Свидетельствожүктеу 5.64 Mb.
Pdf просмотр
бет14/26
Дата24.03.2017
өлшемі5.64 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26

•  Praat  -   сөйлеу  сигналын  зерттеуге,  өлшеуге,  модификациялауга 
жэне  өңдеуге  арналган,  ол  сонымен  бірге  кез  келген  табиги  тілдің  тон 
жогарылыгын өлшеуге жэне интонациясын зерттеуге мүмкіндік береді.
• Praat багдарламасын Интернеттен тегін сақтап алуга болады.
• Praat багдарламасы компьютердіц кез келген түрінде жүмыс істейді.
• Praat багдарламасын гылыми мақсатта жэне оку үдерісінде пайдалануга 
болады.
Тоналды  акценттердіц  формасын  сипаттау  үшін  тон  жогарылыгы 
өлшеніп,  акценттелген  фрагментте  көрініс  тапқан  тон  қимылыныц  ец 
жогаргы  жэне  ец  төменгі  нүктесі  арасындагы  аралық  көлемі  анықталды. 
Осылай тоналды акцент бір немесе  бірнеше тон қимылынан түратындыгы 
айқындалды.

132
 
ISSN  1811-1823.  В ест ник П Г У
Аралық  (интервал)  арақашықтығының  логарифмдік  шэкілдегі  бірлігі 
ретінде  «полутон»  алынды  (ағылшын.  semitone,  қысқартылғаны  ST).  Тон 
қозғалысы герц арқылы өлшенді;  аралық көлемі полутон арқылы өлшемін 
тапты, себебі адамзаттың есту қабілеті тон жоғарылығын сызықты шәкілде 
емес, логарифмдік шәкілде қабылданады.
Сонымен, біз мелодикалық аралық арасындағы арақашықтықты полутон 
арқылы сипаттап, логарифмдік шәкілдегі Praat бағдарламасының көмегімен 
контурлардың суреттерін саламыз.
Әр  түрлі  регистрлі  дикторлардың  аралығын  салыстыру  аралықты 
өлшеуге  арналған  полутон  арқылы  өлшенген  өлшемдер  сипаттауды 
жеңілдетеді.  Мысалы,  аралық  қабылдау  көлемі  12  полутонға  тең  әйел 
регистрі  12  полутонға  тең  еркек  регистріне  сэйкес  келеді.  Ал  аралық 
қабылдауы  әйел  регистріндегі  (мысалы,  200-ден  300-ке  дейін  гц)  100  гц 
тең еркек регистріндегі (мысалы,  100-ден 200-ке дейін гц) аралық көлеміне 
сэйкес келмейді (эр түрлі шәкіл сипаттау тэжірибесінен қараңыз.  Оде,  [5]).
Сонымен  эр  сөйленімге  буын  арасындағы  арақышықтықты  көрнекі 
көрсететін мэтінді суреттер жасалынған. Барлық сөйленімдердің мәтіндері 
суретке  енгізілген,  сондықтан  эр  суреттегі  интонациялық  контурлардың 
эр  сөйленім  сегментінің  орнын  анық  көруге  болады  (қараңыз.  Төмендегі 
суреттер).
Сонымен,  аталмыш  багдарлама  арқылы  жазылған  қазақ  тіліндегі 
хабарлы  сөйленімдердің  талдауын  бағдарлай  аласыздар.  Бүл  зерттеудің 
мақсаты  -  жазылған  сөйленімдердегі  тоналды  акценттің  орнын,  қызметін 
анықтап, адресат пен адресант арасында атқарып түрған қызметін сипаттау 
болып табылады.
Хабарлы сөйленімдердің кезекті талқылауына назар аударайық.
1. Нәжіммен 
nazhi'mmen 
с Нажимом
бірге
bi'rge
вместе
Сәлім
salim
Салим
келді.
keldi
пришел
Вместе с Нажимом пришел Салим.

серия 
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2015. №2 
1 3 3
ЭхЯяеЗхЯяеФхЯяөШ
ЯяөЗхЯяеФхЯяӨЗхЯяӨіЖ
2 0 0
-
150
-
100-
7 0
-
50
-
T im e   (s)
n a e -
z h im -
^ m e r u —
«,
чЫг-
ge
___
s a e -
lim
ke l-
n a e -
z h im -
m e n
b ir-
ge
s a e -
lim
ke l-
di
T im e   (s)
1  сурет. Еркек адам айтылымындағы Нәжіммен бірге Сәлім келді хабарлы сөйленімі. 
(D6-41)  еркек дауысымен айтылған хабарлы сөйленім. Жоғарғы сурет сөйленімнің 
осциллограмм асы. Тік сызықтар буындар арасындагы шекараларды көрсетіп тұр. 
Төменгі суреттегі көлденеңнен уақыт секундпен, ал тігінен логарифмдік шәкілдегі 
негізгі тон жиілігі герц аркылы берілген.
D6 Нә-жім-мен деген сөздің соңғы буынында өрлімелі тоналды акцентті 
жүзеге асырды. D6 үшін Нәжіммен  бірге Сәлім келгені маңызды.
-  
Men  буынындағы  интервал  жоғарылауының  155  гц-тен  201  гц-ке 
тең;  полутонмен алғанда екі нүкте  арасындағы аралық өлшемі -  5 ST.  Осы 
мысалдар өрлімелі тоналды акцент хабарлы сөйленім басынын орын алып, ал 
сөйленімнің өзі тқмен түсетін немесе түзу тон жоғарылығымен аяқталатынын 
көрсетіп түр.
2. Нэжім
мен
Сәлім
келді.
nazlii'm
men
salim
keldi
Нажим
и
Салим
пришли
Нажим и Салим пришли.

134
 
ISSN  1811-1823.  В ест ник П Г У
Э хлл Е 5 »л «2 3> л да Э хл л е5 »л «2 3> л д аЭ хл л е5 »л « 23> л д аЭ хлл е5 ^
О 
1.79472
T im e   (s)
500


 
300
-
X  
2 0 0 -
ъ  15°- 
£  
100- 
70

50
-
0
 
1.79472
T im e   (s)
2 сурет. Әйел адам айтылымындағы Нәжім мен Сэлім келді хабарлы сөйленімі. (D3- 
42) эйел дауысымен айтылған хабарлы сөйленім. Жоғарғы сурет сөйленімнің 
осциллограммасы. Тік сызықтар буындар арасындағы  шекараларды көрсетіп тұр.
Төменгі суреттегі көлденеңнен уақыт секундпен, ал тігінен логарифмдік шәкілдегі 
негізгі тон жиілігі герц аркылы берілген.
Екі түрлі диктор, яғни D6 (2 суретНәлсіммен бірге Сәлім келді) жэне D3 
(3 сурет Нәжім меп Сәлім келді), арқылы айтылған сөйленімдердегі тоналды 
акценттің орындалуын салыстырайық:
-   екі  сөйленімде  де  бірдей  екі  ақиқат  бар:  Екі  адам  келді.  Бірінші 
сөйленімде D6 тоналды акцентті бірге деген сөзде орындады, ол үшін Сэлім 
Нәжіммен  бірге келгені аса маңызды.  Екінші сөйленімде керісінше,  басқа 
мэліметті көрсеткісі келген, яғни Нәжім мен Сәлім келді. Бірінші сөйленімде 
жасьфын ақпарат бар, мүмкін Сәлім осы жерге келгісі келмегендіктен, оны 
Нэжім  өзімен бірге  ертіп келген шығар.  Ал екінші сөйленімде  екеуі қатар 
келді,  бүл жерде  ешқандай жасьфын ақпарат жоқ,  бүл жерде  екі  кейіпкер 
бір-біріне  тәуелсіз,  байланыс  байқалмайды,  айтушы  екеуі  де  келді  деген 
ақпарат  беріп  отыр.  Тоналды  акценттің  орындалуы  маңызды  ақпараттың 
қайда екендігі жайлы хабарлап түр десек те болады.
-   екі  сөйленімде  де  тоналды  акцент Нә-жім-мен  деген  сөздің  соңғы 
буынынан орын тапқан,  -меп буынындағы аралықтың жоғарылауы  155  гц- 
тен 201  гц-ке тең;  полутонмен екі нүкте арасындағы аралық өлшемі -  5 ST. 
D3-Te Нә-жілі  сөзінің -  ж ш   буынындағы  аралық жоғарылауы 209  гц-тен 
309 гц-ке тең;  полутонмен екі нүкте арасындағы аралық өлшемі -  7ST.  Екі 
сөйленімнің  сипаттамасы  дәстүрлі  қазақ  тілінің  хабарлы  сөйленімдерінің 
мысалы ретінде қарастырыла алады.
-   екі  сөйленімде  де  өрлімелі  тоналды  акцент  сөйленім  басында 
орындалған, Эб-ның орьшдауьшда ол түзу сызық болса, D3 -ның орындауьшда 
оған  сөйлем  соңында  хабарлы  сөйленімдердің  жалпы  суреттеріне  тэн 
интонологиялық сызық томен түскен.
-^ а е -
ZhiTTL—
m en
sa e -
lim
k e l- ^ ^
пае-
zhim
m en
sa e -
lim
ke l-
di

серия 
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2015. №2 
135
ЭхллЕ5»л«23>лдаЭхлле5»л«23>лдаЭхлле5»л«23>лдаЭхлле5^
Қазақ тілінің хабарлы сөйленімдеріндегі тоналды акценттерді  зерттеу 
барысында мынадай қорытындыға келдік:
-  хабарлы сөйленімнің басы өрлімелі тоналды акценттен (жиі бірінші 
сөздің соңғы буынында) жэне сөйленім соңы томен түсетін немесе түзу тон 
жоғарылығы арқылы жасалған;
-   өрлімелі  тоналды  акценттің  аралық  өлшемі  lST-дан  3ST-re  дейін 
(минималды олшем), 4ST-ден 6ST-re дейін (орташа олшем), 7ST-
jch
  12ST- 
ге  дейін  (максималды  өлшем)  диапазонында  байқалды.  Аралық  өлшемі 
маңызды ақпарат үстанған тоналды акценттің орны жайлы хабарлап отырды;
-  дайындықпен жазылған хабарлы сөйленімдердегі тоналды акценттерді 
анықтау барысында айтарлықтай маңызды ерекшеліктер байқалмады.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1  ’t Hart, J., Collier, R.  &  Cohen, A. A perceptual study of intonation:  an 
experimental-phonetic  approach  to  speech  melody.  -   Cambridge:  Cambridge 
University Press,  1990. -  212 p.
Кейспер, К. О семантических основаниях описания Е. А. Брызгуновой 
русской  интонации.  -   В  кн.:  Проблемы  фонетики  II.  -   М.  :  Наука,  1995. 
- С .   216-227.
3  Оде, С. Что такое тональный акцент? // Жизнь языка и язык в жизни 
/ Сб. статей, посвященный юбилею д.ф.н., проф.  Э.  Д.  Сулейменовой:  Сост. 
Н.  Ж.  Шаймерденова,  3.  К.  Сабитова,  О.  Б.  Алтынбекова,  М.  И.  Акберди; 
Под общ. ред. Н.  Ж. Шаймерденовой. -  Алматы : Қазақ университеті, 2005.
-  С.  76-85.
4  Оде,  С.  Экспериментально-фонетический анализ тонов в  папуаском 
язы ке  М пур  //  М атериалы   М еж дународной  конф еренции.  100  лет 
Экспериментальной фонетике в России. -  Санкт-Петербург, 2001. -  С.  137-140.
Оде, С. Перцептивный анализ интонации. -  В кн.: Проблемы фонетики. 
Сб.  статей / Отв. ред.  Т.  М. Николаева. -  М.  : Прометей,  1993.  -  ч.  1 .-3 1 8  с. 
- С .  199-211.
6  Ode,  С. Russian intonation:  a perceptual description //  Studies  in Slavic 
and General Linguistics  13. -  Rodopi, Amsterdam,  1989. -  304 p.
7  Карагойш иева,  Д.  А.  Экпериментально-фонетический  анализ 
интонации казахского языка. -  Алматы  :  Copy Land, 2008. -  232 с.

136
 
ISSN  1811-1823.  В ест ник П Г У
Э хлл Е 5 »л «2 3> л да Э хл л е5 »л «2 3> л д аЭ хл л е5 »л « 23> л д аЭ хлл е5 ^
Материал 29.05.15 баспаға түсті.
Д. А.  Карагойшиева,  С.  Б.  Бектемирова, Г.  Н.  Пешкова 
И с с л е д о в а н и е   т о н а л ь н о г о   а к ц е н т а   п о в е с т в о в а т е л ь н ы х  
высказываний казахского языка (при помощи фонетической программы 
Praat)
Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби,  г.  Алматы.
Материал поступил в редакцию 29.05.15.
D. 
A.  Karagoishieva,  S.  В.  Bektemirova,  G.  N. Iskakova 
Investigation  of the  pitch  accent  of declarative  statements  of Kazakh 
language (using the phonetic program Praat)
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty.
Material received on 29.05.15.
В  данной  ст ат ье  р ассм ат ривает ся  т ональны й  акцент 
спонтанных высказываний казахского языка. В статье описывается 
фонетический  анализ,  проведенный  на  частотность  основного 
тона  в  интонационных  контурах  высказываний.  Д ля  исследования 
интонации  впервые  была  использована  компьютерная  программа 
Praat  для  анализа  речевых  сигналов.  Используя  программу  Praat 
были  записаны  повествовательные  высказывания,  предложенные 
дикторам  прочитать  без  подготовки,  были  определены  объем 
интервала  тонального  акцента  повествовательных  высказывании 
и основные виды тона в данном тональном акценте.  Эту программу 
можно  использовать  для  исследования  звуковой  системы  любого 
языка на сегментном и суперсегментном уровне.
In this article the pitch accent o f spontaneous statements in the Kazakh 
language is considered. Here the phonetic analysis, carried out on the rate 
o f  the main  tone in  intonational contours o f  statements is described.  For 
research o f intonation ofthe Kazakh language the computer programs were 
used such  as Praat,  Doing Phonetics by  Computer fo r development and 
analysis o f  speech signals fo r  the first time.  Using the Praat program,  the 
spontaneous narrative statements in the Kazakh language o f  the speakers 
were determined as well as the  volume  o f  interval o f  pitch  accent o f  the 
narrative sentences and the  main  types o f  tone  in  this pitch  accent.  This 
program can be used to research the sound system o f  any language at the 
segment and supersegment level.

серия 
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2015. №2 
137
Э хлл Е 5 »л «2 3> л да Э хл л е5 »л «2 3> л д аЭ хл л е5 »л « 23> л д аЭ хлл е5 ^
УДК  811.161  (082)
В. А.  Маслова
д.фил.н., профессор. Витебский государственный университет имени 
П. М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь
РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
В  статье  представлен  краткий  путь  развития  когнитивной 
лингвистики  на постсоветском пространстве.  В ней  показано,  что 
постсоветская лингвистика полтила иное направление исследований, 
нежели  в  Европе  и  Америке:  в  ней  стала  активно  развиваться 
лингвоконцептология,  наука  о  концептах  как  наука  о  ментальных 
сущностях.  При  этом  русская  лингвоконцепт ология  получила 
семасиологический  и лингвокультурологический крен.
Ключевые  слова:  Когнитивная  лингвистика,  когнитивизм, 
лингвоконцептология,  концепт, лингвокультурный концепт.
Когнитивная  лингвистика  к  началу  XXI  века  стала  одним  из  самых 
модных  и  востребованных  направлений  в  мировой  лингвистике.  Ученые 
даже заговорили о когнитивной революции.
Ее  возникновение  связывают с  симпозиумом по  теории  информации, 
проходивший  в  Массачусетском  институте  в  1956  году.  Американский 
профессор  Дж.  Бруннер  впервые  начинает  читать  лекции  о  природе 
когнитивных  процессов.  Вместе  с  Дж.  М иллером  они  организовали 
в  Гарвардском  университете  в  1960  году  первый  центр  когнитивных 
исследований.  Термин «когнитивная наука», или «когнитивизм»  (cognitive 
science) был введен еще раньше.
Когнитивизм -  это  направление в науке,  объектом изучения которого 
является  человеческий  разум,  мышление  и  те  ментальные  процессы  и 
состояния,  которые  с  ними  связаны.  Это  наука  о  знании  и  познании,  о 
восприятии мира в процессе деятельности людей.
П роцессы ,  связанны е  со  знанием  и  информ ацией,  назы ваю тся 
когнитивными,  или  когнициями.  Их  синонимами  также  являются  слова 
«интеллектуальный», «ментальный», «рассудочный».
Но и до  когнитивистов ученые стремились открыть общие логические 
законы,  которые  «работали»  бы  во  всех  областях  науки  и  практики.  То 
есть  у  когнитивизма  огромная  традиция,  начало  которой  -   в  античности. 
Человеческим интеллектом, закономерностями мышления издавна занимались 
логика,  философия,  физиология, психология. Так, в философии существует

138 
ISSN 1811-1823. Вест ник ПГУ
Э хлл Е 5 »л «2 3> л да Э хл л е5 »л «2 3> л д аЭ хл л е5 »л « 23> л д аЭ хлл е5 ^
целый раздел -  гносеология,  занимающаяся теорией познания. Но в рамках 
когнитивистики старые вопросы зазвучали по-новому. Например, оказалось, 
что  разная  природа  реалий  (вещей,  явлений,  событий)  обусловливает  их 
различное  отображение  в  сознании:  одни  представлены  в  виде  наглядных 
образов, другие -  в виде наивных понятий, третьи -  в виде символов.
Возникает  вопрос:  Что  нового  принес  когнитивизм?  «Когнитивизм 
делает заявку на метод серийного, если угодно, «промышленного» решения 
задач о человеческой мысли»  [1, с.  17-33].
Под термином «когнитивизм» сегодня понимают
• программу исследований человеческого «мыслительного механизма»;
• изучение переработки информации, приходящей к человеку по разным 
каналам;
• построение ментальных моделей мира;
• устройство систем, обеспечивающих когнитивные акты;
•  создание  модели  компьютерной  программы,  способной  понимать  и 
продуцировать текст;
•  ш и роки й   сп ек тр  п си х и ч ес к и х   п р о ц е ссо в ,  о б служ и ваю щ и х 
мыслительные акты.
Таким  образом,  когнитивистика  включает  в  себя  определенный  круг 
научных дисциплин, объединившихся для совместного изучения процессов, 
связанных  с  получением  и  обработкой,  хранением  и  использованием, 
организацией  и  накоплением  структур  знания,  а  также  с  формированием 
этих структур в мозгу человека. Когнитивная наука связана с математикой, 
логикой, философией, антропологией и лингвистикой. Каждая составляющая 
занимает в когнитивной  науке  свою  собственную  позицию,  имеет особый 
удельный вес.
В. В. Мартынов одним из первых ученых понял, что именно лингвистика 
может  претендовать  на  центральную  роль  в  когнитологии  (когнитивных 
науках),  о  чем  свидетельствует  его  работы  «Семиологические  основы 
информатики»  (1974)  [2],  а  затем  «Основы  семантического  кодирования. 
Опыт представления и преобразования знаний» (2001) [3]. Он разрабатывает 
направление,  в  центре  внимания  которого  находится  язык  как  общий 
когнитивный  механизм  и  пытается  уяснить,  как  структуры  языкового 
знания участвуют  в  переработке  информации,  как  когнитивные  процессы 
вообще  связаны с  языком.  Это  и было  моментом  зарождения когнитивной 
лингвистики, моментом ее выделения из когнитивистики в СССР.
Работая  над  созданием  искусственного  интеллекта,  В.  В.  Мартынов 
пришел  к  выводу  о  необходимости  структурации  знаний.  Он  предложил 
способ  «исчисления языковых смыслов»  еще  в  1974  году.  В.  В.  Мартынов 
считал, что человек должен изучаться как система переработки информации, а 
поведение человека -  описываться и объясняться в терминах его внутренних

серия 
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2015. №2 
139
Э хлл Е 5 »л «2 3> л да Э хл л е5 »л «2 3> л д аЭ хл л е5 »л « 23> л д аЭ хлл е5 ^
состояний.  Поскольку  решение  этих  задач  непосредственно  связано  с 
использованием  языка,  вполне  естественно,  что  в  центре  внимания  стоит 
язык с его текучестью и изменчивостью смыслов.
В  результате  когнитивной  деятельности  создается  система  смыслов, 
относящихся  к  тому,  что  индивид  знает,  думает  о  мире.  Исследование 
того,  как  человек  оперирует  символами,  осмысляя  и  мир,  и  себя  в  мире, 
объединило лингвистику с другими дисциплинами, изучающими человека 
и общество, что, в конечном счете, и создало когнитивную лингвистику.
Познавая  мир,  человек  определенным  образом  классифицирует  его, 
категоризует. Если при классификации в один разряд объединяются сходные 
явления  и  объекты  мира,  это  таксономика  мира,  то  при  категоризации 
принимаются во внимание лишь сущностные свойства сходных явлений, в 
них наличествует «фамильное сходство», по Витгенштейну. Категоризация
-  это процесс отнесения объекта к какой-либо категории. Концептуализация
-  это то, что стоит над классификацией и категоризацией, т.е. предполагается 
еще более абстрактный уровень.
Сегодня когнитивная лингвистика существенно расширяет горизонты 
лин гвисти чески х  исследований,  ибо  и сследует  язы к  как  путь  для 
упорядочения и систематизации в памяти множества знаний.  При этом мы 
заявляем о белорусских корнях когнитивной лингвистики.
С оврем енная  когнитивная  лингвистика  в  восточнославян ски х 
странах  формирует  свои  традиции,  одной  из  которых  и  стало  развитие 
лингвоконцепт ологии.  Дело  в  том,  что  в  рамках  антропоцентрической 
парадигмы  почти  одновременно  формировались  не  только  когнитивная 
лингвистика, но и тесно связанная с ней лингвокультурология, исследующая 
концептосферу  русской  культуры,  языковую  картину  мира.  Может  быть, 
поэтому, а еще и благодаря сильным семасиологам и лингвокультурологам
-  Н.  Д.  Арутюновой,  Ю.  Д.  Апресяну,  Т.  В.  Булыгиной,  Ю.  С.  Степанову, 
В.  Н.  Т елия  -   и  о те ч е с тв е н н а я   л и н гв о к о н ц е п т о л о ги я  п олу ч и ла 
семасиологический и лингвокультурологический крен.
Лингвокультурология  и  когнитивная  лингвистика  переросли  в  одно 
из  приоритетных  направлений  -   концепт уальную   ли н гв и ст и к у,  или 
лингвоконцептологию.  В  ее  основе  лежит  идея  о  том,  что  язык отражает 
определенный,  специфический  для  него  способ  концептуализации  мира
Хотя сама  идея  принадлежит В.  Гумбольдту  и  А.  А.  Потебне,  но  только  в 
концептуальной лингвистике она стала доминантной. Реконструкция цельной 
картины мира по данным языка становится сверхзадачей лингвистики вообще. 
Полученные  в лингвоконцептологии результаты сегодня востребованы во 
многих странах.
На сегодняшний день можно говорить об относительнойсформированности 
н е с к о л ь к и х   н ап р ав л ен и й   -   т е о р е т и ч е с к а я   л и н гв о к о н ц е п т о л о и я

140 
ISSN 1811-1823. Вест ник ПГУ
ЭхллЕ5»л«23>лдаЭхлле5»л«23>лдаЭхлле5»л«23>лдаЭхлле5^
(М.  В.  Пименова,  В.  И.  Карасик  и  др.),  сравнительно-сопоставительная 
лингвоконцептология  (А.  Н.  Приходько,  О.  А.  Крюкова,  Е.  Стефанский  и 
др.),  философская лингвоконцептология  (А.  В.  Кравченко,  В.  В.  Красных, 
Г.  Г.  Слышкин),  науковедческая  концептология  (В.  К.  Щербин)  и  др.  Под 
ред.  М.  В.  Пименовой  вышел  целый  ряд  сборников  «Концептуальные 
исследования» и другие интересные работы.
Таким  образом,  наряду  с  другими  направлениями  (когнитивной 
метафорологией,  лингвогносеологией,  когнитивной  грамматикой  и  др.) 
в  восточнославянских  странах  наибольшую  популярность  получила 
лингвоконцептология.
Всю  познавательную   деятельность  человека  (когницию)  можно 
рассматривать  как  развивающую  умение  ориентироваться  в  мире,  а  эта 
деятельность  сопряжена  с  необходимостью  отождествлять  и  различать 
объекты:  концепты  возникают  для  обеспечения  операций  этого  рода. 
Термин  концепт ,  подобно  термину  дискурс,  становится  одним  из  самых 
трудноопределимых в лингвистике терминов.
К онцепты   сводят  разнообразие  наблю даемы х  и  воображаемы х 
явлений под одну  рубрику,  сводят их в  классы,  а потому  они оказываются 
строительными  элементами  концептуальной  системы,  следовательно, 
концепты  -   ментальные  сущности.  В  когнитивной  лингвистике  концепт 
считается  комплексной  мыслительной  единицей,  которая  в  процессе 
мыслительной деятельности актуализирует различные свои стороны, разные 
признаки и слои.
В озникновение  категории  концепта  (лат.  conceptus  -   понятие) 
исторически восходит к Пьеру Абеляру (1079-1142), который рассматривал 
концепт  как  форму  «схватывания»  смысла;  как  «собрание  понятий, 
замкнутых  в  воспринимающей  речь  душе»  [Цит.  по:  Неретина,  с.  141]. 
По  мнению  исследователя,  основным  признаком  концепта  является  его 
конституированность индивидуальным сознанием, поэтому концепт можно 
рассматривать как предельно субъективную форму схватывания смысла.
Можно  говорить  о  том,  что  в  настоящее  время  выделилось  три 
о сн овны х  п одход а  к  и зучени ю   к о н ц еп тов  -   ли н гв о к о гн и т и вн ы й  
(Н.  Д.  Арутю нова,  Е.  С.  Кубрякова,  Д.  С.  Лихачев,  И.  А.  Стернин, 
3.  Д.  П оп ова  и  д р.),  ли н гв о к ульт у р о л о ги ч е ск и й   (С.  Г.  В оркачев, 
В.  И.  Карасик,  Н.  А.  Красовский,  Ю.  С.  Степанов,  В.  А.  Маслова  и др.)  и 
психолингвистический  (А.  А.  Залевская, И. Л. Медведева и др.).
Данные  подходы различаются  векторами  по  отношению  к индивиду: 
лингвокогнитивный концепт -  это направление от индивидуального сознания 
к  культуре,  лингвокультурологический  концепт  -   это  направление  от 
культуры к индивидуальному сознанию. При психолингвистическом подходе 
разграничивают  концепт  «как  достижение  индивида»  и  как  «инвариант.

серия 
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2015. №2 
141
ЭхллЕ5»л«23>лдаЭхлле5»л«23>лдаЭхлле5»л«23>лдаЭхлле5^
функционирующий  в  определенном  социуме  или  культуре»  [5,  с.  37].  По 
мнению А. А. Залевской, термин концепт нужно закрепить лишь за областью 
«достижения  индивида»,  считая  его  базовым  перцептивно-когнитивно- 
аффективным образованием динамического характера. Отсюда возможность 
его  экспериментального исследования.
Поскольку  мы  являемся  сторонниками  лингвокультурологической 
реконструкции  концепта,  остановимся  на  этом  подробнее.  Представители 
лингвокогнитивного подхода рассматривают концепты как «минимальные 
предельны е  смысловы е  кванты»,  «м ировоззренческие  константы », 
«основные  конститутивные  элементы  картин  мира».  Учитывая,  что 
определений концепта сегодня только на постсоветском пространстве более 
200,  примем его рабочее  определение.  Концепт -  это лингвоментальное 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет