ҚазаҚстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жылжүктеу 8.11 Mb.
Pdf просмотр
бет1/70
Дата21.01.2017
өлшемі8.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ
ШЫРАҚБЕК ҚАБЫЛБАЕВ АТЫНДАҒЫ ҚОСТАНАЙ АКАДЕМИЯСЫ
ҚазаҚстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 25 жыл: 
нәтижесі және келешегі 
Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің  
25 жылдығына және оқу орнының 45 жылдығына арналған 
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 
материалдары
2016 жылғы 23 қыркүйек
25 лет независимости 
Республики казаХстан: 
итоги и пеРспективы
материалы 
международной научно-практической конференции,
посвященной 25-летию независимости Республики  
казахстан и 45-летию учебного заведения
23 сентября 2016 года
Қостанай

ә
Ож 94 (574) (063)  
кбж
 63.3 (5 қаз)
 Қ 18
Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы
Қостанай академиясының Ғылыми кеңесімен ұсынылған
жалпы редакциясын басқарған
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының бастығы, 
заң ғылымдарының кандидаты, профессор, полиция полковнигі 
м.а. Қызылов
Редакциялық алқа:
з.ғ.к., доцент О.Т. Сейтжанов, з.ғ.к. А.Ж. Нурушев,
з.ғ.к. А.В. Брылевский, з.ғ.к. Г.Т. Кужабаева, пед.ғ.к. Г.Б. Жандарбекова, 
филос.ғ.к., доцент Г.Т. Кульжанова, пед.ғ.к., доцент Н.А. Тулкинбаев, 
з.ғ.к. И.В. Слепцов, з.ғ.к. Ю.И. Симонова, з.ғ.к. Д.А. Ким, 
филос.ғ.к. А.В. Видершпан, филос.ғ.к. Д.Б. Тойматаев, 
т.ғ.к. Р.К. Бекмағамбетов, т.ғ.к. А.Н. Табулденов, 
филол.ғ.к. А.М. Таукенова, филол.ғ.к. А.Б. Айсенов, 
пед.ғ.к. С.В. Симонов, психол.ғ.к., доцент С.Н. Дубинин, 
з.ғ.м. К.И. Юдаков, психол.ғ.м. Т.А. Волошина, О.В. Чиржова 
ISBN 978-601-210-196-6
Жинақта  Қазақстан  Республикасы,  Ресей  Федерациясы,  Түркияның  жетекші 
ғалымдарының,  жоғары  оқу  орындарының  оқытушылары  мен  қызметкерлерінің  ғылыми 
мақалалары  қамтылған.  Мемлекеттің  азаматтық-құқықтық  қоғам  ретінде  қалыптасуының 
саяси-құқықтық, мәдени-тарихи, әлеуметтік-экономикалық аспектілері; Қазақстанның ІІО 
кадрларын  кәсіби  даярлау  жүйесі  және  инновациялық  үдерістерді  енгізу  және  дамыту 
аясында білім және ғылымды әрі қарай жетілдіру сұрақтары; Қазақстан Республикасының 
жаңа  әкімшілік  заңнамасын  іске  асыру  шеңберінде  құқық  бұзушылықтың  алдын  алудың 
және  әкімшілік-юрисдикциялық  қызметінің  өзекті  мәселелері;  жаңа  қылмыстық, 
қылмыстық  іс  жүргізу  және  қылмыстық-атқару  заңнамасын  жетілдіру  және  іске  асыру 
мәселелері;  құқық  қорғау  органдарында  жедел  іздестіру  қызметін  ғылыми  және 
ұйымдастырушылық-құқықтық  қамтамасыз  ету  мәселелері;  ІІО  қызметіндегі  тәжірибелік 
психология және психотерапия мәселелері  қарастырылған.
ӘOЖ 94 (574) (063) 
КБЖ 63.3 (5 қаз)
ISBN 978-601-210-196-6 
© ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы 
    Қостанай академиясы, 2016
Қ 18
Қазақстан  Республикасының  Тәуелсіздігіне  25  жыл:  нәтижесі  және  келешегі: 
Қазақстан  Республикасы  Тәуелсіздігінің  25  жылдығына  және  оқу  орнының  45 
жылдығына  арналған  Халықаралық  ғыл.-тәжіриб.  конф.  мат.,  2016  жылғы  23 
қыркүйек  =  25  лет  Независимости  Республики  Казахстан:  итоги  и  перспективы: 
Мат.  Междунар.  науч.-практ.  конф.,  посв.  25-летию  Независимости  Республики 
Казахстан  и  45-летию  учебного  заведения,  23  сентября  2016  г.  -  Қостанай:  ҚР  ІІМ 
Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы, 2016. - 400 б., қазақша, орысша.

УДК 94 (574) (063)  
ББК 63.3 
Рекомендовано Ученым советом Костанайской академии МВД 
Республики Казахстан имени Ш. Кабылбаева
под общей редакцией
начальника Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 
кандидата юридических наук, профессора, полковника полиции 
кызылова м.а.
Редакционная коллегия:
к.ю.н., доцент О.Т. Сейтжанов, к.ю.н. А.Ж. Нурушев, 
к.ю.н. А.В. Брылевский, к.ю.н. Г.Т. Кужабаева, к.п.н. Г.Б. Жандарбекова, 
к.филос.н., доцент Г.Т. Кульжанова, к.п.н., доцент Н.А. Тулкинбаев, 
к.ю.н. И.В. Слепцов, к.ю.н. Ю.И. Симонова, к.ю.н. Д.А. Ким, 
к.филос.н. А.В. Видершпан, к.филос.н.  Д.Б. Тойматаев,
к.и.н. Р.К. Бекмагамбетов, к.и.н. А.Н. Табулденов, 
к.филол.н. А.М. Таукенова, к.филол.н. А.Б. Айсенов, 
к.п.н. С.В. Симонов, к.псих.н., доцент С.Н. Дубинин,
м.ю.н. К.И. Юдаков, м.псих.н. Т.А. Волошина, О.В. Чиржова
Қазақстан  Республикасының  Тәуелсіздігіне  25  жыл:  нәтижесі  және  келешегі: 
Қазақстан  Республикасы  Тәуелсіздігінің  25  жылдығына  және  оқу  орнының  45 
жылдығына  арналған  Халықаралық  ғыл.-тәжіриб.  конф.  мат.,  2016  жылғы  23 
қыркүйек  =  25  лет  Независимости  Республики  Казахстан:  итоги  и  перспективы: 
Мат.  Междунар.  науч.-практ.  конф.,  посв.  25-летию  Независимости  Республики 
Казахстан и 45-летию учебного заведения, 23 сентября 2016 г. - Қостанай: ҚР ІІМ 
Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы, 2016. - 400 б., қазақша, орысша.
Сборник  состоит  из  научных  статей  ведущих  ученых,  преподавателей  и 
сотрудников  вузов  Республики  Казахстан,  Российской  Федерации,  Турции. 
Освещаются  вопросы  становления  государства  как  гражданско-правового  общества: 
политико-правовые,  культурно-исторические,  социально-экономические  аспекты; 
проблемы  профессиональной  подготовки  кадров  ОВД  Казахстана  и  дальнейшего 
совершенствования  образования  и  науки  в  свете  внедрения  и  развития 
инновационных  процессов;  актуальные  проблемы  профилактики  правонарушений  и 
административно-юрисдикционной  деятельности  в  условиях  реализации  нового 
административного  законодательства;  совершенствования  и  реализации  нового 
уголовного, 
уголовно-процессуального 
и 
уголовно-исполнительного 
законодательства;  научного  и  организационно-правового  обеспечения  ОРД  в 
правоохранительных  органах  Республики  Казахстан;  проблемы  практической 
психологии и психотерапии в деятельности ОВД.
© Костанайская академия МВД РК
   им. Ш. Кабылбаева, 2016
оәж
кбж
Қ
Қазақстан Республикасы ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы
Қостанай академиясының Ғылыми кеңесімен ұсынылған
жалпы редакциясын басқарған
ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының бастығы,
заң ғылымдарының кандидаты, профессор, полиция полковнигі
м.а. Қызылов
Редакциялық алқа:
з.ғ.к., доцент О.Т. Сейтжанов, з.ғ.к. А.Ж. Нурушев,
з.ғ.к. А.В. Брылевский, з.ғ.к. Г.Т. Кужабаева, пед.ғ.к. Г.Б. Жандарбекова,
филос.ғ.к., доцент Г.Т. Кульжанова, пед.ғ.к., доцент Н.А. Тулкинбаев,
з.ғ.к. И.В. Слепцов, з.ғ.к. Ю.И. Симонова, з.ғ.к. Д.А. Ким,
филос.ғ.к. А.В. Видершпан, филос.ғ.к. Д.Б. Тойматаев,
т.ғ.к. Р.К. Бекмағамбетов, т.ғ.к. А.Н. Табулденов,
филол.ғ.к. А.М. Таукенова, филол.ғ.к. А.Б. Айсенов,
пед.ғ.к. С.В. Симонов, психол.ғ.к., доцент С.Н. Дубинин,
з.ғ.м. К.И. Юдаков, психол.ғ.м. Т.А. Волошина, О.В. Чиржова
Қ
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл: нәтижесі және келешегі: Қазақстан
Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына және оқу орнының 45 жылдығына арналған
Халықаралық ғыл.-тәжіриб. конф. мат., 2016 жылғы 23 қыркүйек = 25 лет Независимости
Республики Казахстан: итоги и перспективы: Мат. Междунар. науч.-практ. конф., посв. 25-
летию Независимости Республики Казахстан и 45-летию учебного заведения, 23 сентября
2016 г. - ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы, 2016. - 400 б.
ISBN
Жинақта Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы, Түркияның жетекші ғалымдарының,
жоғары оқу орындарының оқытушылары мен қызметкерлерінің ғылыми мақалалары қамтылған.
Мемлекеттің азаматтық-құқықтық қоғам ретінде қалыптасуының саяси-құқықтық, мәдени-
тарихи, әлеуметтік-экономикалық аспектілері; Қазақстанның ІІО кадрларын кәсіби даярлау
жүйесі және инновациялық үдерістері енгізу және дамыту аясында білім және ғылымды әрі
қарай жетілдіру сұрақтары; Қазақстан Республикасының жаңа әкімшілік заңнамасын іске
асыру  шеңберінде  құқық  бұзушылықтың  алдын  алудың  және  әкімшілік-юрисдикциялық
қызметінің өзекті мәселелері; жаңа қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу және қылмыстық-
атқару заңнамасын жетілдіру және іске асыру мәселелері; құқық қорғау органдарында жедел
іздестіру қызметін ғылыми және ұйымдастырушылық-құқықтық қамтамасыз ету мәселелері;
ІІО қызметіндегі тәжірибелік психология және психотерапия мәселелері  қарастырылған.
ОӘЖ
КБЖ 
ISBN
© ҚР ІІМ Ш. Қабылбаев атындағы
    Қостанай академиясы, 2016
Қ 18
УДК 94 (574) (063)  
ББК 63.3 
 Қ 18
ISBN 978-601-210-196-6 

4
Қазақстан Республикасы іім шырақбек Қабылбаев атындағы 
Қостанай академиясының бастығы, заң ғылымдарының кандидаты, профессор, 
полиция полковнигі м.а. Қызыловтың
кіРіспе сӨзі
Құрметті конференцияға қатысушылар мен қонақтар!
Сіздерді Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының 
ұжымы атынан конференция жұмысының басталуымен құттықтаймын!
Біздің жоғары оқу орнында дәстүрлі түрде өткізілетін халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференция мемлекетіміздің құқық қорғау жүйесін жетілдірудің өзекті мәселелерін талқылап, 
шешуге арналған тиімді диалог алаңы болып табылады.
2016 жыл еліміздегі маңызды тарихи оқиғалармен белгілі. Биыл Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне - 25 жыл, Қостанай облысына – 80 жыл, ал біздің оқу орнымыздың құрылғанына 
45 жыл толып отыр.
Қазақстанның Тәуелсіздігі – осы мемлекетте тұратын көпұлтты халқымыздың маңызды 
жетістігі болып саналады. Ұлтымыздың бірлігі мен ынтымақтастығы қысқа тарихи мерзім 
ішінде елеулі әлеуметтік-экономикалық табыстарға жетті және халықаралық аренада өзін 
мойындатуға мүмкіндік берді.
«100 нақты қадам: баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет» атты Ұлт жоспарына сәйкес 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев белгілеген бес институционалдық 
реформаны кезең-кезеңмен жүзеге асыру бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Қазақстан өзін 
дамыған нарықтық экономикасы бар, тұрақты саяси жүйесі бар, азаматтары мен қоғамының 
мықты құқықтық кепілдігі бар табысты мемлекет ретінде танытты.
Біздің оқу орнымыз республикамыздың дамуына өзінің елеулі үлесін қосып келеді. Өткен 
45 жылда оқу орнымыз Облысаралық милиция оқу пунктінен қазіргі заманғы Академияға 
дейін  дамыды.  Академия  жергілікті  полиция  қызметі  саласындағы  отандық  заңнаманың, 
ҚАЖ  қызметін  нормативтік  қамтамасыз  ету  новеллаларын  жүзеге  асырып  келеді.  Оқу 
орнымыз жыл сайын Қазақстанның ішкі істер органдары қызметкерлерінің қатарын жоғары 
кәсіби білікті, Отанына қызмет ету бағытында тәрбиеленген, өз алдына қойылған маңызды 
мемлекеттік міндеттерді орындауға қабілетті мамандармен толықтыруда.
Қазақстанда  және  халықаралық  деңгейде  еліміздің  қазіргі  құқықтық  саясатының 
проблемаларын  шешу  маңыздылығы  және  оны  дамыту  бағыттарының  теориялық  және 
қолданбалы маңыздылығы осы конференцияны өткізуге негіз болды. Республикамыз, басқа 
алдыңғы  қатарлы  елдердің  тәжірибесін  ескере  отырып,  адамгершілік,  заңдылық  және 
әлеуметтік әділеттілік қағидаларын кезең-кезеңмен жүзеге асыра отырып, демократиялық 
өзгерістер жолымен нық басып келеді.
Біздің  халықаралық  конференцияға  қатысушылардың  саны  да,  сапасы  да  жыл  сайын 
артуда. Биыл конференцияға қатысу үшін 110 ғылыми баяндама келіп түсті. Атап айтқанда, 
келесі шетел оқу орындары - Түркия, Ресей ЖОФҚ жоғары оқу орындары: ҒЗИ, Ресей ЖОФҚ 
Академиясы, Вологода құқық және экономика институты, Воронеж институты, Самара заң 
институты, Киров біліктілікті арттыру институты, РФ ІІМ Мәскеу университеті, Мәскеу К.Г. 
Разумовский атындағы мемлекеттік технологиялар және басқару университеті, РФ Президенті 
жанындағы халық шаруашылық және мемлекеттік қызмет Академиясы, РФ Үкіметі жанындағы 
Қаржы  университеті  (Мәскеу  қ.),  Ресей  мемлекеттік  әлеуметтік  университетінің  Минск 
филиалы, Г.В. Плеханов атындағы Ресей экономикалық университеті, Орал мемлекеттік заң 
университеті (Екатеринбор қ.), Челябі мемлекеттік педагогикалық университеті, Магнитогор 
мемлекеттік техникалық университеті, Челябі мемлекеттік университеті өкілдері қатысып 
отыр.  Ал  қазақстандық  жоғары  оқу  орындары  мен  ұйымдарынан  –  ҚР  ІІМ  Б.  Бейсенов 
атындағы Қарағанды академиясы, ҚР ІІМ М. Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институты, ҚР 
ІІМ Астана қ., Қостанай қ. Оқу орталықтары, «Тұран» Университеті, ҚР ІІМ ТЖК Қостанай 
облысы  ТЖД,  А.  Байтұрсынов  атындағы  Қостанай  мемлекеттік  университеті,  Қостанай 
мемлекеттік  педагогикалық  институты,  Челябі  мемлекеттік  университетінің  Қостанай 
филиалы өкілдері қатысуда.
Ұсынылған ғылыми баяндамалар конференцияның өту барысында барлық секцияларда 
талқыланады. 
Бүгінгі  конференцияның  нәтижелері  Тәуелсіз  Қазақстанның  өркендеуіне,  игілігіне  өз 
үлесін қосады деп сенемін!

5
вступителЬное слово
начальника костанайской академии мвд Республики казахстан 
имени шракбека кабылбаева, кандидата юридических наук, профессора, 
полковника полиции кызылова м.а. 
уважаемые участники конференции!
От  имени  коллектива  Костанайской  академии  МВД  Республики  Казахстан  имени 
Шракбека Кабылбаева рад приветствовать всех участников и гостей конференции!
Традиционно проводимая на базе нашего вуза международная научно-практическая 
конференция является эффективной диалоговой площадкой для обсуждения и решения 
актуальных  вопросов  совершенствования  правоохранительной  системы  нашего 
государства. 
2016 год ознаменован важными историческими датами в жизни нашей страны. В этом 
году мы отмечаем 25-летие Независимости Республики Казахстан, 80-летие Костанайской 
области и 45-летие со дня образования нашего учебного заведения. 
Независимость Казахстана - важнейшее достижение многонационального народа страны. 
Именно единство и сплоченность нации позволили молодому государству за короткий 
период истории добиться значимых социально-экономических успехов и международного 
признания.  В  соответствии  с  Планом  нации  «100  шагов  к  современному  государству 
для всех» проводится работа по последовательной реализации пяти институциональных 
реформ, обозначенных Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым. Казахстан 
состоялся  как  успешное  государство  с  развитой  рыночной  экономикой,  устойчивой 
политической системой, сильными правовыми гарантиями граждан и общества. 
Наше  учебное  заведение  вносит  свой  посильный  вклад  в  развитие  республики.  За 
45 лет активной созидательной деятельности наш вуз прошел путь от Межобластного 
учебного  пункта  милиции  до  современной  Академии.  Академия  реализует  новеллы 
отечественного законодательства в сфере местной полицейской службы, нормативного 
обеспечения деятельности УИС. Наш вуз ежегодно пополняет ряды сотрудников органов 
внутренних дел Казахстана высокопрофессиональными, воспитанными в духе служения 
Родине  специалистами,  способными  выполнить  поставленные  перед  ними  важные 
государственные задачи.
Актуальность проведения данной конференции обусловлена теоретической и прикладной 
значимостью решения проблем современной правовой политики, тенденций ее развития в 
Казахстане и на международном уровне. Наша республика, учитывая опыт других передовых  
стран, уверенно движется по пути демократических преобразований, последовательно 
претворяя в жизнь принципы гуманизма, законности и социальной справедливости.
Отраден факт ежегодного расширения географии участников нашей международной 
конференции, как в количественном, так и в качественном выражении. Всего на конференцию 
заявлено 110 научных докладов: из зарубежных вузов - Турции, вузов ФСИН России: 
НИИ, Академии ФСИН России, Вологодского института права и экономики, Воронежского 
института,  Самарского  юридического  института,  Кировского  института  повышения 
квалификации работников, Московского университета МВД РФ, Московского государственного 
университета  технологий  и  управления  им.  К.Г.  Разумовского,  Академии  народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации (г. Москва), Минского филиала 
Российского государственного социального университета, Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова, Уральского государственного юридического университета 
(г.  Екатеринбург),  Челябинского  государственного  педагогического  университета, 
Магнитогорского государственного технического университета, Челябинского государственного 
университета, а также из казахстанских вузов и организаций - Карагандинской академии 
МВД  РК  им.  Б.  Бейсенова,  Актюбинского  юридического  института  МВД  РК  им.  М. 
Букенбаева, учебных центров МВД РК г. Астаны, г. Костаная, Университета «Туран», 
Департамента ЧС Костанайской области КЧС МВД РК, Костанайского государственного 
университета  им  А.  Байтурсынова,  Костанайского  государственного  педагогического 
института, Костанайского филиала Челябинского государственного университета.
Представленные научные доклады будут обсуждены во всех секциях конференции. 
Я выражаю искреннюю надежду, что результаты сегодняшней конференции найдут 
свое применение на законодательном уровне, в науке и практике на благо общей цели 
– процветания Независимого Казахстана
!
4
Қазақстан Республикасы іім шырақбек Қабылбаев атындағы
Қостанай академиясының бастығы, заң ғылымдарының кандидаты, профессор,
полиция полковнигі м.а. Қызыловтың
кіРіспе сӨзі
Құрметті конференцияға қатысушылар мен қонақтар!
Сіздерді Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының
ұжымы атынан конференция жұмысының басталуымен құттықтаймын!
Біздің жоғары оқу орнында дәстүрлі түрде өткізілетін халықаралық ғылыми-тәжірибелік
конференция мемлекетіміздің құқық қорғау жүйесін жетілдірудің өзекті мәселелерін талқылап,
шешуге арналған тиімді диалог алаңы болып табылады.
2016 жыл еліміздегі маңызды тарихи оқиғалармен белгілі. Биыл Қазақстан Республикасының
Тәуелсіздігіне - 25 жыл, Қостанай облысына – 80 жыл, ал біздің оқу орнымыздың құрылғанына
45 жыл толып отыр.
Қазақстанның Тәуелсіздігі – осы мемлекетте тұратын көпұлтты халқымыздың маңызды
жетістігі болып саналады. Ұлтымыздың бірлігі мен ынтымақтастығы қысқа тарихи мерзім
ішінде елеулі әлеуметтік-экономикалық табыстарға жетті және халықаралық аренада өзін
мойындатуға мүмкіндік берді.
«100 нақты қадам: баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет» атты Ұлт жоспарына сәйкес
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев белгілеген бес институционалдық
реформаны кезең-кезеңмен жүзеге асыру бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Қазақстан өзін
дамыған нарықтық экономикасы бар, тұрақты саяси жүйесі бар, азаматтары мен қоғамының
мықты құқықтық кепілдігі бар табысты мемлекет ретінде танытты.
Біздің оқу орнымыз республикамыздың дамуына өзінің елеулі үлесін қосып келеді. Өткен
45 жылда оқу орнымыз Облысаралық милиция оқу пунктінен қазіргі заманғы Академияға
дейін дамыды.  Академия  жергілікті  полиция  қызметі  саласындағы  отандық  заңнаманың,
ҚАЖ  қызметін  нормативтік  қамтамасыз  ету  новеллаларын  жүзеге  асырып  келеді.  Оқу
орнымыз жыл сайын Қазақстанның ішкі істер органдары қызметкерлерінің қатарын жоғары
кәсіби білікті, Отанына қызмет ету бағытында тәрбиеленген, өз алдына қойылған маңызды
мемлекеттік міндеттерді орындауға қабілетті мамандармен толықтыруда.
Қазақстанда  және  халықаралық  деңгейде  еліміздің  қазіргі  құқықтық  саясатының
проблемаларын  шешу  маңыздылығы  және  оны  дамыту  бағыттарының  теориялық  және
қолданбалы маңыздылығы осы конференцияны өткізуге негіз болды. Республикамыз, басқа
алдыңғы  қатарлы  елдердің  тәжірибесін ескере  отырып,  адамгершілік,  заңдылық  және
әлеуметтік әділеттілік қағидаларын кезең-кезеңмен жүзеге асыра отырып, демократиялық
өзгерістер жолымен нық басып келеді.
Біздің  халықаралық  конференцияға  қатысушылардың  саны  да,  сапасы  да  жыл  сайын
артуда. Биыл конференцияға қатысу үшін 110 ғылыми баяндама келіп түсті. Атап айтқанда,
келесі шетел оқу орындары - Түркия, Ресей ЖОФҚ жоғары оқу орындары: ҒЗИ, Ресей ЖОФҚ
Академиясы, Вологода құқық және экономика институты, Воронеж институты, Самара заң
институты, Киров біліктілікті арттыру институты, РФ ІІМ Мәскеу университеті, Мәскеу К.Г.
Разумовский атындағы мемлекеттік технологиялар және басқару университеті, РФ Президенті
жанындағы халық шаруашылық және мемлекеттік қызмет Академиясы, РФ Үкіметі жанындағы
Қаржы  университеті  (Мәскеу  қ.), Ресей мемлекеттік  әлеуметтік  университетінің Минск
филиалы, Г.В. Плеханов атындағы Ресей экономикалық университеті, Орал мемлекеттік заң
университеті (Екатеринбор қ.), Челябі мемлекеттік педагогикалық университеті, Магнитогор
мемлекеттік техникалық университеті, Челябі мемлекеттік университеті өкілдері қатысып
отыр.  Ал  қазақстандық жоғары оқу  орындары мен  ұйымдарынан  –  ҚР  ІІМ  Б.  Бейсенов
атындағы Қарағанды академиясы, ҚР ІІМ М. Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институты, ҚР
ІІМ Астана қ., Қостанай қ. Оқу орталықтары, «Тұран» Университеті, ҚР ІІМ ТЖК Қостанай
облысы  ТЖД,  А.  Байтұрсынов  атындағы  Қостанай  мемлекеттік  университеті,  Қостанай
мемлекеттік  педагогикалық  институты, Челябі  мемлекеттік  университетінің Қостанай
филиалы өкілдері қатысуда.
Ұсынылған ғылыми баяндамалар конференцияның өту барысында барлық секцияларда
талқыланады.
Бүгінгі  конференцияның  нәтижелері  Тәуелсіз  Қазақстанның  өркендеуіне,  игілігіне  өз
үлесін қосады деп сенемін!

6
1 секция. 
мемлекеттің азаматтыҚ-ҚұҚыҚтыҚ Қоғам Ретінде Қалыптасуы: 
саяси-ҚұҚыҚтыҚ, мәдени-таРиХи, әлеуметтік-экономикалыҚ 
аспектілеРі
секция 1. 
становление госудаРства как гРажданско-пРавового общества: 
политико-пРавовые, кулЬтуРно-истоРические, социалЬно-
экономические аспекты
1 секция
Ю.В. Абрамов
влияние мигРационныХ пРоцессов 
на экономическуЮ безопасностЬ госудаРства
Абрамов Ю.В., 
заведующий кафедрой правового обеспечения предпринимательской деятельности 
Московского государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского 
(Первый казачий университет), докторант, к.ф.н., доцент, полковник полиции в отставке
Миграционные процессы в настоящее время являются фактором, оказывающим существенное 
влияние  на  социально-политическую  ситуацию  в  России.  Это  определяет  необходимость 
государственного регулирования в области миграции. 
Миграционные процессы привели к такому размещению населения, который вызывает все 
большую тревогу. Беспорядочный приток иностранной рабочей силы на российский рынок 
труда приводит к избытку трудовых ресурсов в ряде регионов страны. Вместе с тем, со всей 
остротой встает проблема не только нелегальной иммиграции, но и проникновение в этот 
регион организованной преступности с востока. Все это может иметь для нашей страны далеко 
идущие отрицательные экономические, военно-стратегические и политические последствия. 
Миграционные процессы в современной России создают реальную угрозу не только социально 
экономической стабильности государства, но и национальной безопасности.
Необходимо отметить, что миграция, в конечном счете, являющаяся производной социально-
экономических и иных процессов, все больше приобретает относительно самостоятельное 
значение,  оказывая  определенное  влияние  на  развитие  экономического  пространства,  на 
характер  политических,  социальных,  духовно-идеологических  процессов,  криминальной 
ситуации.
Нелегальная  миграция  тормозит  создание  в  России  эффективного  цивилизованного 
рынка труда, увеличивает потерю бюджета. Одним из неизбежных последствий незаконной 
миграции является криминализация миграционной среды, рост социальной напряженности 
и развитие этнических фобий, в том числе уже сложившихся в историческом и культурном 
опыте принимающей стороны.
Поэтому  необходимо  предпринимать  определенные  шаги  по  усилению  контроля  за 
миграционными процессами и ограничению притока новых иммигрантов.
 К причинам, обусловившим необходимость существенных изменений в эмиграционной 
политике России, следует отнести избыток рабочей силы на рынке труда в отдельных регионах, 
которые всегда приводят к социальной напряженности, антиэмигрантским настроениям, и, 
как  следствие,  экстремистским  проявлениям  со  стороны  озлобленного  и  определенными 
кругами подстрекаемого молодого поколения русскоязычным населением.
Большое количество мигрантов создает невозможность надлежащего всеобъемлющего контроля 
за осуществлением их трудовой деятельности, уплаты налогов в размере, соответствующем 
количеству фактически трудящихся мигрантов, а также создает невозможность своевременно 
предусмотреть иные негативные последствия для экономического развития и предпринять 
превентивные меры, несмотря на то, что сами по себе механизмы такого контроля существуют. 
Изложенные факты приводят к дестабилизации экономической системы, и создают дополнительные 
угрозы экономической безопасности.
Как видим, процесс миграции многообразен, очень сложен и не допускает однобоких, не 

7
Влияние миграционных процессов на экономическую безопасность государства
до конца продуманных, решений.
Процесс  миграции  в  современных  условиях  остро  нуждается  в  управлении  им.  На 
сегодняшний день рассматриваемый процесс лишен управления как такового, все действия 
системы органов государственной власти направлены на сопровождение процесса миграции. 
Главная задача государства на сегодняшний момент- обеспечение законности нахождения 
на территории России всех прибывших мигрантов.
В  этой  связи  представляется  справедливым  вывод  о  том,  что  Российской  Федерации 
необходима оптимизация эффективности управления миграционными процессами, при котором 
произойдет существенное сокращение последствий, являющихся причиной определенных 
дестабилизирующих процессов в экономике, и, как следствие, создающих угрозы экономической 
безопасности. 
Поэтому  на  сегодняшний  день  является  чрезвычайно  актуальным  вопрос  о  научно- 
обоснованной  разработке  методологии  управления  государственным  регулированием 
миграционных процессов, их влиянии на экономическую безопасность России. 
Проблема теоретико-методологического анализа управления миграционными процессами 
и  их  влияние  на  экономическую  безопасность  связана  с  изменениями,  происходящими  в 
политической  и  экономической  системах,  которые  оказывают  существенное  влияние  на 
состав и структуру народонаселения России. 
Существующий  процесс  миграции  нуждается  в  управлении  им.  Основные  факторы 
экономических  и  социально  демографических  последствий,  а  также  проблемы  миграции 
являются  причинами,  дестабилизирующими  экономику,  и  создают  угрозу  экономической 
безопасности страны. 
В  создавшихся  условиях  актуальным  является  вопрос  о  теоретико-методологическом 
анализе организации деятельности управляемой системы по обеспечению экономической 
безопасности России.
Многообразие научно-теоретических подходов к раскрытию отдельных сторон общественных 
отношений в системе экономической безопасности, значимых для научного исследования, 
показывает, что остались незатронутыми теоретико-методологические проблемы влияния 
миграционных процессов на экономическую безопасность (состояние и структура миграции; 
проблемы, связанные с организацией деятельности по управлению миграционными процессами; 
основные пути совершенствования организации деятельности по управлению миграционными 
процессами  в  целях  обеспечения  экономической  безопасности  и  борьбы  с  коррупцией; 
основные пути и методы минимизации негативного влияния миграционных процессов на 
экономику России). 
Построение концепции влияния миграционных процессов на экономическую безопасность 
определяется  потребностью  в  расширении  и  систематизации  знаний  о  методологии  и 
элементах экономической безопасности в миграционной сфере, что позволяет разработать 
обеспечивающие её организационно-методологические и методические механизмы регулирования, 
направленные  на  повышение  уровня  экономической  безопасности  и  противодействия 
коррупции.  В  настоящее  время  Россия  является  одним  из  крупнейших  центров  мировых 
миграций. Проблемы формирования и реализации государственной миграционной политики 
современной России актуальны как никогда, т.к. миграция представляет собой социально-
экономическое явление.
В  последние  годы  в  стране,  несмотря  на  экономические  проблемы,  демографическая 
ситуация по-прежнему позитивна. Федеральная служба государственной статистики подвела 
итоги 2015 года. Население России-146,5 миллиона человек.
Что касается миграции, то в этом году в Россию приехало около 600 000 человек. Из них  
130 000-на постоянное место жительства. Уехало из страны более 350 000 человек (из них 
граждан России менее 15%) [1].
Российская Федерация, как социальное и светское государство, должна проводить грамотную 
миграционную  политику,  т.е.  прежде  всего  не  допускать  дискриминации  иностранных 
трудящихся, и при этом защищать национальный рынок. Цели априори противоречивы, но 
все-таки достижимы [2].
Миграционные  процессы  привели  к  такому  размещению  населения,  которое  вызывает 
все  большую  тревогу,  беспорядочный  приток  рабочей  силы  на  российский  рынок  труда, 
что приводит к избытку трудовых ресурсов в отдельных регионах страны. Вместе с тем со 
всей остротой встает проблема не только нелегальной миграции, но и проникновения в этот 
6

Каталог: akademija -> ooniirid -> konferencii


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет