«интернаука»жүктеу 2.17 Mb.
Pdf просмотр
бет11/13
Дата15.03.2017
өлшемі2.17 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

 

References:  

1.

 .J.J. Jalolov, G.T. Makhkamova, Sh. S. Ashurov “English Language teaching methodology”, Tashkent, 2015 

2.

 Printed Sources Brown, H. D. (2001). Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language  Pedagogy – 

2nd Edition. New York: Longman. 

3.

 

Cohen, L, Manion, L, Morrison, K. (2007). Research Methods in Education – 6th Edition. London: Routledge.  

 

 Журнал «Интернаука» 

 

№ 2 (6), Часть 2, 2017 г.  

57 


PHILOLOGY 

 

WAYS OF RENDERING DISJUNCTIVE QUESTIONS IN ARMENIAN 

Sofy Sargsyan  

candidate of Philology, Associate Professor,  

Armenia, Vanadzor 

Nelly Meliksetyan  

Vanadzor State University, Philological faculty, Bachelor, 

Armenia, Vanadzor 

Sargsyan Sona  

candidate of Philology, 

Armenia, Vanadzor 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of disjunctive rendered in Armenian and the syntactic and pragmatic 

functions they perform in both languages. Disjunctive questions can be rendered into Armenian in a myriad of ways the 

characteristics of which have been studied in the following article.   

Keywords: disjunctive questions, rendering, reverse polarity, syntactic functions. 

 

“Tag  questions  are  syntactically,  prosodically  and semantically  complicated”  (Bennett,  Holmes,  Bublitz, 

Armagost  as  cited  in  Imad  Al-Nabtiti  )  [2,  p.  1]  in  the 

English  language  inasmuch  as  the  meanings  they  con-

vey are rather diverse and only analyzing tag  questions 

based on aforementioned aspects of language is it possi-

ble  to  understand  the  meaning  of  a  tag  question.  Louis 

Alexander propounds the idea that “tags are the essence 

of conversational style and are very important in spoken 

English.”  [1,  p.  258].  Hence,  tag  questions  are  consid-

ered  to  be  an  integral  part  of  spoken  English  whence 

comes the multifunctionality and diversity of meaning.  

A  great  deal  of  usage  of  tag  questions  is  found  in 

fiction.  According  to  Nässlin,  “historically  they  ap-

peared  primarily  in  fiction,  replacing  declarative  ques-

tions”.[5,  p.  20]. There  exists  another  function  that  tag 

questions  possess  in  fiction  with  the  help  of  which  au-

thors “signal that an activity is shared or participated in 

by  both  the  speaker  and  the  interlocutor  (by  turning  to 

the interlocutor for agreement it is revealed that the in-

terlocutor  has  or  is  expected  to  have  knowledge  about 

the proposition) [5, p. 20].  

Tag  questions  can  be  rendered  into  Armenian  in  a 

myriad of ways with the help of particles, interjections, 

and  clauses.  The  diversity  and  multifunctionlity  of  tag 

questions  pervade  in  the  Armenian  language  as  well 

thus  expressing  various  meanings  and  attitudes  on  the 

part  of  the  speaker.  Therefore,  there  cannot  be  a  single 

counterpart but a wide range of equivalents of tag ques-

tions. 

The  following  article  aims  at  showcasing  how  dif-ferent types of tag questions are translated into Armeni-

an and the syntactic functions they perform.  

Tag Questions can be rendered as «այնպես չէ՞» or 

«այդպես  չէ՞».  It’s  important  to  note  that  the  rule  of 

reverse polarity is not usually reflected in Armenian. 

1.  “It's  not  a  bad  scene,  is  it?”  (W.  S.  Maugham, 

“Theatre”, p. 19)  

-

Վատ  տեսարան  չէր,  այնպես  չԷ՞:  (Ս.  Մոեմ «Թատրոն», Էջ. 32)  

2.  “You  did  meet  Charles  Strickland,  didn’t  you?” 

(W. S. Maugham, “The Moon  

and Sixpence, p. 23)  

-

Դուք ծանոթ եք Չարլզ Ստրիքլենդին, այնպես չԷ՞: (Ս. Մոեմ « 

Լուսին


 

և

 

Վեցպենսանոց

», էջ 33) 

In  the  translation  of  former  disjunctive  question  a 

negative  statement  is  followed  by  a  negative  tag  which 

is not possible in English. When it comes to the latter, it 

is translated in a way so that the rule of reverse polarity 

is not broken. 

However, these Armenian counterparts of tag ques-

tions  are  mainly  used  in  formal  conversations  and  in 

colloquial speech they are hardly encountered. With the 

help of interjections, certain words and clauses the psy-

chological effects of tag questions will be achieved. For 

instance the use of “հա՞” or “չէ՞” substitutes for the tag 

question.  The  rule  of  reverse  polarity  does  not  work  in 

this  respect,  that  is  to  say,  the  English  tag  may  be  af-

firmative but it may be translated as “չէ՞” and vice ver-

sa.  

3.  “Well,  you  must  be  most  starved,  ain’t  you?” (Mark Twain “The Adventures of Huckleberry Finn”, p. 

54) 


 

Դու  այդպես  սովամահ  կարող  էիր  լինել,  չէ՞: 

(

Մարկ


 

Տվեն


  «

Հեքլբերի


 

Ֆիննի


 

Արկածները

»,  Էջ 

271) 


4. “He can’t get in, can he, Pa?” (William Saroyan 

“My Heart’s in the Highlands”, p. 39)  

-

Նա  չի  կարող  ներս  մտնել,  չէ՞,  պա:  (Վիլյամ Սարոյան «Իմ Սիրտը Լեռներում է», Էջ 58)  

Журнал «Интернаука» 

 

№ 2 (6), Часть 2, 2017 г.  

58 


In  the  first  sentence  the  negative  tag  “ain’t  you”  is 

translated  as  “չէ՞”,  whereas  in  the  second  example  the 

positive tag “can he” is translated as “չէ՞” as well.  

We  can  add  that  «չէ՞»  mainly  substitutes  for  such 

tags which follow declarative sentences and «հա՞» can 

also  substitute  for  tags  which  are  used  after  imperative 

sentences.  The  equivalents  «հա՞»  and  «չէ՞»  also  ex-

press  request  and  demand.  Tag  questions  can  also  be 

rendered as “ այո” which is used for confirmation.  

5.  “Come  and  tell  me  right  away,  will  you?” 

(W.S.Maugham “Rain”,p. 26) 

-

Եկեք  ինձ  միանգամիցասեք,  հա՞:  (Ս.  Մոեմ «Անձրև», էջ 259)  

6. “You talk like an Englishman, don’t you? (Mark 

Twain “The Adventures of Huckleberry Finn”, p. 142) 

Դուք խոսում եք այնպես, կարծես անգլիացի լինեք,  այո:  (

Մարկ


 

Տվեն


  «

Հեքլբերի


 

Ֆիննի


 

Արկածները

», Էջ 414) 

English tags can also be translated as «ճի՞շտ է» or 

«ճիշտ չէ՞». Again the use of «ճի՞շտ է» or «ճիշտ չէ՞» 

doesn’t necessarily depend on the polarity of the tag. 

7. “She is so immeasurably superior to them, to eve-

rybody  on  earth,  is  she  not,  Nelly?”  (Emily  Bronte 

“Wuthering Heights”, p. 46)  

«Քեթին  անսահմանորեն  շատ  բարձր  է 

նրանից,  բարձր  է  աշխարհում  բոլորից,  ճիշտչէ՞, 

Նելլի»:  (Էմիլի  Բրենտե  «Մոլեգին  Հողմերի 

Դարավանդը», էջ 62)  

 8.  “You’d  expect  some  member  of  the  Arian  race 

to  help  you  out  a  little,  wouldn’t  you,  Mr.  Kosak?” 

(William Saroyan “Eight Plays”, p. 26)  

Դուք  հավանորեն  կռահեցիք,  թե  արիական 

ցեղի որևէ ներկայացուցիչ անպայման կօգնի ձեզ, 

ճիշտ  է՞,  միստր  Կոզակ:  (  Վիլյամ  Սարոյան 

«Պիեսներ» , Էջ 100)  

In the former example the negative tag “is she not” 

is translated as “

ճիշտ

 

չէ

՞” but in the latter example the negative tag “wouldn’t you” is translated as “ճիշտ է՞”. 

The  modal  words  «մի

՞

թե»,  «հավանաբար» which  express  uncertainty  may  substitute  for  the  Eng-

lish tag, too.  9. “Some think old Finn done it himself!”. 

 “No,- is that so? (Mark Twain “The Adventures of 

Huckleberry Finn”, p. 64)  

Որոշ


 

մարդիկ


 

կարծում


 

են

թե

 

ծերուկ


 

Ֆիննը


 

ինքն


 

է

 

արել -

Ո՛չ


մի

՞թե

:  (

Մարկ


 

Տվեն


  «

Հեքլբերի


 

Ֆիննի


 

Արկածները

», Էջ 414) 

 10 “I don’t suppose you ever get up that far north, 

in summer, do you?” she asked with an air and smiled. 

(Th. Dreiser “The Titan”, p. 287)  

 «

Դուք


 

հավանաբար 

ամռանը


 

երբե՞ք


 

չեք


 

գնում


 

մի

 

այդպիսի

 

խուլ


 

հյուսիսային 

անկյուն


բազմանշանակալից 

հարցրեց


 

նա

 

և

 

ժպտաց


»:(Թ. 

Դրայզեր «Տիտանը», էջ 381) 

Abrahamyan  states  that  «միթե»,  «չլինի»,  «չլինի 

թե» express unexpectedness and surprise. What’s more, 

in  certain  sentences  «միթե»  contains  a  negative  force. 

[6, p. 73].  

American  novelist,  playwright,  poet,  literary  critic, 

and  psychotherapist  Paul  Goodman  once  said  that  “To 

translate,  one  must  have  a  style  of  his  own,  for  other-

wise  the  translation  will  have  no  rhythm  or  nuance, 

which  come  from  the  process  of  artistically  thinking 

through  and  molding  the  sentences;  they  cannot  be  re-

constituted  by  piecemeal  imitation.”  Hence,  authors 

showcase  their  unique  and  individual  style  while  trans-

lating.  For  instance,  the  above  mentioned  disjunctive 

questions could be translated in another way by another 

translator. 

There  exists  another  type  of  tag  question  called 

echo  tags.  Louis  Alexander  defines  this  type  as  “a  re-

sponse, in tag form, to an affirmative or negative state-

ment  by  which  we  may  or  may  not  request  further  in-

formation  depending  on  the  intonation  we  use”.[1,  p. 

259]. When it comes to rendering this tag form there are 

several ways of doing so. An echo tag can be translated 

as  «իսկապե՞ս»  which  expresses  interest  in  what  has 

been said. 11. “It stopped raining.” 

“Has  it?”  (F.  S.  Fitzgerald  “The  Great  Gatsby”, 

p. 70)  

Անձրևը


 

դադարել


 

է

: 

Իսկապե՞ս
(

Ֆ

Ս

Ֆիցգերալդ 

«

Մեծն 

Գեթսբին


» , էջ 74)    

Echo  tags  can  also  be  rendered  as  «միթե՞»  or 

«իրո՞ք». 

 12 "Michael's going to America.  

 "Is he?" (W. S. Maugham, “Theatre”, p. 27)  

 -

Մայլքը գնում է Ամերիկա:  -

Միթե՞: (Ս. Մոեմ «Թատրոն», էջ 43)  

13. "No, I'm busy." 

 "Oh, are you? Well, what about tomorrow?" (W. S. 

Maugham, “Theatre”, p. 107)  

 -

Ո՜չ, զբաղված եմ:  -

Ա՛հ,  իրո՞ք:  Իսկ  ի՞նչ  կասես  վաղվա  համար: 

(

Ս. Մոեմ «Թատրոն», էջ 163)  In  the  final  analysis,  question  tags  can  be  rendered 

into Armenian in a myriad of ways with the help of par-

ticles, interjections and clauses performing various syn-

tactic  functions  and  expressing  different  meanings  and 

attitudes.  The  rule  of  reverse  polarity  is  not  usually  re-

flected in  Armenian. When it comes  to analyzing  ways 

of rendering questions tags in Armenian the translator’s 

individual style should also be taken account of.   

References: 

1.

 Alexander, G. L. (1988). Longman English Grammar. New York: Longman publishing . 

2.

 Al-Nabtit  I.  (2012). The  Syntax  and  Pragmatics  of  English  Tag  Questions:  A  Study  of  Adult  Arabic  Learners  of 

English. Carleton University.  Журнал «Интернаука» 

 

№ 2 (6), Часть 2, 2017 г.  

59 


3.

 

Reese B. & Asher N. (n. d.) . Prosody and the Interpretation of Tag Questions. Universitat Pompeu Fabra. 448-462.  4.

 

Tottie,  G.,  &  Hoffman,  S.  (2006).  Tag  Questions  in  British  and  American  English.Journal  of  English  Linguis-tics, 34, 283-311. 

5.

 Vondrušová L. (2007) . Question Tags in Translation of Fiction.Masaryk University.  

6.

 Աբրահամյան  Ս.  (1958).  Ժամանակակից  Հայերենի  Եղանակավորող  Բառերը.  Հայկական  ՍՍՌ 

Գիտությունների Ակադեմիայի Տեղեկագիր. 

 

 

 Журнал «Интернаука» 

 

№ 2 (6), Часть 2, 2017 г.  

60 


ECONOMICS 

 

THE MAIN APPROACHES TO THE STUDY OF CREDIT BEHAVIOUR  

OF POTENTIAL CUSTOMERS OF THE BANK 

Lyudmila Zernova 

associate Professor, candidate of economic Sciences, Russian State University named after A. N. Kosygin,  

Russia, Moscow 

Svetlana Ilyna 

associate Professor, candidate of technical Sciences, Russian State University named after A. N. Kosygin,  

Russia, Moscow 

 

Lending  is  one  of  the  main  banking  services.  The consumer  lending  plays  an  important  role  among  the 

bank lending [1, p. 60]. Since 2000 the volumes of con-

sumer crediting of Russia increase. Some reduction oc-

curs  only  during  the  appearance  of  crisis  situations  in 

the  economy,  the  existence  of  economic  instability,  the 

imposition of economic sanctions. 

In  most  sources  of  economic  literature  devoted  to 

banking  theory  and  practice,  mainly  discusses  only  the 

economic aspects that arise in the operation of commer-

cial banks. At the same time, the functions of banks (for 

example,  mediation  function)  manifest  themselves  in 

impact  on  certain  social  processes.  The  possibility  of 

regulation  of  social  processes  lies  in  the  historically 

conditioned ability and the ability of banks to influence 

the needs of society in the possession of  money, provi-

sion  of  banking  calculations,  accumulation  of  tempo-

rarily  free  funds  etc.  But  the  activities  of  the  bank  are 

affected not only economic aspects, realized in the final 

financial  result  of  activity,  but  also  affect  social  pro-

cesses [2]. From our point of view, the consideration of 

such processes must be associated with the formation of 

credit behavior [3, C. 136]. 

One of the main functions of consumer credit – the 

welfare of the population, the acquisition of new goods, 

services,  the  solution  to  urgent  financial  problems. 

Therefore, the actual credit behavior of the population is 

a condition for  market expansion of credit services and 

operations  in  the  banking  segment.  However,  in  the 

various literary sources had already suggested that cred-

it human behavior can affect not only economic but also 

other  factors  (e.g.  social,  such  as  reference  groups,  so-

cial networks, the opinions of others). 

Data  from  various  statistical  sources  show  that 

about  40%  of  the  citizens  in  the  country  use  consumer 

credits in 2003-2004. Among the remaining 60% of the 

population  who  did  not  use  the  credits  in  these  years, 

18% are people who would like to do it, but did not dare 

because  of  fear  not  to  return  the  money  on  time  or  be-

cause  of  distrust  in  banks  and  the  banking  sector.  Cur-

rently,  consumers  of  credit  resources  are  more  than  a 

third  of  Russians,  according  to  forecasts  of  potential 

consumers of this service can become about 50% of the 

population.  Allow  use  of  consumer  loans  for  the  pur-

chase  of  goods  and  services  approximately  54%  of  the 

respondents;  exclude  it  –  42%  of  Russians.  2/3  of  the 

citizens  who permit this, 68% had experience of taking 

out bank loans, while 32% are those who have not tried 

to  enter  into  a  credit  relationship  with  the  bank.  Thus, 

the  analysis  showed  that  there  is  a  fairly  large  propor-

tion of people who are willing or at least not exclude the 

possibility  to  use  credit  to  solve  their  financial  prob-

lems,  but  still  for  various  reasons  not  applied  to  the 

bank. 

A  portrait  of  a  potential  borrower  of  the  bank  in general has created, however, did not consider the study 

of borrower behavior. The authors describe such charac-

teristics  as  age,  gender,  financial  status,  etc.  However, 

for a more complete and systematic analysis of borrow-

er  behavior  it  is  necessary  to  know  not  only  the  demo-

graphic  characteristics  of  the  potential  borrower,  but 

also  social  characteristics:  entourage,  social  networks, 

reference groups [4, p. 186]. 

To improve the practical work of banks in consum-

er  lending,  it  is  necessary  to  create  a  description  of  a 

potential  borrower,  which  may  help  banks  to  develop 

new  credit  programs  tailored  to  the  needs  of  these  po-

tential  borrowers.  Commercial  banks,  in  our  view, 

should  more  purposefully  and  effectively  work  with 

social networks, spreading the needed information about 

new credit products and their benefits. 

One  of  the  elements  of  the  portrait  of  a  potential 

borrower  is  credit  behavior.  It  is  a  subspecies  of  the 

financial  behavior,  which,  in  turn,  also  includes  invest-

ment,  savings  and  debt  behavior.  Under  the  credit  be-

havior we mean activity of the potential borrower of the 

Bank, which is receiving funds in the form of consumer 

credit in bank on conditions of maturity, repayment and 

payment. 

Based  on  the  analysis  of  various  literary  sources  it 

is  possible  to  identify  six  types  of  credit  behavior: 

strong borrowers, forced borrowers, indifferent borrow-

ers, potential borrowers, anti  – borrowers and problem-

atic borrowers [5, p. 283]. 

Strong  borrowers  are  those  people  who  already 

have experience in credit behavior, they repeatedly took 

a  variety  of  consumer  loans  at  banks,  had  no  problems 

with the banks, promptly return the amount of the prin-

cipal debt and interest  thereon and  have a positive atti-

tude toward the procedure of lending. 

Forced  borrowers  are  those  who  have  the  negative 

experience  of  lending  processes  and  the  relationship 

with  the  bank.  However,  this  type  of  borrowers  will 

always exist, as a loan for them would be forced to act, 


Журнал «Интернаука» 

 

№ 2 (6), Часть 2, 2017 г.  

61 


the influence of negative life circumstances or financial 

difficulties. 

Indifferent borrowers include persons with little ex-

perience  in  lending  (who  addressed  to  the  bank  only 

once) and a neutral attitude towards the credit. This kind 

of borrowers occurs more rarely in banking practice, but 

also  has  the  right  to  exist:  perhaps  the  decision  about 

getting  a  loan  and  applying  to  the  bank  were  not  re-

ceived  by  the  borrower  but  the  members  of  his  family, 

so  clearly  expressed  positive  or  negative  attitudes  to 

credit behavior had not been formed. 

Potential  borrowers  have  positive  attitude  to  credit 

behavior,  but  do  not  have  credit  experience.  They  are 

called  the  potential  borrowers  because  under  certain 

conditions, in the future they can become potential bor-

rowers and customers of the commercial bank. 

Anti – borrower is a person with a negative attitude 

towards  the  loan  on  the  basis  of  the  impact  of  media, 

social networks, but do not have credit experience. This 

species,  as  well  as  "strong  borrowers"  seems  to  be  the 

most numerous. 

The problematic borrowers are closed by their cred-

it behavior to anti – borrowers, but unlike them, also not 

having credit experience, they do not have negative atti-

tudes towards loans and commercial banks. 

Credit behavior of borrowers is often in practice as-

sociated with the social network. By social network we 

mean the system of relations and relationships of people 

with  their  immediate  environment:  family,  relatives, 

friends, acquaintances and work colleagues, etc. 

Members of the network have the following charac-

teristics: 

 

the credit experience of network members (fami-ly, relatives, friends; colleagues); 

 the  presence  among  friends  or  relatives  the  per-

sons  working  in  commercial  banks,  who  can  tell  about 

credit  products  and  credit  services  (so-called  "credit 

experts"); 

 

the presence of a certain relationship of network members to loan and credit services of the bank, name-

ly: family members, relatives; friends; colleagues

 

the opinion of a particular person about the credit experience  of  the  members  of  the  network  (the  experi-

ence can be both positive and negative) 

 

the discussion of the lending and credit products, and  service  specific  to  banks  with  members  of  the  net-

work. 


Thus,  the  members  of  the  social  network  can  per-

form  an  important  task  in  the  formation  of  borrower 

behavior,  so,  to  be  disseminators  of  information  on 

credit  products  and  credit  services.  In  this  case  a  par-

ticular  person  constantly  receives  through  the  social 

network using members of the network necessary credit 

information. Consequently, the man under the influence 

of  this  information  in  real  life  situations  can  carry  out 

the active credit behavior. 

The  more  often  a  particular  person  enters  into 

communion  with  those  members  of  the  network  who 

have  credit  experience,  and  the  more  he  receives  from 

these  individuals  information,  more  than  he  trusts  the 

members  of  the  network,  the  more  he  manifests  his 

credit  behavior.  Therefore,  this  person  will  carry  the 

same  credit  behavior  like  other  members  of  the  social 

network.  Then  the  individuals,  the  members  of  which 

social network do not carry out credit behavior are more 

likely  to  be  inclined  not  to  use  lending  practices,  and 

conversely,  individuals  whose  social  network  members 

carry out active credit behavior will also be prone to it. 

Thus, the analysis of credit behavior of prospective 

borrowers of the Bank showed that it is directly linked with 

the social network surrounding the present borrower. 

We  present  six  types  of  credit  behavior  which  al-

lows  draw  concrete  conclusions  about  their  actions  in 

the relationship with a commercial bank. 

 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет