Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіжүктеу 5.96 Mb.
Pdf просмотр
бет10/80
Дата22.12.2016
өлшемі5.96 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   80

 

ӘӚЖ 37.035.6:37.018.32 

 

Қазақстандағы магистранттардың кәсіби маман ретінде дамуының қажетті сапалары 

 

Иманчиев Ж.Е. Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті 

 

Қазіргі  таңда  Қазақстан  бүкіл  ҽлемдік  білім  кеңестігіне  ену 

табалдырығында. Ҿмір ағымына қарай білім беру жүйесінің моделі күрделі 

ҿзгерістерге ұшырап отыр. Сондықтан заман талабына сай жаңа мазмұнда 

білім  беруді  ұйымдастыру  Қазақстандағы  кҿп  сатылы  білім  беру 

жүйесімен  байланысты.  Магистратура  жҽне  докторантура  (PhD)    үздіксіз 

білім  беру  жүйесінің  жоғары  деңгейіне  жататын    жоғары  оқу  орнынан 

кейінгі кҽсіптік білім болып табылады. Магистратура жоғары оқу орнынан 

кейінгі кҽсіптік білімнің  бірінші сатысы болып табылады, онда кадрларды 

даярлау екі бағытта жүзеге асырылады[1, 124 –б.]. 

Ондағы  ҿзекті  мҽселе  ҽлемдік  білім  кеңестігіне  шығудағы 

Қазақстанның жаңа ұлттық білім моделін қалыптастырудың тиімді жолын 

анықтауында. Сол Отандық білім жүйесінде кҽсіби мамандарды даярлауда 

магистратураның рҿлі зор болып келеді.  

Магистратураның міндеттері: 

-  жоғары  кҽсіби  білімді  жҽне  іс-тҽжірибесінде  бағыт  алған,  ЖОО  мен 

ғылыми  ұйымдарда  таңдаған  ғылыми  мамандығы  бойынша  ғылыми-

зерттеушілік  қызметті  ұйымдастырып  жҽне  жүргізе  алатын  маманды 

дайындау; 

-  ҿз  қызметінің  үрдісінде  қазіргі  педагогикалық  жҽне  ақпараттық 

технологияны  меңгеруді  қамтамасыз  ететін  мамандығына  сҽйкес  негізгі 

пҽндер бойынша терең де тұрақты білім беру; 

-  ҿзіндік  оқу,  ғылыми-зерттеушілік  қызметінің  біліктілігі  мен 

дағдыларын қалыптастыру. 

-  магистранттардың  ҿзін-ҿзі  жетілдіру  мен  ҿзін  жүзеге  асыру 

қабілеттерін дамуына ықпал ету. 

Осы деңгейдің мақсаты – білім мен ғылымның кірігуі негізінде қоғам, 

экономика,  ҿндіріс,  білім,  ғылымды  жетілдіру  мҽселелерін  шешуге, 

алдыңғы қатарлы технологияларды ҽзірлеуге қабілетті жана формациядағы 

ғылыми,  ғылыми-педагогикалық  кадрларды  дайындаудың  тиімді  жүйесін 

құру болып табылады. 


92 

 

Сол  мақсаттарға  сай,  ҽрбір  магистратураға  түсетін  тұлғаның  кҽсіби мҽнді сапаларын дамыту болып келеді. 

Кҽсіби  мҽнді  сапаларды  жалпылап  кесте  құрдық  (Кесте  1).Н.В. 

Кузьмина  бойынша,  субъектілік  факторлар  құрылымы:  табиғаттылық 

типін,  қабілеттер  деңгейі  мен  құзырлықты  қамтиды,  оларға  арнайы-

педагогикалық,  ҽдістемелік,  ҽлеуметтік-психологиялық,  диференциалды-

психологиялық, аутопсихологиялық құзырлық жатады. 

 

Кесте 1. Магистранттардың жалпы қасиеттері 

 

 

Арнайы 

Объективтік  (ғылыми дайындығы) Субъективті (жекеталант) 

Тұлғалық 

(адамгершілік - еріктік қасиеттер) 

 

 Осы  факторлық  құрылымның  үш  негізгі  құрастырушысы  айқын: 

тұлғалық,  даралық  жҽне  кҽсіби-педагогикалық.  А.К.  Маркова  бойынша, 

субъектілік қасиеттер құрылымы келесі сипаттама блоктарымен кҿрсетілуі 

мүмкін (Кесте 2)[2, 65 –б.]. 

 

Кесте 2. Субъектілік қасиеттер қҧрылымы 

 

Объективтік сипаттамалар 

Кҽсіби, психологиялық,  педагогикалық   білімдер 

Кҽсіби іскерліктер  

Субъективтік сипаттамалар 

 

Кҽсіби психологиялық позициялар,  ұстанымдар Тұлғалық     ерекшеліктер 

 

Н.В.  Кузьмина,  А.К.  Маркованың  еңбектерінен  жҽне  кҿптеген психолог  ғалымдардың  жұмыстарын  талдап,  біз  келесі  кҽсіби-мҽнді 

сапаларды  бҿліп  шығардық  -  интеллектуалды,  тұлғалық,  мінез-құлықтық. 

Соның  ішінде  интеллектуалды  қасиеттерге  келесі  сипаттамалар  жатады: 

білуге  құмарлық,  білімділік,  ойлылық,  аңғарғыштық,  қисындылық, 

―интеллект  коэфициенті‖,  мағыналылық,  негізділік,  дҽлелділік,  талдай 

білу,  ұқсастықтарды  таба  білу  қабілеті,  дҽлелдемелердің  ҽр  түрлі 

нысандарын  пайдалану,  іске  берілгендік.  Осы  жеке  қасиеттерді  бір 

психологиялық процестер арқылы модел жасап анықтама бердік. Жҽне осы 

кестеде  Қазақстандағы  Магистратура  жүйесінде  осы  қасиеттердің  жүзеге 

асыратын бағдарламалары келтірілген(Кесте 3). 

Білімді қабылдау: 

-

 Қажетті білімді ҿз бетімен алып, оларды пайдалана білу, теория мен 

практиканы ұштастыру; 

-

 

дербес  сыни  ойлау,  моделдер  жасақтау  қабілеттілігі,  оқиғаларды талдай білу, алдын ала болжауды білу;  

-

 белгілі  бір  проблеманы  шешу  үшін  қажетті  фактілерді  жинай  білу, 

оларды талдай білу, проблеманы шешу жолдарын ұсыну, шешімнің ұқсас 

немесе  баламалы  нұсқаларына  қажетті  қорытулар,  салыстырулар  жасау, 


93 

 

статистикалық  заңдылықтарды  белгілеу,  дҽлелді  тұжырымдар  жасау, алынған  тұжырымдарды  жаңа  проблемаларды  табуға  жҽне  шешуге 

жұмсау.  Зерттеушілік қасиеттер 

 Экспериментке  бейім,  гипотеза  құра  білу,  зерттейтін  объектке 

нақты қызығушылық; 

 

Оқиғаны  объективті  тұрғыдан  қабылдау  жҽне  ойын  ашық  айту, білмеген нҽрсені анықтай білу; 

 Зерттеу процесінде мақсатқа жету үшін объектінің байланыстарын 

білу,  соған  байланысты  проблемаларды  іздеп  табу;  кез  келген  объектілер 

мен  құбылыстардың    мҽнін  білудің  жалпы  тҽсілін  меңгеру,  ҽр  түрлі 

ғылыми кҿру; 

Интеллектуалды қасиеттер қоғамда тұлғалық қасиеттерге ұласады: 

Тұлғалық қасиеттер:  

-

 

Ҽлеуметтік  ортада коммуникабельді,  адамдармен араласуға  икемді болу, қоғамдағы түрлі мҽселелерді шешуді білу; 

-

 Ҿзін-ҿзін дамыту қасиеттері [3, 211 – б.]. 

Іскер қасиеттері: 

 белгілі  бір  істің  мақсатын  сезіну  жҽне  түсіндіру,  онда  ҿзін  қалай 

кҿрсетуді білу; 

 

жоспармен жұмыс жасау, уақытты қадағалау жҽне нақтылық;  

ҿз жасаған ісіне сыни кҿзқарас жҽне бағалай білу;  

ҽр түрлі сын-пікірге шыдамды болу жҽне сол ескертулерден нҽтиже шығару; 

 топта жұмыс жасай білу, басқа мамандармен тҽжірибе алмасу; 

Сонымен, 

қазіргі 

магистранттарды 

кҽсіби-мҽнді 

қасиеттерін  

дамытудың стратегиялық бағыттары айқын: ол – тұлғаны білімнің ҽр түрлі 

саласындағы  мақсатты  іс  -  ҽрекетке  тартудың  негізінде  оның 

интеллектуалдық жҽне адамгершілік тұрғысынан дамуы. 

Креативтікқасиеттер: 

 іске  қызығушылық,  іс  нҽтижесіне  шын  қуану,  ҽр  түрлі  ҽдістерді 

қарастыру, мҽселе шешудегі вариативтілік; 

 

іске деген батылдық, тҽуекелділік. Мінез-құлық қасиеттері: 

-

 кҽсіби  міндеттерді  орындау  барысында  адамгершілік  қасиеттерді 

кҿрсете білу –тапсырыскерлердің, ҽріптестердің талаптарын орындай білу; 

патриоттық тҽрбие маңызы. 

-

 істі орындауға деген шыдамдылық  кҿрсету; 

-

 кез келген жағдайда ҽділболу. 

-

 мұқияттылық. 

 

Кесте  3.  Қазақстандағы  магистранттардың  кәсіби  мәнді 

сапаларын дамыту 

Интеллектуалды 

Тҧлғалық 

94 

 

 Мінез-құлық қасиеттері осы процестердің бҽрінде дамытылады, себебі 

оқу  процесінің  ҿзі  –  тҽрбие  процесі.  Ҽр  дҽрістің  тҽрбиелік  функциясы 

жүзеге асады. Кестеден кҿптеген бағдарлама магистратурада зерттеушілік 

жҽне  іскер  қасиеттерді  дамытуға  мол  мүмкіндіктерді  беретінін  кҿріп 

тұрмыз.  Магистранттар  қасиеттерінің  аталған  топтары  оларды  кеңейтуге 

жҽне нақтылауға ашық болып табылады[4, 78 – б.]. 

Кҽсіби  мҽнді  сапалар  түгелдей  бірқатарды  дамуы  үшін,  магистратура 

түлегі  –  рухани  бай,  бҽскеге  қабілетті  тұлға  болып  ҿсуі  үшін  оқу-тҽрбие 

процесін  жан-жақтан  дамыту  қажет.  Бұл  түбегейлі  бағдарламаны  ҿзгерту 

емес,  элективті  пҽндер  тобын  кҿбейту  жҽне  магистранттарды  ҽр  түрлі 

университет,  қала,  облыс,  республика  кҿлеміндегі  іс-шараларға  белсенді 

қатыстыру. Соның ішінде элективті пҽндер тек арнайы пҽнге қатысты ғана 

емес, қолданбалы пҽн болғаны жақсы. Мысалы, «Сыни тұрғысынан ойлау 

ҽдістері»,  «Ғылыми  процестерді  моделдеу»,  «Ақпаратпен  жұмыс  жасау». 

Қазіргі таңда болашақ маман – бұл кез келген жағдайға бейімделетін, кез 

Сапалары 

Жүзеге 

асыратын процестер 

Сапалары 

Жүзеге 

асыратын процестер 

Білімді 


меңгеру 

кесте 


бойынша 

сабақтар; 

реферат жазу; 

тҽжірибе жасау. 

Зерттеушілік 

қасиеттер 

СҾЖ-ді орындау; 

ғылыми-


конференцияларға 

қатысу; 


эксперименталды 

зертеушілік жұмыс; 

магистерлік 

диссертацияны жазу. 

Сыни  ойлау, 

болжау 


жасақтау 

проблемдік дҽріс. 

Коммуникабельді, 

ортаға бейімделу 

Кҽсіби тҽжірибе; 

Конференцияларға 

қатысу; 

Ғылыми іс-сапарға бару. 

Проблеманы 

шешу 


үшін 

фактілерді 

жинақтау 

кҽсіби тҽжірибе; 

магистерлік 

диссертацияны 

орындау; 

ғылыми 


конференцияларға 

қатысу. 


Іскер қасиеттері 

Жеке  жұмыс  жоспарын 

толтыру; 

Ғылыми-зерттеу  жұмыс 

бойынша 

есеп 


беру 

жартыжылдық сайын есеп 

беру; 

Эксперименталды-зерттеушілік  жұмыстың 

жоспарын жасақтау. 

Тҽжірибе 

бойынша 


портфолио жинақтау. 

 

- 

 

Креативтік қасиеттер 

Магистерлік 

диссертацияны орындау; 

Магистранттардың 

ҽр 

түрлі сайыстарға қатысуы кҿңілді  жҽне  тапқыштар 

клубы, пікірталастар т.б. 

 


95 

 

келген мҽселенің шешімін табатын жан-жақты коммуникабелді тұлға [5, 53 – б.]. 

 

Резюме  

Необходимые качества развития магистранта в качестве специалиста 

 

       В  статье  сделан  анализ  профессионально-значимых  качеств  магистрантов  в Казахстане.  Профессионально  значимые  качества  разделены  на  три  группы  – 

интеллектуальные,  личностные  и  свойства  характера,  а  также  даны  определения  по 

каждому качеству. Соответствие этих качеств и программы магистратуры представлено 

в таблице. В результате анализа выявлено, что большие возможности представляются 

для    развития исследовательских  и  деловых качеств  магистранта.  Сделаны  некоторые 

предложения 

по 

улучшению развития 

профессионально-значимых 

качеств 

магистрантов. 

                                                         

                                                        Summary  

The required qualities of the development of master student as a specialist 

There  are  the  analysis  of  professional  and  meaningful  qualities  of  master  students  in 

Kazakhstan. The professional and meaningful qualities consist of intellectual, personality and 

character  and  was  done    each  definitions.  The  conformity  between  these  qualities  and  the 

master program was done in the table. There is a significant development of researching and 

business qualities by the table and as a result of our research. There are some proposals to an 

increase in development of the professional and meaningful qualities of master students. 

 

Қолданылған ҽдебиеттер  

1.

 Государственный 

общеобязательный 

стандарт 

образования 

Республики  Казахстан.  Послевузовское  образование.  Магистратура. 

Основные положения. ГОСО РК 5.04.033 – 2011 

2.

 

Устемиров  К.  Шаметов  Н.Р.  Васильев  И.Б.    Профессиональная педагогика. Алматы 2005.- 432 с. 

3.

 Государственные  стандарты  12-летнего  среднего  образования 

(первая  ступень).  –  Астана:  РНПЦ  проблем  12-летнего образования,  2004 

г.- 45 с. 

4.

 Зимняя  И.А.  Педагогикалық  психология:/  Орыс  тілінен  аударған 

М.А. Құсаинова. М.: Логос; Алматы: ТST-company, 2005. – 368 б. 

5.

 

Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал.-М., 1994  

ӘӚЖ- 37.034 

 

Достояние национальной культурно-духовной жизни народа 

 

Ирсимбетова А.М. Университет «Сырдария» 

 

"Через постижения Абая мы познаем себя"                                                         Н.Назарбаев. 

 


96 

 

           Чтобы ответить на  вопрос Как познать себя? я перелистывала много страниц  разных  научных,  художественных  книг,  учебников,  журналов  и 

газет.  В  результате  работы    могу  польностью  ответить:  -Познать  себя 

можно через постижения великих  поэтов , писателей, творческих людей, 

гениев,  известных  государственных  деятелей,  известных  одаренных 

талантливых  деятелей искусства и культуры. 

Казахская  поэзия  и  искусство  в  основном  развивались  путем 

самообогащения,  на  примерах  древних  традиций.  Теперь  казахские 

мыслители  и  просветители,  исходя  из  требований  времени,  стали 

ориентироваться  на  искусство,  науку,  культуру  и  литературу  Запада  - 

одним  словом,  на  европейскую  цивилизацию,  не  отвергая  при  этом 

национальные корни. В результате этого за короткий промежуток времени 

казахская литература и культура, духовная жизнь нации сделали огромный 

скачок, обрели совершенно новое качество и содержание. 

А весь этот духовный переворот начался от Абая Кунанбаева(1845-

1904). Празднование 150-летнего юбилея Абая в 1995 году под эгидой этой 

авторитетнейшей международной организации(ЮНЕСКО)- большая честь 

для всех казахстанцев. 

Абая  сказано  много-  особенно  во  время  празднования  юбилея,  и 

впредь  будет  сказано  немало, потому  что  истинное  абаеведение началось 

только сейчас. 

Юбилей  Абая  был  широко  отмечен  в  Париже,  Лондоне,  Пекине, 

Стамбуле - в более 80 странах мира. Абай не только великий талант, он  - 

гений.Гений  рождает  новое  направление  в  искусстве,  науке,  в  развитии 

целого  общества.  В  том  плане  отличия  Абая  от  выдающихся  деятелей  из 

истории казахской нации, как Бухара - жырау, Жамбыла и других поэтов, 

композиторов, философа в том, что он сам по себе является целой эпохой в 

жизни казахского народа. 

Абай  принес  казахам  новые  системы  мышления  и  познания,  стал 

мостом  между  культурами  Востока  и  Западной  Европы,  принес  в 

казахскую  культуру  духовные  достижения  арабов,  персов,  русских, 

немцев, поляков, венгров и англичан. Однако сам он стоит особняком, не 

примыкая  ни  к  Востоку,  ни  к  Западу.  Мир  Абая  олицетворяет  собой 

уникальный сплав этих двух культур. 

В  его  поэзии  Восток  проявляется  через  весомость  и  достоинство 

слова,  а  Запад  -углублением  в  ценности  бытия,  приверженностью  к 

жесткой  истине  и  идее  свободолюбия.  Вместе  с  тем  он  критически 

относился  к  канонам  Востока  -  отказывается  прославлять  безмятежное 

времяпровождение  и  вино,  не  собирается,  как  Хафиз,  отдать  лишь  за 

родинку  любимой  Самарканд  и  Бухару.  Абай  впервые  в  казахской  степи 

поднял просвещение и знания на уровень жизненного кредо. Конечно, и до 

него казахи знали цену науке и образованию. Новаторство Абая состоит в 

том,  что  он  знания  показал  как  принцип.  Вместе  с  тем  он  впервые 

обрисовал  принципы  общественного  развития.  Открытые  в  17  веке 

И.Кантом эти принципы доселе казахам были неизвестны. Да, они знали, 97 

 

что  есть  законы развития и  обновления,  но  не  обращали  внимания  на  то, что  могут  быть  народы,  находящиеся  на  более  высоких  ступенях 

прогресса. И поэтому Абай является первым деятелем, который, расчертив 

границу между развитием и прогрессом, бросил клич "Проснись, казах!". 

Абай-  гений,  придавший  новое  содержание  проблемам  смысла  жизни  и 

труда.  Он  поучал,  что  лишь  труд-кладезь  всех  богатств,  только  труд 

приносит  удовольствие.  Его  афоризм  "И  ты  словно  кирпич  в  мире  этом, 

найди свое место в нем" показывает новое содержание казахского бытия. 

Абай принес казахам новый идеал, в основе которого лежит труд: человек 

выделяется знаниями и трудолюбием, а не богатством и множеством скота. 

Вернее, их не скопишь без труда. 

Абай- очень трагичная фигура. В этом плане его судьба напоминает 

удел Сократа, принесшего в жизнь греком новое мировоззрение. Народные 

массы к любой новизне относятся с недоверием и сомнением. Греки в свое 

время Сократа привлекли к суду за то, что он "спихнул молодое поколение 

с  правильной  жизненной  дороги".  И  лишь  спустя  столетие 

соотечественники признали величие Сократа как гения. Поражает обилием 

мыслей  и  суждений  Абая,  идущих  вразрез  с  исконными  степными 

традициями. Поэтому его не смогли понять не только окружающая среда, 

но и родные и близкие. Вместе с тем в судьбе Абая нет ничего иного, чем в 

судьбе  других  титанов  мысли.  Он  стремился  поднять  человечество  на 

новую  высоту,  увы,  человечество  не  понимало  его.  Только  через  80  лет 

после его кончины, мы начинаем постигать Абая. 

Если вдумчиво вчитаться в творения Абая, то через его произведения 

красной  нитью  проходит  анализ  проблем  отчуждения,  неприятия  и 

отвержения  общества.  Абай  утверждал,  что  в  "таком  обществе  все 

строится наоборот и антидействия в конечном счете ведут к регрессу". 

Абай критически относился к родному народу и свой патриотизм стыковал 

с отстрой критикой недостатков национального характера казахов. 

Абай-  великий  философ  и  эстет  нового  склада.  Его  "Слова 

назидания"  являются  философским  трактатом  уровня  произведений 

нашего  гениального  предка  Аль-  Фараби,  жившего  тысячелетие  тому 

назад.  Поэтому  есть  резон  в  том,  что  некоторые  исследователи  "Слова 

назидания" принимают его как цельный философский трактат. 

Учение  пророка  Мухаммеда,  жившего  в  7  веке,  ныне  завоевавшего 

четвертую часть человечества. Не менее сильным должно быть и духовно-

нравственное влияние Абая. 

"Через  постижения  Абая  мы  познаем  себя"  подчеркнул  Президент 

Н.Назарбаев. Однако есть и такой момент: в последнее время боготворение 

Абая  перевешивает  постижение  великого  мудреца.  А  чем  кончилось 

длившееся  почти  век  слепое  поклонение  образам  Маркса,  Энгельса, 

Ленина,  Сталина?  Поэтому  и  Абай  нуждается  не  в  поклонении,  а  в 

изучении его наследия. 

Напор  культурно-духовного  обновления  прошел  через  огромные 

временные  периоды,  политические  и  идеологические  системы.  Влияние 98 

 

того  возрождения  мы  ощущаем  на  всех  направлениях  сегодняшнего духовного  бытия.  Кажется,  настало  время  рассматривать  не  только  Абая, 

Жамбыла,  Ауэзова,  но  и  других  великих  фигур  как  достояние 

национальной культурно-духовной жизни народа. 

 

 Түйін 

 

Баяндамада  ҽрбір  азамат  ҿзін  -ҿзі  тану  үшін  үлкен  ізденіс,  ҿз  білімін  үздіксіз дамытып  отыру  керектігін  айта  келе,  мҽдениет  жҽне  ҿнер  қайраткерлерінің,  ұлы 

тұлғалардың  еңбектері  мен  қызметтерін  толық  оқып  білу  арқылы  жететіндігі  жайлы 

айтылған.      

                     

                                                          Summary 

 

To know oneself is possible through the attainment of the great poets, writers, creators, geniuses, famous statesmen, famous gifted talent of art and culture.

 

 Литературы 

 

1. Литература народов СССР. Л.И.Климович. Москва 1971г. 2. Абай жолы. М.Ауезов.     Алматы. 1985ж. 

 

ӘӚЖ- 81. 232 

 

Location and motivation of games in teaching English language 

 

Исламова М.М. Университет «Сырдария» 

 

The  most  important  condition  for  the  attractiveness  of  the  educational 

games is a strict record of the age of psychological-pedagogical peculiarities of 

students. 

So, when teaching a foreign language pre-school age children should take 

account  of  the  psychological  and  pedagogical  features,  as  curiosity  and 

inquisitiveness.  However,  it  is  important  to  remember  that  they  can  not  for  a 

long time hold the attention on one type of activity. Therefore, their activities in 

the  classroom  should  be  of  diverse  Noah,  emotionally  rich.  Many  researchers 

note, that in the all levels of the age of the purpose of the training successfully 

achieved  with  the  game  of  motivation  and  the  assessment  of  the  behavior  of 

peer. 


Game  's  activity  includes  exercises,  forming  the  ability  to  highlight  key 

features of objects, compare; group games on the generalization of the items on 

certain  grounds;  group  games  in  the  course  of  which  the  students  develop  the 

ability  to  control  himself,  speed  of  reaction  to  the  word,  phonemic  hearing. 

When the story develops in parallel with the main content of the training, helps 

to  intensify  the  learning  process.  The  game  helps  to  memorize,  which  is 99 

 

predominant in the initial stage of studying a foreign language, that it enhances and supports the interest to the dialogue. It is possible to allocate the following 

kinds of training-the voice of the games at the initial stage of learning a foreign 

language (Scheme ): 

 

  

 

Game of training  

Having  considered  the  age  of  psychological  -  pedagogical  features 

teachers  can  single  out  the  main  conditions  for  the  appeal  of  the  game  at  all 

stages of learning a foreign language 

The  function  of  inter-ethnic  communication.  The  game  allows  a  child  to 

learn  the  universal  human  values,  the  culture  of  representatives  of  different 

nationalities, since the "games of the national and at the same time international, 

transnational. 

The  function  of  self-realization of the  child  in the game  as  "the  range of 

human practice". Game allows revealing the child. 

The  communicative  function  of  the  game  clearly  illustrates  the  fact  that 

the game - activity communicative, allows the child to enter into the real context 

of complex human communications. 

Diagnostic  feature  of  the  game  gives  the  teacher  an  opportunity  to 

diagnose  the  various  manifestations  of  the  child  (intellectual,  creative, 

emotional, etc.). At the same time, game is ―a field of self-expression‖ in which 

children check their powers and abilities in the free actions, assert themselves. 


100 

 

Therapeutic  function  of  the  game  is  to  use  the  games  as  a  means  of overcoming  the  various  challenges  that  arise  in  a  child  in  behavior, 

communication, teaching of the [air conditioning general specification]. 

Correction  function  -  is  making  positive  changes,  modifications  in  the 

structure  of  personality  indices  of  the  child.  In  the  game,  this  process  occurs 

naturally and gently. 

The  entertaining  function  of  the  game.  The  game  is  organized  by  the 

cultural space of leisure of the child, in which there is its development. 

So, the game activates the cognitive abilities of learners, in the course of 

the operation increases the motivation of teaching, increases the level of interest 

of (heuristic function), working out and improving the skills and skills (training 

function),  because  the  acquisition  of  new  knowledge  through  the  game  goes 

simultaneously with their embodiment, in the course of which the repetition of 

not "pall", easily leading to a more lasting learning. 

As  a  child  does  not  feel  the  object  of  impact  of  an  adult,  considering 

himself a full-fledged subject of the activity, then there is a possibility through 

the game to form his personal qualities (educational function). 

Functions  of  the  game's  form  of  education  promote  the  use  of  various 

methods of motivation. 

Motives of communication: 

a) Students jointly solve the problem, participate in a role play, and learn 

how to communicate, take into account the opinion of the comrades; 

b)  In  the  role-playing  game,  there  aim  is  to  solve  collective  problems, 

there  are  different  opportunities  to  students;  students  in  practical  activities  on 

their own experience aware of the usefulness of their actions and the actions of 

their  comrades  on  the  game;  they  can  critically  assess  how  quickly  their 

partners; in the game disciples become cautious, and sometimes risky; 

c) Joint emotional experience during the role-playing game; contribute to 

the strengthening of interpersonal relations 

Moral motives: 

In  a  role  play  every  student  can  express  themselves,  their  knowledge, 

skills,  their  character,  strong-willed  qualities,  their  attitude  to  the  work  and  to 

playing with him the other pupils. 

Educational games: 

the  situation  of  success  creates  a  positive  emotional  background  for  the 

development  of  the  cognitive  interest;  failure  is  perceived  not  as  a  personal 

defeat, and the outright defeat in the game, and stimulates  educational activities; 

b) in the gaming activity in the process of achieving the common goal is 

activated, cogitative activity; the idea of seeking a way out, it is directed on the 

decision of cognitive tasks. 

Conditions of the contingent of students 

The  practical  part  of  this  work  will  demonstrate  how  the  games  may  be 

used  in  a  process  of  language  learning/teaching,  which  in  this  case  is  English. 

The aim is to present different games representing various games‘ types which 

should  develop  the  English  learning/teaching  process.  The  focus  will  be  the 101 

 

game itself not the involvement of the game to the lesson plan. Although four of five  games  presented  here  will  be  used  in  one  lesson.  All  these  outlined 

activities will be used in my classes. 

The psychological development of the students of the group corresponds 

to  the  norm.  Children  are  sufficient  degree  of  independence  in  judgments,  are 

able  to  analyze,  compare,  distinguish  between  the  essential  and  nonessential 

features  of  objects  and  phenomena,  to  draw  your  own  conclusions,  and  find 

ways  of  solution.  Most  of  the  students  correctly  express  their  thoughts  in  oral 

and written forms. Able to work independently with a book, learn the material. 

Aware  of  the  importance  of  received  knowledge.  Have  sustained  attention  in 

class, disciplined, respectful of the teacher. 

With  pleasure  they  take  an  active  part  in  the  lesson.  The  group  is  rather 

emotional,  friendly.  Children  do  not  conflict  between  themselves  and  are 

engaged  in  the  various  sections  and  groups  (chorus,  sport,  music,  dancing). 

Increasing the number of students comply with the school mode. 

The purpose of testing according to my research was to  test the system of 

training of the games at the lessons of foreign language at the early stages. 

The tasks of testing: 

* Find out the attitude to the English language of the students at the early 

stages; 

* Determine the initial level of knowledge of the students; 

* Pick up the game forms of work with students; 

* To play the form of work on the lessons of the English language; 

* Compare the level of knowledge of students before and after testing. 

At  the  first  stage  of work  with the  students  were  offered  a  questionnaire 

with  a  view  to  identifying  the  relationship  to  the  English  language.  Question: 

what subjects do you like to study, and what you do not to like? 

A  positive  response  regarding  the  English  language  gave  90%  of  the 

students. 

Surveys  allow  making  a  conclusion  about  the  presence  of  comfortable 

situation  on  the  lessons  of  the  English  language  and  about  the  interest  to  the 

subject for the majority of students. 

The second questionnaire was aimed at the identification of the preferred 

forms of work. 

Question: what forms of work at the lesson do you like? 

The results show that the game is a favorite form of students' work at the 

lesson. 


Game  forms  of  work  have  been  adapted  to  the  topic  of  "Meals",  which  the 

students  took  place  at  this  stage  of  learning.  Lexical  material  on  the  topic  was 

introduced in the previous phases of the training. In connection with the fact that 

the methodological development was included in a holistic pedagogical process, 

its objectives correspond to the objectives and tasks standing in front of teachers 

at  a  particular  stage  of  learning  vocabulary.  The  main  objective  of  the 

methodological  development  -  training  of  students  combining  the  familiar 

lexical elements in a variety of speech situations. 102 

 

The initial stage of the lesson on the topic "Meals": Objective: the repetition of the lexical material on the topic. 

the Game-drill ", Insert the letter ". 

Description:  on  the  board  are  written  the  words  from  the  current 

dictionary, in which missed one or a few letters. The task of the students is to fill 

in  the  blank,  speak  and  translate  a  word.  Students  undertake  the  task  of  "the 

chain". 


Reflection:  the  exercise  is  very  easy  on  the  plan  and  the  conditions  of 

carrying out. It is carried out at the initial stage of a lesson in several  minutes. 

This exercise intensified students, helped to tune in to work with the vocabulary 

of a foreign language. Students repeated spelling, pronunciation and translation 

of active words. 

Game- exercise "Drawing up of the recipe‖. 

Description: the students choose and write the word, which is part of the 

"recipe". 

Reflection: this game is an exercise aimed at a repetition of the writing of 

active words, but in contrast to the previous exercises here from students require 

a great deal of autonomy in the choice of words, his writing. May be a logical 

continuation  of  the  previous  exercise,  or  enter  into  a  cycle  of  exercises  to 

replicate  vocabulary.  Some  confusion  on  the  part  of  students  caused  the 

conditions of the game - the compilation of the general "recipe". After the game 

we  have  a  vocabulary  dictation,  which  showed  that  the  disciples  make  fewer 

mistakes. 

Game-exercise "Guess the word." 

Description:  students  are  divided  into  teams.  The  teacher  reads  out  the 

characteristic words, the task of students is to guess what the word in question 

and it correctly pronounce. 

Reflection: this exercise is very necessary when learning new vocabulary, 

because  it  gives  the  opportunity  to  understand  the  meanings  of  the  words  and 

their  synonyms.  The  students  were  active  during  this  exercise,  committed 

mistakes  in  determining  the  values  of  the  words.  In  difficult  situations  teacher 

did explanations. 

The main stage of the lesson on the topic "Meals": 

Objective: training of combining the familiar lexical elements in a speech 

situations. 

Game situations. 

Description:  the game  consists of  two stages.  The  first stage: the teacher 

distributes  each  pair  of  students‘  cards  with  the  active  vocabulary  (product 

names). The  task of the  students is  with the help of questions to find  out, who 

from the group have the necessary cards, and exchange them. 

Reflection:  with  the  help  of  this  game,  a  situation  was  created  realistic 

communication between students, which included the questions and the response 

of  the  replica.  In  communication  between  the  participants  of  the  game  was  a 

certain amount of spontaneity, however, the remarks were "tied "to the lexicon. 


103 

 

This  game  is  an  excellent  training  usage  in  speech  studied  vocabulary  of  a foreign language. Many students managed to open up creatively. 

Description  of  the  second  stage:  the  task  of  the  students  act  out  the 

dialogue in the roles, using the speech active words. 

Reflection:  in  this  case  the  pupils  trained  to  use  the  vocabulary  in  a 

situation  of  dialogue  of  communication,  which  includes  the  question,  the 

answer,  and  the  subsequent  reaction  in  the  form  of  a  question  or  a  statement. 

The students told the dialogue in accordance with the role, in which they were. 

Phrases were previously thought, and spontaneity in communication practically 

was not. However, this form of work allowed the teacher to trace the errors and 

inaccuracies in the speech of the students and explain them. 

 

Түйіндеме  

    


Мақалада  қазіргі  қазақ  бастауыш  мектептерінде  ағылшын  тілін  оқытудың  жай-

жағдайы,  ҽдіс-тҽсілдері  жайлы  қысқаша  ҽдістемелік  шолу  жасалған,  инновациялық 

технология,  интерактив  ҽдістер  мен  тҽсілдердің  қазақ  мектептеріне  еніп  келуі,  шетел 

тілінің  ойын  элементтерін  пайдалану  мҽселелеріне  де  жан-жақты  тоқталған.  Ойын 

элементтерін оқытудың теориялық мҽселелеріне кеңінен ой ҿрбітіп, оның негізгі мақсат 

міндеттері мен ҽдістемелік мҽселелері де жан-жақты сҿз болады.  

                                                         

                                                      Резюме 

 

            В  статье  рассматриваются  вопросы  методов  преподавания  английского  языка  в казахской  начальной  школе,  включены  вопросы    методов  и  приемов  использования 

инновационной  технологии,  способы  использования  интерактивной  доски,  внесены 

теоретические вопросы употребления игровых элементов. 

 

                                                References  

1Максимова,  Т.М.  Максимова  Игра  в  обучении  иностранному  языку  /  Т. 

М. Максимова // Иностранные языки в школе. – 2003 

2.Скаткин, М. Н. Школа и всесторонне развитие детей / М. Н. Скаткин.  – 

М. : ВЛАДОС, 2006. 

3.Аникеева, Н.П. Воспитание игрой: книга для учителя / Н.П. Аникеева. – 

М.: Просвещение, 2002 

4.Бим,  И.  Л.  Некоторые  актуальные  проблемы  современного  обучения  

иностранным языкам / И. Л. Бим // Иностранные языки в школе. – 2001 

5.Газман,  О.  С.  Роль  игры  в  формировании  личности  школьника  /  О.  С. 

Газман //  Совет педагогика,  1982.   Ноусиайен,    М.  С.   Игра  –  конкурс  на 

английском  языке  /  М.  С.  Ноусиайен  //  Иностранные  языки  в  школе.  – 

2004.

 
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   80


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет