Аралық ғылыми­практикалық конференция II том


Пайдаланылған әдебиеттер  тізіміжүктеу 7.07 Mb.
Pdf просмотр
бет48/78
Дата22.12.2016
өлшемі7.07 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   78

 

Пайдаланылған әдебиеттер  тізімі: 

1 Зиманов С.З. Қазақтың билер соты – бірегей сот жүйесі. – Алматы: Атамұра, 2008. – 216 б. 

2 Қазақтың Ата заңдары: құжаттар, деректер, зерттеулер. – Алматы, 2005. – 4 т. – 552 б. 

3 Шəңки би // Заң. – 2004. – №7, 37 б.  

4 Абай. Қара сөз. Поэмалар. – Алматы: Ел, 1993. – 272 б. 

5 Ақылдың кені. – Алматы: Кітап, 1991. – 254 б. 

6 Н. Өсерұлы, Жеті Жарғы. – Алматы, 1995. – 11 б. 

 

 УДК 347.9 

Турунтаева А.А  

з.ғ.м., сеньор лектор,  «Әділет» Жоғары құқық мектебі, Каспий қоғамдық 

университеті, Алматы, Қазахстан, e-mail: kazupi_1993@ mail.ru 

 

ОҚЫТУ ҮРДІСІНІҢ САПАЛЫ ДА ЖЕМІСТІ ЖОЛЫ СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК 

ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ЖҮЙЕСІ 

 

Аннотация:  В  статье  Турунтаевой  А.А.  рассмотрены  особенности  и  ключевые 

моменты  организации  студентами  самостоятельных  работ,  были  раскрыты  основные 

требований преподавателям при проведений самостоятельных работ со студентами. Ключевые  слова:  определение  СРСП,  формы  СРСП,  кредитная  система, 

образовательная система РК.  

 

Қоғамдағы  қазіргі  кездегі  экономиканы  дамытудағы  жаңа  стратегиялық  бағдарлар, қоғамның  ашықтығы,  оның  жедел  ақпараттануы  мен  қарқынды  дамуы  білім  беруге 

қойылатын  талаптарды  түбегейлі  өзгертті.  Əлемнің  жетекші  елдерінің  көпшілігі  олардың 

білім беру жүйесі білім берудің мақсатын, мазмұны мен технологияларын оның нəтижесіне 

қарап бағалайтын болды. Білім берудің қазіргі негізгі мақсаты білім алып, білік пен дағды­

машыққа  қол  жеткізу  ғана  емес,  солардың  негізінде  дербес,  əлеуметтік  жəне  кəсіби 

біліктілікке­ақпаратты  өзі  іздеп  табу,  талдау  жəне  ұтымды  пайдалану,  жылдам  өзгеріп 

жатқан  бүгінгі  дүниеде  лайықты  өмір  сүру  жəне  жұмыс  істеу  болып  табылады.  Қандай 

қоғам болмасын саяси жүйесінің тұрақты болуы үшін білім мен тəрбие жүйесін мемлекеттік 

талаптарға сəйкестендіре отырып құруға мүдделі. 

Бүгінгі күні бүкіл дүние жүзілік білім беру тəжірибесіне жүгінетін болсақ, жылдам 

қарқынмен  оқыту  үрдісінің  сапалы  да  жемісті  жолы  аудиториялық  сабақтардың  көлемін 

тиімді қысқарту арқылы студенттердің өздік жұмыстарына уақытты көп беру.Студенттердің 

қарқыны  қай  пəнді  болсын  оқу  кезіндегі  өздік  жұмыстарының  дəрежесімен  сипатталады. 

Білім  жеке  тұлғаның  əлеуметтік­саяси  көзқарасын  дамытып,  дүниетанымының  аясын 

кеңейтетін  маңызды  факторлардың  бірі.  Ол  жеке  тұлғаның  əлеуметтік  мəртебесін 

айқындауда,  сондай­ақ  қоғамда  саяси  келісім  мен  ішкі  тұрақтылықты  орнықтырып,  саяси 

құрылымды дамытуда үлкен рөл атқарады.  

Кредиттік  жүйемен  оқытудың  басты  ерекшелігі  ­  əлемдегі  білім  берудің  ең  үздік 

технологиялық  тəжірибелерін  қолдана  отырып  елімізге  қажетті  мамандарды  сапалы 


392 

 

дайындап шығару. Мұнда бұрыннан қолданылып жүрген оқытудың əдіс­тəсілдерімен қатар, студенттің  ізденуіне,  жаңаша  көзқарас  тұрғысынан  келіп,  сапалы  білім  алуына  жағдай 

туғызу. 


Кез  келген  кəсіптегі  маманды  қалыптастыруда  мамандыққа  сай  білім  алу 

қаншалықты  өткір  мəселе  болса,  сонымен  қатар  “жеке  маман  тұлғаны”  өзіндік  дамытуда 

оны шығармашылықпен терең іргетасын дайындау соншалықты алғы шарт . 

Білім  –  қоғамның  дамуы  мен  болашақтағы  жағдайын  анықтаушы  болып  табылады. 

Кез келген елдің экономикалық жəне саяси тəуелсіздік жағдайы халықтың жалпы білімі мен 

кəсіптік  деңгейіне  байланысты.  ХХІ  ғасыр  табалдырығын  білім  мен  ғылымды 

инновациялық технология бағытымен дамыту мақсатымен аттауымыз үлкен үміттің басты 

нышаны  болып  табылады.  «Ұрпағы  білімді  халықтың  болашығы  бұлыңғыр  болмайды» 

дегендей,  жас  ұрпаққа  сапалы,  мəн­мағыналы,  өнегелі  тəрбие  мен  білім  беру  –  бүгінгі 

күннің басты талабы. 

Қазіргі  білім  –  азаматтық  қоғамдағы  əлеуметтік  талаптарға  бағытталған  күрделі  де 

жан­жақты  қоғамдық  құбылыс,  оқыту  жəне  тəрбиелеу  түріндегі  педагогикалық  əрекеттің 

тұтас жүйесі. 

Қазіргі  қоғамдық  сұраныс  –  өз  ісіне  мығым,  жұртшылықпен  араласуда  жеке 

басындағы барлық шынайы жағымды қасиеттерін байқата алатын бүгінгі білікті де сапалы 

білімге  ие  студент,  ертеңгі  маманды  тəрбиелеуді  талап  етеді.  Білім  жүйесінің  мазмұны 

өмірдің  түрлі  жағдайларында  əрекет  ете  алатын  «тұлғаны»  дайындау.  Бірінші  кезекте 

əлемдегі болып жатқан өзгерістерге байланысты білім жүйесін ұлттық модульде құру жəне 

ол үшін өркениетті елдерде берілетін біліммен ортақ көзқарастарын табуға ұмтылу қажет. 

Əлеуметтік  тəжірибені,  ақпараттарды  игеруде,  ұрпақтар  арасындағы  рухани 

құндылықтардың  бір­біріне  берілуін  сақтауда,  тұлғаны  əлеуметтендіруде,  олардың 

əлеуметтік  мəртебесін  көтеруде  –  білімнің  орны  ерекше.  Пəнаралық  байланысты  күшейте 

отырып, студенттердің өзіндік жұмысының нəтижесінде олардың танымдық іздемпаздығын 

жетілдіру  тұстарына  да  көңіл  аударылды.  Кредиттік  жүйеге  көшуге  байланысты  білім 

беруді  студенттердің  өзіндік  жұмысына  негіздеу  ең  басты  талаптың  бірі  ретінде 

қаралғандықтан,  алдымен  əрбір  лекцияны,  семинарлық  сабақтарды  өтпес  бұрын 

тақырыптар  бойынша  ұйымдастырылатын  өзіндік  жұмыстар  түрі  сараланып,  белгіленіп 

жəне оған жұмсалатын уақыт мерзімі айқындалып отыру жағына көңіл бөлінді. 

Білім беру жүйесінде əр пəннің өзіндік ерекшеліктері мен өзіне тəн қиыншылықтары 

болады. Студенттің сапалы білім алуына, сол пəннен алынатын міндетті білім дағдыларын 

меңгеруіне  дұрыс  бағытта  жол  ашу  үшін,  əр  пəн  оқытушысы  сол  пəннің  өзіне  тəн 

ерекшеліктеріне,  сол  пəнге  тəн  оқытудың  қағидаларына  қатты  көңіл  бөлгені  жөн.  Өзіміз 

дайындаған  силлабуста  аудиториядан  тыс  жүргізілетін  студенттердің  өзіндік 

жұмыстарының тақырыптары беріледі. Тапсырма тақырыптарын таңдауда студенттердің өз 

қалауында  болады.  Бұл  жұмыс  түрін  ұсынудағы  негізгі  нысанаға:  пəндік  белгілі  бір 

тақырыптарды  зерттеу,  саралау  барасында  студенттердің  қосымша  əдебиеттермен  жұмыс 

істей  білу  дағдыларын  қалыптастыруы,  өз  ойын  тиянақты,  тұжырымды  жеткізе  білуге 

үйрету.  

Студенттердің  өзіндік  жұмыс  түрлерін  ұйымдастыруда  басқа  да  жұмыс  түрлерін, 

білім берудің көптеген əдіс­тəсілдерін қолдануға болады. студенттердің өздік жұмыстарына 

(СӨЖ­на)  басшылық  жасаудағы  басты  құралдарының  бірі  –  нысанды  тапсырмалар 

жүйесінің  кешенін  құру.  Жоғары  оқу  орындарында  студенттердің  өздік  жұмыстарының 

қарапайым  жəне  қолайлы  түріне  –  коллоквиумдарды  атауға  болады,  ол  белгілі  бір 


393 

 

тақырыптағы  баяндама  немесе  деректі  мəсеені  талқыға  салатын  ғылыми  жиналыс  түрінде ұйымдастырылуы керек. Кез­келген еңбек процесін тиімді ұйымдастырудағы басты міндет 

–  оған  аз  шығын  жұмсай  отырып,  жоғары  нəтижеге  қол  жеткізу  екендігі  көпке  мəлім. 

Осындай  міндет  СӨЖ­ын  ұйымдастыруға  да  қойылады:  СӨТҚ­не  аз  шығын  шығара 

отырып, оның қалыптасуының жоғары нəтижесіне қол жеткізу. Шығындар ішінде оқытушы 

үшін де, студент үшін де уақыт шығыны да ерекше орын алады. Студенттің оқып­үйренуде 

мейлінше  мүмкін  нəтижелер  алуға  деген  ұмтылысы,  белгілі  бір  уақыт  жұмсаумен 

байланысты  болады.  Ол  уақытты  үнемдеу  өз  кезегінде  оқыту  нəтижесінің  төмендеуіне 

əкеліп соғады. 

Білімгерлердің  өздік  жұмыстарын  қадағалаудың  тəсілдері  де  үлкен  нəтиже  береді. 

Өзін  бағалай  жəне  қадағалай  білуді,  өзіне  баға  беруді  қалыптастыру  –  студенттің 

қызығушылық көзқарасын жəне белсенділігін арттыратын сенімді тəсіл. Əр пəнге арналған 

өзіндік  жұмыстар  тізімі  студенттердің  өз  күштеріне  сенімділігін  жəне  жауапкершілігін 

арттырып, өзіндік баға беру қабілетін қалыптастырады. Студенттің өзінше ізденуіне кəсіби 

іскерлік сұрақтар ойынын ұйымдастыру да өз əсерін тигізеді. Сұрақтарға дұрыс жауап беру 

үшін студенттің көп оқуы, ізденуі қажет. 

Студенттердің  өздік  жұмыстарын  ұйымдастыру мақсатын тиімді шешудің  жəне бір 

түрі  –  үйренген  оқыту  əдісінен  алшақ,  қазіргі  кезге  сай  ғылыми  дəйектелген  жəне  жете 

зерттелген  оқулықтар  мен  əдістемелік  оқу  құралдарын  оқыту  үрдісіне  енгізу.  Студент 

оқулықты  жете  түсініп,  жеңіл  қабылдауы  үшін,  сабаққа  өздігінен  дайындалу  барысында 

қолданатын əр пəннің лекциялық курстары, оқулықтары жəне оқу құралдары міндетті түрде 

оқу жоспарына сəйкес болғаны жөн. Сонымен қатар барлық қажетті оқу­əдістемелік жəне 

анықтама  материалдары  баспа  түрінде  де,  электронды  түрде  де  жеткілікті  жəне  қол 

жеткізерліктей болуы міндетті. Оқытудың белсенді формалары мен əдістерінің арасындағы, 

менің  ойымша,  ең  тиімділері:  инновациялық  дəрістер  топтамасы,  практикалық  сабақтар, 

іскер  ойындар  (мəні  нақты  жəне  шартты  ахуалдарды  имитациялау  болатын)  болып 

табылады.  Өз  бетінше  еңбек  ету  студенттердің  өзінің  ойы  мен  көзқарасының 

шығармашалық  дамуы  мен  қалыптасуына  жағдай  жасайтын,  ойлаудың  дербестігі, 

белсенділік пен басьама, фактілер мен құбылыстарды талдай білу, ұйымдастырушылық пен 

тəртіптілік  сияқты  қасиеттерін  дамытады.  Жұмысты  зерделеу  барысында  студенттердің 

дайындық деңгейлерінің күрт жоғарылап, төмен деңгейді көрсеткіштерінің күрт төмендеуі 

олардың  психологиялық­педагогикалық  негіздерін  жақсы  меңгергендігінің  нəтижесі  деп 

айтуға болады. 

 Сонымен  қатар  сабақты  ұйымдастырушының  əдеттері  мен  іскерлігін  дамытудың 

қалыптасуына, кəсіби білімді меңгеру мен түрлі оқу тапсырмаларын өз бетінше орындауға 

ықпал  ету.  Жоғары  оқу  орындарындағы  өз  бетінше  жұмыс  негізгі  мақсатты  көздейді: 

студенттерді  оқуға  үйрету,  яғни  оқу  процесінде  олардың  білім  мен  білікті  өз  бетінше  алу 

қажеттігі  мен  қабілетін  дамыту.  Қорытындылай  келгенде,  студенттердің  ертеңгі  маман 

ретінде  болашақ  өмірге  бағдар  алуына  жол  ашуы  үшін  жəне  де  еліміздің  болашақ 

мамандары  қоғам  талабына  сай  жан­жақты  қарулануы  үшін  өз  міндеттеріннақты  ды 

тиянақты орындауы қажет.  

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1 Асанов Н. Өіндік жұмыстардың ерекшеліктері.Алматы, 2004 

2  Р.Б.Исмаилова  Студенттермен  жүргізілетін  өзіндік  жұмыстарды  ұйымдастырудың 

ерекшеліктері.//Бастауыш мектеп­ №5,6­2012, Б.36­37. 394 

 

3  Абдукаримова У. Самостоятельная работа студентов. Алматы, 1999  4  Утемисова  А.,  Студенттің  экологиялық  тақырыптар  бойынша  орындайтын  өзіндік 

жұмыстары / А. Утемисова//Білім.­ 2007.­N4.­35­37 б. 

5 Студенттердің кəсіби бағыттылығын қалыптастыру жолдары. //Ізденіс, № 2/2. 2010.­

Б. 210­212.(Б.Қ.Мухамеджановпен авторлық бірлестікте) 

6 Бөрібеков Қ.Қ. «Əдістемелік ұсыныстар жинағы» Астана, 2002 жыл. 

7  Кəсіби  бағытылықты  қалыптастыруда  өзіндік  жұмыстарды  ұйымдастырудың 

əдістері. //Наука и новые технологии. №9.2009, Бишкек. С. 137­139. 

 

 УДК 556.06.(574.5) 

 

Шеримова Н. Ш. 

к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин  

ЖГУ имени И. Жансугурова, г.Талдыкорган, Республика Казахстан 

e­mail ­ 

nurzatsher@mail.ru

 

 ВОДНЫЕ  РЕСУРСЫ:СОСТОЯНИЕ И  ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ИХ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Аннотация.  В  статье  освещается  состояние  управления  водными  ресурсами 

Казахстана.  Отмечается  острая  проблема  использования  и  регулирования  подземными 

водами. 

Ключевые  слова:  вода,  водные  ресурсы,  подземные  воды,  рациональное 

использование и охрана  подземных вод  

 

В  течение  многих  лет  у  людей  складывалось  представление  о  питьевой  воде  как  о веществе  жизненно  необходимом,  но  никогда  не  иссякающем,  вечном.  Однако  с  ростом 

народонаселения  нашей  планеты,  с  развитием  промышленности  и  сельского  хозяйства 

потребность в пресной воде резко возросла, и сейчас нехватка воды ощущается во многих 

районах. 

Вопросы  оценки запасов, качества водных ресурсов, а также их использования имеет 

особую  важность  и  актуальность  не  только  с  практической  и  научной  точек  зрения,  но  и 

приобретает в последние годы чрезвычайно острый социальный и политический характер. 

Это  обусловлено  возрастанием  роли  антропогенных  факторов,  связанных  с 

водопотреблением  и  хозяйственной  деятельностью  населения  в  сфере  промышленности  и 

сельского хозяйства.  

Подземные воды ­ этонезаменимое богатство недр. По данным UNEP треть населения 

мира  зависит  от  ресурсов  подземных  вод.  Они,  как  наиболее  защищенные  от  внешних 

воздействий, являются важнейшим источником питьевого и производственно­технического 

(технологического)  обеспечения  населения  и  объектов  промышленности,  сельского 

хозяйства  и  коммунальных  служб.  Кроме  того  эти  воды  обладают  бальнеологическими, 

энергетическими  свойствами,  содержат  ценные  химические  вещества,  например,  хром, 

бром,  йод,  фтор,  селен  и  др.  Подземные  воды  представляют  собой  составной  компонент 

природной  среды,  являясь  одновременно  частью  недр  и  общих  водных  ресурсов  суши. 

Существуют  следующие  виды  подземных  вод:  питьевые,  технические,  минеральные, 


395 

 

теплоэнергетические и промышленные. Именно пресные подземные воды являются нередко единственным  источником  обеспечения  населения  питьевой  водой  высокого  качества, 

защищенным от загрязнения. 

Однако  всеми  признается  тот  факт,  что  проблемы  истощения  подземных  вод  и 

понижения  уровня  грунтовых  вод  наряду  с  загрязнением  приобрели  характер  мировой 

проблемы. Наиболее остро данные проблемы стоят в таких странах как Германия, Испания, 

Нидерланды, Франция, Япония, Китай, Индия, Кувейт, Арабские Эмираты и др. 

В  связи  с  увеличением  антропогенной  нагрузки  на  подземные  воды  в  процессе  их 

использования,  а  также  безвозвратная  утрата  полезных  свойств  подземных 

вод,препятствующей их дальнейшему использованию, приводят к необходимости усиления 

мер  правового  регулирования  отношений  в  области  использования  и  охраны  подземных 

вод. 

Сложность этого вопроса  обуславливается тем, что геологическое изучение и добыча подземных  вод  регулируется  главным  образом  законодательством  о  недрах,  охрана 

подземных  водных  объектов  ­  природоохранным  законодательством,  а  также  водным  и 

санитарно­гигиеническим, между которыми имеются несоответствия.  

Мы  поддерживаем  мнение  ученых  о  том,  что  неопределённость  правового  статуса 

подземных  вод  является  одной  из  причин  имеющейся  практики  бессистемного, 

бесхозяйственного,  нерационального  их  использования.  Таким  образом,  в  рамках 

существующего  правового  регулирования  использования  подземных  вод  на  практике 

возникает большое количество проблем, требующих скорейшего разрешения.  

В  ряде  зарубежных  стран  уже  с  80­х  годов  развернуты  работы  по  реабилитации 

(ремедиации) загрязненных вод. Эти работы требуют значительных средств, однако, отказ 

от них приведет к загрязнению еще больших объемов.  

Эффективная система управления, которая внедрена уже в более чем 50 странах мира, 

разработана во Франции. Она базируется на нескольких новых принципах: 

­единства подземных и поверхностных вод; 

­бассейновый, управление ведется не территорией, а водным бассейном; 

­двухуровневый,  состоящий  из  бассейнового  комитета  (парламента  воды), 

обладающего законодательным правом, и агентства воды ­ исполнительного органа: 

­экономический: загрязнитель платит; 

­децентрализацию управления; 

­разделения ответственности: любой собственник несет ответственность за состояние 

воды.  Мы  считаем,  что  Казахстану  необходимо  изучить  данную  систему  для  внедрения  в  

нашей стране. 

При использования подземных вод трансграничных водоносных горизонтов, помимо 

необходимости  изучения  влияния  водоотбора  на  окружающую  среду,  встаёт  целый  ряд 

правовых и социально­экологических проблем при взаимодействии с соседними странами. 

Эти  проблемы    являлись  и  являются  предметом  споров,  дискуссий  и  конференций.  При 

эксплуатации  водоносных  горизонтов,  расположенных  в  пограничных  районах  двух  или 

более соседних стран, возникает необходимость разработки международной конвенции или 

специального соглашения, в котором должны быть чётко определены условия эксплуатации 

подземных  вод  каждой  страной,  исключающие  опасность  истощения  или  загрязнения 

подземных  вод,  а  также  опасность  негативного  влияния  эксплуатации  подземных  вод  на 

окружающую среду не только своей, но и соседних стран.К примеру, В сентябре 2010 года 

подписано  Соглашение  между  Правительством  Республики  Казахстан  и  Правительством 


396 

 

Российской  Федерации  о  совместном  использовании  и  охране  трансграничных  водных объектов  [1]  (взамен  Соглашения  1992  года).  В  рамках  данного  Соглашения  действует 

Казахстанско­Российская  комиссия  по  совместному  использованию  и  охране 

трансграничных  водных  объектов.  Кроме  того,  в  соответствии  со  статьей  12  данного 

Соглашения сформированы рабочие группы  по  охране и использованию водных ресурсов 

бассейнов рек Урал, Иртыш, Есиль, Тобол, Кигач, большой иМалый Узени. 

В  соответствии  с  базовыми  принципами  государственной  политики  в  области 

использования  и  охраны  водных  объектов,  на  Субрегиональном    совещании    для    cтран  

Центральной Азии по 10РП, состоявщемся 23­24 ноября 2015 года в  г. Алматы, Казахстан 

сообщил, что охрана окружающей среды является национальным приоритетом, особенно в 

свете  охраны  здоровья  человека.  В  числе  первоочередных  приоритетов  страны  были 

названы  совершенствование  управления  водными  ресурсами,  продовольственная 

безопасность, а также энергетика и добыча полезных ископаемых и другие[2]. 

В  последнее  время    обострились  проблемы,  связанные  с  противоречиями  между 

растущими потребностями человечества и природными ресурсами. К числу таких проблем 

относится  и  обеспечение  населения  питьевой  водой  полноценного  качества.  Глобальные 

масштабы этой проблемы в полной мере обозначились еще в 1977 г. на Конференции ООН 

по водным ресурсам.  Однако, судя по результатам целой серии крупных международных 

форумов более позднего периода, посвященных анализу водно­экологической обстановки, 

острота проблемы не только сохраняется, но и нарастает. 

Недостаток в пресной воде отмечается на территории, составляющей около 60% всей 

площади  суши  Земли.  Во  многих  районах  Земли  водный  фактор  начинает  сдерживать 

развитие промышленности и сельского хозяйства. 

Причина  нехватки  пресной  воды  в  одних  районах  объясняется  природно­

климатическими условиями (жара, засуха, редкое выпадение осадков, отсутствие крупных 

водоисточников), в других ­ интенсивным, а часто и нерациональным использованием воды 

в  промышленных  целях  и,  что  особенно  важно  подчеркнуть,  прогрессирующим 

загрязнением  водных  ресурсов  отходами  промышленного  и  сельскохозяйственного 

производства. 

Известно, что большое количество воды требуется для промышленного производства 

и выращивания сельскохозяйственных культур. Подсчитано, что  если человеку требуется 

на питьевые и хозяйственные нужды около 300­400 л воды в сутки, то на производство 1 т 

сахара расходуется 100 тыс. л, стали ­ 150 тыс., капрона ­ 500 тыс. л. Для выращивания 1 кг 

растительной пищи необходимо в среднем 2000 л воды.  

По  данным  Всемирной  организации  здравоохранения,  примерно  1,2  миллиарда 

человек  страдают  от  нехватки  питьевой  воды.  Особую  озабоченность  вызывают  факты 

ухудшения  гигиенических  показателей  питьевой  воды,  что  отрицательно  сказывается  на 

состоянии здоровья значительных по численности групп населения в ряде развивающихся  

государств и требует поэтому срочных и решительных мер для исправления создавшегося 

положения.  Около  80%  всех  случаев  заболеваний  в  развивающихся  странах  связано  с 

употреблением  воды,  не  отвечающей  санитарной  норме.  Мировая  общественность  уже 

давно  заговорила  о  «водном  голоде»  планеты.  Хорошая  вода  стала  предметом  экспорта. 

Например,  Гонконг  получает  воду  по  специальным  трубопроводам  из  Китая,  а  в 

засушливые  годы  вода  доставляется  сюда  танкерами.  В  некоторых  странах  Европы 

рассматриваются проекты закупки пресной воды. 397 

 

Проблема  воды  стала  международной.  В  соответствии  с  Международной гидрологической программой, принятой ЮНЕСКО, ученые и специалисты более ста стран 

мира  объединяют  свои  усилия  в  изучении  водных  ресурсов,  разработке  научных 

рекомендаций по их рациональному использованию и охране от загрязнения и истощения, 

создании теории и методологии управления водными ресурсами. 

Говоря  о  проблеме  нехватки  воды,  необходимо  подчеркнуть,  что  общество  уже 

осознало  важное  значение  водного  фактора.  Во  многих  случаях  наличие  и  возможности 

использования  водных  ресурсов  определяют  размещение  производительных  сил.  Еще 

академик В. И. Вернадский, отметив исключительную роль воды в жизни общества, писал: 

«Природная вода охватывает и создает всю жизнь человека, едва ли есть другое природное 

тело,  которое  бы  до  такой  степени  определило  его  общественный  уклад,  быт, 

существование» [3]. 

В  настоящее  время  мировая  потребность  в  воде  составляет  почти  половину 

глобального стока воды за год. При этом 18 из 21 городов мира, с населением около 10 млн. 

человек  в  каждом,  удовлетворяют  свои  потребности  в  воде  за  счет  водоисточников,  

расположенных  на  большом  расстоянии,  либо  за  счет  откачки  подземных  вод  с  больших 

глубин.  Эксперты  предупреждают,  что  вода  станет  доминирующей  мировой  проблемой  в 

наступившем  столетии,  а  трудности  с  водоснабжением  могут  даже  стать  угрозой 

социальной стабильности в мире. 

Ежегодно  22  марта  в  мире  отмечается  Всемирный  день  водных  ресурсов 

(WorldDayforWater  или  WorldWaterDay).  Идея  его  проведения  впервые  прозвучала  на 

Конференции  ООН  по  охране  окружающей  среды  и  развитию  (ЮНСЕД),  которая 

состоялась  в  1992  году  в  Рио­де­Жанейро.  Необходимо  учитывать,  что  хотя  70%  земной 

поверхности  покрыто  водой,  97,5%  этой    воды  ­  это  соленая  вода.  Из  оставшихся  2,5% 

пресной  воды,  почти  68,7%  ­  замерзшая  вода  ледяных  шапок  и  ледников.  И  только  один 

процент  от  общего  объема  водных  ресурсов  планеты  доступен  для  использования 

человеком.  

В 20  веке использование воды  увеличилось в 6 раз  и  более  чем в 2 раза превышает 

темпы прироста населения. В развитых странах до 30% запасов пресной воды теряются из­

за  утечек,  а  в  некоторых  крупных  городах  потери  могут  достигать  70%.  Генеральная 

Ассамблея  Организации  Объединенных  Наций,  приняв  резолюцию  47/193  от  22  февраля 

1993  года,  объявила  22  марта  Всемирным  днем  водных  ресурсов.  В  соответствии  с 

рекомендациями  Конференции  ООН  по  охране  окружающей  среды  и  развитию  этот  день 

начали отмечать с 1993 года. Казахстан также стал  отмечать  этот праздник.  

Государства  были  призваны  посвятить  День  водных  ресурсов  осуществлению 

рекомендаций  ООН  и  проведению  конкретных  действий  на  национальном  уровне. 

Ежегодно одно из учреждений ООН назначается координатором мероприятий Всемирного 

дня  водных  ресурсов  и  отвечает  за  продвижение  новой  темы  под  руководством 

Административного комитета по координации. Основные цели проведения Всемирного дня 

водных ресурсов:  

­ Способствовать принятию соответствующих мер для решения проблемы снабжения 

населения питьевой водой;  

­ Информировать общественность о важности охраны и сохранения ресурсов пресной 

воды и водных ресурсов в целом; 

­  Привлечь  к  празднованию  Всемирного  дня  водных  ресурсов  правительства, 

международные агентства, неправительственные организации и частный сектор [4].  


398 

 

В специальной  информации  Организации  объединенных наций  подчеркивается, что почти все крупнейшие города мира вступают в XXI век, столкнувшись с водным кризисом. 

Широко известен пример г. Мехико, где в результате откачки подземной воды произошло 

оседание  земной  поверхности  на  10,7  м  за  последние  70  лет.  Аналогичные  явления 

наблюдаются  в  Хьюстоне,  Бангкоке,  Джакарте  и  других  приморских  городах,  где 

проседание земной поверхности, вызванное интенсивной откачкой подземных вод, привело 

к вторжению морских вод и затоплению значительных территорий (подробнее проседание 

земной поверхности под влиянием откачки подземных вод рассматривается в разделе 7.3). С 

наступлением  глобального  потепления  климата  многие  береговые  города  и  островные 

государства могут столкнуться со сложной проблемой ­ сочетанием оседания и затопления 

земли с поднимающимся уровнем моря. 

Одной  из  основных  причин,  углубляющих  водный  кризис,  является  загрязнение 

водных ресурсов. Так, в р. Колорадо, которая снабжает водой многие города и населенные 

пункты  засушливых  регионов  Соединенных  Штатов  и  Мексики,  зарегистрировано 

увеличение  почти  вдвое  концентраций  солей  за  последние  70  лет.  В  бассейне  р.  Волги, 

крупнейшей  водной  артерии  европейской  части  России,  загрязнение  поверхностных  и 

подземных  вод  достигло  такого  масштаба,  что  правительство  России  вынуждено  было 

принять специальную федеральную программу «Возрождение Волги». 

В  развивающихся  странах  только  пять  процентов  промышленных  и  хозяйственных 

отходов, производимых в городах, подвергаются очистке и обработке. Остальные, включая 

большую  часть  из  двух  миллионов  тонн  человеческих  экскрементов,  производимых 

ежедневно, и все токсичные и опасные побочные продукты промышленного производства, 

сбрасываются в реки и загрязняют водоносные горизонты. 

Следует  подчеркнуть,  что  правительства,  специалисты  и  общественность  многих 

высокоразвитых  стран  понимают  опасность  истощения  и  загрязнения  водных  ресурсов  и 

принимают  необходимые  меры  по  их  охране.  Значительные  работы  в  этом  направлении 

проводятся  в  США,  Германии,  Англии,  Франции,  Австралии,  скандинавских  странах. 

Эффективная методика по переработке и повторному использованию сточных вод внедрена 

в Стокгольме. 

На  основании  вышесказанного,  можно  прийти  к  выводу,  что    одной  из  основных 

комплексных  задач  наук  о  Земле,  прежде  всего  гидрологии,  гидрогеологии  и  экологии, 

является  разработка  научных  основ  рационального  использования  и  охраны  водных 

ресурсов  как  в  настоящий  период,  так  и  на  перспективу.  Важное  место  в  решении  этой 

задачи занимают пресные подземные воды ­ надежный источник питьевого водоснабжения 

во многих регионах и один из основных компонентов окружающей среды. 

С  учетом  этих  обстоятельств,  стратегической  целью  национальной  политики  по 

водным  ресурсам  является  осуществление  долгосрочных  мер  комплексного  характера, 

направленных  на  устранение  негативных последствий  ограниченности  водных  ресурсов  и 

создание  условий  для  экономического  роста,  решения  социальных  и  экологических 

проблем,  урегулирование  межгосударственных  водных  отношений.  При  этом  следует 

исходить из понимания того, что вода ­ это  ресурс, имеющий экономическую ценность  и 

определяющий устойчивость развития страны. 

Для  предотвращения  водного  кризиса,  кроме  усиления  административных  мер  по 

охране водных ресурсов необходима организация широкого геоэкологического образования 

населения,  особенно  молодежи.  Президент  Казахстана  в  своем  Послании  отметил,  что: 

«Нам  принципиально  важно  переосмыслить  наше  отношение  к  своим  природным 


399 

 

богатствам.  Мы  должны  научиться  правильно  ими  управлять,  накапливая  доходы  от  их продажи в казне, и самое главное – максимально эффективно трансформировать природные 

богатства нашей страны в устойчивый экономический рост» [5]. 

 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   78


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет