Іі хАлыҚАрАлыҚ ғылыми-тәжірибелік конференЦиясы ғылыми баяндамаларжүктеу 4.54 Mb.
Pdf просмотр
бет1/74
Дата12.03.2017
өлшемі4.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74

1
ҚАЗАҚстАн республикАсы білім және ғылым министрлігі
«нАЗАрбАев Зияткерлік мектептері» ДббҰ 
пеДАгогикАлыҚ шеберлік ортАлығы
министерство обрАЗовАния и нАуки республики кАЗАхстАн
Аоо «нАЗАрбАев интеллектуАльные школы»
Центр пеДАгогического мАстерствА
ministry of education and science of the republic of kazakhstan
aeo «nazarbayev intellectual schools»
center of excellence
МұғаліМнің кәсіби даМуы: дәстүрлері Мен өзгерістері
іі хАлыҚАрАлыҚ ғылыми-тәжірибелік конференЦиясы 
ғылыми баяндамалар
іі том
ii межДунАроДнАя  нАучно-прАктическАя конференЦия
Профессиональное развитие учителя: традиции и ПереМены
научные доклады
том іі
іі international research-to-practice conference
TEACHER PRofEssionAl dEvEloPmEnT: 
TRAdiTions And CHAngEs
report book
volume іі
4-5
ЖелтоҚсан 
декабря
dECEmBER
2012

2
3
удк 371
ббк 74.202
М 82
баспаға «назарбаев Зияткерлік мектептері» ДббҰ
педагогикалық шеберлік орталығының
әдістемелік кеңесі ұсынған
удк 371
ббк 74.202
М 82
рекомендован к печати методическим советом
 Центра педагогического мастерства 
Аоо «назарбаев интеллектуальные школы»
UdC 371  
lBC 74.202
М 82
recommended for publishing by methodological council of
center of excellence
aeo «nazarbayev intellectual schools»
баяндамалар  жинағын  баспаға  «назарбаев  Зияткерлік  мектептері»  ДббҰ  педагогикалық  шеберлік 
орталығы дайындады.
сборник докладов подготовлен к публикации Центром педагогического мастерства Аоо «назарбаев 
интеллектуальные школы»
a collection of reports published by center of excellence aeo «nazarbayev intellectual schools»
рецензенттер:  филология  ғылымының  докторы,  профессор  бейсенова  ж.  с.,  техника  ғылымының 
кандидаты, доцент  нургужина А.м. 
рецензенты: доктор филологических наук, профессор бейсенова ж. с., кандидат технических наук, 
доцент  нургужина А.м. 
Reviewers:  doctor  of  philology,  professor  beisenova  zh.  s.,  cаndidate  of  science,  associate  professor 
nurguzhina a.m. 
М 82. мұғалімнің кәсіби дамуы: дәстүрлері мен өзгерістері.іі халықар. ғыл.-тәж. конф. баянд. жинағы. 
(Астана қ., 4-5 желтоқсан , 2012 ж.) = профессиональное развитие учителя: традиции и перемены. сб. 
докл. ii междунар. науч.-практ. конф. (г. Астана, 4-5 декабря, 2012 г.) = teacher professional development: 
traditions  and  changes.  a  collection  of  reports.  іі  international  research-to-practice  conference  (astana,  4-5 
december, 2012) – Астана: «назарбаев Зияткерлік мектептері» ДббҰ педагогикалық шеберлік орталығы, 
2012. ii том. - 561 б. – Астана: Центр педагогического мастерства Аоо «назарбаев интеллектуальные 
школы», 2012. том ii.- 561 с. – astana: center of excellence aeo «nazarbayev intellectual schools», 2012. 
volume ii. - 561 p. 
  isBn 978-601-7417-02-4   
«мұғалімнің  кәсіби  дамуы:  дәстүрлері  мен  өзгерістері»  іі  халықаралық  ғылыми-тәжірибелік 
конференцияның  баяндамалар  жинағы  қазіргі  білім  беру  жүйесінің  өзекті  проблемаларының  біріне 
арналған. баяндамалардың мазмұны мұғалімнің кәсіби дамуындағы басым бағыттарды көрсетеді: үздік 
әлемдік тәжірибені қорыту, мұғалімнің жұмысындағы инновациялар және оның үздіксіз кәсіби дамуы; 
мұғалімдердің желілік қоғамдастығының мүмкіндіктері және т.б. баяндамалар қазақ, орыс және ағылшын 
тілдерінде ұсынылған.
isBn 978-601-7417-02-4 
настоящий  сборник  докладов  ii  международной  научно-практической  конференции     
«профессиональное развитие учителя: традиции и перемены» посвящен одной из актуальных проблем 
современной  системы  образования.  содержание  докладов  отражает  приоритетные  направления  в 
профессиональном развитии учителя: обобщение лучшего мирового опыта; инновации в работе учителя и 
его непрерывное профессиональное развитие; возможности сетевого сообщества педагогов и др. Доклады 
представлены на казахском, русском и английском языках. 
isBn 978-601-7417-02-4
this  collection  of  reports  of  the  іі  international  research-to-practice  conference  “teacher  professional 
development: traditions and changes” is devoted to one of the most important contemporary issues of present 
education system. the content of the reports reflects on the promising trends in teacher professional development: 
generalization  of  the  best  world  experience;  innovations  in  teacher  practice  and  continuous  professional 
development; opportunities for teacher network and etc. the reports are introduced in kazakh, russian, english.                          
 
уДк 371
ббк 74.202
isbn 978-601-7417-02-4 (іі том)        © «назарбаев Зияткерлік мектептері» ДббҰ
                                                                 педагогикалық шеберлік орталығы 
isbn 978-601-7417-00-0 (жалпы)                                    
уДк 371
ббк 74.202
isbn 978-601-7417-02-4 (том іі)        © Центр педагогического мастерства Аоо  
                                                                 «назарбаев интеллектуальные школы» 
isbn 978-601-7417-00-0 (общий)                                            
udc 371  
lbc 74.202
isbn 978-601-7417-02-4 (volume іі)   © center of excellence                                                          
                     aeo «nazarbayev intellectual schools»     
isbn 978-601-7417-00-0 (general)                               

4
5
Профессиональная Подготовка  учителя новоЙ форМации 
в условияХ реализации коМПетентностного ПодХода
абдуалы а.б.
доктор исторических наук, профессор
ректор Таразского государственного
педагогического института
Республика Казахстан
 
аңдатпа
баяндама  авторы  білім  беру  сапасын  арттыру  үшін  оқытудың  жаңа  типін  тиімді  ұйымдастыру 
үдерісіндегі негізгі тәсілдерді көрсетеді.
Аталған мақалада жеке адамды бәсекеге қабілеттілікке дайындау мақсатында заманауи педагогтердің 
жұмыс  мазмұны  мен  әдістеріндегі  түбегейлі  өзгерістер  туралы  қызыл  сызықтан  асып  өтетін  ойлары 
беріледі. Қр президенті н.ә. назарбаевтың халыққа арнаған жолдауында қайталап айтқан бәсекелестікке 
қабілетті мемелекетте лайықты өмір сүруге де, жаңалықтар ойлап шығаруға да болатындығын жеткізеді.
баяндамашы  сондай-ақ  оқушының  сауаттылықты  қолдану  деңгейін  үнемі  арттыру  –  заманауи 
қазақстандық  мектептің  білім  беру  сапасын  жақсартудағы  прогреске  апаратын  ең  қысқа  әрі  сенімді 
жолы деп түйіндейді.
аннотация
в докладе рассматривается роль педагогического вуза, осуществляющего базовую подготовку и ста-
новление педагогических работников в условиях модернизации системы образования казахстана. 
Автором даны рекомендации по совершенствованию существующей системы подготовки учителей с 
учетом специфики программы курсов повышения квалификации педагогических работников республи-
ки казахстан, разработанной Центром педагогического мастерства совместно с факультетом образова-
ния кембриджского университета.
Abstract 
the report considers a role of a higher pedagogical education institution, carrying out a basic teacher training 
and formation of a pedagogical staff within the process of modernization of educational system of kazakhstan. 
the author gives recommendations on improvement of the existing system of teachers training, taking into the 
account the specifics of the in-service training courses, jointly developed by the center of excellence and the 
university of cambridge faculty of education.
 «Учитель новой формации – духовно развитая, социально-зрелая, творческая личность, компе-
тентный специалист, профессионально владеющий всем арсеналом педагогических средств, стре-
мящийся к постоянному самосовершенствованию. Он несет ответственность в формировании и 
развитии высокообразованной творческой личности и максимальной самореализации.»
 Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев  
сегодня в казахстанском обществе происходит исторический процесс неуклонного возрастания роли 
образования. ключевым звеном модернизационных процессов образования стала высшая школа. успеш-
ность реформ будет определяться, несомненно, качеством подготовки учителя строгостью отбора кадров 
для преподавательской деятельности и статусом педагога. поэтому в государственной программе разви-
тия образования республики казахстан на 2011-2020 годы особое внимание уделено процессу подготовки 
педагога с учетом запросов  современного общества.
ключевой фигурой в сфере образования был и всегда остается педагог – компетентный специалист, 
владеющий всем арсеналом средств, творческая личность, стремящаяся к профессиональному совершен-
ствованию способная к профессиональному росту.
происходящие изменения в системе образования рк обусловили появление новых представлений об 
учителе современной школы. нужен «качественный учитель» для «новой школы»: педагог, который не 
только даст школьникам новые знания, но и научит детей учиться, организует этот процесс, и, что очень 
важно, сделает само познание интересным, привлекательным, необходимым в течение всей жизни.
смыслом современного высшего педагогического образования является становление компетентного 
специалиста, способного свободно ориентироваться в сложных социально-культурных обстоятельствах, 
ответственно и профессионально действовать в быстро меняющихся условиях науки и образования. ком-
петентностная модель учителя новой формации предполагает следующие важные целевые ориентиры 
при проектировании образовательного процесса в вузе:
- студентоориентированную направленность образовательного процесса;
- органичное включение образовательной среды вуза во все виды жизнедеятельности ее субъектов, 
приводящее к активизации внутренних ресурсов личности;
- развитие личности студентов в профессиональном становлении;
- ориентацию на «компетенции» как «результаты образования» с учетом рынка образовательных у 
слуг и международных тенденций;
- насыщение личностными смыслами и гуманизацию содержания образования.
компетентность  предусматривает  способность  индивида  самостоятельно  находить  и  использовать 
уже накопленные знания в различных ситуациях и сферах жизни, отличных от тех, в которых они были 
приобретены.  
сегодня фраза «компетентный студент» означает,  что он  с помощью справочной,
профессиональной литературы, собственных конспектов и «остаточных» знаний сможет решить про-
фессионально поставленную задачу в рамках того направления, в котором проходит профессиональную 
подготовку. в настоящее время идеальным результатом современного образования должен стать компе-
тентный специалист, а реальным – создание условий для достижения поставленной цели в образователь-
ном учреждении.  
Задача современного высшего образования состоит не столько в передаче студенту определенной сум-
мы знаний по той или иной специальности, сколько в необходимости формирования у него навыков и 
умений распорядиться этими знаниями в нужный момент. современному студенту нужно оказать по-
мощь в развитии способностей добывать информацию, обрабатывать ее и анализировать, умело исполь-
зовать и принимать на ее основе эффективные решения. Другими словами, образование должно помочь 
человеку  в  мире  неопределенности.  в  более  широком  смысле  можно  говорить,  что  цель  образования 
сегодня – это развитие социально, культурно и профессионально компетентной личности.
потребности современного рынка труда продиктовали запросные характеристики, которыми должен 
обладать выпускник образовательного учреждения. при переводе этих характеристик на язык образова-
тельных реалий и возникло понятие «компетентность», под которым зачастую понималось «успешное 
поведение в нестандартных ситуациях, предполагающих неформализованное взаимодействие с партне-
рами, решение сложных или запутанных задач, оперирование противоречивой информацией, динамич-
ными и сложно интегрированными процессами, управление которыми требует теоретического знания».
в системе образования профессиональная компетентность также предстает как - то должное качество, 
которое не всегда ясно осознается на уровне понятия и улавливается интуитивно при разработке обра-
зовательных программ. между тем это должное качество есть основа проектирования образовательных 
программ, а значит всей системы профессионального образования. однако стремительные изменения, 
происходящие в мире, убеждают нас в необходимости рассмотрения термина «ключевые компетенции» 
в более широком смысле. Это обусловлено тем, что межкультурные и межотраслевые знания, умения и 

6
7
способности становятся необходимым условием успешной каждодневной работы любого специалиста. 
следовательно, применение понятий «ключевые квалификации» и «ключевые компетенции» увеличи-
вается.
настоящий этап внедрения новой парадигмы образования можно охарактеризовать в целом как этап 
осмысления и соотнесении существующего положения в образовании с требованиями компетентностно-
го подхода. изменение стратегии и содержания прфесионального образования, будущих специалистов 
должно планироваться в соответствии с функциями компетенций и компетентностей по отношению к 
различным аспектам образования: по отношению к личности студента; по отношению к знаниям,умениям 
и навыкам; по отношению к структуре и содержанию образования; по отношению к способам деятель-
ности. все это обуславливает значимость профессионализма, в структуру которого входят и личностные 
характеристики человека необходимые для успешного выполнения труда.
педагогический профессионализм представляет собой характеристику разнообразных взаимосвязан-
ных компонентов, отражающих определенную образовательную систему, которая отвечает социальному 
заказу общества педагог - не только профессия, суть которой передавать знания, но и высокая миссия 
сотворения личности, утверждения человека в человеке. педагогический профессионализм предполагает 
достижение вершин профессионального роста, способствующих устойчивому развитию учителя в его 
профессиональной деятельности.  педагогический профессионализм является важным критерием фор-
мирования компетентного педагога, который является методологической основой в создании гпро рк 
на 2011-2020 годы. 
в целях повышения педагогического профессионализма и обеспечения профессионального роста не-
обходимо:
- создание условий для получения руководителями организаций образования, работниками органов 
управления образованием и кадрового резерва квалификации «менеджер в образовании»; 
- постоянное совершенствование технологической деятельности, обогащение направленности, компе-
тентности и профессионально-значимых креативных качеств педагога;
- активное продвижение учителя в освоении и совершенствования способа в жизнедеятельности, обе-
спечивающего его устойчивость в потоке социальной жизни;
- признание социумом и педагогическим сообществом ценности поступательного движения работни-
ка вверх по профессиональной лестнице;
- создание профессионального стандарта  учителя и разработка стандартов повышения квалификации 
и переподготовки педагогических кадров;
- развитие конкурентной инновационной среды в сфере подготовки, переподготовки и повышения 
профессиональной квалификации работников образования;
- обеспечение интеграции научной деятельности и образовательного процесса на всех уровнях высше-
го и послевузовского образования;
педагогический вуз обязан, прежде всего,  сформировать образовательную среду и создать условия, 
необходимые для всестороннего развития личности будущего педагога. квалифицированного педагога, 
способного научить детей учиться можно подготовить только в современных условиях обучения. если 
мы хотим, чтобы учителя работали с детьми по новым технологиям, их самих надо готовить с использо-
ванием самых новейших образовательных технологий. 
сегодня надо говорить о новой категории управленческих кадров, о специалистах, обладающих спо-
собностью представлять пути развития учреждения, рынка образовательных услуг, образования в целом. 
без умения видеть перспективу, постоянно корректировать стратегию и искать альтернативу, сегодняш-
ний управленец в образовании немыслим. необходимо расширять подготовку профессиональных управ-
ленцев в системе общего образования.
 традиционная система повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогиче-
ских работников имеет ряд проблем, требующих разрешения:
- слабо привлекаются к участию в курсах повышения квалификации талантливые отечественные и 
зарубежные специалисты (руководители и педагогические кадры);
- существует монополия региональных институтов повышения квалификации, отсутствие реальной 
возможности выбора педагогическими работниками образовательного учреждения, реализующего про-
граммы дополнительного профессионального образования.
в сложившихся условиях высшим педагогическим учебным заведениям необходимо искать пути пре-
одоления противоречия между новыми требованиями к качеству образования, инновационными подхо-
дами к подготовке компетентного специалиста, с одной стороны, и неготовностью большинства студен-
тов к такому обучению – с другой.
на наш взгляд, наиболее эффективными путями решения данной проблемы, являются следующие:
Первый путь предполагает жесткий отбор абитуриентов, (на основе психо-диагностических методов, 
с целью выявления педагогической направленности), обладающих необходимым уровнем образователь-
ной компетентности для осознанного и ответственного самоуправления профессиональным развитием. 
становится очевидным, что сложившаяся система ент не позволяет диагностировать все компонен-
ты образовательной компетентности, этот подход требует разработки соответствующих процедур. Здесь 
следует отметить, что несмотря на развитие психодиагностики, адекватно оценить волевые, мотивацион-
ные и другие личностные характеристики абитуриента и дать по ним достоверный прогноз успешности 
будущего обучения достаточно трудно.
Второй путь предполагает адаптацию образовательного процесса в высшей школе к возможностям 
обучающихся. учитывая недостаточную развитость их мировоззренческих, мотивационных и личност-
ных механизмов саморегуляции, для достижения приемлемой результативности обучения необходимо 
пошаговое управление учебной деятельностью студента, что и осуществляется  в таргпи посредством 
контроля посещаемости занятий, проведения текущего и рубежного контроля знаний, увеличения ко-
личества часов по срсп. постоянный контакт преподавателей со студентами позволяет лучше органи-
зовать деятельность последних. в заданном контексте это означает, что необходимо формирование об-
разовательной компетентности студентов, оказание поддержки в профессиональном самоопределении, 
развитие интересов, мотивов, образовательных потребностей, что будет способствовать созданию осно-
вы для гибкого образования в течение всей жизни, а профессиональная подготовка учителя приобретет 
новый характер. 
Третий  путь  целенаправленное  развитие  образовательной  компетентности  обучающихся,  которая 
ступенчато ( по мере формирования ) будет включаться в качестве ресурса дальнейшего личностно- про-
фессионального развития. Это предполагает изменения как в содержании и организации образователь-
ного процесса, так и в непосредственном педагогическом взаимодействии. одной из важных сторон де-
ятельности ппс является не просто трансляция знаний, а включение их в процесс личностного взаимо-
действия между педагогом и студентами.
по нашему глубокому убеждению к необходимым условиям личностного педагогического взаимодей-
ствия следует отнести: 
- уважение и принятие студента как самоценной личности, обладающей разнообразными потребно-
стями, способностями, интересами, стремящихся к достижению жизненных целей, имеющей собствен-
ную позицию и право ее реализовать;
- обеспечение личностной включенности студентов в процессе обучения, направленности на самопо-
знание, рефлексию процесса обучения и собственных особенностей, развитие отношения к изучаемым 
предметам и явлениям, самому себе, будущей профессиональной деятельности;
- создание «атмосферы» размышлений, диалога разных позиций, сотрудничество, поддержки, поиска 
новых значимых целей и подчеркивания достижений.
именно такие условия способствуют развитию потребностей студентов, перестройке мотивов, фор-
мированию собственных целей в сфере образования, т.е. становлению образовательной компетентности.
итак, в условиях демократизации, вариативности, инновационности высшей школы образовательная 
компетентность студентов становится одним из важнейших факторов качества образования.
в таразском государственном педагогическом институте, успешно проводится ряд позитивных меро-
приятий:

8
9
-  совместно  с  зарубежными  и  отечественными  вузами-партнерами  разработаны  образовательные 
программы  в  соответствии  с  Дублинскими  дескрипторами  по  специальностями:  5в011400-история, 
5в011700-казахский язык и литература;
-  ведется  работа  по  формированию  модульных  образовательных  программ,  подготовлены  рабочие 
учебные планы специальностей для студентов приема 2012-2013 учебного года по модульной структуре;
- разрабатываются новые элективные дисциплины на основании анализа рынка труда и запросов ра-
ботодателей, председателей гАк;
- совершенствуются системе управления учебным процессом на основе современных информацион-
ных технологий;
- ведется работа по созданию материально-технической базы для открытия профильной школы по 
двум направлениям: общественно-гуманитарному и естественно-математическому;
- разрабатываются формы и критерии профориентационного  отбора будущих учителей;
- расширяются рамки научных исследований и инновационной деятельности за счет участия в кон-
курсах на получение гранта в программах регионального и республиканского уровней;
- активно расширяются границы внешней и внутренней академической мобильности студентов и пре-
подавателей на основе межвузовских отношений о сотрудничестве;
- активизирована информационная поддержка академической мобильности путем размещения на веб-
сайте института информационных пакетов по специальностям, а также сведений о достижениях таргпи 
в этой области;
- планомерно проводится разработка механизмов мотивации к изучению иностранных языков, вне-
дряются формы и методы обучения иностранным языкам, обеспечивающие существенное повышение 
уровня языковой подготовки студентов и преподавателей; 
- фонд образовательных электронных ресурсов пополнился обучающими мультимедийными и элек-
тронными учебниками, видеоучебниками, учебниками на pdf, html форматах; в процессе создания 
Электронной библиотеки таргпи внедряются информационные технологии и модернизируются библио-
течно-библиографические процессы по казахстанской библиотечно-информационной системе «кАбис.
full»и т.д.;
- в настоящее время наш институт проходит процедуру национальной институциональной аккредита-
ции: по результатам самооценки основная деятельность вуза отражает положительную динамику роста 
количественных и качественных показателей;
- в целях усиления в образовательном процессе воспитательного компонента разработан и действует 
«комплексный план воспитательной работы в таргпи на 2011-2015 гг.», в рамках которого ведется под-
готовка к открытию в 2013 года клуба патриотов «Атамекен», а в 2014 году – молодежного центра «ин-
теллектуальная нация - 2020».
таким образом следует отметить, что важной особенностью развития профессионализма становится 
умение соотносить получаемые знания с личностным опытом и адекватно применять их в практической 
жизни.
в заключение назову задачи, которые мы решаем и будем решать.
первое. качественная подготовка молодых специалистов для школ в системе профессионального об-
разования.
второе. модернизация образовательных программ.
третье. переподготовка и повышение квалификации в соответствии с современными требованиями 
работающих в настоящее время учителей.
комплексное  решение  всех  этих  задач  позволит  нам  обеспечить  школу  талантливыми,  любящими 
своих учеников учителями. такие педагоги нужны прежде всего, нашим детям.
использованная  литература
1. государственная программа развития образования республики казахстан на 2011-2020 годы. Аста-
на, 2010
2. Зимняя и. А. ключевая компетенция – новая парадигма результата образования // высшее образо-
вание сегодня, 2003. - №5.
3. третьяков п. и. профессиональная жизнеспособность и компетенции педагогов-руководителей как 
показатели качества образования. //педагогическое образование и наука, 2004
4. шемет о. в.  пространственная организация компетентностно-ориентированного образовательно-
го процесса в вуЗе//педагогика 2010. №6
5. Эльконин Д. б. избранные психологические труды. – м.; 1989.

Каталог: upload -> iblock
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Француз тілі»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Дүние жүзі тарихы»
iblock -> Ахметов А., Ахметова Г
iblock -> С. Торайгырова Ақпараттық-библиографиялық бөлім Информационно-библиографический отдел
iblock -> Вопросы к экзамену по дисциплине «Уголовное право» Понятие, предмет, метод, система, задачи уголовного права
iblock -> Званий… Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий наш
iblock -> ЖӨніндегі нұСҚаулық Мультимедиялық usb акустикалық жүйеci 0 sven 120 sven 150
iblock -> Исследование» научные доклады «Білім беру саясаты, тәжірибе және зерттеу»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: «Математика»
iblock -> Баяу, әндете. Медленно и певуче


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет