Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіPdf көрінісі
бет33/80
Дата22.12.2016
өлшемі5,96 Mb.
#125
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   80

ӘӚЖ. 347.785 

 

Мырзашӛл кҥйшілерінің ӛңірлік ерекшеліктері 

 

Бҿрі Иса 

«Сырдария» университетінің профессоры 

 

         Жалпы  халық  ҿміріндегі,  оның  белгілі  аймақтарындағы  елеулі  мҽдени құбылыстарды,  бүкіл  еліміздің  саяси  экономикалық,  қоғамдық-ҽлеуметтік 

салаларындағы  табыстары  мен  ҿ з г е р і с т е р і н   бҿліп    қарауға  болмайды. 

Кешегі  Кеңес  дҽуірінің  алғашқы  жылдарында  -ақ  бұрынғы  Бетпақ  дала 

ҿңірі,  Мырзашҿл  аймағындағы  тың  жерлердi  игеру  жұмыстары  бірінші 

кезекте  қолға  алынып,  арнайы  коммиссия,  Мырзашҿл  даласындағы 

Қазақстан  мен  Орта  Азияның  жүздеген  мың  гектар  жерлерін  игеріп, 

суландыру жумыстарын жүргізуге міндетті.

 

Содан  бepi  бұл  ҿлке  адам  танымастай  дҽрежеде  ҿркендеп  гүлденді. Жыл  сайын  Отанымыз  қоймасына  мыңдаған  тонна  "ақ  алтын,  бау-бақша, 

жүзім  ҿнімдерін  тапсырып  жатқан  бай-дҽулеті  тасыған  аймаққа  айналды. 

Осы жердің қаншалықты кҿркейгеніне, мҽдениетінің ҿскеніне риза болған 

ұлы жазушымыз Мұхтар Ҽуезов   "Біз Мырзашҿлдің Оңтүстік Қазақстанға 

қараған  ұзын  ҿлкесін  түгел  шолдық.  Бҽрінде  де  ҿнерлі  еңбек  тудырған: 

тоғайлы,  сулы,  мақталы,  қалалы,  қыстақты  берекелі  жемісті  мҽдениет 

орнатқан  ҿлкелерді  танисың  "...  деп  сипаттаса  Ел  басымыз,  Жетісайға 

келген  сапарында  Нұрсұлтан  Назарбаев:  -шынында  да  Қазақстанның 

қазақтың  жүрегі  болып  саналатын  Оңтүстік  ҿңірінде,  оның  ішінде 

Мырзашҿл халқымен бүгін қуанышты жағдайда кездесіп тұрмын. Мінекей, 

үлкен  тарихы  бар,  заманында  Жібек  жолының  үлкен  тармағы  болып 

саналатын ҿнген, ҿркендеген мҽдениетімен, бүгін шылбыр-тізгінің қолына 

алған кезде 70-жылдықты атап отырмыз‘‘-деді ұлы жазушымыз М.Ҽуезов. 


314 

 

Ел  басымыз  Н.Назарбаев  айтқандай  осы  бip  жемісті  мҽдениет  орнатқан ҿлке  ақын  мен  жазушыларға,  ҽннші-күйшілерге,  суретші-сҽулеткерлерге, 

дарынды ҿнерпаздарға толы еді [1,15-б.].

 

  

Соның  нҽтижесінде  мҽдениет  ағарту  орындарының  кҿптігі, ҿнерпаздарға молдығы жҿнінен бұл ҿлке Республика кҿлемінде белгілі.

 

Бүгінгі  тақырыбымыздың  негізгі  арқауы  Мырзашҿл  ҿңірінің күйшілepi  болғандықтан  біз  осынау  күйшілер  жайлы  ҽңгіме  етпекпіз. 

Күйші  деген  кезде  қазақтың  қара  домбырасың,  домбыра  дегенде  күйші 

деген сҿзді бҿліп айтуға болмағандай, қазақтың киелі қара домбырасының 

қасиетін  ешбір  аспаппен  салыстырмайтын  коңыр  үнін  жай  сҿзбен  айтып 

жеткізу  оңай  емес  екендігі,  кҿзді,  естіген  құлақты  зиялы  ортаға  белгілі 

дүние.  Күй  деген  жай  сҿздің  ҿзі  түркі  тілдес  халықтардың  ішіндегі  тек 

қазаққа тҽн жарасымды тҽтті сҿз екендігіне ҿзге ұлттың дауы жоқ шығар. 

Қазақтың ғұлама ақындарының бipi қобыз бен домбыраға арнап шығарған 

ҿлеңіне назар аударыңыздар:

 

Қазақтың қара қобызы 

Бабалар үні мұң басқан

 

Домбыра, қобыз қосылып 

Ҿмірді толған мұңдасқан

 

Бip күйге сыйып кетеді 

Ғұлама  кейбір  бip  дастан  домбыра  ұлтымыздың  бас  аспабы. 

Домбырамен  күйді  де  тартқан,  ҽнде  айтқан,  би  де  билеткен.  Қазақ  сҿзге 

қанша ұста болса да сҿзбен жетпегенді күймен жеткізіп отырған. Қазақтың 

3000-аса күйі бар десек ол күйлер түрлі жанрға бҿлінеді.

 

1. Айтыс күйлер. 2. Аңыз күйлер.  

3. Арнау күйлер.  

4. Жыр күйлер.  

5. Лирикалық күйлер.  

6. Тарихи күйлер.  

7. Тартыс күйлер.  

8. Тҿкпе күйлер.  

9. Халык күйлері.  

10. Шертпе күйлер.

 

Күйлердің осы бip белгілі түрлері мен бipгe Мырзашҿл ҿңірінің арғы дҽуірінен  Құлақ  күйлері  жиі  кездеседі.  Сол  құлақ  күйлернің  шебер 

орындаушысының  бipi-бipeгейі  Ақбала  Жанғабылов,  одан  кейінгілер 

Қайыпназар  Ҽйтпенов,  Ҽбдіраман  күйші,  Ҽлімбек,  Аманбай,  Нұржамал, 

Елемес, Садық, Шағдар, Тойшыбек, Teмірхан т.т.б. күйшілер. Ілгеріде кҿне 

кҿз  қариялардың  қай-қайсысы  болмасын  домбыра  қолына  ұстаған  тұста 

бірден құлақ күйінен бастайтын болған [2,73-б.].  

Құлақ күйі - дегеніміз бірінші домбыраның бұрауында сазға келтіру 

болса,  қашан  бабына  келгенше  ойдан  толғап,  ҿзінше  күй  ҿрнектеген.  Ал 

тіпті  сҿз  басында  айтқанымыздай  бұрынғы  бетпақ  дала,  одан  ҽpi  Жібек 


315 

 

жолының бip  тармағы десек, осы ҿңірдің біз  жете  бімейтін  аспаптық  күй ҿнepi  бүкіл  қазақ  халқымыздьң  музыкалық  аспаптарыньң  тарихы  сияқты 

тамырын тереңнен бастауымыз абзал.

 

Халық  музыка  аспаптары  жҿніндегі  кұнды  деректі  біз  Ҽбу  Насыр Ҽл-Фараби  мен  кҿне  замандағы  қазақ  жерінде  болған  араб 

жиҺанкездерінің  жазбаларынан  кездестіреміз.  Ал  ҿз  ҿңіріміз  жҿнінде 

нақтылап  ой  пікip  айтылмағандықтан  оны  кейінгі  зерттеушілерімізге 

асырып,  ҿзіміз  білетін  күйшілердің  бipiнe  сҿз  қозғайық.  Құлақ  күйлер 

толқынды  күй  форманы  жауап  беретін  дҽрежеге  жеткені  де  бар.  Ол 

күйлерді  Ақбала,  Қалдарбек,  Керінбек,  Қайыпназар,  Ҽлімбек,  Шағдар, 

Елемес күйшілерден кездестіруге болады. 

Қайыпназар    Ҽйтенов  (1900-1993).  Мырзашҿл  ҿңірінe  кенінен  танымал 

белгілі ақын күйшінің ҿмipi мен ҿнегелі ici тек қана осы аймаққа ғана емес 

бүкіл  Қазақстан  ҿнер  сүйер  қауымына  оның  ішіндегі  зиялы  ғалым 

жазушыларға  сарқылмас  рухани  қазынаға  айналып  отыр.  Оның  ішінде 

белгілі ғалым Кҿбей Сейдахметов, Илья Жақыновтарды айтсақ жеткілікті. 

Ұлы  дарынды  ақын  Иса  Байзақов  "Ер  болып  жоқ  елді  бар  қылмайды.  Ел 

болып ер туғызбай тұра алмайды‖- дегендей ғасырымызға берген санаулы 

ерлер  арасынан  біз  қашанда  осы  Қайыпназар  ақсақалды  кҿреміз.  Ұзаған    

биіктей беретін дарын тұлға қарапайым адамгершілігінің ҿзін үлгі тұтатын 

ҽpбip  жанның  тҽрбие  мектебіне  айналатын  осынау  алып  ақынның  жүз 

жылдық мерей тойын бүкіл Мырзашҿл ҿңірі тойлады.

 

Қайыпназар ақсақалдың ақындық жолын қуған, ақын болам деп бата алған  осы  ҿңірде  ҿнерлі  азаматтар  баршылық.  Олардың  ішіндегі  саналы 

топтың  ipi  ҿлкелі  ретінде  ҿңірімізге  белгілі,  ақын-жырау  Оразқожа 

Бекахметовты айтсақ орынды.

 

Ал  күйшілік  дҽстүрін  жалғастырушыларға  келсек  қиналар  жағдай баршылық. Оған бет бұрғызбайтын дҽйекті дҽлел кейінгі толқын ұрпақтың 

күйшілік  ҿнерді  ноталық  жүйемен  оқуына  байланысты,  оның  үстіне  оқу 

бағдарламасының  шектен  тыс  классикалық  бaғытта  күрделеніп  кетуінен 

сабақ  беруші  ұстаздьң  да  оның  шҽкҽрттерінің  де  алған  бағыты  оқу 

бағдарламасы, жергілікті фольклордан алысырақ жатуында.

 

Дегенмен  де  Қайыпназардан  есітіп  едім,  үйреніп  едім  дейтін шҽкірттepi  табылады.  Олар:  ҿзінің  замандасы  қарт  күйші  Ҽбдірахман 

ақсақал,  Нұржамал,  Аманқұл,  Ҽлімбек,  Садық,  Шағдар,  Елемес  т.б. 

күйшілер.

 

Осы уақытқа шейін 200-ге тарта осы ҿңірдің ҽн-күйі жинақталды. Ал Қайыпназар  ақсақал  тартқан  "Кұлан  күйі,  Аянкеш,  Терісқақпай,  Бегман, 

Ҽлшекей,  Еспан,  Ҽлзақ,  Шолақ"  күйлері  жинақталуда.  Таспаға  түcipy 

жоспарланып отыр.

 

Ақбала Жанқабылов (1886-1945)ж.  Қызылқұм ҿңірінің яғни қaзiргi Мырзашҿл ҿңірінің кҿрнекті күйшісі. 

Ақбаланың  ұстаздары  Ҽлшекей,  Ҽлзақ,  Еспай.  оның  шҽкірттері 

Қайыпназар, Шағдар, Ҽбдіраман, Елемес, Нұржамал, Садық т.б. күйшілер. 


316 

 

Ақбаланың  негізі  күйлері  "Айша  қыздың  жүрісі,‖  "Кер  толғау",  "Tepic қақпай", "Ақиін", "Сағыныш" тағы басқа күйлері бар.

 

Шағдар Ақылбеков 1939 жылы туған. Ақбала күйшінің туған жиені 6  жасында  1  жыл  Ақбаланың  қолында  домбыра  үйренуді    бастайды. 

Шағдар  музыкалық  сауаты  жоқ  болған  мен  осы  дҽуіріміздің  ең  шебер 

домбырашыларымыздың қатарына қосамыз. Алматыдан 8 күй табағы, екi 

рет  теледидардан  шыққан.  Бірнеше  жарыстарға  қатысқан.  Ақбаланың  20 

шақты  күйін  толық  тартады,  ҿзінің  де  шығарған  күйлерін  атап  айтқанда 

"Ақ отау", "Қоштасу" т.т.б [3,152-б.].

 

Ҽріпжан  Ҽміров  1942  жылы  туылған.  Шымкент  облысы Түлкібас  ауданы  "Балықшы"  совхозының  "Абай"  бҿлімшесінде 

туған.  1960  жылы  мектепті  бітірген  соң  Шымкент  музыка 

училищесіне  домбыра  класына  oқуғa  түсіп  1965  жылы  бiтiрiп  шыққан. 

Ҿте дарынды 

музыкант 

орындаушы. 

1966 

жылы 


Жетісай 

педагогикалық  училищеге  жұмысқа  келіп  бірнеше  шҽкірттер  дайындап 

баулиды.  Ҿзi  де  жанынан  ҽн,  күй  шығарды.  Оның  "Қос  қайың"  ҽндер 

жинағы  жарық  кҿрді.  Бірнеше  күйлері  бар.  "Толғау",  "Кҿк  бұлақ", 

"Мырзашҿл" т.б.

 

Мырзашҿл  ҿңірінe  кеңінен  танымал  сазгер,  дирижер  Қазақстан композиторлар  одағының  мүшeci  Бҿрі  Иса.  Бҿрі  Иса  1945  жылы  Арыс 

ауданы  Қараспан  селосында  туған.  1959  жылы  Шымкент  музыкалық 

училищесінде домбыра класына түсіп, 1963 жылы бітіріп шықты.

 

1966-71  жылдары  Алматы  консерваториясын  тҽмамдады.  Осы жылдар аралығында ҿңіріміздің мҽдениетін кҿрсетуге үлкен үлесін қосты. 

1965  жылы  қазақ  педагогикалық  училищеде  ұстаз,  1969  жылдан  1996 

жылдар  арасында  Мҽдени-ағарту  училищеде  ұстаз,  1996  жылдан  күні 

бүгінге дейін "Сырдария" университетінде доцент, профессор.

 

Бҿpi  Исаевтың  бірнеше  күйлері  мен  ҽндері  бар.  Ҽ.  Мейірбековпен бipre жазған 21 ғасыр ораториясы ҿміргe келді Кҿптеген кітаптың авторы 

"Желтоқсан",  «Ҽнші  балапан»,  «Наурыз  тойы»,  «Күйші  болғым  келеді». 

Сонымен  бірге  осы  университет  қабырғасында  бірнеше  шҽкірттері    

облыстық,  Республикалық  домбырашылар  сайысына  қатысып  жүлделі     

орындарға   ие   болып  жүр. Атап айтқанда  Ислам  Жүсіпеков,  Ержігіт  

Ҽбілбашаров.  Сонымен  қатар  шҽкірт  дайындауда  да  кҿп  еңбек  етіп  

келеді. Шҽкірттері   Ҿтенов   Ҽлиасқар   бірнеше   ҽн   күйлердің  авторы,  

жҽне    Оразбаев  Сабит    ол  да    ағайына    ұқсап      ҽн  күй        шығарумен 

айналысып  жүр.    Ҽлі  де  талай  шҽкірттер    шығады    деген    ойдамыз. 

Мырзашҿл    ҿңірінеің  аға  буын    күйші      ҿкілдері:  Ақбала,  Қайыпназар,     

Шағдар,    Қалдарбек        т.  б    күйшілердің      шығармашылығы  күй  тартыс  

ҿнері атақты Ҽлшекей, Ҽлзақ  күйшілердің сарынымен үндесіп жатуы бір 

жағынан сҽлде болса кҿшілес аймақта орналасқаны болса, екінші жағынан 

кең ауқымда алатын болсақ күй атасы Кетбұға басып ҿткен іздер «Жиделі» 

байсын аймағының күйші  орындаушыларының  ізбасары  десек  орынды  

болатын сияқты. 

 


317 

 

  

       Резюме 

 

Нет  казаха,  который  бы  не  знал  и  не  любил  «кюи».  Они  являются  народным достоянием  и  гордостью.  Среди  тюркоязычных  народов,  именно  казахский  народ 

усвоил  все  азы  этого  бесподобногоинструмента,  и  может  так  точно  передать 

содержание через его звуки. 

Именно  такие  исполнители  встречаются  и  в  Мирзакульском  региона  –  это 

известный  всему  Казахстану  Кайпназар  айтпенов,  О.Бекахметов,  А.Жанкабылов 

известный  композитор  и  дирижер  Бори  Иса  и  др.,  их  деятельность  и  неисчерпаемый 

вклад в культуру Казахстана

                                                         

Summary 

 

No Kazakh which would not know and would not love guy.  It is the Kazakhs national proptrty, nonour of  people. Among Turkish people the Kazakh people learned all the basics 

of  this  incomparable  tool,  and  may  so  subtly  convey  the  contents  through  its  sounds.  Such 

pergormers  are  found  in  Mirzahul  region.  They  are  well-known  to  all  Kazakhstan 

K.Aytpenov, O.Bekakhmetov, A.Zhankabilov. Famous composer and conducter Bori Isa and 

others thteir activities brought inexhaustible contribution to culture of  Kazakhstan. 

 

Пайдаланған ҽдебиеттер  

1.А.Сейдімбек. «Қазақтың күй ҿнері». Астана: «Күлтегін», 2002 ж. 

2.И.Тасмағанбетов «Қазақтың мҽдениеті». Алматы: «Аруана», 2005 ж. 

3.М.Ерімбетов «Аманат». Алматы: «Қазақстан» 1991 ж. 

 

УДК: 159. 9 

 

Психолого-педагогические  особенности  детей шестилетнего                    возраста 

 

Бухарбаева С.К., заведующая детского сада «Айкыз - ана» поселок                                                       

Курбан - ата,  Жетысай   

   


Всестороннее  и  гармоничное  формирование  подрастающего  поко-

ления  всегда  было  и  является   одной  из  важнейших  задач всех  на-

правлений  социальных  институтов  воспитания  Республики  Казахстан.  

И  в  этом  плане,  особая  роль  отводится  решению  возникающих  вопро-

сов  и   проблем  обучения,  образования  и  в  целом  воспитания  детей  

дошкольного  возраста.     Они  на 

прямую    связаны    и    зависят    от    совре-менного    этапа    развития  

научно-технического    прогресса,    информацион-ных    технологий,  

экономики,  здравоохранения,  обучения,  образования  и  многих  других  

социальных  факторов.                                                                                                               

Рассматривая    вопросы   развития   и    формирования    в    дошкольных  

учреждениях    и    начальных    классах    общеобразовательной    школы,    мы  318 

 

бы  хотели  затронуть  некоторые  психолого-педагогические  особенности   способностей  детей  шестилетнего  возраста.   Дело  в  том,  что  этот  осо-

бый  переходный  возраст,  остается  еще  недостаточно  изученным   в  об-

ласти  психолого-педагогической  науки.    В  данном  направлении  посто-

янно  ведутся  научно-практические  исследования,  тем  не менее,  вопро-

сы  и  некоторые  проблемы,  связанные  с  начальным   образованием  и  

воспитанием  детей  шестилетнего  возраста  всегда  имеют  свои  психо-

логические  и  социальные  особенности.                                                                                                                                 

Следует   заметим,  что   шестилетний  возраст  детей  является  одним  

из    важнейших    и   связующих    звеньев    между    дошкольными    учрежде-

ниями   и  первым  классом  общеобразовательной  школы,  поэтому  этот  

возраст  для  многих  родителей,  педагогов  и  окружающих  является  ин-

тересным,  сложным  и  не  так  просто  разрешимым.                                                                        

Чем  же  отличаются  психолого-педагогические  особенности  детей  

этого  возраста,  какие  внутренние  и  социальные  факторы  способствуют  

и  позволяют  развитию  и  формированию  их  способностей?                                      

Как  нам  известно,  из  психолого-педагогических  и  других  отрас-

лей    научных   исследований,  определенная  роль  в  развитии  и  форми-

ровании  способностей   детей  шестилетнего  возраста,  связаны  с  перена-

сыщенностью  и  воздействием  большого  объема  информационного  поля  

и  многих  других  современных  социальных  условий  и  преобразований.   

Все  эти  факторы  и  понятия,  которые  воздействуют  на  психологию  и  

внутренний  мир  ребенка,  способствуют  очень  активному  развитию  и  

формированию  все  новых  и  новых  потребностей  детей.                                                                                            

В    данной   публикации    мы   хотим    заострить    наше    внимание,    на  

одном из  важнейших  и  определяющих   психолого-педагогических   во-

просах  развития  и  формирования  детей  шестилетнего  возраста.   Дело  

в  том,  что  этот  детский  возраст  остается  еще  мало  изученным  в  том  

плане,    что     воспитатели   дошкольных   учреждений   и  педагоги   обще-

образовательных  школ,  не  до  конца  еще  понимают  и  знают  не  рас-

крытые   способности,  потребности  и  психологию  шестилеток.  Напри-

мер,  в  дошкольных  учреждениях  учебно-воспитательный  процесс  про-

водится  по  специальной  программе  для  подготовительных  групп.   В  

этой  программе  отмечается,  что  в  учебно-воспитательном  процессе  де-

тей  шестилетнего  возраста,  обязательно  следует  учитывать  все  условия  

и  факторы  (города,  села,  материально-техническое  состояние,  опыт  и  

уровень  профессиональной  подготовки  воспитателей-педагогов   и  т. д.).  

Поэтому,    в    данном    направлении    прослеживаются    и    возникают    не-

которые  вопросы  и  соответствующие  проблемы,  и  вместе  с  тем,  опре-

деленные    трудности    в    совершенствовании    и    реализации    всего    ком-

плекса  учебно-воспитательной  деятельности  в  целом.                                                                       

Основная    цель  и    задача    дошкольных    учреждений    и    начальных  

классов    общеобразовательных    школ,    должны    быть    направлены    на  

оптимальный  выбор  и  нравственно-педагогический  подход  в  органи-

зации    и    проведении    соответствующих    шестилетнему    возрасту    детей  319 

 

учебно-воспитательных    мероприятий.    Они    должны    быть    направлены  на    постоянное    совершенствование    разнообразных      психолого-педаго-

гических  методов,   приемов  и  способов  в  развития  и  формирования  

способностей    и    дарований        воспитуемых.    То  есть,    их    восприятие,  

взгляды  на  внешний   мир,    познавательную  деятельность,  интересы  и  

т. д.   Все  понятия   подготовки   детей  шестилетнего  возраста  к  школе  

связаны  и  зависят  от  комплекса  и  качества  воспитательной  деятель-

ности  в  семье  и  дошкольных  учреждениях.                                                                                                                                                      

Мы  часто  упускаем  из  вида  и  полагаем,  что  если  ребенок   шес-

тилетнего    возраста    пошел    в    школу,    то    у    него    сразу    изменилась    

психология  и  отношение  ко  всем  внешним  проявлениям.  Такая  точка  

зрения  многих  родителей,  педагогов  и  взрослых  является  ошибочной,  

т. к.      дети  все  еще  остаются  с  теми  же  психологическими  качества-

ми   ребенка  дошкольного   воспитания.                   

Конечно,  постепенно  будут  происходить  внутренние  (личностные)  

психологические  несовместимости,  но  это  всего  лишь  показатель    вре-

менного  характера,  пока  не  пройдет  адаптационный  период.  Поэтому,  

шестилетний    ребенок,    как    школьник,    непривычен    для    учителей    на-

чальных  классов,   и  они  должны  не  забывать  о  том,  что  перед  ними  

за  партой  сидят  дети  вчерашнего  детского  сада.                               

Иногда  многие  родители  рассуждают  и  говорят,  что  рано  отда-

вать  детей  в  школу  в  возрасте  шести  лет,  но  это  точка  зрения  не  

верна,  так  как    педагогическая  практика  и  опыт  многих  родителей  

показывают,  что  критерием  их  подготовленности  является  именно  этот  

возраст.                                                                                                                                                               

Мы  уже  привыкли  слышать  о  том,  что  наши  дети  очень  ранние  

и  слишком   любознательные,  много  знают,  спорят,  вступают  в  спор  и  

даже    поправляют   взрослых.   В  жизни  это  так  и  есть,  весь  вопрос  

заключается  в  том,  что  познавательные   способности,  качество  памяти  

и  интеллектуальный   уровень  детей  шестилетнего  возраста  наиболее  

ярко  выражен  и   продуктивен.                                                                        

Мы    иногда    замечаем,    что    многие    дети    особенно    шестилетнего   

возраста,  заранее  опережают  события  при  просмотре  фильмов,  чтении  

им  сказок  или  рассказов,  в  игровой  деятельности  и  т. д.  Эти  качества  

связаны  с  тем, что  умственное  развитие  и  другие  способности  ребенка  

могут    развиваться    в    различных      формах,    даже    не    проявляясь,    т.  е  

скрыто.   Это  говорит  о  том,  что они  могут  долго  сохранять  в  своей  

памяти    множество    информационных    ценностей    и    проявлять    их    в  

нужный момент.                                          

            Долгое  время  об уровне  умственного  развития  и  формирования  

ребенка  судили  по  количеству  выявленных  у  него  знаний,  по  содер-

жанию  и  объему  его  «умственного  инвентаря»,  который  часто  прояв-

лялся   в  его    словарном  запасе.   Поэтому  в  этом  направлении  совер-

шенно  нет,  и  не  может  быть  прямой  обусловленности  и  зависимости  

от  тех  или  иных  косвенных  связей  и понятий.                                                 320 

 

Как    нам    известно,  конечно    имеется    и    есть    определенный    кру-гозор,  запас  конкретных  знаний  о  живой  и  не  живой  природе,  людях  

и    их    деятельности,    общественной    жизни,    которые    необходимы    и  

соответствуют    возрастным    данным    шестилетнего    ребенка,    т.  е.    как   

соответствующего    фундамента,    основы    того,    что    будет    им    в    даль-

нейшем  освоено в  школе.  Но,  как  подтверждают  научные   исследо-

вания  и  педагогическая  практика,  многие  дети  шестилетнего  возраста  

более    склонны    к    художественному    и    музыкальному    твор-честву,    и  

конечно,  само  собой  разумеется  - к  игровой  деятельности.                                                                                          

 Многие    интересы    и    стремления    к    той    или    иной    деятельности  

уже    заметно    проявляются    к    6    годам,    но    они    могут    быть    прояв-

ленными  или  скрытыми  вообще,  пока  кто-то  из  взрослых  (родителей,  

членов  семьи, педагогов  и  т. д.)  не  заметят  и  не  поддержат   их  в  

ребенка.    К    таким    особенностям      относятся    познавательные    способ-

ности,  которые  включают  в  себя  сенсорные (восприятие  предметов и  

их    внешние    свойства)    и    интеллектуальные    способности.    Интеллек-

туальные    способности    позволяют    обеспечить    относительно    легкое    и  

продуктивное  овладение  и  трансформацию  знаниями,  их  содержания-

ми,  знаковыми  системами,  необходимости  и  т. д.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Рассматривая    всестороннюю    активность    детей    шестилетнего  

возраста,  мы  можем  без  всякого  труда  определить,  что  в  большинстве  

мальчики  и  девочки  предпочитают  различные  виды  игровой  деятель-

ности.  Наиболее  увлекательными  и  интересными  являются  целенаправ-

ленные  и  развивающие  игры  как:  ролевая,  подвижная  и  дидактичес-

кая.                                                                                                                                     

Ролевая   игра    представляет    собой    активную    деятельность,    в    ко-

торой  дети  стараются  брать  на  себя  роли,  т. е.  функции  взрослых  но  

в    более    обобщенной    форме,    в    специально    создаваемых    для    этого  

игровых  условиях.  С  некоторые  элементы  ролевой  игры  дети  знакомы  

с  детского  сада,  поэтому  они  с  большим  интересом  включаются  в  

более  сложную  форму  организации  новой  и  мыслительной   игровой  

деятельности.    Дети    воспроизводят    деятельность    взрослых    и    отно-

шения,  которые  им  больше  запомнились.  Для  этих  психолого-педаго-

гических    условий    характерно    использование    разнообразных    игровых  

предметов,  которые  замещают  действительные  предметы  деятельности  

взрослых.  Поэтому  у  детей  шестилетнего  возраста  чаще  всего  можно  

наблюдать  игры  не  только  с  бытовым  сюжетом  (папа-летчик,  мама-

учитель,  дочки-матери  и   т. д.),  но  и  более  усложненные  в  образах.                                                                                                        

Следует    заметить,    что    в    этом    возрасте    дети    достигают    своего  

особого    и    большого    интереса,    популярности    игры    на    произ-

водственные    сюжеты  («строительство    космических    кораблей»,    «город  

будущего»    и    т.  п.).    В    создании    и    участии    детей    в    таких    более  

серьезных  играх,  важным  и  привлекающим  является  содержание  игры  

и  роль  каждого  участника   в  этом  новом  творческом  процессе.  Эти  

отношения,    которые    постепенно    переходят    в    эмоционально  сопере-321 

 

живаемые    взаимоотношения    между    шестилетками    в    выполнении  правил,  требований,  ответственности  и  особой  личностной  и  коллек-

тивной    смекалки,    являются    важнейшими    элементами    коллективного  

творчества.    Ведь    именно    в    таких    игровых    понятиях    воплощается  

сюжет,  содержание  и  особые  возрастные  особенности  детей  шестилет-

него    возраста.    Дело    в    том,    что    в    ролевых    играх    действуют    свои  

правила,  которые  строго  зависят  от  названия  и  содержания  той  или  

иной    игры,    хотя    они    не    менее    жестки,    чем    законы    и    правила  

действительности,    но    ребенок    охотно    подчиняется    им    и    старается  

честно  играть  свою  роль.  Если  ребенок  играет  роль  отца,  тогда  он  

должен  соответствовать  своим  характером,  поведением  и  «возрастом»  

именно  отца,  подчиниться  образу  своего  героя  игры.                                                                                                                                                                

  И  так  мы  определили,  что  в  ролевой  игровой  деятельности,  дети  

шестилетнего  возраста  наиболее  активны  и  психологически   сосредо-

точенны      на    коллективное    проявление    своих    способностей    и  

интересов. И  в  этом  направлении  следует  подчеркнуть,  о  имеющихся  

психолого-педагогических  сложностях  в  их отношениях,  т. к.  в  такой  

активной  игровой  деятельности  дошкольников  появляются  скрытые   и  

весьма  важные  механизмы  двойственности  последующих  взаимоотно-

шений.  Первое,  это  ответственность  за  взятую  на  себя  роль  в  игре,  

другая    скрыта    в    психологических    особенностях      ребенка,    которая  

обязательно    будет    проявляться    характере    последующих    взаимоотно-

шений  в  процессе  игры.                                                                                                                            

  Заметим, что  ролевая  (сюжетная)  игра  может  иметь  естественный  

и  творческий  характер  в  той  группе,  в  которой  дети  знакомы  друг  с  

другом.  Так    как    в    таких    группах      уже    имеются    межличностные  

взаимоотношения    между    детьми,    поэтому,    даже    до    начала    игры  

каждый  из  них  старается  занять  свое  место  и  желаемую  роль.  А  если  

на  одну  роль  претендуют  несколько  исполняющих  (роль  короля  или  

королевы,  богатыря,  космонавта  и  т. д.),  тогда  дети  сами  могут  вы-

брать    или    рекомендовать    подходящего    лидера.    Такие    взаимоотно-

шения    проявляются    на    самых    первых    порах    начала    той    или    иной  

игры,    т.  е.  игровая    группа    возникает    на    основе    избирательной  

симпатии.    В    случае    несогласия    или    спора    на    исполнителя    роли  

игрового    героя,    учитель    может    порекомендовать    проголосовать.    Так  

возникает    новая    игровая    группа,    с    множеством    психолого-педагоги-

ческими  формами  коллективных  отношений  и  личностных  взаимоотно-

шений  шестилетних  детей.                                                                                                                            

  В    шестилетнем    возрасте    детей,    можно    наблюдать      проявления  

особых  практических  наклонностей  и  способностей,  но  прежде  видимо  

следует    конкретизировать    понятие    наклонность    или    направленность.  

Это    понятие    мотивируется    и    определяет    личностную    наклонность   

внутреннего  желания  в  момент  прикладной  (конструкции  или  детали  

для   построения),  игровой  деятельности.  Когда  речь  идет  о  конкрет-

ном  выполнении  поставленной  задачи,  как  конструктивно-техническая  322 

 

и  т. д.  В  данном  виде  игровой  деятельности  можно  наблюдать  мно-жество  направлений  особенностей  и способностей  детей  шести  лет.                                                     

Способности  к  такой  конструктивной  игровой  деятельности  прояв-

ляются,    например,    в    умении    легко    устанавливать    пространственные  

отношения    между    элементами    имеющихся    предметов,    в    быстром  

определении  выборе  нужных  деталей,  узлов,  вспомогательных  опор  и  

т. д.,  в  умении  внести  те  или  изменения  в  правильном  решении  кон-

структорско-технических  задач.   

Наиболее    активно    проявляются    организаторские    способности    в  

сооружении  построек,  которые  необходимы  для  игры;   при  конструи-

ровании  по  контуру,  схемам,  по  условиям,  по  замыслу,  в  эксперимен-

тировании  с  конструкциями  и  т. д.                

  Роль  развития  творчества  во  всестороннем  и  гармоничном  разви-

тии  личности  ребенка  является  одним  из  важнейших  педагогических   

целей  и  задач,  т.к.  она  позволяет  и  дает  основание  рассматривать  ее  

как  универсальную    способность,    которая    обеспечивает    успешное  

выполнение  самых  разнообразных  видов  деятельности.  Несомненно,  в  

какой  бы  степени  не  развивались  и  не  формировались  эти  способ-

ности  у  детей  шестилеток,  они  во  многом  будет  зависеть  от  воспи-

тателя,  учителя  и   родителей.   От  их  внимания  к  психолого-педагоги-

ческим    процессам,    расскрытия    их    творческих    способностей    и    даро-

ваний,    т.  к.    в    данном    направлении   не  маловажную    роль    играют    не  

только  внутренние,  но и  внешние  условия  и  факторы.  При  всех  су-

ществующих   принципах  и  методах  развития  тех  или  иных  способ-

ностей    детей    шестилетнего    возраста,    важным    является    умение  педа-

гога,  вызвать  общий  интерес  и  тем  самым  пробудить  у  них  интерес  к  

окружающему    миру,    стремление    понять    его,    увлечь    ребенка    самим  

процессом  творчества.    

        


 

 

Список  использованной  литературы  

1.Аникеев Н.П.  Здравствуйте  дети! – М.,1983.                                                          

2.Басов  М.Я.    Методика    психологических    наблюдений    за      

детьми.//Избранные    психологические    произведения.  –  М.,  1975.      

3.Венгер 

Л.А. 


Педагогика 

способностей. 

– 

М.,1973.                   4.Воспитание  детей  в  игре /Под  ред.  В.Г.Нечаева  .                                                              

5.Дошкольная    педагогика.  Учебное    пособие./Под    ред.  В.И.Ядешко.,  

Ф.А.Сохина. – М., 1985. 

                                                                                                                                                     

5.Коломинский  Я.Л.,  Панько    Е.А..  О    психологии    детей    шестилетнего  

возраста. – М., 1988.    
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   80
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет