Ә. Е. Жұмабаева, М. Н. Оспанбекова Алматы «Атамұра» 2016жүктеу 0.68 Mb.
Pdf просмотр
бет3/23
Дата22.12.2016
өлшемі0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

(Ұ; МК) 
Мәліметті 
мұқият тың-
дау, негізгі 
ойды анық-
тай алу білі-
гін қалыптас-
тыру.
«Есіңе сақта!» мәліметін 
оқулықтан оқып беріп, талдау 
жасатыңыз. Мысалдар арқылы 
тақтада дәлелдеу жұмыстарын жа-
сап көрсетіңіз. 
Оқулық
Тақтамен 
жұмыс
1.3 
Тыңдал-
ған мате-
риалды 
мазмұн-
дау.
1.1.3.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
оқиғаның 
ретін сақтай 
отырып ба-
яндау. 
(МК; Ө; Қ) 
Өлең 
мазмұнын 
сұрақтарға 
толық жауап 
бере отырып, 
ретімен ба-
яндау білігін 
бағалау.
3. Ж. Әбдірашевтің «Күзгі 
қуаныш» өлеңін аудио үнтаспадан 
тыңдатыңыз немесе оқулықтан 
мәнерлеп оқып беріңіз. Авторды 
таныстырыңыз. Өлең мазмұны 
бойынша оқушыларға сұрақтар 
қойып, толық жауап алыңыз. 
Оқушыларға өлең мазмұнынан не 
түсінгенін өздігінен баяндатыңыз.
Аудио 
үнтаспа 
Оқулықпен 
жұмыс
3.11 
Пунк-
туа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап жа-
зып, сөйлем 
соңына тиіс-
ті тыныс бел-
гілерін қою. 
(МК; Ө; Қ) 
Сөйлем сыз-
басын оқу,
 
пунктуация-
лық норма-
ларды сақтау, 
тапсырма 
бойынша ой
қорытып, 
рефлек-
сия жасай 
алу білігін 
бағалау.
Өлеңнің соңғы «Оқушымын мен 
енді!» сөйлеміне сәйкес сызбаны 
белгілетіңіз. Дәлелдеу жұмысын 
жасатыңыз. Сөйлемің бас әріптен 
бастап жазылып, сөйлем соңына 
тиісті тыныс белгісі қойылғанына 
назар аудартыңыз.
Тапсырма бойынша ой қорытып, 
өз іс-әрекеттеріне көңіл күйді 
білдіретін «смайликтер» әдісі 
негізінде рефлексия жасатыңыз. 
Оқулықпен 
жұмыс
Смайликтер 
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графика-
лық нор-
маларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элемент-
терін калли-
графиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(МК; Ө; Қ) 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтау 
және әріп 
элементтерін 
дұрыс, 
көркем 
жазу білігін 
бағалау. 
Бала қолының ұсақ бұлшық 
еттерін дамыту (бояу, сурет салу, 
түрлі бағытта сызықтар жүргізу, 
сұлбасын салу, элементтерді жазу) 
үшін төменде берілген жазуға да-
ярлау жұмыстарын басшылыққа 
алғаныңыз дұрыс:
– дәптер бетіндегі суреттерді бояу;
– әртүрлі (түзу, қисық, сынық) 
сызықтар сызу;
заттарды сызықтар арқылы 
қосу;
– үзік сызықтарды бастырып 
жүргізу;
– әртүрлі сызықтар, ою-өрнек, 
таңбалар салу;
Тақтамен 
жұмыс
Дәптермен 
жұмыс

19
– дәптер бетіндегі кеңістікті 
бағдарлау;
– жазу жолдарымен (үлкен, кіші) 
таныстыру;
– әріп элементтерімен таныстыру, 
оларды жазуға үйрету.
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы бо-
йынша бол-
жау.
(Ұ;Қ) 
Ой ұшқыр-
лығын, ил-
люстрация 
бо йынша 
болжай 
алу білігін 
бағалау.
3-сабақ. Кел, танысайық! Осы 
менің туған елім! Сөйлем.
Оқушыларға балабақшадан 
игерген білімдеріне сүйеніп, 
оқулықта берілген сюжетті 
суреттің көмегімен өз елі ту-
ралы білетін ақпараттарын 
диалог құрау арқылы айтқызып, 
талдау жасатыңыз. Қосымша 
материалдарды пайдала-
ну арқылы жаңа мағлұматтар 
беріңіз. Оқушылардың өздері 
білетін Отан, туған жер туралы 
мақал-мәтелдерін, өлеңдерін, 
тақпақтарын айтуына мүмкіндік 
беріңіз.
https://www. 
google.kz 
детские сю-
жетные кар-
тинки 
http://www. 
balalaralemi.
kz
Әңгімелер
Суреттер
Мақал-
мәтелдер
1.3 
Тыңдал-
ған мате-
риалды 
мазмұн-
дау.
1.1.3.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
оқиғаның 
ретін сақтай 
отырып ба-
яндау. 
(МК; Ұ; 
Қ) Мәтін 
мазмұнын 
сұрақтарға 
толық жауап 
бере отырып, 
ретімен ба-
яндау білігін 
бағалау.
1. Аудио үнтаспадан немесе 
оқулықтан мәтінді мәнерлеп, 
нақышына келтіріп оқып, 
оқушыларға Әлидің өз елі туралы 
айтқан әңгімесін тыңдатыңыз. 
Оқушыларға мәтін мазмұнын 
сұрақтарға толық жауап бере оты-
рып, ретімен баяндатыңыз. 
Оқушыларға өзінің елді мекені 
туралы көркемсөз тіркестерін 
қолдана отырып айтуына 
мүмкіндік жасаңыз. 
Аудио 
үнтаспа 
Оқулықпен 
жұмыс
3.4 
Оқыған/ 
тыңда-
ған мате-
риалдың 
мазмұ-
нын жазу.
1.3.4.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
оқыған/ 
тыңдаған 
мәтіндердегі 
ақпаратты 
сурет, сыз-
ба белгілер 
қолданып 
жеткізу.
(МК; Т; Қ) 
Сөйлем 
сызбасын 
оқу,
 өз іс-
әрекеттеріне 
рефлек-
сия жасай 
алу білігін 
бағалау.
2. Оқулықта берілген сызба-
үлгілермен жұмыс ұйымдастыруда 
сөйлемнің жеке сөздерден 
тұратындығы, сөйлемнің бірінші 
сөзі бас әріппен жазылып, 
сөйлемнен кейін тыныс белгісі 
қойылатынын практикалық 
тұрғыда танытыңыз.
Оқушыларға берілген сызба-
үлгінің көмегімен мәтіндегі 
сөйлемдерді толықтыртып, шағын 
топта өзінің тұратын мекені жай-
Оқулықпен 
жұмыс

20
лы әңгімелеуіне ықпал етіңіз. 
Сабақтан алған әсерлерімен ой 
бөлісіп, өз іс-әрекеттеріне «Қол 
белгісі» әдісі негізінде рефлексия 
жасатыңыз.
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графика-
лық нор-
маларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төмен-
гі сызығын 
сақтап, әріп 
элемент-
терін калли-
графиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(МК; Ө; Қ) 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтау 
және әріп 
элементтерін 
дұрыс, көркем 
жазу білігін 
бағалау.
Бала қолының ұсақ бұлшық 
еттерін дамыту (бояу, сурет салу, 
түрлі бағытта сызықтар жүргізу, 
сұлбасын салу, элементтерді жазу) 
үшін төменде берілген жазуға да-
ярлау жұмыстарын басшылыққа 
алғаныңыз дұрыс:
– дәптер бетіндегі суреттерді бояу;
– әртүрлі (түзу, қисық, сынық) 
сызықтар сызу;
– заттарды сызықтар арқылы 
қосу;
– үзік сызықтарды бастырып 
жүргізу;
– әртүрлі сызықтар, ою-өрнек, 
таңбалар салу;
– дәптер бетіндегі кеңістікті 
бағдарлау;
– жазу жолдарымен (үлкен, кіші) 
таныстыру;
– әріп элементтерімен таныстыру, 
оларды жазуға үйрету.
Тақтамен 
жұмыс
Дәптермен 
жұмыс
1.8 
Берілген 
тақы-
рыпқа 
әңгіме 
құрап 
айту.
1.1.8.1 
Берілген 
сюжетті су-
рет бойын-
ша шағын 
әңгіме құрап 
айту. 
(Ө; Қ) 
Сюжетті 
суреттегі 
негізгі ойды 
түсінгенді-
гін сұраққа 
жауап беру 
білігі арқылы 
бағалау.
4-сабақ. Сыныптағы танысу. 
Сөйлем. Оқулығындағы 
сюжетті суретпен жұмыс 
ұйымдастырыңыз. Оқушыларға 
сюжетті сурет мазмұны бойынша 
сұрақтар қойып, оларға жауап 
алыңыз. 
Сюжетті суреттегі негізгі ойды 
түсінгендігін сұраққа жауап беру 
білігі арқылы бағалаңыз. 
Оқулықпен 
жұмыс
1.3 
Тыңдал-
ған мате-
риалды 
мазмұн-
дау.
1.1.3.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
оқиғаның 
ретін сақтай 
отырып ба-
яндау. 
(МК; Ұ; 
Ж, Қ) Мәтін 
мазмұнын 
сұрақтарға 
толық жауап 
бере отырып, 
ретімен ба-
яндау білігін 
бағалау.
1. Оқушыларға мәтінді аудио 
үнтаспадан тыңдатыңыз немесе 
оқулықтан нақышына келтіріп, 
мәнерлеп оқып беріңіз. 
Оқушылардың мәтін мазмұнын 
сұрақтарға толық жауап бере оты-
рып ретімен баяндауына ықпал 
етіңіз. Оқушылардың мәтіндегі 
негізгі ойды анықтауына ықпал 
Аудио 
үнтаспа 
Оқулықпен 
жұмыс

21
етіп, танысу кезінде не айтқанына 
талдау жасатыңыз.
Оқулықтағы сұхбаттасуға берілген 
тапсырманың реті сақталынып, 
оқушылардың бір-бірімен таны-
суы жұптық тапсырма тұрғысында 
жүзеге асуына мүмкіндік жасаңыз. 
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы бой-
ынша болжау.
(МК; Ө; 
Ж; Қ) 
Ой ұшқырлы-
ғын, иллю-
страциясы 
бойынша 
болжай 
алу білігін 
бағалау.
2. Оқушылардың ой ұшқыр-
лығын, иллюстрация бойынша 
болжай алу білігін бағалауды 
ұйымдастырыңыз. Көңілді танысу 
тапсырмасын ұйымдастыру үшін 
оқушылардың назарын сюжетті 
суретке аударыңыз. Оқушылар 
әр шардағы суреттің көмегімен 
балалардың атын табуы керек. 
Мысалы: Қарақат, Алмат, Анар.
Оқушыларға жұптық тапсырма 
ретінде өздерінің нұсқасын жа-
сауды ұсынуға болады. Мысалы: 
Алмагүл, т.с.с.
Оқулықпен 
жұмыс
2.5 
Мәтін 
бойынша 
сұрақ қоя 
білу және 
жауап 
бере білу.
1.2.5.1 
Мәтін иллю-
страциясы 
бойынша 
сұрақтар қоя 
білу немесе 
қойылған 
сұраққа 
жауап беру 
(мұғалімнің 
көмегімен).
(МК; Ж; Қ) 
Тапсырма 
бойынша ой 
қорытып, кері 
байланыс жа-
сай алу білігін 
бағалау.
«Сыныптас дос» ұғымының мәнін 
ашып, сыйластық, достық ту-
ралы әңгіме ұйымдастырыңыз. 
Оқушылардың сыныптас досына 
өзін таныстыруына ықпал етіңіз. 
Өзі туралы толық ақпарат берудің 
қаншалықты маңыздылығына 
көз жеткіздіріңіз. Адасып кеткен 
бала, жолда жүру, т.с.с. сюжетті 
суреттерді қолдану арқылы 
ой қорытып, кері байланыс 
жасатыңыз. 
https://www. 
google.kz
детские сю-
жетные кар-
тинки
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графика-
лық нор-
маларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
каллигра-
фиялық
(Ө; Қ) 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтау 
және әріп 
элементтерін 
дұрыс, 
Бала қолының ұсақ бұлшық 
еттерін дамыту (бояу, сурет салу, 
түрлі бағытта сызықтар жүргізу, 
сұлбасын салу, элементтерді жазу) 
үшін төменде берілген жазуға да-
ярлау жұмыстарын басшылыққа 
алғаныңыз дұрыс:
– дәптер бетіндегі суреттерді бояу;
– әртүрлі (түзу, қисық, сынық) 
сызықтар сызу;
– заттарды сызықтар арқылы 
қосу;
Тақтамен 
жұмыс
Дәптермен 
жұмыс

22
талаптарға 
сай жазу.
көркем 
жазу білігін 
бағалау. 
– үзік сызықтарды бастырып 
жүргізу;
– әртүрлі сызықтар, ою-өрнек, 
таңбалар салу;
– дәптер бетіндегі кеңістікті 
бағдарлау;
– жазу жолдарымен (үлкен, кіші) 
таныстыру;
– әріп элементтерімен таныстыру, 
оларды жазуға үйрету.
1.1 Тың-
далған 
мате-
риалдың 
мазмұ-
нын 
түсіну.
1.1.1.1 
Тыңдау бары-
сында тілдік 
бірліктерді 
(сөйлеу, 
сөз, сөйлем, 
мәтін) 
ажырату, 
тыңдалған 
мәтіннің 
мазмұнын 
түсіну.
(МК; Ө; Қ) 
Сөз бен 
сөйлемді 
ажыра-
ту, сөздің 
мағынасын
сөйлемнің 
мазмұнын 
түсіну білігін 
бағалау.
5-сабақ. Сыныптағы танысу. 
Сөйлем. Оқушылармен сабақ 
мазмұнын ашатын қосымша мате-
риалдармен жұмыс жасаңыз. 
Өткен сабақтан игерген 
білімдеріне сүйене отырып, 
тыңдау және сөйлеу барысында 
сөз бен сөйлемді ажыратқызып, 
сөздің мағынасын, сөйлемнің 
мазмұнын түсінулеріне ықпал 
етіп, талдау жасатыңыз. Жаңа 
сабаққа дайындық мақсатында 
сыныптас досымен жұмыс 
жасауға байланысты берілген 
сюжетті суреттермен жұмыс 
жасаңыз. Сөздерден сөйлем 
құратыңыз. Оны сызбалар арқылы 
бейнелетіңіз. 
Мұғалімнің сыйы ретінде достық 
туралы өлеңдер, әңгімелер 
оқып беріңіз немесе өздеріне 
айтқызыңыз. 
 https://www. 
google.kz
детские сю-
жетные кар-
тинки 
http://www. 
balalaralemi.
kz
Әңгімелер
Энцикло-
педия
Тақпақтар
Суреттер
3.11 
Пунктуа-
циялық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.11.1 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап жа-
зып, сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою. 
(МК; Ж; 
ОТ; Қ) 
Сөйлемді 
бас әріптен 
бастап жа-
зып, сөйлем 
соңына 
тиісті тыныс 
белгілерін 
қою, диа-
лог құра алу 
білігін бағалау.
1. Сөйлемді бас әріптен бастап 
жазып, сөйлем соңына тиісті 
тыныс белгілерін қою, диалог 
құра алу білігін бағалауды жүзеге 
асырыңыз. Өзі туралы толық 
ақпарат берудің қаншалықты 
маңыздылығына көз жеткіздіріңіз. 
Әли мен Мерейдің диалогін 
нақышына келтіріп оқып беріңіз. 
Жаңа ақпаратпен таныстырыңыз. 
Сөйлеуде дауыстың өзгеруі жазуда 
арнайы белгілермен белгіленетінін 
көрсетіп, алған ақпараттарын 
сөйлем сызбалары арқылы 
практикалық тұрғыда бекітіңіз. 
Оқулықпен 
жұмыс

23
2. Диалог құрау мақсатында 
ұсынылған оқулықтағы тап-
сырмаларды орындата отырып, 
оқушылардың сыныптасымен 
танысуына ықпал етіңіз. Танысу 
барысында оқулықта берілген 
сызбаны басшылыққа алуды 
ұйымдастырыңыз. Оқушылардың 
сұрақты дұрыс қойып, сұрақтарға 
толық жауап берулерін 
қадағалаңыз.
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы бо-
йынша бол-
жау.
(МК; Т; Ө; Қ) 
Ой ұшқырлы-
ғын, иллю-
страциясы 
бойынша 
болжау, өз іс-
әрекеттеріне 
рефлексия 
жасау білігін 
бағалау.
3. Оқулықтағы берілген тап-
сырмаларды орындата отырып, 
әр қатардағы жеке суреттер-
ден «Сауат ашу» оқулығының 
кейіпкерлері – Әли мен 
Мерейдің есімдерін оқушыларға 
таптыртыңыз. «Бұлар оқушылар 
ма, әлде балақайлар ма?» сұрағына 
жауап іздетіп, дәлелдетіңіз. 
Олардың өздері сияқты бірінші 
сынып оқушылары екенін 
дәлелдетіңіз. 
Оқушылардың өз есімдерін 
суреттердің көмегімен шығаруына 
ықпал етіңіз. 
Ол үшін алдын ала дайындалған 
бірнеше сурет қиындыларын тара-
тып беріңіз. 
Сабақтан алған әсерлерімен ой 
бөлісіп, өз іс-әрекеттеріне көңіл 
күйді білдіретін «смайликтер» әдісі 
арқылы рефлексия жасатыңыз.
Оқулықпен 
жұмыс 
Суреттер 
Смайликтер 
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графика-
лық нор-
маларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элемент-
терін калли-
графиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(МК; Ө; Қ) 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтау және 
әріп эле-
менттерін 
дұрыс, 
көркем жазу 
білігін 
Бала қолының ұсақ бұлшық 
еттерін дамыту (бояу, сурет салу, 
түрлі бағытта сызықтар жүргізу, 
сұлбасын салу, элементтерді жазу) 
үшін төменде берілген жазуға да-
ярлау жұмыстарын басшылыққа 
алғаныңыз дұрыс:
– дәптер бетіндегі суреттерді бояу;
– әртүрлі (түзу, қисық, сынық) 
сызықтар сызу;
– заттарды сызықтар арқылы 
қосу;
– үзік сызықтарды бастырып 
жүргізу;
Тақтамен 
жұмыс
Дәптермен 
жұмыс

24
бағалау. 
– әртүрлі сызықтар, ою-өрнек, 
таңбалар салу;
– дәптер бетіндегі кеңістікті 
бағдарлау;
– жазу жолдарымен (үлкен, кіші) 
таныстыру;
– әріп элементтерімен таныстыру, 
оларды жазуға үйрету.
1.1 
Тыңдал-
ған мате-
риалдың 
мазмұ-
нын 
түсіну.
1.1.1.1 
Тыңдау бары-
сында тілдік 
бірліктерді 
(сөйлеу, сөз, 
сөйлем, мә-
тін) ажырату, 
тыңдалған 
мәтіннің 
мазмұнын 
түсіну.
(МК; Ө; Қ) 
Өлеңнің 
мазмұнын 
түсіну білігін 
бағалау.
6-сабақ. Оқу құралдарымен таныс 
болайық. Сөз.
 
1. Аудио үнтаспадан кітап туралы 
өлең тыңдатыңыз немесе өлеңді 
нақышына келтіріп мәнерлеп 
оқып беріңіз. 
Оқулықта берілген сұрақтарға 
толық жауап алу арқылы 
оқушылардың өлеңнің мазұнын 
толық түсінуіне ықпал етіңіз.
Аудио 
үнтаспа 
Оқулық 
2.5 
Мәтін 
бойынша 
сұрақ 
қоя білу 
және жа-
уап бере 
білу.
1.2.5.1
 Мәтін ил-
люстрациясы 
бойынша 
сұрақтар қоя 
білу немесе 
қойылған 
сұраққа 
жауап беру 
(мұғалімнің 
көмегімен).
(МК; Ұ; Қ) 
Диалогке 
қатыса 
отырып, 
өз пікірін 
жеткізе 
алу білігін 
бағалау.
Оқушылардан оқулықтағы 
«Сауатыңды ашатын қай кітап?» 
сұрағына алдын ала дайындалған 
суреттегі кітаптардың тиістісін 
таңдатып, жауап алыңыз. 
Диалог құрау арқылы «Сауат ашу» 
оқулығының маңыздылығына 
көз жеткізіңіз. Қосымша мате-
риалдарды пайдалану арқылы 
жаңа мағлұматтар беріңіз. 
Оқушылардың өздері білетін 
білім, оқу, оқулық туралы мақал-
мәтелдер, өлеңдер, тақпақтар ай-
туына мүмкіндік беріңіз.
 https://www. 
google.kz
детские сю-
жетные кар-
тинки. 
http://www. 
balalaralemi.
kz
Жұмбақтар
Суреттер
Мақал-
мәтелдер
1.4 
Оқиғаны 
болжау.
1.1.4.1 
Мәтіннің 
мазмұнын 
тақырыбы 
немесе оның 
иллюстра-
циясы бо-
йынша бол-
жау.
(МК; Ө; 
ОТ; Қ)
Оқушылар-
дың сурет-
тер арқылы 
болжай алу 
білігін баға-
лау.
2. Оқушыларға суреттегі заттар-
ды ататыңыз. Берілген заттардың 
алғашқы әріптерінен құралған сөз 
оқулықтағы «Сауатыңды ашатын 
қай кітап?» сұрағының жауабы бо-
латынын түсіндіріп, жасырынған 
сөзді іздету жұмысын ұйымдас-
тырыңыз. Оқушы тапсырма-
ларды бұған дейін меңгерген 
тәжірибесіне сүйеніп орындай 
алады. Шешуі: Сауат ашу.
 
Оқулықпен 
жұмыс

25
1.3 
Тыңдал-
ған мате-
риалды 
мазмұн-
дау.
1.1.3.1 
Мұғалімнің 
көмегімен 
оқиғаның 
ретін сақтай 
отырып ба-
яндау. 
(МК; Ұ) 
Мәліметті 
мұқият 
тыңдау.
Оқулықтан «Есіңе сақта!» 
мәліметін оқып беріп, талдау 
жасатыңыз. Мәліметті мысал-
дар арқылы тақтада дәлелдеу 
жұмыстарын жасап көрсетіңіз. 
Оқулық
Тақтамен 
жұмыс
3.10 
Грам-
мати-
калық 
норма-
ларды 
сақтау.
1.3.10.1 
Заттың 
атын, са-
нын, сынын, 
қимылын 
білдіретін 
сөздерді 
ажырата алу 
және оларды 
қолдана білу.
(МК; Ө; Қ) 
Заттың атын 
білдіретін 
сөздерді ажы-
рату, сұрақ 
қою білігін 
бағалау.
3. «Бұларды бір сөзбен не дейді?» 
сұрағымен жұмыс оқушыларда 
ұғым қалыптастыруды көздейді: 
дара ұғымдарды (қалам, дәптер, 
қарындаш, өшіргіш, сызғыш, 
кітап) «оқу құралдары» деген 
жалпы ұғымға айналдырып 
жаттығады. Сонымен қатар 
заттарға сұрақ қойып үйренеді. 
Осы мақсатта оқушылармен 
жеке жұмыс жүргізіп, ұғымдарды 
түсініп меңгеруіне ықпал етіңіз. 
Оқулықпен 
жұмыс. 
http://www. 
balalaralemi.
kz
Жұмбақтар
Суреттер
Мақал-
мәтелдер
Тақпақтар 
1.5  
Түрлі 
жағдаят-
тарда 
тілдік 
норма-
ларды 
дұрыс 
қолдану.
1.1.5.1 
Түрлі 
жағдаяттарда 
этикет 
сөздерін 
қолдана білу.
(МК; Ө; Қ) 
Түрлі тілдік 
жағдаяттарда 
этикет 
сөздерді 
қолдану, 
сөйлемдер 
құрау, сыз-
ба арқылы 
белгілеу, 
игерген 
біліміне кері 
байланыс 
жасау білігін 
бағалау.
4. Оқулықта берілген «Сөмкеге 
оқушыға қажетті оқу құралдарын 
ғана сал» сөйлемін оқып беріп, 
оқушыларға тиісті заттарды 
сөмкеге салдырып, себебін 
анықтатып, дәлелдеулер 
жасатыңыз. Оларға сұрақ 
қою арқылы заттың атын 
анықтатыңыз. 
Практикалық іс-әрекеттер жа-
сату арқылы оқулықта берілген 
белгілердің нені білдіретінін 
қаншалықты меңгергенін 
кері байланыс жасату арқылы 
тексеріңіз.
Ол үшін оқушылардың түрлі 
тілдік жағдаяттарда этикет 
сөздерді қолдана алу білігін да-
мыту мақсатында суреттерден 
сөйлемдер құратып, сызба арқылы 
белгілетіп, талдатыңыз. 
Оқулық 

26
3.8 
Калли-
графия-
лық, 
графика-
лық нор-
маларды 
сақтау.
1.3.8.1 
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтап, әріп 
элементтерін 
каллигра-
фиялық 
талаптарға 
сай жазу.
(Ө; Қ)  
Жазу жолын, 
жоларалық 
кеңістікті, 
жолдың 
жоғарғы 
және төменгі 
сызығын 
сақтау 
және әріп 
элементтерін 
дұрыс, 
көркем 
жазу білігін 
бағалау.
Бала қолының ұсақ бұлшық 
еттерін дамыту (бояу, сурет салу, 
түрлі бағытта сызықтар жүргізу, 
сұлбасын салу, элементтерді жазу) 
үшін төменде берілген жазуға да-
ярлау жұмыстарын басшылыққа 
алғаныңыз дұрыс:
– дәптер бетіндегі суреттерді бояу;
– әртүрлі (түзу, қисық, сынық) 
сызықтар сызу;
– заттарды сызықтар арқылы 
қосу;
– үзік сызықтарды бастырып 
жүргізу;
– әртүрлі сызықтар, ою-өрнек, 
таңбалар салу;
– дәптер бетіндегі кеңістікті 
бағдарлау;
– жазу жолдарымен (үлкен, кіші) 
таныстыру;
– әріп элементтерімен таныстыру, 
оларды жазуға үйрету.
Тақтамен 
жұмыс
Дәптермен 
жұмыс
2.5 
Мәтін 
бойынша
сұрақ 
қоя білу 
және жа-
уап бере 
білу.
1.2.5.1 
Мәтін иллю-
страциясы
бойынша 
сұрақтар қоя 
білу немесе 
қойылған 
сұраққа 
жауап беру 
(мұғалімнің 
көмегімен).


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет