Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіPdf көрінісі
бет77/80
Дата22.12.2016
өлшемі5.96 Mb.
#125
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   80

ӘОЖ: 631.12.04 

       

Кӛлік қҧралдарына салынатын салық тҥсімдерін арттырудың негізгі       

бағыттарын жетілдіру жолдары 

 

Тұрынтаев А., аға оқытушы 

Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ Экономикалық Университеті 

 

Нарықтық қатынастар жағдайында салықтар мемлекетті қаржыландыру қызметі  жҽне  оның  аппаратын  ұстайтын  негізгі  қайнар    кҿзі    болып  

табылады. 

Мемлекет  салықтарды  пайдалана  отырып,  елде  болып  жатқан 

экономикалық процестерге активті түрде қатыса алады. Салықтар есебінен 

жиналған  ақшалай  қаржылар  мемлекетке  ҽлеуметтік  саясат  жүргізуге 

мүмкіндік  береді,  соның  ішінде  ҿзінің  ҿмір  сүру  деңгейін  минемалды 

деңгейде  қамтамасыз  ете  алатын  халық  топтарына  материалды  кҿмек 

кҿрсету мүмкіндігі  бар. 

Кез - келген мемлекет ҿзінің қаржылық базасы болғанда ғана ҿмір сүре 

алады,  басқаша  айтқанда,  ҿзінің  аппаратын  ұстауға  жҽне  ҿзінің 

функцияларын  орындау  процесінде  туындайтын  шығындарды  жабуға 

ақшалай қаржылары болғанда ғана  ҿмір  сүреді. 746 

 

Қай  мемлекетте    болмасын  бюджетке  түсетiн  түсiмнiң  негiзгi  кҿзi болып  салықтар  табылады.  Мемлекет  салықтардың  кҿлемi  мен  түрлерiн 

жинақтау  мен  тҿлемдi,  олардың  түсуiн  бақылауды,  оны  тҿлеуден  кейбiр 

жағдайда ауытқуды жазалауды заңды түрде бекiтедi. 

Жүргiзiлiп  жатқан  экономикалық  реформалардың  басты  мақсаты 

шаруашылық  жүргiзушi  субъектiлерге  түсетiн  салық  ауыртпалығын 

жеңiлдету,  қолданылып  жүрген  салықтар  мен  тҿлемдердi  реттеу  болып 

табылады.  Бұл  бағытта ең негiзгiлерiн мүлік салығын  акциздердiң  жҽне 

басқа да салықтардың  мҽнiн арттыруға ұқсас жағдайларда  салық салудың 

шамамен  тең тҽртiбi қолданылатын болады. 

Салық - бұл мемлекеттің бекітуі. Тек сол ғана азаматтарды белгілі бір 

кҿлемде 

ақшалай 


қаржыларды 

беруге 


міндетті. 

Қазақстан 

Республикасында салықты тҿлеу міндеттемелері 

азаматтардың 

Конституциялық міндеттемелерінің қатарына жатады. Осыған байланысты 

мемлекет саяси үкімет субъект ҿкілдігіне сүйене отырып ҽрекет етеді. 

Салықтар  шаруашылық  жүргізуші  субъектілер  мен  халық  табысының 

қалыптасуындағы  қаржылық  қатынастардың  бір  бҿлігін  білдіреді. 

Сонымен қатар, шаруашылық жүргізуші субъектілермен халық табысының 

белгілі бір мҿлшерін мемлекет үлесіне жинақтап, жинақтаудың қаржылық 

қатынастарын  кҿрсетеді.  Салықтар  мемлекеттің  пайда  болуымен    бірге  

қалыптасады   жҽне   мемлекеттің тіршілік  етіп дамуының негізі  болып  

табылады. 

Ҿркениетті  елдердің  қай-қайсысында  болмаса  мемлекеттік  бюджет, 

яғни  халықтың  ортақ  қалтасының  қаражаты  салық  арқылы  құралатыны 

белгілі.  Салық  жҽне  басқа  да  міндетті  тҿлемдердің  сомалары  «Бюджет 

жүйесі  туралы»  Қазақстан  Республикасының  заңына  жҽне  тиісті  жылға 

арналған  республикалық  бюджет  туралы  заңдарда  белгіленген  тҽртіппен 

тиісті  бюджеттердің  кірісіне  түседі  Қазақстан  Республикасында  кҿлік 

құралдарына салынатын салық ұлттық кірістің   ҿте аз бҿлігін құрайды. 

Елдің  экономикалық  потенциалының  маңызды  элементі  болып  кҿлік 

құралдары  саналады.  Кҿлік  құралдары  Қазақстан  Республикасы 

экономикасында  елеулі  орын  алады.  Республиканың  жинақталған 

қоғамдық  ҿнімінде  кҿлік  құралдарының  үлесі  ҿте  тҿмен.  Оны  келесі 

кестеден кҿруге болады. 

 

2010-2012  жылдардағы  Қазақстан  Республикасы    салық  жүйесiндегi салықтардың  үлесі 

млн тенге  

Салықтардың  аталуы 

2010 жыл  

2011 жыл  

2012 жыл  

Салықтық түсімдер барлығы: 

2 934 081 

3 982 338 

4 095 366 

Салықтық түсімдер  үлесі, % 

100 


100 

100 


Корпоративтік табыс салығы  

837 233 


1 050 380 

1 041 217 

Салықтық түсімдердегі үлесі, %  28,5 

26,3 


25,5 

Жеке табыс салығы  

312 331 

376 245 


438 498 

747 

 

Салықтық түсімдердегі үлесі, %  10,6 9,4 

10,7 


Ҽлеуметтік салық 

253 829 


296 843 

340 997 


Салықтық түсімдердегі үлесі, %  8,6 

7,4 


8,3 

Мүлікке салынатын салық 

107 917 

117 399 


127 485 

Салықтық түсімдердегі үлесі, %  3,6 

2,9 

3,1 


Жер салығы  

13 467 


12 977 

13 039 


Салықтық түсімдердегі үлесі, %  1,2 

1,0 


0,3 

Кҿлік  құралдарына  салынатын 

салық 

26 262 


29 975 

30 961 


Салықтық түсімдердегі үлесі, %  1,1 

1,1 


0,7 

Бірыңғай жер салығы  

761 

818 


820 

Салықтық түсімдердегі үлесі, %  0,7 

0,8 

0,02 


Қосылған құн салығы, барлығы   677 229 

865 213 


914 361 

Салықтық түсімдердегі үлесі, %  23,1 

21,7 

22,3 


Акциздер, барлығы 

61 423 


76 400 

93 143 


Салықтық түсімдердегі үлесі, %  2,1 

1,9 


2,2 

Табиғи, 


ресурстарды 

пайдал.түсім 

231 273 

298 039 


303 928 

Салықтық түсімдердегі үлесі, %  7,8 

7,5 

7,5 


Халықарал 

сауда, 


сыртқы 

операц сал 

373 800 

813 790 


744 444 

Салықтық түсімдердегі үлесі, %  12,7 

20,0 

18,1 


Ескерту: 

Қазақстан 

Республикасы 

Қаржы 


министрлігінің 

статистикалық бюллетені №12 (168),  желтоқсан 2012 ж. 

 Қазіргі  таңда  үкіметіміздің  алдында  тұрған  міндет  -  ол  тұрақты 

қабылданған зандардың негізінде қаржы жүйесін қалпына келтіріп, ондағы 

салық  арқылы  түсетін  түсімдерді  реттеп,  олардың  дұрыс  бҿлінуін 

қамтамасыз  ету  болып  табылады.  Жҽне  де  салықтар  қазынаны  толтырып 

қана  қоймай,  ҿндірістің  ҽрі  қарай  дамуының  белсенді  стимулының  ролін 

атқаруы қажет деген тұжырымға келеміз. Олар кҽсіпкерлікке деген ынталы 

тежеу  механизмі  болып  келмей,  керісінше  оның  тиімді  ҽрекет  етуінің 

қосымша бірден-бір факторының ролін атқаруы қажет. 

   Сондықтан  да  жүргізіліп  жатқан  экономикалық  реформалардың 

басты мақсаты  шаруашылық      жүргізуші   субъектілерге  түсетін   салық 

ауыртпалығын  салмай,  қолданылып  жүрген  салықтар  мен  тҿлемдерді 

реттеу  болып  табылады.  Бұл  бағытта  ең  негізгі  мҽселе,  акциздер  мен 

меншікке  салықтардың  мҽнін  арттыру,  ұқсас  жағдайларда  салық  салудың 

шамамен тең тҽртібі қолданылатын болады.Автокҿліктерге салықты ҿсіру 

мҽселесі  соңғы  бірер  ай  кҿлемінде  жұрт  аузымен  сан-саққа  жүгіріп  тұр. 

Экономика жҽне бюджеттік жоспарлау министрі Ерболат Досаевтың елдегі 

кейбір  заңнамалық  актілеріне  салық  салу  мҽселелері  жҿніндегі  ҿзгерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы ұсынысы кҿп кҿңілге алаң салды. 

Содан  бері  бұл  ұсыныс  ел  талқысында.  Десек  те,  мҽселенің  мҽнісіне 

барып,  наразылық  танытып  жатқандар  негізінен  қозғалтқыш  кҿлемі  3000 748 

 

текше сантиметрден асатын жеңіл кҿлік иелері. Оларды қатты алаңдатқаны алдағы  жылдың  басынан  бастап  мотор  кҿлемі  3-тен  4  мың  текше 

сантиметр  аралығындағы  автокҿліктерге  салынатын  салық  15  айлық 

есептік кҿрсеткіштен 35-66 АЕК-ке дейін бір-ақ кҿтерілмек.  Қазіргі таңда 

жаңа  бюджет  саясатының  тұжырымдамасы  ҽзірленіп  жатыр.  Онда 

Жалпыұлттық  жоспардың  5-тармағына  орай  мемлекеттік  бюджет 

тапшылығын қысқарту мақсатымен ауқаттылыққа салық салынады. Оның 

ішінде  мүлік  жҽне  кҿлік  құралы  салығының  фискалдық  функциясын 

күшейту  кҿзделген.  Дей  тұрғанмен,  министр,  кҿлік  салығын 

жоғарылатудың  негізгі  мақсаты  бюджетті  толықтыру  емес,  қазіргі 

халықаралық  тҽжірибеге  сҽйкес,  кҿлік  құралы  салығына  пропорционалды 

экономикалық  негізделген  ставка  белгілеу  болып  табылады.  Ҿз  кезегінде 

Салық  кодексіне  сҽйкес  кҿлік  салығын  есептеу  автокҿліктердің 

қозғалтқыш  кҿлеміне  қарай  айлық  есептік  кҿрсеткіштермен  белгіленген 

ставкалар  бойынша  жүргізіледі.  Осы  тетік  салық  жинау  жҽне  салықтық 

ҽкімшілендіру  үшін  тиімді  болып  табылады,  дейді.  Сонымен  қатар,  2009 

жылы  күшіне  енген  Салық  кодексін  ҽзірлеу  кезінде  салық  салу  ҽділдігін 

белгілеу  үшін  ставкаларды  азайта  отырып,  есептеу  кезінде  пайдалану 

мерзіміне  қарай  автокҿліктерден  түзету  коэффициенттерін  алып  тастау 

жҿнінде шешім қабылданыпты. Бұл шара автокҿлік иелерінің экологиялық 

стандарттары  тҿмен  ескі  машиналарды  сатып  алуға  жҽне  пайдалануға 

ынталы болмауы үшін жасалған екен. 

 

  

Бұрынғы  салық  салу  тҽжірибесі  автокҿлік  иелерін  ескі  кҿліктерін 

сақтауға ынталандырған. Сҿйтіп, автокҿлік паркінің одан ҽрі ескіруіне жол 

берді.  Соның  салдарынан  қоршаған  ортаға  жҽне  халықтың  денсаулығына 

зиянын  тигізді.  Ҽйткенмен,  жаңа-ескі  автокҿліктерге  салынатын 

салықтардың 

айырмашылығы 

болмайды, 

делінген 

министрліктің 

жауабында.  Бұған  қоса,  Салық  кодексіне  сҽйкес  мемлекеттік  мекемелер 

мен  Ұлы  Отан  соғысына  қатысушылар,  мүгедектер  мен  кҿпбалалы 

аналарға белгіленген жеңілдіктер түгел алып тасталуы ықтимал.Оған себеп 

қымбат кҿліктерді сол кісілердің атына тіркеу жаппай құбылысқа айналып 

кеткен.  

Салық  салудағы  күрделі  жағдайларды  ескере  келе,  салық  салуды 

жүйелі  жолға  қою,калыптасқан  проблемаларды  шешу  үшін  салық 


749 

 

орғандары  салық  тҿлеушілермен  интенсивті  байланыс  орнатуы қажет,сондай-ак, салық тҿлеудегі ынталандыру шараларын қолданған жҿн. 

"Салық  мҽдениетін  түзету  қорын"  жедел  іске  қосу  керек.  Ол  үшін 

бірнеше  бағыттар  жұмыс  істейтін  болады.  Мұнда  тҽрбиелеу  шаралары 

балалар  мен  жасҿспірімдер  арасында  жүргізіледі.  Шаралардың  міндеті- 

жеткіншектердің келешекте салық тҿлеуші Қазақстанның азаматы ретінде 

ҽлеуметтік мақсатқа бағдар беру, сҿйтіп оларды ҿркениетті қоғамда жұмыс 

істеуге  даярлау.  Қорды  құру  мақсаты  -  Қазақстандағы  салық  мҽдениетін 

түзету процесіне белсенді түрде ықпал ету. 

Кҿлік  құралдары  салығының  түсімін  жоғарылату  мақсатында  салық 

жеңілдіктерін  пайдаланушыларға  белгілі  бір  сомада  шектеу  қойылуы 

қажет. Немесе жеңілдігі бар жҽне кҿлік құралын басқаруға мүмкіндігі мен 

құқығы  бар  жеке  тұлғаларға  ғана  салық  жеңілдігі  берілуі  орынды  болар 

еді.Ҽрине,  мемлекет  барысында  бюджеттiң    кiрiс  бҿлiгiн  кҿбейтуге 

тырысады.  Кҽсiпкер де солай, ешкiм ҿз еркiмен, ҿз табысының бiр бҿлiгiн  

беруге құлшынбайды. Мiне, сондықтан да ҽр елдiң  ҿз салық кодексi бар. 

Олар  ҽр  елдiң  экономикасының  қаржы-несие  саясатының,  тұрмыс-

тiршiлiгiнiң жағдайына байланысты ҽртүрлi болып келедi. 

Дамыған    елдердiң    салық  саясатының  ерекшелiгi    кҽсiпкерлiк 

қызметпен айналысушы тұлғалардың салық ставкаларын тҿмендету болып 

табылады.  Егер  салық  ставкалары  тҿмендетiлсе    бюджетке  тҿленетiн 

түсiмдердiң  бiразы  азаяды,  бiрақ  салық  салынатын  базаның  ұлғаюына 

ҽкелiп соқтырып, кейiннен тҿленетiн салық мҿлшерi де кҿбейедi.                                                         

                           

                             Пайдаланылған ҽдебиеттер  

 

1.

 С.Құлпыбаев    С.Ж.  Ынтықбаева,  В.Д.  Мельников    Қаржы: 

Оқулық.- Алматы: ЖШС  РПБК «Дҽуір», -2011.-784бет. 

2.

 

  Абиева  С.Н.,  Алиева  М.М.  Салық  жҽне  салық  салу:  Оқу  құралы.-Алматы: ЖООҚ,  2012.-248б. 

3.

 Салық  салу  негіздері.  Оқулық  /Б.Лесбеков.  Б.Ж.  Ермекбаева.-  Алматы, 

2003ж. -14б.  

4.

 

Салық  жҽне  бюджетке  тҿленетін  басқа  да  міндетті  тҿлемдер  туралы  Салық кодексіҿзгерістер мен толықтыруларымен), 2013ж. 

5.

 Үмбеталиев А.Д., Керімбек Ғ.Д. «Салықтар жҽне салық салу»: Оқулық. 

– Алматы: Экономика, 2012ж.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750 

 

УДК 316.485.25  

Социально - психологические  и  правовые  принципы   

противостояния  экстремизму и терроризму 

 

Торебаева А.С.  Университет «Сырдария» 

 

 

XXI  век  вошел  в  историю  человечества,  как  век  чрезвычайных,                стретельных  и  бурных  преобразований  почти  во  всей  сфере                        

жизнедеятельности современного жителя нашей планеты. 

Многие  люди  совершенно  не  понимают,  недооценивают, 

равнодушны и    стараются оставаться в стороне, когда рядом совершаются 

какие-нибудь 

безнравственные 

поступки 

как 


правонарушение, 

хулиганство, жестокость, обман и т. п.  Они смотрят на  все это,  как  на 

что-то  не  касающееся  его,  что  и  без  его  участия  «завтра»  повсюду 

воцарится мир, благополучие и изобилие. Конечно, это несбыточная мечта 

того  же  исторического  и  современного  человека,  который  забыл  о  самом 

главном  -  своем          предназначении  на  этой  планете  и  окружающем  его 

мире, что он обязан и должен отвечать за все свои поступки и грехи. Но, 

если просто призадуматься над этими вопросами,  замыслами и деяниями 

человека,  как  о  его  невежествах,  жестокостях  и  других  отрицательных 

поступках  и  действиях  к  себе  подобным  и  окружающим,  то  волей  -  не 

волей  становится  страшно,  что    же  происходит  и  что  будет  с  нами 

дальше…? 

   

Проблема  проникновения  в  социальную  среду  всякого  рода преступных  деяний, как экстремизм и терроризм явление не сегодняшнего 

и  не  вчерашнего  дня.  Они,  уходя  своими  безнравственными,                                

социально-психологическими  страшными  корнями  в  историческое        

прошлое. Причиной и симптомом всякого рода противозаконных и трудно 

исправимых криминальных явлений, которые в дальнейшем могут перейти 

в жестокие и не предсказуемые действия, являются причиной зарождения 

всякого 

рода 


социально-психологической 

не 


уравновешенности,                

внутреннего и внешнего не согласия некоторых групп и категорий людей. 

           Эти  не  согласия  и  своего  рода  мировоззренческие  расхождения,  в 

правильном  понимании  новых  социально-психологических  явлений  в         

области  экономики,  политики,  международных  событий  и  т.д.,                     

способствуют  появлению  всякого  рода  необоснованных  разговоров, 

токований,  споров,  несогласий,  противоречий,  не  дружелюбных  и 

враждебных настроев. Они не редко и зачастую являются опорной точкой 

и  стартовой  площадкой  для  некоторых,  так  называемых  болельщиков  и 

борцов за справедливость и  демократию. 

   

Все отрицательные социально-психологические явления, какими они не  были,  собираются,  изучаются  и  прорабатываются  лидерами,                          

организаторами  и  руководителями  экстремистских  и  террористических 751 

 

субъектов.  Они  изучают,    обрабатывают    и  смешивают  все  негативные        информационные  материалы  с  теми  или  другими  социально-

психологическими  провокационными  событиями,  которые  еще  в  памяти 

людей  и  являются  определенной  причинной  болью.  Все  эти  негативные 

социально психологические события напоминаются в нужный момент, уже 

ожидающими  такого  рода  информации  и  инструкции,  специально                   

подготовленным  людям  их  идеологами.  Следует  заметить,  что  идеологи 

такого  рода  направления  деятельности,  стараются  постепенно  войти  в          

доверие  людей,    а  затем  определяют  из  их  числа  своих  верных                  

исполнителей,  которые  постепенно  становятся  даже  активными  членами 

этих  сочувствующих  субъектов.  Не  исключено,  что  он    которые,  из  так         

называемых обиженных или не согласных с теми или иными социальными 

положениями  люди,  становятся    активистами,  лидерами  и  даже                 

руководителями  этих  криминальных  и  опасных      группировок  и               

организаций. 

   

На  сегодняшний  день  во  многих  политологических,  юридических             справочниках,  литературных  источниках  и  в  средствах  массовой                            

информации  даются  различные  понятия  и  объяснения  современному          

экстремизму и терроризму. Так например: идеологический, политический, 

межнациональный,  националистический,  религиозный,  экономический, 

экологический,  культурный,  спортивный,  военный  и  т.д  [1].  Вот,  что      

пишет в своей статье «Влияние религиозно-политического экстремизма на 

преступность» Т. Б. Рамазанов «... наибольшую опасность для общества и 

государства 

представляет 

религиозно-политический 

экстремизм,                  

направленный  на  свержение  существующего  государственного  строя  и         

построения  нового  государства  с  иным  политическим  и  правовым            

режимом»  [2].  Да,  следует  особо  отметить,  что  в  нынешних    условиях,       

наиболее  глубоко  проникающим  и  все  сторонне  опасным  является              

религиозный    экстремизм  и  терроризм.  Он  часто  служит  как  надежный 

щит  для  прикрытия  почти    многих  преступных  замыслов  экстремистов, 

террористов,  контрабандистов  и других  криминально-опасных  элементов. 

Поэтому,  в  данном  случае  речь  идет  о  своевременной  социально-

профилактической  работе  по  борьбе,  начиная  с  мелкого  хулиганства                     

и  заканчивая  бандитизмом,  экстремизмом  и  терроризмом.  Они  могут                    

проявляться  в  любой    «закваске»  и  форме,    у  тех  или  иных 

заинтересованных 

субъектов, 

в 

качестве идеологического 

и 

мотивационного  механизма,  в  целях  для  совершения  целого  ряда различных  по характеру и опасности тяжелейших преступлений. 

   


Исходя из анализа предшествующих понятий и их характеристик, мы 

можем  сказать,  что  любые  экстремистские,  террористические  и  другие 

криминально-преступные  действия  могут  принять  свою  новую  окраску  и 

форму  действий.  В  этом  плане,  идеологи  этих  субъектов,  стараются           

обязательно  сблизить  их  с  другими  направлениями  криминально-

преступного  мира,  экстремизма  и  терроризма.  Обычно  в  эту,  опасную  и 

криминально-идеологическую паутину попадаются люди с криминальным  


752 

 

прошлым,  так  называемые  со    «слабым  характером»,    живущие    «одним днем» и т. д. 

   


Криминальные  замыслы,  постепенно  обогащаясь,  всеми  нужными 

для  своего  преступного  проявления  и  действия  механизмами  и                          

соответствующей  материально-идеологической  базой  превращаются  в          

политический, экономический, религиозный, военный и т. д. экстремизм и 

терроризм.  Их  притягивают  и  связывают  криминально-психологические 

интересы, как их  внутреннего содержания, так и дальнейших совместных 

планов  действий.  Как  утверждают  специалисты-эксперты,  в  этих             

криминально-преступных деяниях трудно различить:  где политика,  а где 

криминал,  т.  к.    в    ход  пускается  все    возможное  и  невозможное,  без         

понятий об ответственности  перед человечеством. 

   

Терроризма,  является  наиболее  опасной  формой  экстремизма  (от латинского «ехtremus -крайний), означающего приверженность к крайним         

взглядам  и  мерам.  В  многонациональных  и  много  конфессиональных           

государствах,  как  СНГ,  особую  опасность  представляет  этнический  и           

религиозный экстремизм[3]. 

   

Чем же отличается и опасен этнический и религиозный экстремизм и     терроризм,  какие  причины  и  факторы  являются  их  возбудителями,            

рычагами,    механизмами,  движущей  силой  и  т.  д.?    Конечно  ответов,         

разъяснений,  толкований  и  других  информационно-определяющих           

составляющих можно    перечислять множество.  Но вопрос заключается в 

том  -  какова  их  роль  и  что  делается  в  социально-профилактическом           

(предупредительном)  плане  работы  с  различными    слоями  и  категориями 

населения  в  нашем  обществе,    в  том  или  ином  государстве?    Почему  мы 

говорим о тех или иных слоях и категориях     населения того или иного 

общества  или  государства?  Дело  в  том,  что  после      распада  СССР            

появились  множество  не  зависимых  и  самостоятельных  государств,            

которые  на  протяжении  73  и  более  лет  были  связаны  единой 

политической,  экономической,  научно-образовательной  системой  и 

многими  другими  общими  законодательно-правовыми  определяющими 

признаками, так называемой Советской системой. Ко всему этому, распад 

этой старой системы и преобразование новых и не зависимых государств, 

способствовали  столкновению  с  внезапными  и  довольно  болезненными 

процессами и  собятиями. Это непредвиденные и неожиданные кризисные  

положения  во  многих  направлениях  развития  и  становления  этих  новых 

государств. 

   


Весь вопрос заключается в том, что эти новые государства оказались 

с  нарушенной,  взаимосвязанной  и  взаимозависимой  экономикой,              

устаревшей технологией и многими другими недостатками,  почти во всех 

областях и  отраслях промышленности, производства, сельского хозяйства 

и т. д. 

   


Но  самым  важнейшим  событием  и  непривычным  явлением  всех                    

новообразованных этих государств СНГ оказалось,  что те же самые люди 

со  старым  укладом  социального,  политического,  экономического,                                


753 

 

духовно-нравственного  мышлений,  мировоззрений,  образа  жизни,  и  т.  д.,           оказались    оторванными    друг  от  друга  и  с  новыми  гражданствами.         

Видимо,  не  каждому  представителю  этих  новых  государств,  было  не           

просто  воспринять  и  осмыслить  все  эти  стремительные  перемены  и           

события  как:  крахсоциалистического  строя,  новые  законы,  права,  другие 

духовно-нравственные    ценности  и  т.д.    Дело  в  том,  что  многие  люди     

оказались  потерянными  в  совершенно  новом  хаосе,  таких  понятий  как        

демократия,  перестройка,  бизнес  и  многие  другие    определения  и  их        

составляющие. 

   

Следует    обратить  внимание  на  то,  что  остро  и  небывало  возросла         потребность  «нового  человека»,  не  только  в  товарах  первой                        

необходимости,  но  и  во  многих  других  понятиях  политической,                      

экономической,  международной,  социально-духовной  и  многих  других 

общечеловеческих направлениях. 

   

Одним  из  особых  и  довольно  простых,  кажущих  на  первый  взгляд           вопросов,  является  бурное  развитие  и  проникновение,  так  называемой          

информационно-политической, 

экономической, 

научно-технической,           

образовательной  и  духовно-нравственной  потребности.  Конечно,  для           

разрешения      всех    этих  социальных    потребностей  необходимы                    

определенные пространственно-временные условия и усилия. Поэтому все 

эти  понятия  временных  трудностей,  имели  место  в  противоречии  и            

проявлению недовольства в некоторых кругах того или иного общества, с 

чем  не  «хотели»  смириться  некоторые  представители  тех  или  иных             

социальных групп, слоев и категорий населения, религиозных направлений 

и т. д. 


   

Некоторые специалисты говорят, что политический или религиозный           

экстремизм  и  терроризм  в  «чистом»  виде  не  представляет  особой            

серьезной  опасности,  но  иногда,  когда  тот  же  самый  экстремизм  и           

терроризм  служит  мотивом  для  особо  опасных  преступлений,  таких  как 

массовые беспорядки, бандитизм, убийства и т. д.,  В этом случае степень 

их опасности приближается к трудно предотвратимым и не поддающийся 

контроля над создавшейся  ситуацией и угрозой. 

   

Следует  заметить,  что  в  конце  20  века,  заметно  и  остро  начал                проявляться  национальный  вопрос,  который  как  ни  когда  начал                

приобретать  все  более  напряженный  и  конфликтный  характер.    Весь             

вопрос    состоял    в  том,    что  тенденция    развития    в    распространения       

искаженной    информаций    в    своих    толкованиях,  по  так  называемым             

национальным вопросам, способствовали к постепенному и своеобразному 

психологическому «брожению», и вместе с тем, накоплению криминально-

опасных  и    других  новых  проявлений  в  виде  экстремистских  и                        

террористических  вспышек. Такие,  не  всегда  понятные с первого  раза  

криминально  -  психологические  действия  перерастали  в  совершенно        

неожиданные,  тяжелые    и    совершенно    не    управляемые  криминально  - 

террористические акты. 


754 

 

   Психологическая  внешность  и  внутренность,  а  также  структурная            

опасность,    по    всем    определяющим    характеристикам  и    размаху              

перерастали  в  еще  более  тяжелые,  чуть  ли  не  в  военные  действия.             

Наглядным  примером  таких  событий  являются  гражданско-военные             

действия  в  Нагорном  Карабахе,  Южной  Осетии,  Абхазии,  Киргизии,        

Ливии,  Египте,  Сирии  и  т.  д.  Такие  экстремистке  и  террористические           

действия  имеют  свою  особую    идеологическую  и  геополитическую         

тактику,  к  которым  не  всегда  и  своевременно  можно  принять  меры          

противодействий  и  противостояний.  Дело  в  том,  что  почти  все                     

религиозные и вместе с тем национальные разветвления  разбросаны или 

как говорят «рассыпались»,  а также находятся во многих  государственно 

-  территориальных    субъектах  новообразованных  государств.  И,  как            

правило,  все  религиозно-культурные  и  национальные,  так  называемые          

ценности веками хранятся и передаются из поколения в поколения тех или 

иных социальных общностей,  как нечто  из понятий «большой и великой» 

тайны для других,  т. е. – посторонних и чужих. 

   

В    ход    пускаются    самые    ухищренные,    не    правдоподобные,  но                 заранее    и    очень    умело    сфабрикованные,    чаще    всего  связанные    с         

последними  уже  нашумевшими  и  постоянно  подогреваемые  ложными          

информациями    и  фактами    тех    или    иных  событий,  которые  на  слуху              

почти  у  каждого  жителя  этого  региона  [4].    Следует  заметить,  что  в               

людской  массе    наблюдаются    и    такие,    которые  без  разбора                          

воспринимают,  по    своему  трактуют  и  разносят  без  всяких  оснований  и         

надобностей любую информацию, как говорят в народе «на свой лад».  Вот  

это,  как  раз  есть  и  является  одним  из  самых  опасных   социально – 

психологических    явлений,  которые  постепенно  вживаются  и    оседают,  а 

потом 


быстро 

перерастают 

в 

те 


или 

иные 


криминальные                                

межнациональные,    религиозные,  экстремистские  и  террористические             

события,  о  которых  мы  говорили  выше.  Например:  люди  пожилого 

возраста  и  тем  более  верующие,  очень  болезненно  и  своеобразно 

воспринимают  и  реагируют  на    любые  отрицательные  разговоры,  в 

которых  речь  идет  о  религии  о  сегодняшних    экономически,  

экологических и других затруднениях и т.п. При этом они совершенно не 

знают  толком,  о  чем  шла  и  идет  речь,  не  говоря  о  том,  от  куда    вся  эта 

необоснованная информация, т.е. они уже по своему трактуют и   передают 

чуть ли не тайно и шепотом, как говорят в народе «с боку – припеку», что 

сам    бог  свидетель,  что  он  сам  лично  слышал  -  как  говорил  вполне 

уважаемый  и  просвещенный  верующий.  Почти  такая  же  психология 

восприятия  и  толкования  совершенно  чуждой  и  необоснованной 

информации  прослеживается  во  многих  возрастных  категориях  людей. 

Поэтому,  видимо    следует  обратить  особое  внимание  и  включить,  как 

нужное  и  важное    профилактическое  социально-педагогическое 

мероприятие  во  всех  социальных институтах воспитания разъяснительно-

воспитательную 

работу 

о 

последствиях  

экстремистских,  

террористических    и  других  негативных    явлений.  Поэтому,  эту 


755 

 

разъяснительную, профилактическую и социально-педагогическую  работу  следует и необходимо постоянно проводить  и  держать под контролем и 

не    позволять  их  проникновения  во  всех  социальных  институтах  

воспитания. 

Түйін 


 

Осы  мақалада  мемлекетаралық  эстремизм  мен  терроризмнен  туындаған 

қиындықтармен,    қарапайым  сұрақтармен  танысуға  жол  ашады.  Одан  басқа  онда 

саяси-психологиялық  ҽдістер  мен  принциптер  түсіндірілген  жҽне  экстремизм  мен 

терроризмге қарсы күресу жұмыстары кҿрсетілген. 

Түйін сҿздер: экстремизм, терроризм. 

Summary 

 

 This article provides and introduction to the modern problems of international terrorism 

and extremism. 

Moreover, it revels the social and psychological  principles and methods of advocacy for the 

fight against extremism and terrorism. 

Keywords: terrorism, extremism. 

 

Список  использованной  литературы  

1.

 Рамазанов  Т.Б.    «Влияние  религиозно-политического  экстремизма  и             

престуность. 

2.

 

ДашевР. Х. О истории современного терроризм. Москва. 2007. 3.

 

Саркисян  М.А.  Международный  терроризм  как  преступное  деяние  по  международному  праву.  Автореферат  канд. дисс.  Москва. 2003. 

4.

 Закон  «О  борьбе с  терроризмом».  Астана.,  1999. 

 
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   80
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет