вуза. Состыковка деятельности школьных учителей и преподавателей вуза – так-
же важное преимущество данного варианта обучения. Но не все школы, особен-
но в регионах, имеют возможность так тесно контактировать с высшими учебны-
ми заведениями. А что касается сельских школ, то их возможности вообще обычно 
ограничиваются классами углубленного изучения профильных предметов. 
В этом плане нашим вузом проводится работа по созданию заочных мате-
матических, естественно-научных школ, профильных классов, заочных виртуаль-
ных педагогических классов при ресурсных центрах районов, открытие родитель-
ской академии на сайте вуза и в формате телепередачи по местному телевидению, 
создание центра инновационного образования. Эти и многие другие формы рабо-
ты позволяют создать основы работы по реализации идей профильной 12-летней 
школы.
УДК 94 (574)
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КАЗАХСТАНА НАУЧНЫМИ ОБщЕСТВАМИ РОССИИ 
В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ XX ВВ.
А.С. Ильясова 
Мақала 18-ғасырдағы Қазақстан тарихын орыс ғалымдары 
мен саяхатшыларының ғылыми-зерттеу тұрғысынан зерттеу 
мәселелеріне арналған. Қазақ  халқының тарихы мен мәдениетінде 
маңызды  рөл  атқарған  олардың  еңбектері  қарастырылған.  
Аталмыш  еңбектерде  халықтардың  тарихы  мен  мәдениетін, 
олардың шығу тегі мен өзара байланысын зерттеуде маңызды 
болып  табылатын  этнографиялық  материалдарға  аса  көңіл 
аударылған. Орыс ғалымдары мен саяхатшылары өз еңбектері 
мен  жазбаларында  қазақтардың  күнделікті  тұрмысы  мен 
көшпелі  өмір  салтын,  мал  шаруашылығын  жүргізудің  әдіс- 
тері  мен  өнімділігін,  мал  күтімі  мен  жылдың  әртүрлі 
мезгілдерінде  жайылымдық  жерлерді  тиімді  пайдалану,  сонымен  қатар,  қазақтардың 
тұрмысы мен отбасылық қатынастарын, салт-дәстүрін (жерлеу, қайтыс болу кезінде 
және т.б), қазақтардың қаруы мен музыкалық аспаптарын жан-жақты сипаттаған. 
Тарих  ғылымын  дамытудағы  ОГҚ  мүшелері  мен  саяхатшылардың,  қазақ 
зерттеушілерінің қосқан үлесі қарастырылған. 
Article is devoted to questions of studying by Russian scientists and travelers of history of 
Kazakhstan in the 18th century in a context of their research work. Their main works played an 
important role in the history and culture of the Kazakh people are considered. In these works the 
great attention was given to ethnographic materials which were considered extremely important 
for studying of history and culture of the people, their origin and interference. Russian scientists 
and travelers rather in detail characterized in the works and notes a nomadic way of life and daily 
occupations of Kazakhs, ways of maintaining a cattle breeding economy and its efficiency, care 
of cattle and rational use by Kazakhs of pastures at various times years, they also described the 
Kazakh customs, the family relations, ceremonies and customs (at funeral, commemoration etc.), 
arms of Kazakhs, their musical instruments.

ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХАБАРШЫСЫ                                         3, 2012
3, 2012                                              ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК КАЗАХСТАНА
78
79
The  conclusion  is  drawn  on  a  large  contribution  of  figures  of  RGO,  travelers  and  the 
Kazakh researchers to development of a historical science.
В  80-ые  и  90-ые  годы  XIX  века  социально-экономическая  жизнь  России  в 
основном сохранила все те черты, которые были ей свойственны после падения 
крепостного права. В деревне сохранились крепостнические пережитки, а сравни-
тельно быстрый рост промышленности приводит к росту внутренней и внешней 
торговли.
Развитие капитализма, а вместе с ним внушительный рост революционного 
движения, социальная активность трудящихся масс, коренное переустройство об-
щественного уклада оказали определяющее влияние на состояние культуры Рос-
сии и народов, входящих в нее [1].
На рубежах ХIХ и ХХ вв. капитализм вступает в свою высшую стадию – ста-
дию империализма. Появились новые черты в экономике России. К этому време-
ни капитализм сделал значительные шаги как в промышленности, так и в сельском 
хозяйстве. Ускоренные темпы капиталистического развития и новые явления, свя-
занные с эпохой империализма, обострили глубокие противоречия в общественно-
политической жизни России.
Политика царского самодержавия, заинтересованного в сохранении экономи-
ческого и политического господства помещиков, проводилась в сочетании их ин-
тересов с потребностями капиталистического развития страны. В то же самое вре-
мя русская буржуазия была кровно заинтересована в укреплении царизма. В этих 
социальных и политических условиях и развивалась культура страны в последу-
ющие десятилетия. Широкие общественные круги выражали резкое недовольство 
уровнем развития науки, однако часть ученых пошла на путь обслуживания инте-
ресов правящего помещичье-буржуазного блока, что определенным образом ска-
зывалось на их научных исследованиях [2].
Промышленности и сельскому хозяйству России были необходимы предста-
вители интеллектуальной сферы деятельности, так как надо было полнее способ-
ствовать росту производительных сил в стране. В расширении научных исследо-
ваний нуждалось как капиталистическое производство, так и в определенной ме-
ре само государство. 
На развитие науки оказали плодотворное влияние и прогресс мировой науки, 
и атмосфера общественного подъема. Под воздействием названных факторов рус-
ская наука во второй половине ХIХ века достигла высокого уровня во многих от-
раслях знания. Вместе с тем политика правительства в области науки отводила ей 
подчиненную роль как части внутренней политики государства. Строгая цензура и 
регламентация в государственных научных учреждениях не могла удовлетворить 
передовых ученых России. Вследствие этого они стремились вести исследования 
за их пределами. Наиболее плодотворной возможностью была работа в научных 
обществах, которые были менее подвержены контролю государства, поскольку су-
ществовали преимущественно на членские взносы и частные пожертвования [3].
Изучение Казахстана русскими учеными и путешественниками началось в 
XVIII  веке.  Большой  вклад  в  развитие  представлений  о  казахском  народе  внес-
ли экспедиции первой половины XVIII века, а также академические экспедиции 
П. Палласа, И. Фалька, И. Георги, Н.П. Рычкова [4].
П.С. Паллас, член Академии наук, живший в России с 1767 года, осуществлял 
общее руководство частью экспедиции, работавшей в Приуралье и Западной Сиби-
ри. Его основной труд, написанный по результатам экспедиций, – «Путешествие по 
разным провинциям Российской империи», один из разделов которого «Известие о 
киргизцах» полностью посвящен казахскому народу [5].
С казахами П.С. Паллас впервые познакомился в 1769 году после приезда в 
Оренбург, откуда он совершил несколько поездок в казахские аулы. Из Оренбур-
га он направился в Сибирь вдоль русской пограничной линии и посетил наиболее 
тесно связанные с казахами города и крепости: Троицк, Петропавловскую, Омск, 
Семипалатинскую.
П.С. Паллас обращал большое внимание на сбор этнографического материа-
ла, считая его чрезвычайно важным для изучения истории и культуры народов, их 
происхождения и взаимовлияния. Он достаточно подробно охарактеризовал коче-
вой образ жизни и повседневные занятия казахов, способы ведения скотоводческо-
го хозяйства и его продуктивность, уход за скотом и рациональное использование 
казахами пастбищ в разные времена года. Пища казахов, по его сведениям, в основ-
ном состояла из продуктов скотоводческого хозяйства
Особенно подробные сведения Паллас оставил о технике и изделиях казах-
ских домашних промыслов и ремесел (ткачество войлочное, кожевенное, красиль-
ное, кузнечное, деревообрабатывающее ремесла). Такое большое внимание описа-
нию этих вопросов не уделял ни один автор не только в XVIII, но и в XIX веке.
Он также описал казахские нравы, семейные отношения, обряды и обычаи 
(при похоронах, поминках и т. д.), вооружение казахов, их музыкальные инстру-
менты.
Все эти сведения, к сожалению, результат лишь кратковременного пребыва-
ния автора в казахских аулах. Они не исследованы на широком фоне историко-
этнографических материалов, имеют в большинстве своем локальное значение, а 
выводы автора, особенно касающиеся социальных отношений, частично навеяны 
случайным впечатлением, поверхностны, порой неточны и противоречивы.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет