Мансұр хамит (фото) Елбасы әдеттегідей Тәуелсіздікжүктеу 10.5 Mb.
Pdf просмотр
бет12/24
Дата03.03.2017
өлшемі10.5 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24

ДЕ

Н.

Н.

..

.

Өз

Өге

е

  мем

м

леке

тт

тер

р

діі

ң 

ақпараттық экспан сиясына қарсы тұрудың заңнамалық 

тетіктерін қарастыру қажет. Бұл орайда, 

интернет саласына да баса көңіл бөлген 

жөн. Өйткені интернет журналистиканың 

ақпаратқа қолжетімділігі ж

ж

ағағ

ын

ынан тиім-

ді

лігі орасан болғаныменн

,

,қа

қау


уіп-

п-

қақа

те

терірі

д

де 

зор. Әлем бойынша 1995 жылы интер-

нетті 45 миллион адам пайдаланса, 2010 

жылы олардың саны 2 миллиардтан асып 

жығылған. Болжам бойынша, 2015 жылы 

пайдаланушылардың саны 4 миллиардқа 

жа

ж

қықы

нд

ндай

ай

тыты

ны

ныа

а

йтйт

ыл

ылад

ад

ы.ы

«

«Internet World 

St

Stat

atа

аге

ге

нтн

тігі зерттеу нәтижесі бойы

ы

нш

нша 

қа

қазі

зі

рр

Қа

Қаза

за

қстанда күніне 5,6 миллли

ли

онон

 

адам әлеуметтік желілерді пайдаланады екен. Бұл көрсеткіш алдағы уақытта артпа-

са, кемімек емес. Сондықтан да, сөз бос-

тан дығына  нұқсан келтірмейтіндей жол-

дар ды  тауып, ұлтараздығын, мемлекет 

тұтастығын бұзатын экстремистік пиғыл да-

ғы ақп


ар

арат


ат

та

тард

рд

ыы

ше

шектк

ей

ейті

тін


н

ви

вирт

рт

уауа

ль

лды 

поли ция


я

 ж

асасақ

ақ

тата

у 

ісіс

ін

ін ж

ед

едел

ел

дедетк

т

енен

 ж

өөн.

ТӨРТІНШІДЕН...

Қаншама қандастарымыз өзге Отанда 

өзге ұлттың азуында жұтылып кетудің аз-

ақ алдында тұр. Олар жат елде жүрсе де өз 

ті

т

лін, өз мәдениетін, өз салт-санасысы

н 

ұмұмыт

ыт

пп

ау

ауү

үшін күресіп бағуда. 

Бі

Бі

здздің

ің

 мемлекет сол қандастарымызды қана ты-

ның астына алатын уақыт жетті. Қан дас та-

рымыздың тіл мен дінді, мәдениет пен 

салт-сананы ұмытпауы үшін қазақ диас-

порасы көп шоғырланған елдерге мем ле-

кеттік арн

рн

ал

алар

р

мм

ен

енр

р

адад

ио

иола

ла

рр

ха

хаба

ба

р р

та

та ра-

ПАЙЫМ


Қа

Қа

за

за

қ

қ 

ел

ел

і

і

Тә

Т

уелсіз мемлекет, д

дер

ербе

бес,

с,

а

аза

за

т 

т

ел

ел.

.

Ег

Ег

ем

ем

ен

ен е

е

л

л 

болғанымызға 21 жыл толып отыр. Тарих үшін бұл әрине, қас

қағымдай сәт. Бірақ жер бетінде тәуелсіздігін сақтай алмаған,

азаттықты аңсап жүрген қаншама елдер бар. Олар дербестік 

алып, әлемге танылмақ түгіл, әлі күнге дейін бостандығын ала 

алмай жүр. А

А

л

л

қа

қаза

за

қ

қ

ел

ел

і 21

21 ж

ж

ыл

ыл

і

і

ші

ші

нд

н

е іргелі, айбынды

мемлекетке айналды. Бүкіл әлем таныды, тамсанып, таңғалып

келеді. Бұған тәубе деуіміз керек. Біз бұл тақырыпта 

тәуелсіздігін сақтай алмаған және азаттықты аңсап жүрген 

елдер төңірегінде аз-кем тоқталғанды жөн көрдік. 

Этнографтардың пайымдауынша, 

әл

әл

емем

 д

 де 3,5

5

мымы

ңн

ңан

а

аа

са ұ


ұ

лт бар екен. Бірақ 

Бі

Бі

рірі

кк

ккен

ен

ҰҰлт

лт

тата

р 

р Ұй

Ұй

ымым

ы

ының қатарында бүгінде 193 мемлекет қана бар. Әрине, 

БҰҰ құрамына тек Тәуелсіздігі танылған 

мемлекеттер ғана мүше бола алатыны 

белгілі. Енді әлемде тәуелсіздігі танылмаған 

қанша мемлекет барын

н

оо

сы

ыда

д

н-ақ бағамм

-

дай беріңіз. Тіпті 50 мими

лл

ллио

ио

нннн

ан

ана

аса


са

хал


ал

қы

қы 

бар күрдтер де, 20 миллионнан аса ұйғыр-

лар да әлі күнге дейін дербес ел бола алған 

жоқ. Шотландиялықтар да Ұлы 

бри та-

ниядан тәуелсіздігін алғысы келеді. Олар тәуелсіздікке қа

қ

тысты референдумды 2014 жы

жы

лылы

ө

өтк

т

іззуд

уд

іі

жо

жосп

сп

арар

ла

лап отыр. Венеция 

халқының да Ит

И

алиядан бөлінгісі бар. Бавария Германиядан тәуелсіздік алғысы 

келе тінін ашық жеткізіп жүр. Корнуолл 

халқы, Джерси аралы Ұлыбританиядан 

дер бестікті аңсаса, Палестина халқы 

Израильден бөлініп, 

ег

егем

ем

енен

ді

діе

е

лл

бо

болғ

лғ

ысысы 

ы 

келеді. Австрияның ққ

ар

арам

ам

ағғын

ын

дада

ғы

ғыч

ч

ехех-

тар, словактар т.б. ұлттардың кейбірі авто-

но мия  сұраса, енді бір ел дербес мемлекет 

атануды аңсап жүр. Санамалай берсек, 

әлемде тәуелсіздігін ала алмай жүрген, 

а

азатат

 т

 тық

ық

тыты

а

аңс

ңс

апап

,

,де

де

рбр

ес

етікке қол жеткізе 

ал

алмамай

й жү


жүрг

рг

енен

е

елдлдер

ер

өө

те

те ккөп. Онымен қоса, 

тәуелсіздік алғанымен оны мойындата 

алмай отырған мемлекет те қаншама?! 

Мәселен, Африка құрлығында  Сомали 

тер риториясындағы  Сомалиленд, Пунт-

ленд, Галдумуг, Нортле

е

нд

не

е

лдд

ер

ері,

,

Пәкәк

іс

іс-

тандағы Вазиристан

н

,

, МьМь

ян

янма

ма

дада

ғы

ғыШ

Ш

анан

 

және Ва елдері өз тәуелсіздігін мойындата алған жоқ. Кейбір елдердің тәуелсіздігі 

әлемдік қауымдастықтың бір  бөлігінің 

тарапынан мойындалды. Мысалы, Сахара 

ар

ааб демокра

а

тит

ялық республикасын – 49 

ел

ел

,,

Па

Пале

ле

стст

ин

инан

ан

ыы

– 9797

е

ел, Косовоны – 60 

ел, Тайваньды – 23 ел, Абхазия мен Оң түс-

тік Осетияны екі ел ғана мойындап отыр. 

Ал кейбір елдер өзара бір-бірінің тәуел сіз-

дігін мойындамайды. Израиль  мем ле ке-

тінің тәуелсіздігі көптеген Араб елдерінің 

тарапынан таныла қойған жоқ. Сол секілді

д

 Қытай Тайваньның, 

Че

Чехи

хи

яя ме

ме

н н 

Сл

Слов

о

акак

ия

ия 

Лих тенштейннің, ал 

Л

Лихтеншт


й

ейн 


Ч

Чехия 


мен Словакияның тәуелсіздігін мойындай 

қойған жоқ.Камал БҰРХАНОВ,

ҚР

ҚР П

П

ар

ар

ла

ла

ме

ме

нт

нт

і 

і 

Мә

Мә

жі

жі

 л

 л

іс

іс

ін

ін

ің депутаты:

– 

Әл

Әл

ем

емде

де

1

193

93

м

мем

е

 лекет  бар. Оның 

үстіне, АҚШ, Канада, Жаңа Зе ландия, 

Австралия се кілді елдер ұлт тың  негі зін-

де емес, жан-жақтан  жи нал ған  эми-

грант тардың есебінен құ рыл ған.  Сон-

дық тан  тәуелсіз м

ем

ем

ле

леке

кетт

тт

ер

ер

ә

ә

ле

ле

мд

мде 

е 

193 емес, одан да аз деп есептеймін. 

Со

нд

нд

ай

ай

қ 

қ

ке

ке

зінде 

е 

тү

тү

рл

р

і 

і

жа

жа

ғд

д

айларға 

ба

ба

йл

йлан

ан

ыс

ыс

ты

ты

т

т

әу

әу

ел

ел

с

с

із

із

 д

 д

іг

іг

ін

інен

ен

а

а

йы

йы

рылып 

қалған мемлекеттер бар. Мәселен, 

Үндіс тан,  Пәкістан,  Бан гла деш,  Африка 

елдері, Бразилия, Индо незия, Оңтүстік 

Америка т.б. көптеген елдер дер бес ті-

гінен айыры лып, өзге елдің бода

да

ны

ны

нд

н

а 

бо

бо

л

лды. Кейін түрлі жағдайл

ар

рға

ға

б

б

ай

ай л

 л

а-

а-

нысты  қайтадан азаттық  алды. Сол 

секілді біз де кезінде тәуелсіздігімізден 

айырылып, Кеңес одағының қара ма-

ғында өмір сүрдік. Соңғы ханымыз 

Кене сар

р

ы хан неге қиын жағдайда 

қа

қа

йт

йтыс

ыс

б

б

ол

ол

ды

ды?

Ба

Басы

сы

П

П

ет

етер

ер

бу

бу

рг

рг

те, де-

несі Б

Б

ішкекте қалып қойд

й

ы. Ө

Өй

йткені ол 

екі жақпен қырқысты. Солтүстіктен 

орыс патшасы, оңтүстіктен Қоқан ханы 

қыспаққа алды. Біздің ел Қоқан әскерін 

Қызылордадан Бішкекке дейін қуып 

шы

шы

қты. Өкінішке орай, Ке

ңе

ңе

с 

с

од

одағ

ағ

ы 

ы 

ке

ке

зі

з

ндегі  тарих на мада  осы  қа

қа

қт

қт

ығ

ығыс

ыс

та

та 

«қазақ пен қырғыз соғысты» делінген. 

Ол дұрыс емес. Қазақ қырғызбен емес, 

Қоқан хандығымен соғысты. Ал қыр-

ғыз дар Қоқан ханның құрамында бол-

ды

.

.

Ос

Ос

ын

ын

да

да

й 

й 

қи

қи

ын

ын

ыс

ыс

та

та

у 

у 

ке

ке

зд

з

е  біз 

тә

тә

уе

уелс

лс

із

ізді

ді

гі

гімі

мі

зд

зд

ен

ен

а

айы

йыры

ры

лы

лы

п 

п қ

қалдық. 

Алайда кейін келе-келе етек-жеңімізді 

жинап, егемендігімізді алдық. Бұл ара-

лық та қаншама көтеріліс,  ұлт-азаттық 

қақтығыстар орын алды. Бірақ тәуел-

сізд

д

ікке қол жеткізіп, егеменді 

і 

ел

ел

б

б

ол-

ға

ға

 н

н

ымызға  21 жыл толд

ы.

ы.

Т

Т

ар

арих

их

та

та

 

талай-талай ауыртпалықты бастан ке-

шір се де, ешкімге басын имеген қазақ 

халқы қазір әлемдік дүбірге қосылып, 

әлем елдерімен иық тіресуде. Ендеше 

әрқа

қа

ша

ша

н 

н

да әрқайсы

сы

мыздың кішкене 

от

от

ба

ба

сы

сымы

мы

зд

зд

ан

ан

б

б

ас

аста

та

ла

ла

ты

тын 

н

ке

ке

ң 

ң

байтақ 

ұлы Отанымыздың тәуелсіздігі нығая 

берсін, көк аспанымызбен астасқан көк 

туымыз әрдайым биіктен желбірей 

берсін дегім келеді.

Шынында да, Тәуелсіздігіміздің арқа-

сын да Қазақстан қарыштап дамыды,

,

бар р

лық 


жа

жа

ғығы

на

нн ел абыройы әлемге ас

ас

қақақ

қ 

тата д

 д

ы.ы.

 

ШеШ

телден миллионға жуық  қан  дас  тарымыз 

көшіп келді. Тәуелсіздік болмаса, олар қалай 

көшіп келер еді. Бүгінгі күні Қазақстан 

әлемдік саясатта, экономика мен өмірдің 

өзге де салала рын да  өзіндік  орны мен күші 

бар ме

ме

млмл

ек

екетет

ке

кеа

а

йнйн

ал

ады

ды

.БҰ

БҰҰ,


Ұ,

Е

ЕҚЫ

ҚЫ

Ұ,Ұ

 ШЫҰ, 


ИКҰ 

Ұ

сиси

яқ

яты

ты

кк

өп

өптее

ге

генн

ха

халылықа

қаралық 


ұйымдардың мүшесі, тіпті төрағалық та етті. 

Осының  барлығы да – Тәуелсіздіктің арқасында қол жеткізген жетістіктеріміз.

Серік ЖҰ

МА

МА

БА

БА

ЕВ

ЕВ

Бабалар арман еткен 

тәуел сіздігіміздің іргетасын 

қала ғаным

ы

ыз

ы

ға – 21 жы

ы

л.

л

 

Осы уа

а

қы

қы

т 

т

ар

ар

ал

ал

ығ

ығын

ын

да

да

қазақ елі күлл

і 

ғаламға өз

тәуелсіздігін мойындатып, 

әлемдегі алдыңғы қатардағы 

мемлекеттердің сапынан 

кө рінді. Экономикасы мен 

ру

ру

ха

ха

н

н

ия

я

ты қатар да мып, 

та

та

ла

лай 

й 

бе

бе

лестерді бағын-

дырды. Әлем қазақ ұлтының 

мемлекеті бар екенін білді.

Десек те, ақпараттық тұрғыда 

тәумен діліктен құтыла алмай 

отыр  мыз. Өйткені қазір «ақ па-

раттық

қ

с

соғ

оғ

ыс

ыс

»

»

де

де

ге

ге

н

н

сө

сө

зд

зд

і 

і 

жи

жи

і 

айтқан

н

ым

ым

ыз

ызбе

бе

н

н,

о

о

л 

л

«с

с

оғ

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет