Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыружүктеу 0.92 Mb.
Pdf просмотр
бет1/11
Дата22.12.2016
өлшемі0.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР
КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІҢ НЕГІЗІНДЕ СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК
ӘРЕКЕТ ЕТУ ДАЙЫНДЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Арынханова Э.К., аға оқытушы
(С. Сейфуллин атындығы Қазақ агротехникалық университеті)
Байжуманова Н.С., оқытушы
(Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті)
Мемлекетімізде  педагогикалық білім  беруде  басты  назар  аударатын
мәселелердің
бірі
– 
педагогикалық
кадрлардың
дайындық
сапасын
жоғарылатудың  қажеттілігі  екені  барлығымызға  мәлім,  яғни  ол қоғамның
тұрақты  даму  тұрғысынан әлемдік  білім  беру  кеңістігінің тенденцияларына
сәйкес реформалауды  талап  етеді. Осымен қатар  адамның жеке  тұлға  ретінде
қалыптасуымен  неғұрлым  тығыз  байланысты  білім  беру  аймағы қоғамның
дамуында негативті тенденцияларын жеңуге қабілетті [1].
Осыған  байланысты  жоғары  мектеп  студенттерінің  өздігінен  білім  алуы,
өздігінен  дамуы,
өз-өзін  тәрбиелеуі  мен
өз  бетінше  жетілуі,  кәсіби
құзыреттіліктерге  ие  болу,  таңдаған  мамандықтары  бойынша  пәндік  білімдерін
меңгеруі,  дербестік  және  шығармашылық  қабілеттерінің
дамуы  сияқты
мәселелері ерекше өзектілікке ие болады.
Алайда, қазіргі  уақытта  орта  мектеппен қатар,  жоғары  мектептерде  де
дербестік тапшылығы байқалады. Ал ол басқа біреудің көмегінсіз жеке тұлғаның
білімді  меңгеруі  мен әрекетке қабілетті  болуы,  таным  іскерлігімен ғана  емес,
сонымен қатар адамның өз бетінше білім алу әрекеті арқылы өздігінен жетілуге
іштей талпыныс жасаумен сипатталады.
Көптеген ғалымдар егер студенттердің бойында өздігінен даму мен өз-өзін
тәрбиелеу  процесінде  іске  асатын, өз  бетінше  білім  алу әрекетінің іскерлігі
қалыптаспаса, онда қоғам мен мемлекет жағынан және жеке тұлға жағынан өзара
байланысты есептеу мүмкін емес деп санайды.
Бірқатар педагогтардың пікірлері бойынша, «өз бетінше білім  алу әрекеті
– бұл студенттің педагог жағынан басқару объектісі болып қала беретін, субъект
ретінде әрекет етіп, өз бетінше оқу процесінде өзіндік әрекеттің толығымен іске
асуымен сипатталатын оқу әрекетінің құрамдас бөлігі», – деп санайды [2].
Сондықтан  да  жоғары  оқу  орнында  оқу  барысында  педагогтың арнайы
кәсіби  міндеттерінің бірі  ретінде өз  бетінше  білім  алу әрекетін  ерекше  көрсету
қажеттігі айқындалды.
Көптеген  педагогтар  мен  психологтар  дербестікті –  күрделі  сапа  деп
санайды  және  ол  сыртқы әсерлер  мен  еріксіз  көндірусіз,  яғни  бостандықта
көрінеді.  Ол өз  тәртібін  меншікті  көзқарасына  бағындыру қабілеті,  сонымен
бірге  басқа  біреудің көмегіне  сүйенбей-ақ белгілі  бір әрекетті  жүзеге  асыру
дайындығы.
Қазіргі күнде неғұрлым әлі де болса зерттеуді қажет ететін, сонымен қатар

көбірек қызығушылық тудыратын  мәселенің бірі  студенттердің  өздік  жұмысы
болып 
табылады. 
Нақ
осында 
студенттердің
мотивациясы, 
мақсатты
бағыттылығы, сонымен бірге өздігінен ұйымдастыру, өз-өзін бақылау, дербестік
пен жеке тұлғаның басқа да қасиеттері көбірек байқалуы мүмкін. Студенттердің
өздік  жұмысы  оның позициясы  мен  оқу  процесін қайта құрудың негізі  ретінде
қызмет  ете  алады. Өздік  жұмыс  жоғары  оқу  орындарындағы  оқытудың кеңінен
талқыланатын  және  маңызды  мәселелердің бірі  болып  табылады. Қазіргі
әдістеме  бойынша  жоғары  мектепте  оқыту  міндетті  түрде  оқытушының
ұйымдастыру ролімен арақатынасында болады.
Дидактикада
өздік  жұмыспен  студенттердің
дәріс  сабақтарында,
семинарда  немесе  оқытушының
көмегінсіз
үйде,  бірақ
оның
берген
тапсырмалары  бойынша  алуан  түрлі  жеке  және ұжымдық  әрекет  ету  түрлері
түсіндіріледі [1].
Осы  мәселенің жалпы  педагогикалық және әдістемелік  сұрақтарын  жан-
жақты  жеткілікті  түрде қамтуда  оның психологиялық жағы, әсіресе  оқу
әрекетінің позициясы  жағы  неғұрлым  азырақ көрсетіледі.  Ал  бұл  осы  мәселені
келесідей қарастыруға әсер етеді:
Біріншіден,  студенттердің  өздік  жұмысы  олардың
сабақтарда  оқу
әрекеттерін дұрыс ұйымдастыру салдары болып табылады, ол өз бетімен әрекет
етуді  кеңейтуді,  бос  уақыттарында  білімін  жалғастыру  мен  тереңдетуді
дәлелдейді.  Студенттердің педагогпен ұйымдастырылатын  және  басқарылатын
оқу әрекетіне сәйкес ол оқу пәнін игеру бойынша олардың өзіндік әрекеті белгілі
бір  бағдарламаны  меңгеру  ретінде  алға  шығуы қажет.  Бұл  педагог үшін  оқу
әрекетінің нақты жоспарын саналы түрде сезінуді ғана емес, сонымен бірге оны
жаңа  оқу  міндеттерін  шешу  барысында  оқу  пәнін  игерудің схемасы  ретінде
студенттерде саналы қалыптастыруды білдіреді.
Екіншіден, берілген  түсіндірмеде өздік жұмыс – үй жұмысына қарағанда,
неғұрлым  кең түсінік  болып  саналады,  яғни  келесі  сабаққа  дайындалу үшін
оқытушымен үйге берілген тапсырмаларды орындау.
Үшіншіден,
өздік  жұмыс
–  аталған  оның
барлық
ерекшеліктерін
сипаттайтын,  оқушылар  оқу
әрекетінің
ерекше  формасы  (түрі)  ретінде
қарастырылуы  керек.  Бұл  олардың оқу әрекетінің жоғары  формасы,  сонымен
бірге  сабақтағы  жұмысымен  байланысты өз  бетінше  білім  алу  формасы болып
саналады [3].
Шығармашылық жұмыстарға  жүргізілген  талдауда  көрсетілгендей  және
оларда  айтылғандай  студенттерді  бақылау  дербестік  салыстырмалы  шектеулі
сипатта  болатындығын  бізге  көрсетеді.  Мысалы, үй  тапсырмасын  орындай
отырып,  студенттердің көпшілігі қиыншылықтар  туған  жағдайда,  ойланбастан,
бірден оқытушыдан көмек сұрауға жүгіреді.
Жоғарыда сипатталған мысал, студенттерде дербестіктің дамуы – күрделі
және  кейде қарама-қайшылық туғызатын  процесс  екендігін  дәлелдейді.  Алайда,
оның белгілі  бір  логикасы  жайында  айта  отырып,  келесідей  негізгі  кезеңдерін
көрсетуге болады:
- бірінші  кезең: студенттер  дайын үлгі  бойынша үлкендердің көмегімен
және олардың әрекеттерін көшіру арқылы жұмыс жасайды (еліктеу кезеңі);
- екінші  кезең: студенттер  жұмыстың бір  бөлігін өз  бетінше  орындауға

тырысады,  оларды  жүзеге  асырудың кейбір әдістерін  табады  (жартылай
дербестік кезеңі);
- үшінші  кезең: студенттер қайталанатын  жағдаяттарда,  кез-келген
неғұрлым  таныс әрекет  түрлерінде белгілі  бір  жұмысты өз  бетінше  орындайды
(дербестіктің неғұрлым толық кезеңі) [3].
Белгілі  мәнде  осындай  кезеңдерді  шартты  түрде  ажыратып  көрсеткенде
олардың арасында  ешқандай қиындық тумайды.  Бірақ  оған қарамастан,
студенттердің алға  жылжуын,  олардың дамуын қамтамасыз  етуге  көмектесетін
осы кезеңдер жайлы білу өте маңызды.
Студенттердің еркінділігі  мен қатысу  белсенділігі  талаптары  пәнаралық
байланыстарды  мақсатты  түрде қосумен  теңестіріп,  оқу әрекетінің түрі  ретінде
өздік жұмысқа да таратылады. Мұнда өздік жұмыс ең алдымен, сабақ (дәрістер,
семинар) барысында студенттердің алған білімдерін толықтыратын және оларға
дайындайтын жеке жоспар бойынша жұмыс формасы түрінде түсіндіріледі.
Сонымен
қатар  студенттердің  өздік  жұмысы
өзімен  жан-жақты,
көпфункциялы
құбылыс 
екендігін 
көрсетіп, 
толық 
әрекет 
ретіне
қарастыралатындығын  атап өтуге  болады.  Оның тек қана  оқыту ғана  емес,
сонымен  бірге  тұлғалық және қоғамдық мәні  бар. Өздік  жұмыс  күрделі, әрі
көпмәнді  екенін  көпшілігі  мойындай  отырып,  оның терминологиялық жағынан
нақты  анықталған  жоқтығын  көрсетеді,  бірақ
оның
мазмұнын  барлық
зерттеушілер  мен  практиктер  оқушылардың бос әрекетіне қарағанда  мақсатқа
бағытталған, белсенді түрде оқыту мәнімен бірыңғай түсіндіреді.
Әрекеттік  мағынада өздік  жұмыс –  бұл  студенттердің ішкі  танымдық
себеп-салдарының күшімен өздерінің көмегімен ұйымдастырылған,  педагог
жағынан  (оқыту  бағдарламалары,  дисплей  техникасы)  оны  орталанған  жүйелі
басқарудың негізінде әрекет  нәтижелері  бойынша  және  процестің  өзінде
бақыланатын,  неғұрлым  ыңғайлы  және  уақыт  жағынан ұтымды  болып  келетін
әрекеттің түрі [4].
Жоғарыда айтылған барлығының негізінде оқу әрекетінің жоғары, ерекше
формасын  көрсете  отырып, өздік  жұмыс  жеке-психологиялық және  субъект
ретінде  студенттің тұлғалық ерекшеліктерімен қамтылатындығын  атап өтуге
болады.  Мұндай  психологиялық детерминантқа  ең алдымен, өз-өзін  реттеуді
жатқызады.
Өз-өзін  реттеу  түсінігі  И.П.Павлов,  Н.А.Бернштейн,  П.К.
Анохинмен  түсіндірілген,  ал  психологиялық жағынан өздігінен  оқу, өздігінен
жетілу, өз-өзін реттеу жүйесі ретінде адам туралы көрінісі [5].
Студенттің  өз-өзін  реттеуі өзіндік әрекетті  бағдарламалау  іскерлігін
жобалайтындығын  ескеру  керек,  яғни әрекет  мақсатының шарттарына  сәйкес
берілген  шарттарды қайта құру әдісін  таңдауды,  осы қайта құру үшін қажетті
құралдарды  таңдауды,  жеке әрекеттердің реттілігін  анықтауды  жүзеге  асыру
болып табылады.
А.К. Осиницкий көрсеткендей, егер педагог әрекеті мен оқушының өзінің
мақсатты  бағытталған  пәні  ретінде  алға  шыққанда, өз-өзін  реттеу  іскерлігі
неғұрлым  жылдам
қалыптасуы  мүмкін.  Бұл  жағдайда  адамның  өзін-өзі
реттеуінің дамуы өзінің жеке дербестігінің қалыптасуына ықпал етеді [6].
Осы  көзқарас  бойынша, өздік  жұмыс  процесс  пен әрекеттің нәтижелері
бойынша  орындалатын  және  реттелетін
әрекеттер  жиынтығында  іштей

дәлелденген,  мақсатты  бағытталған,  субъекттің  өзімен құрылған әрекет  ретінде
анықталуы  мүмкін.  Оны  орындау өзіндік  сезінудің,  өзіндік  тәртіптің, жеке
жауапкершіліктің,
рефлексивтіліктің
болуын,  олардың
жеткілікті  жоғары
деңгейін    талап  етеді  және өздігінен  жетілу  мен өзін-өзі  тану  процесі  ретінде
оқушыларға қанағаттандырушылықты береді.
Тәжірибе  көрсеткендей,
өздігінен  жетілуге  талпынатын  адамның
ажыратылмайтын сапасы болып саналатын жеке тұлғаның мынадай қасиеттерін
атауға  болады:  жауапкершілік,  белсенділік,  тапқырлық, табандылық, ынта-
ықылас,  мақсаттылық,
ерік-жігер  (әрекеттік-жігерлік  компонент),  ойлау
белсенділігі, 
ақыл-ой 
дербестігі,
өз-өзін 
бағалау,
өзіндік 
бақылау,
шығармашылық белсенділік, өз-өзін талдау.
Сондықтан өздігінен дамуда, тануда, өз бетінше ұйымдастыруда, өздігінен
жүзеге  асыруда
қажеттіліктерді
қалыптастыру  мен  сәйкес  мотивтерде,
қатынастарда,  тұлғалық орнатуларда,  сенімде,  сөзсіз қатынастарға  талпынуда,
өзара  ашылу  барысында  осындай қажеттіліктердің байқалуы  көбінесе  кәсіби
әрекетке қабілеттілігін  және тұлғалық маңызды  ретінде  кәсіби  білім  мен  білікті
анықтайды. Осы  мақсатпен  бізбен студенттердің  өзіндік  білім  алу әрекетіне
дайындығын, 
олардың
бейімделуі 
мен 
тұлғалық-маңызды
қасиеттерін
қалыптастыру  мақсатының сапасы  мен  кәсіби  дайындықтың  өзара  байланысы
анықталды. Олардың нәтижелерін 1-схемадан көруімізге болады.
1 схема – Оқу процесінде студенттердің өздігінен білім алудың кәсіби дайындық
сапасымен өзара байланысы
Жоғарыда 
көрсетілген 
схема 
бойынша 
білім 
берудің
басты
мақсаттарының бірі  студенттердің кәсіби әрекетке  дайындығы  екенін  байқауға
болады.
Маман  тек  білім  мен  іскерліктерді  меңгереді,  бірақ ол  шығармашылық
және  кәсіби әрекеттерінде  оның  қажеттіліктерін  дамытпайтындығын өмір
тәжірибесі  көрсетеді.  Біздің пікіріміз  бойынша,  жеке  тұлғаның бейімделу
Сап
а
Кәсіби дайындық
Кәсіби оқыту
Ма
қ сат
та
р
ы
кәсіби қызметке
өздігінен білім алу
әрекетіне
жеке тұлғаның
бейімделу сапала-
рын қалыптастыру
тұлғалық-маңыз-
ды қасиеттерін
қалыптастыру
Дайындық

сапасын қалыптастыру  болашақ мамандарды  сапалы  даярлаудың бір  шарты
болып табылады.
Ең алдымен,  жеке  тұлғаның бейімделу  сапасын қалыптастыру  тұлғаның
белсенділік  деңгейін көрсетеді,  оның  қоршаған  ортамен қатынасын анықтайды,
сонымен  бірге  барлық тұлғалық-маңызды қасиеттер  мен қажеттіліктерді  жүзеге
асыруға көмектеседі. Мұндағы тұлғалық-маңызды қасиеттер өзін кәсіби әрекетте
көрсете білуіне ықпал етеді.
Көптеген ғалымдардың кәсіби әрекетті жеке тұлғаның өздігінен жетілуге,
әлеуметтік  маңызды  және
әлеуметтік  мақұлданған
әрекеттерді  орындау
процесінде тұлғалық потенциалын ашуға ықпал ететін, әлеуметтік қызметтің бір
түрі ретінде қарастыратындығын атап өтуге болады [6].
Сондықтан өздігінен дамуда, тануда, өздігінен ұйымдастыруда, өз бетінше
жүзеге  асыруда қажеттіліктерді қалыптастыру  мен  осы қажеттіліктердің сәйкес
мотивтерде, қарым-қатынастарда,  сенім  мен  тұлғалық  құрылуында  байқалуын
көбінесе  кәсіби әрекетке қабілеттілігі  және  тұлғаның маңызды құраушысы
ретінде кәсіби білімі мен іскерлігі анықтайды.
Көптеген ғалымдар  кәсіби  дайындық процесі  барысында  студенттер
өздерінің оқу табыстарынан, оқу тобындағы әлеуметтік ролінен шығатын белгілі
бір статусқа қол  жеткізуге  талпынатындығын,  яғни  тұлғаның  өзі  бақылауда
болатындығын атап өтеді [7].
Ал бұл өз кезегінде өзіндік бақылау, өз-өзін тану, өз бетінше білім алу, өз-
өзін  реттеудің
жеке  тұлғаны,  оның
кәсіби  дайындыққа  бағыттылығын
қалыптастыру құралы ретінде алға шығатынын білдіреді.
Жоғарыда  айтылғандарға  байланысты  келесідей қорытынды жасауға
болады: студент тұлғасының жаңадан білім алуында маңызды болып саналатын
және  оның  өзіндік  білім  алу әрекетінің  қалыптасуына  ықпал  ететін –  кәсіби
құзыреттілік болып табылады.
Түсіндірмелі  сөздіктердің авторларымен «құзыреттілік» ұғымын – кез-
келген аймақта білімдар, хабардар болу деп түсіндіреді.
«Кәсіби құзыреттілік» ұғымын  мақсатты  түрде  енгізу  ең алдымен
мазмұнының
кеңдігімен,  интегративті  сипаттамасымен
қамтылады  және
«кәсіпқой», «біліктілік», «кәсіби қабілеттер» сияқты ұғымдарды біріктіреді.
Егер  кәсіби құзыреттілік  деп еңбек  нәтижелілігін  анықтайтын білім  мен
іскерліктің  жиынтығы; міндеттерді  орындау  дағдыларының көлемі;  тұлғаның
кәсіби  маңызды
қасиеттерін  білудің
кешені;  еңбекке  теориялық
және
практикалық дайындығының бірлігі  ретінде  түсіндірілсе,  ал  педагогикалық
әдебиеттердің анықтамасынан  көретініміз,  кәсіби құзыреттілікті  ең алдымен
коммуникативтік,  ақпараттық,
реттеу
және
интелектуалды-педагогикалық
құзыреттілік ретінде қарастырады.
Коммуникативтік құзыреттілік – кәсіби маңызды, интегративті сапа болып
табылады,  оның негізгі құрастырушы  компоненттері  мыналар: әлеуметтік
тұрақтылық, тікелей және де кері байланысты құра білу қабілеті.
Ақпараттық  құзыреттілік өзің туралы,  басқа  да  педагогтардың жұмыс
тәжірибесі туралы ақпарат (білім) көлемі.
Реттеу құзыреттілігі өз  тәртібіңді  басқару  іскерлігінің бар  болуын
жобалайды,  яғни  оған  мақсат қоя  білу,  жоспарлау, ықшамдау мен  тұрақты

белсенділік, әрекет нәтижелерін бағалау, рефлексия жатады.
Интеллектуалды-педагогикалық 
құзыреттілікті 
талдау, 
жүйелеу,
салыстыру, абстракциялау, жалпылау, нақтылау бойынша іскерліктердің кешені
ретінде;  интеллекттің сапасы: ұқсастық,  қиял,  икемділік  және қисынды  ойлау
ретінде қарастыруға болады.
Осы  анықтамалардың барлығын қарастыра  отырып,  шынымен  де  кәсіби
құзыреттілік студенттердің тұлғасын  дамытуды  ынталандыру әрекеттеріне,
шығармашылық  қабілеттерін қалыптастыратын  және  жеке  тұлғаның бейімделу
сапасын қалыптастыруға  дайындығына,  сонымен  бірге  тұлғалық-маңызды
қасиеттеріне бағытталған,  педагогтың пайда  болған  және  басқару әрекетінде
айқындалатындығын 
көрсетуге 
болады. 
Бұлардың
барлығы 
кәсіби
құзыреттіліктің негізгі элементтерін ашуға мүмкіндік береді:
- оқу 
материалының
мазмұнын 
беруде 
және 
аудиторияның
ерекшеліктеріне  бейімделуінде  айқындалатын,  жүргізетін  пәннің материалын
бос түрінде меңгеру;
- студенттерде  білім,  білік  пен  дағдыны  меңгеру әдістерін қалыптастыру
үшін оқыту әдістерін қолданудағы әдістемелік құзыреттілік;
- оқыту  процесін ұйымдастыру  мен  студенттердің  өзара әрекет  ету
аймағындағы психологиялық-педагогикалық құзыреттілік;
- студенттерде  танымдық  әрекеттің,  қабілеттердің және  жеке  тұлғаның
бағыттылық
мотивтерін
қалыптастыру 
барысында 
жүзеге 
асатын
дифференциалды-психологиялық құзыреттілік;
- педагогикалық 
әрекет 
рефлексиясы 
немесе 
аутопсихологиялық
құзыреттілік.
Жоғарыда  аталған  кәсіби құзыреттіліктің алғашқы  бес  элементі  оқу
мекемесінің 
әкімшілік, 
білім 
беру
ұйымдарының
және 
педагогтың
педагогикалық  құжаттары  мен  студент әрекеттерінің  өнімдері  бойынша  жеңіл
тексерілетін  аймағында  болады.  Ал  соңғы  бесінші  элемент –  бұл  кәсіпқой
тұлғасының жаңадан  білім  алуы,  ал  олар  белгілі  бір  белгілер  бойынша
орнатылады:
- өз әрекетінің деңгейін  саналы  түрде  сезіну  іскерлігі, өзінің бойындағы
педагогикалық қабілеттерінің дамуы;
- өз
іс-әрекетінің
мақсаты 
мен 
нәтижелерін 
шығару 
іскерлігі,
кемшіліктерін  айқындау  мен  олардың жұмыста  немесе өзінде  болу  себептерін
табу;
- өздігінен  жетілуге  деген  ынта-ықыласының болуы,  нақты  кескін  (күн,
апта,  ай,  жыл  т.б.)  уақыт  аралығында өздігінен  білім  алудың приоритетті
бағыттарын анықтау іскерлігі;
- кәсіби өздігінен жетілу әдістері жайында білу.
Бұдан  көретініміз,  кәсіби
құзыреттілік
өздігінен  жетілудің
жеке
траекториясын құру,  кәсіби әрекетті  жоғарылатуды қамтамасыз  ететін  саналы
түрде  мақсатты  бағытталған  белсенділіктің нәтижесінде  маңызды қасиеттерді
өзгертуді жобалау мүмкіндіктерін береді.
Міне  осылайша, қазіргі  уақытта  жоғары  білім  беруді  дамытудың негізгі
мәні – құзыреттілік  арқылы  студенттердің кәсіби әрекеттерінің негізінде
өздігінен білім алу әрекеттерін қалыптастыру болып табылатындығын көрсетуге

болады.  Дәл  осы  міндет  Е.А.Бөкетов  атындағы Қарағанды  мемлекеттік
университетіндегі  студенттердің кредиттік  және қашықтықтан  оқыту  жүйесі
бойынша  профессор-оқытушылар
құрамының
алдына
қойылды.  Осыған
байланысты  университет  оқытушыларымен  дәрістік өңдеулер  мен  практикалық
тапсырмалар,
өзіндік  жұмыстың
шарттары  және  басқа  да  жұмыстар
жоспарланып, көптеген жұмыстар атқарылды.
Жоғарыда  аталған  студенттердің  өздігінен  білім  алу әрекеттерінің
дайындығы бойынша барлық сұрақтардың негізінде бізбен көптеген әдістемелік
жұмыстар 
атқарылды. 
Олардың 
қатарына 
050120
– 
Кәсіптік 
оқыту
мамандығының
студенттеріне  арналған
таңдау  компоненттеріне  жататын
«Техникалық шығармашылықтағы  модельдеу  мен  макеттеу»,  «Өнеркәсіптік
дизайн»,  «Өнеркәсіптік  эстетика»,  «Эргономика»,  «Материалдарды  көркемдеп
өңдеу»,  «Сәндік-қолданбалы өнер»,  «Материалдарды өңдеу  технологиясы»
пәндері  бойынша  оқу-әдістемелік  кешендер,  электрондық дәрістер, әдістемелік
нұсқау  мен  оқу құралдары өңделді.  Осы  аталғандардың барлығы  студенттердің
өздігінен білім алу әрекеттерінің дайындығын қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Әдебиеттер
1. Концепция непрерывного педагогического образования педагога новой
формации  Республики  Казахстан  //  Казахстанская  правда. – Астана  2005. –
18.08.2005 г.
2. Инкина  О.Н.,  Атаманов  Ю.И.  Формирование  самообразовательной
деятельности  студентов  вуза  с  целью  повышения  качества  их  подготовки  //
Вестник НГАУ. – Новосибирск: НГАУ. – 2003. – №7. – С. 19-23.
3. Гаврилычева  Г.Ф.  Развитие  самостоятельности  у  детей.  //  Начальная
школа. – №2. – 1992. – С. 13-18.
4. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. Изд. втрое,
доп., испр. и перераб. – М.: Логос, 2004. – 384 с.
5. Новиков А.М. Профессиональное образование – России. – М.,1997.
6. Петров  А.Ю.  Педагогические  основы  профессиональной  адаптации
студентов // Вестник ОГУ, Омск. 2005. – №2. – С. 53-56.
7.
Петров 
А.Ю. 
Профессиональная 
адаптация 
студентов 
вуза:
Монография. – Челябинск: Изд-во Челяб. Академии культуры и искусства, 2004.
– 185 с.
Резюме
Сегодня  особую  актуальность  приобретает
проблема  саморазвития,
самовоспитания 
и 
самосовершенствования 
студентов 
высшей 
школы,
обладающих  профессиональной  компетентностью,  предметными  знаниями  по
избранной  специальности,  развитыми  способностями  к  самостоятельности  и
творчеству.
В связи с  этим авторами в статье были раскрыты вопросы формирования
самостоятельной  работы  студентов  и  основные  задачи  решения  проблем,
которые встречаются у студентов на занятиях.

Summary
Today the main actuality gain the problem of self development, self educating,
of  the  high  school  students  who  master  by  professional  competence,  by  subject
knowledge  about  chosen  specialty,  by  developed  abilities  to  the  independence  and
creation. However, at present time as in secondary school so in the high school there
the shortage of independence.
That  is  why  the  questions  of  the  formation  of  the  student’s  independent  work
and  the  main  tasks  of  solving  the  problems  which  the  students  face  to  during  the
lessons were investigated by the authors in these article.
ПУТИ И ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ СВЯЗИ РУССКОЙ И РОДНОЙ
 ЛИТЕРАТУРЫ
Алимова Л.Ж., преподаватель
        Сш №37, г. Астана
Практика современной школы показывает, что связь русской литературы с
родной,  для  учащихся  может  быть  раскрыта  при  изучении  как  обзорных,  так  и
монографических  тем.  Пути  и  формы  раскрытия  этой  связи  весьма
разнообразны.  Это  показ    влияния  творчества  изучаемых  русских  писателей  на
казахскую  литературу,  сопоставление  жизненного  и  творческого  пути
представителей  русской  и  казахской  литературы,мнения    критиков  о  русских
художниках слова, использование переводов произведений русских писателей на
казахский  язык,  показ  отношения  казахского  народа  к  русским  писателям,
использование  краеведческого  материала  о  пребывании  русских  писателей  на
территории родной для учащихся республики и др.
Следует  отметить,  что  главное  внимание  при  осуществлении  связи  с
родной литературой должно быть обращено прежде всего на раскрытие влияния
творчества изучаемого писателя на казахскую литературу. Эффективной формой
такого  вида  работы  является  сопоставление  произведений  русских  и  казахских
классиков.
Сопоставление 
произведений, 
изучаемых 
русских
писателей, 
с
произведениями 
из 
родной 
литературы 
близких 
им 
по 
духу 
и
идейному 
содержанию 
помогают 
учащимся 
наряду 
с 
активизацией
мыслительной  деятельности понять  активную  роль  писателей  в  изображении
действительности  независимо  от  их  национальной  принадлежности,  уяснить
единую платформу их идейной позиции.
Подобного  рода  параллели  могут  быть  проведены  и  при  характеристике
главных  персонажей  изучаемого  произведения.  Так,  например,  с  целью
углубленного  восприятия  образа  Алеши  Пешкого  из  автобиографической
трилогии  А.М.Горького  желательно  предложить  учащимся  вспомнить  образ
мальчика  Сабита  из  романа  С.Муканова  «Школа  жизни».  В  результате
проведенного сравнения ученики увидят, в чем сходство и отличие этих героев,

с  помощью  каких  художественно-изобразительных  средств  авторы  рисуют  их
образы  и,  наконец,  каково  было  влияние  Горького  на  творчество  казахского
писателя.
Иногда  на  уроках  вполне  допустимы  сопоставления  жизненного  пути
русского и казахского писателей. Опыт показывает, что школьники с интересом
относятся  к  этой  форме  работы.  Конечно,  здесь  внимание  учащихся  должно
быть сосредоточено не только на сходных внешних фактах в их жизни, хотя они
являются  средством  пробуждения  интереса  учащихся  к  жизни  писателя  и  дают
богатую  пищу  для  размышления  над  судьбой  художника.  Цель  этих
сопоставлений  гораздо  глубже.  Они  должны  помочь  учащимся  увидеть  такие
моменты  в  жизни  изучаемых  писателей,  которые  приближают  их  друг  к  другу,
показывают  их  отношение  к  жизни,  родному  народу,  литературе,  выявляют  их
роль в сближении русской и казахской литературы. Такое сопоставление можно
подытоживать,   заполнив  таблицу.  Так,  сопоставляя    жизнь  С.Есенина  и
М.Мукатаева, мы заполнили следующую таблицу.
 Одним 
из 
эффективных 
и 
распространенных 
путей 
раскрытия
взаимосвязи  русского  писателя  казахской  литературы  является  обращение  к
переводам  его  произведений  на  родной  язык  учащихся.  Разумеется,  для
учащихся важно не простое перечисление переводов, а умелое использование их
для  более  осознанного  восприятия творчества  изучаемого  писателя,  для
усвоения  содержания  его  произведений.  Обращаясь  к  переводам,  необходимо
заострить  внимания  учащихся  на  значении  труда  переводчика.  Так,  говоря,
например,  о  жизненном  и  творческом  пути  Некрасова  и  знакомя  учащихся  с
переведенными  на  казахский  язык  произведениями  писателя,  нужно  назвать  и
вкратце  охарактеризовать  казахских поэтов, переводивших эти  произведения. В
результате  этого  дети  узнают,  что  познакомили  родной  народ  с  некрасовской
поэзией  такие  поэты,  как  Д.Абилов,  К.Тогузаков,  А.Сарсенбаев,  К.Бекхожин,
Т.Жароков  и  др.  В  связи  с  этим  некоторые  учителя  практикуют  и  такой  вид
работы:  после  первичного  чтения  текста  в  подлиннике  учащимся  предлагается
перевести самостоятельно небольшой отрывок из прочитанного произведения на
свой  родной  язык,  а  затем  сопоставить  его  с  переводом,  выполненным
квалифицированным  переводчиком.  Это  дает  ученику  возможность  не  только
выработать  определенные  навыки  переводчика,  но  и  увидеть  недостатки  своего
перевода.  Преимущество  этого  вида  работы  заключается  еще  в  том,  что  он
способствует  развитию  письменной  речи  учащихся,  вырабатывает  навыки
работы  со  словарями.  Эту  работу  также  можно  рассматривать,  по  словам
А.Липаева,  «как  один  из  видов  стилистических  упражнении,  направленных  на
овладение  грамматическим  строем  и  стилем  русского  литературного  языка  ».
Естественно,  что  материал  для  перевода  должен  быть  несложным  по  стилю,
доступным по содержанию, небольшим по объему.
Целесообразно  на  уроках  обращение  к  высказываниям  выдающихся
казахских  писателей  и критиков,  в  которых  дается  оценка  творчеству  или
отдельным  произведениям  русского  писателя,  отмечается  его  влияние  на
казахскую  литературу.  Это  возможно  при  изучении  творчества  как  классиков
XIX века, так и   писателей ХХ века. Среди  выдающихся казахских художников
слова  нет  ни  одного,  который  не  высказал  бы  своего  восхищения  лирикой

Пушкина,  Лермонтова,  Маяковского,  Твардовского,  романами  Тургенева,
Толстого,  Шолохова.  В  ряде  случаев  урок  о  жизненном  и  творческом  пути
писателя  полезно  начинать  с  чтения  высказываний  казахских  писателей  о  нем.
Это  сразу  же  привлекает  внимание  школьников  к  изучаемому  писателю.  В
другом  случае  желательно  использовать  их  в  ходе  своего  рассказа  о  писателе.
Иногда целесообразнее предложить их вниманию  учащихся на заключительном
этапе урока.
Необходимо использовать и высказывания русских писателей  о казахской
литературе, в которых содержится объективная оценка ее успехов и достижений.
Являясь  свидетельством  глубокого  интереса  русского  художника  к  родной
литературе учащихся, они пробуждают у школьников чувства любви и уважения
к  изучаемому  писателю.  Нет  сомнения  в  том,  что  казахские  дети  еще  больше
полюбят  А.Фадеева,  если  они,  например,  узнают  о  высокой  оценке,  данной
замечательным мастером художественного слова казахской литературе во время
своего  выступления  в  Париже  в  зале  Плейель  на  многолюдном  собрании:
«Приходили в  литературу не только мы — русские писатели. С каждым  годом
все  больше  приходило  писателей  других  народов  нашей  страны -  украинцев,
грузин  с  их  высокой  поэтической  культурой.  Все  они  приносили  с  собой
неповторимый аромат своих традиций и своей национальной формы. Например,
в  литературе  казахского  народа,  который  насчитывал  в  царское  время  1,5
процента  грамотных,  появляются  сейчас  замечательные  романы.  Один  из  них -
роман  М.Ауэзова  «Абай»,  роман  о  лучшем  классике -  поэте  этого  народа,
жившим  в  прошлом  веке.  Абай  ненавидел  русский  царизм,  но  высоко  чтил
русскую  культуру.  Он  перевел  на  казахский  язык  отрывки  из  поэмы  Пушкина
«Евгений Онегин». И весь народ запел письмо Татьяны Онегину, превратив его в
казахскую народную песню».
Большое значения для раскрытия связей изучаемого писателя с казахской
литературой  имеет  знакомство  учащихся  с  материалами  о  его  пребывании  на
территории  Казахстана,  о  его  дружбе  с  казахским  народом,  проявленном
интересе  к  его  быту  и  культуре.  Такой  рассказ  целесообразно  сопровождать
показом  карты  родного  края  с  отмеченными  маршрутами  поездок  писателя,
отдельных фотоснимков или зарисовок, запечатлевших встречи его с местными
жителями.  Полезно  также  обратиться  к  воспоминаниям  современников  или
очевидцам пребывания писателя на родной земле учащихся.
В  процессе  изучения  творчества  того  или  иного  писателя  необходимо
подчеркнуть,  что 
казахи  с  большим  наслаждением  читают  русские
произведения, переводят их на свой родной язык, исследуют творчество русских
писателей. Памятники русским писателям украшают многие казахстанские
города  и  села.  Казахские  поэты  создают  стихи,  посвященные  русским
художникам  слова.  Зачитывание  этих  стихов,  рассказы  об  отношении  родного
народа  к  русскому  писателю,  как  показывает  опыт,  воспитывают  у  учащихся
подлинные чувства интернационализма и толерантности.
Наконец,  в  процессе  работы  над  произведением  обязательно  указывается
его тематика, композиция и жанр. В связи с этим даются определенные сведения
по  теории  литературы.  Процесс  этот  станет  более  осознанным,  если  учитель
будет  опираться  на  полученные  знания  учащихся  по  родной  литературе.  В

методике  преподавания  литературы  указывается  на  основные  формы  опоры  на
знания  учащихся.  Первая -  учитель  русской  литературы  берет  тот  или  иной
термин,  объясненный  учителем  родной  литературы,  переводит  его  на  русский
язык,  затем  «путем  наблюдений  над  произведением  русской  литературы
обобщает  и  закрепляет  это  понятие».  Вторая -  учитель  объясняет  литературное
понятие,  еще  не  знакомое  учащимся,  на  материале  русской  литературы,  а  лишь
затем  предлагает  подобрать  примеры  и  образцы,  как  из  русской,  так  и  родной
литературы.
В  условиях  казахской  школы  приемлемы  обе  формы  использования
знаний  учащихся  по  родной  литературе.  Но  к  какой  бы  из  них  не  обращался
учитель,  всегда  необходимо  установление  самого  тесного  контакта  с
преподавателем 
родной 
литературы, 
ибо 
«только 
совместная 
работа
преподавателей  русской  и  казахской  литературы  будет  содействовать
сознательному и прочному усвоению учащимися знаний, которые они старались
дать им на своих уроках».
Таким образом, осуществление связи с родной литературой при изучении
творчества  русских  писателей  является  одним  из  эффективных  путей  изучения
русской  литературы  в  национальной,  в  частности,  казахской  школе.  Пути  и
формы  осуществления  связи  с  родной  литературой  определяются  целями  и
содержанием  урока  и  во  многом  зависят  от  степени  и  характера  творчества
изучаемого  писателя  с  казахской  литературой,  а  так  же    разработанности  этого
вопроса  в  литературоведении.  Диалог  русской  и  родной  литературы,  помогает
учащимся  казахской  школы,  с  одной  стороны,  освоить  мир  родной  культуры,  с
другой – войти в мир русской литературы, культуры.
Түйін
Бұл  мақалада  орыс  және қазақ  әдебиетінің интеграция  туралы  айтылады.
Автор әдебиетті  бір-бірімен  тығыз  байланысты  жолдарын  биографиялық
деңгейде  олардын  бір  мақсатылығың, ақындарын  туған  табиғатқа  деген
көзқарасы  шығармаларда  жалпылай  да,  жекеше  де  параллельдік  типте
ұқсастығын жекелеп көрсетеді.
Summary
In given article it is spoken about integration Russian and Kazakh literatures.
The author shows ways of interosculation of literatures in particular specifies what
expediently to camped at biographic level considers the relation of poets to the native
nature draws parallels with typologically similar products in which finds the general
and private.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ
ЦЕННОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Баубекова Г.Д., к.п.н., доцент
(Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина)
 Проблема  духовно-нравственного  воспитания личности  всегда  была
одной  из  актуальных,  а  в  современных  условиях  она  приобретает  особое
значение.   Духовно-нравственные  ценности  складываются  веками,  собирая  по
крупице  воспитательные    ценности  каждого  поколения,  отсеивая  и
совершенствуя  их  содержание  и форму.  Из  века  в  век  происходит  умножение
духовных  ценностей,  что  является  фактом    огромного  социального  и
культурного  значения  как  в  масштабе    нации,  так  и  в  масштабе    всего
человечества.
Академик Г.Н.  Волков,  говоря  об  исторической  эволюции  ценностей,
считает  важным  иметь  в  виду  общечеловеческие,  вечные,  непреходящие
ценности.  Ценности  представляют  собой  сферу  нравственности,  они,
взаимодействуя,  формируют  друг  друга.  Фундаментом  духовно-нравственного
развития,  по  мнению  Г.Н.  Волкова,  является  усвоение  элементарных  норм
человеческого  общежития:  неприкосновенность  личности,  неприкосновенность
чужих  и  общественных  вещей,  трудовое  обслуживание  самого  себя,  этикет  и
товарищеское отношение к людям, бережное отношение к природе и продуктам
человеческого труда, учение и общение с искусством [3, 334].
 Все  факторы,  обуславливающие  нравственное  становление,  и  развитие
личности  студента,  можно  разделить  на  три  группы:  природные  (или
биологические),  социальные  и  педагогические.  Во  взаимодействии  со  средой  и
целенаправленными  воспитательными  влияниями  студент    социализируются,
приобретают необходимый опыт нравственного поведения.
Принятие  обоснованных  решений   по  вопросам  формирования  духовно-
нравственных  ценностей  не  может  быть  осуществлено  без  привлечения
всестороннего  анализа  и  оценки  опыта  мировых  образовательных  систем  с
учетом 
их 
взвешенного 
осмысления, 
критической 
переработки 
и
соответствующей  адаптации  к  условиям  казахстанской    системы  образования,
имеющей  свой  богатый  опыт  и  свои  плодотворные  традиции.  В  мировой  науке
сложились определенные теоретические и эмпирические предпосылки изучения
проблемы формирования духовно-нравственных ценностей.
Большинством 
ученых 
понятие 
«ценность» 
характеризуется 
как
выделение  признаков,  свойственных  всем  формам  общественного сознания;
значимость,  нормативность,  полезность,  необходимость,  целесообразность.
Понятие  «ценность»  охватывает  широкий  круг  материальных  и  духовных
явлений,  служащих  условием  её  формирования  (Г.Н.  Волков,  Л.С.  Выготский,
Г.П.  Выжлецов,  М.  Рокич).  Существует  взгляд  на  культуру  как  на  ценность,
выполняющую  межпоколенную  связь  (В.В.  Давыдов,  А.Е.  Леонтьев,  Э.С.
Маркарян, М. Мид, А.Б. Панькин, Э.В. Соколов и др.).

Г.Н.  Волков,  говоря  об  исторической  эволюции  ценностей,  считает
важным  иметь  в  виду  общечеловеческие,  вечные,  непреходящие  ценности.
Ценности  представляют  собой  сферу  нравственности,  они,  взаимодействуя,
формируют друг друга. Вероятно, невозможно понять ценности без мысленного
обращения  к  антиценностям,  да  и  формирование  ценностных  ориентаций  едва
ли  возможно  вне  диалектической  борьбы  противоположностей.  Отрицание
антиценностей порождает ценности.
Формирование  личности,  по  мнению  Л.С.  Выготского,  происходит  через
присвоение  ею  ценностей  культурно-исторического  опыта  в  активной
деятельности,  но  при  этом  она  не  терпит  изначальной  заданности.  Эти  нормы
зафиксированы  в  этнокультурных  традициях,  религиозной  культуре  и
выступают  как  образцы,  где  сосредоточены  лучшие  качества  личности,
нравственные  эталоны,  принятые  в  этом  обществе.  Так  как  социальный  опыт
передается  и  фиксируется  в  форме  исторически  сложившихся  явлений
человеческой  культуры,  то  приобщение  к  культуре  происходит  через  освоение
определенных образов.
Э.В.  Соколов  выделяет  личную  значимость  культурных  ценностей,
которые  направлены  на  духовную  и практическую  деятельность  человека:
экспрессивную,  адаптивную,  защитную,  познавательную  и  деятельность
внутренней координации [6, 161]. Здесь прослеживается взаимосвязь личности и
культуры, воздействующей на человека, и выделяется три основных отношений.
Первое,  личность  усваивает  культуру,  являясь  объектом  культурного
воздействия; второе,  личность функционирует в  культурной среде как носитель
и выразитель культурных ценностей; третье, личность создает культуру, будучи
субъектом  культурного  творчества.  В  зависимости  от  того,  какую  культуру
усваивает  человек,  и  какие  ценности  он  выражает,  происходит  становление
личности.
Каждая  культура  отличается  от  другой  культуры  эксклюзивным  набором
ценностей, 
обуславливающих 
своеобразие 
поведенческих 
норм 
её
представителей.  Человек  не  выбирает  ценности,  а  признает  их  в  качестве
установок для своего поведения. Не влияя на сами ценности, человек следует им.
В  результате  выработки  определенной  системы  ценностей  рождается  и
утверждается  личностная  система  ценностей,  которая обычно  обусловлена
этнической  принадлежностью.  Благодаря  преемственности,  изменчивости  и
своего  рода  инертности  в  системе  этнического  воспитания  возможна  передача
основных  ценностей  от  одного  поколения  другому,  с  учетом  изменения
социально-политических и социально-экономических условий общества.
Невозможно  навязать  или  отнять  силой  ценности,  к  ценностям
невозможно просто приобщаться или приспосабливаться, их необходимо создать
самостоятельно, создать в себе, в своем внутреннем мире и при необходимости
воссоздавать  их  в  каждой  ситуации,  требующей  определенного  оценивания.
Ориентацию личности на общечеловеческие ценности  через свою этнокультуру
можно рассматривать как феномен, интегрирующий в себе аспекты ценностного
освоения  человеком  окружающей  его  действительности  и  формирования  своей
культуры.  Формирование  многих  этнических  черт  человека  зависит  от  степени
освоения  им  культуры  своего  этноса,  где  главным  являются  ценности  и  нормы

жизни,  личной  деятельности  и  поведения.  Этнокультура  состоит  из  её  истории,
способов  коллективного  проживания,  традиций,  символов,  совместных  планов
на  будущее,  видения  и  понимания  мира,  внутреннего  наполнения  ценностями.
Для  каждой  модели  национального  развития  важно  быть  определенной  и
соответствующей культурным ценностям своего народа.
Этническую  культуру  следует  рассматривать  как  процесс  и  результат
преобразовательной  деятельности,  совокупность  материальных  и  духовных
ценностей, что является основой, целью и содержанием образования и развития
личности.  Идеалы  и  ценности  преобразуются  в  цели  и  задачи  образования  и
воспитания, определяя общую направленность.
Этнокультурная направленность ценностных ориентаций требует особого
внимания  к  традиционной  национальной  письменности,  национальной  истории,
философии,  народной  медицины,  родной  природе,  к  устному  народному
творчеству. Любая культура в том или ином виде содержит определенный набор
ценностей,  которые  принято  называть  общечеловеческими:  милосердие,
доброта,  терпимость,  сострадание,  любовь  к  жизни,  к  ближнему  и  т.д.  Эти
ценности  составляют  фундамент  национальной  культуры.  Однако  надо
понимать  также  и  то,  что  формирование  национальной  культуры  детей
происходило  и  происходит  в  поликультурной  среде  обитания  (общения),
поэтому  ценности  каждой  этнической  культуры  специфичны  и  отличаются  по
содержанию  и  приоритетности  от  аналогичных  ценностей  в  культуре  другого
этноса.
Формирование  духовно-нравственных  ценностей  в  жизнедеятельности
народов, стран, индивидов, несмотря на кризис образования, ведет к изме нению
системы  образования,  его  идеала:  «от  человека  образованного»  к  «человеку
культуры».  Новая  система  ассоциируется  с  углублением  и  развитием
этнокультурологических  начал.  П.  Нойков  назвал  причины,  обусловившие
самоопределение в мировой цивилизации, соединение универсальных идеалов с
этническими  особенностями,  среди  которых -  необходимость  воспитывать  у
молодых  людей  чувство  принадлежности  к  своему  народу,  желание  трудиться
ради  его  процветания  и  счастья,  педагогически  воз  действовать  на  образ
мышления  этноса,  максимально  использовать  накопленный  этнокультурный
опыт.  Главное  не  допустить,  чтобы  дети  стали  «чужими  у  себя  в  стране».
Сторонники  гуманистического  подхода  видят  опасность  в  отставании  в  целом
духовной культуры человечества от материальной, в превращении образования к
простому накоплению профессиональных знаний и умений.
Фундаментом духовно-нравственного развития, по мнению Г.Н. Волкова,
является 
усвоение 
элементарных 
норм 
человеческого 
общежития:
неприкосновенность  личности,  неприкосновенность  чужих  и  общественных
вещей, трудовое обслуживание самого себя, этикет и товарищеское отношение к
людям,  бережное  отношение  к  природе  и  продуктам  человеческого  труда,
учение и общение с искусством [3; 334].
Духовное  развитие  совершается  в  процессе  духовно-практической
деятельности  человека,  через  интеллектуальное  усилие,  эмоциональное
напряжение,  через  реально-практические  связи  человека  с  миром,  ценности
которого  и  раскрываются  для  субъекта  благодаря  этим  усилиям  и  за  счет  этих

усилий.  Но  всего  этого  не  происходит,  пока  личность  не вступает  с  миром  в
индивидуальное  взаимодействие,  пока  не  приложены  собственные  психические
усилия  [4;  335].  Пока  личность  сама  не  осознает  необходимость  общения  и
приобретения  нового  опыта,  необходимость  познания  и  осознания  нового  для
себя, не будет настоящих духовных и нравственных приобретений, не появиться
настоящая ценность этих приобретений или же просто, не произойдет осознание
ценности приобретенного и приобретаемого.
Диалог  является  единственной  формой  сосуществования  этнических
культур и интерпретируется не только как способ взаимодействия личностей, но
и  как  средство  их  взаимоотношений  с  объектами,  явлениями  культуры  и
искусства  и  различных  культур  в  исторической  перспективе.  Принцип  диалога
культур  опирается  на  философскую  концепцию  М.М.  Бахтина  и  были  глубоко
изучены и развиты В.С. Библером.
Духовно-нравственные  ценности  в  содержании  образования  в  контексте
диалога  культур  занимают  ведущее  место  именно  в  полиэтнической  среде.
Образование  в  современном  мире  становится  все  более  функциональным  по
своей сути. При этом конечный результат должен быть обращен к главной цели
–  гуманизации  всего  общества,  (в  нашем  случае
-  к  воспитанию
поликультурного,  толерантного,  духовно  и  нравственного  богатого  человека)
что  в  современных  условиях,  возможно  через  возрождение  этнокультуры  в
системе образования вообще и гуманитарного образования в частности. Многим
видится опасность в том, что стирание между государствами, в конечном счете,
приведет  к  исчезновению  специфики  культурного  наследия  народов,
населяющих  различные  регионы  планеты.  В  связи  с  этим  образование  ставит
своей  задачей  формирование  человека,  который  обладает  «глобальным
видением»  мировых  процессов,  но  в  то  же  время  является  носителем
определенной этнокультуры (1;35).
Изучение  культуры  сопредельных  народов  должно  способствовать
формированию  чувств  равенства,  достоинства,  нравственной  культуры
межнациональных отношений, обеспечивать культурный диалог представителей
различных  национальностей.  Культура  в  таком  диалоге  выступает  как  один  из
решающих  факторов  сближения  людей.  Без  диалога  культур  нет  истории  и
развития личности. Этническая культура позволяет глубже познать чужое через
своё, а своё через чужое (5; 229). Взаимодействие личности с объектами другой
культуры,  взаимоотношения  носителей  различных  культурных  ориентаций,  с
одной  стороны,  позволяет  глубже  осознать  уникальность  духовного  и
культурного достояния своего этноса; с другой, создаются условия для познания
и понимания ценностей культуры других этносов, формирования уважительного
отношения к иным этносам и их представителям.
Развивать  духовно-нравственные  отношения  и  легко  и  трудно.  Легко –
потому,  что  не  нужно  для  этого  специально  отведенного  времени.  Трудно –
потому,  что  эти  отношения  очень  тонкие  и  прикосновение  к  личности  другого
человека нуждается в очень тонкой душе того, кто прикасается.
Необходимость  всемерного  усиления  внимания  к  духовно-нравственным
ценностям народов осознается многими. В настоящее время очень важно, чтобы
в  каждом  национальном  регионе  социальный  прогресс  сопровождался

прогрессом  духовным  с  опорой  на  культурно-педагогическую  самобытность
наций  и  народностей.  Это  возможно  только  в  условиях  творческого  освоения  и
использования  народной  педагогики,  традиционной,  педагогической  культуры,
мудрости  воспитания.  Традиционная  культура  воспитания  существенно  влияет
на  активное  формирование  культуры  межнационального  общения,  воспитания,
уважения к обычаям, языку, искусству, истории народов страны, других народов
мира.  Именно  в  контексте  всего  богатства  традиционной  педагогической и
морально-этической  культуры  народов  представляется  возможным  вполне
демократическим  путем,  демократическими  средствами  регулировать  иерархию
гуманистических  взаимосвязей:  национальная  политика –  межнациональные
отношения
–  межнациональные  общения
-  национальное  воспитание

межнациональное 
сотрудничество 
(содружество, 
солидарность)

общенациональное  согласие,  всеобщая  гармония  с  опорой  на  повсеместный
диалог культур.
К  сожалению,  в  одной  статье  глубоко  осветить    труд  как    высшую
ценность,  творящую  красоту  и  добро,  обеспечивающую  справедливость,  не
представляется  возможным.  Например,  русские  о  казахах  уже  многие  века
повторяют:
«Трудолюбие —  основное  свойство  казахов,  труд —  основное  их
состояние».  Среди  русских  имела  хождение  даже  пословица:  «У  казахов
ребенок одной ногой в колыбели, другой — в поле». Сами  казахи внушают:
«Пусть  трехлетний  помогает  отцу,  трехлетняя
—  матери».  А
трудолюбивым называют только того, кто и нелюбимое дело делает с радостью.
Что же касается свободного, естественного воспитания в ауле, то оно и  у
казахов,  русских,  и  у  украинцев,  и  у  чувашей  с  татарами  очень  похожи.  Мы
росли  и  воспитывались  в  труде  так,  что  были  счастливы  свободой  на  лоне
родной  природы,  совершенно  одинаково  чувствуя  красоту,  добро  и
справедливость. Да и нравственные ценности наши в этой сфере почти   у всехъ
народов совпадают.
Литература
1. Волков Г.Н. Педагогика жизни. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 1989.
– 335 с.
 2. Волков Г.Н. Этнокультурная направленность ценностных ориентаций //
Гегярлт. № 1,2 2006. С. 12-18.
3. Каирова И.А. Нравственное развитие младших школьников в процессе
воспитания. - М.: Просвещение, 1979.
4. Панькин  А.Б.  Этнокультурный  парадокс  современного  образования:
/Монография/. – Волгоград: Перемена, 2001. – 420 с.
5.
Соколов  В.С.  о  государственной  политике  в  области  образования  //
Педагогика. – 1994. - № 6. – с. 13-17.
Түйін
Бұл  мақалада    мәдениет  және  халықтың рухани  дамуы  туралы  айтылған.

Этнопедагогикалық мәдениет – халықтың материалдық, рухани және тұрмыстық
дәстүрлі  мәдениетінде
қалыптасқан  адамдар  арасындағы
қарым-қатынас
нормалар, 
символикалық,рәміздік 
объектілер, 
технологиялық
және
этнопедагогикалық
білімдер 
жиынтығы. 
Жастардың
этнопедагогикалық
мэдениетін қалыптасыруда аталған ғылымныңғ маңызы өте зор.
Summary
In  this  article  author  discusses  some  issues  of  individuals  education  based  on
the studies of scientists of the East during the revolving era.
In this publication, especially the formation of spiritual and moral values based
on  Etnopedagogical  culture.  argues  the  factors  causing  the  formation  of  the  moral
personality  of  the  student.  selecting 3  groups  of  factors:  social,  natural  and
educational,  the  author  shows  the  way  of  formation  of  the  moral  experience  of  the
student. In this publication, the spiritual and moral values in educational content.
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  КАК
СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
К ОБУЧЕНИЮ
Виногородская В.А., преподаватель
школа-гимназия №31 г.Астана
На современном этапе развития образования большое внимание уделяется
проблеме  овладения  компетенциями  и  формирования  ключевых  компетенций,
особенно  в  условиях  личностно-ориентированного  образования,  в  котором
главное -  познавательная  деятельность,  а  не  преподавание.  Учитель  должен
уметь  диагностировать  деятельность  своих  учеников,  чтобы вовремя  помочь
квалифицированными  действиями  устранить  намечающиеся  трудности  в
познании. Внедрение информационных технологий на уроке рассматривается не
как  цель,  а  как  еще  один  способ  постижения  мира  ребенком;  как  источник
дополнительной информации по предмету; как способ самоорганизации труда и
самообразования 
учителя 
и 
учащихся; 
как 
возможность 
личностно-
ориентированного  подхода;  как  способ  расширения  зоны  индивидуальной
активности ребенка. Таким образом, становится актуальным  компетентностный
подход -  один  из  тех  подходов,  которые  противопоставлены  "знаниевому"
(трансляции  готового  знания),  один  из  тех,  в  которых  осуществляется  попытка
внести  личностный  смысл  в  образовательный  процесс.  Компетентностный
подход -  это  подход,  акцентирующий  внимание  на  результате  образования,
причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации,
способность  человека  действовать  в  различных  проблемных  ситуациях.
Компетенция –  совокупность  взаимосвязанных  качеств  личности  (знаний,
умений,  навыков,  способов  деятельности),  задаваемых  по  отношению  к

определенному кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно
продуктивно действовать по отношению к ним. По мнению специалистов (М.Ф.
Ефремова,  В.Л.  Кальней,  Ю.В.  Койнова,  Н.В.Кузьмина,  В.В.Серикова,
А.Я.Флиер  и  др.),  обладание  ключевыми  компетенциями  является  одной  из
важнейших  черт  современного  образования.      Важным  компонентом
компетенций  является  опыт –  интеграция  в  единое  целое  усвоенных  человеком
отдельных  действий,  способов  и  приемов  решения  задач.  Исследователями
делаются следующие  утверждения:

компетентностный  подход  проявляется  как  обновление  содержания
образования  в  ответ  на  изменяющуюся  социально-экономическую реальность
(И.Д.Фрумин);

компетентностный  подход  как  обобщенное  условие  способности
человека  эффективно  действовать  за  пределами  учебных  сюжетов  и  учебных
ситуаций (В.А.Болотов);

компетентность       представляется      радикальным      средством
модернизации (Б.Д.Эльконин);

компетентность      характеризуется      возможностью      переноса
способности      в      условия,      отличные      от      тех,      в      которых      эта
компетентность изначально возникла (В.В.Башев);

компетентность    определяется,    как      "готовность    специалиста
включиться  в  определенную  деятельность"  (А.М.Аронов)  или  как атрибут
подготовки к будущей профессиональной деятельности (П.Г.Щедровицкий).
Одним    из    важнейших    компонентов    компетентностного    подхода
является 
использование 
информационно-коммуникационных 
технологий.
Проблема  освоения  и  использования            информационных  технологий  в
обучении 
отражается 
в 
исследованиях 
А.А.Андреева, 
С.А.Бешенкова,
Б.С.Гершунского, 
А.П.Ершова, 
Е.И.Машбиц, 
Е.С.Полат, 
И.В.Роберт,
А.В.Соловова, А.Ю.Уварова, А.В.Хуторского и др.
Информационная  компетенция  является  одной  из  наиболее  значимых,
поскольку  информация  формирует  материальную  среду  жизнедеятельности
человека,  определяет  социокультурную  жизнь  человека,  служит  основным
средством  реализации  межличностных  отношений.  Компетентность  в  сфере
информации  предполагает  умения  сбора,  оценки  и  переработки  информации,
принятия и выполнения на её основе решений. Необходимость развития данных
умений  обусловливает  потребность  поиска  современных  форм,  методов  и
средств  обучения,  применения        информационных  технологий  в  школьном
образовании
.
Получение  информации  из  разных  источников  в  условиях  использования
ИКТ  делает  актуальным  умения  упорядочивания,  приведения  в  систему.
Электронные  схемы,  интерактивная  наглядность  позволяет  наглядно  увидеть
результаты  своих  действий,  получить  мгновенную  оценку  своего  варианта
ответа.  Кроме  того,  ИКТ  позволяют  реализовать  принцип  учета  возрастных
особенностей  учащихся.  Каждый  ученик,  действуя  в  информационно-
образовательной  среде  достигает  необходимых  образовательных  результатов,
следуя по своей образовательной траектории. Таким образом, если ученик имеет
опыт 
деятельности 
в 
сфере 
формируемой 
компетенции, 
используя

приобретенные  знания,  умения  и  навыки,  а  также  испытывая  положительное
отношение  к  этой  деятельности,  то  в  этом  случае  можно  говорить  о
сформированной компетенции. Показателем  информационной  компетентности
становится  создание  новых    информационных    продуктов  (проектов,  отчетов,
моделей, презентаций, электронных пособий и разработок).
  Встраивание  в  методическую  систему  личностно-ориентированных
методов  обучения,  индивидуализация,  дифференциация,  применение  проектно-
исследовательских  методов  способствует  развитию  ключевых  компетентностей
личности.  ИКТ  вовлекают   учащихся  в  учебный  процесс,  способствуя  наиболее
широкому  раскрытию  их  способностей,  активизации  умственной  деятельности.
Использование  ИКТ  в  учебном  процессе  увеличивает  возможности  постановки
учебных  заданий  и  управления  процессом  их  выполнения.   ИКТ  позволяют
качественно  изменять  контроль  деятельности  учащихся,  обеспечивая  при  этом
гибкость 
управления 
учебным 
процессом. 
Компьютер 
способствует
формированию у учащихся рефлексии. Обучающая программа дает возможность
учащимся 
наглядно 
представить 
результат 
своих 
действий. 
Можно
систематизировать,  где  и  как  целесообразно  использовать  информационные
технологии  в  обучении,  учитывая,  что  современные  компьютеры  позволяют
интегрировать  в  рамках  одной  программы  тексты,  графику,  звук,  анимацию,
видеоклипы,  высококачественные  фотоизображения,  достаточно  большие
объемы полноэкранного видео.
ИКТ  позволяют усилить  мотивацию  учения  и  улучшить  усвоение
учебного  материала.  Использование  компьютера  даёт  возможность  качественно
изменить  самоконтроль  и  контроль  за  результатами  обучения,  обеспечивая  при
этом  гибкость  управления  учебным  процессом,  а  также  своевременно
корректировать и обучающую деятельность, и деятельность учения.
Таким  образом,
компетентностный  подход усиливает  практическую
ориентированность  образования,  подчеркивает  роль опыта,  умения  на  практике
реализовать знания.  ИКТ – это технологии, средствами которых можно добиться
формирования компетенций, которые могут быть перенесены на изучение других
предметов  с  целью  создания целостного  информационного  пространства  знаний
учащихся.
Задача  системы  образования  всегда  состояла  в  формировании  у
подрастающего  поколения  тех  знаний,  поведенческих  моделей,  ценностей,
которые  позволят  ему  быть  успешным  вне  стен  школы.  Современное  общество
стремительно  развивается,  и  основной  вклад  в  его  развитие  вносят
информационно-коммуникативные технологии.
Компьютеризация обучения позволит  уменьшить разрыв между тем, что
дает  образование,  и  требованиями,  которые  предъявляются  современным
обществом.
Информационные компьютерные технологии - универсальное обучающее
средство,  которые  могут  быть  с  успехом  использованы  на  самых  различных  по
содержанию  и  организации  учебных  и  внеучебных  занятиях.  При  этом  они  не
только 
вписываются 
в 
рамки 
традиционного 
обучения 
с 
широким
использованием всего арсенала средств обучения, но и способствуют активному
включению  учащегося  в  учебный  процесс,  более  глубокому  пониманию  и

запоминанию  учебного  материала,  поддерживают  интерес  к  изучаемому
предмету.
Информационно-коммуникационые  технологии  занимают  все  больше
места в процессе обучения, так как помогают не только сэкономить время, но и
способны  выполнять  такие  обучающие  функции,  которые  недоступны  другим
образовательным средствам.
Цифровые  образовательные  ресурсы  построены  таким  образом,  что
стирается  естественное  противоречие  между  большой  результативностью
обучения и трудностями в  получении знаний, умений, навыков.
Внедрение  ИКТ  в  процесс  обучения  позволяет  нацелить  на  достижение
таких результатов образования, как:
-
компетентность  разрешения  проблем,  т.е.  способность  анализировать
нестандартные  ситуации,  ставить  цели  и  оценивать  результаты  своей
деятельности,  что  позволяет  принять  ответственное  решение  в  той  или  иной
ситуации и обеспечить своими действиями его воплощение в жизнь;
-
информационная 
компетентность, 
т.е. 
способность 
делать
аргументированные  выводы,  осуществлять  информационный  поиск  и  извлекать
информацию    из  различных  источников  на  любых  носителях,  что  позволяет
гибко  изменять  свою  профессиональную  квалификацию,  самостоятельно
осваивать знания и умения, необходимые для решения поставленной задачи;
коммуникативная  компетентность,  т.е.  способность  соотносить  свои
устремления 
с 
интересами 
других 
людей 
и 
социальных 
групп,
взаимодействовать с членами группы,  представлять и цивилизованно отстаивать
свою точку зрения в диалоге и в публичном выступлении.
Целесообразное  использование  ИКТ  удовлетворяет  основным  признакам
личностно-ориентированного обучения и может позволить:
1. повысить мотивированность учащихся к обучению;
2. повысить их познавательную активность;
3. построить  учебный  процесс  с  учетом  личностной  компоненты,  т.е.
учесть личностные особенности каждого учащегося, а также ориентироваться на
развитие  их  познавательных  способностей  и  активизацию  творческой,
познавательной деятельности;
4. создать условия для самостоятельного управления ходом обучения;
5. дифференцировать и индивидуализировать учебный процесс;
6. создать  условия  для  систематического  контроля (рефлексии)  усвоения
знаний учащимися;
7. вносить  своевременные  корректирующие  воздействия  преподавателя
по ходу учебного процесса;
8. отследить динамику развития учащихся.
Следовательно,  ИКТ  должно  отводиться  ведущее  место  в  условиях
компетентностного  подхода  к  обучению,  необходимо  адаптировать  применение
информационно-коммуникационных 
технологий 
к 
условиям 
учебно-
образовательного  процесса,  создать  условия  для  формирования  ключевых
компетенций обучающихся с акцентом на информационные.

Литература
1. Андреев  А.Л.  Компетентностная  парадигма  в  образовании:  опыт
философско-методологического анализа // Педагогика. – № 4. – 2005. – С. 19-27
2. Вьюшина  И.В.  Возможности  и  преимущества  информационных
технологий  в  образовательном  процессе  //  Современные  педагогические
технологии  как  фактор  формирования  ключевых  компетентностей  участников
образовательного 
процесса. 

Каталог: docs
docs -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
docs -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
docs -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
docs -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет