Сборник состоит из четырех разделов: Государственный язык


КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИжүктеу 1.82 Mb.
Pdf просмотр
бет22/29
Дата22.12.2016
өлшемі1.82 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   29

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
КАК РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ В ПЛАНИРОВАНИИ 
УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

228
Далбина А.Б., 
«№ 4 «Балдəурен» ясли-бақшасы» КМҚК Семей қаласы 
БАЛАҒА ЕРТЕ ЖАСТА АҒЫЛШЫН ТІЛІН ҮЙРЕТУДІҢ 
ТИІМДІЛІГІ
Қазақстан  Республикасының  Президенті  Н.Ə.  Назарбаевтың 
«Қазақстан-2050».  Стратегиясы  қалыптасқан  мемлекеттің  жаңа  сая-
си бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауын əрбір қадамын сенімді 
басқан  мемлекетіміздің  əлемдік  қауымдастықтар  қатарынан  қалмай, 
болашақты  оптимисттік  көзқараспен  болжамдап,  өзінің  бəсекеге 
қабілеттілігін  дəлелдей  алатын,  өркениетті  даму  жолындағы  жаңа 
бағыттарын айқындаудың жолы деп білеміз.
Еліміздегі  соңғы  онжылдықтар  ішінде  орын  алған  өзгерістер 
халықаралық  байланыстардың  едəуір  кеңеюіне  себепші  болды,  соның 
нəтижесінде  ағылшын  тілін  меңгерудің  мəдениаралық  қарым-қатынас 
құралы  ретіндегі  қажеттілігі  біршама  артты.  Бүгін  де  экономикалық 
байланыстардың  дамуымен  байланысты  ағылшын  тілінің  ролі  ар-
тып  отыр.  Біздің  азаматтардың  шетел  тілін  білуі,  өзге  елдерде 
Қазақстандықтардың  мəртебесін  қалыптастыруға    ықпалын  тигізеді. 
Сондықтан ағылшын тілін оқыту мектептер мен жоғарғы оқу орында-
рында міндетті компаненттерге айналып отыр. Бірақ  көптеген мектепке 
дейінгі мекемелерде де бұл үрдіс қалыптасып отыр. Шет тілін ерте жа-
ста меңгерту балаланың тілге деген қызығушылығын, басқа халықтың 
тілі мен  мəдениетіне деген құрметін, сонымен қатар коммуникативті – 
тілдік байланысты дамытудың тамаша мүмкіндіктерін тудырады. 
Шет  тілі  –  табиғат,  қоршаған  орта,  өзіндік  ерекшелік,  ұлттық 
дəстүр,  балаларға  арналған  халық  ертегілері,  фольклоры,  өлеңдері 
мен  əндері  сияқты  өзіндік  құндылықтары  арқылы  балаға  жаңа 
əлемді  танып  білуге  жол  ашады.  Осылардың  барлығы  мектеп  жасы-
на  дейінгі  балалардың  əлем  туралы  біртұтас  ұғымын;  өзге  адамдарға 
төзімділігін; шет тілін өмірлік маңызы бар құрал ретінде меңгеруге де-
ген қызығушылықтарын қалыптастыруға ықпал етеді.
Тілдерді меңгеру үшін ең қолайлы кезең ретінде 4-5 жас аралық 
екендігін мамандар атап көрсетуде. Психологтар (Л.С. Выготский, С.Л. 
Рубинштейн, А.А. Леонтьев, Б. Уайт, Дж. Брунер, В. Пенфильд, Р. Ро-
бертс, Т. Элиот) бала төрт жасынан бастап ересек адамға қарағанда шет 
тілдерін оңай меңгере алатынын пайымдайды.
Раздел 3. 
Вопросы реализации компетентностного подхода 
в преподавании иностранных языков

229
Осы  жаста  тілдік  материалды  есте  сақтауы  берік  бола-
ды,  фонематикалық  естудің  жоғары  жеңгейі  белгіленеді.  Шет  тілді 
меңгеруде  үзіліс  болса  да,  меңгерілген  дағдылар  ұзақ  уақытқа  дейін 
сақталатын болады. Мектепке дейін жастағы меңгерген сөйлеу жылдам 
қалпына келетіндігі белгіленеді.
Мектеп  жасына  дейінгі  бала  зейіннің  ұзақ  концентрациясын 
сақтай  алады,  оның  мақсатқа  бағытталған  іс-əрекетті  қажет  етіп,  ол 
жеткілікті  лексикалық  қорды,  өзінің  коммуникативті  қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін сөйлеу модельдерін меңгереді. 
Осы  жас  аралығында  балалардың  қарым-қатынастарына 
қызығушылығы  дамып,  қоршаған  ортаның  заттарын  тану  шеңбері 
кеңейеді. Балалар осы жасында қоршаған ортаның заттары арасындағы 
кейбір  байланыстарды  жəне  тəуелділіктерді  өздігінен  орнатады.  Ба-
лаларды  алғашқы  оқыту  сатысында  сөзді  жаттау,  тілдік  үлгідегі 
ұғымды  түсіндіру,  өлеңдер  жəне  тағы  басқалары  қолданылады.  Бұл 
жаттығулардың  мақсаты  балалардың  өз  ойларын  толық  жеткзулеріне  
мүмкіндік береді. Сондықтан ауызша сөйлемдерді еңгізген кезде I have 
a.., This is a… деген сияқты сөз тіркестерін балалар игеріп қана қоймай, 
тез ұғып алып, ұғымдарды  дұрыс қолдана алатындай етіп жүргізу қажет. 
Сондай-ақ,  бала  ағылшын  тіліндегі  сөздерді  немесе  сөйлемдерді  тез 
есте сақтап алу үшін ойындар, тез жатталатын сөздер, ұйқас тақпақтар, 
өлеңдер үйреткен тиімді.
Ағылшын  тілін  үйретуде  балалардың  коммуникативтік, 
танымдық жəне басқа да белсенділіктерін, оның еркіндігімен, өзін-өзі 
шығармашылық тұлғасынан көрсетуге деген қабілеттілігін артыру жол-
дарына  аса  назар  аударуымыз  керек.  Балалардың  сөйлеуі,  біріншіден, 
ерекше мəнді сөздер арқылы баюы тиіс.
Жиі қолданылатын сөздік қорға бір уақытта 4-5 жаңа сөз кіреді. 
Енгізілген  сөздердің  арасында  бір-бірімен  байланысы  бар  бірнеше 
сөздер болуы шарт. 
Мектеп жасына дейінгі балаларды оқытудың негізгі технология-
сы – ойын əдісі, сөздік əдісі, қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар-
ды  қолдану  арқылы  мультимедиялық  оқыту  құралдары  сияқты  оқыту 
əдістемелерінің үйлесімді байланысына негізделген. 
Ойын балалның дұрыс дамып қалыптасуына жəне тəрбиеленуіне 
үлкен  əсер  етеді.  Мектепке  дейінгі  бүлдіршіннің  жеке  тұлға  болып 
қалыптасуна жəнк қоршаған ортасымен байланысын қалыптастырады. 
В.А.  Сухомлинский  айтып  кеткендей,  «Ойын  −  бұл  үлкен  кең  терезе, 
Далбина А.Б.
БАЛАҒА ЕРТЕ ЖАСТА АҒЫЛШЫН 
ТІЛІН ҮЙРЕТУДІҢ ТИІМДІЛІГІ

230
осы  терезе  арқылы  баланың  жан  дүниесіне  қоршаған  əлемі  туралы 
өмірлік ағым енеді» деген. Сондықтан да ойын арқылы бала, ағылшын 
тілінде алғашқы сөзді немесе сөз тіркесттерін үйрене алады. Ағылшын 
тілін  үйренуде  көбінесе  дидактикалық  ойындар,  сюжетті-рольдік  ой-
ындар, сөздік ойындар, қозғалмалы ойындар, драматизация ойындары 
қолданады. 
Оқыту  барысында  жүргізілетін  жұмыстардың  формалары  мен 
түрлерінің  бірлігі  сақталады,  осы  ретте,  көрнекілік  жəне  бейнелілік 
əдісі  басым  болмақ,  себебі  бала  сөзді  дара  лексикалық  бірліктердің 
жиынтығы ретінде емес, біртұтас ұғым, бейне ретінде қабылдайды. Ба-
ларлар көрген суреттерін немесе естіген өлеңдерін тез естеріне сақтап 
қалады. Себебі, дəл осы жас балаларының көрнекілік жəне бейнелілік 
қабылдауы өте жоғары болады. 
Ойынж  аттығулар  тыңдату,  педагогтың  дұрыс  айту  үлгісіне 
еліктеп  қайталау,  балаларға  дұрыс  мұқамды  қалыптастыру,  елестету, 
есте сақтау, ойлауды дамыту. Тақырыптық суреттер, əндер, тақпақтар, 
ағылшын тілдерінде мультипликациялық филімдерді көрсетуді өте жиі 
қолдану  қажет.  Осының  бəрі  сабақтың  қызықты,  жарқын,  естен  кет-
пес болатындай болуына мүмкіндік береді. Баламен даралап ағылшын 
тілінде тіл табысу – дамуының негізі болады.
Барлық грамматикалық материалдар белсенді түрде меңгеріледі. 
Балалар əр түрлі мазмұннан тұратын: жалпы, арнаулы, өздігінен сұрақ 
қою,  өз  ризашылығын  білдіру,  мақұлдау,  жақтырмау,  естігенін  жоққа 
шығару  сияқты  сұрақтарға  жауап  берулері  қажет.  Сөз  қарқыны  дара 
сөйлеушінің  қарқынына  үйлеседі,  диалогтағы  автор  сөзінің  саны  –  əр 
əңгімелеушіде  екеуден  кем  болмауы  тиіс.  Балалардың  грамматикалық 
сөйлеу  жағын  меңгеру  сөйлеу  үлгілері,  функционалды  түрде 
пайдаланудағы  сөйлеушінің  коммуникативтік  ойын  білдіру  негізінде 
жасалады.  Балалар  зат  есімінің  жекеше  түрін  жəне  көпше  түрін, 
Present Indefi nite Tense, Future Indefi nite Tense етістік түрлері, етістіктің 
жіктеулерінің 3-ші жақты жекеше түрінде меңгере алады. Сөйлеу үлгісін 
дұрыс пайдалану негізінде, сөйлем құрылымын дұрыс меңгертуге бола-
ды, ол балаларға ағылшынша белгеленген сөз реттілігін ұғындырады.
Сондықтан да, бүгінгі өскелең уақыт талабына сай білім беруді 
одан  əрі  мəселесі  толасыз,  үздіксіз  дамыған  тұста  ағылшын  тілі 
балалардың коммуникатиктік, танымдық жəне басқа да белсенділіктерін, 
оның еркіндігімен өзін-өзі шығармашылық тұлғасынан көрсетуге деген 
қабілеттілігін арттыру жолында баса назар аударуымыз қажет.
Раздел 3. 
Вопросы реализации компетентностного подхода 
в преподавании иностранных языков

231
Карамурзин С.С., Нашкенова А.Х. 
«Бөкенші жалпы орта білім беретін мектебі» КММ
АҒЫЛШЫН ТІЛ САБАҚТАРЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ 
ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Қазіргі таңда білім беру сапасының деңгейі халықаралық PISA, 
TIMSS  жəне  PIRLS  мониторинг  зерттеулері  арқылы  анықталады. 
Оқушылардың  халықаралық  салыстырмалы  зерттеулерінің  білім  жəне 
білік сапасының көрсеткіші де функционалдық сауаттылық болып та-
былады. 
Функционалдық сауаттылық – бұл адамның əлеуметтік ортамен 
қарым-қатынас  барысында  оқу  мен  жазу  дағдыларын  пайдалана  алу 
қабілеті. Яғни, оқушылардың мектепте алған білімдерін өмірде тиімді 
қолдануы.
Функционалды  сауаттылық  (functional  literacy,  ағылшын  сөзі) 
–  білім  алу,  мəдениет  жетістіктерін  игеру,  кəсіби  міндеттерді  дұрыс 
атқару, жеке тұлғаның өмірінде қолданылатын, оның келешек дамуына 
қажетті білім алудың нəтижесі.
Мектеп  оқушыларының  функционалдық  сауаттылығын  дамы-
ту  жөніндегі  ұлттық  жоспардың  басты  мақсаттарының  бірі  –  оқыту 
əдістемесі  мен  мазмұнын  түбегейлі  жаңарту.  Ол  үшін  мұғалім  білім 
алушының  бойына  алған  білімін  практикалық  жағдайда  тиімді 
жəне  əлеуметтік  бейімделу  үдерісінде  пайдалана  алатындай  негізгі 
құзыреттіліктерді сіңіруі керек. Олар: 
- басқарушылық (проблеманы шешу қабілеті); 
- ақпараттық (өз бетінше ақпараттар көздері арқылы үнемі білімін 
көтеріп отыруы, сол арқылы танымдық қабілетін ұштау); 
- коммуникативтік (үш тілде: қазақ, орыс, ағылшын (шет) ауыз-
ша, жазбаша қарым-қатынас жасау); 
- əлеуметтік (қоғамда, өзі өмір сүрген ортада іс-əрекет жасай алу 
қабілеті); 
-  тұлғалық  (өзін  жеке  тұлға  ретінде  қалыптастыруға  қажетті 
білім, білік, дағдыларды игеру, болашақ өзі таңдаған кəсібін өзі анықтау, 
оның қиыншылығы мен күрделілігіне төзімді болу); 
-  азаматтық  (қазақ  халқының  салт-дəстүрі,  тарихы,  мəдениеті, 
ділі,  тілін  терең  меңгеріп,  Қазақстанның  өсіп-өркендеуі  жолындағы 
азаматтық парызын түсінуі); 
Карамурзин С.С., Нашкенова А.Х. 
АҒЫЛШЫН ТІЛ САБАҚТАРЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ 
ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

232
- технологиялық (ақпараттық технологияларды, сандық техноло-
гияны, білім беру технологияларын сауатты пайдалануы). 
Қазіргі дəуір жастары – жан-жақты дамыған жастар. Оқушылар 
бірсарынды  дəстүрлі  сабақтарға  қарағанда  жаңаша  дəстүрлі  емес 
сабақтарды  ұнатады.  Сондықтан  қазіргі  талапқа  сай  білім  беру 
мұғалімнен үлкен еңбек пен  ізденісті талап етеді. Біз, өз тəжірибемізге 
сүйене отырып, ағылшын тілі сабақтарында белсенді оқыту, диалогтік 
оқыту, сыни тұрғыдан ойлау стратегиясы, Блум таксономиясы, топтық 
жұмыстар, мəн беріп оқыту технологиясын қолданып келемін.
Қандай технологияны қолдансаң да ағылшын тілін оқыту кезінде 
оқытудың  мақсатын,  тақырыбын,  мазмұны  мен  түрін  анықтауды 
баланың  өмірлік  əлемімен,  іс-əрекетімен  байланыстыру  қажет.  Оқуға 
үйрету кезінде балалардың қалауына иек арту арқылы таныс сөздерді, 
өз атын, ағылшын досына хат жазу; өз киіміндегі, шоколад жəне конфет 
сыртындағы т.с.с. ағылшын жазуларын оқу. 
Ата-ана баласының функционалдық сауаттылығын дамыту үшін 
мұғалімдерімен  тығыз  байланыс  жасау  керек.  Ата-ана  баласының 
ерекше  қасиетін  тану,  түсініп  қол  үшін  беру,  шет  тілін  меңгерудің 
маңыздылығын  түсіндіру,  олардың  қабілетін  дамыту,  бойына  рухани 
құндылықтарды  қалыптастыру,  жағымсыз  əдеттерден  арылтуға  көмек 
беруі керек. Ата-ананың бойында да фукционалдық сауаттылық болуы 
тиіс. Осыған байланысты мұғалім түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, ата-
аналарға арналған семинарлар мен тренингтер өткіуі  де тиіс. Тек сонда 
ғана біз ауыз толтырып айтатын жетістіктерге қол жеткізе аламыз.
Оқушылардың  функционалдық  сауаттылығын  қалыптастыру 
мақсатында шетел тілі пəн мұғалімдеріне ұсынылатыны: 
- оқыту материалдарының түпнұсқасын пайдалану (аудио-бейне-
жазбалар, фильмдер, əндер, ғылыми жəне ойын-сауық журналдарынан 
мақалалар); 
-  сипаттау  дағдысын  қалыптастыру  үшін  ақпараттармен  жұмыс 
жасау, шетел тілінде сипаттама беру, салыстыру, талдау, диалог жүргізу, 
пікірталас,  қажетті  дəлелдемелер  келтіру,  жинақтау  жəне  қорытынды 
жасау; 
-  оқушылардың  сөздік  қорын  байыту  мақсатында  өз  бетінше 
анықтамалармен  жəне  энциклопедиялық  əдебиеттермен,  электронды 
ресурстармен жұмыс істеуге үйрету. 
Оқушылардың  функционалдық  сауаттылығын  дамыту  –  бүгінгі 
заман талабы. Осы ретте, ағылшын пəнін дұрыс жүргізе білудің маңызы 
Раздел 3. 
Вопросы реализации компетентностного подхода 
в преподавании иностранных языков

233
зор.  Оқушылар  арасындағы  дер  кезінде  жəне  сапалы  функционалды 
сауаттылық  қалыптастыру  –  олардың  бақытты  болашағының  кепілі 
дегім келеді, олай болса, еліміздің бақытты болуы да осыған байланы-
сты. Ендеше, біз жұмысымызды осы бағытта құруымыз керек.
ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1.  http//collegy.ucoz.ru,  Функционалдық  сауаттылықты  жүзеге  асыру 
жолдары.
2. http//www.aktau-business.com, Рейтинги стран по грамотности.
3. http//worvik.narod.ru, Новый порог функциональной грамотности: вы-
зов 21 века, П. Терешкович, С. Крупник.
4.  Мектеп  оқушыларының  функционалдық  сауаттылығын  дамыту 
жөніндегі 2012-2016 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспары.
Логачёва С.Ю., ГУ «Частная бизнес-школа «Бриг»
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В 
ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
КАК СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ
В основе практики педагогической работы учителей иностранно-
го языка ГУ «Частная бизнес-школа «Бриг» наряду с предметными ком-
петенциями  по  иностранному  языку,  которые  отражены  в  стандартах 
образования,  важную  роль  играют  ключевые  компетенции,  как  более 
широкие, универсальные. Именно они дают возможность для формиро-
вания учащегося как субъекта учебной деятельности и воспитания его 
личности  и  соответствуют  требованиям  современного  общества:  раз-
витие  демократического  открытого  общества,  мультилингвизм,    муль-
тикультура,  конкурентоспособность,  новые  требования  рынка  труда, 
экономические изменения и т.д. Таким образом, целью педагогической 
деятельности преподавателей английского языка нашей школы является 
выявление, обоснование и обеспечение педагогических условий форми-
рования у учащихся на уроках английского языка готовности и способ-
ности жить и взаимодействовать в современном поликультурном мире. 
Основными  ключевыми  компетенциями  являются:  ценностно-
Логачёва С.Ю.
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В 
ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
КАК СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ

234
смысловая  компетенция,  общекультурная  компетенция,  коммуника-
тивная  компетенция,  социально-трудовая  компетенция,  компетенция 
личностного  самосовершенствования,  информационная  компетенция, 
учебно-смысловая компетенция.
1.  Ценностно-смысловая  компетенция.  Это  компетенция  реа-
лизуется  в  ракурсе  мировоззрения  учащегося,  связана  с  ценностными 
ориентирами  ученика,  его  способностью  оценивать  и  понимать  окру-
жающий  мир,  ориентироваться  в  нём,  иметь  собственную  точку  зре-
ния, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые 
и  смысловые  установки  для  своих  действий  и  поступков,  принимать 
решения.  Данная  компетенция  обеспечивает  алгоритм  самоидентифи-
кации ученика не только в учебных ситуациях, но и иной деятельности. 
От неё зависит индивидуальная образовательная парадигма ученика и 
траектория его жизненной позиции.
Уроки  английского  языка  –  благодатная  почва  для  развития  у 
учащихся данной компетенции, поскольку, пользуясь языком как сред-
ством передачи информации, мы рассматриваем окружающий нас мир 
в  самых  разнообразных  аспектах,  во  всех  его  проявлениях.  Учащиеся 
оказываются в ситуации морального выбора, участвуя в дискуссиях на 
нравственные темы, выражая свою точку зрения в сочинениях, эссе. На 
уроках английского языка поднимаются и обсуждаются очень важные 
вопросы, например: «Роль телевидения в формировании духовно-нрав-
ственных  ценностей  подростков»,  «Толерантность»,  «Проблемы  со-
временной  семьи»,  «Благотворительность»,  «Будущие  цивилизации». 
Обсуждение  подобных  тем,  а  также  изучение  мировых  классических 
шедевров на английском языке формирует нравственный облик детей, 
затрагивая актуальные проблемы современного человечества, позволя-
ет формировать навыки критического мышления, даёт возможность со-
измерить свои собственные взгляды с нормами общественной морали.
2. Общекультурная компетенция. Реалии настоящего времени 
характеризуются стремительным развитием международных и межна-
циональных контактов, что обусловливает многоплановые изменения в 
нашем обществе. Формирование общекультурной компетенции позво-
ляет  учащимся  осознать  себя  частью  целого,  приобщиться  к  диалогу 
культур,  необходимость  которого  с  каждым  годом  все  возрастает,  вы-
работать у себя толерантность. На уроках английского языка доминиру-
ющей составляющей является круг вопросов, рассматривающий самые 
разные аспекты национальной и общечеловеческой культуры, духовно-
Раздел 3. 
Вопросы реализации компетентностного подхода 
в преподавании иностранных языков

235
нравственные  основы  жизни  человека  и  человечества,  отдельных  на-
родов, культурологические основы семейных, социальных, обществен-
ных  явлений  и  традиций,  роль  науки  и  религии  в  жизни  человека,  их 
влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, 
например, владение эффективными способами организации свободного 
времени.  Сюда  же  относятся  постоянно  развивающиеся  реалии  науч-
ной картины мира. Безусловно, важны уроки и мероприятия, в игровой 
и развлекательной форме приобщающие детей к обычаям и традициям 
страны изучаемого языка.
Наша жизнь зависит не только от законов природы, но и от эко-
номических  законов.  Каждому  человеку  необходимо  иметь  представ-
ление  об  экономических  закономерностях  нашего  мира.  Поэтому  в 
частной бизнес-школе «Бриг» ученикам старших классов предлагается 
курс «Деловой английский язык», согласованный с городским методи-
ческим отделом образования, который позволяет расширить и углубить 
знания по английскому языку, а также развить общекультурную компе-
тенцию  ребят.  На  данных  уроках  рассматриваются  вопросы  различия 
между бизнес-культурой Казахстана и англоязычных стран, понимание 
стереотипов  разных  культур,  обсуждаются  такие  темы,  как  «Культура 
общения», «Роль рукопожатия», «Гостеприимство», «Пунктуальность», 
«Общение с коллегами» и т.д. 
3.  Коммуникативная  компетенция.  Работа  над  данной  ком-
петенцией реализует одну из самых приоритетных функций обучения 
иностранному языку – коммуникативную. Прежде всего, каждый чело-
век  должен  уметь  заявить  о  себе:  представить  себя,  сообщить  о  себе 
определенные  сведения.  В  устной  форме  это  осуществляется  в  виде 
монолога: «Расскажи о себе», «Поделись своими мыслями на тему…» 
и  диалогической  речи.  Дети  определяют  роли  и  ведут  диалог  по  раз-
личным темам. Очень востребованы среди них бытовые: «За столом», 
«В магазине» (продавец-покупатель), «Беседа с родителями». Помимо 
того, что такой вид заданий прекрасно практикует устную речь вообще 
и речевые клише социокультурной направленности в частности, он еще 
и  позволяет  детям  проявить  креативность  мышления  и  способствует 
формированию  компенсаторной  компетенции  –  умение  выходить  из 
положения  в  условиях  дефицита  языковых  средств  при  получении  и 
передаче  информации.  Что  касается  делового  английского,  на  уроках 
ученики учатся разговаривать по телефону на профессиональные темы, 
писать деловые письма, составлять резюме, электронные письма, зна-
Логачёва С.Ю.
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В 
ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
КАК СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ

236
комятся с различными стилями деловой переписки, получают знания о 
способах приёма на работу, о типах компаний и т.д.  
4.  Социально-трудовая  компетенция.  В  неразрывной  связи  с 
коммуникативной  компетенцией  находится  социально-трудовая  ком-
петенция.  Овладение  данной  компетенцией  предполагает  умение  ори-
ентироваться в различных социальных ролях, которое формируется на 
протяжении всего курса обучения английскому языку. На уроках бизнес 
английского  языка  у  учащихся  старших  классов  формируется  компе-
тентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе уме-
ние  анализировать  ситуацию  на  рынке  труда,  оценивать  собственные 
профессиональные  возможности,  ориентироваться  в  нормах  и  этике 
взаимоотношений, навыки организации рабочего места, самоорганиза-
ции). Основной способ – это ролевая игра, она развивает компетенции 
социального  взаимодействия.  Ребята  становятся  участниками  разноо-
бразных жизненных ситуаций: от самых элементарных бытовых до бо-
лее сложных (взаимоотношения с коллективом, семьей, друзьями, пар-
тнерами,  конфликты  и  их  погашение,  сотрудничество,  толерантность, 
уважение  и  принятие  другого  (раса,  национальность,  религия,  статус, 
роль, пол), социальная мобильность).
5.  Компетенция  личностного  самосовершенствования.  Дан-
ная компетенция направлена на освоение способов физического, духов-
ного  и  интеллектуального  саморазвития,  эмоциональной  рефлексии  и 
самоподдержки. В центре данной компетенции стоит непосредственно 
личность ученика, который учится действовать в собственных интере-
сах и возможностях, что выражается в непрерывном развитии необходи-
мых человеку личностных качеств в условиях современного общества, 
формировании  психологической  грамотности,  культуры  мышления  и 
поведения. Такая система знаний включает в себя экологическую куль-
туру, навыки здорового образа жизни, половую грамотность. На уроках 
английского языка постоянно рассматриваются такие темы, как «Спорт 
– польза и вред», «Экологична ли наша школа», «Здоровый образ жиз-
ни», «Решение конфликтных ситуаций и споров», «Культура общения», 
«Деньги».  На  данном  этапе  приоритетную  роль  играет  личность  учи-
теля, стиль его общения с детьми, его духовные приоритеты. Возмож-
ность развития данной компетенции наличествует при работе над любой 
темой. Поиск таких возможностей – одна из важнейших задач учителя.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   29


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет