Миялна машина миялна машинажүктеу 5.27 Mb.
Pdf просмотр
бет12/13
Дата24.03.2017
өлшемі5.27 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

 

Таблиця жорсткості води 

Середній термін служби

**

 

контейнера з регенераційно

юсіллю

 

ступінь °dH 

°fH 

ммоль/л 

місяці 0 - 6 

0 - 10 0 7 місяців 2 6 11 

11 - 20 

1,1 - 2 

5 місяців 3  12 - 17 21 - 30 

2,1 - 3 

3 місяці 4  17 - 34 

31 - 60 

3,1 - 6 

2 місяці 5

*

 

34 - 50 

61 - 90 

6,1 - 9 

2/3 тижні 

Якщо значення перебуває у межi вiд 0°f до 10°f , рекомендується не вико

ристовувати сiль.

 

*

 якщо задано 5, тривалість може збільшитися.  

**

 з 1 циклом миття у день

 


48

UA

Відк


Відк

Відк


Відк

Відк лю


лю

лю

люлючення  в

чення  в


чення  в

чення  в


чення  во

оо

ооди  й  еди  й  е

ди  й  е


ди  й  е

ди  й  елек

лек

лек


лек

лек тричног

тричног

тричног


тричног

тричного


оо

оо

живленняживлення

живлення


живлення

живлення


• Для  запобiганням  витокам  закривайте  кран

водопостачання пiсля кожного миття.

• Виймайте штепсельну вилку з розетки під час чищення

машини та під час робіт з технічного обслуговування.

Чищ

Чищ


Чищ

Чищ


Чищення  посу

ення  посу

ення  посу

ення  посу

ення  посудомийної  машини

домийної  машини

домийної  машини

домийної  машини

домийної  машини

• Зовнiшня  поверхня  та  панель  з  командами  мають

очищуватися  змоченою  у  водi  м’якою  не  абразивною

ганчiркою. Не використовуйте розчинники або абразивнi

засоби.

• Внутрiшнiй бак можна очистити вiд плям за допомогоюганчiрки, зволоженої у розчинi води з оцетом.

Як  запобiгти  неприємним  запахам

Як  запобiгти  неприємним  запахам

Як  запобiгти  неприємним  запахам

Як  запобiгти  неприємним  запахам

Як  запобiгти  неприємним  запахам

• З  метою  уникнення  накопиченню  вологи  залишайте

дверцята завжди напiввiдкритими.

• Регулярно очищайте зволоженою ганчiркою герметичнi

прокладки по периметру дверцят i ванночок для миючих

засобiв. Такi дiї унеможливлюють накопичення залишкiв

їжi, утворюючих неприємнi запахи.

Як  чистити  розпилювачi

Як  чистити  розпилювачi

Як  чистити  розпилювачi

Як  чистити  розпилювачi

Як  чистити  розпилювачi

Залишки їжi можуть пристати до розпилювачiв та засмiтити

отвори, з яких виходить вода: час вiд часу слiд перевiряти

та очищати їх неметалевою щiткою.

Обидва розпилювача є з’ємними.

Щоб  зняти  верхнiй  розпилювач,

слiд 

розгвинтити проти

годинникової стрiлки пластмасову

круглу  гайку.  При  встановленнi

верхнього розпилювача повернiть

догори  частину  з  бiльшою

кiлькостю отворiв.

Щоб  зняти  нижнiй  розпилювач,

натиснiть на язички, розташованi

по боках, та потянiть його догори.

Як  чистити  фiль

Як  чистити  фiль

Як  чистити  фiль

Як  чистити  фiль

Як  чистити  фiльтр  на  по

тр  на  по

тр  на  по

тр  на  по

тр  на  пода

да

да

дадачi  в

чi  в


чi  в

чi  в


чi  во

оо

ооди*ди*

ди*


ди*

ди*


Якщо труби для води є новими або перебувають довгий час

без використання, спускайте воду, аж доки вона не стане

прозорою. Без цього існує небезпека засмiчення мiсця проходу

води, що призведе до ушкодження посудомийної машини.

Наявне лише в деяких моделях.4

44

44

  Час  вiд  часу  очищайте  фiльтр  на  подачi  води,

розташований на виходi з водопровiдного крану.

- Закрийте водопровідний кран.

- Розгвинтiть кінцеву частину труби для подачi води, виймiть

фiльтр та обережно вимийте його пiд проточною водою.

- Знову встановiть фiльтр та закрутiть шланг.

Як  о


Як  о

Як  о


Як  о

Як  очистити  фiль

чистити  фiль

чистити  фiль

чистити  фiль

чистити  фiльтри

три

три


три

три


Фiльтруюча группа складається з трьох фiльтрiв для очищення

води  вiд  залишкiв  їжi  та  повертання  її  у  контур:  для

забезпечення добрих результатiв миття необхiдно очищати

їх.


 Регулярно очищайте фiльтри.

  Посудомийна  машина  не  має  використовуватись  без

фiльтра або з вiд’єднаним фiльтром.

• Через декiлька циклiв миття перевiрте фiльтруючий вузол

та промийте його пiд проточною водою у разi необхiдностi,

використовуючи  неметалеву  щiтку.  Нижче  приведений

порядок дiй:

1. повернiть протии годинникової стрiлки цилiндричний фiльтр

C та виймiть його (мал. 1).

2. Виймiть стакан фiльтру B шляхом легкого натискання на

бiчнi ребра  (Мал. 2);

3. Зніміть тарілку фільтру з неіржавіючої сталі A. (мал. 3).

4.  Огляньте  смотровий  колодязь  та  видалiть  залишки  їжi.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИДАЛЯТИ

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИДАЛЯТИ

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИДАЛЯТИ

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИДАЛЯТИ

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИДАЛЯТИ захист насосу мийної води

(деталь чорного кольору)

 (мал.4).

Пiсля очищення фiльтрiв правильно встановiть фiльтруючий

вузол на мiсце; це важливо для належної роботи посудомийної

машини.

В  разі  тривалої  відсутностіВ  разі  тривалої  відсутності

В  разі  тривалої  відсутності

В  разі  тривалої  відсутності

В  разі  тривалої  відсутності

• Вiд’єднайте  електричнi  з’єднання  та  закрийте

водопровiдний кран.

• Залиште дверцята напiввiдкритими.

• Виконайте цикл миття з незаповненою машиною.

Д

Д

ДД

Дог


ог

ог

огогляд  т

ляд  т


ляд  т

ляд  т


ляд  та  о

а  о


а  о

а  о


а  очищ

чищ


чищ

чищ


чищення

ення


ення

ення


ення

1

111

1

333

3

32

22

22

49

UA

 

Прилад розроблений і сконструйований відповідно доміжнародних  норм  безпеки.  Це  попередження  надаються

задля вашої безпеки: уважно ознайомтеся з ними.

Загальна  безпека

Загальна  безпека

Загальна  безпека

Загальна  безпека

Загальна  безпека

• Цей електропобутовий прилад не має використовуватися

дітьми або особами з обмеженими фізичними, сенсорними

чи розумовими можливостями, або якщо їм бракує досвіду

та необхідних знань. Винятки складають ситуації, коли

користування відбувається під наглядом або за вказівками

осіб, відповідальних за їхню безпеку.

• Дорослі  мають  стежити,  щоб  діти  не  гралися  з

електропобутовим приладом.

• Прилад  призначений  для  побутового  використання  у

житлових приміщеннях.

• Прилад  має  використовуватися  для  миття  посуду  та

приборiв, тільки дорослими особами і згідно інструкціям,

вказаним у цій брошурі.

• Прилад  не  можна  встановлювати  поза  приміщеннями,

навіть  у  разі  захищеного  простору,  тому  що  дуже

небезпечно піддавати його дії дощу і грози.

• Не торкайтеся посудомийної машини голими ногами.

• Не  виймайте  штепсельну  вилку  з  електричної  розетки,

витягуючи його за шнур, тримайтеся тільки за саму вилку.

• Перш  нiж  розпочати  очищення  або  технiчне

обслуговування, закрийте водопровiдний кран та виймiть

штепсельну вилку з розетки.

• Якщо машина не працює через несправностi, у жодному

випадку  не  робіть  спроб  самостійно  виконати  ремонт

внутрішніх механізмів.

• Забороняється торкатися нагрiвального елементу.

• Не опирайтеся та не сiдайте на вiдкритi дверцята: Машина

може перевернутися.

• Не  тримайте  дверцята  широко  вiдкритими,  щоб  не

спiткнутися.

• Зберiгайте миючий засiб та обполiскувач в недосяжних

для дiтей мiсцях.

• Забороняйте дiтям гратися з упаковками.

Утилiзацiя

Утилiзацiя

Утилiзацiя

Утилiзацiя

Утилiзацiя

• Утилізація  пакувального  матеріалу:  додержуйтесь

місцевих норм, так як упаковки можуть бути використанi

повторно.

• Європейська  директива 2002/96/CE з  відходів  від

електричної й електронної апаратури (RAEE), передбачає,

що побутові електроприлади не можуть перероблятися у

звичайному порядку для твердих міських відходів. Зняті з

експлуатації побутові прилади мають бути зібрані окремо

для  оптимізації  ступеню  відновлення  й  рециклювання

матеріалів, що входять до їхнього складу і з метою усунення

потенційної шкоди для здоров’я та середовища. Символ

закресленого  смiттєвого  баку,  зображений  на  всіх

виробах, нагадує про необхідність окремої утилізації.

Для  подальшої  інформації  щодо  правильної  утилізації

побутової  техніки,  їхні  власники  можуть  звернутися  до

вiдповiдних мiських служб або до постачальника.

Охорона  і  дбайливе  відношення  до

Охорона  і  дбайливе  відношення  до

Охорона  і  дбайливе  відношення  до

Охорона  і  дбайливе  відношення  до

Охорона  і  дбайливе  відношення  до

довкілля

довкілля


довкілля

довкілля


довкілля

Як  заощадити  воду  та  електроенергiю

Як  заощадити  воду  та  електроенергiю

Як  заощадити  воду  та  електроенергiю

Як  заощадити  воду  та  електроенергiю

Як  заощадити  воду  та  електроенергiю

• Запускайте  посудомийну  машину  тiльки  при  повному

завантаженнi.  Пiд  час  очiкування  повного  заповнення

машини ви можете забезпечити уникнення неприємних

запахiв, завдяки циклу Замочування (

див.Програми).

• Виберiть придатну програму з 

Таблицi програм:

-  Для  миття  звичайно  забрудненого  начиння

використовуйте  програму  миття Eco, яка  забезпечує

низькi затрати енергiї та води.

-  при  неповному  завантаженнi cкористуйтеся  опцiєю

Половинного завантаження

*

 (

див. Пуск та використання).

• Якщо у вашому договорi на постачання електричної енергiї

передбаченi  годиннi  пояси  для  заощадження  енергії,

виконуйте цикли у перiоди за зниженими тарифами. Опцiя

Вiдстроченого  пуску

*

  (див.  Пуск  та  використання

)

допоможе вам здiйснити миття у такi години.Мию

Мию


Мию

Мию


Миючi  зас

чi  зас


чi  зас

чi  зас


чi  засоби  б

оби  б


оби  б

оби  б


оби  бе

ее

еез  фосфаз  фосфа

з  фосфа


з  фосфа

з  фосфатiв,  б

тiв,  б

тiв,  б


тiв,  б

тiв,  бе


ее

еез  хл


з  хл

з  хл


з  хл

з  хлор


ор

ор

орорууууу,  т

,  т


,  т

,  т


,  та  якi

а  якi


а  якi

а  якi


а  якi

мiстять  ензими

мiстять  ензими

мiстять  ензими

мiстять  ензими

мiстять  ензими

• Наполегливо  рекомендується  використовувати  миючі

засоби, що не мiстять фосфатiв та хлору. Це вiдповiдатиме

полiтицi збереження довкiлля.

• Ензими ефективно дiють при температурах близько 50°C,

через  це  миючi  засоби  з  ензимами  мають

використовуватися  при  низьких  температурах  миття  ,

при цьому результати будуть iдентичними миттю при 65°C.

• Економне миття передбачає добре вiдмiрювання миючого

засобу, згiдно до вказiвок виробника, згiдно до жорсткостi

води, ступеню забрудненостi та кiлькостi посуду.  Миючі

засоби,  які  здатні  біологічно  руйнуватися,  містять

елементи, що змінюють рівновагу довкiлля.

*

 Наявне лише в деяких моделях.Запобіжні  зах

Запобіжні  зах

Запобіжні  зах

Запобіжні  зах

Запобіжні  захо

оо

ооди  т

ди  т


ди  т

ди  т


ди  та

аа

аа

поради


поради

поради


поради

поради


50

UA

Може так статися, що посудомийна машина не працюватиме.  Перш ніж зателефонувати до служби Допомоги,

перевірте  можливість  легкого  усунення  проблеми  за  допомогою  наступного  списку.

Несправності  та

Несправності  та

Несправності  та

Несправності  та

Несправності  та

зас

зас


зас

зас


засоби  їх  у

оби  їх  у

оби  їх  у

оби  їх  у

оби  їх  усунення

сунення


сунення

сунення


сунення

*

 Наявне лише в деяких моделях. 

 

Несправності: Можливі причини / Засоби усунення: 

Посудомийна машина не розпоч

инає роботу або не відповідає н

а команди 

•   Вимкнiть машину за допомогою кнопки ON/OFF, через хвилину знову увімкніть її і  

    задайте заново програму.  

•  Вилка не добре вставлена в електричну розетку. 

•  Дверцята посудомийної машини погано зачинені.  

Дверцята не зачиняються 

•   Це спрацювало замикання; енергійно проштовхніть дверцята до відчуття  

    клацання. 

З посудомийної машини не злив

ається вода. 

 

•  Програму ще не завершено. 

•  Перегин зливного шланга (див. Монтаж). 

•  Забився зливний отвір мийки. 

•  Фiльтр засмiчений залишками їжi. 

Чутнi шуми пiд час миття. • 

Посуд стикається мiж собою або з розпилювачами. 

•   Надмiрне пiноутворення: помилкове дозування миючого засобу або миючий засiб  

    не придатний для посудомийної машини. (див. Пуск та використання).  На посудi та склянках помiтний в

апняний накип або бiлуватi розв

едення. 

•   Вiдсутня регенераційна сіль, або налаштування системи для пом’якшення води  

    не вiдповiдають жорсткостi води (див.Обполіскувач та регенераційна сіль). 

•  Ковпачок ємностi для солi не добре закручений. 

•  Закiнчився обполіскував, або недостатнє його дозування. 

На посудi та пляшках помiтні син

юватi розведення. 

•  Збiльшено кiлькiсть обполiскувача. Кухонне начиння не виходить до

сить сухим. 

•  Було задано програму без сушiння. 

•   Закiнчився обполіскував, або недостатнє дозування (див. Обполiскувач та  

    регенерацiйна сіль). 

•  Помилкове регулювання обполiскувача.  

•  Кухонне начиння має протипригарне покриття або виготовлене з пластику. Посуд не вимивається. • 

Короби занадто завантажені (див. Як завантажити короби). 

•  Начиння не дуже добре розташоване. 

•  Розпилювачі не обертаються вільно. 

•  Дуже делiкатна програма миття (див. Програми). 

•   Надмiрне пiноутворення: помилкове дозування миючого засобу, або миючий засiб 

    не придатний для посудомийної машини. (див. Пуск та використання).  

•  Кришка обполiскувача не закручена як слід.  

•  Фiльтр забруднений або засмічений(див. Догляд та очищення). 

•  Вiдсутня регенерацiйна сiль (див. Обполiскувач та регенерацiйна сiль). У посудомийну машину не подає

ться вода – Сигналізація Закрит

ий кран водопостачання. 

(чуються короткочасні звукові  

сигнали*) 

(швидко блимають iндикаторнi лампи

 Сушiння та Кiнець).

 

•  Вiдсутня вода в мережi водопостачання. •  Перегин труби подачі води (див. Монтаж). 

•  Вiдкрийте кран, та через декiлька хвилин машина розпочне роботу. 

•  Прилад заблоковано через вiдсутнiсть дiй пiсля звукової сигналiзацiї.  

  Вимкнiть машину за допомогою кнопки ON/OFF, вiдкрийте кран та через 20 секунд 

знову увімкніть машину, натиснувши на цю ж кнопку. Знову запрограмуйте машину

та запустiть її. Сигналізація: труба подачi води/

Засмiчений фiльтр на подачi  

води. 

(швидко блимають iндикаторнi лампи

 Миття,Сушiння та Кiнець).

 

•   Вимкнiть машину за допомогою кнопки ON/OFF. Закрийте кран водопостачання,      щоб попередити затоплення, і витягнiть  вилку з електричної розетки. 

  Переконайтеся в тому, що не засмічений фiльтр на подачi води. (див. розділ "Техн

ічне обслуговування та догляд") 


Пайдалану нұсқаулығы

Мазмұны

Орнату, 52-53-54

Орнату және түзулеу

Су мен токты қосу

Бірінші жуу циклына қатысты кеңес

Ecodesign Regulation - 

Техникалық деректері Құрылғы сипаттамасы, 55

Жалпы шолу

Басқару тақтасы

Тартпаларды жүктеу, 56

Төменгі тартпа

Ыдыс-аяқ себеті

Жоғарғы тартпаҚосу және пайдалану, 57-58

Ыдыс жуу машинасын іске қосу

Жуғыш затты өлшеу

Жуу опцияларыЖуу циклдары, 59

Жуу циклдарының кестесіШаюға көмекші зат және тазаланған 

тұз, 60

Шаюға көмекші затты өлшеу

Тазаланған тұзды өлшеу

Күтім көрсету және техникалық 

қызмет көрсету, 61

Су мен токты өшіру

Ыдыс жуу машинасын тазалау

Жағымсыз иістердің алдын алу

Тозаңдатқыш өзекшелерді тазалау

Судың кіріс сүзгісін тазалау

Сүзгілерді тазалау

Машинаны ұзақ уақыт пайдаланбауға қалдыруСақтық шаралары мен кеңес, 62

Жалпы қауіпсіздік

Қоқысқа тастау

Қуатты үнемдеу және қоршаған ортаны құрметтеуАқаулықтарды жою, 63

Көмек, 64

DFG 2631M

ЫДЫС ЖУУ МАШИНАСЫ

Қазақша, 51

KAZ

KAZ

52

Орнату

Бұл нұсқаулықты кейін қарау үшін жоғалып 

қалмайтындай бір жерге сақтап қойыңыз. Құрылғы 

сатылса, тегін берілсе немесе жылжытылса, нұсқаулық 

машинамен бірге болатынын қамтамасыз етіңіз

солайша оның жаңа иесі нұсқаулықтың ішіндегі 

кеңестерді пайдалана алады.

Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз: оның 

ішінде құрылғыны қауіпсіз түрде орнату, пайдалану 

және оған қызмет көрсетуге қатысты ақпарат бар.

Құрылғыны жылжыту керек болса, оны тік ұстаңыз; 

аса қажет болса, оны артқа қарай еңкейтуге болады.

Бұл құрылғы үйде және оған ұқсас жағдайларда 

қолдануға арналған:

- дүкендердегі, кеңселердегі және басқа жұмыс 

орындарындағы қызметкерлердің ас бөлмесінде;

- ферма үйлерінде;

- қонақ үйлеріндегі, мотельдердегі және басқа да қонақ 

күту орындарындағы тұтынушылар тарапынан;

- кіші қонақ үйлері сияқты орындарда.Орнату және түзулеу

1. Құрылғыны барлық орамасынан босатыңыз және ол 

тасымалдау кезінде зақымдалмағанын тексеріңіз.

Ол зақымдалған болса, сатушыға хабарласыңыз және 

орнату үдерісін тоқтатыңыз.

2. Ыдыс жуу машинасының жандары немесе 

артқы панелі жақындағы шкафтармен немесе тіпті 

қабырғамен тиетіндей қойып, оны тексеріңіз. Бұл 

құрылғыны тіпті бір үстелдің үстіңгі тақтайының астына 

да кіргізуге болады

*

 (Орнату бойынша нұсқаулық парағын қараңыз).

3. Ыдыс жуу машинасын тегіс әрі қалыпты еденге 

орналастырыңыз. Еден тегіс болмаса, құрылғының 

алдыңғы аяқтарын реттеп, оны көлденең қалыпқа 

жеткізуге болады. Құрылғы дұрыс түзуленсе, ол 

қалыпты болады және жұмыс істеп тұрған кезде жылжу 

немесе діріл мен шуыл шығару мүмкіндігі аз болады.

4. Артқы аяқтың биіктігін құрылғының алдыңғы жағынан 

реттеңіз

*

 ыдыс жуу машинасының төменгі орта бөлігінде 8 мм тесігі бар алты бұрышты гайка кілтін (қызыл түсті) сағат 

тілі бағытымен бұрсаңыз биіктік артады, ал сағат тіліне 

қарсы бағытта бұрсаңыз, биіктік азаяды.

Су мен токты қосу

Су мен токты тек білікті маман қосуы тиіс.

Ыдыс жуу машинасы су түтіктерінің немесе ток 

сымдарының үстінде тұрмауы керек.

Құрылғыны су жеткізу желісіне жаңа түтіктермен 

қосу қажет.

Ескі түтіктерді қолданбаңыз.

Судың кіріс және шығыс түтіктерін, сондай-ақ, ток 

сымын ең жақсы орнатуға қол жеткізу үшін құрылғының 

оң немесе сол жағынан өткізуге болады.Судың кіріс түтігін жалғау

•  Қолайлы суық суды жалғау нүктесіне: түтікті 

жалғамас бұрын, судағы қалдықтар құрылғыны бітеп 

тастамауы үшін, су тап-таза болғанша, оны ағызып 

алыңыз; бұл әрекетті орындағаннан кейін, кіріс 

түтігін шүмекке ¾ газдық бұранда қосылымымен 

мықтап бұраңыз.

•  Қолайлы ыстық суды жалғау нүктесіне: 

температурасы 60°C-тан аспаса, ыдыс жуу 

машинасына желіден ыстық су беруге болады 

(радиаторлары бар орталық жылыту жүйеңіз болса). 

  Суық суды қосуда айтылғандай, түтікті шүмекке 

бұраңыз.

 Кіріс түтігінің ұзындығы жеткіліксіз болса, 

мамандырылған дүкенге немесе куәландырылған 

маманға хабарласыңыз («Көмек» бөлімін қараңыз).

 Судың қысымы Техникалық деректер кестесінде 

көрсетілген мәндер аралығында болуы тиіс (қасындағы ақпаратты қараңыз).

Түтікті майыстыруға немесе оған қысым салуға 

болмайды.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет