Самашев Зейнолла Сұлтанов Қуаныш Тұяқбаев Қанат Шеңгелбаев Бақытжан «МӘдени мұРА» Ұлттық стратегиялық жобасын жүзеге асыру жөніндегі қОҒамдық кеңес 4Pdf көрінісі
бет19/22
Дата15.03.2017
өлшемі1,71 Mb.
#9701
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

24. [Ағайынның алды бол...]

Мәтінді 1988 жылғы «Амудария құйылысындағы қазақ-

тар дың ауыз әдебиеті мен этнографиялық мұраларын жинау» 


372

МАГИЯЛЫҚ ФОЛЬКЛОР

экс пе 

дициясы кезінде Амангелді Сәнгібаевтың қолжазбасы-нан жазып алған—Низами атындағы Ташкенттің Мемлекет-

тік педагогика институтының студенті Қалқа Оразбайқызы. 

Мәтін кеңсе қағазына көк сиямен кирилл әрпінде жазылған. 

Қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (920/83-бума) сақ-

таулы. Қорға 1993 жылы тапсырған—Қ.Саттаров.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазба (95-б.) 

бойынша дайындалды. 

25-27. [Сұрасаң, бата берейін...]...

Бұл мәтіндер Қыдырәлі Саттаров ұйымдастырған және 

жетекшілік еткен 1996 жылғы «Фольклор экспедициясы» ке-

зінде жазылып алынған. Айтушысы белгісіз. Жинаушысы 

—Қ.Саттаров. Шығарма бір жолды қалың дәптерге көк сиямен 

кирилл әрпінде жазылған. Қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжазбалар 

қорында (920/108-бума) сақтаулы. Бұрын басылым көрмеген. 

Қорға 1998 жылдары түскен.

Томға мәтін аталған қолжазбадан (313, 339-бб.) алынды. 

28. [Құдай жарылқасын…]

Мәтінді ел арасынан жинаған—Ә.Диваев. Шығарма алғаш 

рет 1923 жылы Ташкент қаласында шыққан «Тарту» атты жи-

нақта жарияланған. Кітаптың машинкаға басылған көшірме-

сі ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (Ш.153-бума.) сақтаулы. 

Көшірмені дайындағандар: М.Ғұмарова, Т.Сыдықов.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған көшірмеден (184-

187-бб.) алынды.29. [Бүлсіл, бүлсіл бай...]

Бата қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (920/136-

бума) сақтаулы. Шығарма кеңсе қағазына көк сиямен кирилл 

әрпінде жазылған. Бұрын басылым көрмеген. Айтушысы бел-

гісіз. Жинаушысы—Қ.Саттаров. Қорға 2002 жылы түскен.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазбадан (84-б.) 

алынды.

30-31. [Е, Құдайым оңдасын...]. 

[Ақ бата берейінші жастарыма…]

Аталған мәтіндерді Жезқазған облысының тұрғыны Айсұлу 

деген  кісіден жазып алғандар—Қарағанды Мемлекеттік уни-


372

373


ҒЫЛЫМИ ҚОСЫМШАЛАР

верситетінің студенттері: А.Әлкенова мен А.Бармақова. Шы-

ғарма мәтіні кеңсе қағазына жасыл сиямен кирилл әрпінде 

жазылған. Қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (1156-

бума, 5-дәп.) сақтаулы. Бұрын еш жерде жарияланбаған.

Томға мәтін аталған қолжазбадан (23-б.) алынды. 32-33. [Жарылқасын, бай қылсын...]. 

[Бақ-дәулет берсін бастарыңа…]

Баталар 1988 жылы Дайырбаев Рахмет деген сексен сегіз 

жастағы қарияның айтуынан жазылған. Мәтін сарғыш түсті 

кеңсе қағаздарына көк сиямен кирилл әрпінде түсірілген. 

Қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (914-бума, 2-дәп.) 

сақтаулы. Бұрын басылым көрмеген. Жинаушысы—Жақыпов 

Сайлаубек.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазба (28-б.) 

бойынша дайындалды.

34. [Әумин десең, міне, бата…]

Мәтінді айтушы—Семей облысы, Таңсық совхозының тұр-

ғыны Самат Икімбаев. Жинаушысы—С.Жақыпов. Қолжазба 

ӘӨИ-дің қолжазбалар қорына (914-бума, 2-дәп.) сақтаулы. 

Мә тін кеңсе қағазына көк сиямен кирилл әрпінде түсірілген. 

Бұрын басылым көрмеген.

Томға мәтін аталған қолжазбадан (81-б.) алынды.

35. [Құдай жарылқасын...]

Батаны ел арасынан жинаған—Ә.Диваев. Туынды алғаш 

рет «Тарту» (Ташкент, 1923) атты жинақта басылым көрген. 

Машинкаға басылған көшірмесі ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында 

(754-бума) сақтаулы. Көшірмені дайындағандар: М.Ғұмарова, 

Т.Сыдықов.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған көшірмеден (184-

186-бб.) дайындалды.36. [Ей, Құдайым, мұның жолын ашық қыл...]

Туынды Батыс Қазақстан облысы, Калузаново разъезінің 

тұрғыны Рабиға деген сексеннен асқан қариядан жазылып 

алынып, кейін машинкаға терілген. Қолжазбасы ӘӨИ-дің 374

МАГИЯЛЫҚ ФОЛЬКЛОР

қолжазбалар қорында (910/1-бума) сақтаулы. Жинаушысы—

Мәтжан Тілеужанов. Бұрын еш жерде жарияланбаған.

Томға мәтін аталған қолжазбадан (279-б.) алынды.

37-38. [Ақ сақалды, сары тісті...]. 

[Елеулі бол еліңе...]

Баталарды Қарағанды облысының тұрғыны Ә.Ержанұлы -

ның айтуынан 1990 жылы жазып ағандар: Қарағанды Мем-

ле кет тік университетінің студенттері Б.Жұмабекова, М.Әбіл-

дина. Мә тін кеңсе қағаздарына көк сиямен кирилл әрпінде 

жа зыл ған. Қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (924-бу-

ма, 1-дәп.) сақтаулы. Қорға 1997 жылы түскен. Бұрын басылым 

көрмеген.

Томға мәтін аталған қолжазбадан (16-18-бб.) алынды.

39. [Жарылқасын Құдайым...]

Мәтінді Қарағанды облысы, Қорғалжын ауданының тұр-

ғы 

ны Тиыштық Байсмақованың айтуынан 1989 жылы жа-зып алған—Қарағанды Мемлекеттік университетінің студенті 

Гүлмира Дәмиева. Шығарма кеңсе қағазына көк сиямен кирилл 

әрпінде жазылған. Қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында 

(943-бума, 2-дәп.) сақтаулы. Бұрын басылым көрмеген.

Томға мәтін аталған қолжазбадан (14-б.) алынды.

40. [Иә, өмір қызығын бере берсін...]

Мәтінді айтушы—Қарағанды облысының тұрғыны Ах-

метбек Әрінов. Жинаушысы—Қарағанды Мемлекеттік уни-

вер  ситетінің студенті Алтынай Түсіпова. Бата кеңсе қағазына 

көк сиямен кирилл әрпінде түсірілген. Қолжазбасы ӘӨИ-дің 

қолжазбалар қорында (1148-бума, 5-дәп.) сақтаулы. Бұрын 

басылым көрмеген.

Томға мәтін аталған қолжазбадан (5-б.) алынды.41. [Е, Құдайым, жарылқа...]

Бата ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (1160-бума, 4-дәп.) 

сақтаулы. Айтушысы—Көкшетау облысының тұрғыны Әділет 

Көкеев. Жинаушысы—Оразалы Шоқаев. Мәтін 1990 жылы бір 

жолды оқушы дәптеріне көк сиямен кирилл әрпінде жазылған. 

Бұрын басылым көрмеген.374

375


ҒЫЛЫМИ ҚОСЫМШАЛАР

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазбадан (11-б.) 

алынды.

42-52. [Е, Құдайым, бала берсін…]

Аталған бата мәтіндерінің қолжазбалары ОҒК-нің қол жаз-

балар қорында (1094-бума, 5-дәп.) сақтаулы. Мәтін араб әрпінде 

жазылған. Айтушысы және жинаушысы белгісіз. Бұрын ба-

сылым көрмеген.

Томға ұсынылып отырған мәтіндер аталған қолжазбадан 

(1-6-бб.) алынды.

53-62. [Жаздай жарылғасын…]...

Бұл баталар 1960 жылғы Қарақалпақ экспедициясы кезінде 

жазылған. Айтушысы—Қарақалпақ АССР-і, Тахтакөпір ауда-

нының тұрғыны Жарылғасын Кәрібаев. Мәтін тор көзді қалың 

дәптерге көк сиямен араб әрпінде жазылған. Бұрын басылым 

көрмеген.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазбадан (53-б.) 

алынды. 


63-64. [Я, Құдайым, залымнан сақта…]. 

[А, Құдайым, жаз жарылқасын...]

Баталардың қолжазбасы ОҒК-нің қолжазбалар қорында 

(1125-бума, 9-дәп.) сақтаулы. Шығарма ақ қағазға көк сиямен 

араб әрпінде жазылған. Бұрын басылым көрмеген.

Томға мәтін аталған қолжазбадан (36-б.) алынды.

65-102. [Әумин десең бізге...]...

Бұл бата сөз мәтіндері А.В.Васильев құрастырған «Образцы 

киргизской народной словесности: ХІІ молитвенных благо же ла-

ний «Бата сөз» (Оренбург, 1905) атты жинақта басылым көрген.

Томға ұсынылып отырған мәтіндер аталған жинақтан 

(1-22 бб.) алынды. 103-105. Бата сөздеp... 

Аталған бата сөздер «Текес ауданының халық өлең-жыр-

лары» (1-кітап, 1992) атты жинақта жарияланған.

Томға ұсынылып отырған мәтіндер аталған жинақтан (110-

112-бб.) алынды.


376

МАГИЯЛЫҚ ФОЛЬКЛОР106-133. [Е, патша Құдайым…]... 

Бұл бата сөздер «Наным-сенімдер ғұрпының фольклоры» 

(2004) атты кітапта басылым көрген.

Томға ұсынылып отырған мәтіндер аталған кітаптан (146-

170-бб.) алынды. 

134. [Міне, бата, ақ ниет…] 

Бата «Наным-сенімдер ғұрпының фольклоры» (2004) атты 

кітапта басылым көрген.

Томға ұсынылып отырған мәтіндер аталған кітаптан (146-

170-бб.) алынды. 

135. [Байдың көңілі жай болсын...]

Туынды «Тарту» жинағында (1923) жарық көрген. Жи нау-

шысы—Ә.Диваев. Кітаптың машинкаға басылған көшірмесі 

ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (153-бума) сақтаулы.

Томға мәтін аталған көшірмеден (26-27-бб.) алынды.

136. [Ақ ала ат, көк ала ат...]

Бата 1996 жылғы «Түркістан фольклор» экспедициясы 

кезінде жазылып алынған. Айтушысы белгісіз. Жинаушысы— 

Қ.Саттаров. Шығарма бір жолды қалың дәптерге көк сиямен 

кирилл әрпінде жазылған. Қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжазбалар 

қорында (920/108-бума) сақтаулы. Бұрын басылым көрмеген.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазбадан 

(355-б.) алынды.137. Наурыз батасы

Мәтін «Наным-сенімдер ғұрпының фольклоры» (2004) атты 

жинақта басылым көрген.

Томға мәтін аталған жинақтан (177-б.) алынды. 138. Наурызды жылы қарсы алайық

Батаны айтушы—Қарағанды облысының тұрғыны Ислам 

Шұғаев. Жазып алушы—Қарағанды мемлекеттік универ си те-

ті нің студенті Гүлмира Сығаева. Шығарма 1990 жылы кеңсе 

қа ғазына көк сиямен кирилл әрпінде түскен. Бұрын басылым 

көрмеген.376

377


ҒЫЛЫМИ ҚОСЫМШАЛАР

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазбадан (1-б.) 

алынды. 

139. [Уа, Құдайым оңдасын…]

Туынды «Наным-сенімдер ғұрпының фольклоры (2004) жи-

нағында басылым көрген.

Томға ұсынылып отырған мәтіндер аталған кітаптан (146-

170-бб.) алынды. 

140. [Құтты болсын шаңырақ...]

Батаны айтушы—Қарағанды облысы, Ульяновск ауданы-

ның тұрғыны Бибіжан Сыздыққызы. Жазып алушы—Қара-

ған 


ды Мемлекеттік университетінің студенті Э.Мардашева. 

Шығарма бір жолды журнал қағазына көк сиямен кирилл әр-

пінде жазылған. Түпнұсқасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында 

(1082-бума) сақтаулы. Бұрын басылым көрмеген.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазбадан (3-б.) 

алынды.


141. [Ал, әумин десең, қолың жай...]

Батаны ел арасынан жинап, қорға тапсырған—Сайлаубек 

Жақыпов. Мәтіндер кеңсе қағаздарына көк сиямен кирилл 

әрпінде жазылған. Қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында 

(914-бума) сақтаулы. Бұрын еш жерде жарияланбаған.

Томға мәтін аталған қолжазбадан (28-29-бб.) алынды. 142-143. [Жетегің бұйда болсын…]... 

Аталған баталар қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында 

(1082-б.) сақтаулы. Жинаушысы—Қарағанды Мемлекеттік 

университетінің студенті Б.Жұмабекова. Айтушысы туралы 

мәлімет келтірмеген. Мәтін бір жолды оқушы дәптеріне көк 

сиямен кирилл әрпінде жазылған. Қорға 1991 жылы түскен.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазбадан (19-б.) 

алынды.


144. [Әуелі Құдай оңдасын...]

Шығарманы Қарағанды облысының тұрғыны Жұмыкенова 

Маржанның айтуынан жазып алған—Қарағанды Мемлекеттік 

университетінің студенті Э.Мардашева. Шығарма мәтіні бір 378

МАГИЯЛЫҚ ФОЛЬКЛОР

жолды журнал қағазына көк сиямен кирилл әрпінде жазылған. 

Түпнұсқасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (1082-бума) сақ-

таулы.

Томға мәтін аталған түпнұсқа негізінде (5-б.) дайын дал ды.145. [Жанды жақсы қылсын...]

Мәтін 1996 жылғы «Түркістан фольклор» экспедициясы 

кезінде жазылып алынған. Жинаушысы—Қ.Саттаров. Шы-

ғар ма мәтіні бір жолды қалың дәптерге көк сиямен кирилл 

әрпінде жазылған. Қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында 

(920/108-бума) сақтаулы. Бұрын басылым көрмеген. 

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазбадан (341-б.) 

алынды. 


146. [Сезімнің пәктігін берсін...]

Мәтін бұрын басылым көрмеген. Қолжазбасы ӘӨИ-дің қол-

жазбалар қорында (920/136-бума) сақтаулы. Шығарма кең 

-

се қағазына көк сиямен кирилл әрпінде жазылған. Жинау-шысы—Қ.Саттаров.

Томға мәтін аталған қолжазба (81-б.) бойынша дайындалды.147. [Ақтан берсін, адалдан берсін...]

Туындыны Батыс Қазақстан обылысынан жинап, 1984 жы-

лы қорға тапсырған—М.Тілеужанов. Қолжазбасы ӘӨИ-дің 

қолжазбалар қорында (910/4-бума) сақтаулы. Шығарма мәтіні 

машинкаға басылған. Бұрын еш жерде жарияланбаған.

Томға мәтін аталған қолжазбадан (30-б.) алынды.148. [Беташар тойдың атасы...]

Бата қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (910/5-

бума) сақтаулы. Жинаушысы—М.Тілеужанов. Қорға 1987 жы-

лы түскен. Басылым көрмеген.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазбадан (4-б.) 

алынды. 


149. [Я, жаратқан Құдай....]

Туындыны ел аузынан жазып алып, 2001 жылы қорға 

тапсырған—Өмірқұл Ноғайбаев. Мәтін кеңсе қағазына ма шин-

када басылған. Бұрын басылым көрмеген. Қолжазбасы ӘӨИ-дің 

қолжазбалар қорында (1121-бума, 3-дәп.) сақтаулы.


378

379


ҒЫЛЫМИ ҚОСЫМШАЛАР

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазбадан (53-б.) 

алынды.

150-153. [Балам, зерделі, дана бол…]… 

Баталар «Наным-сенімдер ғұрпының фольклоры» (2004) ат-

ты кітапта жарияланған.

Томға мәтін аталған кітаптан (172-176-бб.) алынды.154. [Тілек тілеп жалғыз Хаққа...]

Туындыны айтушы—Бұрынғы Қарағанды облысы, Улья 

 

-

новск ауданы, Бабаев совхозының тұрғыны Бибіжан Сыз дық-қызы. Жинаушысы—Э.Мардашева. Қолжазба ӘӨИ-дің қол-

жазбалар қорында (1082-бума) сақтаулы. Мәтін бір жолды 

оқу шы дәптеріне көк сиямен кирилл әрпінде жазылған. Бұ рын 

ба сылым  көрмеген.

Томға еніп отырған мәтін аталған қолжазбадан (2-б.) алын ды.

155. [Е, Құдайым оңдасын...]

Мәтін Жезқазған облысының тұрғыны Айсұлу деген кісі-

ден жазып алғандар: Қарағанды Мемлекеттік университеті-

нің студенттері А.Әлкенова мен А.Бармақова. Шығарма мәтіні 

кеңсе қағазына жасыл сиямен кирилл әрпінде жазылған. 

Қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (1156-бума, 5-дәп.) 

сақтаулы. Бұрын еш жерде жарияланбаған.

Томға мәтін аталған қолжазбадан (23-б.) алынды. 156. [«Бата» дедің маған…]

Бата қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (1121-бу-

ма, 3-дәп.) сақтаулы. Кеңсе қағазына машинкада терілген. Бұ-

рын басылым көрмеген. Қорға 2002 жылы тапсырған—Өмірқұл 

Ноғайбаев.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазба (53-54-бб.) 

бойынша дайындалды.

157. [Ақ дастарқан жайылды…]

Бата сөз «Наным-сенімдер ғұрпының фольклоры» (2004) 

жинағында басылым көрген.

Томға ұсынылып отырған мәтіндер аталған кітаптан (146-

170-бб.) алынды. 


380

МАГИЯЛЫҚ ФОЛЬКЛОР158-159. [Шәйларың қызыл болсын...]. [Жарылқа, Алла, 

қабыл ет…]

Туындылар компьютерге терілген. Қолжазбасы ӘӨИ-дің қол-

жазбалар қорында (1082-бума) сақтаулы. Бұрын басылым көр-

меген. Айтушысы—У.Орынғалиева. Жинаушысы—Қ.Орынғали.

Томға мәтін аталған қолжазбадан (1-б.) алынды.

160-162. [Дастарханыңа береке берсін...]... 

Mәтіндерді айтушы—Семей облысы, Аякөз қаласының 

тұрғыны Самат Икімбаев. Жинаушысы—С.Жақыпов. Мәтін 

1988 жылы сары түсті кеңсе қағазына көк сиямен кирилл 

әрпінде түсірілген. Бұрын басылым көрмеген. Түпнұсқасы 

ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (914-бума) сақтаулы.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған түпнұсқа (81-83-бб.) 

бойынша әзірленді.163. [Дастарханға берейін мен бір бата...]

Мәтінді 1990 жылы Бұрынғы Қарағанды облысы,Улья-

новск ауданы, Алғабас совхозының тұрғыны Жұмагүл Тәшім-

бекованың айтуынан жазып алған—Қарағанды Мемле кеттік 

университетінің студенті Ж.Машырапова. Шығарма мәтіні 

тор көзді оқушы дәптеріне қызыл сиямен кирилл әрпінде жа-

зыл ған. Түпнұсқасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (942-бума) 

сақтаулы. Бұрын басылым көрмеген.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған түпнұсқадан (16-б.) 

алынды.


164. [Берейін бата асыңа...]

Мәтінді ел арасынан жинап, 2001 жылы қорға тапсырған— 

Ө.Ноғайбаев. Қолжазба ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (1121-

бума, 3-дәп.) сақтаулы. Мәтін машинкаға басылған. Бұрын ба-

сылым көрмеген.

Томға мәтін аталған қолжазбадан (53-б.) алынды.165-170. [Құдайым осынау үйге дұға берсін...]...

Аталған баталар «Наным-сенімдер ғұрпының фольклоры» 

(2004) атты жинақта басылым көрген.

Томға мәтін аталған жинақтан (156-158-бб.) алынды.380

381


ҒЫЛЫМИ ҚОСЫМШАЛАР

171. [Әуелі, Құдай, есен ет...]

Мәтін 1990 жылдары Бұрынғы Көкшетау облысы, Уәлиха нов 

ауданының тұрғыны Әшім Қарақызұлының айтуынан жазы лып 

алынған. Жинаушысы—Әділет Көкеев. Мәтін бір жолды оқу-

шы дәптеріне көк сиямен кирилл әрпінде жазылған. Түпнұсқа сы 

ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (1160-бума, 4-дәп.) сақтаулы.

Томға мәтін аталған қолжазбадан (13-б.) алынды.

172-173. [Бала туды бір адам...]. 

Аса бір соққан желдей бол…]

Баталарды айтушы—Қарағанды облысының тұрғыны Ах-

метбек Әрінов. Жазып алушы—Э.Мардашева. Туынды бір 

жол ды журнал қағазына көк сиямен кирилл әрпінде жазыл-

ған. Түпнұсқасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (1082-бума) 

сақтаулы. Бұрын басылым көрмеген.

Томға мәтін аталған түпнұсқадан (22-б.) алынды.

174. Шілдехана батасы

Мәтін қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (920/ 

137-бума) сақтаулы. Бұрын басылым көрмеген. Шығар ма кең-

се қағазына көк сиямен кирилл әрпінде түсірілген. Жи нау шы-

сы—Қ.Саттаров. Айтушысы белгісіз.

Томға мәтін аталған қолжазба (103-б.) бойынша дайын дал ды.175. [Нәрестенің бауы берік болсын..]

Батаны ел аузынан жинап, қорға тапсырған—С.Жақыпов. 

Қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжазбала қорында (914-бума) сақ-

таулы. Шығарма сарғыш түсті кеңсе қағазына көк сиямен ки-

рилл әрпінде түсірілген. Бұрын басылым көрмеген.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазба негізінде 

(29-б.) әзірленді.

176. [Баланың бауы берік болсын...]

Мәтін қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжпзбалар қорында (1148-

бума, 7-дәп.) сақтаулы. Айтушысы және жинаушысы белгісіз. 

Шығарма мәтіні көк сиямен кирилл әрпінде жазылған. Бұрын 

басылым көрмеген.

Томға мәтін аталған қолжазбадан (5-б.) алынды.382

МАГИЯЛЫҚ ФОЛЬКЛОР177. Тұсау кесер бата

Батаны ел арасынан жинап, қорға тапсырған—Қ.Саттаров. 

Қолжазба ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (920/137-бума) сақ-

таулы. Бұрын еш жерде жарияланбаған.

Томға мәтін аталған қолжазбадан (103-б.) алынды.

178. Сүндет тойға бата

Бата қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (920/137-

бума) сақтаулы. Шығарма кирилл әрпінде хатқа түскен. Бұ рын 

басылым көрмеген. Жинаушысы—Қ.Саттаров.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазбадан 

(104-б.) алынды.179. [Жас ұрпақ өмірлі болсын...]

Мәтін «Наным-сенімдер ғұрпының фольклоры» (2004) атты 

кітапта жарияланған.

Томға мәтін аталған кітаптан (173-б.) алынды.180. [Сапарыңды оңдасын...]

Мәтін қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (914-

бума, 2-дәп.) сақтаулы. Жинаушысы—С.Жақыпов. Шығарма 

сар ғыш түсті кеңсе қағазына көк сиямен кирилл әрпінде жа-

зыл ған. Бұрын еш жерде жарияланбаған.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазбадан (28-б.) 

алынды.

181. [Жортқанда жолың болсын...]

Мәтінді ел арасынан жинап, қорға тапсырған—С.Жақыпов. 

Қолжазба ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (914-бума, 2-дәп.) 

сақтаулы. Мәтін кирилл әрпінде хатқа түскен. Бұрын басылым 

көрмеген.

Томға мәтін аталған қолжазбадан (175-б.) алынды. 182. [Қайырлы болсын қадамың...]

Мәтінді жинаушы—С.Жақыпов. Қолжазба ӘӨИ-дің қол-

жазбалар қорында (914-бума) сақтаулы. Бұрын жария ланба-

ған. Туынды кеңсе қағазына кирилл әрпінде жазылған.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазба бойынша 

(175-б.) дайындалды.382

383


ҒЫЛЫМИ ҚОСЫМШАЛАР

183. Сақтық батасы

Батаны айтушы—Әшім Қарақызұлы. Жинаушысы—Әді-

лет Көкеев. Шығарма бір жолды оқушы дәптеріне көк сиямен 

ки рилл әрпінде жазылған. Қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжазбалар 

қо рында (1160-бума, 4-дәп.) сақтаулы. Бұрын ба сылым көр-

меген.


Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазба (13-б.) 

бойынша әзірленді.184. [ Мына берген басың…]

Мәтін «Наным-сенімдер ғұрпының фольклоры» (2004) атты 

жинақта жарияланған.

Томға мәтін аталған жинақтан (155-б.) алынды.185-186. [Мекеніңіз құтты болсын…]. 

[Аман болсын бастарыңыз…]

Баталар «Наным-сенімдер ғұрпының фольклоры» (2004) 

атты жинақта жарияланған.

Томға мәтін аталған кітаптан (170-б.) алынды.V. АЛҒЫС, ТІЛЕК СӨЗДЕР

1. [Тілегіңіз қабыл болсын…]

Алғыстар бұрын еш жерде басылым көрмеген. Қолжазбасы 

ӘӨИ-дің қолжазбалар орында (858-бума, 1-дәп.) сақтаулы. 

Шығарма кирилл әрпінде машинкада басылған. Айтушысы 

белгісіз. Тапсырушысы—Шертаев Бекнияз.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазбадан (5-б.) 

алынды. 

2. [Халқыңа қалаулы…]

Мәтіндерді ел арасынан жинап, қорға тапсырған—Б.Шер-

таев. Қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (858-бума, 

3-дәп.) сақтаулы. Мәтін кирилл әрпінде машинкаға басылған. 

Бұрын еш жерде жарияланбаған.

Томға мәтін аталған қолжазба (6-б.) бойынша дайын-

далды.


384

МАГИЯЛЫҚ ФОЛЬКЛОР3. [Жаңа жылың құтты болсын…]

Алғыс мәтінінің қолжазбасы ӘӨИ-дің қолжазбалар қорын  да 

(842-бума, 3-дәп.) сақтаулы. Жинаушысы—Б.Шертаев. Мә  тін 

бұрын басылым көрмеген.

Томға мәтін аталған қолжазбадан (1-б.) алынды.

VI. ҚАРҒЫСТАР

1. Қарғыс

Мәтінді ел арасынан жинап, қорға тапсырған—Б.Шертаев. 

Қолжазба ӘӨИ-дің қолжазбалар қорында (858-бума, 1-дәп.) 

сақтаулы. Туынды кеңсе қағазына машинкада басылған. Бұ-

рын басылым көрмеген.

Томға ұсынылып отырған мәтін аталған қолжазбадан (1-б.) 

алынды.Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет