Білім беру бағдарламасы мамандығЫ: 1504000 фермер шаруашылығЫ (бейін бойынша) Астана 2016 4жүктеу 2.25 Mb.
Pdf просмотр
бет18/20
Дата15.03.2017
өлшемі2.25 Mb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

МСУ
-200 
ҦМ 
қырқуғ
а арналған 
шағ
ын 
машинка   
МСУ
-200 
жиіл
ігі 
жоға
ры
 эле
кт
р 
қырыққы
ш м
ашинк
ала
ры
  
ӛңдегі
ште
рден жұм
ыс і
стейд
і.   
Ӛң
де
гіштер а
лғаш
қы
 к
ерне
уі 
220 В жән
е жиі
лігі
 50
 Г
ц 
ау
ыспал
ы 
то
қты 
ма
шинак
алардың 
қозғалтқы
штарын қ
уаттандыр
у 
үшін жиіл
ігі 
200 Гц  
және
 
қа
уіпс
із 
36 В ӛңдей
ді
. 200 Г
ц 
қа
лған
 машинк
ала
рмен 
са
лыстыр
у бойынша 
10600 мин

айна
лым 
бе
ру
ге м
аш
инк
аға
 
мүмк
інд
ік
 бе
реді,
пышағы 
тезірек 
қоз
ғала
ды, 
ол тез 
қырқ
уға м
үмкін
ді
к 
бер
ед
і. 
  
ҰМ тез қы
рқ
уға а
рна
лған
32
Жемш
ӛпт
ерге 
ар
налғ
ан 
арб
а
Олар ныса
ны, м
ӛлше
рі 
(сыйым
ды
лығы 1
00
-де
н 600 л 
де
йін)
, с
алмағы (20

аг 250 к
г 
де
йін)
 және олар са
нитариял
ық
-
гигиена
лық 
нор
ма
ларға 
сә
йке
с 
ке
лу
ге тиі
с д
айынд
ау
 
ма
териалд
ары бой
ын
ша 
ӛз
геше
лен
ед
і. 
Атқораға 
арналға
н жем
шӛпте
рге 
арналға
н а
рба қ
ақ
апақтармен
 
және
 олар 
ыңғайлы 
тәртіпте 
әртүрлі қ
ұра
уы
шта
рд
ы 
ор
нал
ас
ты
ру
ға жә
не 
ор
нында
 
Жылқ
ылар
ға же
мшӛп
ті тез 
және
 ыңғайл
ы жетк
із
уг
е 
арналға
н а
тқор
ала
рда 
пайд
ала
нылад
ы.

135
148
жылқыла
рға
 арнал
ған 
тала
п 
етіл
етін 
жем
шӛп қос
пал
арды 
жаса
уға м
үмкін
ді
к 
бер
етін 
қосымша
 б
ӛлгіш б
ӛге
ттермен  
жарақта
ндыр
ылад
ы.
33
Ат
қора
ға
 ар
налғ
ан 
оттықта
р
Әртүрлі 
нысан
ында
ғы торлар 
түрінд
егі 
мырышта
лған 
және
 
то
т ба
спа
йын бола
тт
ан
нем
ес
е 
пла
стик
тен ӛнді
рілед
і. 
Кӛ
лем
і –
50
-де
н 3
00
 л 
де
йін.
 Жемшӛп 
сүтелі 
бі
р түрі болып
 таб
ылад
ы, 
яғни 2 т
үр
лі 
от
тықта
рды 
бі
ріктіреті
н қ
ұр
ам
да
стырлған 
нұсқа
сы 

дә
нді
 қ
осп
ала
р мен 
шӛпке 
арн
алға
н.
Аста
у-
от
тықтар қ
атт
ты 
жем
шӛпте
рді ұзақ 
ем
ес
 
са
қта
уға ж
әне
 ж
ылқыл
арды 
үнемд
і а
зық
танд
ыру
ға 
арналға
н.
34
Ат
қора
ға
 ар
налғ
ан 
же
мшӛп дайынд
ағыш
техника  
Салм
ағы (
40
-тан 5
00 к
г д
ейі
н), 
бі
рақ д
айынд
ау
 ма
те
риа
лы, 
де
стел
ердің
 жұмыс б
етіні
ң 
нысан
ы, эл
ек
тр
 
қозғалтық
шытың қ
уаты  (0,55
-
11
,0 кВт) 
және
 техн
ика
лық 
ӛнімд
ілі
гі (4
0-
2000 к
г/са
ғ) 
бойынша 
 
Сұ
лы
ны, а
сб
ұр
шақ
ты, 
бұршақта
рд
ы, жүгері
ні 
және
 
жем
шӛп б
ида
йла
ры
ның ба
сқ
а 
да
 түр
лері
н жылқ
ыл
ар үшін 
олардың қ
ор
ек
тілі
к 
ӛқұндыл
ы
ғын са
қта
у және 
жем
шӛп қ
ас
иеттерін
 
жақ
са
рту
 ма
қс
атыме
н ұнтақ 
болғанға
 д
ейі
н жал
пайт
уға 
арналға
н.  
 

136
149
35
Жылқы_ларға__ар_налғ_ан_суарғыш'>Жылқы
ларға
 
ар
налғ
ан 
суарғыш
Жылқ
ылар
ға а
рналған 
су
арғышт
ы да
яр
ла
у 
үшін,  
ола
р 
гигиена
 ме
н қ
ау
іпс
ізд
ік
тің 
қа
жетті д
еңге
йін 
қа
мт
ам
ас
ыз 
ее
тін пл
астик, э
ма
льд
анға
н 
шойын, т
от б
ас
пайтын б
олат 
және
 ал
юмини
й  д
әс
тү
рлі 
пайд
ала
нылад
ы.
Жылқ
ылар
ды қ
ор
ад
а с
уа
ру
ға 
арналға
н  
36
АД
-02СК 

ермер"
Са
уат
ын ш
еле
ктің
 
сыйымд
ыл
ығы, (л
) 20
Эле
ктр қоз
ғалтқ
ышт
ың 
пайд
алы 
қу
аты, (к
Вт)
 0.75
Ұзы
нд
ығы,
 мм
 75
0
Ені мм
 440
Биіктігі
 мм
 650
Салм
ағы к
г 34
Жылқ
ылар
ға а
рналған 
са
уу
 
аппа
раты  
37
Жылқы
ларға
 
ар
налғ
ан 
қасапх
ана
лар
Етт
ің 
ма
кс
има
лд
ы салма
ғы, к
г 
500 Мак
сим
алды ӛнімд
ілі
гі, 
г/а
уысым  
40
1 мал
 еті
не 
су
ды тұты
ну
, л
 80
Же
лін
і жина
уға с
уды
 тұтын
у, 
м3  2 6 ада
мға
 дейін 
жұмыс
 
орында
ры  
Жылқ
ылар
ды с
оюға арнал
ған
38

ур
енка
"
жы
лқыларға, 
ешкі
лерг
е, тҥйеле
рге 
ар
налғ
ан 
сауу 
аппараты
 
Бұ
л с
ауу
 қ
онды
рғы
сы ӛте 
се
нім
ді
 және па
йда
лан
уда
 
жеткі
лік
ті о
ңай 
болы
п 
табыл
ад
ы. Кез к
елге
н а
да
м 
жылқыла
рд
ы, е
шкі
лер
ді

тү
йел
ерді 
са
уу
 те
хни
ка
сын 
Тү
йел
ерді с
ауу
ға а
ра
нлға
н

137
150
игер
уі м
үмкін
. Осы с
ауу
 
аппа
ратының 
кӛме
гім
ен 
желі
н 
то
лық 
бос
айд
ы және
 қ
олмен 
қосымша
 са
уу
 тал
ап 
етіл
ме
йді
.   
39
МСУ
-200 
тҥ
йе
лерді 
қырқуғ
а арналған 
ма
ши
нка
МСУ
-200 
Жоғар
ы ж
иіл
ік
 эле
кт
р  
қырыққы
ш м
ашинк
ала
р  
ӛңдегі
ште
рден жұм
ыс і
стейд
і. 
Ӛңдегі
штер алға
шқы
 к
ерне
уі 
220 В жән
е жиі
лігі
 50
 Г
ц 
ау
ыспал
ы 
то
қты 
ма
шинак
алардың
қозғалтқы
штарын қ
уаттандыр
у 
үшін жиіл
ігі 
200 Гц  
және
 
қа
уіпс
із 
36 В ӛңдей
ді
. 200 Г
ц 
қа
лған
 машинк
ала
рмен 
са
лыстыр
у бойынша 
10600 мин

айна
лым 
бе
ру
ге м
аш
инк
аға
 
мүмк
інд
ік
 бе
реді,
 пышағы 
тезірек 
қоз
ғала
ды, 
ол тез 
қырқ
уға м
үмкін
ді
к 
бер
ед
і. 
   
 
Тү
йел
ерді те
з қырқ
уғ
а 
арналға
н  
40
Рулондық
 жинағыш
-
ба
сп
а, П
Р-
Ф
-145

Жа
лпы с
алмағы, к
г:
22
00

Қарма
у ен
і, м
:1.4

Ӛнімд
ілі
гі, га/с
ағ:
0.6
-1.3

Ұзы
нд
ығы:
2700

Ені:
2400

Биіктігі
:2300
Шӛптің, са
ба
нның д
ес
теле
рін 
қа
йыру
ға, 
оларды ке
йін 
ке
нді
ржіппен 
ба
йлап, 
ру
лондарғ
а б
ас
уға а
рна
лған
   
  
41
Тіркеме 
шӛп 
ма
ши
нас
ы,
 BERK
UT 
3200
Негізгі 
уақ
ыттың 
бі
р саға
ты 
үшін ӛнім
ді
лігі
, га

ағ, 
4,5
 
Табиғи 
және
 егі
лген
 шӛпті 
піше
нге 
шаб
у  

138
151
де
йін
Пайда
лан
ушылық 
уа
қыттың 

са
ғ үшін ӛ
нім
ді
лігі
, га/са
ғ, 3,38
 
де
йін
Қарма
у ен
і, м
 3,2
Жұмыс 
ж
ылда
мд
ығы, км

, 18 
де
йін
Кӛ
лік
тік 
ж
ылда
мд
ығ
ы, к
м/
с, 
до 2
0
Салм
ағы, к
г, а
рт
ық е
ме
с:
Салқ
ында
тқышы б
ар шӛ
п 
ма
шинас
ы 1530
Салқ
ында
тқышсыз  1
360 
ҚІБ
айна
лымд
ар са
ны мин

йн 
1000 Ррото
р айнал
ымда
ры
ның 
са
ны, м
ин/а
йн, 
3000
 де
йін
Тр
ак
тор ж
олтаңба
сы
ның ен
і, 
мм
 1600
 к
ӛлікті
к 
са
ңыла
у, к
ем
 
де
генд
е, 
мм 280 
Кӛ
лем
ді
к 
мӛлшерле
рі, м
м 
Ұзы
нд
ығы 
6730
Ені 3
100 
Биіктігі
 1490
42
Астық ҧ
нта
қтағыш
ы,
 
БДК
-10П
Ӛнімд
ілі
гі, т/с
10
15
10
Белгіл
енге
н қ
уат
ы, к
Вт/с 7
5
38
,75
75
,5
Кӛ
лем
ді
к 
мӛлшерле
рі, 
мм
:
Ұзы
нд
ығы 
 3
020
1500
3020
Ені   
 150
0
1500
1500
Бидай,
 арп
а ж.
т.б.
 д
әнін 
ұнтақта
уға
 арнал
ған 

139
152
Биіктігі
   
   3
17
0
3200
3170
Салм
ағы, к
г   
19
00
1000
1900
43
ШОШҚ
А
ЛАРҒА 
АРНА
ЛҒ
АН АСТ
А
У, 
КА
-10
Осы ас
та
у:

полиэтиле
н, жұмс
ақ
бу
нке
рден (
қа
тты бас
қа
н  жә
не 
соққ
ан 
кезде
 ма
йысаты
н), 
сыйымд
ыл
ығы 
65
 ли
тр
, онда
 
азықты б
еру
ді
 ре
тет
егіш
 б
ар;

азықты тег
іс
 б
ер
уме
н және
ретте
уме
н тот бас
пай
тын 
болаттан
 жаса
лған
 
мӛлшерле
гіштен
;

-то
т ба
спа
йьын б
ола
ттан
жаса
лған
 аста
уда
н жә
не 
оған 
азықты әк
елі
п қ
осатын 
құлақ
арық
тан тұ
рады;
Тора
йл
арды 
бордақ
ыла
у 
кезі
нде ж
етілді
руге 
ар
нала
ған
  
44
Мегежі
нд
ерге
ар
налғ
ан
1/2
х
3/4
еміз
ігі
бар
автосуа
рғыш
Құ
бы
рмен
қос
у
-бұ
ранда
сы
1/2
";
Корп
ус
ы
-3/4"
Ұзынд
ығы
-
80
мм
•Салм
ағы
120
кг
-нан
ба
стап
шошқал
ар
ға
ұсыныл
ды
Шошқала
рд
ы с
уа
ру
ға
 
арналға
н
45
Жемш
ӛп
ҧнтақтағ
ыщ,
LH
20
00
LH
 2000 ма
ркалы 
Қ
уаты  кВт 2 
Керне
уі 
В 
220 қо
зғал
тқыштың 
типі а
сс
инхрондық 
Ӛ
нім
ді
лігі
 
кг/
са
ғ 36

Кӛ
лем
ді
к 
мӛлшерле
рі 
мм
 325
285
215 Салма
ғы Кг 
19
Үй жан
уа
рл
арын жем
шқп 
да
яр
лаға
н к
езде
 б
идайды, 
арпаны, 
қа
рабид
айд
ы, 
ас
бұршағ
ы
н, жүгері д
әнд
ерін 
ұнтақтаға
нға а
рналаға
н  

140
153
46
Модуль
дік қаса
пха
на, 
М1
Мод
ул
ьді
к 
қа
са
пхана 
ме
талл
оконс
тр
укци
ялары ме
н  
сэнд
вич
-п
ане
льд
ерден
 
жинал
ған,
 техн
оло
ги
ялық 
желі
ме
н жән
е а
рна
ул
ы 
құралда
рм
ен 
жаб
дық
талға
н  
контейне
рд
і ӛзіме
н б
ілд
іреді
.
Қаса
пханан
ың ӛнімд
ілі
гі б
ір 
сағатт
а 10
 ба
сқ
а дей
ін
Шошқала
рд
ы союға а
рналған
47
Торайл
арды 
ӛсір
уг
е 
ар
налғ
ан 
қора, 
Ag
ri
van
Қорша
уын
ың би
ік
тігі 
800
мм
(3
плас
тмас
 
бӛгетте
рі
DUR 2
00
/30
+
2x
 ¾― 
ZN
тр
упка
) қ
ұр
айд
ы.
Тӛ
ме
нгі 
құрылыс
 ж
әне
 д
е ыс
тықтай 
мырышта
лған 
болат
тан 
жаса
лған

Қораның қ
ұр
ам
ында
  
тиегім
ен 
кӛң с
ад
ыр
асын ә
ке
ту
 
үшін,  
ПВХ
125
тұрб
а қ
ұбыр
ы 
да 
ба
р.
Торайла
рд
ы ӛсір
уге а
рналған
48
Қоянд_арғ_а_арн_алған_ӛнеркәсіп_тік_т_орлар'>Қоянд
арғ
а арн
алған 
ӛнеркәсіп
тік т
орлар  
Торлың ен
і 2,05
 м 
ұзындығы 
2,45 м. 
То
рларды 
ав
то
ма
тта
ндырылға
н 
жүйелеріс
із пайд
ал
ану
ға 
болад
ы, б
ірақ 
олар ж
ылы үй
-
жайл
арға о
рналас
ты
рыл
уы 
мі
нде
тті, яғни 
қыста
 
темпе
рат
ур
ас
ы 10
-12
 град
устан 
тӛ
ме
н б
ол
ма
уға тиі
с. 
 
Қоянда
рд
ы ӛсір
уге а
рналған
49
«Практик
а»
 се
риял
ы 
торларғ
а а
рнал
ған 
автома
тты 
Бер
у эе
ктр
 сым
да
ры
 ұзы
ндығы 
80
м д
ейі
н ӛнді
рістік
 жел
іле
р 
ес
ептел
ді
, бірақ 
40
-45м то
р 
Қоянда
рд
ы ав
то
ма
тты т
үр
де
 
азықтанд
ы
ру
ға а
рналған 
  

141
154
азықт
анды
ру
 жҥ
йес
і 
ба
тареялар
ының ұзы
ндығы  
ең 
тиімд
і  
болып таб
ылад
ы.  Ж
үйе 
құрамда
ст
ырылға
н ж
ем
шӛптің 
бі
р неме
се бі
рнеше түрін 
пайд
алн
уғ
а м
үмкін
дік б
ереді

Ж
уйе 
әр т
ұр
ба
 қ
ұбы
ры
ның 
аяғында
 о
рна
лас
қа
н электр 
мот
орла
рм
ен 
әрек
етке
 
ке
лтіріле
ді.
50
«Практик
а»
 се
риял
ы 
торларғ
а а
рнал
ған 
автома
тты 
суа
ру 
жҥйесі
 
Жүйе д
әр
уменд
ер ме
н д
әрілі
к 
заттард
ы бе
ру
ді
 о
ры
нда
уға 
мүмк
інд
ік
 бе
реді,
 мӛлш
ерле
уіш
 
тіке
лей
 тұр
ба
 қ
ұбырында
 
ор
на
тылад
ы және
 қ
ажетті 
препарат
тардың с
уға 
бе
ріл
уін 
жүз
еге
 ас
ы
рады.  
Қоянда
рд
ы ав
то
ма
тты т
үр
де
 
су
ар
уға а
рна
лған
   
51
Қос бел
дікті қа
лақ
ты 
араласты
рғ
ыш,
 СГ
-1
Ӛнімд
ілі
гі сағатына
 5
 тоннаға 
де
йін 
Қозғалтқ
ы
штың қ
уат
ы, к
В
т: 
арлас
тырғ
ыштың/қ
опс
ытқышт
ы
ң/ысырман
ың
7,5
 / 
1,
5 / 1
,5
Ар
ала
су
дың бі
ркелк
ілі
лігі
 98
 %
Ар
ала
сты
ру
дың ұ
зақтығы
1
-2 мин
10% де
йін 
сұйық 
құра
уыш
тарды е
нгіз
у
Бнкерді
ң с
ыйымдыл
ығы 
1 м3
Кӛ
лем
де
рі,
 мм
 20
16 

1560 x 
1623 Салм
ағы 2
000 кг
Құрамд
ас
тырылған
 
жем
шӛпт
ерді д
аярлау
ға 
арналға
н

142
155
52
Қоянд
ард
ы 
союға 
ар
налғ
ан 
жабдықт
ар
Союды о
рында
ған к
езде
гі 
операция
лар:
1.
Қоянды 
та
лд
ыр
ып та
ста
у
нем
ес
е а
нестезия.
2.
Со
ю жән
е 
қа
нын ағыз
у.
3.
Терісін 
сы
дыр
у 
және
алд
ыңғы аяқта
ры
н к
ес
у.
4.
Іші
н тазал
ау
.
5.
Арты аяқ
тарын ке
су
.
6.
Ор
ау
, та
ңба
лау
.
7.
Салқ
ында
ту
.
Қоянда
рд
ы ӛне
ркәс
іптік
 
союға а
рна
лған
  
53
Қҧсты ж
идітуге 
ар
налғ
ан 
"Спр
ут
-12"
ванн
а
Қ
уат
ы:
12 
кВт
Керне
уі:
380В
Кӛ
лем
і:
25
0 л
Темпе
рат
ур
аны 
ретт
у 
диа
пазоны:
30
-90 °
C
Кӛ
лем
ді
к 
мӛлшерле
рі:
900х80
0х600 мм
Ыд
ыстың 
пайд
алы 
мӛлшері:
700
х700
х500 мм
Салм
ағы
-16
кг
Корп
ус
ты
ң 
ма
териалы
:тағам
дық
 
полипропи
лен
Пайда
лан
у тем
перат
ур
ас
ы:
0-
де
н +
85
 °С
 д
ейі
н.
Қыз
ме
т к
ӛрсе
ту
ші 
пе
рсо
нал
:1
ад
ам
.
Ӛтелім
ді
лігі
:1ай.
Бӛ
де
нел
ер
ді
, б
ала
панд
арды, 
та
уықта
рд
ы, үйректе
рді, 
қа
здарды жә
не 
ба
сқ
а д
а 
ау
ылшар
уашылы
қ 
құсты 
және
 жаб
айы қ
ұсты 
термиялық
 ӛңде
уге а
рналған.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет