№4(68)/2012 Серия филология


ТІЛ  МЕН  ƏДЕБИЕТТІ  ОҚЫТУ  ƏДІСТЕМЕСІжүктеу 2.98 Mb.
Pdf просмотр
бет30/30
Дата06.03.2017
өлшемі2.98 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

ТІЛ  МЕН  ƏДЕБИЕТТІ  ОҚЫТУ  ƏДІСТЕМЕСІ 
Айтбаева Б.М. Қашықтықтан оқытуды жүзеге асырудың негізгі қағидаттары ............................ 1 
119 
Айтбаева Б.М., Мұхтарова Т. Жоғары оқу орындарында қазақ тілінің орыс топтарында берілуі .... 1 
136 
Антонова Е.М. Университеттік білім беру жүйесінде латын тілін оқыту мəселесі ...................... 3 
107 
Ботабек А.Ə.  Қазақ  тілі  сабағында  ақпараттық-коммуникативтік  технологияларды  қолдану 
тəсілдері......................................................................................................................................................... 1 
130 
Кервенова М.М., Абенова К.М. Білім беру жүйесінде заманауи технологияларды пайдалану — 
заман талабы ................................................................................................................................................. 2 
134 
Темірова А.А. Көптілдік жағдайында орыс тілі мен əдебиетін оқытуға құзыреттілік тұрғыдан 
келу жұмысы ................................................................................................................................................. 2 
140 
 
ШЕТЕЛДІК  ҒАЛЫМДАР  МІНБЕСІ 
Бахтикиреева У.М. Қазақ филологиясы турасында: сырт көзқарас ............................................... 3 
115 
 

Мақалалардың көрсеткіші 
Серия «Филология». № 4(68)/2012
 
 
233
ҰСТАЗ  ТУРАЛЫ  ЕСТЕЛІК 
Бахтикиреева У. Қазақстандық түркітанушы-ғалым Алтай Сəрсенұлы Аманжолов туралы ес-
телік................................................................................................................................................................ 4 94 
 
«ФИЛОЛОГИЯ  ЖƏНЕ  ҚАЗІРГІ  ГУМАНИТАРЛЫҚ  БІЛІМ»  РЕСПУБЛИКАЛЫҚ   
ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ  МАТЕРИАЛДАРЫ 
Савченко Т.Т. Өміршең филология. Конференцияның ашылуындағы құттықтау сөз .................. 4 96 
 
1-секция  
КӨРКЕМДІКТІҢ ҚАЗІРГІ ПАРАДИГМАЛАРЫ 
Əбішева У.К. ХХ ғасырдың басы  романындағы жаңа үрдістер (Б.К.Зайцевтың «Алыс аймақ» 
романы мысалында) ..................................................................................................................................... 4 
121 
Горбунова Г.З. Көркем əдебиеттегі симулякр :типология мəселелері............................................ 4 
104 
Иост О.А. В.М.Шукшиннің «Кызыл бүрген» киноповесіндегі имагологиялық мəселесі............ 4 
111 
Савченко Т.Т.  Н.Заболоцкийдің  «Столбцы» («Бағаналар»)  лирикалық  кітабындағы  өзіндік 
«мен».............................................................................................................................................................. 4 97 
Савченко Т.Т., Безкоровайная К.В. И. Бродскийдің «В деревне Бог живет не по углам...» өле-
ңінің мəтіні мен контексті............................................................................................................................ 4 
126 
 
2-секция 
ОРЫС ТІЛІНІҢ СИНХРОНИЯСЫ МЕН ДИАХРОНИЯСЫ 
 
Байғарина Г.П. Заманауи медиалық дискурс: метатілдік түсініктеме............................................ 4 
137 
Гайнуллина Н.И. XX–XXI ғғ. тоғысындағы тілдік өзгерістердің тарихи себебі............................ 4 
131 
Исенова Ф.К., Сатибекова К. Тіл жəне сөйлеу категориялар ара-қатынасы тұрғысынан окка-
зионалдық қарастырылған ........................................................................................................................... 4 
163 
Қиынова Ж.К. Орыс тіліндегі көнеславян фразеологиясы: тілдің диахрониясындағы синхрония.......... 4 
143 
Нарожная В.Д. Орыс фразеологизмдерінің  құрамындағы лексикалық  жəне фонетикалық ар-
хаизмдер ........................................................................................................................................................ 4 
149 
Сансызбаева С.К. Қазақ-орыс зооморфизмдерінің тұрақты қолданылатын коннотативті ерек-
шеліктері........................................................................................................................................................ 4 
157 
Треблер С.М. Көркем мəтін бейнесіндегі дəуірдің тілдік жағдайы................................................. 4 
167 
 
 
3-секция 
ЛИНГВИСТИКА МЕН ЛИНГВОДИДАКТИКАНЫҢ  
ӨЗЕКТІ МƏСЕЛЕЛЕРІ 
 
Дмитрюк Н.В. Этностың тілдік санасының менталды таңбаланған концептілері: зерттеу əдіс-
намасы ........................................................................................................................................................... 4 
185 
Екшембеева Л.В. Оқу үдерісіндегі картаға түсіру ............................................................................ 4 
173 
Кильдюшова И.В., Курманова Т.В. Шетелдік студенттердің өзіндік жұмысын өткізу тəжірибе-
сінен ............................................................................................................................................................... 4 
210 
Мельникова Э.В. Ауызша тілдік көркем шығармадағы коммуникативтік құралдардың эстети-
калық рөлi («Цветы от Лизы» телехикаясындағы кейіпкер Лизаның мысалында) ................................ 4 
197 
Мирзоева Л.Ю. Эмотивтік қиысу көпдеңгейлі бағалауыштық жүйенің көрсеткіші ретінде........ 4 
179 
Нұршайыхова Ж.А. Прагматикадағы құрылымдық синтаксис........................................................ 4 
191 
Оразғалиева Ф.Ш. Əр халықтардың түс атауларының мəдени коннотациясы.............................. 4 
202 
Рахимбекова М.К. Орыс тілін екінші тіл ретінде меңгерудегі фразеологизмдер мен мақал-мə-
телдердің лингвомəдениеттанушы əлеуеті................................................................................................. 4 
215 
Шабленова А.Т. Ағылшын тілін оқыту барысындағы рөлдік ойындар .......................................... 4 
220 
 
 

 
 
Вестник Карагандинского университета
 
234 
Указатель статей, опубликованных  
в «Вестнике Карагандинского университета» в 2012 году. 
Серия «Филология» 
 
 
 
№  
с. 
 
ОБЩЕЕ  И  РУССКОЕ  ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
Kakzhanova F.A., Temirbulatova A.K., Zharkynbay T.B. The Рroblem of Рarticiple in English .......... 

16 
Аймолдина А.А.  Особенности  функционирования  английского  языка  в  современном  казах-
станском деловом сообществе..................................................................................................................... 3 32 
Акынова Д.Б. Функционирование английского языка в образовательном пространстве Казах-
стана............................................................................................................................................................... 3 41 
Аманбаева Г.Ю., Пастарнак М.И. Психолингвистические параметры типологии текстов......... 3 4 
Антонова  Е.М.,  Галяутдинова А.Н.  Опыт  семантико-когнитивного  моделирования  концепта 
«синий».......................................................................................................................................................... 3 26 
Жаркынбекова Ш.К., Акжигитова А.Ш. Типология основных тенденций развития языковых 
ситуаций ........................................................................................................................................................ 1 4 
Исина Г.И., Сикиотова А. Способы образования неологизмов в английских газетных текстах .... 3 10 
Мирзоева Л.Ю. Категориальные особенности оценки и их представление в современной лин-
гвистике ......................................................................................................................................................... 2 4 
Нефедова Л.А. Когнитивные особенности статуса имплицитного и эксплицитного смыслов.... 3 20 
 
КАЗАХСКОЕ  ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
Адилова А.С., Хасенов Б. Вербализация концепта «женщина» в произведениях Д.Исабекова.... 3 49 
Алтынбекова Ж.М. Отражение знаний в лексиконе личности ....................................................... 1 27 
Ескеева М.К. Проблемы этногенеза и  вопросы формирования языковых кипчакских призна-
ков в группе современных кипчакских языков.......................................................................................... 2 47 
Жунусова Б.А. Особенности использования многозначных космонимных названий в романе-
эпопее М.О.Ауезова «Путь Абая»............................................................................................................... 
4 11 
Жуынтаева З.Н.,  Кожамбердина М.Т.  Пропуск  главных  членов  предложения  в  казахском 
языке .............................................................................................................................................................. 4 18 
Казанбаева А.З. Языковая характеристика этнофразеологизмов.................................................... 2 10 
Канабекова М.К. Явление исторической стилизации в художественном тексте .......................... 2 18 
Кенжегалиев С.А., Иманбаева С.Б. Вклад Т.Р.Кордабаева в языкознание.................................... 1 10 
Кенжегалиев С.А.,  Нуржанова К.  Особенности  образования  сложных  придаточных  уступи-
тельных предложений .................................................................................................................................. 1 15 
Мажитаева Ш., Абдразакова А. Из истории формирования некоторых сакральных понятий в 
устойчивых словосочетаниях с компонентами числительных................................................................. 2 24 
Мусина Р.С., Маретбаева М.А. Художественный текст и формы повествования ........................ 2 30 
Пиримбетов Т.Т. Производное слово (виды) — основная проблема в области словообразования.... 2 36 
Сагатова Г.К. Проблема мотивировки в психолингвистике .......................................................... 1 21 
Саметова Ф.Т. Особенности казахского речевого этикета............................................................................. 3 55 
Турсынова М.А. Родительный падеж в тюркских языках ................................................................ 2 42 
Турсынова М.А.,  Жуынтаева З.Н.  Казахские  наименования  ата-дедушка,  ана-мать,  ұл-сын, 
қыз-дочь в других тюркских языках ........................................................................................................... 4 24 
Хасенов Б.Р., Адилова А.С. Об этимологии цветообозначения ...................................................... 
4 5 
 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ  И  ФОЛЬКЛОРИСТИКА 
Абдиманулы О. Поэтический мир Магжана ...................................................................................... 2 63 
Амангелдиева Г.С. Художественные приемы Абиша Кекильбаева, используемые в раскрытии 
историко-философской темы....................................................................................................................... 1 32 
Асанов К.Д. Эмоционально-экспрессивное воздействие айтыса..................................................... 3 78 
Бейсентай А.Б. Традиционные приемы стихосложения Абая в творчестве Магжана.................. 2 70 
Бралина С.Ж., Шильке В.В. Проблемы теории фольклорного сознания ........................................ 1 37 
Волошина О.А. Роль коцептуальной метафоры в истории лингвистических учений.................... 1 45 

Указатель статей 
Серия «Филология». № 4(68)/2012
 
 
235
Жанбозулы К.  Древние  казахские  традиции,  отраженные  в  «Жыре  о  Бамси  Байраке,  сыне 
Байбори»........................................................................................................................................................ 3 95 
Жарылгапов Ж.Ж. Особенности течения неомифологизма в национальной прозе ...................... 2 76 
Жарылгапов Ж.Ж., Мирзахметов А.А. Романтизм в современной казахской прозе..................... 4 60 
Жарылгапов Ж.Ж., Рахымжанова А.Б. Соотношение мифа с письменной литературой ............ 4 73 
Жумагали З., Жумагалиева Г. Поэма о народном сыне ................................................................... 1 59 
Жумагул С.Б., Жетибаева А.Ж. Полемические статьи в казахской литературной критике 2000 
годов............................................................................................................................................................... 2 
112 
Жумагул С.Б.,  Сармурзин Е.  Алашоведение  в  конце XX века  (на  материалах  исследований 
1988–1991 годов.) ......................................................................................................................................... 4 66 
Жумагулов А.Б. Исследования истории литературы начала XX века............................................. 2 
119 
Загинайко О.Ю. Колористика военной прозы К.Д.Воробьева ........................................................ 1 53 
Каренов Р.С. Айтыс Биржана с Сарой как один из лучших образцов песенного состязания .........  2 93 
Каренов Р.С. Вклад Максута Байсеитова в развитие отечественной поэзии XX столетия (к 85-
летию поэта).................................................................................................................................................. 1 65 
Каренов Р.С. О жизни и творчестве Ибрая Сандыбайулы............................................................... 3 62 
Каренов Р.С. Слово о творчестве поэта Максута Байсеитова (к 85-летию поэта) ........................ 1 88 
Каренов Р.С.  Творчество  Биржан-сала  Кожагулова — крупное  явление  в  казахской  музыке 
второй половины XIX столетия................................................................................................................... 2 80 
Каренов Р.С. О творчестве и судьбе поэта, певца и композитора Ибрая Сандыбаева.................. 4 38 
Кишкенбаева Ж.К. Понятия «автор», «повествователь», «рассказчик» в художественном тексте .... 2 
129 
Машкова С.Н. Поэма О.Сулейменова «Кактус»: к истории текста ................................................ 2 55 
Нургали К. Жанр рассказа в русской литературе.............................................................................. 1 
101 
Нургали К. Поэтика повести «Возвращение учителя» А.Алимжанова (по страницам критиче-
ских статей Н.Ровенского) ........................................................................................................................... 1 
104 
Нургали К.Н. Мотив пути в казахстанской прозе XX века .............................................................. 2 
124 
Смагулов Ж.К.,  Абдикадирова А.Ж.  Жанровые  особенности  легенд  о  кюях  в  исследованиях 
А.Сейдимбека................................................................................................................................................ 4 30 
Смагулов Ж.К., Торебекова Б. Романтизм в современной казахской прозе................................... 2 
107 
Такиров С.У. Основные направления литературной критики 40-х годов ХХ века ....................... 3 
100 
Ыскакулы С.  Развитие  казахской  литературы  в  Китае  в  первой  половине XX века:  лите-
ратурные тенденции и новаторство ............................................................................................................ 3 84 
 
СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ  ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
Аязбаева Б.К. К вопросу о языковой личности в переводном художественном тексте................ 1 
108 
Жакупова Ш.С. Арабские и тюркские заимствования в английском языке .................................. 4 87 
Жакупова Ш.С. Взаимовлияние языковых систем........................................................................... 4 80 
Куанышева С.М.  Фразеологическое  калькирование  с  английского  языка  как  результат  кон-
вергентного влияния..................................................................................................................................... 1 
113 
 
ПРОБЛЕМЫ  ЖУРНАЛИСТИКИ 
Амангелдиева Г.С. Познавательная публицистика Абиша Кекильбаева........................................ 1 
142 
 
МЕТОДИКА  ПРЕПОДАВАНИЯ  ЯЗЫКА  И  ЛИТЕРАТУРЫ 
Айтбаева Б.М. Основные принципы дистанционного обучения.................................................... 1 
119 
Айтбаева Б.М., Мухтарова Т. Методика обучения казахскому языку в русских группах выс-
шего учебного заведения ............................................................................................................................. 1 136 
Антонова Е.М.  К  вопросу  об  изучении  латинского  языка  в  системе  университетской  подго-
товки .............................................................................................................................................................. 3 
107 
Ботабек А.А.  Использование  информационно-коммуникативных  технологий  в  обучении  ка-
захскому языку.............................................................................................................................................. 1 
130 
Кервенова М.М., Абенова К.М. Применение инновационных технологий в сфере образования 
— требование эпохи ..................................................................................................................................... 2 
134 
Темирова А.А. Компетентностный подход в обучении русскому языку и литературе в услови-
ях полиязычия ............................................................................................................................................... 2 
140 
 

Указатель статей 
 
 
Вестник Карагандинского университета
 
236 
ТРИБУНА  ЗАРУБЕЖНЫХ  УЧЕНЫХ 
Бахтикиреева У.М. О казахской филологии: взгляд извне.............................................................. 3 
115 
 
ВОСПОМИНАНИЯ  ОБ  УЧИТЕЛЕ 
Бахтикиреева У. Памяти казахстанского ученого-тюрколога Алтая Сарсеновича Аманжолова 4 94 
 
МАТЕРИАЛЫ  РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ФИЛОЛОГИЯ  И  СОВРЕМЕННОЕ ГУМАНИТАРНОЕ  ЗНАНИЕ» 
 
Савченко Т.Т. Филологии — жить. Приветственное слово на открытии конференции................ 4 96 
 
Секция 1 
СОВРЕМЕННЫЕ ПАРАДИГМЫ  
ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ 
 
Абишева У.К.  Новые  тенденции  в  романе  начала XX века  (на  примере  романа  Б.К.Зайцева 
«Дальний край») ........................................................................................................................................... 4 
121 
Горбунова Г.З. Симулякр в художественной литературе: к проблеме типологии......................... 4 
104 
Иост О.А. К проблеме имагологичности киноповести В.М.Шукшина «Калина красная».......... 4 
111 
Савченко Т.Т. Своеобразие «я» в лирической книге Н.Заболоцкого «Столбцы» .......................... 4 97 
Савченко Т.Т.,  Безкоровайная К.В. Текст  и  контекст  стихотворения  И.Бродского  «В  деревне 
Бог живет не по углам...» ............................................................................................................................. 4 
126 
 
Секция 2 
РУССКИЙ ЯЗЫК В СИНХРОНИИ И ДИАХРОНИИ 
 
Байгарина Г.П. Современный медийный дискурс: метаязыковое комментирование................... 4 
137 
Гайнуллина Н.И. Историческая детерминированность языковых изменений на стыке XX–XXI вв. . 4 
131 
Исенова Ф.К.,  Сатибекова К.  Окказиональность  в  аспекте  соотношения  категорий  языка  и 
речи ................................................................................................................................................................ 4 
163 
Киынова Ж.К. Старославянская фразеология: синхрония в диахронии языка .............................. 4 
143 
Нарожная В.Д. Лексические и фонетические архаизмы в составе русских фразеологизмов...... 4 
149 
Сансызбаева С.К. Узуальные коннотативные особенности казахско-русских зооморфизмов.......  4 
157 
Треблер С.М. Языковая ситуация эпохи в отражении художественным текстом.......................... 4 
167 
 
Секция 3 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ЛИНГВИСТИКИ И ЛИНГВОДИДАКТИКИ 
 
Дмитрюк Н.В.  Ментально  маркированные  концепты  языкового  сознания  этноса:  методоло-
гия исследования .......................................................................................................................................... 4 
185 
Екшембеева Л.В. Картирование в учебном процессе....................................................................... 4 
173 
Кильдюшова И.В., Курманова Т.В. Из опыта организации самостоятельной работы иностран-
ных студентов ............................................................................................................................................... 4 
210 
Мельникова Э.В.  Эстетическая  роль  коммуникативных  средств  в  звучащем  художественном 
произведении (на примере образа Лизы в т/с «Цветы от Лизы»)............................................................. 4 
197 
Мирзоева Л.Ю. Эмотивное согласование как показатель многоуровневости оценочной системы......... 4 
179 
Нуршаихова Ж.А. Структурный синтаксис в прагматике................................................................ 4 
191 
Оразгалиева Ф.Ш. Культурная коннотация цветообозначения у разных народов........................ 4 
202 
Рахимбекова М.К.  Лингвокультуроведческий  потенциал  фразеологизмов  при  усвоении  рус-
ского языка как второго ............................................................................................................................... 4 
215 
Шабленова А.Т. Ролевые игры при обучении английскому языку ................................................. 4 
220 
 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет