Республикасы заңнамасындағы мемлекеттік тіл: мәселелері және келешегі Республикалъщ зылыми-тэжірибвлік конфвренция материалдары I а станажүктеу 12.67 Mb.
Pdf просмотр
бет6/17
Дата06.03.2017
өлшемі12.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

КҰРУ
мэселелер;  тұлғалардың  қозғалысының,  қызметтерінің,  капиталдарының 
еркіндік  қағидатын  жүзеге  асыру;  жалпы  сипаттағы  ЕО  нормативтік- 
құқықтық актілері;  білім  беру жэне ғылым қызметі; тұтынушылардың, еңоек 
қатынастарының,  зияткерлік  меншікгің  құқықтарын  қорғау,  экология  жэне 
қоршаған ортаны қорғау мэселелері, сақтандыру қызметі жэне банкротгылык,
құқықтық көмек, жеке тұлгалар
басы қатынастары және басқалар.
[лығы -  оның жеті тілде шығарылу ы. Глос- 
қатысты терминдер мен анықтамаларды 
щі.  Глоссарийде  аталған  тілдердегі  тер- 
лген.  Келтірілген көптеген терминдердің 
құрастырушы авторлар тарапынан алғаш
рет беріліп отыр.
алдымен, тәжірибе жүзінде 
;арды дұрыс, салыстыра тек
сэикестендірігі
Еуропапық Одақтың құрылымдары мен институттарыньщ жұмыс үдерісін
тілден
56
I

аудару  күрдеш  міндет екендіпн тэжіриое  көрсетіп  отыр.  і үпнұсқа  мэтшдегі 
термиадерді  мэнмэтіндерде  қолдану,  белгілі  бір  үғымдарға,  экономикалық- 
күқықтық қолдану дэстүрлеріне  қатысты ресми-іскери  стилдегі жалпы идея- 
лар мен тұжырымдамаларды түсіну маңызды. Сондықтан қүрастырушы авто- 
рлар жекелеген терминдерге орыс жэне қазақ тілдерінде, ақпараттық нүсқада 
түсініктеме беруді қажет деп тапқан.
Глоссарий 
қүрылымы 
мынандай 
бөлімдерден  түрады: 
Кіріспе, 
Глоссарийдің  өзі,  ағылшын  тіліндегі  әліпбилік  көрсеткіш,  неміс 
тіліндегі  эліпбилік  көрсеткіш ,  испан  тіліндегі  әліпбилік  көрсеткіш, 
француз  тіліндегі  эліпбилік  көрсеткіш,  итальян  тіліндегі  эліпбилік 
көрсеткіш,  қазақ  тіліндегі  әліпбилік  көрсеткіш,  орыс  тіліндегі
әліпбилік  көрсеткіш.
Кез келген сөздіктің негізгі жэне маңызды бөлігі бүл -  сөздік мақала не- 
месе  оның  қаңқасы.  Глоссарий  үшін  қызығушылық танытқан  сөзді  іздеудің 
қолайлылығы  ете  маңызды,  бүл  нақты  материалдың  орналасуына байланыс- 
ты. Бүл түрғыдан дәстүрлі әліпбилік тэртіппен орналастырудың үтымды жағы 
бар.  Глоссарийде  негізгі  ағылшын  тілінде  терминдер  мен  үғымдар  эліпби
тэртібі бойынша орналасқан.
Басылымның  жариялануы  Еуропалық  қауымдастықтардың  көп  қырлы 
қызметін  көрсете  отырып,  Еуропалық  Одақтың  қызмет  негіздерін  жалпы 
түсінуге жэне хабардар болуға өз үлесін қосады деп білеміз. Глоссарий сонымен 
бірге қажетгі тілдік ортаны қалыптастыруға жэне мемлекеттік, орыс тілдерінің 
толық қолданылуына үлес  қоса отырып,  Қазақстан  Республикасының 2009- 
2010 жылдарға арналған «Еуропаға жол» Мемлекеттік бағдарламасында жэне 
Қазақстан  Республикасының  Тілдерді  қолдану  мен  дамытудың  2001-2010 
жылдарға  арналған  мемлекеттік  бағдарламасында  көрсетілген  міндеттердің 
орындалуына бағытталған.
Еңбектің авторлары туралы бірер сөз:
Кітапқа пікір жазушылар: Қ.С. Сүлтанов -  Қазақстан Республикасы Пар- 
ламенті  Сенатының  Халықаралық  қатынастар,  қорғаныс  және  қауіпсіздік 
мәселелері жөніндегі Комитетінің төрағасы, М.Н. Сарыбеков — Қазақстан Рес- 
публикасы  Білім жэне ғылым  вице-министрі,  педагогика ғылымдарының до- 
кторы, профессор, Эдвард Цирсон (Ейшагсі Сугзоп)—экономика ғылымдарының 
докторы,  Познан  қаласындағы  Адам  Мицкевич  университеті  Қүқық  жэне 
басқару  факультетінің  профессоры,  Польша  (А<іат  Міскіе\үісг  ІЛпіуегзіІу  іп
Рогпап, Роіапё).
Авторлар  үжымы:  Мүхит  Сыдықназаров  — филология  ғылымдарының 
кандидаты,  Л.Н.Гумилев  атындағы  ЕҰУ  Журналистика  жэне  саясат- 
тану  факультетінің  РҺО-докторанты,  Қазақстан  Республикасы  Бірінші 
Президентінің  қоры  жанындағы  Жас  ғалымдар  кеңесінің  мүшесі,  90-нан  ас- 
там ғылыми еңбектің авторы.
57

Марғұлан Баймұхан -  дишіомат, Қазақстанның Польшадағы Елшілігінде 
кеңесші-елші.  1  хатшы дэрежесіндегі  1 санатты елші, Краковск Экономикалық 
Университетінің  түлегі,  халықаралық  экономикалық  жэне  саяси  қатынастар 
магистрі, менеджмент және маркетинг магистрі.
ҚР  Президентінің  жанындағы  Мемлекеттік  басқару  академиясын  үздік 
бітірген, 2006 жылы Астана қаласындағы Дипломатия институтында ҚР СІМ 
басқарушы қызметкерлеріне арналған дипломатиялық к>рстан өткен.
Дамира Сыдықназарова -  филолог, М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекет- 
тік университетінде шет тілінің оқытушысы.  Роман-герман тілдері саласын са- 
лыстырмалы зерттеумен айналысады,  10-нан астам ғылыми еңбектің авторы.
Ербол  Әбдірәсілов  -   филология  ғылымдарының  докторы,  Л.Н.Гумилев 
атындағы  Еуразия  ұлттық  университеті  Қазақ тіл  білімі  кафедрасының  про- 
фессоры, Л.Н.Гумилев атындағы  Е¥У  офис-регистратор басшысының орын-
басары. 
Ш
Мемлекеттік 
тілдегі 
терминологияның 
жэне 
терминографияның 
теориялық  және  практикалық  мэселелерімен  айналысады.  2003-2005  жыл- 
дары  эл-Фараби  атындағы  Қаз¥У  мен  Мәскеу  мемлекетгік лингвистикалық 
университеті  арасындағы  келісім-шартқа  сэйкес  ТМД  елдерінің  мәдениет 
жэне  тіл  бойынша  базалық  мекемесінде,  Ресейдегі  Қазакстанның  Елшілігі 
жанындағы Іскери жэне мэдениет орталығында дэріс жүргізген.
А. Бижкенова, 
профессор Академии 
государственного управленш 
при Президенте Республики
Казахсман,  д.ф.н.
О РОЛИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
Государственная  служба,  будучи  особым  видом  деятельности,  нацелена
на то,  чтобы  обеспечить  реализацию  полномочий  государственных  органов,
и  является  профессией,  требующей  специальных  знаний  и навыков,  которые
приобретаются в результате общей или специальной подготовки, а также опы- 
та работы.

При  определении  личностных  качеств,  влияющих  на  статус  государс- 
твенного служащего, большинство ученых  выделяют комплекс черт характе- 
Ра> которые в  наибольшей мере  отвечают ожиданиям тех людей,  с которыми 
государственному  служащему  приходится  вступать  в  различные  виды  соци- 
альных'контактов.  Это  умение  устанавливать  контакты  с  людьми,  общать- 
ся  с  представителями  разных  слоев  населения,  сдержанность,  вежливость, 
доброжелательность,  принципиальность,  человечность.  Большая  роль  здесь 
отводится  уровню  подготовленности  государственных  служащих  в  профес- 
сионально-речевой коммуникации как возможности поддерживать свой соци- 
ально-ролевой статуС в обществе.
Компетентность  государственного  служащего  определяется  конечным
результатом его деятельности  и не может быть сведена к образованности  че-
ловека, как это часто делается на практике. Очень важно, чтобы государствен-
ный служащий осознавал не только пределы своей компетенции, но и уровень 
своей компетентности.
Как установила С.К.Хаджирадева, взгляд на профессию государственно- 
го служащего в ее динамике позволяет выделить в ней «три взаимосвязанных 
параметра:  умственный -   как  набор  образов,  моделей  мышления,  основных 
предметов  и  теорий,  которые  сформированы  и  используются  в  данной  про- 
фессии;  коммуникативный —
 в  виде набора социально и культурно  организо- 
ванных  моделей  профессионального  общения  и  поведенческий  -   как  набор 
образцов  профессиональной деятельности  и поведения  при  социально-куль- 
турном и технологически- определенном профессиональном выполнении ра- 
боты» [1:57-58].
Профессия  государственного  служащего  относится  к  лингвоинтенсив- 
ным  профессиям,  поскольку  на  государственной  службе  важную  роль  игра- 
ет речевое  общение.  Еще  Платон  в  свое  время  говорил:  «Государство  -   это 
общение”.  Поэтому грамотность речи госслужащего,  обладание  им  правила- 
ми  речевого  этикета -  это  не только  часть  его  общей  культуры,  но  и  важная 
составляющая  его  профессиональной  компетентности.  Проблемы  языка  и 
совершенствования речевой кулыуры государственных служащих вышли се- 
годня за рамки чисто лингвистических проблем и находятся среди важнейших 
духовных проблем современного казахстанского общества. Одной из причин, 
почему государственному управлению требовалась административная рефор- 
ма, является системный кризис, в том числе кризис управленческой  культуры 
государственных  служащих,  который  во многом объясняется технократи- 
ческим складом ума и узостью подготовки профессионального управленца.
Профессиональная  речь  ғосударственного  служащего должна  быть  гра- 
мотной, четкой, убедительной и эффективной. Речевые же ошибки, когорыми 
изобилует речь государственных  трибунов,  отвлекают от содержания  выска- 
зывания,  подрывают доверие  к  госслужащему  как  представителю  государс-
59

тва. Профессионализм государственного служащего наряду с другими показа- 
телями должен определяться, таким образом, и уровнем его речевой культуры.
степенью владения речевым этикетом.
Отметим,  что  общая  лингвистическая  компетентность  как фактор,  влия-
ющий на профессионализм и профессиональную мобильность государствен- 
ных служащих, является достаточно динамичным признаком, меняющимся и 
дополняющимся  в  зависимости  от изменений,  происходящих  как  на личнос- 
тном уровне (изменение мотивов, потребностей и т.д.), так и в сфере профес- 
сиональной деятельности государственных служащих (изменение должности. 
расширения профессиональных обязанностей, приобретения новых соцңаль- 
ных  статусов  и  т.д.).  Именно  динамика  нормированного  языка  требует  его 
постоянного изучения, модернизации и обновления языковых знаний.
Языковую  деятельность  можно  рассматривать  как  связующую  интерак- 
цию любого совершаемого процесса в сферах государственного управления и
государственной политики. 
?  'Щ
К первоочередным задачам реализации Государственных программ фун- 
кционирования  и  развития  языков  относится  обеспечение  его  функциониро- 
вания в органах государственного управления. Говоря о роли лингвистической 
подготовки в профессиональном образовании государственных служащих, как 
правило,  имеют в  виду ее значение для повышения  социальной мобильности 
и  конкурентоспособности  профессионала  на  рынке  труда.  Управленческие 
структуры  государства  обязаны  стать  флагманом  внедрения  языковой  поли- 
тики.  От государственных  служащих  ожидают многого,  ибо  они  представля- 
ют собой активный  гражданский слой общества.  Коммуникативные умения и 
навыки являются важным аспектом компетенций государственных служащих, 
которые  в  силу  своих  функциональных  обязанностей  должны  осуществлять 
прямое общение с людьми. Достойно провести деловые переговоры, сформи- 
ровать  планы  перспективных  действий,  уметь  говорить  по  сути  и  доводить 
до  сведения,  аргументированно  выступать  и  делать  адекватные  заключения, 
готовить письменные документы, отчеты и рапорты и еще многое другое -  это 
профессиональное  мастерство,  которому  необходимо  непрерывно  учиться  и 
которое надо постоянно совершенствовать. 
1
Культура  речи -  это,  прежде  всего,  навыки  владения  язы ковы м и  нор- 
мами.  Нормы  представляют  собой  определенные  правила,  принятые  в  об- 
щественно-языковой  практике  образованных  людей.  Норма  характеризует- 
ся  известным  консерватизмом,  стабильностью,  так  как  литературный  язык 
призван  соединять  поколения  и  обеспечивать  тем  самым  преемственность 
национальной культуры. В то же время ей присущи динамизм и способность 
к развитию.  Профессиональная речь государственных  служащих не должна 
представлять  собой  смесь  жаргона,  просторечия,  иностранных  заимствова- 
ний  и  бюрократического  языка.  Государственный  служащий  просто  обязан
60

придерживаться норм развития языка и не увлекаться  порождением оккази- 
онаишзмов.
Эти  общие  правила  профессиональной  коммуникации  касаются  госу- 
дарствснных  служащих  всех  отраслей деятельности.  В том  числе и  юристов. 
Если гоъорить о правовой сфере деятельности, то это область  отдельного ис- 
следования  для  лингвистов,  потому  что  ее  обслуживает  профессионаяьный 
юридический язык, образующий в стратификационной структуре языка отде- 
льный  социолект.  У  него  свое  строение,  свои  правила,  нормы  и  требования. 
Лингвистическая  подготовленность  юристов  относится  к  первостепенным 
задачам их профессиснального образования. Потому что хороший юрист дол- 
жен  быть  убедительным,  а  убедить  он  может только  своей  грамотной  пись- 
менной  и  устной  речью.  Правовые  понятия  и  нормы  могут  быть  выражены 
только  посредством языка.  «Язык  является  единственным  «рабочим  инстру- 
ментом» юриста,  инструментом, который должен быть хорошо приспособлен 
для  работы  с  «рабочим  материалом»,  то  есть  с  системой  правовых  отноше- 
ний,  чтобы  обеспечить  её  функционирование»  [2].  И  с  этим  утверждением 
М.М.Мушининой спорить  не  приходится. Язык и  право являются двумя сто- 
ронами одной медали, их  нельзя рассматривать отдельно друг от друга,  если 
речь  идет  о  вопросах  юриспруденции.  Именно  поэтому  существует  целое 
научно-исследовательское  направление,  получившее  название 
правовой лин- 
гвистики
 
(юрислингвистики), представляющее собой «совокупность всех ме- 
тодов  и результатов исследований,  которые касаются  вопросов  связи языка и 
правовых норм, и отвечают требованиям современной лингвистики»[3].
Профессиональный  юридический  язык  подразделяется  на подвиды.  Из- 
вестны разные классификации,  в том числе предложенная немецким ученым 
Вальтером Отто (1981), которая содержит следующие элементы:
1.  язык  законов
:  общие,  абстрактные  правовые  нормы,  предназначен- 
ные законодателем как для специалистов, так и ддя неюристов;
2.  язык судебных реіиений
;
3.  язык  юридической  науки  и  экспертиз
:  комментарии  и  обсуждение 
специальных вопросов специалистами для специалистов;
4.  язык  ведомственного  писъменного  общения
:  формуляры,  памятки, 
повестки и т.д.;
5.  административный  жаргон:
 
неофициальное  обсуждение  специаль- 
ных и полуспециальных вопросов специалистами (цит. по:  [4]).
Анализ  трудов  ученых  в  данном  направлении  позволяет  убедиться  в 
истинной  широте  и  абсолютной  специфичности  языка  юристов,  что  здесь  в 
действительности существует необходимость его единообразного структури- 
рования  и выработки единого свода лингвистических правил для достижения 
не только языковой корректности, но и смысловой доступности для субъектов 
всех социальных категорий.
61

Юрислингвистика  набирает  темпы  развития  и  имеет  в  своем  арсеналс 
уже немалые научные положения  и предписания,  способствующйе  формиро* 
ванию  единого языкового сгатуса правового социолекта.  Так,  например,  пра- 
вовая природа юридического текста требует особой точности и тщательности 
в  формулировке правовых предписаний, продуманности и логичности струк- 
туры  документа,  не  допускает  многозначности,  расплывчатости,  противоре- 
чивости  его  норм.  Как  пишет Н.  В.  Белоконь:  «Плохой текст правового  акта, 
неточность  его  определений, терминов  создают возможность для  неправиль- 
ного  применения  правовых  норм.  Таким  образом,  чтобы  воля  законодателя 
была доступной и ее смысл не расходился с текстовым оформлением, необхо- 
димы четкое изложение и ясная лингвистическая формулировка норм закона» 
[5].  Только соблюдение системы определенных требований, предъявляемых к 
правовым актам, может стать залогом успешной правотворческой деятельнос- 
ти.  Знание и грамотное использование приемов юридической техники позво- 
ляет создавать качественно оформленные юридические документы.
Абсолютно верными кажутся выводы Н. В. Белоконя, который заключает, 
что  в тексте  правового документа,  который  относится  к официально-делово- 
му стилю, нельзя допускать эмоциональной окрашенности. Язык нормативно- 
правового  акта  должен  быть  нейтральным.  Исключаются  торжественность, 
пафос, риторические вопросы, использование стилистических фигур. Для не- 
которых текстов (жалоба, дипломатические документы) характерна некоторая 
экспрессивность, однако и в них существуют разумные пределы  [5].
Тексты должны отличаться логической последовательностью, завершен- 
ностью  излагаемой  мысли для  облегчения  их восприятия  и  интерпретации. 
Любая, даже самая минимальная неясность в оформлении юридического тек- 
ста может привести  к несогласованности и противоречиям в  его толковании. 
Язык юридических текстов должен быть точным и ясным. Точность предпола- 
гает употребление слов и словосочетаний в их прямом значении, не допуска- 
ющем двусмысленности, которая в противном случае влечет за собой искаже- 
ние заложенного  в тексте содержания и  влияет,  в конечном  счете,  на процесс 
реализации правовых норм. Ясность языка юридических текстов достигается 
за счет использования языковых средств, широко употребляемых и легко вос- 
принимаемых большей частью субъектов применения  права  [3],  но  подобная 
простота языка не должна идти в ущерб излагаемому смыслу.
Каким  видится  способ достижения  цельности  и единения языка в  сфере 
юриспруденции?  Это,  во-первых,  совершенствование  нормативно-правовой 
базы  правотворческой  деятельности,  которая  будет  содержать  исчерпываю- 
щие  положения  о  лингвистической  экспертизе законодательных  актов,  опре- 
деляющие цели, задачи и порядок осуществления лингвистичсекого контроля 
и основные моменты, касающиеся использования лексических, грамматичес- 
ких, синтаксических и стилистических языковьзх средств.
62

Во-вторых,  создание  центров  правовой  лингвистической  экспертизы,  к 
работе которой будут привлекаться специалисты языковеды.
В-третьих,  выпуск  серийных  журналов  и  сборников  научно-исследова- 
тельских  работ  по  правовой  лингвистике.  По  данным  М.М.Мущининой,  в 
Германии  и  Австрии,  к  примеру,  существуют,  как  минимум,  4  центральных 
регулярных издания, имеющих  целью  публиковать научные статьи по  право- 
вой лингвистике, изданы 6  одно—
 и двухтомные сборники научных трудов  по 
тематике «Язык и право».
В-четвертых, есть необходимость разработки словарей и энциклопедий с 
описанием  правил  (лексических,  грамматических,  синтаксических)  употреб- 
ления языковых средств в юридических документах,  строго в соответствии с 
нормами и требованиями современного литературного языка и текста норма- 
тивно-правовых актов  (единообразие, точность, ясность,  последовательность 
в изложении правового материала и т.д.).
В-пятых, нужны электронные словари юридических терминов, слов и соче- 
таний.  Так, в  России, например, уже существуют электронные словари дефини- 
ций  российского  законодательства  (информационные  правовые  системы  «Кон- 
сультант Плюс», «Гарант»), определяющие термины (и их значения), существую- 
щие в российском законодательстве, правовые акты, которыми они введены.
В-шестых, в образовательные программы юридических институтов и со- 
ответствующих факультетов вузов небходимо вводить изучение в виде обяза- 
тельных и элективных курсов таких дисциплин, как «Язык и право», «Судеб- 
ная  лингвистика»,  «Стилистика  деловой  речи  юриста»,  «Основы  професси- 
ональной  коммуникации»,  «Лингвистический  анализ  юридических текстов», 
«Проблемы перевода юридических текстов» и др.
Хотелось бы остановиться еще на одном важном аспекте общей лингвис- 
тической  подготовленности  государственных  служащих.  Для  полноценного 
формирования лингвистической компетентности государственным служащим 
и юристам, в том числе, необходимо владение, как минимум, тремя языками.
Государственный язык Казахстана обладает особым статусом в обществе 
и  для  государственных  служащих  владение  казахским  языком  должно  быть 
присуще априори.
Перед организациями  образования,  в  том  числе  учреждениями,  занима- 
ющимися  послевузовским  профессиональным  образованием,  подготовкой  и 
аереподготовкой  государственных  служащих,  стоит задача воспитания  целе- 
/стремленного  и  патриотически  настроенного  поколения,  свободно  владею- 
цего и думающего на казахском языке, одновременно стремящегося к знани- 
чм
 других языков.
XXI  век  объявлен  ЮНЕСКО  веком  полиглотов.  Знание  иностранного 
«ыка и не одного -  это не просто стало требованием времени, это становится 
:егодня, можно сказать, внутренним мотивом обучения человека.
63

С целью анализа мотивации изучения иностранных языков государствен-
ными служащими нами был проведен опрос среди слушателей разных образо-
вательных программ Академии государственного управления при Президенте
Республики Казахстан. В опросе приняли участие  120 человек.
Получены следующие результаты. 
Ц
На вопрос  «Вызывает ли у  Вас интерес  изучение ИЯ?»  79  %  опрошен-
ных дали положительный ответ.
96,8 % респондентов считают, что специалисту на государственной служ-
бе необходимо изучение ИЯ. 
I
85,4 % 
елушателей 
хотели бы изучать два иностранных языка.
При  ответе  на  вопрос  «Для  чего  необходимо  изучение  ИЯ?»  получены 
такие результаты:
• 44,6% из числа опрошенных полагают, что это  повышает престиж лич-
ности и формируег чувство уверенности в себе;
•  40,1% считают,  что иностранный язык дает новую  информацию и спо-
собствует развитию кругозора; 
і
• 9,2% уверены в том, что знание иностранного языка развивает интеллект;
• 6,1% имели другое мнение.
На стремление к профессионализму в общеіши, к культуре речи указали 
более 60% респондентов.
Личностные мотивы играют очень важную роль в процессе обучения и, 
как видно из приведенных данных, точно отражают стремление слушателей 
к всестороннему совершенствованию своих лингвистических знаний и уме- 
ний.  Глубокое  понимание  и  четкое  определение  конечных  целей  изучения 
того  или  иного  языка  является  важной  отправной  точкой  и  стимулом  для 
постоянного саморазвития, самосовершенствования и самореализации.
Умение  осуществлять  мыслительную  деятельность  не  только  на 
родном,  но  и  на  неродном  языке  имеет  неоценимое  значение  в  услови-
Л   ш
ях  глобализации,  толерантности  и  глубокого  осмысления  национальной 
идентичности  общества  и  каждой  отдельной  личности.  Так,  например,
Н.Д.Гальскова и Л.Н.Яковлева уверены  в том,  что «чем  большим количес- 
твом  языков  владеет каждый  потенциальный участник процесса межкуль- 
турного общения, тем легче происходит его интеграция в интернациональ- 
ное сообщество,  понимание особенностей культуры и национального мен- 
талитета  того  или  иного  народа,  тем  проще  осуществляется  кооперация 
на  мировом  рынке  труда  и  тем  выше  его  шанс  для  получения  достойного
места в жизни»  [6:39].
В  нашей  стране  сложилась  сегодня  такая  ситуация,  когда  количество 
специалистов  с  высшим  образованием,  не  владеющих  иностранными  язы- 
ками,  многократно  превалирует  над  мизерным  количеством  специалистов, 
владеющих языками. И это в то время,  когда без знания иностранного языка
64

трудно обойтись не только за границей,  но даже в своем государстве.  Инос-
транными словами пестрят афиша и рекламные вывески, слова непонятного
содержания  звучат  в  средствах  массовои  информации,  пишутся  в  газетах  и
журналах, используются в государственной и общественной коммуникации.
Речь  идеі  не  просто  о  знании  языков,  а  об  умении  использовать  их  в  ре-
альной  деятельности  и  в  реальном  общении,  т.е.  о  практическом  владеніш
языками и,  следовательно,  о развитии так называемой  прагматической язы-
ковой  компетенции.  В  этих условиях жизненно  важным  становится  вопрос 
образования.
Войти  в  число  50-ти  наиболее  развитых  стран  и  двигаться  в  этом
направлении  дальше  —
  задача  на  многие  годы  вперед.  А  это  означает,
надо  общаться  с  представителями  этих  и  других  стран  на  одном  языке
и решать  с  ними  общие  проблемы.  Ректор  Московского  государственно-
го  лингвистического  университета  И.И.Халеева  справедливо  уверена  в
том, что «идеологом  будущей Европы и мирового сообщества становится
молодой  человек,  свободно  владеющий  четырьмя,  пятью  и  более  языка-
ми,  независимо  от  сферы  его  профессиональной  деятельности»  (цит.по:
[7:76]).  Именно  к  такому  знанию  должны  стремиться  молодые  люди  в
современных  условиях,  ибо  грамотное  владение родным  языком  и  одно-
временно  другими  языками  является  признаком  высокого  уровня  обра- 
зованности.
Каталог: fulltext -> buuk
buuk -> Л I м а. Ақтанова алалар әдебиеті (Қазақ балалар драматургиясы мәселелері) Оқу қуралы ifb u a h t p j f б а с п а с ы астана-2011
buuk -> Г. К. Сатыбалдиева биология гылымдарының кандидаты
buuk -> Монография «Тұран-Астана»
buuk -> Микркезз алматы
buuk -> Б. Р. К,ожахметова МӘШҺҮр жүсіп
buuk -> Іллаев, Ғ. У. Уәлиев, Н. Д. Абдуллина ж л т л т л fee
buuk -> Физиологиясы
buuk -> Д. филология ғьш ы мдары ны ң кандидаты
buuk -> Әдістемесі тұрдалиева Г. Ж. Тұрдалиева бастауыш
buuk -> Мемлекеттік тілде оқымайтын


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет