Nazarbayev Intellectual Schools Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «назарбаев зияткерлік мектептері»жүктеу 9.34 Mb.
Pdf просмотр
бет51/72
Дата22.12.2016
өлшемі9.34 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   72

Nazarbayev

Intellectual

Schools

317


Жүргізуші: Көрермен оқушылардан сұрақ бар ма? 

Степанов Филипп: Менің Тулеев Мақсатқа сұрағым бар.

 - Мақсат мырза, өзіңіз қай жерде білім алуды шешіп отырсыз? 

 Мақсат тұрып жауап береді.

Жүргізуші: Оқушылар, тағы кімде қандай сұрақ бар?

Парамонов  Владимир:  Жақтаушы  топтың  спикері  Терлікбай  Ерхан  болашақта  жоғары  білімді  қай 

мемлекетте алмақшы екен?

Терлікбай Ерхан жауап береді.

Жүргізуші: Бәріңізге көп рақмет! Ал енді сөз Тәуелсіз сараптаушыларда.

Сөз сізде, Ақшолпан ханым!

-  Осынау  жаһандану  заманында  өркениетті  елдермен  тереземіз  қатар  тұру  үшін  біздің  біліміміз 

терең болу керек. Атамыз қазақ айтқан ғой «Үйрен де жирен» деп, біз ол мемлекеттердің жақсы тұстарын 

алып,  жағымсыз,  келеңсіз  жақтарынан  аулақ  болғанымыз  дұрыс.Өткен  бір  кездесуде  еліміздің  беделді 

азаматы: Жастар, сендермен ата-аналарың да, достарың да, сүйіктілерің де мәңгі бірге болмайды, өмір 

бойы сендерге арқа сүйер көмекші болатын сендердің алған Білімдерің!,- деген еді.Осы сөзде қандай мән-

мағына жатыр!

Келесі бір оқушы (сараптаушы топтың біреуі):

-  Шет елде де, өз елінде де ата-анасының, мемлекеттің сенімін ақтамай оқудан шығып қалған жастар 

қаншама!  Оқимын  деген  азамат  қай  жерде  де  болса  білімін  тереңдетеді.  Біздің  болашағымыз  саналы, 

Отансүйгіш жастардың қолында!

Шынымен неге біз өз елімізде білім алмасқа, оқуға деген ұмтылыс болса шет елге ат артпай -ақ өз 

еліңде  де  оқуға  болады.  Бірақ  басқа  елдің  мәдениетін,  жақсы,  жаман  жақтарын  танып  өз  еліңе  соның 

жақсылығын неге алып келіп, мемлекет үшін, халық үшін қызмет етпеске деген пікірмен қорытындылау 

керек.


Әдебиет:

1. А.И.Сафаргалиева. Интерактивные методы обучения русскому языку. – Вестник КазНТУ, №3, 2009.Саинова Л.А.

Институт повышения квалификации

и переподготовки кадров системы образования

г. Астаны (Республика Казахстан)

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ.

  В  настоящее  время  в  Казахстане  идет  прогрессивное  развитие  и  модернизация  образования  на 

всех  уровнях.  Общей  целью  всех  образовательных  реформ  является  адаптация  системы  образования 

к  новой  социально-экономической  среде.  Мы  стали  свидетелями  целого  ряда  позитивных  изменений, 

произошедших в системе образования Казахстана. Уже несколько лет расходы на образование составляют 

порядка 4% от ВВП (в 2010 году - 4,1%).  

В  год  20-летия  Независимости  Республики  Казахстан  мы  получили  документ,  ставший  основой 

реализации  государственной  политики  в  сфере  образования.  –  Государственную  программу  развития 

образования  Республики  Казахстан  на  2011  –  2020  годы,  которая  призвана  обеспечить  продолжение 

модернизации казахстанского образования.

Перед каждым уровнем образования поставлены конкретные задачи, но самая главная – обеспечение 

системы  образования  высококвалифицированными  кадрами  -  непосредственно  относится  к  системе 318

Nazarbayev

Intellectual

Schools

повышения  квалификации.  Структура  системы  повышения  квалификации  педагогических  кадров  в 

Казахстане включает в себя:

•  на республиканском уровне: Республиканский Институт повышения квалификации руководящих 

и научно-педагогических кадров системы образования;

•  на региональном уровне: 16 областных, городов Астаны, Алматы институтов и центров повышения 

квалификации педагогических кадров;

  5  региональных  центров  повышения  квалификации  педагогических  кадров  при  государственных 

педагогических институтах; 2 ИПК педагогических кадров: при Казахском национальном педагогическом 

университете имени Абая и Казахском государственном женском педагогическом институте; 

•  на  городском  /  районном  уровне:  более  200  городских  /  районных  методических  кабинетов, 

центров развития;

•  на уровне организаций образования: методические объединения, кафедры, лаборатории [2, с.2]

Цель  системы  повышения  квалификации  в  современных  условиях  модернизации  образования 

-  создание  инфраструктуры  и  доступа  к  непрерывному  образованию  в  течение  всего  периода 

профессиональной деятельности работников образования. 

Однако существует ряд проблем тормозящих достижение поставленной цели. Они были определены 

во время изучения опыта работы региональных институтов повышения квалификации:

•  Отсутствие достаточной нормативно-правовой, учебно-методической и материально-технической 

базы системы повышения квалификации;

•  Отсутствие  программ  повышения  квалификации,  обеспечивающих  эффективную  реализацию 

Государственной программы развития образования Республики Казахстан: переход на 12-летнее обучение, 

электронное обучение «e-learning» и т.д.. 

•  Система  повышения  квалификации  не  достаточно  ориентирована  на  непрерывное  образование 

– образование на протяжении  всей жизни,  не учитывает личностные и профессиональные затруднения 

педагогических работников;

•  Отсутствие маркетингового обеспечения системы повышения квалификации, которое занимается 

выявлением потребностей, пробелов в знаниях и компетенциях слушателей; 

•  Отсутствие современной системы мониторинга качества повышения квалификации;

•  Недостаточно  эффективное  использование  современных  информационно-коммуникационных 

технологий, цифровых образовательных ресурсов в процессе повышения квалификации педагогических 

работников,  связанное  с  недостаточным  уровнем  подготовки  преподавателей  и  методистов  институтов 

повышения квалификации.

•  Отсутствие  системы  материального  стимулирования  профессорско-преподавательского  состава 

организаций повышения квалификации за обеспечение качества повышения квалификации.

   Вышеперечисленные  проблемы  говорят  о  том,  что  система  повышения  квалификации 

педагогических работников Республики Казахстан (далее РК) требует своего обновления и модернизации. 

На наш взгляд модернизация системы повышения квалификации педагогических работников РК включает 

следующие направления:

•  Реформирование  системы  финансово-экономического  обеспечения  повышения  квалификации, 

т.е. введение ваучерно-модульного финансирования. В результате будет создан механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий повышения квалификации лично 

каждому педагогу в условиях конкурентоспособной среды;

• Реформирование организационной модели повышения квалификации. Создание АО «Национальный 

центр  повышения  квалификации  «Өрлеу».  За  этим  стоит  системное  повышение  квалификации 

педагогических кадров в течение всей жизни – (Lifelong Learning) на новой единой базе корпоративного 

управления, методологии, трансляции мирового и казахстанского опыта обеспечивающее высокое качество 

образования; 

• Определение требований к организации и осуществлению образовательного процесса при повышении 


Nazarbayev

Intellectual

Schools

319


квалификации.  В  результате  программы  повышения  квалификации  будут  иметь  индивидуальную 

направленность, образовательный процесс в организациях образования будет переведен в режим модульно-

накопительный;

•  Формирование нового порядка итоговой аттестации педагогических и руководящих работников 

организаций  образования,  прошедших  повышение  квалификации.  В  результате  во  время  итоговой 

аттестации  будут  учитываться  активность  и  результативность  повышения  квалификации  педагога  в 

аттестационный период;

•  Формирование  мониторинга  системы  повышения  квалификации.  В  результате  будут  созданы 

структуры,  обеспечивающие  системный  сбор  и  анализ  информации  об  образовательных  потребностях 

педагогических кадров, условиях и результатах их удовлетворения. 

В  результате  реализации  этих  направлений  обновленная  система  повышения  квалификации 

педагогических кадров может стать методическим центром развития профессиональных компетентностей 

педагогических работников, умело использовать и импортировать самые передовые методы и технологии 

через  курсовые  и  межкурсовые  мероприятия.  Только  в  этом  случае  система  образования  РК  получит 

компетентного, высококвалифицированного педагога-новатора на весь период его трудовой деятельности.

В  условиях  реализации  государственной  программы  развития  образования  на  2011-2020  годы 

модернизация  системы  повышения  квалификации  уже  начата.  Разрабатывается  механизм  создания 

акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации», обсуждается создание Центров 

педагогического мастерства.

Сейчас  идет  подготовка  к  переходу  на  ваучерно-модульную  систему  повышения  квалификации. 

В  соответствии  с  Государственной  программой  развития  образования  в  2013  году  эта  система  будет 

апробирована на базе 2 областей - в Павлодарской, Жамбылской, и в городах Алматы и Астане. 

Для педагогов будет предусмотрено подушевое финансирование повышения квалификации, в рамках 

которого  педагогу  будет  дана  возможность  выбора  места  и  времени  прохождения  курса  повышения 

квалификации.  Это  позволит  обеспечить  свободный  доступ  педагогических  работников  к  информации, 

позволит им зарегистрировать свое участие в образовательной программе выбранного модуля. 

  Для системы повышения квалификации (далее ПК) педагогических кадров Республики Казахстан, 

это дело новое. Можно предложить как вариант пошаговое решение ряда проблем:I шаг: Нормативно-правовой и программно-методический (2011-2012 годы)

Цели и задачи:

1. Создать постоянную рабочую группу по разработке, аппробации и внедрению ваучерно-модульной 

системы ПК 

2. Изучить международный опыт работы по ваучерно-модульной системе ПК

3. Разработать нормативно-правовые документы 

4. Разработать механизм финансирования ваучерно-модульной системы ПК.

5 . Создать региональные информационно-ресурсные порталы с доступом к сети Интернет.

6.  Разработать  систему  мониторинга  экспериментальной  апробации  ваучерно-модульной  системы 

повышения квалификации.

7. Разработать механизм взаимодействия Управлений образования и организаций системы ПК.II шаг: Экспериментальная аппробация (2013-2014 годы)

Цели и задачи:

1. На базе Павлодарской и Жамбылской областях, городов Алматы и Астаны провести аппробацию 

нормативно-правовых документов, механизма подушевого финансирования.

2. Провести мониторинг качества повышения квалификации в экспериментальных регионах.

3. Обобщить опыт экспериментальной аппробации ваучерно-модульной системы. 

III шаг: Массовое внедрение ваучерно-модульной системы повышения квалификации с 2015 

года.

Цели и задачи:


320

Nazarbayev

Intellectual

Schools

1.Реформировать  систему  финансирования  и  организационную  модель  ПК  с  учетом  полученных 

результатов.

2. Провести Централизацию ресурсного обеспечения через создание сети информационно-ресурсных 

центров 

3. Перевести существующую систему повышения квалификации в режим модульно-накопительной 

организации процесса обучения. 

4. Ввести ваучерную-модульную систему повышения квалификации педагогов во всех регионах.

Таким образом, переход на новую модель повышения квалификации пройдет как хорошо продуманный 

и запланированный процесс. Успех любой реформы во многом зависит от того, насколько ее идеи понятны 

и  актуальны.  Актуальность  реформы  системы  ПК  не  вызывает  сомнения.  Идея  обеспечить  систему 

образования  высококвалифицированными  кадрами  приветствуется  всем  обществом,  поддерживается 

руководством  страны.  Значит  государственные  инвестиции  в  человеческий  капитал,  и,  в  частности,  в 

образование  станут  платформой,  на  которую  будет  опираться  будущее  экономическое,  политическое  и 

социально-культурное процветание Республики Казахстан.

Литература:

1.  Государственная  программа  развития  образования  республики  Казахстан  на  2011-2020  годы.  – 

Астана, 2010.

2. Концепция развития системы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров 

в республике Казахстан. – Астана, 2006.Салауатов Б.С.

доцент 

Казахский Национальный педагогический университет

 имени Абая (Республика Казахстан)

СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН И ИХ РОЛЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

РАЗВИТИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Содержание  изучаемого  материала  и,  в  частности,  содержание  учебных  практических  заданий  по 

рисунку  определяет  характер  изобразительной  деятельности  студентов  на  каждом  конкретном  этапе 

обучения.  В  результате  содержание  учебного  материала,  имея  разную  информационную  значимость, 

оказывает разное развивающее влияние на студентов. Именно поэтому содержание учебного материала 

должно  быть  приведено  в  целостную  систему,  процесс  усвоения  которого  предполагал  бы  соблюдение 

преемственности в учебных действиях студентов при их восхождении от уровня к уровню с постепенным 

увеличением доли самостоятельности. Нарушения в системе тормозят развитие способностей студентов, их 

познавательной активности и самостоятельности. Отсюда возникает проблема определения компонентов 

содержания  дисциплин  изобразительного  цикла,  и  в  частности  рисунка,  способствующих  творческому 

становлению студента, развитию его творческих способностей. 

Кириллова  Г.Д.  приводит  следующие  компоненты  логически  взаимосвязанной  системы  знаний: 

а) номенклатурный, терминологический, цифровой материал; б) факты и явления; в) общие принципы, 

закономерности, теоретические понятия; г) правила о способах деятельности (1, с. 53).

Скаткин  М.Н.  и  Лернер  И.Я.  (2;  3),  осознавая  равноценность  сообщения  обучающимся  глубоких 

знаний и развития их способностей, считают необходимым включить в содержание образования, наряду 

с  другими  компонентами,  и  опыт  творческой  деятельности.  Они  выделяют  следующие  компоненты 

содержания  образования:  -  знания  (факты,  законы,  теории,  методические  и  оценочные  знания);  -  опыт Nazarbayev

Intellectual

Schools

321


осуществления известных способов деятельности, которые воплощаются в умениях и навыках личности, 

усвоившей  этот  опыт;  -  опыт  творческой  деятельности;  -  опыт  эмоционально-ценностных  отношений. 

Опираясь на данные исследования, на работы казахстанских ученых и учитывая специфику дисциплин 

изобразительного  цикла  содержание  дисциплин  изобразительного  цикла  должно  включать  следующие 

компоненты:

- систему теоретических знаний о языке изобразительного искусства: а) терминологический учебный 

материал, б) факты из истории развития изобразительного искусства, иллюстрирующие функционирование 

в  картине  закономерностей  искусства  и  другие  явления,  в)  структуру  языка  изобразительного 

искусства  (вопросы  технологии,  материалы  и  их  свойства,  техника  и  технические  приемы  исполнения 

художественного  произведения,  различные  системы  изображения  и  особенности  использования 

художниками закономерностей изображения, закономерности зрительного восприятия);

-  опыт  осуществления  известных  в  истории  изобразительного  искусства  приемов  и  способов 

художественной организации изображения на картинной плоскости, изобразительные умения и навыки, 

композиционные умения и навыки, связанные с отбором изобразительно-выразительных средств;

- опыт изобразительно-творческой деятельности (знание сущности и структуры процесса творчества);

- профессионально-оценочные знания (умение производить анализ художественного произведения 

с  точки  зрения  стиля,  художественных  тенденций  развития  искусства,  соответствия  композиционного 

решения, используемых изобразительно-выразительных средств эмоционально-содержательным аспектам 

картины, эстетические оценки, суждения в области искусства).

Таким образом, мы считаем, что само содержание дисциплин изобразительного цикла, построенное 

по  определенным  принципам,  способствует  развитию  художественных  способностей  тем,  что,  изучая 

предмет,  студенты  усваивают  творческий  опыт,  накопленный  историей  развития  искусства,  овладевают 

теоретическими знаниями и наиболее характерными приемами изобразительной деятельности, способами 

их  творческой  интерпретации  и  на  этой  базе  развивают  художественно-творческие  способности.  В 

значительной степени этому может способствовать система учебных заданий, построенная в соответствии 

с  дидактическими  принципами  последовательности  и  постепенности  усложнения  учебного  материала, 

подлежащего усвоению, и основывающаяся на элементах программированного обучения в сочетании с 

проблемными методами. 

Данная  система  предусматривает  деление  содержания  учебного  материала  на  части  и 

последовательную  отработку  каждой  из  них.  Каждое  последующее  задание  вытекает  из  предыдущего 

и  предусматривает  усвоение  студентами  определенного  объема  теоретических  знаний,  новых  способов 

изобразительной и мыслительной деятельности, соответствующих уровню развития студентов на данном 

этапе обучения. Освоение каждой очередной “порции” в содержании учебного материала складывается из 

объяснения педагога, постановки учебных задач, изобразительной практической деятельности студентов и 

оценки их работ, позволяющей судить, в какой мере материал усвоен студентами. Лишь убедившись в том, 

что он понят и усвоен, педагог предлагает студентам для изучения следующий логически завершенный 

отрезок содержания данной темы. Если в процессе выполнения учебного задания у студентов необходимо 

сформировать сложное изобразительное умение, то задание предусматривает серию упражнений, работая 

над которыми последовательно отрабатывается каждое из умений, входящее в его состав. Такая организация 

работы повышает активность студентов, позволяет более эффективно использовать учебное время, четко 

контролировать процесс освоения студентами учебного материала и темпы развития их способностей.

Система  учебных  заданий  сосредоточивает  основное  внимание  на  взаимодействии  в  процессе 

усвоения нового и прошлого опыта, организуя последовательное, поэтапное продвижение студентов по 

уровням деятельности от репродуктивности к творчеству, что является одним из условий полноценного 

формирования новых способностей, эффективного усвоения нового содержания обучения. Продвижение 

студентов по уровням совершается преимущественно под воздействием внешних стимулов. Деятельность 

студентов управляема и постоянно контролируется педагогом. Однако по мере продвижения в изучении 

темы педагогическое руководство становится все более общим, направляющим, а деятельность студентов 322

Nazarbayev

Intellectual

Schools

поисковой и творческой.

Использование  в  процессе  обучения  элементов  программированного  обучения  повышает 

основательность,  систематичность  и  скорость  усвоения  учебного  материала,  стимулирует  постепенное 

развитие способностей студентов.

Большое  значение  в  данной  системе  должно  отводиться  четкому  планированию  учебных  целей. 

Цель занятия определяет конечный результат учебного процесса - развитие определенных способностей 

студентов,  усвоение  ими  конкретного  объема  учебной  информации.  Необходимость  повышения 

эффективности  учебного  занятия  ставит  задачу  привести  в  соответствие  цели,  содержание  изучаемого 

материала,  характер  и  объем  организуемой  изобразительной  деятельности  студентов.  Для  этого  при 

планировании учебного занятия следует четко определить:

1. Наличный уровень развития изобразительных способностей студента, умений; степень овладения 

различными компонентами языка искусства.

2.  Цель,  которая  ставится  при  выполнении  учебного  задания  (способности,  на  развитие  которых 

направлена  система  мер  педагогического  воздействия;  планируемый  уровень  их  развития;  компоненты 

языка  искусства,  которые  предстоит  освоить;  результат,  который  должен  быть  получен:  выполнение 

задания на уровне воспроизведения или конечная цель – применение знаний и практических умений на 

уровне аналогии, комбинаторики или выход на творческий уровень художественной деятельности).

3.  Содержание  учебного  материала,  осваиваемого  на  занятии,  его  структурные  компоненты, 

интеграционные связи.

4.  Место  и  роль  изучаемого  материала  в  системе  заданий  данной  темы,  раздела,  курса,  семестра, 

его взаимосвязь с ранее изученным учебным материалом и тем, который будет изучаться в дальнейшем, 

а также с требованиями к последующей самостоятельной творческой деятельности студентов. Характер 

трудностей, которые представляет для студента данное учебное задание.

Таким  образом,  для  целенаправленного  развития  способностей  необходимо,  произведя 

педагогическую  диагностику  наличного  уровня  развития  способностей  студентов,  учитывая  их 

потенциальные возможности, определить цели и, уже в соответствии с определенными целями и уровнем 

развития способностей, отбирать содержание и наиболее эффективные методы и организационные формы, 

стимулирующие развитие способностей.

Литература:

1.  Кириллова Г.Д. Теория и практика урока в условиях развивающего обучения. М.: Просвещение, 

1980. - 234 с.

2.  Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. 2 –е изд . - М.: Педагогика, 1984. — 96 с. 

3.  Лернер И.Я. Концепция базового содержания образования. М., 1991. - 256 с.Сапарова Г.С.

кандидат биологических наук, доцент

Региональный центр повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров Семипалатинского государственного 

педагогического института

(Республика Казахстан)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ

Каталог: site -> nis -> repository -> file
file -> Ілияс Жансүгіровтің Сталиндік репрессия себебінен ашылмаған қырлары «Туған елге тағзым»
file -> А с т а н а, 2016 Назарбаев Зияткерлік мектептері
site -> БАҒдарламасын дамыту жолдары ақашева Ә. С г.ғ. к., доц., Дүйсебаева К. Ж. г.ғ. к., доц
file -> Астана, 2016 Жиынтық бақылауға арналған
file -> Сыртқы жиынтық бағалау моделі
file -> Конкурстық іріктеу тапсырмаларының үлгісі 1 математика
file -> Өскемен қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі
file -> Семей қаласындағы Физика- математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   72


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет