«интернаука»жүктеу 2.17 Mb.
Pdf просмотр
бет13/13
Дата15.03.2017
өлшемі2.17 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

 

 

 

Журнал «Интернаука» 

 

№ 2 (6), Часть 2, 2017 г.  

67 


Адабиётлар: 

1.

 Каримов И.А. Ўзбекистон ХХИ аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт 

кафолатлари. Т.: Ўзбекистон, 1997.- 276 б 

2.

 

Ёрматова Д., Абдуназаров С. Экологик мониторинг. Т,: 2012.–195 б. 3.

 

Холмўминов.Ж .Экология ва қонун.Т.Адолат. 2000, -352 б. 4.

 

Атроф табиий муҳитни муҳофаза қилиш. қонунлар ва норматив ҳужжатлар. Тошкент.:Адолат, 2002, -198 б.  

 

 

Журнал «Интернаука» 

 

№ 2 (6), Часть 2, 2017 г.  

68 


ТАЛАБАЛАР БИЛИМ ДАРАЖАСИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШНИНГ КОМПЬЮТЕРЛИ УСУЛИ 

Ҳалимов Эмин Зарипович 

доцент, Бухоро муҳандислик-технология институти,  

Ўзбекистон, Бухоро шаҳри 

 

Мақолада  талабалар  билим  даражасини  рейтинг  тизими  асосида  аниқлашда  компьютерли  дастурларни 

жорий  этиш,  дастурнинг  иш  тартиби,  назорат  натижаларини  тўплаш  ва  таҳлил  қилиш,  жараённи 

такомиллаштириш  мақсадида  тегишли  қўшимчалар  киритишни  асосланган  ҳолда  жорий  этиш  масалалари 

тўғрисида фикр юритилади. 

 

В  данной  статье  обсуждаются  проблемы  использования  компьютерных  контролирующее-тестирующих программ  при  многоэтапном  контроле  знаний  студентов,  приводится  по-этапная  работа  программы,  а  также 

регистрация  процесса  тестирования,  анализ  полученных  результатов  тестирования  и  принятие  корректировок 

для усовершенствования работы программы. 

 

Талабалар билим 

даражасини 

назорат 

қилишнинг  тест  ва  рейтинг  тизимига  ўтилиши  бир 

қатор  ташкилий-услубий  муаммоларни:  ёзма  иш 

мажмуини  тайёрлаш  ва  тўла  индивидуаллаштириш, 

назорат синовлари ўтказишнинг мувофиқ йўлларини 

топиш,  янги  ўқув-услубий  қўлланмалар  тайёрлаш, 

ўқитувчи 

иш 


вақтининг 

унумдорлиги 

ва 

самарадорлигини оширишда 

компьютер 

техникасидан  фойдаланиш  масалаларини  келтиpиб 

чиқаpди.  Ўқув  жараёнининг  автоматлаштирилган 

бошқарувига 

ўтиш 


ўқитувчиларни 

ортиқча 


маълумотлардан  халос  қилиш  билан  бирга, 

талабаларнинг  билим  олиш  жараёнини  назорат 

қилиш  сифатини  янада  яхшилаш,  оммавий  таълим 

бошқарувини  илмий  асосланган  миқдорий  асосга 

қўйиш билан амалга оширилиши мумкин. Талабалар 

тўғрисидаги  ахборотларни  қайта  ишлаш,  статистик 

маълумотларни  жамлаш,  кўп  босқичли  назорат 

натижаларини  тўплаш,  қайта  ишлаш  ва  таҳлил 

этишда компьютер дастурларидан фойдаланиш давр 

талаби бўлиб қолмоқди. 

Кейинги 

вақтларда 

талабалар 

билимини 

текшириш  ва  баҳолашнинг  психологик-педагогик 

асослари  ва  услубий  хусусиятларига  оид  илмий-

услубий  изланишлар  муҳим  аҳамият  касб  этмоқда. 

Рейтинг  усулидан  фойдаланиш  ва  баҳолаш 

тизимларининг  туридан  қатъий  назар  кўп  босқичли 

назорат  натижасида  қайд  этиладиган  ва  қайта 

ишланиб  таҳлил  этиладиган  ахборотлар  миқдори 

йирик  массивни  ташкил  этади  ва  бу  ҳол 

компьютерлардан кенгроқ фойдаланиш заруриятини 

келтириб чиқармоқда. 

Биз 

томонимиздан ишлаб 

чиқилган 

ва 

қўлланилиб келаётган 

компьютерлаштирилган 

дастурлар мажмуи ушбу муаммоларни ечишда анча 

қулайликлар яратади. Дастурлар мажмуининг таркиби қуйидагича: 

NAZ16 - дастуp иш қўлланмаси - 1.549 Кб 

UPRNAZ - бошқаpувчи дастуp - 2.044 Кб 

NAZ16 - ҳисоблаш дастуpи - 5.265 Кб 

JREIT16 - pейтинг-жуpнали - 1.446 Кб 

PRINT16 - босмага чиқаpиш - 0.834 Кб 

RENUM16 - қайта рақамлаш - 0.534 Кб 

SORT16 - талабалаpни саpалаш - 0.963 Кб 

“АРХИВ”, 

ТАЛАБА”, 

“НАЗОРАТ” 

каби 


ахборот  файллари  фойдаланувчилар  (кафедра, 

деканат, 

ўқув-услубий 

бошқарма) 

томонидан 

тайёрланади 

ва 

талабалар ҳақида 

барча 


маълумотларни  ҳамда  кўп  босқичли  назорат 

натижаларини ўз ичига олади. 

 

ДАСТУРЛАР МАЖМУИДАН ФОЙДАЛАНИШ 

ТАРТИБИ : 

1. NAZ.DOC файли билан тўлиқ танишиб 

чиқилади. 

2.  NAZ16  дастурида  "F1"  -  (ЛИСТ)  варақлаш 

операторидан фойдаланиб, назорат турларининг ҳар 

бир босқичи учун ва айнан шу ўқув предмети (фани) 

учун белгиланган баллар миқдори киритилади. 

Ушбу  тузатишлар  киритилгандан  кейин  "  F4  " 

тугмачасини  босиш  билан  SAVE  -  ЁЗИШ 

операторидан фойдаланиб, дастурни SAVE "NAZ93, 

кўринишида компьютер хотирасига қайта ёзилади. 

3.  Текст  редакторларидан  фойдаланиб,  кўп 

босқичли назорат натижалари ҳар бир  академ.гуруҳ 

учун  алоҳида  файлга  (Масалан,  "МКТ191A") 

қуйидагича киритилади: 

МКТ191A, гуруҳ 2-15 МКТ 

МКТ19101,Атоев Қудpатилло,7,10,5,12,12,22,20 

МКТ19104,Амиев Рахимбеpди,0,0,0,0,12,12,12 

МКТ19106,Ибpахимжанов 

Ойбек,18,20,18,21,22,22,22 

(ёки 


деканат, 

ўқув-услубий 

бошқарма 

томонидан 

тайёрланган 

"НАЗОРАТ" 

ахборот 

банкига  тегишли  файл  (масалан,  “МКТ191А”) 

номини  киритиш  билан  мурожаат  қилинади  ва 

натижалар оператив хотирага кўчирилади. Юқорида 

келтирилган  мисолда  6  босқичли  жорий,  оралиқ  ва 

якуний  назорат  (ЖБ1,  ОБ1,  ЖБ2,  ОБ2,  ЯБ) 

натижаларини ёзиш тартиби кўрсатилган. 

4. 


Дастурлаш 

тилининг 

интерпретатори 

ёрдамида  компьютернинг  оператив  хотирасига 

дастур киритилади ва “NAZ16” дастури ишга туши-

рилади: 


Дастурнинг иш тартибига амал қилинг !!! 

Назоратнинг қайси босқичи сизни қизиқтиради ? 

", JJ 

Қайси факультет натижалари сизни қизиқтиради ? ", FT$ 

Ўқитувчининг исми шарифи - ", TICHE$ 

Қайси фан бўйича ? ",FAN$ 

Қайси академ.гуруҳ ? ", KURS$ Журнал «Интернаука» 

 

№ 2 (6), Часть 2, 2017 г.  

69 


Гуруҳ шифри - ? ", TKINF1$ 

5.  Дастур  тегишли  маълумот  файлларини  олиб, 

кўп  босқичли  назорат натижаларини  ҳисоблайди ва 

тайёрланган  маълумотларни  алоҳида  натижа  файли 

сифатида  белгилаб,  (Масалан,  2-15  МКТ  гуруҳи 

учун дастлабки маълумот файли "МКТ191A" бўлса, 

натижавий  файл  "МКТ191А  2"  бўлади.  Бу  ҳолда 

охирги 2 рақами қайси назорат босқичи натижалари 

ҳисобланганлигини  кўрсатади)  ёзиб  қўяди,  ва  дис-

плейда қуйидагича хабарнома пайдо бўлади. НАТИЖАЛАР АРХИВГА ЁЗИБ ҚЎЙИЛДИ. 

 

КЕЙИНГИ ИШ ТАРТИБИНИ ТАНЛАНГ : 

ДАСТУРДАН ҚАЙТА ФОЙДАЛАНИШ ( 

NAZ16). 


РЕЙТИНГ - ЖУРНАЛ ТАЙЕРЛАШ ( JREIT16). 

БОСМАГА ЧИҚАРИШ ( PRINT16). 

 

6. "JREIT16" дастуpи ишга тушиpади ва олинган натижаларга кўpа талабалаp pўйхати: а) алфавит, б) 

баллаp  миқдоpи,  ёки  в)  топшиpиш  вақти  бўйича 

саpаланиб  pўйхат  тузилади  ва  тегишли  кўpинишда 

"РЕЙТИНГ - ЖУРНАЛ " босмага тайёpланади. 

7.  Умумий  pўйхатдан  фақат  "  2 "  ёки  "  5 "  баҳо 

олганлаpни алоҳида босмага чиқаpишда " PRINT16" 

дастури қўлланилади. 

Дастурнинг  кейинги  босқичларида  талаба 

томонидан  йиғилган  балларни  ҳисоблаш  ишлари 

бажарилганлиги  текшириб  кўрилади,  тайерланган 

қайднома  компьютер  оператив  хотирасига  ёзилади 

ва  дастур  иши  якунланиб,  "  БОШ  МЕНЮ  "  га 

чиқилиб, кейинги иш тартиби танланади. 

Қайднома  ўқитувчи,  кафедра  мудири  ва 

факультет  декани  томонидан  имзоланиб,  ўқув-

услубий бошқармага топширилади. 

Дастурларни  тузишда  "модуль"  принципи 

қўлланилгани  ва  қулай  интерфейсга  эгалиги  ушбу 

дастурларни бошқа фанлар ва ўқув юртлари талаби-

га осон мослаш, ўқув-назорат банкини ташкил этиш 

ва  кенгайтиpиш,  ҳамда  ўқув  жараёнини  компьютер 

ёрдамида  бошқариш  тизимлаpининг  таpкибий 

қисмлаpини яpатишга хизмат қилади. 

 

Адабиётлар: 

1.

 

Пўлатов  Ю.  Талабалар  билимини  баҳолашни  такомиллаштириш.  /Халқ  таълими,  1993  йил,  N%  4-5,  34-36 бет. 

2.

 Мирсобиров М., Тўраев Х. Билимни назорат қилишнинг рейтинг усули. /Халқ таълими, 1993 йил, N% 8-9, 

14-16 бет. 

3.

 

Сафоева Г. Ўқувчилар билимини аниқлашда тестлар. /Халқ таълими, 1992 йил, N% 6-7, 56-57 бет. 4.

 

Михайлычев Е.А., Норов Ш.Қ. Дидактические тесты в системе многоэтапного контроля знаний студентов. - Бухара, 1993.-36 с. 

 

  

Журнал «Интернаука» 

 

№ 2 (6), Часть 2, 2017 г.  

70 


MUHANDISLIK ILM-FAN 

 

ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИНИНГ ЭЛЕКТРОНИКА  

ВА РАДИОТЕХНИКА КАФЕДРАСИ ТАРИХИ 

 

Жўраева Гулчехра Хамидовна 

катта ўқитувчи, Тошкент Ахборот Технологиялари Университети 

Ўзбекистон, Тошкент шаҳри 

Нурмухамедова Турсуной Усмановна 

ассистент, Тошкент Ахборот Технологиялари Университети 

Ўзбекистон, Тошкент шаҳри 

 

“Электроника ва радиотехника” кафедраси 2013 

йил  “Электроника  ва  схемотехника”  хамда 

«Радиотехника  ва  радиоалоқа»  кафедраларининг 

бирлашуви  асосида  ташкил  этилган.  Кафедрага 

2013-2014  йилларда  физика-математика  фанлари 

доктори,  профессор  Х.К. Арипов  мудирлик  қилди, 

2014-2016  йилларда  техника  фанлари  номзоди 

И.Р. Фазилжанов  мудирлик  қилди  ва  2016  дан 

профессор  А.А.  Туляганов  мудирлик  қилиб 

келмоқда. 

“Электроника ва схемотехника” кафедраси 1969 

йилда  радио  қабул  қилиш    қурилмалари,  ҳозирги  

радиоалоқа  қурилмалари  кафедраси  негизида 

ташкил  этилди.  Кафедрага  1969  -1972  йилларда 

техника 


фанлари 

номзоди, 

доцент 

Э.Н. Фахрутдинов,  1972-1981  йиллар  давомида физика-математика  фанлари  номзоди,  доцент 

И.С. Андреев, 

1981-1986 

йилларда 

физика- 

математика фанлари номзоди, доцент Н.Ю. Юнусов, 

1986-1988  йилларда  ЎзФА  академиги,  физика–

математика 

фанлари 

доктори, 

профессор  

М.С. Юнусовлар  ва    1988-2013  йилларда  физика-

математика 

фанлари 


доктори, 

профессор 

Х.К. Арипов  мудирлик  қилдилар.  Турли  даврларда 

кафедрада  профессор  А.Х. Қосимов,  доцентлар: 

Л.А.  Введенская,  А.Г.  Вишневецкий,  И.С. Андреев, 

И.А. Кильдеев,  А.М. Абдуллаев,  Х.Х. Тохиржонов, 

Н.Ю. Юнусов, 

В.З. Пятаев, 

А.А. Тулаганов, 

Ю.Абдурахмонов,  Х.ХБустонов,  Е.В. Объедков, 

Ш.З. Таджибаев,  Н.Б. Алимова,  катта  ўқитувчилар: 

Ю.П. Ваулина,  Е.Г. Глининная,  Г.Н.  Кузьмина, 

Г.Н. Цепенок, 

В.З. Пятаев, 

И.А. Карцевич, 

Г.В. Корнильцева,  Р.К. Атаметов,  Г.Ж. Ахмедова, 

Д.М. Мирхабибова,  Д.С. Иргашев  ассистентлар: 

Н.М. Латипова,  Н.В.  Юсупова  ,  М.Р.  Алимова, 

Т.М. Исмоилов,  Б.Ш. Усмановлар  ва  бошқалар 

ишладилар. 

1960  йили  ташкил  этилган  «Радиотехника 

назарий 


асослари» 

номи 


билан 

юритилган 

кафедранинг,  1964-1965  ўқув  йилида  «Сигналлар 

узатиш  назарияси  ва  ночизиқли  электр  занжирлар 

назарияси» кафедраси деб қайта ташкил этилиши ва 

номланиши  асосида,  2003-2004  ўқув  йилидан  эса, 

таълим  йўналишлари  ўқув  режасига  мос  равишда 

«Радиотехника ва радиоалоқа» номи билан юритила 

бошлади.  Кафедрага  1960-1964  йилларда  катта 

ўқитувчи  В.А. Черноусов,  1964-1978  йилларда 

техника  фанлари  номзоди,  доцент  Г.Я. Ляховецкий, 

1978-1993  йилларда  техника  фанлари  номзоди, 

доцент  А.А. Кропивницкий,  1993-1997  йилларда 

техника  фанлари  номзоди,  доцент  С.Х. Сидиқов 

мудирлик қилдилар. 

 

 1-расм. 1964-1997 йилларда кафедра мудирлари 

 

1997-2010  йилларда  техника  фанлари  номзоди, Халқаро 

алоқа 


академияси 

академиги, 

А.А. Абдуазизов  ва  2010-2013  йилларда  техника 

фанлари  номзоди  И.Р.  Фазилжанов  мудирлик 

қилдилар. 


Журнал «Интернаука» 

 

№ 2 (6), Часть 2, 2017 г.  

71 


 

2-расм. Электроника ва радиотехника кафедраси профессор ва доцентлари 

 

Турли даврларда 

кафедрада 

доцентлар: 

Б.Н.Воротинцев,  М.А. Мендельсон,  В.И. Лютин, 

Н.Н. Гултўраев, техника фанлари номзоди В.А. Пак, 

техника фанлари номзоди А.А. Ярмухамедов,  катта 

ўқитувчилар: 

В.К. Штейн, 

Е.Т. Авилкина, 

Я.Т. Юсупов, 

ассистентлар: 

Е.Т. Жалолова 

(Кравченко), 

А.А. Савчук, 

Ю.И. Кулебякин, 

О.М. Қурбонов, 

А.А. Коваленко, 

О.Г. Шацкая, 

Н.В. Бочкаева,  Л.А. Бучок,  К.Б. Боймуродов  ва 

бошқалар ишладилар. 

2003-2004  ўқув  йилида  кафедра  “Радиотехника 

ва  радиоалоқа”  деб  номланди.  Шу  даврда  кафедра 

мудири  доцент  Абдуазизов  А.А.  катта  ўқитувчилар 

И.Р. Фазилжонов,  А.А. Ярмухамедов,  Н.В. Гринук, 

Х.Х. Шаюсупова,  У.Ш. Собирова,  И.  А. Савицкий, 

И.В. Коралевалар фаолият кўрсатганлар. 

 

 

3-расм. Радиотехника ва радиоалоқа кафедрасида 2001 йил лаборатория хонасида ўқув жараёнини олиб борилиши 

 

Кафедра ўқитувчилари Телевидение, радиоалоқа ва  радиоэшиттириш;  Автоматик  электр  алоқа;  Кўп 

каналли  электр  алоқа  мутахассисликлари  бўйича 

инженерлар  тайёрлаш  даврида  (1956-1999  йиллар) 

қуйидаги  фанлардан  ўқув  машғулотлари  олиб 

бордилар: 

 Электротехника ва электроника асослари

 Электрон асбсоблари; 

 Электрон ва квант асбсоблари; 

 Ўта юқори частотали асбоблар; 

 Радиотехника назарий асослари; 

 Радиоўлчашлар; 

 Ночизиқли электр занжирлари назарияси; 

 Сигналлар узатиш назарияси; 

 Сигналларни рақамли қайта ишлаш; 

 Радиоэлектрон  асбоблар  электромагнит 

хамжихатлиги. 

Ҳозирда  кафедрада  кафедра  мудири  профессор 

А.А. Туляганов, 

профессор 

лавозимида: 

Х.К. Арипов, 

А.М. Абдуллаев, 

Д.М. Ёдгорова, 

А. Юсупов, 

доцент В.А. Туляганова; 

Катта 


ўқитувчилар: 

У.Ш. Собирова, 

Ш.Т. Тошматов, 

Х.Х.Шаюсупова,  Д.М.Мирхабибова,  Н.А. Ядгарова, 

Г.Х.Жураева, 

О.Х.Нуштаева; 

Ассистентлар: 

Т.У.Нурмухамедова,  А.С Ашуров,  З.Х. Арипова, 

Ш.Қ. Холмонов,  А.А. Ядгарова,  Х.И. Фазилжанов, 

Н.Т Салихов, 

В.А. Газиева. 

С.К. Рамонова, 

С.К.Рахмонова,    М-Р. Хомидов  К.Б. Боймуротов  ва 

бошқалар  фаолият кўрсатмоқдалар. Журнал «Интернаука» 

 

№ 2 (6), Часть 2, 2017 г.  

72 


 

4-расм. Электроника ва радиотехника  кафедраси профессор-ўқитувчилари таркиби (2015) 

 

Университет  1994-1995  ўқув  йилидан  универ-ситет  бакалавр  ва  магистрлар  тайёрлаш  тизимига 

ўтганлиги  муносабати  билан  кафедра  қуйидаги 

фанлардан талабаларга билим беришга ўтди: 

 Электроника; 

 Схемотехника; 

 Электроника ва схемотехника

 Ўта юқори частотали асбоблар; 

 Радиоматериаллар ва радиокомпонентлар; 

 Электр алоқа назарияси; 

 Радиотехник занжирлар ва сигналлар; 

 Сигналларни  шакллантириш  ва  қайта 

ишлаш қурилмалари; 

 

Статистик радиотехника;  

Радиолокация  асослари;  

Радиобошқарув қурилмалари ва тизимлари;  

Радиотехник  қурилмаларнинг  халақит  бар-дошлиги назарияси. 

Университет 2013-2014 ўқув йилидан универси-

тет бакалавр ва магистрлар  

тайёрлаш  тизимига  ўзгаришлар  киритилиши 

муносабати  билан  қуйидаги  фанлардан  талабаларга 

билим беришга ўтди: 

 

Электроника;  

Рақамли мантиқий 

қурилмаларни 

лойихалаштириш; 

 Электроника ва схемотехника; 

 Электр алоқа назарияси; 

 Радиотехник занжирлар ва сигналлар; 

 Радиотехник тизимлар; 

 Электр алоқа асослари; 

 Сигналлар ва тизимлар; 

 Электромагнит 

мослашув 

ва 

радио-


частоталар спектрини бошқариш 

Кафедра  компьютер  синфига  ва  ўқув  лабора-

торияларига  эга.  Компьютер  синфи  фанлардан 

виртуал  лаборатория  ишларини  бажаришга  ва 

амалий  машғулотлар  ўтказишга  мослаштирилган, 

ўқув  лабораториясида эса фанлардан реал макетлар 

ёрдамида  ишлар  бажарилади.  Кафедрада  учта 

“Электроника”,  “Рақамли  мантиқий  қурилмаларни 

лойихалаштириш” 

ва 


“Микроэлектроника” 

лабораториялари мавжуд. 

 

 

5-расм. Электроника ва радиотехника  кафедрасида виртуал лаборатория ишларини олиб борилиши  

Журнал «Интернаука» 

 

№ 2 (6), Часть 2, 2017 г.  

73 


Кафедрада  талабаларга  ўргатиладиган  ҳамма 

фанлар маъруза матнлари босма ва электрон шаклда 

мавжуд.  Лаборатория  ва  амалий  машғулотлар 

ўтказиш  учун  ўқув-услубий  қўлланмалар  ўзбек  ва 

рус 

тилларида, етарли 

нусхада 


босмадан 

чиқарилган.  Кафедра  ўқитувчилари  томонидан 

фанлардан  50дан  ортиқ  виртуал  лаборатория 

ишлари яратилган.  

Кафедрада  олиб  борилган  илмий  ва  услубий 

ишлар натижасида 300 дан ортиқ илмий ва услубий 

мақолалар 

халқаро 


ва 

республика 

илмий 

журналларида  чоп  этилди,  конференцияларда маърузалар  қилинган.  Баъзи  ишлар  натижаларидан 

алоқа 


техникаси 

янги 


авлодини 

яратишда 

фойдаланилган. 

 

 6-расм. Электроника ва радиотехника  кафедрасида УЛСларида лаборатория ишларини олиб борилиши 

 

2005-2014 йилларда  кафедра  университет 

миқёсида 

«Радиотехника" 

йўналиши 

бўйича 

бакалаврлар  ва  «Радиотехник  қурилмалар  ва  алоқа воситалари»  мутахассисликлари бўйича магистрлар 

тайёрлаш  ўқув  режалари  тузиш,  уни  тасдиқдан 

ўтказиш,  машғулотлар  сифатини  назорат  қилиш 

учун 


масъул 

этиб 


тайинланган. 

Кафедра 


ўқитувчилари  бакалаврлар  битирув  малакавий 

ишлари ва магистрлик диссертацияларига раҳбарлик 

қиладилар. 

2010  йил  11  май  куни  кафедрада  National  

Instruments    корпорациясининг  Ўзбекистондаги 

биринчи ўқув маркази ишга туширилди. 

Кафедрада  15  та  номзодлик  диссертация 

ёқлаганлар:  И.А.  Кильдеев,  Х.Х. Тохиржонов, 

В.З. Пятаев, 

Х.К. Арипов, 

Ш.Ш. Шомухамедов, 

Ф.Н. Тимофеев,  Е.В. Объедков,  Ж.Т. Махсудов, 

Н.Б. Алимова,  И.Р. Фазилжанов,  А.Ф. Избосаров, 

Ф.Р. Насирходжаев, 

А.А. Ярмухамедов, 

А.А. Тулаганов, Б.А. Копров. А.А. Абдуазизов  -  Ҳалқаро  алоқа  академияси  

академиги.  Х.К. Арипов-  Ўзбекистонда  хизмат 

кўрсатган  ёшлар  мураббийи,  Ҳалқаро  алоқа 

академияси 

 

академиги. Ш.З.Таджибаев-

Ўзбекистонда 

хизмат 

кўрсатган алоқачи, 

Ўзбекистонда  хизмат  кўрсатган  ёшлар  мураббийиИ.Р. Фазилжанов 

–Шухрат 


медали 

соҳиби. 


Ф.Р. Насирходжаев-  Ўзбекистон  республикаси  

Президенти  стипендияси  соҳиби.  

 

 

7-расм. Электроника ва радиотехника кафедраси Ватан ҳимоячилари кунида (2017) 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 


 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

  

 

  

 

  

«ИНТЕРНАУКА» 

 

 

 

Научный журнал 

 

  

 

№2(6) Январь 2017 

 

Часть 2  

 

  

 

В авторской редакции Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции 

 

 Подписано в печать 02.02.17. Формат бумаги 60х84/16. 

Бумага офсет №1. Гарнитура Times. Печать цифровая.  

Усл. печ. л. 4,75. Тираж 550 экз. 

 

Издательство «Интернаука» 127276, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 14, офис 21 

E-mail: mail@internauka.org 

 

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного  оригинал-макета в типографии «Allprint» 

630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 3 

 

 


 

 

 

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет