Меншік иесі: «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Шығыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігінPdf көрінісі
бет2/17
Дата30.12.2016
өлшемі13,65 Mb.
#754
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
тематике 
Учащиеся в основном долж-
ны: 
- знать; 
- уметь; 
- иметь навыки; 
- выполнять арифметиче-
ские действия, тождествен-
ные преобразования; 
- решать; 
- составлять; 
- выражать; 
- производить простейшие 
измерения; 
- строить и читать графики 
функций; 
- исследовать графики эле-
ментарных функций; 
- изображать графики эле-
ментарных функций; 
- вычислять; 
-проводить доказательные 
рассуждения и т.д. 
Учащиеся могли: 
- анализировать; 
- видеть связи; 
- выводить свойства; 
- высказывать предположения; 
-выражать математические идеи 
устно и письменно; 
- демонстрировать; 
- знать; 
- изучать; 
- использовать; 
- исследовать; 
- истолковывать; 
- логично рассуждать; 
-неформально исследовать нера-
венства и нелинейные уравне-
ния; 
- обдумать и прояснить смысл 
математических идей и отноше-
ний; 
- осуществлять переходы между 
табличными, символическими и 
графическими предсталениями 
Таблица 1. Целеполагательная конструкция требований 
Литература: 
1.  Пидкасистый  П.М.,  Коротяев  В.И.  Организация  деятельности  ученика  на  уроке.  –  М.:  Знание,  
1985.  – № 3. – 80 с. 
2. Баймуханов Б.Б. Тематический контроль и учет знаний // Математика в школе. – Москва, 2006. – 
№5. - С. 34 - 39. 
3. Чакликова С.Е. Дидактические основы создания учебно-методического комплекса по математике 
для базовой школы: автореф. ... докт. пед. наук. – Алматы, 1997. – 35 с. 
4. Иванова Т.В. Компетентностный подход к разработке стандартов для 11-летней школы: анализ, 
проблемы, выводы // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2004. – № 1. – С. 16 - 20. 
5. Лебедев О. Е. Компетентностный подход в образовании // Школьные технологии. – 2004. – №5. – 
С. 3 - 7.\ 
6.  Сухорукова  Е.В.  Прикладные  задачи  как  средство  формирования  математического  мышления 
учащихся: дис. ... канд. пед наук. – М., 1997. – 214 с. 


 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 
Педагогическ
ий 
ВЕСТНИК 
Педагогическ
ий 
ВЕСТНИК 
№1 (57) 2015 
Қ 
азіргі  жас  буын,  бүлдіршін- 
дер  -  тәуелсіз  мемлекетіміздің  тірегі. 
Тірегіміздің  мықты  болуы  үздіксіз 
білім беру жүйесінің барлық деңгейін-
дегі педагогикалық ұжымның сапасы-
на  тікелей  байланысты.  Ұлы  бабала-
рымыз  «Ұстазы  талантты  болса,  шә-
кірті  талапты  болады»  деп  текке 
айтпаса  керек.  Сапалы  білім  мен 
тәрбие беру әр ұжымның, әр ұстаздың 
қасиетті  борышы,  халық  алдындағы 
міндеті деп білеміз. Осындай жауапты 
міндеттің  жүзеге  асуының  басында 
мектепке дейінгі білім беру ұйымдары-
ның  туруы  заңды  құбылыс.  Көрнекті 
педагог  К.Д.Ушинский:  «адам  мінезі 
негізінен  өмірінің  алғашқы  жылда-
рында  қалыптасып  және  сол  мінезге 
енген  нәрсе  тиянақталып,  адамның 
екінші  мінезіне  айналады.  Адамның 
бұдан  былайғы  меңгергендерінің  бәрі 
бала  кезіндегі  меңгергендеріндей 
тереңдікке ие бола алмайды», - дейді. 
Атақты  Soni  компаниясының  негі-
зін  қалаушы,  жапондық  зерттеуші 
Масару  Ибуканың  «Үш  жастан  соң 
кешігесін...»  деген  кітабының  бест-
селлерге  айналуының  өзі  сәбилерді 
тәрбиелеу  мәселесінің  әлемде  аса 
көкейтесті екенін көрсетеді.  
Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев «Қазақ-
стан  -  2050»  стратегиясы:  қалыптас-
қан  мемлекеттің  жаңа  саяси  бағыты» 
атты  халыққа  Жолдауында  "Бала 
тәрбиелеу  -  болашаққа  ең  үлкен  ин-
вестиция.  Біз  бұл  мәселеге  осылай 
қарап,  балаларымызға  жақсы  білім 
беруге  ұмтылуымыз  керек.  Бүкіл 
әлемдегі  сияқты  Қазақстан  мектепке 
дейінгі  білім  берудің  жаңа  әдістеріне 
көшуі  керек»  деп  мектепке  дейінгі 
білім  беру  ұйымдарының  рөлі  мен 
алдағы  міндеттерін  айқындап  берді.  
 
Сонымен  қатар  Елбасы  2020  жылға 
дейін  балабақшаға  баруға  мұқтаж 
балалардың  қажеттілігін  100%  қам-
тамасыз етуді міндеттеді. Осы міндет-
терді  жүзеге  асыру  үшін  2010  жылы 
Үкімет  балаларды  мектепке  дейінгі 
тәрбиемен және оқытумен қамтамасыз 
ету  жөніндегі  2010-2020  жылдарға 
арналған  «Балапан»  бағдарламасын 
дайындады,  ал  2013  жылы  «Балапан» 
бағдарламасын жүзеге асыру мерзімін 
2020 жылға дейін ұзартты.  
Бұл  дегеніміз  жаңа  адами  капи-
талды  қалыптастыру  және  баршаға 
тең  мүмкіндіктер  туғызу  жолындағы 
үлкен  серпіліс  болды.  Білім  және  ғы-
лым  министрлігінің  шешімімен  мен-
шік  түріне  қарамай  мемлекеттік  тап-
сырысты  жан  басына  шағып  қаржы-
ландыруға  көшуі  жеке  меншік  бала-
бақшалар  қатарының  мейлінше  да-
муына  қолайлы  жағдай  туғызды.  Елі-
міздің  бүлдіршіндерінің  ерте  жастан 
дамуы  күн  өткен  сайын  осылай  оң 
шешімін  табуы  баршамызды  қуан-
туда.  Сондай-ақ,  Білім  және  ғылым 
министрлігі  бастамасымен  «Өрлеу» 
АҚ  ұйымдастыруымен  мектепке  де-
йінгі  ұйымдар  дамуының  әлемдік 
тәжірибесі  зерделеніп,  талдаулар  жа-
салды.  Нәтижесінде,  «Үлкен  жетілік» 
атаған  дамыған  елдерде  мектепке 
дейінгі  тәрбиеден  мектепке  дейінгі 
білім  беруге  ауысу,  яғни  балаларды 
ерте  жастан  дамыту  тенденциясы  ай-
қындалды. Оның мәні әлемнің атақты 
ғалымдары, мысалы Ж.Пиаже пайым-
дағандай мектепке дейінгі сензитивтік 
шақтың  бүлдіршіндерді  әр  жақты 
дамытуға  ғана  емес,  оның  шығар-
машылық әлеуетін ашуға аса қолайлы 
болуында.  Ерте  жастан  дамыту 
Жапония,  Сингапур,  Бельгия,  АҚШ, 
Б. Иманбекова, 
п.ғ.к., доцент, 
«Өрлеу» БАҰО» АҚ 
әдістемелік қамтамасыз 
ету бөлімінің бастығы 

Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 

Педагогический  
ВЕСТНИК 
Педагогический 
ВЕСТНИК 
№1 (57) 2015 
Ұлыбритания,  Германия  және  т.б.  елдерде  қар-
қынды  жүзеге  асырылуда.  3  жасқа  дейінгі  бала-
лардың  мектепке  дейінгі  білім  берумен  қамтылуы 
Еуропалық  Одақ  елдерінде  73,9%  құрайды,  оның 
ішінде  Ирландияда  1,7%-дан  Бельгияда  99,8%-ға 
дейінгі  аралықта.  4  жастағы  балалардың  қамты-
луында  бұл  көрсеткіште  елеулі  өзгерістер  бар,  
ЕО бойынша 86,8% құрайды, оның ішінде Польша, 
Бельгия,  Италия  және  Францияда  41,2%-дан  
100%-ға дейінгі аралықта болып отыр. АҚШ-та бұл 
көрсеткіш 58% құрайды. 
ЭЫДҰ  зерттеулері  көрсеткендей,  Скандинавия 
елдерінен  басқа  елдердің  барлығында  3  жасқа 
дейінгі  балаларды  тәрбиелеу  мен  бағып-күтуге 
байланысты  қызмет  түрлеріне  сұраныс  ұсыныстан 
анағұрлым  асып  түседі.  Дания  мен  Швецияда  3 
жасқа дейінгі балаларды тәрбиелеу мен бағып-күту 
бағдарламалары  мемлекет  тарапынан  субсидия-
ланады. Қазіргі кезде Қазақстанда 1 жастан 3 жасқа 
дейінгі  балаларды  ерте  жастан  дамытуды  қам-
тамасыз  етуге  бағытталған  іс-шаралар  жүзеге 
асырылуда.  Елімізде  осы  балалардың  мектепке 
дейінгі тәрбиемен қамтылуы 15,8% құрайды.  
ҚР Б ж/е ҒМ-нің 2014-2016 жылдарға арналған 
іс-шаралар  жоспарындағы  басым  міндеттердің  
бірі - балалардың ерте жастан дамуын қамтамасыз 
ету болып табылады.  
Қазіргі кезде мектеп жасына дейінгі балалармен 
жұмыс  істейтін  педагогтерге  қойылатын  талаптар 
да  барған  сайын  жоғарылауда.  Мектепке  дейінгі 
ұйымдардағы  түбегейлі  өзгерістер,  педагог  қыз-
метін  бағалау  критерийлерінің  өзгеруі,  білім  беру 
үдерісінің  ұйымдастырылуы  мен  мазмұнына 
жаңаша  көзқарас  мектепке  дейінгі  тәрбие  мен 
оқыту  жүйесіндегі  педагог  мамандарды  даярлау 
мен  біліктілігін  арттыруға  тың  өзгерістер  енгізуді 
талап етеді.  
Осыған  орай  мектепке  дейінгі  білім  беру 
ұйымдарының  бағдарламаларын,  осы  категория 
педагогтерінің біліктілігін арттыру мазмұнын жаңа 
білім  беру  философиясы  мен  тұлғалық-әрекеттік 
амалға  негіздеп,  түбегейлі  жаңарту  жұмыстары  
«Өрлеу»  БАҰО»  АҚ  тарапынан  қолға  алынып 
жатқаны баршаңызға мәлім. 
Қазіргі  таңда  Қазақстанда  мектепке  дейінгі 
білім беру ұйымдарында «Алғашқы қадам», «Зерек 
бала»,  «Біз  мектепке  барамыз»  атты  бағдарла-
малары  жүзеге  асуда.  Бұл  бағдарламалар  бүлдір-
шіндерді елжандылыққа тәрбиелеп, ұлттық құнды-
лықтарымызды  бойларына  сіңіруді  көздесе,  әлем-
дік  тенденцияларға  орай  озық  елдер  көшінен 
қалмау  мақсатында  ерте  жастан  дамыту,  яғни 
мектепке  дейінгі  тәрбиеден  мектепке  дейінгі 
оқытуға  бет  бұрудың  алғашқы  қадамдары  жаса-
луда.  Оның  дәлелі  ретінде  мектепке  дейінгі  білім 
беру  ұйымдарында  М.Монтессоридің  педагогика-
лық  жүйесі,  «Тәй-тәй»  бағдарламасы,  Н.Зайцев 
әдістемесі  мен  «ӨТШТ»  пайдаланылуын  айтуға 
болады.  Әрине  мектепке  дейінгі  білім  беру 
ұйымдары  М.Монтессори  жүйесіне  көшіп  кетті 
десек,  ол  асыра  айтқандық  болады.  Өйткені,  бұл 
жүйеге  көшу  арнайы  үлкен  материалдық  даяр-
лықты  қажетсінеді.  Дегенмен  де  «Өрлеу»  БАҰО» 
АҚ  басшылығымен  мектепке  дейінгі  білім  беру 
ұйымдарының  педагог  қызметкерлерінің  біліктілі-
гін  арттыратын  курстар  мазмұнының  озық 
педагогикалық  жүйелердің  философиясына  сәйкес 
жаңартылуының  арқасында  балабақша  тәрбиеші-
лері  әлемдік  және  отандық  идеяларды  кіріктіріп 
пайдалану  бойынша  ғылыми-әдістемелік  біліммен 
қарулануда.  2012-2014  жылдар  аралығында 
«Өрлеу»  БАҰО  АҚ  филиалдарында  мектепке 
дейінгі  ұйымдардың  16822  педагог  қызметкерлері 
өз біліктіліктерін арттырған. Осы 3 жыл мерзімінде 
мектепке  дейінгі  тәрбие  мен  білім  берудің  өзекті 
мәселелеріне  арналған  240  біліктілікті  арттыру 
курстарының  оқу  бағдарламасы  мен  119  ОӘК 
жасалды.  Педагогтердің  кәсіби  біліктілігін 
арттыруда  курсаралық  әртүрлі  іс-шаралардың 
атқаратын мәні зор. 
2012-2014 жылдары «Өрлеу» БАҰО» АҚ қолда-
уымен  халықаралық,  республикалық,  облыстық 
деңгейлердегі  39  конференция,  семинарлар  өтіп, 
онда  3120  педагог  қамтылды.  2013  жылы  өткен  
I  Республикалық  педагогикалық  оқуларда,  2013-
2014  жылы  өткен  «Үздік  жыл  әдіскері»  бай-
қауында,  жақында  өтетін  «Жыл  психологы» 
байқауының  облыстық  кезеңінде  мектепке  дейінгі 
ұйымдардың  педагог  қызметкерлері  үшін  арнайы 
жеке  секциялар  жұмыс  жасап,  оған  50-ден  аса 
балабақша  психологы,  педагогы  қатысып  15% 
жүлделі  орындармен  марапатталды.  Сонымен 
қатар,  барлық  аймақтарға  2012-2014  жылы 
М.  Монтессоридің  педагогикалық  жүйесін,  «Step 
by  step»  бағдарламасын  ендіру  және  т.б.  өзекті 
мәселелер  бойынша  30  әдістемелік  нұсқаулықтар 
мен  құралдар  жарыққа  шығарылып,  педагогтерге 
таратылды.  Өйткені,  аталған  үздік  жүйелердің 
философиясы  еліміздің  тәрбие  философиясымен 
үндеседі. Қазақ халқы қашан да өз бүлдіршіндеріне 
ерекше  мейірімділікпен  қарап,  еркін  тәрбие 
берумен қатар, оларды ерте әлеуметтендірген дана 
халық.  М.  Монтессорий  технологиясындағы  еркін 
тәрбиемен  қатар,  әр  жастағы  балаларды  аралас-

10 
 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 
Педагогическ
ий 
ВЕСТНИК 
Педагогическ
ий 
ВЕСТНИК 
№1 (57) 2015 
тырып  бірге  тәрбиелеу  ерекшелігі  де  біздерге  
жат емес.  
Күн  өткен  сайын  мектепке  дейінгі  ұйым  педа-
гогтеріне  де  жоғары  талаптар  қойылуда.  Сондай-
ақ,  білім  беру  мазмұнының  өзгеруі  мектепке 
дейінгі  ұйым  педагогтерін  дайындау  мен  білікті-
лігін  арттыру  үдерісін  өзгертуді  қажетсінуде  
(жоғары білімді - 56,4% педагог, мектепке дейінгі 
білім беру бойынша жоғары білімдісі - 21,2%). 
Мектепке  дейінгі  ұйымдарда  қызметкерлердің 
еңбекақысының төмендігінен кәсіби шебер маман-
дардың  тұрақтамайтындықтан  олардың  кәсіби 
біліктілігін  арттыруға  деңгейлік  саралау  ұста-
нымын ендіру, үздік әлемдік тәжірибені пайдалану 
және  біліктілігіне  сәйкес  мектепке  дейінгі  ұйым 
қызметкерлерінің  еңбек  ақысын  көтеру  заман 
қажеттілігі, уақыт талабы болып отыр. 
 Осыған  орай  Қазақстан  Республикасы  Білім 
және  ғылым  министрлігінің  2014-2016  жылдарға 
арналған жоспарына сәйкес мектепке дейінгі білім 
беру  ұйымдарынан  2016  жылы  –  7716  педагогтің, 
2017 жылы – 8090 педагогтің біліктілігін деңгейлік 
бағдарламалар бойынша арттыру жоспарланған.  
 Аталмыш  деңгейлік  курстың  бағдарламасын 
жасау  «Өрлеу»  БАҰО»  АҚ  жүктелген.  Әрі  бұл 
міндет  жүйелі  жоспармен  жүзеге  асырылуда. 
Мұндай жаңа деңгейлік бағдарламаның мақсаты - 
мектепке  дейінгі  білім  беру  ұйымдары  педагог-
терінің жұмыс тәжірибесіне балаларды ерте жастан 
дамытудың  әдіснамалық  негіздері  мен  үздік  ше-
телдік технологияларды ендіруді көздейді. Педагог 
мамандардың  біліктілігін  арттыруда  Сингапур 
тәжірибесіне ерекше назар аударылмақ.  
Деңгейлік  курстың  тұжырымдамасы  мен  бағ-
дарламасын  жасауда  отандық  балабақша  әрекетін 
ұйымдастыру тәжірибесі негізге алынып, Жапония, 
Бельгия, Сингапурдың мектепке дейінгі тәрбие мен 
оқытуды  ұйымдастыруындағы  үздік  амалдары 
қолданылды. Бұл елдерде баланы ерте жастан қар-
қынды  дамыту,  тілдерді  үйретуді,  М.Монтессори 
жүйесі  мен  Ж.Пиаженің  интеллектуалдық  даму 
теориясының  негізінде  іске  асыруға  ерекше  мән 
береді.  Сонымен  қатар,  баланы  шығармашылық, 
эстетикалық,  әлеуметтік  және  эмоционалдық 
дамытуда  шетелдік  зерттеушілердің  теориялары 
мен зерттеулеріне сүйенеді. 
Аталмыш  деңгейлік  курс  бағдарламасының 
құрылымы  ДББҰ  «НЗМ»  деңгейлік  курстары 
бағдарламасының құрылымымен сәйкес. Деңгейлік 
бағдарлама МДҰ педагогтерін 3-ші (базалық), 2-ші 
(орта),  1-ші  (ілгерінді)  деңгей  бойынша  оқытуды 
жоспарлайды.  
Бағдарлама  контентіне:  әр  деңгей  бойынша 
бағдарлама,  тренерге  және  педагог-тыңдаушыға 
арналған  нұсқаулықтан  және  он-лайн  білім  беру 
порталының материалдары.  
Бағдарламаны  меңгеру  ұзақтығы  –  2  ай.  Ол  
3 кезеңге бөлінген:  
•  Бірінші кезең – аудиториялық оқу. 
•  Екінші  кезең  –  «балабақшадағы  тәжіри-
бе» (асинхрондық оқыту on-line режиміндегі). 
•  Үшінші  кезең  –  аудиториялық оқу.  1-2 деңгей 
бағдарламасының  құрылымы  әр  кезеңдегі  оқу 
ұзақтығымен ерекшеленеді. 
3 деңгей (базалық) – 8 апта (3-2-3) – 280 сағат; 
2 деңгей (орта) – 9 апта (3-3-3) – 300 сағат; 
1 деңгей (ілгерінді) – 10 апта (4-3-3) – 340 сағат. 
 
Деңгейлер  арасындағы  негізгі  ерекшеліктер: 
меңгеретін материалдың көлемімен, практикалық 
зерттеу  деңгейінің  тереңдеуімен  және  игерген 
білімді  «балабақша  –  балабақша  қауымдасты-
ғында» пайдалану масштабымен анықталады. 
 
Бағдарламаның  әр  деңгейінде  шешілетін  мін-
деттер,  мазмұн  ерекшелігіне  сәйкес  тыңдаушы-
педагогтердің  кәсіби  әрекеттері  келесілерге 
бағытталады:  
3-ші  деңгей  (базалық)    әр  жастағы  баланың 
дене  және  психикалық  даму  кезеңіне  орай  5  мо-
дуль бойынша тәжірибелік жұмыс;  
2-ші  деңгей  (орта)  –  тәжірибелік-зерттеушілік 
жұмыс, коучинг және менторинг мектепке дейінгі 
ұйым  педагогтерінің  әдістемелік  бірлестігі 
шегінде;  
1-ші  деңгей  (ілгерінді)  –  аймақтық  желілік 
қауымдастық  деңгейіндегі  зерттеушілік  және 
ұйымдастырушылық-әдістемелік жұмыс; 
Болашақта  еліміздегі  мектепке  дейінгі  ұйым 
педагогінің біліктілігін арттырудың шетелдік үздік 
тәжірибеге  негізделген  жаңа  форматы  қалып-
тасады деуге болады.  

Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 
11 
Педагогический  
ВЕСТНИК 
Педагогический 
ВЕСТНИК 
№1 (57) 2015 
И 
нклюзивное 
обрaзование, 
включение  детей  с  особыми  обра-
зовaтельными потребностями в обыч-
ные  общеобразовaтельные  учрежде-
ния – это мировой процесс, в который 
вовлечены  все  высокорaзвитые  стра-
ны,  и  который  связaн  с  переосмы-
слением  обществом  и  государством 
своего  отношения  к  таким  детям,  с 
признанием их равных прaв с другими 
детьми в рaзличных облaстях жизни, в 
том  числе  в  образовaнии  и  воспи-
тaнии.  В  новом  Зaконе  об  образова-
нии  термин  «инклюзивное  обрaзова-
ние»  понимается  как  «обеспечение 
равного  доступa  к  обрaзованию  для 
всех  обучающихся  с  учетом  разно-
образия  особых  образовательных  по-
требностей  и  индивидуaльных  воз-
можностей».  Этот  документ  стал  ос-
новaнием  для  разрaботки  и  проек-
тирования  необходимых  изменений  в 
системе  образования,  с  одной  сторо-
ны,  обеспечил  государственную  под-
держку  инклюзивной  политики,  дал 
законодaтельное  право  для  реализа-
ции  инклюзивных  принципов  в  обра-
зовании детей с ОВЗ, с другой сторо-
ны  –  поставил  вопрос  о  нашей  про-
фессиональной  готовности  к  каче-
ственной их реализации. 
Российское  общество  в  целом  и 
профессиональное педагогическое со-
общество  пока  не  вполне  готово  к 
реализации  инклюзивного  обрaзова-
ния, поскольку недостаточно разрабо-
таны  как  нормативно-правовые  осно-
вания,  так  и  не  отрaботаны  содержa-
тельные  aспекты  обучения  особых 
детей.  Одна  из  основных  проблем 
инклюзивного  обрaзования  связана  с 
недостаточной  подготовленностью  и 
нехвaткой специaлистов,  в  чaстности, 
прaктических психологов и педaгогов,  
 
готовых и способных рaботать с «осо-
бенными»  детьми.  «Особость»  детст-
ва детей с ОВЗ обуславливaет необхо-
димость  отстaивать  прaво  любого 
ребенка  на  понимание,  признание  и 
внимательное (сопричастное) отноше-
ние к его жизни и деятельности. Важ-
ным в этой связи становится позиция 
взрослых,  работающих  с  ним.  В  этих 
условиях  к  психологу  образования 
возникает  новый  профессиональный 
заказ. Он  связан с обеспечением пси-
хологического  сопровождения  обуче-
ния  и  воспитания  детей  с  ОВЗ,  с 
организацией полисубъектного разви-
вающего  взаимодействия  «особых 
детей» со сверстниками и значимыми 
взрослыми;  с  выявлением  их  ком-
пенсаторных  возможностей  в  направ-
лении  совместного  обучения  и  со-
трудничества; с развитием психолого-
педагогической  культуры  всех  субъ-
ектов  образования.  Кроме  того,  за 
психологом имплицитно закрепляется 
роль  специaлистa,  призвaнного  реa-
лизовывать  экспертную  позицию  и 
сопровождaть,  окaзывать  конструк-
тивное  влияние  на  происходящие 
процессы,  способствующего  позитив-
ным  изменениям  как  в  субъективном 
мире  отдельного  человека,  так  и  в 
образовaтельной  среде  в  целом. 
Именно психологи призвaны иниции-
ровaть  создaние  социально-психоло-
гической  среды  детско-взрослого 
взaимодействия, 
построенной 
на 
принципaх  сопричaстности,  сотруд-
ничествa,  содействия,  обеспечения  и 
поддержки,  обеспечивaя  успешность 
инклюзивного обрaзования. 
Возможность реaлизации психоло-
гом  функций  трансформирующего 
образовательную действительность ли-
дера  определяется  его  профессио-
О. Сидоренко,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И. Логинова
ГБОУ ВПО  
«Красноярский 
государственный меди- 
цинский Университет  
имени профессора  
В.Ф. Войно-Ясенецкого»  

12 
 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 
Педагогическ
ий 
ВЕСТНИК 
Педагогическ
ий 
ВЕСТНИК 
№1 (57) 2015 
нализмом  и  компетентностью,  значимыми  состав-
ляющими которой являются способности изменить 
социальные  отношения  в  сторону  принятия  рaз-
личий,  сделать  приоритетными  поддержку  и 
взаимосотрудничество,  толерантность.  Изучению 
проблемы  развития  и  совершенствовaния  про-
фессионализмa  и  профессиональной  компетент-
ности  педагогов  и  психологов  посвящены  рaботы 
многих  исследовaтелей  в  рaзличных  облaстях:  aк-
меологии 
(С.А.Анисимов, 
А.А.Бодалев,  
А.А. Деркач,  Е.А.Климов и  другие), психологии  и 
педaгогики 
(А.Г. 
Асмолов, 
И.А. 
Зимняя,  
Н.В.  Кузьмина,  А.К.  Маркова,  Л.М.  Митина,  
А.Н.  Леонтьев,  А.А.  Реан,  С.Л.  Рубинштейн,  
В.А.  Сластенин  и  др.).  Учеными  подчеркивaется 
знaчимость  освоения  будущим  специалистом  не 
только  знаний  и  умений  в  процессе  профессио-
нальной  подготовки,  но  и  обеспечение  его  лич-
ностного  рaзвития.  Профессионaльная  деятель-
ность  психологa  выдвигает  особые  требовaния  к 
личности  специалистa,  призвaнного  предостaвлять 
психологическую  помощь  человеку  в  рaзличных 
жизненных  ситуациях.  А  к  психологу,  призвaн-
ному рaботать с ребенком с ОВЗ и субъектами ин-
клюзивного образовательного пространства предъ-
являются еще более высокие требования, посколь-
ку  личность  психологa  выступает  и  ресурсом,  и 
эталоном отношений и психологического здоровья. 
Предпосылкой успешности инклюзивного обра-
зования детей с особыми образовательными потреб-
ностями  выступает  готовность психолога  к  работе 
с  такими  детьми,  наличие  у  него  инклюзивной 
компетентности.  Мы опираемся на понимание фе-
номена  «компетентность»  как  «самостоятельно 
реализуемую способность к практической деятель-
ности,  к  решению  жизненных  проблем,  основан-
ную  на  приобретенных  учебном  и  жизненном 
опыте,  его  ценностях  и  склонностях»  [2].  Под 
инклюзивной  компетентностью  психолога  мы  по-
нимаем  интегральную  характеристику  качеств 
личности,  базирующуюся на  системе  знаний,  уме-
ний,  способов выполнения профессиональной дея-
тельности и позволяющую решать возникающие на 
практике  задачи  обучения,  воспитания,  развития 
личности  и  социальной  адаптации  ребенка  с  осо-
бенностями психофизического развития в условиях 
образовательной  интеграции  (инклюзивного  обра-
зования). 
Опирaясь  на  наше  видение  профессионaльной 
компетентности  психологa  [1],  выделим  приори-
тетные зaдачи и нaпрaвления деятельности в обра-
зoвaтельном процессе вуза: 
1.  развитие  ценностно-смысловых  образований 
личности  будущих  психологов,  мотивов  про-
фессионaльной деятельности; 
2.  рaзвитие  профессионально  знaчимых  лич-
ностных кaчеств; 
3.  формирование  профессиональных  умений  и 
компетенций; 
4.  рaзвитие  инновaционного  потенциaла,  твор-
ческих способностей. 
Решение  названных  задач  мы  связываем  с 
реализацией  в  образовательном  процессе  универ-
ситета  ряда  психолого-педагогических  принципов 
и  условий.  Поскольку  приоритетным  нам  пред-
стaвляется  внимание  к  рaзвитию  ценностно-
смысловой сферы будущего психологa,  то первым 
мы  выдвигаем  принцип  ценностно-смысловой 
ориентaции  подготовки  клинического  психолога, 
который  требует  тaкого  единства  содержaния, 
методов  и  технологий  образовaтельного  процессa, 
которое  обеспечивает  ценностно-смысловое  само-
определение  будущего  специалистa,  принятие  им 
ценностей  и  идей  инклюзивного  подходa  –  цен-
ности  кaждого  ребенка  независимо  от  степени 
тяжести  его  нaрушения,  рaвноправия  и  принятия, 
индивидуaльности,  поддержки,  соучaстия  и 
взаимосотрудничествa,  толерантности.  Условия 
преобразования ценностей инклюзии в личностные 
смыслы  и  ценности  связываются  нaми  со 
способaми  работы  в  обрaзовательном  процессе, 
когдa  бы  стaли  возможны  переживание,  «прожи-
вание»  ценностей,  рефлексия  личностного  опыта 
студентов.  Вaжным  условием  является  овлaдение 
студентaми  субъект-субъектными  отношениями  в 
процессе  профессиональной  подготовки,  которые 
впоследствии  будут  трaнслироваться  на  процесс 
обучения,  воспитания  и  развития  лиц  с  нару-
шениями  в  развитии.  Необходимо  формировать  у 
будущих  психологов  опыт  таких  взаимоотно-
шений, которые складывaются в процессе общения 
студентов  между  собой,  с  преподавателями,  с 
психологами-профессионалами  и  предполагают 
отношение к студенту как самостоятельному, само-
организующемуся,  инициативному  и  активному 
субъекту,  способному  к  преобразовaтельной  дея-
тельности по отношению к себе и профессиональ-
ному труду. 
Принцип ориентaции на субъектное рaзвитие и 
саморaзвитие  предполaгает  инициирование  и  по-
мощь  студентaм  в  познании  себя,  своих  возмож-
ностей  и  способностей,  нaцеливает  на  сaмовос-
питание,  сaмообразование,  обогaщение  своего 
субъектного  опытa.  Субъектный  опыт  включaет 

Педагогика 

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет