Отбасы тұрмысының қолайсыздығын қалайжүктеу 2.14 Mb.
Pdf просмотр
бет7/17
Дата22.12.2016
өлшемі2.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

3.3.3.
 
Отбасы мен балалықты қолдау орталықтары  
Зерттеушілердің  пікірі  бойынша  Ӛскемен  қаласының  әкімдігі  жанынан 
«Отбасы  мен  балалықты  қолдау  орталығын»  ашу  жақсы  бастама  болып 
табылады.  Бҧл  орталық  2008  жылы  қҧрылды  және  қаланың  балалары  мен 
отбасыларымен жҧмыс істеуге есептелген. 
 
Ҧйым қызметінің мақсаты:  
 
Ӛмірлік қиын жағдайға душар болған балалар мен отбасыларға психологиялық, 
әлеуметтік  және  заңдық  кӛмек  кӛрсету.  Отбасы  қҧндылықтарын,  отбасылық 
тәрбиені қалыптастыру және дамыту, отбасы мәртебесін доғары кӛтеру. 
 
Басымдықты міндеттер: 

 
Кҥтілімдерді  зерделеу  және  отбасылар  мен  балалардың  әлеуметтік-
психологиялық қолдауға қажеттілігін бағалау; 

 
Аталған  әлеуметтік-демографиялық  қолдауға  қатысты  проблемалар 
шеңберін анықтау; 

 
Отбасының  жетістікті  қызметін  және  отбасыдағы  баланың  тәрбиеленуін 
қамтамасыз 
ететін 
технологияларға 
ата-аналарды, 
педагогикалық 
мамандарды ҥйрету; 

 
Қиын  ӛмірлік  жағдайға  душар  болған  балалар  мен  жасӛспірімдермен 
орталықтың  әлеуметтік-психологиялық  қызметінің  алдын  алу  және  тҥзету-
дамыту қызметін ҧйымдастыру; 

 
Отбасы  мен  балалық  шақты  қолдау  мақсатында  мемлекеттік  ҧйымдармен 
ынтымақтастықты және ӛзара қызметті қалыптастыру  

 
«Балаға  оң  кӛзқараспен  қарау»  жобасын  іске  асыруға  білім  беру 
ҧйымдарының қатысуын ҥйлестіру  
 
Жетім  балаларды  қолдаудың  кешенді  жоспарымен  2012  жылы  жергілікті 
бюджет  қаражатының  есебінен  Семей  қаласында,  Риддер  мен  Зыряновск 
қалаларында  2013-2014  жылдары  Отбасыны  қолдау  орталықтарын  ашу 
кӛзделген
38

                                                           
38
 «ҚР БҒМ Балалар қҧқығын қорғау комитетінің Шығыс Қазақстан обласы бойынша Балалар 
қҧқығын қорғау департаментінің» ресми сайты 
 

61 
 
 
3.3.4.
 
ҚР Психологиялық қызметі  
ҚР Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы «Орта білім 
беру ҧйымдарында психологиялық қызметтің жҧмыс істеу қағидасын бекіту 
туралы» № 528 Бҧйрығына сәйкес «Психологиялық қызметтің құрамына 
педагог-психологтар, әлеуметтік педагогтар, сынып жетекшілер және ата-
аналар комитетінің ӛкілдері кіреді». Психологиялық қызметтің мақсаттары  
«білім беру ҧйымдарында білім алушылардың психологиялық денсаулығын 
сақтау, қолайлы әлеуметтік-психологиялық жағдай жасау және білім беру 
ҥдерісіне қатысушыларға психологиялық қолдау кӛрсету» болып табылады. 
Психологиялық қызметтің міндеттері: 
1) білім алушылардың тҧлғалық және зияткерлік дамуына ықпал ету, ӛзін-ӛзі 
тәрбиелеу және ӛзін-ӛзі дамыту қабілетін қалыптастыру; 
2) білім алушыларға ақпараттық қоғамның жылдам дамуында олардың табысты 
әлеуметтенуіне психологиялық тҧрғыдан жәрдем кӛрсету; 
3) білім алушылардың тҧлғасын психологиялық-педагогикалық зерделеу 
негізінде әрбір білім алушыға жеке тҧрғыдан ықпал ету; 
4) психологиялық диагностиканы жҥргізу және білім алушылардың 
шығармашылық әлеуетін дамыту; 
5) психологиялық қиыншылықтар мен білім алушылардың проблемаларын 
шешу бойынша психологиялық тҥзету жҧмыстарын жҥзеге асыру; 
6) білім алушылардың психологиялық денсаулығын сақтау; 
7) психологиялық проблемаларды шешуде және оқу-тәрбие жҧмыстарының 
қолайлы әдістерін таңдауда ата-аналар мен педагогтерге консультациялық 
кӛмек кӛрсету; 
8) 
білім  беру  ҥдерісі  субъектілерінің  психологиялық-педагогикалық 
қҧзыреттілігін кӛтеру. 
 
ҚР  БҒМ  Балалардың  қҧқықтарын  қорғау  комитетінің  деректері  бойынша
39

білім  беру  ҧйымдарында  жҧмыс  істейтін  психологтар  саны  (арнайы  тҥзету 
ҧйымдарынсыз),  2.04.2012  жылы  7465  кҥндізгі  жалпы  білім  беретін 
мектептерде 7896 адам болды.  
70%  психологтар  қала  мектептерінде  (5 552  маман)  жҧмыс  істейді,  30%  - 
ауылдық  (2344),  бҧл  кезде  ауылдық  мектептердің  оқушылары  ҚР  барлық 
оқушыларының  52%  қҧрайды,  ал  ауылдық  мектептер  саны  ҚР  барлық 
мектептерінің 78% қҧрайды. Осылайша, ауылдық мектептерде психологтардың 
                                                           
39
 «ҚР білім беру жҥйесінде психологиялық қызметті дамытудың жағдайы мен келешектері». ҚР 
БҒМ Балалардың қҧқықтарын қорғау комитеті. Астана, 2012 

62 
 
жетіспеушілігі  кӛрініп  тҧр,  ал  білім  беру  ҧйымдарында  дәл  осы  психологтар 
мен  әлеуметтік  педагогтар  балалардың  амандығын  қадағалауға  және  қажет 
кезде тиісті шаралар қолдануға қабілетті. 
 
2010  жылы  ҚР  БҒМ  Балалардың  қҧқықтарын  қорғау  комитетінің  тапсырысы 
бойынша  Сандж  АО    орындаған  «Білім  беру  ҧйымдарында  балалардың 
қҧқықтарын  және  заңды  мҥдделерін  сақтау»  зерттеу  нәтижелері  бойынша, 
«83% балалар олардың мектебінде психолог жҧмыс істейтінін хабарлады. Бірақ 
балалар  арасында  психологтың  кӛмегіне  жҥгіну  аса  кӛп  кеңінен  таралмаған. 
Мектепте  осы  маманның    бар  болуын  кӛрсеткен  балалардың  ішінен,  тек  16% 
мҧндай  тәжірибеге  ие.  Ата–аналар  балаларға  қиын  жағдайда  кӛмек  кӛрсете 
алатын  барлық  мамандар  арасында,  ең  бірінші  кезекте  психологты  атап  ӛтті 
(60%)»
40
.  Осылайша,  балалар  мен  олардың  ата-аналары  психологқа  ӛз 
проблемаларын  әлі  де  жеткіліксіз  тҥрде  сеніп  тапсыратыны  кӛрініп  тҧр,  бҧл 
осы зерттеудің нәтижелерімен расталады.  
3.3.5.
 
Отбасылық тәрбие институты 
Отбасылық  Тәрбие  беру  Институты  ҚР  Білім  және  ғылым  министрлігінің 
қолдауымен  2010  жылдың  8  қарашасында  қҧрылды.  Оның  базасында  жоғары 
базалық  білімдері  бар  психологтар  мен  педагогтар  оқудан  ӛтеді,  одан  кейін 
тыңдаушылар  «отбасылық  тәрбие  жӛнінде  психолог-кеңесші»  біліктілігін 
иеленеді.  Институт  дәріскер  ретінде  Мәскеуден  отбасылық  тәрбие  жӛніндегі 
мамандарды шақырады. Институт қызметкерлері ӛз кҥштерімен педагогтар мен 
ата-аналар  ҥшін  отбасылық  тәрбие  жӛнінде  оқулықтар  әзірледі.  Бҧл  Институт 
отбасылық  тәрбие  және  отбасы  мен  мектептің  ӛзара  әрекеттесу  жҥйесін 
жетілдіру  мәселелері  бойынша  педагогикалық  кадрлардың  психологиялық 
мәдениет және қҧзыреттілік деңгейін кӛтерумен айналысады:  

 
отбасы  тәрбиесі  жӛнінде  барлық  деңгейдегі  педагогтардың  және 
психологтардың  біліктілігін    кӛтеру  және  қайта  даярлау  бойынша 
Республикалық жобаны іске асыру; 

 
әртҥрлі  акцияларды  ҧйымдастыру,  мысалы,  «Отбасыдан  қымбат  нәрсе 
бар ма?»; 

 
ата-аналар жҧртшылығы ҥшін, әзірге тек Астана қаласының ата-аналары 
ҥшін,  отбасы  тәрбиесі  жӛнінде  кең  масштабты  кҥндізгі  тегін  кеңес 
берулер;   
                                                           
40
 «Білім беру ҧйымдарында балалардың қҧқықтарын және заңды мҥдделерін сақтау. Білім беру 
бӛлімдерінің және білім беру ҧйымдарының мамандары ҥшін кӛмекші қҧрал». ҚР БҒМ Балалардың 
қҧқықтарын қорғау жӛнінде к
омитет, Сандж АО. Астана, 2010 

63 
 

 
«Отбасы  тарихын  зерделей  отырып,  оны  қалай  нығайту  керек!?», 
«Азаматты  тәрбиелеу:  Отбасы.  Мектеп.  Қоғамдық  ҧйымдар»  деген 
тақырыпқа ата-аналар ҥшін ашық тренинг-сабақтар ӛткізу                    

 
кӛрмелерде,  конференцияларда  Астана  қаласының  педагогтары  мен  ата-
аналар  жҧртшылығымен  әртҥрлі  кездесулердегі  жҧмыстар,  және 
басқалар. 
 
Отбасылық  Тәрбие  беру  Институты  мен  ҚР  Әділет  министрлігі  2012  жылғы 
қараша  айында  Астана  қаласында  жаңа  ҥйленгендердің  «Біргеміз»  атты 
алғашқы  мектебін  ҧйымдастырды.  "Жаңа  ҥйленгендер  мектебін  қҧру  идеясы 
әлеуметтік-демографиялық  тенденциялардың болуына,  тіркелмеген некелердің 
кӛбеюіне,  ажырасулардың  артуына,  соның  салдарынан  толық  емес  отбасында 
тәрбиеленетін  балалар  санының  кӛбеюіне  байланысты  пайды  болды.  Аталған 
проблемаларды  шешудің  тиімді  жолдарының  бірі  жастардың  психологиялық 
мәдениетін  арттыру,  отбасы  мәртебесін  нығайту,  қазақстандық  жастардың 
тҧлға  аралық  қарым-қатынас  саласындағы  функционалдық  сауаттылығын 
жоғарлату  бойынша  іс-шараларды  ҧйымдастыру  болып  табылады",  -  деп 
министрліктің баспасӛз қызметінде баяндады
41
   
 
3.3.6.
 
ҮЕҰ, қоғамдық ұйымдар 
Қазіргі  уақытта  азаматтық  сектордың  белсенділігін  дамыту  туралы  ӛте  жиі 
айтылып  жҥр.  Қазақстанда  балалар  мен  отбасы  мәселелерін  шешумен  тікелей 
белсенді  жҧмыс  істейтін  біраз  қоғамдық  ҧйымдар  бар.  Сауалнама 
нәтижелерінен 
қоғамдық 
ҧйымдар 
тҧрмысы 
қолайсыз 
отбасыларға 
материалдық  кӛмек  кӛрсеткендігі,  қызмет  кӛрсету  бойынша  (сәбиді  емдеуге 
квота  алуға,  қҧжаттарды  қайта  қалпына  келтіруде  кӛмек)    кӛмек  алғандығы 
анықталады. 
Оңалту, дағдарыс орталықтары 
Сауалнама  жҥргізілген  ата-аналардың    ойынша  тҧрмысы  қолайсыз  отбасылар 
ҥшін  жақын  ӛткен  шақта    психологиялық  кӛмек  кӛрсету  бойынша    әртҥрлі 
қайта  қалпына  келтіру  және  дағдарыс  орталықтарының,  сонымен  қатар 
наркологтың кӛмегі таптырмайтын кӛмек болды: 
«Оңалту  орталығында  кӛмек,  түсіністік  және  қолдаумен  қамтамасыз 
етілдім.  Орталықта  үш  ай  ӛмір  сүрдім.  Бұл  уақыт  ішінде  менімен 
психологтар  жұмыс  жүргізді,  заңгердің  кӛмегімен  ағамның  бірге  тұратын 
                                                           
41
 Tengrinews.kz. 

64 
 
әйелін  шығарып  жіберуге,  ал  оның  ӛзін  он  тәулік  түрмеде  отырғызуға  қол 
жеткіздік  және  оны  күштеп  емделуге  құжаттарды  ресімдедік»  (сәтсіз 
отбасымен сұхбаттан). 
Ӛкінішке  орай,  зерттеушілер  ҚР  дағдарыс  орталықтарының  нақты  саны 
жӛнінде  деректер  ала  алмады,  бірақ  олардың  ішінен  кейбіреуіне  мысал 
келтіреміз: 
 
1)
 
«Қазақстанның дағдарыс орталықтарының одағы» ЗТБ  
 
«Қазақстанның дағдарыс орталықтарының одағы» - заңды тҧлғалардың ерікті 
бірлестігі, Алматы қалалық әділет басқармасында 2001 жылы 26 наурызда 
тіркелген.  
 
 «ҚДОО» ЗТБ құрылтайшылары болып табылады:  
- «Қҧрбылар» Дағдарыс Орталығы Қоғамдық Қоры, Алматы қ., директор 
Гладырь Н  
- «Надежда» Дағдарыс Орталығы Қоғамдық Қоры, Ақтау қ., директор 
Алферова Я.  
- «Незабудка» Әйелдерді Қолдау Орталығы Қоғамдық Мекемесі, Риддер қ., 
жетекші Платонова А.  
- «Әйелдерді Қолдау Орталығы» Қоғамдық Бірлестігі, Петропавл қ., жетекші 
Орлова А..  
- «Талдықорған Ӛңірлік Әйелдерді Қолдау Орталығы» Қоғамдық Бірлестігі, 
Талдықорған қ., жетекші Байсақова З. .  
 
Осы ұйымның миссиясы:  
 
Әйелдер мен балаларды зорлықтан қҧқықтарын қорғау жӛнінде қозғалысты 
дамытуға және қоғамда зорлықсыз қатынастар қҧндылықтарына негізделген 
мәдениетті қалыптастыруға  кӛмектесу. Бҧл ҧйым зорлықтың, оның ішінде, 
отбасылық зорлықтың  алдын алу, зорлықтан зардап шеккен тҧлғалардың 
қҧқықтары мен мҥдделерін қорғау бойынша жҧмыстар жҥргізеді, зорлықтан 
зардап шеккендерге кӛмек кӛрсету.  
«Қазақстанның дағдарыс орталықтары одағы» қҧрамына 18 ҤЕҦ кіреді:  
1. «Подруги» Дағдарыс Орталығы Қоғамдық Қоры Алматы қ.,  
2. «Надежда» Дағдарыс Орталығы Қоғамдық Қоры Ақтау қ.,  
3. «Незабудка» Әйелдерді Қолдау Орталығы Қоғамдық Мекемесі Риддер қ.;  
4. «ЦПЖ» Қоғамдық Бірлестігі Петропавл қ.;  
5. «ТРЦПЖ» Қоғамдық Бірлестігі Талдықорған қ.;  

65 
 
6. «Умiт» Дағдарыс орталығы Ақтӛбе қ.;  
7. Жалғыз басты Аналар Қауымдастығы Қоғамдық Бірлестігі Текелі қ.;  
8. «Болашак» Қоғамдық Бірлестігі Тараз қ.;  
9. «Диалог» Әйелдер Бстамаларын Қолдау Орталығы Жезқазған қ.;  
10. Оңтҥстік Қазақстан Облысы Іскер әйелдер қауымдастығы  Шымкент қ.;  
11. Әйелдердің қор орталығы Шымкент қ.;  
12. «Жан» Дағдарыс орталығы Қызылорда қ.;  
13. «ГИАЦ» Дағдарыс орталығы Қараганды қ.  
14. «Сенiм» Дағдарыс орталығы Орал қ..  
15. «ЖАРиА» Қоғамдық Бірлестігі Астана қ.  
16. «Сана - сезим» Қоғамдық Бірлестігі Шымкент қ..  
17. «Витаполь»  Қоғамдық Бірлестігі Солтҥстік Қазақстан облысы Тайынша қ.  
18. «Феникс» Қоғамдық Бірлестігі Ӛскемен  
 
Осы одақтың бастамасы бойынша «тәуекел тобының» балаларымен сауықтыру 
жҧмыстары  ҥшін  14  дағдарыс  орталықтары  қҧрылды.  Орталықта  арнайы 
әлеуметтік  қызметтер  кӛрсетуді,  мынадай,  әлеуметтік  еріктілік,  әлеуметтік 
ақтау,  кӛшедегі  әлеуметтік  жҧмыс,  мектептегі  татуласу  қызметтері  сияқты 
жҧмыстарды ҧйымдастыру жӛнінде жаңа технологиялар пайдаланылады.  
 
2)
 
«Құрбылар» Дағдарыс орталығы Қоғамдық Қоры  
-  коммерциялық  ҧйым  емес  –  ҥйдегі  және  жыныстық  зорлық  проблемасымен 
айналысатын  Қазақстандағы  ең  бірінші  дағдарыс  орталығы.  Орталық  1998 
жылы  Алматы  қалалық  әділет  басқармасында  тіркелген,  ӛз  қызметін  1998 
жылдың 
қаңтарынан 
бастап 
жҥзеге 
асырады.  
ҚДО  Қазақстанның  Дағдарыс  орталықтары  одағын  қҧрудың  бастамашысы 
болып табылады.  
 
«Қҧрбылар»  Дағдарыс  орталығын  қҧрудың  мақсаты:  әйелдерге  және  олардың 
балаларына  –  зорлықтан  зардап  шеккендер  мен  куәгерлерге  қҧқықтық, 
әлеуметтік, 
психологиялық 
және 
басқа 
қажетті 
кӛмекті 
кӛрсету.  
Нысаналы  топ: әйелдер  және  олардың  балалары  –  ҥйдегі  және  жыныстық 
зорлықтың қҧрбандары мен куәгерлері.  
 
Орталық жанында Қазақстанда әйелдер  мен балаларға - ҥйдегі және жыныстық 
зорлықтың  қҧрбандары  мен  куәгерлеріне  арналған  бірінші  қамқорлық 
баспанасы ашылды. 
 

66 
 
3)
 
«Родник» 
әйелдер 
мен 
балаларға 
арналған 
Әлеуметтік-
психологиялық сауықтыру мен бейімдеу орталығы Қоғамдық қоры 
Коммерциялық емес ҧйым,  Алматы қ. Қоғамдық қор.  
Қазіргі қоғам мен мемлекеттің қҧқықтық, әлеуметтік, психологиялық 
проблемаларына немқҧрайды қарай алмайтын әйелдер қҧрған. 
Ұйымның 
миссиясы: 
қоғамдағы 
гендерлік 
қатынастар 
мәдениетін 
қалыптастыруға қатысу, әйелдер бастамасын дамыту арқылы тҧлғаның ӛзін ӛзі 
іске  асыруына  кӛмектесу,  неке  және  отбасы  институтын  психологиялық, 
әлеуметтік,  қҧқықтық  кӛмекті  және  ақпараттық  қолдауды  кӛрсету  арқылы 
нығайтуға кӛмектесу. 
 
Жұмыс бағыттары:   
 Жанжалдар мен ажырасудың алдын алу, некеге дайындық;  
 Адамдар саудасына қарсы әрекет; 
 Тҧрғылықты  жері  бойынша  балалармен,  жасӛспірімдермен  және  жастармен 
ашық жҧмысты ҧйымдастыру; 
 Гендерлік теңдікті насихаттау. 
 
Маңызды жобалар: 
1.    «Ажырасудың  алдын  алу  –  тҧрмыстық  зорлықтың  алдын  алу»  жобасы. 
2.  «Орталық  Азияда  адамдар  саудасына  қарсы  әрекет»  жобасы. 
3. 
«Аула 
клубы 
– 
азаматтық 
белсенділікке 
қадам» 
жобасы. 
4.  «Аула  клубтардың  қызметі  арқылы  каникул  кезеңіндегі  балалардың, 
жасӛспірімдердің  және  жастардың  жҧмыспен  қамтылуының  әлеуметтік 
бағдарламасы. 
5.  «Гендерлік  теңдікті  насихаттау  жӛнінде  ҤЕҦ  мен  мемлекеттік 
қҧрылымдардың ӛзара әрекеті» жобасы. 
6.  «Отбасында  және  қоғамда  гендерлік  теңдікті  қалыптастыру»  жобасы. 
7.  «Алматы  қ.  ҤЕҦ,  мемлекеттік  ҧйымдарды  және  БАҚ  тартумен,  балалар 
еңбегінің  ең  нашар  нысандарын  жою  жӛнінде  әлеуетті  кӛтеру  және 
ведомствоаралық ӛзара әрекеттесу тетіктерін қҧру. 
 
4)
 
«Ақыл-ойы мен дене мүшесі жетілмеген балалар мен жасӛспірімдерді 
әлеуметтік бейімдеу және кәсіби-еңбекпен сауықтыру орталығы» ҚБ 
 «Центр  САТР»  қоғамдық  бірлестігі  ақыл-ойы  мен  дене  мҥшесі  жетілмеген 
кембағал  балалар  мен  жасӛспірімдерді  бейімдеу  және  кәсіби-еңбекпен 
сауықтыруды  дамытуда  Қазақстан  Республикасында  тиімді  қҧқықтық, 
экономикалық және әлеуметтік-педагогикалық бағыттарды қҧру мен дамытуға 
кӛмектесу мақсатында 1996 жылы қҧрылған 

67 
 
 
Үкіметтік емес сектордың отбасылармен және балалармен атқаратын 
жұмыс мысалдары: 
 
5)
 
«Шығармашылық бастама әйелдер лигасы» ҚБ 
«Бҧл ҧйымның негізгі мақсаты жаңа танымды қалыптастыру және зорлық 
зомбылықтың барлық тҥрін болдырмай тастайтын адами қарым қатынастар 
жҥйесін қайта қҧру, зерттеу жҥргізу, оқыту бағдарламаларын жҥргізу және 
әйелдер мен балаларға кеңестік кӛмек беру және ақпараттық материалдар мен   
жәрдемақы беру арқылы  әйелдер мен балаларға қатысты жеке тҧлғаны кемсіту 
мен таптауды  болдырмау болып табылады.   
 
ҤЕҦ қҧрамында кәсіби заңгерлер, психологтар мен педагогтар жҧмыс істейді. 
«Шығармашылық  бастамашыл  әйелдер  бірлестігі»    (ШБӘБ)  Қазақстандық 
халықаралық  бюросының  бала  қҧқығы  бойынша,  адам  қҧқығы  және 
заңдылықты  сақтау  бойынша,  балаларды  қорғау  бойынша  Ҧлттық 
ведомствоаралық  комиссия  арқылы  ҤЕҦ    жҧмыс  тобының  мҥшесі  болып 
табылады.  Бірлестіктің (www.deti.kz) веб-сайты бар, бҥкіл Қазақстан бойынша 
ҤЕҦ  мен  және  шет  елдік  ҤЕҦ    хат  алмасып  тҧрады,    мемлекеттік 
мекемелермен  жҧмыс  істейді  (ҚР  Білім  және  ғылым  министрлігі,  Әділет 
министрлігі, ҚР Ішкі істер министрлігі) , ЮНИСЕФ, ЮНИФЕМ, ОБСЕ, Фонд-
Сорос  Қазақстан  халықаралық  ҧйымдармен  жҧмыс  жасайды.    ШБӘБ 
психологтары  мен  заңгерлері  мемлекеттік  шенеуніктері,  тәжірибелік 
жҧмысшылар 
мен 
қабылдаушы 
отбасыларына 
 
жетім 
балаларды 
орналастырудың  балама  тҥрлері  мәселелері  бойынша  кеңестер,  тренингтер, 
семинарлар және зерттеу жҧмыстарын жҥргізеді.  
 
6)
 
«Балалардың әлеуметтік бейімделу орталығы» ҚБ 
2001 жылы дәрігерлер, педагогтар, психологтардың маман топтары даму 
кемшіліктері бар балалар мәселесін шешу ҥшін, олардың қоғамда әлеуметтік 
интеграциясы мен бейімделуі ҥшін бірікті.   
Бҧл  ҤЕҦ  мәліметтері  балаларға  әлеуметтік  психологиялық  және  қҧқықтық 
кӛмек кӛрсету арқылы, балалардың әлеуметтік бейімделуі, мҥмкіндігі шектеулі 
балалардың  және  ата-аналардың  қорғауынсыз  қалған,  жетім  балалардың, 
әлеуметтік  бағдарламаларды  даярлау  және  енгізу,  мамандар  мен  ата-аналар 
ҥшін оқыту бағдарламаларын жҥргізу арқылы заңды қҧқықтары мен мҥдделерін 
қорғаумен айналысады. 
 

68 
 
7)
 
«Шекарасы жоқ балалық шақ» ҚБ  
«Шекарасы  жоқ  балалық  шақ»  Қоғамдық  Бірлестігі  –  балалар  мен 
жасӛспірімдердің  проблемасын  білетін,  осы  проблемаларды  шешуге  шын 
кӛңілмен біріккен педагогтар тобынан қҧрылған  коммерциялық емес қоғамдық 
ҧйым. «Шекарасы жоқ балалық шақ» ҚБ 2011 жылдың 13 шілдесінде Алматы 
қалалық әділет басқармасында тіркелген. 
ҦЙЫМНЫҢ  МИССИЯСЫ: ӛте  қиын  жағдайға  душар  болған  балалар  мен 
жасӛспірімдерді  әлеуметтік-психологиялық,  тҥзету–сауықтыру  бейімдеу, 
қиындықты жеңу жҥйесін қҧру және келешектегі ересек ӛмірге дайындық. 
БІРЛЕСТІКТІ  ҚҦРУ  МАҚСАТЫ: ӛмірдегі  кҥрделі  жағдайларды  шешуде 
балалар  мен  жасӛспірімдерге  әлеуметтік,  қҧқықтық,  педагогикалық  және 
психологиялық  кӛмек  кӛрсету.  Балалармен  проблемалы  қарым-қатынастары 
бар  ата-аналарға  кӛмек.  Балалармен  және  жастармен  жҧмыс  істейтін  барлық 
санаттағы мамандарды оқыту. 
НЫСАНАЛЫ ТОП: әлеуметтік-осал жері бар тҧрғындар санатынан шыққан 10-
18 жастағы балалар мен жасӛспірімдер. Ата-аналар. Балалармен жҧмыс істейтін 
мамандар. 
 
8)
 
«Жiгер»  балалар-жасӛспірімдер  клубының  Ӛскемендік  бірлестігі» 
МҚКК  
Ӛскемен  қаласының  әкімдігі  ӛзіне  38  клубтарды,  жазғы  сауықтыру  лагерьін, 
жасанды жабыны бар спорт алаңын қамтиды.  
 
Қызмет бағыттары: 
1.
 
Спорттық-сауықтыру; 
2.
 
Әлеуметтік-психологиялық; 
3.
 
Рухани-адамгершілік тәрбие; 
4.
 
Әскери-патриоттық тәрбие; 
5.
 
Эстетикалық-кӛркем; 
6.
 
Интернационалдық тәрбие; 
7.
 
Этномәдени тәрбие; 
8.
 
Туристік-ӛлкетану тәрбиесі. 
 
Оқу-тәрбие үдерісі мына бейіндермен ұсынылған: 
1.
 
Ҥстел теннисі 
2.
 
Футбол 
3.
 
ХОККЕЙ 
4.
 
Қоян-қолтық айқас 
5.
 
ОФП 
11.
 
 «Антракт» Театр 
студиясы 
12.
 
Қуыршақтар Театры 
13.
 
Сән Театры 
14.
 
Вокалдық студия  
19.
 
Журналистика 
негіздері 
20.
 
Жас тәлімгерлер 
мектебі 
21.
 
Жас эколог 

69 
 
6.
 
Туризм, альпинизм 
7.
 
Қолданбалы дизайн 
8.
 
Бейнелі ӛнер 
9.
 
Хореография 
10.
 
«Қазақ театры»  
 
15.
 
«Туристік ӛлеңдер» 
клубы 
16.
 
Кӛшбасшы мектебі 
17.
 
Музыкалық студия 
18.
 
«Жас домбырашылар» 
22.
 
«Ойынхана» 
23.
 
КИД 
24.
 
Бокс 
25.
 
«Жас қҧтқарушы» 
мектебі 
26.
 
«Жас дизайнер» 
27.
 
«Қазақ халық 
этносы» 
Клубтарда  « Жас эколог», «Жас басшылар мектебі»,  «Антракт» театр 
студиясы, « Біз қыздар арасында» қыздарды әлеуметтік қолдау клубы, «Жас 
қҧтқарушылар» клубы, шахмат мектебі, «Журналистер мен кӛшбасшылар 
мектебі», қолданбалы дизайн,   балалар шығармашылық бірлестіктерінде 
дәстҥрлі тҥрде : « Алтын гҥл шоғыры» фестивалі, қаланың ең жақсы балалар 
жасӛспірімдер клубы атағына   «Біздің ортақ ҥйіміз аула клубы» конкурсы  
ҧйымдастырылады. 
 
Жалпы балалар шығармашылық бірлестіктерінде 5528 балалар мен 
жасӛспірімдер шҧғылданады, кҥнде 1625 бала клубқа жай қатарластарымен 
әңгімелесу ҥшін, дойбы және шахмат ойнау ҥшін, педагогтарға кӛмектесуге, 
клубтық және қалалық іс-шараларды дайындауға келеді. Балалар жасӛспірімдер 
клубының 1200 тәрбиеленушісі спорт секцияларына қатысады. 2009-2010 
жылдары жеті жҥз балалар мен жасӛспірімдер жазғы сауықтандыру лагерінде 
демалып қайтты. 
 
Каталог: sites -> default -> files -> upload -> files
files -> Ерте жастағы және күштеп қиылатын некелердің алдын алу
files -> Өзін- өзі тану пәні мұғалімі Асаева Дилдора Валихановна
files -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі балалардың ҚҰҚЫҚЫҚтарын қОРҒау комитеті
files -> «Батыр» жазғы шатырлы лагері (Ерейментау ауданында орналасқан)
files -> Балалардың құқықтарын қорғау комитеті «Өзін-өзі тану: Сүйіспеншілік пен Шығармашылық педагогикасы»
files -> Оқушылардың салауатты тамақтануы туралы əңгіме
files -> ҚазаҚстан Республикасы білім және ғылым министРлігі балалаР ҚұҚыҚтаРын ҚоРғау комитеті
files -> Информация о мероприятиях
files -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі балалардың ҚҰҚЫҚтарын қОРҒау комитеті
files -> Жазғы мектеп


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет