баҧО» АҚ филиалы «СҚо пқ баи» филиал ао «нцпк «Ӛрлеу» «ипк пр ско»жүктеу 4.85 Mb.
Pdf просмотр
бет1/22
Дата30.01.2017
өлшемі4.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

 
 
 
 
     №4 (27) желтоқсан 2015                                                                                                                                                            1 
 
ӚРЛЕУ» БАҦО» АҚ ФИЛИАЛЫ «СҚО ПҚ БАИ» 
ФИЛИАЛ АО «НЦПК «ӚРЛЕУ» «ИПК ПР СКО» 
 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ІЗДЕНІС 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК 
 
Ақпараттық ғылыми-әдістемелік журналы/ 
Информационный научно-методический журнал
 
 
№ 4 (27) желтоқсан/декабрь 2015ж. 
 
Бас редактор:  Мурзалинова А.Ж., педагогика ғылымдарының докторы, профессор 
Редактор: Ибраева А.М., қоғаммен байланыс және баспа қызметі бӛлімінің басшысы
 
 
Редакция алқасы: 
 
Пашков В. В. 
Запорож  облыстық  (Украина)    дипломнан  кейінгі  педагогикалық  білім  беру 
институтының  ректоры,  философия  және  қоғамдық-гуманитарлық  пәндер 
кафедрасының профессоры, философия ғылымдарының докторы  
Каиржанова Л.С. 
М.Қозыбаев  атындағы  СҚМУ-дың  ғылыми  жұмыс  және  сыртқы  байланыс  бойынша 
проректоры, биология ғылымдарының кандидаты, (биология) PHD докторы  
Шатных А. В. 
(Қорған  қ.)  ӘТБДИ  ұйымдастыру-әдістемелік  жұмыс  бойынша  проректоры, 
педагогика ғылымдарының  кандидаты, доцент 
Рабочих Т.Б. 
ОмГПУ  білім  беруді  дамыту  басқармасы  кафедрасының  доценті,  педагогика 
ғылымдарының кандидаты, БА және БҰҚД факультеті деканының орынбасары  
Иманбекова Б.И. 
«Ӛрлеу» БАҰО» АҚ  инновациялық дамуды әдістемелік қамтамасыз ету  бӛлімінің 
басшысы, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент 
Литвиненко В. В. 
СҚО  аймақтық  кәсіпкерлер  палатасының  әлеуметтік  сұрақтар  бойынша 
директорының орынбасары, педагогика ғылымдарының кандидаты  
Крылова Л.А.  
 
М.Қозыбаев  атындағы  СҚМУ-дың    «Орыс  тілі  мен  әдебиеті»  кафедрасының 
профессоры, педагогика ғылымдарының докторы  
Романенко С.М. 
«Ӛрлеу»  БАҰО»  АҚФ  «СҚО  ПҚ  БАИ»  инновациялық  дамуды  әдістемелік 
қамтамасыз ету  бӛлімінің басшысы, филология ғылымдарының кандидаты 
Сабиева К.У. 
«Ӛрлеу»  БАҰО»  АҚФ  «СҚО  ПҚ  БАИ»  «Инновациялық  технологиялар  және 
жаратылыстану-ғылыми,  гуманитарлық  пәндерді  оқыту  әдістемесі»  кафедрасының 
меңгерушісі, химия ғылымдарының  кандидаты 
 
Корректор: Шаукерова С.Н. 
Дизайн және беттеу: Тайланова А.С. 
 
Мекенжай: 
Петропавл қ., Мир кӛшесі 69А, тел.: 8 (7152) 50-24-21, 
e-mail:
iripksko@mail.ru

Ipk_ppk@bk.ru
 
Сайт:
www.ipksko.kz
 
Таралым: 100 дана / Тираж:100 экземпляров 
Шығу жиілігі: тоқсанына 1 рет 
Периодичность: 1 раз в квартал 
 
Мерзімді баспасӛз басылымдарын және (немесе) ақпарат 
агенттіктерін есепке алу туралы куәлік №13259-Ж ҚР 
Свидетельство  о  постановке  на  учѐт  периодического 
печатного  издания  и  (или)  информационного  агентства 
№13259-Ж ҚР 
Мәдениет және ақпарат министрлігінде 27.12.2012 жылы 
есепке қойылған 
Журнал  зарегистрирован  в  Министерстве  культуры  и 
информации РК 27.12.2012 
«Ӛрлеу» БА ҰО» АҚ филиалы «СҚО бойынша ПҚ БАИ» 
шағын  типографиясында  басып  шығарылды  Петропавл 
қ., Мир кӛшесі, 69А 
Отпечатано в мини-типографии ФАО «НЦПК «Ӛрлеу» 
«ИПК ПР по СКО» г. Петропавловск, ул. Мира 69А 
 
 

 
2                                                                                                                                                               №4 (27) желтоқсан 2015 
 
 
 
 
К АВТОРАМ И ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА 
А.Мурзалинова Казахстанский путь в образовании......... 
РУБРИКА «NB» 
Нуртаева К.Б. Внешнеполитические  инициативы 
Казахстана: парадигмы мира и созидания......................... 
Мунжасарова Г.Ж., Шаукерова С.Н.СҚО: «Мен – 
қазақстандықпын!» республикалық шығармалар 
байқауының облыстық кезеңінің қорытындысы............... 
Дюсембаева Ж.Е. Кӛптілді және кӛпмәдениетті жеке 
тұлғаны қалыптастыру – мектеп түлектерінің 
бәсекелестік басымдығы...................................................... 
Аблина К.М. Халқы үшін ӛмір сүрген............................... 
Ибраева А.М. Қазақ даласының жарық жұлдызы.............
 
БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛАР/ ИННОВАЦИИ 
В ОБРАЗОВАНИИ 
Қапсытбаева А. Мейрамова А.Т. Педагог 
қызметкерлердің біліктілігін арттырудың қысқамерзімді 
курстарының мазмұны  білім берудің басым 
бағыттарына сәйкес жаңартылуда...................................... 
ТӘЖІРИБЕ АЛМАСУ/ ОБМЕН ОПЫТОМ 
Курашева С.В.,Заключительный урок по теме 
«Литература 18 века» с использованием игровой 
технологии............................................................................. 
Мухамедзянов М.Н. Развитие критического мышления 
учащихся  на уроках истории.............................................. 
Казбекова З.Ы. Аудан мен периметрді табуға арналған 
есептерді шығару.................................................................. 
Паскевич С.А. Понятие о тканях и их разнообразие........ 
Бигалиева А.Е. Есептер   шығару. Жұмыс. Ӛнімділік. 
Уақыт..................................................................................... 
Нұртазина Р.Ж. Бұлт. Жауын-шашын.............................. 
Киркенова Ж.С. Cыни тұрғыдaн oйлaуғa үйрeту 
жoлдaры»  кoучинг  жocпaры.............................................. 
Казиева Б.К. Eating in Britain.............................................. 
Кадирова Л.Е. Абай жаққан  бір сәуле  сӛнбеу үшін....... 
Нуралина Ж.С. Менің  сүйікті ойыншықтарым................  
 
 

 
 

 
 
11 
 
 
12 
14 
16 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
20 
 
22 
 
26 
29 
 
32 
34 
 
36 
37 
39 
42 
 
Сайдалинова А.З.  Отбасы және қайырымдылық.............   
Шопанова Г.Д. Қонақүй. Етістік....................................... 
Турсунбаева Б.К. Ньютон заңдарынан нені білеміз.........   
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ / МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОПЫТ 
Шевченко В.Л., Васильченко Л. В. Информационная 
организационно-педагогическая система 
профессиональноно-технического  образовагния: 
прикладной аспект............................................................... 
Аксѐнова Е., Пивненко Ю., Урок Здоровья как научно-
методический проект........................................................... 
Куринная А.Ф., К вопросу планирования урока 
русского языка словоцентрической направленности........ 
Лепнева О.А., Тимошко Е.А., Воспитание в школе: от 
методологии к методике организации и  оценке 
результатов............................................................................ 
Воротникова И.П, Дистанционный экстернат для 
учащихся 5-11 классов, проживающих в зоне АТО и 
неконтролируемой территории Украины.......................... 
Лупинович С.Н., Лапшина И.С., Волошина Т. А
Реализация инклюзивного образования при помощи 
маркетинго-мониторинговых исследований.....................  
Бахтина Т.Г. Комплексно-тематическое планирование 
образовательного процесса в дошкольной 
образовательной группе...................................................... 
Н.А. Чумакова, М.В. Ключникова,Веб-квест 
«Воспитание для всех»: раскрытие потенциала 
образовательных организаций Курганской области в 
реализации воспитательной компоненты.......................... 
Ланцевич Ж.В., Шахмарова Р.Р., Сенсорное развитие 
ребенка раннего возраста посредством использования 
дидактических  панно..........................................................  
Демидович Е.А. Педагогические технологии развития 
художественно-эстетического сознания детей на 
занятиях по изобразительному искусству.........................  
Мельник О.Н. Анализ результатов Всеукраинского 
исследования вопросов применения информационно-
коммуникационных технологий в начальной школе....... 
 
43 
46 
50 
 
 
 
 
 
54 
 
61 
 
67 
 
 
71 
 
 
75 
 
 
77 
 
 
83 
 
 
 
88 
 
 
91 
 
 
93 
 
 
95 
 
 
 
 
 
 
11
 
93 

 
 
 
 
     №4 (27) желтоқсан 2015                                                                                                                                                            3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лелинкова Е.В.  «Патриотический пафос  стихотворения 
М.Ю. Лермонтова «Бородино».............................................. 
Lytvynova Svitlana G.OFFICE 365 AS A TOOL FOR THE 
DESIGN OF LEARNING ENVIRONMENTS........................ 
Булатова Т.Е. Применение метода электрофотоники в 
становлении здоровьесозидающей компетентности  
педагогов...................................................................................  
Шаврина О.Г, Марфицына О.А.Электронное обучение в 
системе филологического  образования................................ 
Чернышева Л.В.,Деятельность Гѐте-Института Алматы в 
Республике Казахстан: международные проекты................ 
Л.И.Мущиль, Н.А.Кустова. Формирование читательской 
компетенции в урочной деятельности.......................................... 
Медведева С.М. Казахстан и Германия: 16-ый 
национальный съезд учителей немецкого языка  вновь 
распахнул свои двери............................................................. 
 
БІЛІМ БЕРУДЕГІ ТӘРБИЕ ЖҦМЫСЫНЫҢ ӚЗЕКТІ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ/АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Амержанова Ш. К.Условия психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса............. 
Самбаева  Б.Ш. Дарынды оқушылардың 
шығармашылық, ғылыми ізденістерін  қалыптастыру........
  
Лошкарева Н.Ю. Внеклассное мероприятие по 
производственному обучению  профессии «Пекарь» 
«Национальная пекарня»......................................................... 
Т.Н. Пшенова Роль Л.Н. Выготского  в становлении 
педагогической психологии.................................................... 
Жантаева Г.А.,Ұйымдастырылған оқу іс-әрекет................ 
Байдуллина Р.Н. Математикадағы жеті түсті гүл............... 
Мусылманбекова А.КҚазақ поэзиясының Хантәңірі –
сыныптан тыс........................................................................... 
ОБРАЗОВАНИЕ/ОСОБОЙ ЗАБОТЫ 
Кобуладзе Н. Р.   Арахамия Л. М. Формы инкллюзивного 
образования в Грузии.............................................................. 
 
 
99 
 
108 
 
 
114 
 
117 
 
121 
 
123 
 
 
127 
 
 
 
 
129 
 
133 
 
 
136 
 
142 
146 
150 
 
154 
 
 
158 
 
Заеркова Н.В. Инклюзивное образование для детей 
особыми образовательными потребностями................ 
Нургалиев К. Создание включающей среды в 
условиях технического и профессионального 
образования...................................................................... 
ГОТОВИМСЯ К ЕНТ 
Рекомендации по подготовке к Единому Национальному 
тестированию..........................................................................  
Коршек В.Н. Из опыта подготовки учащихся  к ЕНТ 
по русскому языку........................................................... 
ТҦҒЫРЫ БИІК - ТӘУЕЛСІЗДІК / УКРЕПЛЯЕМ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ 
Абилкаримова М.М. Ел боламын десең, бесігіңді 
түзе....................................................................................
 
Кадирова Л.Е................................................................... 
Гавриков А.С.Политический кризис и распад СССР в 
период 1985-1991 гг......................................................... 
Құлатаева А.Ж. Тәуелсіздік толғауы........................... 
Қажай Бибарыс. Егер мен Президент болсам.............  
Исаева Дария. Менің елімнің кӛшбасшысы................ 
Иса КемалЕлбасы біздің бағымыз..............................
 
АТА-АНАЛАРҒА АРНАЛҒАН БЕТ 
Садуова Г.Б. В ладу с самим собой............................... 
Мустафин Р.БЗдоровые дети – здоровая нация........ 
Альмишева А.Ж., Байкенова С.Ж. 
Самосовершенствование. Саморазвитие. 
Самопознание..................................................................
 
НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН / В ФОКУСЕ 
Біліктілікті арттыру жүйесіне жаңа кӛзқарас:«Ӛрлеу» 
- ӛмір бойы білім беру.....................................................
 
 
162 
 
 
165 
 
 
167 
 
167 
 
 
 
172 
173 
 
177 
180 
181 
182 
183 
 
184 
186
 
 
 
189 
 
 
192 
 
 
192 
158 
146 

 
4                                                                                                                                                               №4 (27) желтоқсан 2015 
 
 
 
К АВТОРАМ И ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА
 
Казахстанский путь в образовании 
 
 
 
 
24 года  – серьезный возраст для 
жизни  человека  в  плане  образования  и 
самореализации: 
можно 
получить 
основательное  среднее  образование, 
позволяющее  выбрать  вуз  по  своим 
интеллектуальным  запросам,  а  затем, 
окончив  вуз,  начать  профессиональную 
деятельность  и  даже  понять  –  твое  это 
или нет. 
 
24  года  в  жизни  страны, 
Независимость 
которой 
признана 
мировым  сообществом,  -  это  больше, 
чем 
серьезный 
возраст. 
Это 
казахстанский 
путь 
сильного 
государства, 
добивающегося 
устойчивого  развития.  Известно,  что 
такое  развитие  требует  опоры  на 
интеллектуальную 
элиту, 
высокие 
технологии, 
научный 
потенциал. 
Поэтому 
в 
Казахстане 
признана 
приоритетность 
образования 
как 
объективная закономерность социально-
экономического прогресса страны и, что 
особенно  важно,  признана  высокая 
миссия в этом Учителя.  
 
За  годы  независимости  ко  всем 
нам  пришло  убеждение:  образование 
необходимо 
понимать 
как 
экономические  инвестиции,  а  не  просто 
как  затраты  на  социальные  нужды. 
Сегодня  не  только  международные 
исследования,  но  и  жизнь  доказывает 
существование  причинно-следственных 
связей  между  образованием,  доходом  и 
производительностью. 
При 
этом, 
безусловно, 
усиливается 
ответственность 
педагогов 
за 
формирование  социального  капитала  – 
общества с большой долей гражданского 
участия, 
высокой 
социальной 
сплоченностью и интеграцией. 
  За 
годы  независимости  мы 
перестали 
отождествлять 
само 
образование с формальным школьным и 
даже  самым  престижным  вузовским 
уровнем 
образования. 
Ведь 
в 
современном 
обществе 
любая 
деятельность 
трактуется 
как 
образовательная,  если  она  имеет  своей 
целью  изменить  установки  и  модели 
поведения  человека  путем  передачи 
новых  знаний,  развития  его  умений  и 
навыков.  И  в  этом  смысле  мы  говорим 
об  образовании  не  на  всю  жизнь,  а  в 
течение  всей  жизни,  образовании  как 
смысле жизни. В этом же ряду мы видим 
понятие  «человеческий  капитал»    как 
совокупность врожденных способностей 
человека,  полученного  им  образования, 
приобретенной  квалификации.  В  этой 
связи  мы  считаем  умение  педагога 
создать  условия  для  саморазвития 
обучающихся 
 
профессиональным 
требованием.  
   
  За 
годы 
Независимости 
Казахстана  в  активной  лексике  вначале 
педагогов,    затем  всего  общества 
«заработали»  понятия:  кардинальная 
 
 
 
 
А.Мурзалинова 
доктор педагогических наук, профессор 
филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО» 

 
 
 
 
     №4 (27) желтоқсан 2015                                                                                                                                                            5 
 
модернизация,  качество  образования  и 
его  индикаторы,  системно-адаптивная 
трансляция 
зарубежного 
опыта, 
обновление  содержания  образования, 
академическая 
мобильность 
и 
академическая  свобода,  инклюзивное 
образование,  компенсирующее  обучение, 
компетентностный 
подход, 
критериальное 
оценивание, 
телекоммуникационные технологии… 
 
Новым 
смыслом 
стали 
наполняться  известные  прежде  понятия: 
раннее 
развитие 
детей, 
учебные 
достижения  и  их  внешняя  оценка, 
жизненные  навыки,  самостоятельная 
работа 
обучающихся, 
профильное 
обучение, 
 
информатизация 
образования,  вариативное  образование, 
трехъязычное образование, непрерывное 
образование… 
 
Гордостью  на  наших  глазах 
становились 
Назарбаев 
Интеллектуальные  школы,  Назарбаев 
Университет,    национальная  система 
повышения квалификации «Ӛрлеу».  
 
Да,  многое  делается,  чтобы 
достичь  в  казахстанском  обществе 
культа учености и образования. Наряду с 
гражданским  правом,  трудолюбием, 
честностью
культ 
учености 
и 
образования 
составляет 
консолидирующие 
ценности 
нашей 
нации  –  Нации  единого  будущего, 
Мәңгілік Ел. 
 
На  мой  взгляд,  существенным 
приобретением  за  годы  независимого 
Казахстана 
стало 
утверждение 
ценностей в образовании как жизненных 
ориентиров  -  тех,  кто  учит,  и  тех,  кто 
учится.  Так,  детский  сад,  школа, 
колледж и вуз должны ориентировать на 
здоровье, 
культуру, 
общую 
и 
функциональную 
грамотность, 
профессиональную  ориентацию  как 
базу  самореализации  личности;  на 
семью,  Родину,  мир  -  как  основу 
социализации  личности;  на  познание, 
сохранение 
и 
преумножение 
естественного  богатства  природы  -  как 
фундамент существования человека и 
человечества 
в 
целом
на 
ответственность  за  себя  и  страну, 
справедливость, 
толерантность, 
гармонию  и  любовь  -  как  условие 
гармоничного 
межличностного 
и 
межкультурного взаимодействия.  
  Таким 
образом, 
в 
образовательной политике независимого 
Казахстана 
наблюдается 
смена 
приоритетов: от государственного заказа 
на 
подготовку 
специалистов 
к 
удовлетворению  потребностей  каждой 
личности.  Главное  для  педагога  от 
дошкольного  до  вузовского  уровня  - 
развитие 
индивидуализированного 
характера  образования,  позволяющего 
учитывать 
возможности 
каждого 
конкретного  человека  и  способствовать 
его  самореализации.  Это  потребовало 
разработки 
новых 
стандартов 
образования,  разных  образовательных 
программ  в  соответствии  с  разными 
индивидуальными  возможностями  как 
обучающихся, так и педагогов.  
  Отражением 
масштабных 
преобразований  является  возрастание 
удельного 
веса 
самих 
педагогов. 
Международный 
эксперт 
М.Барбер 
назвал  учителя  «хрупкой  сердцевиной 
образования». 
В 
современных 
исследованиях  мы    называем  педагогов 
субъектом 
истории 
развития 
образования,  исключительно  важным 
фактором  перемен,  носителем  новых 
идей и программ, социальной ценностью 
особого  рода.  Безусловно,  такому 
статусу  должна  отвечать  социальная 
политика  признания  значимости  и 
ценности  педагогической  деятельности, 
тогда 
как 
мы 
констатируем 
несовершенную  систему  материального 
и  морального  стимулирования  труда 
педагога  и  социального  статуса.  Так, 
несмотря на то, что с 2000 года зарплата 

 
6                                                                                                                                                               №4 (27) желтоқсан 2015 
 
 
 
работников  образования  возросла  на 
400%,  ее  уровень  остается  одним  из 
низких в стране. 
  Немаловажно, 
что 
развитие 
системы 
образования 
Казахстана 
происходит  в  условиях  все  более 
проявляющего  себя  меритократизма  – 
оценки 
человека 
не 
по 
его 
происхождению,  объему  наследства, 
влиянию  родителей  или  родственников, 
силе и внешней поддержке, но на основе 
его  черт  личности  и  профессиональной 
компетентности
Таким 
образом, 
тенденция  такова,  что  в  системе 
образования  функционалы-исполнители 
будут 
вытесняться 
педагогами-
исследователями, 
способными 
к 
непрерывному 
творчеству 
и 
самореализации,  педагогами-лидерами  – 
свободными, 
уверенными 
и 
компетентными профессионалами.  
Конечно, 
пока, 
наряду 
с 
функционалами-исполнителями, 
в 
системе  образования  есть  и  нерешеные 
проблемы. 
Так, 
после 
Дакарской 
конференции  многие  страны  добились 
впечатляющих 
успехов 
в 
области 
расширения  доступа  к  образованию, 
однако  это  не  всегда  сопровождалось 
столь  же  заметным  повышением  его 
качества.  Возможно,  -  прогнозируют 
аналитики,  -  отчетливый  акцент  на 
качестве  обучения  будет  более  ярко 
выражен  в  глобальной  повестке  дня  на 
период после 2015 года.  
  Известны 
и 
казахстанские 
проблемы
дефицит 
педагогических 
кадров,  особенно  в  сельских  школах; 
недостаточно  развитая  материально-
техническая  база  общеобразовательных 
школ, особенно малокомплектных (тогда 
как  практически  каждый  четвертый 
учитель  работает  и  каждый  шестой 
казахстанский  школьник  учится  в 
МКШ);  не  отвечающий  ожиданиям 
родителей  охват  детей  дополнительным 
образованием; 
низкий 
уровень 
использования  государственно-частных 
партнерств 
в образовании; 
перегруженность  школьной  программы 
и 
несоответствие 
содержания 
образования  современным  требованиям; 
разрыв 
в 
учебных 
достижениях 
городских 
и 
сельских 
учащихся; 
недостаточная 
эффективность 
воспитывающего 
потенциала 
организации  образования  и  детских 
общественных организаций.  
  На  решение  проблем  направлена 
Государственная  программа  развития 
образования  Республики  Казахстан    на 
2011-2020  годы.  Состояние  ситуации 
подтверждает: 
для 
нашей 
конкурентоспособности  на  мировом 
образовательном  рынке  нужна  еще 
большая 
консолидация 
усилий, 
настоящая 
преданность 
педагогической 
профессии, 
каждодневная 
ответственность 
и 
непрекращающееся творчество. 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     №4 (27) желтоқсан 2015                                                                                                                                                            7 
 
РУБРИКА «NB» 
 
Внешнеполитические  инициативы Казахстана:  
парадигмы мира и созидания 
 
 
 
 
 
Нуртаева К.Б., 
старший преподаватель кафедры «Инновационные 
технологии и методики преподавания естественно-
научных и гуманитарных дисциплин» 
 
 
16  декабря  Казахстан  официально 
отмечает  24-летие  своей  Независимости.  За 
эти годы страна достигла весомых успехов в 
развитии 
своей 
государственности, 
несмотря  на  сложное  геополитическое 
окружение и глобальные вызовы. 
Обретя  независимость,  Казахстан 
первым  среди  постсоветских  государств 
концептуально определил свой собственный 
путь развития – "Стратегию-2030".  
Сегодня успехи и вклад Казахстана в 
укрепление 
международного 
мира 
и 
безопасности  ни  у  кого  не  вызывают 
сомнений. 
Реализация 
многовекторной 
внешней  политики  первого  президента 
Нурсултана 
Назарбаева 
позволила 
Казахстану 
стать 
полноправным, 
уважаемым и значимым игроком в мире.  
Если  достижения  Казахстана  в 
промышленности, 
сельском 
хозяйстве, 
науке  и  образовании  были  известны  и  в 
советский  период,  то  внешнеполитические 
страницы  нашей  независимой  истории 
пришлось  писать  фактически  с  чистого 
листа. 
2  марта 1992 года по  итогам  46-й 
сессии
 
 Генеральной 
Ассамблеи 
Организации 
Объединенных 
Наций резолюцией 
46/224 
Республика 
Казахстан  была  единогласно  принята 
в члены ООН.  
На 
47-й 
сессии 
Генеральной 
Ассамблеи ООН в октябре 1992 года лидер 
Казахстана выдвинул инициативу по созыву 
Совещания  по  взаимодействию  и  мерам 
доверия 
в 
Азии 
(СВМДА) 
– 
международного  форума,  объединяющего 
государства 
азиатского 
континента, 
который  ставит  перед  собой  задачу 
укрепления 
взаимоотношений 
и 
сотрудничества  азиатских  государств  в 
целях 
обеспечения 
стабильности 
и 
безопасности  в  регионе.  Первый  саммит 
СВМДА  прошел  в  2002  году.  С  тех  пор 
состав 
организации 
значительно 
пополнился  влиятельными  участниками  и 
международными 
акторами. 
Сейчас 
постоянными  членами  Совещания  стали  24 
государства  (КНР,  Индия,  Израиль,  Египет, 
Пакистан,  Россия,  Турция,  Узбекистан, 
Кыргызстан и др.), наблюдателями – восемь 
государств  (США,  Япония,  Индонезия, 
Малайзия,  Украина,  Бангладеш,  Ливан, 
Филиппины), участниками Совещания – три 
международные организации: ООН, ОБСЕ и 
ЛАГ (Лига арабских государств). У СВМДА 
есть  много  общего  с  ОБСЕ,  его  называют 
«азиатским  ОБСЕ».  Секретариат СВМДА, 
административный 
орган 
Совещания, 
расположен 
в 
Алматы, 
Республика 
Казахстан. 
В  1992  году  Казахстан  также 
выдвинул  идею  о  миротворческом  Фонде 
ООН,  который  формировался  бы  за  счет 
отчисления  одного  процента  средств  от 
военных  бюджетов.  В  1994  году  была 
выдвинута 
инициатива 
создания 
Евразийского союза государств. В 1999 году 
Казахстан 
предложил 
продолжить 
деятельность «Шанхайской пятерки».  
В  2000  году  предложен  проект 
Евразийского экономического сообщества.  
В  2001  году  озвучена  идея  Съезда 
лидеров мировых и традиционных религий. 

 
8                                                                                                                                                               №4 (27) желтоқсан 2015 
 
 
 
Осознавая  возросшую  роль  религии  в 
обществе, 
Президентом 
Казахстана 
Нурсултаном Назарбаевым была выдвинута 
инициатива  проведения  форума  мировых  и 
традиционных 
религий 
в 
столице 
республики – городе Астане. 
По  замыслу  Главы  государства,  диалог 
между  лидерами  мировых  и  традиционных 
религий,  построенный  на  основе  доверия  и 
взаимопонимания, 
откроет 
широкие 
перспективы 
для 
международного 
сотрудничества  в  этой  сфере  и  будет 
способствовать 
преодолению 
таких 
негативных  проявлений  нашего  времени, 
как насилие, экстремизм и терроризм. 
I Съезд 
лидеров 
мировых 
и 
традиционных  религий состоялся  23-24 
сентября  2003  года  в  Астане.  В  его  работе 
приняли  участие  наиболее  авторитетные 
представители 
ислама, 
христианства, 
иудаизма, синтоизма, индуизма и буддизма. 
Успех  мероприятия  был  закреплен  в 
Решении 

Съезда, 
проводить 
межрелигиозный  форум  на  регулярной 
основе – не реже одного раза в три года. 
II  Съезд  лидеров  мировых  и 
традиционных  религий состоялся  12-13 
сентября  2006  года  в  Астане.  Съезд 
проходил в новом, специально построенном 
к проведению форума здании «Дворце мира 
и согласия». 
III  Съезд  лидеров  мировых  и 
традиционных  религий,  в  котором  приняли 
участие  уже  77  делегаций  из  35  стран 
Европы,  Азии,  Ближнего  Востока  и 
Америки  состоялся  1-2  июля  2009  года  в 
Астане. 
Главной 
его 
темой 
стала 
повышение  роли  духовных  лидеров  в 
позитивном  решении  любых  вопросов,  в 
контексте 
их 
посильного 
вклада 
в 
обеспечение 
толерантного 
мира, 
основанного  на  взаимном  уважении  и 
сотрудничестве. 
IV  Съезд  лидеров  мировых  и 
традиционных  религий прошел  30-31  мая 
2012  года  в  Астане.  Главной  тематикой  IV 
Съезда  стала  «Мир  и  согласие  как  выбор 
человечества».  В  форуме  приняло  участие 
85 делегаций из 40 стран мира. 
В  рамках  IV  Съезда  состоялось  первое 
заседание  Совета  религиозных  лидеров. 
Целью 
Совета 
религиозных 
лидеров 
является 
определение 
приоритетов 
и 
механизмов 
обеспечения 
диалога 
и 
сотрудничества  с  другими  форумами  и 
международными  организациями,  работа 
которых  направлена  на  диалог  культур  и 
экономическое взаимодействие. 
V  Съезд  лидеров  мировых  и 
традиционных  религий прошел  10-11  июня 
2015 года в Астане. Тема форума - "Диалог 
религиозных  лидеров  и  политических 
деятелей во имя мира и развития". 
В  работе  V  Съезда  приняло  участие  80 
делегаций  из  42  стран  мира,  включая 
авторитетных  политиков,  деятелей  Ислама, 
Христианства, 
Иудаизма, 
Буддизма, 
Индуизма, 
Даосизма, 
Синтоизма, 
Зороастризма,  а  также  представителей 
религиозных и общественных организаций. 
В  рамках  форума  прошло  второе  заседание 
Совета религиозных лидеров. 
В  2003  году  выдвинуты  инициативы 
о  создании  ЕЭП  и  о  председательстве 
Казахстана  в  ОБСЕ.  В  2009  году  – 
предложение  провести  в  Астане  Саммит 
ОБСЕ.  Первым  из  стран  СНГ  Казахстан 
успешно  председательствовал  в  ОБСЕ. 
Саммит  ОБСЕ,  после  затянувшегося  (11-
летнего) 
перерыва 
и 
впервые 
на 
постсоветском  пространстве  прошел  в 
Астане 1-2 декабря 2010 года. Астанинская 
встреча  в  верхах  стала  логическим 
завершением председательства Казахстана в 
ОБСЕ.  
В  2004  году  –  предложение  о 
необходимости 
расширения 
Совета 
безопасности  ООН  и  создании  Совета 
региональных 
организаций 
при 
Генеральном секретаре ООН.  
В  2008  году  –  идея  учредить  на 
уровне 
ООН 
Международный 
день 
действий против ядерных испытаний. 
29  августа  1991  года  был  закрыт 
Семипалатинский 
ядерный 
полигон, 
несмотря 
на 
давление 
военно-
промышленного 
комплекса 
СССР, 
и 
Казахстан  стал  одним  из  первых  в  мире 
новых  безъядерных  государств.  Таким 

 
 
 
 
     №4 (27) желтоқсан 2015                                                                                                                                                            9 
 
образом, 
закрытие 
Семипалатинского 
полигона в новейшей истории человечества 
стало  символом  стремления  всех  народов  к 
миру, свободному от ядерного оружия. 
В  1995  году  Казахстан  добровольно 
отказался  от  обладания  четвертым  в  мире 
по мощности ядерным арсеналом. Это стало 
весомым  вкладом  молодого  государства  в 
дело  реального  укрепления  мира  и 
глобальной безопасности. 
Президент  Казахстана  предложил 
разработать  и  принять  в  ООН  Декларацию 
безъядерного мира. В декабре 2009 года по 
инициативе 
Казахстана 
Генеральная 
Ассамблея ООН единогласно провозгласила 
29  августа  Международным  днем  действий 
против ядерных испытаний. 
В  2010  году  –  инициатива  о 
пространстве  Евразийской  безопасности, 
предложение  о  взаимодействии  между 
ОБСЕ и СВМДА.  
В 
2011 
году 
– 
инициатива 
расширения  глобального  баланса  –  идея  G-
GLOBAL.    В  сложных  международных 
условиях  Казахстан  председательствовал  в 
Организации Исламского Сотрудничества. 
В  2012  году  на  международной 
антиядерной 
конференции 
в 
Астане 
выдвинута  инициатива  «АТОМ».  И  это 
далеко  не  все  значимые  инициативы 
Казахстана 
за 
годы 
обретения 
независимости. 
Особую ведущую роль в проведении 
международной 
политики 
Казахстана 
занимает  новая  столица  Астана,  ставшая 
"визитной  карточкой"  страны  в  новом 
тысячелетии.  Иностранные  наблюдатели 
оценивают современное развитие Казахстан 
по  состоянию  ее  главного  города.  Сегодня 
Астана  –  это  географический  центр  и 
жемчужина  Евразии,  место  проведения 
крупных  мероприятий  мирового  масштаба. 
Нашу  страну  раскрывают  безграничные 
туристические 
возможности, 
богатая 
самобытная 
культура 
и 
традиции, 
гостеприимство  и  открытость  казахского 
народа,  успехи  в  спорте  и  образовании. 
Здесь  стоит  отметить  Азиаду-2011  в 
Алматы  и  Астане,  получение  права  на 
проведение  Всемирной  универсиады  в 
южной  столице  в  2017  году,  Всемирную 
выставку ЭКСПО-2017 в Астане. 
Многовекторная  внешняя  политика 
Казахстана  является  основой  для  мирного 
развития 
страны 
во 
взаимовыгодном 
сотрудничестве  с  другими  странами  и 
остается 
неизменной. 
Обозначив 
приоритетные  направления  сотрудничества 
Казахстана  с  Россией,  Китаем,  США, 
Европой,  странами  Центральной  Азии  и 
всего  Азиатского  континента,  Казахстан  во 
внешней политике делает особый акцент на 
экономизацию, 
дальнейшее 
содействие 
привлечению иностранных инвестиций. 
Приоритеты 
внешней 
политики 
Казахстана 
определяются 
Президентом 
Республики  Казахстан  Н.  Назарбаевым  в 
ежегодных  Посланиях  народу  Казахстана. 
Каждое  Послание  Президента  представляет 
большой  интерес  для  всего  народа 
Казахстана,  поскольку  в  нем  заложены 
основы дальнейшего продвижения вперед.  
В Послании «Казахстанский путь – 
2050:  Единая  цель,  единые  интересы, 
единое  будущее»    от  17  января  2014  года 
Президент  обозначил  задачу  о  внедрении 
в  Казахстане  ряда  принципов  и  стандартов 
ОЭСР. 
Также 
важным 
механизмом 
вхождения  в  ТОП  30-ти  развитых  стран 
мира  обозначено  углубление  интеграции 
нашей  экономики  в  региональную  и 
глобальную  экономические  системы.   Это, 
прежде  всего,  связано  с  участием  в 
формировании 
Евразийского 
экономического  союза,  вступлением  во 
Всемирную торговую организацию.  
В Послании народу Казахстана от 30 
ноября  2015  года  «Казахстан  в  новой 
глобальной  реальности:  рост,  реформы, 
развитие»  Глава  государства  отметил: 
«Своей  взвешенной  внешнеполитической 
деятельностью мы приобрели много друзей 
по всему миру. Они поддерживают нас. Вы 
были 
свидетелями 
моих 
визитов 
и 
переговоров  с  лидерами  ведущих  стран 
мира.  С  КНР  достигнута  договоренность  о 
сотрудничестве в несырьевом секторе на 23 
миллиарда  долларов.  Это  строительство 
более  40  новых  предприятий.  Визиты  в 
Лондон  и  Париж  также  были  успешны  в 
плане 
экономического 
сотрудничества. 

 
10                                                                                                                                                               №4 (27) желтоқсан 2015   
 
 
Общая  сумма  заключенных  контрактов 
составляет 11,5 миллиарда долларов. Визит 
в  нашу  страну  Президента  России  показал 
стабильность 
и 
прочность 
наших 
традиционных  добрососедских  отношений 
и  развития  экономической  интеграции. 
Визит премьер-министра Японии расширяет 
перспективы 
инвестиционного 
и 
технологического  сотрудничества.  Впервые 
к нам приходит концерн «Тойота», который 
будет 
производить 
автомобили 
в 
Казахстане». 
На сегодня Республика Казахстан  по 
показателю 
Индекса 
глобальной 
конкурентоспособности 
Давоского 
экономического форума Казахстан занял 42 
место  в  мире,  в  мировом  рейтинге  стран, 
создающих  самые  благоприятные  условия 
для бизнеса, Казахстан занял 41 позицию. 
30  ноября,  Казахстан  де-юре  стал 
полноправным членом Всемирной торговой 
организации.  Это  событие  является  важной 
вехой  в  истории  независимого  Казахстана. 
Оно  свидетельствует  о  признании  нашей 
страны 
как 
равноправного 
торгово-
экономического 
партнѐра. 
Вступление 
Казахстана  в  ВТО  открывает  новые 
возможности,  как  для  наших  экспортеров, 
так и для иностранных инвесторов, которые 
придут  в  ключевые  сектора  нашей 
экономики. 
В целом, в Посланиях Президента Н. 
Назарбаева  наблюдается  системность  и 
последовательность 
в 
подходах 
при 
определении  приоритетных  направлений 
внешней политики РК. 
Важным 
аспектом, 
постоянно 
привлекающим 
внимание 
лидеров 
государств, 
является 
проблема 
глобализации.  В  ходе  Саммита  ООН  по 
устойчивому  развитию  28  сентября  2015 
года    Н.А.  Назарбаев  подчеркнул  важность 
сплочения  вокруг  идеи  Большой  Евразии, 
которая 
объединит 
в 
единый 
интеграционный 
проект 
XXI 
века 
Евразийский 
экономический 
союз, 
Экономический  пояс  Шелкового  пути  и 
Европейский  союз.  Кроме  того,  Назарбаев 
затронул 
вопросы 
неравномерного 
прогресса  в  различных  уголках  мира. 
«Негативный 
тренд 
усугубляется 
конфликтами  в  странах  Ближнего  Востока, 
Африки  и  Азии.  Нынешний  миграционный 
кризис  связан  не  только  с  войнами,  но  и  с 
дисбалансами  развития».  В  этой  связи, 

Каталог: uploads -> content -> file
file -> Индекс Басылым аты, редакция телефоны Жылына шығатын саны Жа- зылу мерзімі Жазылу бағасы Алматы Регион
file -> Акционерное общество «национальный центр повышения квалификации
file -> Newsletter ақпараттық парақша информационный листок
file -> Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің
file -> «бекітілді» «30» 09. 2009 жылдың
file -> БАҒдарламасы I. «Жас отан» ТӘуелсіз ұрпақ #zhastar  біз кімбіз
file -> Қазақстан республикасының басылымдары
file -> Қазақстан Республикасы, «Қазпочта» АҚ, Астана қ., Əуезов к., 13. Jsc


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет